Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om viss skyddsjakt efter storskarv i Östersjön, länsstyrelsens dnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om viss skyddsjakt efter storskarv i Östersjön, länsstyrelsens dnr"

Transkript

1 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Henriksson, Nils Tel: BESLUT Ärendenr: NV Klagande Stockholms ornitologiska förening Att: Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om viss skyddsjakt efter storskarv i Östersjön, länsstyrelsens dnr Beslut Naturvårdsverket avslår överklagandet. Bakgrund Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 28 april 2016 att medge viss skyddsjakt efter storskarv i Östersjön efter ansökan från Stockholms läns fiskarförbund. Den första delen av beslutet (A) avser skyddsjakt vid utsättningsplatser. Beslutet i denna del ger den som har utplanteringstillstånd för gös, gädda och öring tillstånd att inom 300 meter från av länsstyrelsen medgivna utsättningsplatser bedriva skyddsjakt efter skarv inom sju dygn efter respektive utsättningstillfälle. Tillståndet gäller perioden 28 april 31 december Vid varje utsättningsplats får inte skjutas fler än 50 skarvar och totalt vid alla utsättningsplatser i hela länet högst 150 skarvar. Den andra delen av beslutet (B) avser skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling. Sådan skyddsjakt får bedrivas inom 300 meter från fasta och rörliga fiskredskap samt fiskodling i Östersjön av fastighetsägaren eller jakträttshavaren samt den som har tillstånd till sjöfågeljakt på allmänt vatten. Tillståndet gäller perioden den 1 augusti 31 december 2016 i sex angivna kommuner. Det totala antalet skarvar som får fällas med stöd av denna del av beslutet är 400 st. Den tredje och sista delen av beslutet (C) avser skyddsjakt i ett antal angivna fredningsområden för fisk i Östersjön. Tillståndet gäller perioden den 28 april 15 juni Det totala antalet skarvar som får fällas med stöd av denna del av beslutet är 125 st. B E SÖ K: ST O C K H O LM V ALH A L L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D F O R SK AR E N S V ÄG 5, HUS U B P O ST: ST O C K HO LM TEL: F AX: E-POST: R E G IST R AT O U RV AR D SV E R K E T.SE IN T E R N E T: WWW. N AT U R V AR D SV E R K E T.SE

2 NATURVÅRDSVERKET 2(8) Länsstyrelsen beslutade med stöd av 59 jaktförordningen (1987:905) att beslutet skulle gälla omedelbart, utan hinder av att det överklagas. Länsstyrelsen motiverade sitt beslut bl.a. enligt följande. Det är ostridigt att skarven äter stora mängder fisk. Skarvens predation i länets del av Östersjön innebär att skador uppkommer på för fisket intressanta arter och storlekar samt fiskeredskap. De största ekonomiska värdena finns i fisket med handredskap. I anslutning till flera av områdena finns även yrkesfiske och ett antal fisketurismföretag. Skarven innebär en allvarlig skada på de ekonomiska förutsättningarna för fisket, vilket motiverar beslutet om skyddsjakt. Maximalt antal fåglar som kan skjutas med stöd av detta beslut är 675. Totalpopulationen i Stockholms skärgård bedöms under eftersommaren till ca fåglar. Upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde försvåras inte genom beviljad skyddsjakt. Arbetet med skadeförebyggande åtgärder på redskapssidan eller i form av skrämselmetoder bedrivs i mycket liten utsträckning av näringen. Utveckling av skarvsäkra redskap och skrämselmetoder är i allt väsentligt beroende av statliga medel och insatser från myndigheterna. Ytterligare krav på enskilda fiskare kan inte ställas. Skyddsjakt vid utsättningsplatser (A) Det förekommer att skarv födosöker i anslutning till utsättning av fisk och att de konsumerar den utsatta fisken. En sådan predation har allvarlig negativ påverkan på fiskeintresset eftersom avkastningen av utsättningen uteblir. De arter som är aktuella är framförallt gädda, gös och öring, vilka har stor ekonomisk betydelse för såväl yrkes-, fritids- och sportfisket som för fisketurismnäringen i skärgården. Skyddsjakten bör förläggas till perioden från beslutsdatum till den 31 december Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling (B) Syftet med skyddsjakten är att göra skarvarna rädda för att söka föda i anslutning till redskap och odlingar. Jakten behöver ske när många skarvar samtidigt finns i redskapens närhet. Yrkesfisket i Stockholms skärgård bedrivs uteslutande med fasta och rörliga fiskeredskap. Skarv har en direkt negativ ekonomisk påverkan på fisket både genom predation och genom att de skadar levande fisk. Dessa skador orsakas enbart av skarvens födosök, vilket motiverar skyddsjakt. I skärgården bedrivs även fritidsfiske med framförallt rörliga redskap, vilka påverkas på samma sätt. Fritidsfisket representerar stora ekonomiska värden. Skarv kan orsaka allvarlig skada i och i anslutning till fiskodlingar. Detta motiverar skyddsjakt i och i anslutning till dessa anläggningar. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk (C) För många kustbestånd av sötvattensarter (gädda, abborre, gös m.fl.) är lekplatserna begränsande för beståndens storlek. Områdena har därför stor betydelse och några av de viktigaste har beslutats som fredningsområden där allt fiske är förbjudet under lekperioden. Dessa lek- och uppväxtområden är trånga, grunda vatten som väl passar skarvens fiske eftersom fisken har svårt att undkomma. Ett betydande antal skarvar fiskar i dessa områden. Detta fiske riskerar att leda till allvarlig skada på bestånd av storvuxen gädda, gös och abborre, liksom till risk för allvarlig skada genom att hämma återetablering av dessa arter i de delar av skärgården där de drabbas av reproduktionsstörningar. I

3 NATURVÅRDSVERKET 3(8) Stockholms skärgård finns 27 fredningsområden som avsatts för att freda kustlekande bestånd av varmvattenarter som abborre, gädda och gös i deras lekoch uppväxtområden. Sökanden har valt ut sex av dessa utgående dels från betydelse från fisksynpunkt, dels utgående från förutsättningarna att utföra jakten. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det finns förutsättningar för att medge skyddsjakt i fem av dessa områden. I bilaga 2 till beslutet finns beskrivningar av fredningsområdenas värden. Genom denna precisering av sambandet mellan skarvens födosök och risken för allvarlig skada anser länsstyrelsen att beslutet i denna del är klart avgränsat och kriteriet risk för allvarlig skada är uppfyllt. Den medgivna skyddsjakten syftar till att skrämma skarvarna så att de inte fiskar i lekområdena. För att varje skjuten skarv ska leda till så många skrämda skarvar som möjligt bör jakten inte omfatta mer än en skarv åt gången. Jakt på häckande fågel ska i möjligaste mån undvikas. Koncentrationen av lekfisk i fiskfredningsområdena finns under våren varför skyddsjakt är mest effektiv under denna tid. Länsstyrelsen har bedömt att jakt under häckningstid kan vara acceptabel i ett begränsat antal områden. Flera av de fiskfredningsområden som omfattas av ansökan är sedan gammalt kända som havsörnsrevir. Det finns risk för störning på häckande havsörn i samtliga områden med hänsyn till den kraftiga expansion som havsörnen genomgått under de senaste årtiondena. Vilka bon som är besatta i år är dock inte känt för länsstyrelsen. Jakt i närheten av bon medför normalt en störning för havsörnarna, men länsstyrelsen gör bedömningen att en begränsad jakt under maj juni kommer att medföra en liten risk för avbruten häckning. Överklagande Stockholms omitologiska förening (föreningen) överklagar beslutet, yrkar inhibition av samtliga delar (A C) samt anför bl.a. följande. Länsstyrelsens beslut står i strid mot tidigare beslut fattade av Naturvårdsverket. Länsstyrelsens beslut borde endast omfatta den intresseorganisation, Stockholms läns fiskarförbund, som ansökt om skyddsjakt. Genom beslutet har emellertid ett stort antal personer tillstånd till skyddsjakt trots att de inte har någon koppling till fiskarförbundet. Beslutet är en förtäckt allmän jakt för att decimera beståndet av skarv. Det föreligger ingen dokumentation eller visas på annat sätt att allvarlig skada kan eller har uppstått. Återrapporteringen avseende tidigare års jakt har varit mycket bristfällig. Länsstyrelsen agerar således utan att ha begrepp om omfattningen av tidigare beviljad skyddsjakt och var den utfördes. Detta är under all kritik och är i sig skäl att anse att det inte går att bedöma om allvarlig skada eller befarad allvarlig skada kan uppstå. Vidare beviljar länsstyrelsen skyddsjakt i områden med havsörnshäckningar och andra häckande fågelarter. Föreningen har kontaktat ansvarige för övervakningen av havsörn i Sverige inom den Nationella Miljöövervakningen som bl.a. uppger att skyddsjakt på skarv nära ett bebott örnbo är ett uppenbart artskyddsbrott, enbart baserat på risken för störning, samt att länsstyrelsens beslut är dåligt underbyggt. En omfattande illegal förföljelse i skarvkolonier pågår sedan flera år i Stockholms skärgård. En därtill beviljad skyddsjakt med en havererad återrapportering riskerar leda till okontrollerad minskning av skarvbeståndet. Det går inte att påvisa en koppling mellan skarvens födosök och allvarlig skada på fiskbestånd i öppna hav. Skyddsjakt under häckningstid (maj juli) leder till lidande och svältdöd för skarvens ungar när föräldrafåglar skjuts, vilket strider mot 27 jaktlagen (1987:259). Nominatrasen carbo besöker Stockholms skärgård under

4 NATURVÅRDSVERKET 4(8) vinterhalvåret och skyddsjakt under denna tid riskerar att drabba den rasen av storskarv vilken dokumenterat har minskat som häckfågel vid Norges kust. Ej slutligt beslut Naturvårdsverket har i beslut den 4 maj 2016 avslagit yrkandet om inhibition. Skäl Aktuella bestämmelser m.m. Enligt 23 a jaktförordningen (1987:905) får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29 meddelas för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Av 29 samma förordning framgår att om förutsättningarna enligt 23 a är uppfyllda för andra djur än björn, varg, järv, lo, säl eller örn, får länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt. I Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt (s. 15 f.) anges att med skada bör avses påverkan av vilt på egendom som medför ekonomiska förluster eller ökade kostnader. I begreppet bör såväl förluster och kostnader på kort sikt som långsiktiga konsekvenser inkluderas. Det krävs dock att skadan är allvarlig för att skälet ska vara uppfyllt. I det av Naturvårdsverket framtagna dokumentet Nationell förvaltningsplan för skarv 2014 uttalas bl.a. följande om just skyddsjakt efter skarv. Till fiske räknas för det första yrkesfiskets fångster, förädling och försäljning av fisk inklusive de platser där verksamheten bedrivs, för det andra fiskodlingar (vattenbruk) och för det tredje fritidsfiske (husbehovsfiske, sportfiske, fiskeklubbars verksamhet, kommersiella Put&Take-vatten m.m.). Det bör understrykas att det är det ekonomiska bortfallet exempelvis genom utebliven eller skadad fångst, skador på redskap och liknande, som utgör motivet till beslut om skyddsjakt för att förhindra allvarlig skada, inte skarvens predation på fiskbestånden i sig. Skarvens effekter på fiskbestånden måste bedömas från fall till fall och kan förväntas skilja mellan arter, platser och tidpunker. Skarvens predation kan ha negativa effekter på fiskbestånden i vissa mindre avgränsade områden, medan den i andra miljöer såsom större, öppna system inte har kunnat påvisas även om uttaget av fisk kan vara lika stort eller till och med större (a.a. s. 21 f. och 34). Naturvårdsverkets bedömning Prövningens omfattning Tiden för den aktuella skyddsjakten har delvis passerats. Naturvårdsverket finner ändå skäl att pröva beslutet i sin helhet i sak med hänvisning till det under senare år stora intresset för dessa frågor. Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut består av tre delar; A, B och C. Naturvårdsverket bedömer nedan varje del av beslutet separat.

5 NATURVÅRDSVERKET 5(8) Del A- skyddsjakt vid utsättningsplatser För att skyddsjakt efter skarv ska kunna medges krävs att kriteriet förhindra allvarlig skada på fisket är uppfyllt. När lokala fiskbestånd har en nedgång kan detta ha flera orsaker som t.ex. storskaligt fiske och påverkan av arter såsom skarv. Skarvens påverkan på fisket måste styrkas, liksom att nedgången i tillräckligt stor omfattning har orsakats av skarv. Det är mycket svårt att göra bedömningar i vilken omfattning skarvpredation medför en negativ påverkan för yrkesfisket och fritidsfisket. Ett problem med flertalet predationsstudier är att resultaten är så platsspecifika att det sällan går att tillämpa resultaten på andra platser. Detta beror bl.a. på att förutsättningarna och fiskpopulationernas storlek och artsammansättning samt skarvens predation på fisk varierar kraftigt mellan olika havsområden, även inom relativt begränsade geografiska områden. För denna del av beslutet anser Naturvårdsverket utifrån utredningen i ärendet att kopplingen mellan skarvens födosök och risken för allvarlig skada på fisket i Stockholms skärgård är styrkt. För beslutet i denna del gäller klara avgränsningar. Skyddsjakt får endast ske inom 300 m från tillståndsgiven utsättningsplats och endast bedrivas inom sju dygn efter respektive utsättningstillfälle. Enligt Naturvårdsverkets bedömning är de skarvar som under dessa förutsättningar uppehåller sig i anslutning till utsättningsplatser sannolikt skadegörande individer. De kan därmed konsumera eller skada den utsatta fisken. En sådan predation innebär en allvarlig skada särskilt för yrkesfisket, genom minskade framtida fångster, men även fritidsfisket drabbas av predationen. Naturvårdsverket bedömer alltså i detta fall att det föreligger risk för allvarlig skada och att detta kriterium därmed är uppfyllt för denna del av beslutet. Vad sedan gäller kriteriet annan lämplig lösning uttalas i ovan angivna förvaltningsplan för skarv bl.a. följande. Att försöka stänga ute skarv från redskap och förhindra predation på fisk är svårt, eftersom det är liten skillnad i storlek mellan fågeln och önskad fångst. Under perioden har redskaps- och metodutveckling för att minska skarvens predation på fiske varit mycket begränsad. Naturvårdsverket bedömer att det vid utsättningsplatser för fisk i nuläget saknas tillräckliga alternativa åtgärder till skyddsjakt efter skarv. Därmed är kriteriet annan lämplig lösning uppfyllt för denna del av beslutet. När det gäller det tredje och sista kriteriet för skyddsjakt; att inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus anser Naturvårdsverket att även det är uppfyllt för denna del av beslutet. Det har inte gjorts någon formell bedömning av skarvens bevarandestatus i Sverige. Naturvårdsverket anser dock att skarven uppfyller kriterierna för gynnsam bevarandestatus genom att artens populationsstorlek och populationstrend varit starkt ökande de senaste decennierna (även om tillväxten nu stannat av), att dess geografiska utbredningsområde har utökats kraftigt under de senaste decennierna, att arten har en livskraftig totalpopulation samt att det finns gott om lämpliga livsmiljöer för artens häckning respektive födosök (jfr s. 13 i ovan angiven förvaltningsplan).

6 NATURVÅRDSVERKET 6(8) Naturvårdsverket finner mot bakgrund av ovanstående att länsstyrelsen haft fog för del A i sitt beslut. Naturvårdsverket avslår överklagandet i denna del. Del B- skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling Även här anser Naturvårdsverket att kopplingen mellan skarvens födosök och risken för allvarlig skada på fisket i Stockholms skärgård är styrkt. Även för beslutets del B gäller en klar avgränsning. Skyddsjakt får endast ske inom 300 m från fasta och rörliga fiskeredskap. Enligt Naturvårdsverkets bedömning är de skarvar som under denna förutsättning uppehåller sig i anslutning till redskap och fiskodlingar sannolikt skadegörande individer. De kan konsumera eller skada fisken i och vid redskapen. En sådan predation innebär en allvarlig skada, särskilt för yrkesfisket genom uteblivna eller minskade fångster, men även fritidsfisket drabbas av predationen. Naturvårdsverket bedömer i detta fall att det föreligger risk för allvarlig skada och att detta kriterium därmed är uppfyllt för denna del av beslutet. Vad sedan gäller kriteriet annan lämplig lösning gör Naturvårdsverket samma bedömning som för beslutets del A. Naturvårdsverket anser att det vid fiskeredskap och odlingar för fisk i nuläget saknas tillräckliga alternativa åtgärder till skyddsjakt efter skarv. Därmed är kriteriet annan lämplig lösning uppfyllt även för denna del av beslutet. När det gäller det tredje och sista kriteriet för skyddsjakt; att inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus anser Naturvårdsverket att även det är uppfyllt för denna del av beslutet, av samma skäl som för del A av beslutet. Naturvårdsverket finner mot bakgrund av ovanstående att länsstyrelsen haft fog även för del B i sitt beslut. Naturvårdsverket avslår överklagandet i denna del. Del C- skyddsjakt i fredningsområden Som framgått ovan måste skarvens påverkan på fisket styrkas, liksom att nedgången i tillräcklig omfattning har orsakats av skarv. Beslutet i denna del omfattar ett mindre antal särskilt viktiga fredningsområden för fisk. Länsstyrelsen har i bilaga till beslutet beskrivit vilka värden som finns, och vilka skador som riskeras, i respektive område. Denna beskrivning är enligt Naturvårdsverket tillräcklig för att styrka kopplingen mellan skarvens födosök i dessa områden och risken för allvarlig skada på fisket. Kriteriet förhindra allvarlig skada är därmed uppfyllt även för denna del av beslutet. I överklagandet framförs invändningar mot att skyddsjakt medges under häckningstid. Länsstyrelsen har i denna del anfört att skyddsjakt är mest effektiv under våren med hänsyn till koncentrationen av lekfisk i fiskfredningsområdena och bedömt att jakt under häckningstid kan vara acceptabel i ett begränsat antal områden. Vidare har länsstyrelsen anfört att jakt på häckande fågel i möjligaste mån ska undvikas. Naturvårdsverket anser att länsstyrelsen tillräckligt väl motiverat varför skyddsjakt ska få bedrivas under skarvens häckningstid. Härvid har Naturvårdsverket särskilt beaktat att syftet med jakten är att freda lekplatser för fisk. Då jakten endast får ske inom ett fåtal begränsade områden, kan risken för att häckningen störs inte anses för stor sett utifrån syftet med jakten.

7 NATURVÅRDSVERKET 7(8) Länsstyrelsen har även beaktat risken för störning på t.ex. häckande havsörn men bedömt risken för avbruten häckning som liten. Naturvårdsverket anser att länsstyrelsen tillräckligt väl motiverat varför risken för störning på havsörn, sett utifrån jaktlagstiftningen, inte är sådan att den utgör ett hinder för skyddsjakten på skarv. När det gäller kriteriet annan lämplig lösning i fredningsområden bedömer Naturvårdsverket att skyddsjakt i syfte att skrämma skarven från att fiska där är den enda lämpliga lösningen. Det saknas enligt Naturvårdsverket alternativa lösningar för att uppnå samma syfte. Därmed är kriteriet annan lämplig lösning uppfyllt för denna del av beslutet. När det gäller det tredje och sista kriteriet för skyddsjakt; att inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus anser Naturvårdsverket att även det är uppfyllt för denna del av beslutet, av samma skäl som för del A och B av beslutet. Vilka som medges tillstånd till skyddsjakt Klaganden har anfört att länsstyrelsens beslut endast borde omfatta den intresseorganisation som ansökt om skyddsjakt. Naturvårdsverket konstaterar att medgivandet till skyddsjakt inte är knutet till t.ex. medlemmar i Stockholms läns fiskarförbund, utan berör en vidare krets. Naturvårdsverket anser emellertid att det inte framgår av jaktförordningen att länsstyrelsens beslut härigenom är felaktigt. Vad klaganden anfört i denna del medför därför inte att beslutet ska ändras. Återrapportering I överklagandet framförs kritik mot den återrapportering som skett av tidigare års beslut. Naturvårdsverket vill i detta sammanhang framhålla vikten av en fungerande återrapportering vid skyddsjakt. Återrapporteringen kan exempelvis visa på effekter av och eventuella svårigheter med den genomförda skyddsjakten. Det är särskilt viktigt i detta fall, när kunskapsläget om skarvens påverkan på fisket är otillräckligt och dess predation väldigt platsspecifik. En bristande återrapportering är dock inte ensamt skäl att upphäva länsstyrelsens beslut. Slutsats Naturvårdsverket anser att länsstyrelsen har visat att samtliga kriterier för skyddsjakt är uppfyllda avseende de olika delarna av beslutet (A-C). Överklagandet ska därför avslås. Beslut i detta ärende har fattats av biträdande avdelningschefen Rikard Janson. Vid den slutliga handläggningen i övrigt har deltagit handläggaren Per Risberg, sektionschefen Gunilla Ewing Skotnicka samt juristen Nils Henriksson, den sistnämnde föredragande.

8 NATURVÅRDSVERKET 8(8) För Naturvårdsverket Rikard Janson Nils Henriksson Kopia till: Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms läns fiskarförbund

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Cordemans, Clara Tel: 010-698 11 89 Clara.Cordemans@naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-17 Ärendenr: NV-03005-16 Sveriges Ornitologiska

Läs mer

BESLUT 2015-07-23 Ärendenr: NV-03625-15. Stockholms ornitologiska förening

BESLUT 2015-07-23 Ärendenr: NV-03625-15. Stockholms ornitologiska förening 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-07-23 Ärendenr: Stockholms ornitologiska förening Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket avskriver ärendena från vidare handläggning.

Beslut Naturvårdsverket avskriver ärendena från vidare handläggning. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-11-10 Ärendenr: NV-05432-14 NV-05520-14 NV-05544-14 Klagande 1

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-14 Ärendenr: NV-06582-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 1241 Petter.mahrs @naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-23 Ärendenr: NV-06952-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län.

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län. 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2015-04-28 Ärendenr: NV-02507-15 Roland Boström Björkholmen 1 952

Läs mer

Naturvårdsverket avslår överklagandena i övrigt.

Naturvårdsverket avslår överklagandena i övrigt. 1(12) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2014-07-30 Ärendenr: Sveriges ornitologiska förening Att: Dennis Kraft Stenhusa gård, Lilla

Läs mer

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-16 Ärendenr: NV-02900-16 Naturhistoriska riksmuseet Douglas

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-08 Ärendenr: NV-05851-17 Naturhistoriska riksmuseet

Läs mer

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte.

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-04-12 Ärendenr: NV-01214-17 Ansökan om jakt efter

Läs mer

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2016-12-21 Ärendenr: NV-07775-16 Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-09 Ärendenr: NV-03536-15 Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-04 Ärendenr: NV-03147-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-28 Ärendenr: NV-05553-15 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och

Läs mer

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y BESLUT 2015-11-05 Ärendenr: NV-05762-15 Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Västernorrlands

Läs mer

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-07-04 Ärendenr: NV-03567-16 Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-20 Ärendenr: NV-01591-14 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM Yttrande i mål nr 3428-14 angående skyddsjakt efter varg Naturvårdsverket

Läs mer

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015.

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-26 Ärendenr: NV-03886-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM 2017-05-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 8675-16 1 KLAGANDE Stockholms Ornitologiska Förening Box 1081 101 39 Stockholm MOTPART Naturvårdsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 350 gråsälar.

Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 350 gråsälar. 1(10) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-03-30 Ärendenr: NV-00969-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013.

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-10 Ärendenr: NV-09386-13 NV-09518-13 NV-09539-13 Föreningen

Läs mer

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-04-15 Ärendenr: NV-02483-16 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över remiss av promemoria om specialforum för

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm@ @naturvardsverket.se BESLUT 2013-10-02 Ärendenr: NV-07296-13 NV-07298-13 Föreningen Nordulv Föreningen

Läs mer

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2017-01-12 Ärendenr: NV-08237-16 Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om skyddsjakt efter älg, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om skyddsjakt efter älg, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-18 Ärendenr: Naturskyddsföreningen i Blekinge län Att: Owe Nodmar E-post: juvan@algonet.se

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-09 Ärendenr: NV-02115-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län

Läs mer

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg 1(3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-08-23 Ärendenr: NV-06389-13 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg Utveckling

Läs mer

Beslut angående ansökan om skyddsjakt efter kungsörn i Norrbottens län

Beslut angående ansökan om skyddsjakt efter kungsörn i Norrbottens län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-13 Ärendenr: NV-03045-15 Lainiovuoma sameby Beslut angående ansökan om skyddsjakt

Läs mer

SKRIVELSE Ärendenr: NV

SKRIVELSE Ärendenr: NV 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2013-01-10 Ärendenr: NV-05519-12 Regeringskansliet Miljödepartementet Registrator 103 33 Stockholm miljodepartementet.registrator

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS«VERKET Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @natiirvardsverket.se BESLUT 2012-12-13 Ärendenr: NV-10367-12 Vilhehnina södra sameby Tomas Nejne

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 1 (5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y ÖVERKLAGANDE 2010-10-15 Dnr 641-4689-10 Rf Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av Miljööverdomstolens dom den 25

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län och Jämtlands län

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län och Jämtlands län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-02-27 Ärendenr: NV-00248-14 Ruvhten sijte Ansökan om skyddsjakt efter varg

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län 1 / 7 Beslut Datum 2016-06-30 218-4952-2016 Dnr (anges vid skriftväxling) Handölsdalens sameby Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren 1(7) Johanna Månsson Wikland Direkt: 010-224 86 36 johanna.wikland@lansstyrelsen.se Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund Tjust-Lunnagård 341 93 BOLMSÖ Delg kv För kännedom till: Samtliga yrkesfiskare

Läs mer

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren 1(8) Johanna Månsson Wikland Direkt: 010-224 86 36 johanna.wikland@lansstyrelsen.se Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund Tjust-Lunnagård 341 93 BOLMSÖ Delg kv För kännedom till: Samtliga yrkesfiskare

Läs mer

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17

Läs mer

Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för sork

Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för sork 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Petter Mahrs Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-12-07 Ärendenr: NV-03781-12 Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut om licensjakt efter björn 2015, länsstyrelsens dnr 218-6057-2015

Överklaganden av Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut om licensjakt efter björn 2015, länsstyrelsens dnr 218-6057-2015 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Henriksson, Nils Tel: 010-698 11 41 Nils.henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-20 Ärendenr: NV-04974-15 Jägareförbundet Norrbotten Att: ordf. Mikael

Läs mer

Detta beslut gäller även om det överklagas.

Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-04-23 Ärendenr: NV-02943-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13) registrator@naturvardsverket.se ulrika.hagbarth@naturvardsverket.se Stockholm 30 november 2013 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Västra Götalands län 2017

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Västra Götalands län 2017 1(19) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-12-15 Ärendenr: NV-08521-17 Beslut om skyddsjakt

Läs mer

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2012-10-02 Ärendenr: NV-06619-12 NV-06620-12 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt

Läs mer

Beslut om godkännande av arten Aphidius colemani för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige

Beslut om godkännande av arten Aphidius colemani för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Maria Björkman Tel: 010-698 14 47 maria.bjorkman @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-16 Ärendenr: NV-04137-17 Beslut om godkännande

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens i Kalmar län beslut om tillstånd till skyddsjakt på storskarv, länsstyrelsens dnr 218-1464-16

Överklagande av Länsstyrelsens i Kalmar län beslut om tillstånd till skyddsjakt på storskarv, länsstyrelsens dnr 218-1464-16 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Ek, Hanna Tel: 010698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 20160617 Ärendenr: NV0303616 Klagande Sveriges Ornitologiska förening

Läs mer

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-31 Ärendenr: NV-00742-14 Enligt sändlista Överlämnande av rätten att besluta om

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 viltskadeförordningen (2001:724); NFS 2008:16

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar. 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-24 Ärendenr: NV-01856-14 Ockelbo kommun 816 80 Ockelbo Beslut om skyddsjakt

Läs mer

BESLUT 2013-04-25 Ärendenr: NV-02072-13. Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl 2013

BESLUT 2013-04-25 Ärendenr: NV-02072-13. Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl 2013 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-04-25 Ärendenr: NV-02072-13 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl 2013 Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-28 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län Beslut

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 525 gråsälar.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 525 gråsälar. 1(11) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-04-04 Ärendenr: NV-07716-16 Beslut om skyddsjakt

Läs mer

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04902-13 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-03-10 Ärendenr: NV-08201-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-01 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands,

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-03 Ärendenr: NV-02285-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län Beslut

Läs mer

Sportfiskarnas policy för säl och skarv

Sportfiskarnas policy för säl och skarv Sportfiskarnas policy för säl och skarv Stenungsund 2016-11-21 Markus Lundgren, Sportfiskarna En av Sveriges största folkrörelser relser 1,6 milj. pers. i åldrarna 16-80 år fritidsfiskar/år Omsätter 5,8

Läs mer

Motiv och konsekvensutredning

Motiv och konsekvensutredning 1(11) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E N C Y Clara Cordemans Tel: 010-698 11 89 clara.cordemans@naturvardsverket.se KONSEKVENSUTREDNING 2016-11-07 Ärendenr: NV-06688-13 Motiv

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se 2014-06-02 Ärendenr: NV-03681-14 Se sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt

Läs mer

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren 1(1) Johanna Månsson Wikland Direkt: 010-224 86 36 johanna.wikland@lansstyrelsen.se Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund Tjust-Lunnagård 341 93 BOLMSÖ Delg kv För kännedom till: Samtliga yrkesfiskare

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet Stockholm

YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet Stockholm 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-10-20 Ärendenr: NV-05239-16 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se peter.kalliopuro@regeringskansliet.se

Läs mer

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel. 010-698 17 08 Ola.Larsson@naturvardsverket.se REMISS 2012-11-01 Ärendenr: NV-00299-12 Enligt sändlista Remiss av förslag

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 260 knubbsälar.

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 260 knubbsälar. 1(11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ekström, Emil Tel: 010-698 15 91 emil.ekstrom@naturvardsverket.se BESLUT 2016-04-07 Ärendenr: NV-01207-16 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl för 2016 Beslut

Läs mer

Upplysningar om hur man överklagar, se bilaga 1.

Upplysningar om hur man överklagar, se bilaga 1. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Eriksson, Mats Tel: 010-698 1486 Mats.eriksson @naturvardsverket.se BESLUT 2014-10-15 Ärendenr: NV-03196-10 Swissinno solutions AG Ralf Trötschkes Rosenbergstrasse

Läs mer

Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen i Vänersborg

Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Joel Grede Tel: 010-698 13 32 joel.grede @naturvardsverket.se 2017-05-24 Ärendenr: NV-01129-17 Mark- och miljödomstolen i Vänersborg

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-09-10 218-6246-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på en (1) varg i Kristinehamns kommun,

Läs mer

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY BESLUT 2015-06-16 Ärendenr: NV-11420-11 Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad Beslut Naturvårdsverket beslutar att typgodkänna fångstredskapet

Läs mer

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hanna Dittrich Söderman Tel: 010-698 15 17 hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2016-09-29 Ärendenr: NV-06586-16 Samtliga länsstyrelser Delegering

Läs mer

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-12-04 Ärendenr: NV-06889-14 Enligt sändlista Delegering av beslut om licensjakt efter

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för skarv 2014

Nationell förvaltningsplan för skarv 2014 Nationell förvaltningsplan för skarv 2014 NATURVÅRDSVERKET Naturvårdsverket Tel: 010-698 10 00 Fax: 010-698 10 99 E-post: registrator@naturvardsverket.se Postadress: Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm

Läs mer

Vägledning 1 Basdokument för att kartlägga landskapets kvalitéer i arbetet med grön infrastruktur

Vägledning 1 Basdokument för att kartlägga landskapets kvalitéer i arbetet med grön infrastruktur April 2017 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Vägledning 1 Basdokument för att kartlägga landskapets kvalitéer i arbetet med grön infrastruktur B E SÖ K: ST O C K H O

Läs mer

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 9000-16, 9193-16, 9459-16 och 9460-16 1 KLAGANDE 1. Wolf Association Sweden, 802454-4846 c/o Per Dunberg Mälarvarvsbacken 14 117 33 Stockholm 2. Svenska

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV Luokta-Mávas sameby ATT: Brita Stina Sjaggo

BESLUT Ärendenr: NV Luokta-Mávas sameby ATT: Brita Stina Sjaggo 1(10) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Ekström, Emil Tel: 010-698 1591 emil.ekstrom@naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-08 Ärendenr: NV-03185-16 Luokta-Mávas sameby ATT: Brita

Läs mer

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län.

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län. 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lindahl, Helene Tel: 010-698 1051 Helene.lindahl @naturvardsverket.se BEGÄRAN 2014-03-20 Ärendenr: NV-00552-14 Sändlista Begäran om förslag till miniminivåer

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut om tillstånd till skyddsjakt efter en varg, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut om tillstånd till skyddsjakt efter en varg, länsstyrelsens dnr 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Henriksson, Nils Tel: 010-698 11 41 Nils.henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-19 Ärendenr: NV-04944-15 NV-04948-15 NV-04949-15 NV-04950-15 NV-04963-15

Läs mer

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4-9 Information Om det finns risk för att en art utrotas eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. För närvarande är cirka 300 växter och djur

Läs mer

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016 Kan musselodling kan vara ett sätt att rädda den övergödda Östersjön och samtidigt skapa en ny näring för foderproduktion i kustområdena? Välkommen till en informationsträff tisdag den 13/12 kl 13:00 16:30

Läs mer

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskapet Snap E avsett för mus

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskapet Snap E avsett för mus 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-20 Ärendenr: NV-03778-12 NV-02822-13 Preventiq Jonas Gröndahl info@preventiq.se

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV Naturskyddsföreningen Jämtland- Härjedalen Att: E-post:

BESLUT Ärendenr: NV Naturskyddsföreningen Jämtland- Härjedalen Att: E-post: 1(10) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-11-26 Ärendenr: NV-07221-15 Naturskyddsföreningen Jämtland- Härjedalen

Läs mer

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg ANSÖKAN, TILLSTÅND OCH DISPENSER VID BEKÄMPNING AV LARVER AV ÖVERSVÄMNINGSMYGG Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg Syftet med denna information är att ge svar på de oftast

Läs mer

Med stöd av första stycket får åtgärder vidtas för att "skrämma bort " följande rovdjur:

Med stöd av första stycket får åtgärder vidtas för att skrämma bort  följande rovdjur: 1. Skyddsjakt. JAKTFÖRORDNINGEN, 28, (1987:905.) (Förordning 2009:310) 28 1:a stycket. SKRÄMMA bort. Ej dödande. Med stöd av första stycket får åtgärder vidtas för att "skrämma bort " följande rovdjur:

Läs mer

Sammanställning av medel för biologisk mångfald

Sammanställning av medel för biologisk mångfald SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2017-10-25 Ärendenr: NV-08964-16 Sammanställning av medel för biologisk mångfald Redovisning av ett regeringsuppdrag B E SÖ K:

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 480 gråsälar.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 480 gråsälar. 1(11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ekström, Emil Tel: 010-698 15 91 emil.ekstrom@naturvardsverket.se BESLUT 2016-04-07 Ärendenr: NV-00655-16 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för 2016 Beslut

Läs mer

Storskarven vid den österbottniska kusten ( ) Skarven i människornas vardag

Storskarven vid den österbottniska kusten ( ) Skarven i människornas vardag INTRESSEFÖRENINGEN FÖR EN LEVANDE SKÄRGÅRD R.F. Storskarven vid den österbottniska kusten. 26.03.2015 (24.08.2010) Skarven i människornas vardag BAKGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Föreningen är en sammanhållande

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket VÄLKOMMEN Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Inledning Deltagare från Naturvårdsverket Dagens

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om skyddsjakt efter varg, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om skyddsjakt efter varg, länsstyrelsens dnr 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-10 Ärendenr: NV-05130-15 NV-05172-15 NV-05412-15 Klagande 1 Wolf Association Sweden

Läs mer

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Olika former av naturskydd i miljöbalken Riksintressen & hushållningsregler MB 3 & 4:e kap. Områdesskydd MB 7 kap. Artskydd MB 8 kap. Artskyddsförordningen 2 Svenska

Läs mer

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Olsson, Birgitta Tel: 010-698 1448 birgitta.olsson @naturvardsverket.se PM 2013-01-21 Ärendenr: NV-10837-12 Hjälp vid använding av Miljödataportalen

Läs mer

Riktlinjer för skyddsjakt på storskarv år 2016

Riktlinjer för skyddsjakt på storskarv år 2016 Bilaga 1 till N4a16E05_17052016 Riktlinjer för skyddsjakt på storskarv år 2016 För att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten och skog förorsakade av storskarv, kan landskapsregeringen bevilja tillstånd

Läs mer

Beslut Tillstånd till skyddsjakt efter en varg inom Ohredahke sameby, Jämtlands län. Beslut

Beslut Tillstånd till skyddsjakt efter en varg inom Ohredahke sameby, Jämtlands län. Beslut 1 / 10 Beslut Datum 2015-12-15 218-8478-2015 Dnr (anges vid skriftväxling) Tillstånd till skyddsjakt efter en varg inom Ohredahke sameby, Jämtlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Vikten av allmänhetens deltagande och rätt att föra talan Århuskonventionen som är angelägna om att allmänheten,

Läs mer

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Version 1.5 2016-02-18 Ärendenr: NV-05639-15 Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Läs mer

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing BESLUT 1 (5) Djurskydd & Vilt Kari Langöen 010-2247251 Svenska Kennelklubben c/o Brith Andersson Rinkebysvägen 70 163 85 Spånga Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12)

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12) 1 (2) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 010-69881110 elin.forsberg@nattirvardsverket.se YTTRANDE 2012-12-04 DnrNV-08584-12 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Läs mer