PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan SÖDERHAMN Planenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten"

Transkript

1 FE-arkitekter AB Växelgatan SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN 2 inom Köpmanstaden, Söderhamns stad, Gävleborgs län. Upprättad Samråd/underrättelse Antagen Laga kraft SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I:

2 PLANBESKRIVNING KUS /2012/ (5) HANDLINGAR Planförslaget består av: * Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser * Planbeskrivning * Fastighetsförteckning BAKGRUND För fastigheten Pilen 2 gäller detaljplanen I:381 från Befintlig byggnad vid gatan uppfördes 1890 som privatbostad för stadsingenjören Gustav Hultqvist. Under många år fanns i bottenvåningen Söderhamns Tidnings kontor och tryckeri. År 1893 uppförde Söderhamns elektricitetsverk en ångkraftsstation i en tegelbyggnad på gården. Efter Söderhamns Tidnings upphörande blev det kontor för Söderhamns Elektriska Belysning AB. Söderhamns energiverk har därefter haft sina lokaler i byggnaden ända fram till 1980-talet. Ägaren till fastigheten Pilen 2 vill renodla sin näringsverksamhet som idag finns inrymd i gårdshuset och har ansökt om ändrad tomtindelning så att bostadsbyggnaden ska kunna skiljas av och avyttras. Lantmäteriet har vilandeförklarat ansökan om avstyckning i avvaktan på att ny detaljplan upprättats. PLANÄNDRINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planändringen syftar till att ändra tomtindelningen så att bostadshuset vid gatan kan skiljas av för att säljas. Detta möjliggörs enklast genom en tilläggsplan. Nuvarande bestämmelse om användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden behålls och gällande tomtindelning för fastigheten upphävs för att kunna ändras. PLANDATA Lägesbestämning Fastigheten Pilen 2 ligger vid Kungsgatan i Söderhamns innerstad. Areal Planen omfattar en area på ca 0,2 hektar. Markägoförhållanden Fastigheten Pilen 2 ägs av Odd Job KB, Söderhamn. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintresse Söderhamns stadskärna, innefattande aktuellt område, är av riksintresse för kulturminnesvården, K 603 Söderhamns stad. Sökt åtgärd bedöms inte påverka riksintresset negativt.

3 KUS /2012/ (5) Översiktliga planer och program för planområdet Den nu aktuella detaljplanen bedöms överensstämma med gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige Fördjupad översiktsplan för Söderhamns stadskärna gäller för området och antogs av Kommunfullmäktige Enligt denna plan anses byggnaderna vara av stort kulturhistoriskt värde. Enligt bevarandeplan upprättad 1985 är samtliga huvudbyggnader i kvarteret Pilen bevarandevärda. Detaljplaner Gällande detaljplan för området, I:381, antogs den 27 augusti 2001, laga kraft den 21 september 2001, anger att alla befintliga byggnader inom fastigheten är särskilt värdefulla enligt 8:13 PBL. Byggnadernas fasader ska bibehållas oförändrade. Eventuella nybyggnader (uthus och garage) med höjd max 3.0 m ska utformas med särskild hänsyn till omgivande bebyggelses särart. Bygglov krävs även för underhåll och omfärgning av fasad. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) En miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas om detaljplanen medför betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med naturresurser. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av tillägg till detaljplanen inte kommer att medföra sådan påverkan då bebyggelsen inom kvarteret har rivningsförbud enligt gällande plan och en användning knuten till byggnadernas kulturvärden. Risken för att befintliga byggnader ska ersättas med nya med större exploateringsgrad är låg då det skulle krävas en ny detaljplan med ändrad användning för ett genomförande av den åtgärden. Kommunala beslut i övrigt Kommunfullmäktige har beslutat medge kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att teckna planavtal och uttaga planavgift under angivna förutsättningar varvid självkostnadsprincipen ska gälla. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har i januari 2013 tecknat planavtal med den sökande.

4 KUS /2012/ (5) Utsnitt ur gällande detaljplan I:381 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Tomtindelning En ändring av gällande tomtindelning 2182 C:1 från krävs för att möjliggöra den sökta åtgärden. I beskrivningen till gällande plan I:381 anges att Etablerade tomtgränser bör bibehållas då de är en del av kulturvärdet och förstärker det historiska sambandet. Förvaltningen har bedömt att sökt åtgärd inte påverkar de befintliga tomtgränserna mot övriga fastigheter i kvarteret. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har ställt sig positiv till att ett förslag till planändring upprättas enligt beslut Friytor Lek och rekreation samt parkering Den föreslagna fastighetens obebyggda del är mycket begränsad, varför tillgång till utrymme för lek och utevistelse respektive tillfartsvägar, parkeringsplatser och sophantering måste säkerställas genom officialservitut eller gemensamhetsanläggning inom stamfastigheten Pilen 2. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Den blivande fastigheten ges tillgång till kommunalt vatten och avlopp genom lantmäteriförrättning.

5 KUS /2012/ (5) Ändrad detaljplan En del av den gällande planen I:381 kommer att förändras av rubricerade tillägg till detaljplan. Det som berörs i gällande plan är en avstyckning av gatuhuset bland annat genom att befintlig tomtindelning ändras för att medge denna avstyckning. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Tidplan Planprocessen handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen. Planprocessen beräknas vara avslutad andra kvartalet Politisk prövning samt eventuellt antagande beräknas också ske under andra kvartalet Genomförandetid Tiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning, Huvudmannaskap Inom fastigheten ansvarar fastighetsägaren för drift och underhåll av t.ex. vatten- och avloppsledningar samt för gemensamma anläggningar på gården. Genomförandet av planen sker genom ägarens försorg. EKONOMISKA OCH TEKNISKA FRÅGOR Planekonomi Planarbetet bekostas helt av den sökande. Kostnad för fastighetsreglering tillkommer. FASTIGHETSBILDNING Gemensamhetsanläggningar, servitut Parkering för bostäderna i den avstyckade tomten ska tillförsäkras genom officialservitut alternativt genom gemensamhetsanläggning med bestämda fördelningstal på antalet platser för respektive ingående fastighet. Även infart till parkeringen, vatten och avlopp, tillgång till utrymme för lek och utevistelse samt tillgång till soputrymmen ska ingå i servitutet. Fastighetsbildningen sker genom Lantmäteriets försorg. MEDVERKANDE KONSULT Planhandlingarna är upprättade av arkitekt SAR/MSA Hans Bååthe i samarbete med FE-Arkitekter AB som intressenten Odd Job KB har anlitat. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planen har utarbetats i samverkan med Kultur- och Samhällsutvecklingsförvaltningen genom Dick Nilsson på Plan- och GIS-enheten. Anders Löfstrand arkitekt SAR/MSA FE-Arkitekter AB Hans Bååthe arkitekt SAR/MSA Amapola HB

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL.

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Naturinventering

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun 1(8) Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun Dnr Ädh 1659/2008 Dnr planmodul: P 08/0018 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad 2012-01-20

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö

Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Annette.Larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer