DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN"

Transkript

1 SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta planprogram.

2 SIDAN 2 (5) Detaljplaneprogram Hattevik, i Strömstad kommun Programmets syfte Gällande detaljplan för området är till stora delar inte aktuell att genomföra. Den rymmer outnyttjade byggrätter för uthyrning av stugor i form av en stugby. Syftet med planprogrammet är att utreda lämpliga tomtplatser till befintlig bebyggelse och hur allmänna intressen kan säkerställas. Programmet har också ett syfte att klarlägga inom vilka områden gällande strandskydd enligt miljöbalken skall undantas och hur riksintressen bör beaktas. När planprogrammet godkänts av kommunen påbörjas en detaljplaneläggning med målet att säkerställa befintlig bostadsbebyggelse, allmän platsmark och vattenområden. Gällande planer och bestämmelser För Kosteröarna finns idag en fördjupad översiktsplan antagen av kommunfullmäktige Hela området omfattas av riksintresse för natur, kultur och friluftsliv enligt Miljöbalkens(MB) 3 kap 6 och riksintresse för den obrutna kusten enligt MB 4 kap 1-2 samt av strandskydd. I den fördjupade översiktsplanen finns inte några särskilda regler eller rekommendationer för markens eller bebyggelsens användning inom planområdet. Planområdet ingår också i ett Natura 2000 område. Planområdet gränsar i väster och söder till ett naturreservat för Kosteröarna, se kartbild! Karta som visar naturreservatets utbredning. Röd ellips markerar planområdet. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Pågående markanvändning Bebyggelsen och marken inom planområdet används för fritidsboende och för bostad inom en större jordbruksfastighet (Kile 1:10). I östra delen används marken sen lång tid tillbaka för friluftsbad, småbåtshamn och sjöbodar.

3 SIDAN 3 (5) För planområdet gäller en detaljplan från Enligt då gällande byggnadslag är det en byggnadsplan som idag motsvarar i PBL en detaljplan med inte kommunalt huvudmannaskap. I planen är marken avsedd att användas för uthyrningsstugor (lila). Områdets östra del används idag för friluftsbad och sjöbodar, vilket också är bekräftat i detaljplanen. Strandskyddet är bestående inom planområdet. För planområdet gäller ett nybyggnadsförbud enligt BL 110, numer som planbestämmelse. Strandskydd Strandskydd enligt miljöbalken gäller för hela området mellan viken och Kosterhavet. Då gällande plan fastställdes, bestämdes att strandskyddet skulle vara kvar även inom kvartersmark. Vid senare avstyckning och bygglov har inte strandskyddet berörts. I programmet förutsätts att strandskyddet undantas inom befintliga tomtplatser och att sjöbodarna kan anses utgöra ett fastighetstillbehör vid en eventuell avstyckning av huvudbyggnaden på Kile 1:10. Fastighetsbildning Under 2001 avstyckades en större bostadsfastighet, 6279 kvm, från jordbruksfastigheten Kile 1:10. Inom det avstyckade området fanns då två uthyrningsstugor. Den nya fastigheten heter Kile 1:125, har idag två huvudbyggnader och ägs till hälften av vardera byggnadsägare. Fastigheten Kile 1:125 har del i samfällt dike, samfälld väg och samfälld strandplan. Bygglov 2008 lämnades bygglov för tillbyggnad av en befintlig uthyrningsstuga i områdets västra del. Bygglovet innebär att markens användning har godkänts för fritidsboende lämnades bygglov för tillbyggnad av en befintlig uthyrningsbyggnad i områdets sydöstra del. Även i detta ärende innebär bygglovet att markens användning har godkänts för fritidsboende. Områdets natur och karaktär Området har karaktär av ett lågt liggande parti med bördig mark mellan två höjder. Sikt mot vatten finns åt både väster och öster. Naturen och bebyggelsen beskriver ett mindre jordbruk, Kile 1:10, med en för Koster typisk byggnad med ett flertal uthus och sjöbodar. Odlings- och betesmark hålls öppen. Höjden söder om området, Nästången, är en obebyggd udde och har mycket stora värden för naturoch friluftsupplevelser och ingår i ett naturreservat. Naturreservatet på Koster omfattar stora orörda partier som skall förbli fria från enskilda etableringar och vara lätta att nå på enkla naturstigar. Kultur- och miljövärden inom området Inom området finns rester av en äldre stenmur som har vissa värden och bör bevaras och underhållas. Ett par äldre ekar växer i södra delen och bör bevaras. Brukningscentret för Kile 1:10 ligger delvis inom planområdet. Bostadshus och ett flertal uthus och sjöbodar bildar tillsammans en kulturhistoriskt värdefull enhet. Detta bör dock inte vara ett hinder mot att ge möjlighet att avstycka bostadshuset tillsammans med ett mindre uthus från Kile 1:10. Sjöboden vid stranden har ett kulturhistoriskt värde då den beskriver bondens arbete med både jordbruk och fiske.

4 SIDAN 4 (5) Vatten- och avlopp Då byggnadsplanen för området fastställdes av länsstyrelsen förordnades om ett nybyggnadsförbud med stöd av 110 byggnadslagen. Förbudet gäller tills vattenförsörjningen och avloppet för området anordnats och länsstyrelsen upphäver förbudet. Idag har bebyggelsen en gemensam vattentäkt invid bostadshuset på Kile 1:10. Avloppen är anslutna till två olika avloppssystem (trekammarbrunn) i planområdets närhet. Under samrådsskedet av detaljplanen kommer avloppsfrågan att utredas. Även dricksvattenfrågan utreds under samrådet. Hela Koster är vattenskyddsområde. Planområdet ingår i ett tertiärt skyddsområde. Tillfart och angöring På Kosteröarna är det ingen påtaglig mängd motortrafik. Vägnätet med tillfarter är enkelt och angöring till bostäder är inget större problem, inte heller parkering eller lastning/lossning av varor. Behov av ytterligare utredningar och dokumentation Inför nästa steg att ta fram samrådshandlingar behövs en uppdaterad grundkarta i digital form och en fastighetsförteckning. Värdefulla träd bör karteras.. Under programarbetet kommer inkomna synpunkter och idéer att sammanställas vilket också kan innebära att det kommer fram krav på fler utredningar och dokumentationer. FÖRSLAG Planskisser-markanvändning Alt A Alt B Förslagens idé är att: - hela befintlig detaljplan från 1981 ingår i planområdet, - befintlig bebyggelse och pågående markanvändning bekräftas, - möjlighet skall finnas att avstycka de tre ianspråktagna tomtplatserna, - viktiga allmänna passager och stråk säkerställs i planen liksom hur de ska skötas, - allemansrätten undantas endast inom kvartersmark för boende, - befintliga sjöbodar kan anses vara tillbehör till den fastighet som bildas för befintlig jordbruksfastighets huvudbyggnad, - friluftsbadet ingår i allmän plats, i gällande plan specialområde Alternativ markanvändning I programmet redovisas två alternativ på markens användning. Målet är att under programarbetet kunna enas om vilket alternativ som ska ligga till grund för fortsatt planarbete. Planprocess Det bör vara möjligt att handlägga planen med ett enkelt planförfarande enligt PBL 5:7. Förslaget strider inte mot översiktliga planer, är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten eller medför inte en betydande miljöpåverkan. Plangenomförande Kommunen kommer inte att vara huvudman för allmän plats inom planområdet. Fastighetsägarna inom området får i gemensamt ägande och samfälld förvaltning ansvara för allmän plats inom området. Allmän plats inom området kommer att utgöras av naturmark, naturstigar och friluftsbad. Ett skötselavtal bör upprättas mellan fastighetsägarna och Strömstad kommun för att klarlägga hur allmän plats ska förvaltas och underhållas. Behovsbedömning En behovsbedömning har gjorts av kommunen, daterad I den redovisas kommunens uppfattning. I detta ärende bedöms inte föreligga någon risk för att planens genomförande kan medföra en betydande påverkan på miljön vilket innebär att det inte behöver upprättas en MKB. Plankonsekvenser Om planidén genomförs kommer ges möjlighet att bekräfta en grupp på tre bostadshus vilka ersätter den omfattande byggrätten för uthyrningsstugor. Samtidigt säkerställer man viktiga passager för allmänheten. Strandskyddets omfattning kommer att i detalj redovisas i planen vilket förtydligar allmänhetens rätt till fri passage och utnyttjande av strandområdet.

5 SIDAN 5 (5) A B C Naturstig till naturreservat Nationalparken har utrett frågan om naturstig till naturreservatet på Nästången. Denna utredning har resulterat i en dragning av naturstigen utanför planområdet. Illustration Skissen visar tomtplatserna A, B och C med nya uthus och avgränsade tomtplaster. Bondgården hålls ihop med alla sina uthus och förråd. Sjöbodarna förs till C och anses vara ett fastighetstillbehör som kan användas som förråd eller uthus. Det allmänna intresset har säkerställts med naturstigar och allmän plats samt att friluftsbadet numer utgör allmän plats. Alternativ A: med större tomtplatser och anslutning direkt till naturreservatet i söder. Alternativ B: med mindre tomtplatser och allmän platsmark som gräns mot naturreservatet. A och B avstår mark till allmän platsmark i form av NATUR. Tomten B får en geometrisk utformning som gör den svårare att utnyttja än i alternativ A. Jämförelse mellan de två alternativen. Båda alternativen innebär att befintlig bostadsbebyggelse kan bestå och utvecklas. Alternativ A innebär att större tomter kan bildas samt att naturreservatet och riksintressena respekteras. Alternativ B innebär att naturreservatet och riksintressena ges större vikt och därför görs tomtplatserna mindre. De enskilda fastighetsägarna avstår mark till de allmänna intressena. Huvudmannaskapet för allmän platsmark bör vara kommunalt om det allmänna intresset bedöms vara synnerligen viktigt, enskilt vid annan bedömning. I båda alternativen är all mark mellan tomterna och stranden allmän platsmark, även här bör diskuteras huvudmannaskapet beroende på hur viktigt det allmänna intresset är. A B C

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

TILLÄGG TILL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-10-15 SAMRÅDSHANDLING Red.rev. 2011-01-14, red.rev. 2014-05-14 Dnr PLAN 10-0022:2 Tillhör karta D 10-0022:1 Ändring av detaljplanen för SÖDRA OCH ÖSTRA DELARNA AV ÄSPET i Åhus (område A), Kristianstads

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning 1 (17) Laga kraft 2012-10-31 Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Plan- och genomförandebeskrivning Upprättad av BOANN AB och Karlsborgs bygg- och miljöförvaltning juni 2012

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Bakgrund Syfte Fördjupningen av översiktsplanen

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-30 DNR: 13BMN60 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:5

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING

dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING Omslag Beställare Konsult Utblick inom planområdet med del av Morbrors Ådra - en del av Klarälvsdeltat

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Ortofoto 1 (24) Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att ändra ändamål från samlingslokal till användningen bostad, handel

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSHANDLING Juni 2008 Sidan 1 Inledning WEBB baserad Översiktsplanen är placerad på kommunens webb och har formen av hemsida med undersidor. Tanken bakom webbaseringen

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer