Tentamen ger maximalt 100 poäng. För godkänd tentamen krävs 50 poäng. Man ska besvara minst 34 frågor. Essäfrågorna räknas inte till dessa 34 frågor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen ger maximalt 100 poäng. För godkänd tentamen krävs 50 poäng. Man ska besvara minst 34 frågor. Essäfrågorna räknas inte till dessa 34 frågor."

Transkript

1 SKRIV DITT NAMN MED TYDLIGA TRYCKBOKSTÄVER. ALLA FÖRNAMN: EFTERNAMN: Födelsetid (ddmmåååå): ANVISNINGAR: Tentamen består av tre delar. I den första delen ställs tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden, av vilka man ska välja det rätta alternativet. Endast ett av påståendena är korrekt. Ange ditt svar på sidan 2 genom att ringa in det rätta svarsalternativet. För rätt svar ges +2 poäng och för fel svar 1 poäng. Denna del ger maximalt 20 poäng. I den andra delen ställs 30 rätt/fel -frågor, av vilka man ska välja det rätta svarsalternativet. Påståendet kan antingen rätt (R) eller fel (F). Ange ditt svar på sidan 2 genom att ringa in det rätta svarsalternativet. För rätt svar ges +2 poäng och för fel svar 1 poäng. Denna del ger maximalt 60 poäng. I den tredje delen ställs fem korta frågor. Det skriftliga svaret ska ges inom det för ändamålet reserverade svarsfältet. Varje fråga ger poäng enligt skalan 0 4. Denna del ger maximalt 20 poäng. Tentamen ger maximalt 100 poäng. För godkänd tentamen krävs 50 poäng. Man ska besvara minst 34 frågor. Essäfrågorna räknas inte till dessa 34 frågor. Frågorna kan innehålla räkneuppgifter. Man får använda räknare. RETURNERA DET OFFICIELLA SVARSFORMULÄRET OCH FRÅGEPAPPREN EFTER TENTAMEN TILL TENTAMENSVAKTEN AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

2 OFFICIELLT SVARSFORMULÄR Ange ditt svar i den första och den andra delen i tabellerna nedan genom att ringa in det svarsalternativ som du anser vara det rätta. Svaret på frågorna i den tredje delen skrivs på tentamenpappret vid respektive fråga inom det för ändamålet reserverade svarsfältet. DEL I 1. A B C D 2. A B C D 3. A B C D 4. A B C D 5. A B C D 6. A B C D 7. A B C D 8. A B C D 9. A B C D 10. A B C D DEL II 1. R F 16. R F 2. R F 17. R F 3. R F 18. R F 4. R F 19. R F 5. R F 20. R F 6. R F 21. R F 7. R F 22. R F 8. R F 23. R F 9. R F 24. R F 10. R F 25. R F 11. R F 26. R F 12. R F 27. R F 13. R F 28. R F 14. R F 29. R F 15. R F 30. R F AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

3 DEL I Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Vilket av följande karaktärsdrag stämmer inte överens med strukturerade placeringsprodukter? a) Strukturerade placeringsprodukter omfattar även sådana produkter som inte är kapitalskyddade. b) Strukturerade placeringsprodukter kan utöver kapitalskydd även lova en garanterad avkastning. c) Vid prissättning av strukturerade placeringsprodukter kan man tillämpa den teori som gäller prissättning av derivat. d) Avkastningen på strukturerade placeringsprodukter vars emittenter har svag solvens är alltid låg i förhållande till risken. 2 I boken Sattuman kauppaa Wall Streetillä nämns ett antal exempel på hur privata investerare beter sig irrationellt. Vilket av följande är inte ett sådant? a) Övermod. b) Flockbeteende. c) Förlustaversion. d) Investeraren tar korta aktiepositioner, det vill säga ägnar sig åt blankning av aktier. 3 Din kund har placerat i en ETF-produkt som följer OMXH25-indexet. Hon önskar skydda sig mot en nedgång på marknaden. Vilken av följande åtgärder lämpar sig bäst mot en kursnedgång (den underliggande tillgången för alla optioner är OMXH25-indexet)? a) Kunden utfärdar en köpoption. b) Kunden utfärdar en säljoption. c) Kunden köper en köpoption. d) Kunden köper en säljoption. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

4 4 I boken Sattuman kauppaa Wall Streetillä nämns ett antal slutsatser utgående från fundamentalanalys. Vilken av följande är inte en sådan? a) Rationella investerare är villiga att betala ett högre pris för en aktie ju högre räntenivån är, ceteris paribus, det vill säga givet allt annat. b) Rationella investerare är villiga att betala ett högre pris för en aktie ju lägre aktiens risk är, ceteris paribus, det vill säga givet allt annat. c) Rationella investerare är villiga att betala ett högre pris för en aktie ju mera de framtida vinsterna och utdelningarna förväntas öka, ceteris paribus, det vill säga givet allt annat. d) Rationella investerare är villiga att betala ett högre pris för en aktie ju större andel av vinsten som ges i utdelning, ceteris paribus, det vill säga givet allt annat. 5 I tabellen/figuren nedan ges direktavkastningen, det justerade P/E-talet, vinsten per aktie och betat för bolag inom konsumentvarusektorn. Informationen gäller per Din kund frågar dig om den förväntade årsavkastningen på en placering i Nokian Renkaat. Vad är ditt svar? Besvara frågan utgående från CAPM under antaget att den riskfria räntan är en procent och marknadsriskpremiet fem procent. Konsumentvaror Namn Direktavkastning Justerat P/E Vinst per aktie a) 5,64 procent. b) 6,64 procent. c) 8,05 procent. d) Någonting annat. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

5 6 För vilken av följande funktioner krävs koncession enligt lagen om investeringstjänster? a) För kapitalförvaltning, men inte för förmedling av order eller för investeringsrådgivning. b) För förmedling av order, men inte för kapitalförvaltning eller för investeringsrådgivning. c) För investeringsrådgivning, men inte för förmedling av order eller för kapitalförvaltning. d) För kapitalförvaltning, förmedling av order och för investeringsrådgivning. 7 AA har under skatteåret 2014 fått en utdelning om euro före skatt från börsbolaget X Abp. Hon har inga andra kapitalinkomster. Den skatt som utgår på utdelningen är: a) euro. b) euro. c) euro. d) euro. 8 BB har kapitalinkomster som uppgår till euro och avdragsgilla ränteutgifter om euro (den partiella avdragsrätten för räntan på bolån är redan beaktad i denna summa). Hon är ensamboende och har förvärvsinkomster om cirka euro. Hur stort avdrag i form av underskottsgottgörelse kan BB göra från skatten på sina förvärvsinkomster? a) 0 euro. b) 600 euro. c) euro. d) euro. 9 CC får under 2014 en utdelning om euro före skatt på sina aktier i Teliasonera. Eftersom Teliasonera är ett svenskt bolag medan CC är allmänt skattskyldig i Finland har CC varit tvungen att betala en källskatt om 15 procent i Sverige. CC har inga andra kapitalinkomster. Hur mycket ska CC betala skatt i Finland på utdelningen? a) 0 euro. b) 60 euro. c) 105 euro. d) 150 euro. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

6 10 NN dör utan testamente eller bröstarvingar. Även hans föräldrar har avlidit. Däremot har han ett antal syskon, varav två är helsyskon och fyra halvsyskon. AA och BB har gemensamma föräldrar med NN medan CC har gemensam mor med NN. EE, DD och FF har gemensam far med NN. Vilken andel av arvet efter NN tillfaller AA (med två decimalers noggrannhet)? a) 16,67 procent. b) 26,67 procent. c) 37,50 procent. d) 50,00 procent. DEL II 30 rätt (ja) / fel (nej)-frågor: 1 Man har allt mera börjat oroa sig för deflation. Påstående: Deflation är ett resultat av överutbud eller överkapacitet i ekonomin som helhet. 2 Bankernas solvens har varit på tapeten. Vad avses med solvens? Påstående: Förenklat kan man säga att en soliditet om till exempel 8 procent betyder att banken kan bevilja lån om 8 euro för varje 100 euro i eget kapital. 3 Man kan stöta på beteckningen T+3 i samband med aktiehandel. Din kund frågar dig vad den betyder och vad den hänför sig till. Påstående: Beteckningen är förknippad med avvecklingstiden vid aktiehandel eller med andra ord hur länge det tar innan aktierna syns på värdeandelskontot efter att de köpts. Ledning: I detta påstående frågas inte huruvida just T+3 tillämpas för närvarande, utan vad det är förknippat med. 4 Nettoresultatet är ett mått på resultatet för företagets ordinare verksamhet. 5 Rörelsekapitalet anger den mängd eget kapital som står till förfogande, det vill säga det så kallade justerade egna kapitalet. 6 Utdelningsförhållandet = utdelningen dividerat med aktiepriset. 7 Enligt residualvinstmodellen utgörs aktiens pris av det bokförda värdet på eget kapital och av framtida residualvinster. 8 Din kund har fått ett placerarbrev från sin bank som anger att dagens köprekommendation är Outokumpuaktier. I placerarbrevet motiveras detta med en stigande trend och ett lågt RSI-index. Din kund frågar dig om saken. Påstående: Du kan berätta kunden att det är frågan om så kallad teknisk analys där man strävar efter att förutspå aktiens kommande kursutveckling. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

7 9 Inom ramen för kapitaliseringsavtal med fondanknytning kan man under avtalets löptid byta placeringsobjekt utan att eventuella vinster beskattas. 10 I figuren/tabellen nedan finns information om en företagsobligationsfond. Denna fråga och de fyra följande frågorna baserar sig på tabellen. Påstående: Utgående den information som ges i tabellen kan man säga att fonden klarat sig bra i förhållande till sitt jämförelseindex. 11 Fondens totalrisk är högre än hos jämförelseindexet, vilket betyder att fondens värde fluktuerat mera. 12 Tracking error anger hur väl fondavkastningen följt jämförelseindexets avkastning. 13 Eftersom det är frågan om en företagsobligationsfond påverkas fondvärdet av storleken på kreditriskpremiet. 14 Fondens modifierade duration är 2,95. Påstående: Om avkastningskravet på företagsobligationerna i fondens ägo sjunker kan man utgående från denna information säga att även fondvärdet kommer att sjunka. 15 Januari-, veckodags- och månadsskifteseffekten är fenomen som observerats på aktiemarknaden och som är förknippade med hur aktieavkastningarna är förutsägbara. 16 AA funderar på olika alternativ för förtidspensionering inom ramen för en frivillig pensionsförsäkring: Påstående: Den lägsta möjliga pensionsåldern för en frivillig pensionsförsäkring som tecknas i dag är 63 år, oavsett om den officiella pensionsåldern enligt APL-pensionslagen i framtiden eventuellt höjs. 17 Basel III -reglerna hänför sig till ett EU-direktiv som stramar åt informationsskyldigheten vid tillhandahållande av investeringstjänster för icke-professionella investerare. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

8 18 CC har bett DD att för sin räkning köpa aktier i börsbolaget X Abp och har för detta ändamål gett DD en fullmakt. Därtill har CC muntligen gett DD anvisningen om att inte betala mer än 10 euro per aktie. Detta har dock inte skrivits in i fullmakten. DD går till banken och köper för CC:s räkning aktier i X Abp, dock till priset 11 euro per aktie. Banken och motparten handlar i god tro. Påstående: Transaktionen är bindande för CC. 19 Placeraren EE äger 98 procent av aktierna och rösterna i Z Ab medan resterande 2 procent ägs av FF. Z Ab är inte ett börsbolag. Påstående: EE har rätt att till gängse pris lösa in de aktier som ägs av FF även mot dennes vilja. 20 GG och HH är makar. HH önskar överlåta börsnoterade aktier som gåva till GG. Påstående: Enligt lagen är det förbjudet för makar att överlåta egendom som gåva till varandra. 21 Arbetstagarna på värdepappersföretaget X för en diskussion kring kundens integritetsskydd och speciellt i vilken mån det är tillåtet att banda kundsamtal. Påstående: X har inte bara rätt att, utan även en skyldighet att banda samtal till och från sådana anslutningar som är avsedda för att motta kunduppdrag. 22 Värdepappersföretaget X Ab säljer bland annat andelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget Y Ab. Klientelet består av privatpersoner. I syfte att sporra X Ab betalar Y Ab en återbäring till X Ab för sålda fondandelar. Påstående: X Ab behöver inte informera sina kunder om denna återbäring från Y Ab. 23 Fondbolaget X marknadsför tillväxtandelar i placeringsfonden Z. Fonden placerar i aktier som är noterade på Y-börsen och använder ett brett index på Y-börsen som sitt jämförelseindex. Indexet finns både som avkastningsindex och som prisindex. I ett avkastningsindex räknas utdelningen in i värdeökningen medan man inte gör detta i ett prisindex. Påstående: I sin marknadsföring kan X fritt använda vilken som helst version av indexet. 24 AA ger sitt barnbarn BB börsaktier i gåva. AA har köpt aktierna år 2003 till en kostnad om euro. Vid gåvobeskattningen värderas aktierna till euro. BB säljer aktierna två år efter att ha mottagit gåvan till ett pris om euro. Påstående: Den beskattningsbara överlåtelsevinsten uppgår till euro. 25 Din kund CC granskar sin förhandsifyllda skattedeklaration på våren Hon har under 2014 sålt andelar i en placeringsfond. Överlåtelsevinsten är korrekt angiven i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Påstående: CC ska spara verifikationer som berör nämnda försäljning till och med DD köpte år 2010 en indexobligation till priset euro. Eftersom det nominella värdet var euro var överkursen 130 procent. Indexobligationens löptid utgår i dag varvid DD återbetalas kapitalet om euro och därtill ett tilläggsbelopp om euro. Påstående: I beskattningen uppstår en överlåtelseförlust om euro medan tilläggsbeloppet om euro är föremål för källskatt på ränteinkomst. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

9 27 EE har gett ett förskottsarv till FF, ett av sina två barn. Åtta år senare dör EE. Påstående: Förskottsarvet till FF beaktas inte vid arvsbeskattningen. 28 GG har hyrt ut en aktielägenhet i sin ägo och under 2014 fått en hyresinkomst om euro. Under samma år har GG betalat bolagsvederlag (driftsvederlag) till bostadsaktiebolaget om euro samt i samband med byte av hyresgäst euro för att ytmåla väggarna. GG har inga andra kapitalinkomster. Påstående: Under skatteåret 2014 ska GG betala en skatt om euro på nämnda hyresinkomst. 29 Din kund AA dör utan testamente. Han har bröstarvingar och maken BB. Påstående: AA ärvs i sin helhet av BB. 30 CC och DD är makar utan äktenskapsförord eller testamente. De har det gemensamma barnet EE medan CC från ett tidigare förhållande även har barnet FF. Den mindre bemedlade av makarna, CC, dör. Påstående: DD blir tvungen att betala CC:s dödsbo en utjämning. DEL III Svara på följande fem frågor. Svaret bör ges inom det för ändamålet reserverade svarsfältet. 1. Hur bör man beakta placeringshorisonten och placerarens livssituation vid val av placeringsobjekt? AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

10 2. Det sägs ibland att man får en så kallad gratis lunch då man diversifierar sina placeringar. Vad avses med gratis lunch i detta sammanhang? Hur uppstår den? Vad kan investeraren göra för att få en större gratis lunch (i detta sammanhang)? 3. Hurdana 4. avgifter kan fonder uppbära? Vad avses med TER-talet? AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

11 4. Vilken information ska delges icke-professionella investerare vid marknadsföring av strukturerade placeringsprodukter eller strukturerade depositioner? 5. Hur beskattas överlåtelser till underpris och som sker mellan privatpersoner? Returnera till slut alla svarspapper. Tack! AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

12 AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

13 RESERVERAT FÖR EGNA MINNESANTECKNINGAR. DU KAN TA DENNA SIDA MED DIG. Du kan skriva din svarsrad i tabellen nedan. Vi ber dig vänligen notera att tentamensarrangören inte har möjlighet att i efterhand skicka dig de anteckningar du gjorde på det officiella svarsformuläret. Del I Del II Del II Del II De rätta svaren står att finna påföljande vecka efter tentamen. Gå till dan och välj Sisältö ja aikataulu. Resultaten delges tentanderna personligen per e-post cirka en månad efter tentamensskrivningen. Anvisningar som gäller tentandens rättssäkerhet och sökande av ändring finns på webbplatsen fliken Ilmoittautuminen. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors.

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors. INFORMATION GÄLLANDE WIP OCH DESS UTBUD AV INVESTERINGSTJÄNSTER SAMT INFORMATION GÄLLANDE DE FINANSIELLA INSTRUMENTENS NATUR OCH OM TYPISKA RISKER, SAMT OM FÖRHANDSINFORMATION GÄLLANDE FINANSIELLA TJÄNSTERS

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer