Tentamen ger maximalt 100 poäng. För godkänd tentamen krävs 50 poäng. Man ska besvara minst 34 frågor. Essäfrågorna räknas inte till dessa 34 frågor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen ger maximalt 100 poäng. För godkänd tentamen krävs 50 poäng. Man ska besvara minst 34 frågor. Essäfrågorna räknas inte till dessa 34 frågor."

Transkript

1 SKRIV DITT NAMN MED TYDLIGA TRYCKBOKSTÄVER. ALLA FÖRNAMN: EFTERNAMN: Födelsetid (ddmmåååå): ANVISNINGAR: Tentamen består av tre delar. I den första delen ställs tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden, av vilka man ska välja det rätta alternativet. Endast ett av påståendena är korrekt. Ange ditt svar på sidan 2 genom att ringa in det rätta svarsalternativet. För rätt svar ges +2 poäng och för fel svar 1 poäng. Denna del ger maximalt 20 poäng. I den andra delen ställs 30 rätt/fel -frågor, av vilka man ska välja det rätta svarsalternativet. Påståendet kan antingen rätt (R) eller fel (F). Ange ditt svar på sidan 2 genom att ringa in det rätta svarsalternativet. För rätt svar ges +2 poäng och för fel svar 1 poäng. Denna del ger maximalt 60 poäng. I den tredje delen ställs fem korta frågor. Det skriftliga svaret ska ges inom det för ändamålet reserverade svarsfältet. Varje fråga ger poäng enligt skalan 0 4. Denna del ger maximalt 20 poäng. Tentamen ger maximalt 100 poäng. För godkänd tentamen krävs 50 poäng. Man ska besvara minst 34 frågor. Essäfrågorna räknas inte till dessa 34 frågor. Frågorna kan innehålla räkneuppgifter. Man får använda räknare. RETURNERA DET OFFICIELLA SVARSFORMULÄRET OCH FRÅGEPAPPREN EFTER TENTAMEN TILL TENTAMENSVAKTEN AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

2 OFFICIELLT SVARSFORMULÄR Ange ditt svar i den första och den andra delen i tabellerna nedan genom att ringa in det svarsalternativ som du anser vara det rätta. Svaret på frågorna i den tredje delen skrivs på tentamenpappret vid respektive fråga inom det för ändamålet reserverade svarsfältet. DEL I 1. A B C D 2. A B C D 3. A B C D 4. A B C D 5. A B C D 6. A B C D 7. A B C D 8. A B C D 9. A B C D 10. A B C D DEL II 1. R F 16. R F 2. R F 17. R F 3. R F 18. R F 4. R F 19. R F 5. R F 20. R F 6. R F 21. R F 7. R F 22. R F 8. R F 23. R F 9. R F 24. R F 10. R F 25. R F 11. R F 26. R F 12. R F 27. R F 13. R F 28. R F 14. R F 29. R F 15. R F 30. R F AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

3 DEL I Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Vilket av följande karaktärsdrag stämmer inte överens med strukturerade placeringsprodukter? a) Strukturerade placeringsprodukter omfattar även sådana produkter som inte är kapitalskyddade. b) Strukturerade placeringsprodukter kan utöver kapitalskydd även lova en garanterad avkastning. c) Vid prissättning av strukturerade placeringsprodukter kan man tillämpa den teori som gäller prissättning av derivat. d) Avkastningen på strukturerade placeringsprodukter vars emittenter har svag solvens är alltid låg i förhållande till risken. 2 I boken Sattuman kauppaa Wall Streetillä nämns ett antal exempel på hur privata investerare beter sig irrationellt. Vilket av följande är inte ett sådant? a) Övermod. b) Flockbeteende. c) Förlustaversion. d) Investeraren tar korta aktiepositioner, det vill säga ägnar sig åt blankning av aktier. 3 Din kund har placerat i en ETF-produkt som följer OMXH25-indexet. Hon önskar skydda sig mot en nedgång på marknaden. Vilken av följande åtgärder lämpar sig bäst mot en kursnedgång (den underliggande tillgången för alla optioner är OMXH25-indexet)? a) Kunden utfärdar en köpoption. b) Kunden utfärdar en säljoption. c) Kunden köper en köpoption. d) Kunden köper en säljoption. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

4 4 I boken Sattuman kauppaa Wall Streetillä nämns ett antal slutsatser utgående från fundamentalanalys. Vilken av följande är inte en sådan? a) Rationella investerare är villiga att betala ett högre pris för en aktie ju högre räntenivån är, ceteris paribus, det vill säga givet allt annat. b) Rationella investerare är villiga att betala ett högre pris för en aktie ju lägre aktiens risk är, ceteris paribus, det vill säga givet allt annat. c) Rationella investerare är villiga att betala ett högre pris för en aktie ju mera de framtida vinsterna och utdelningarna förväntas öka, ceteris paribus, det vill säga givet allt annat. d) Rationella investerare är villiga att betala ett högre pris för en aktie ju större andel av vinsten som ges i utdelning, ceteris paribus, det vill säga givet allt annat. 5 I tabellen/figuren nedan ges direktavkastningen, det justerade P/E-talet, vinsten per aktie och betat för bolag inom konsumentvarusektorn. Informationen gäller per Din kund frågar dig om den förväntade årsavkastningen på en placering i Nokian Renkaat. Vad är ditt svar? Besvara frågan utgående från CAPM under antaget att den riskfria räntan är en procent och marknadsriskpremiet fem procent. Konsumentvaror Namn Direktavkastning Justerat P/E Vinst per aktie a) 5,64 procent. b) 6,64 procent. c) 8,05 procent. d) Någonting annat. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

5 6 För vilken av följande funktioner krävs koncession enligt lagen om investeringstjänster? a) För kapitalförvaltning, men inte för förmedling av order eller för investeringsrådgivning. b) För förmedling av order, men inte för kapitalförvaltning eller för investeringsrådgivning. c) För investeringsrådgivning, men inte för förmedling av order eller för kapitalförvaltning. d) För kapitalförvaltning, förmedling av order och för investeringsrådgivning. 7 AA har under skatteåret 2014 fått en utdelning om euro före skatt från börsbolaget X Abp. Hon har inga andra kapitalinkomster. Den skatt som utgår på utdelningen är: a) euro. b) euro. c) euro. d) euro. 8 BB har kapitalinkomster som uppgår till euro och avdragsgilla ränteutgifter om euro (den partiella avdragsrätten för räntan på bolån är redan beaktad i denna summa). Hon är ensamboende och har förvärvsinkomster om cirka euro. Hur stort avdrag i form av underskottsgottgörelse kan BB göra från skatten på sina förvärvsinkomster? a) 0 euro. b) 600 euro. c) euro. d) euro. 9 CC får under 2014 en utdelning om euro före skatt på sina aktier i Teliasonera. Eftersom Teliasonera är ett svenskt bolag medan CC är allmänt skattskyldig i Finland har CC varit tvungen att betala en källskatt om 15 procent i Sverige. CC har inga andra kapitalinkomster. Hur mycket ska CC betala skatt i Finland på utdelningen? a) 0 euro. b) 60 euro. c) 105 euro. d) 150 euro. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

6 10 NN dör utan testamente eller bröstarvingar. Även hans föräldrar har avlidit. Däremot har han ett antal syskon, varav två är helsyskon och fyra halvsyskon. AA och BB har gemensamma föräldrar med NN medan CC har gemensam mor med NN. EE, DD och FF har gemensam far med NN. Vilken andel av arvet efter NN tillfaller AA (med två decimalers noggrannhet)? a) 16,67 procent. b) 26,67 procent. c) 37,50 procent. d) 50,00 procent. DEL II 30 rätt (ja) / fel (nej)-frågor: 1 Man har allt mera börjat oroa sig för deflation. Påstående: Deflation är ett resultat av överutbud eller överkapacitet i ekonomin som helhet. 2 Bankernas solvens har varit på tapeten. Vad avses med solvens? Påstående: Förenklat kan man säga att en soliditet om till exempel 8 procent betyder att banken kan bevilja lån om 8 euro för varje 100 euro i eget kapital. 3 Man kan stöta på beteckningen T+3 i samband med aktiehandel. Din kund frågar dig vad den betyder och vad den hänför sig till. Påstående: Beteckningen är förknippad med avvecklingstiden vid aktiehandel eller med andra ord hur länge det tar innan aktierna syns på värdeandelskontot efter att de köpts. Ledning: I detta påstående frågas inte huruvida just T+3 tillämpas för närvarande, utan vad det är förknippat med. 4 Nettoresultatet är ett mått på resultatet för företagets ordinare verksamhet. 5 Rörelsekapitalet anger den mängd eget kapital som står till förfogande, det vill säga det så kallade justerade egna kapitalet. 6 Utdelningsförhållandet = utdelningen dividerat med aktiepriset. 7 Enligt residualvinstmodellen utgörs aktiens pris av det bokförda värdet på eget kapital och av framtida residualvinster. 8 Din kund har fått ett placerarbrev från sin bank som anger att dagens köprekommendation är Outokumpuaktier. I placerarbrevet motiveras detta med en stigande trend och ett lågt RSI-index. Din kund frågar dig om saken. Påstående: Du kan berätta kunden att det är frågan om så kallad teknisk analys där man strävar efter att förutspå aktiens kommande kursutveckling. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

7 9 Inom ramen för kapitaliseringsavtal med fondanknytning kan man under avtalets löptid byta placeringsobjekt utan att eventuella vinster beskattas. 10 I figuren/tabellen nedan finns information om en företagsobligationsfond. Denna fråga och de fyra följande frågorna baserar sig på tabellen. Påstående: Utgående den information som ges i tabellen kan man säga att fonden klarat sig bra i förhållande till sitt jämförelseindex. 11 Fondens totalrisk är högre än hos jämförelseindexet, vilket betyder att fondens värde fluktuerat mera. 12 Tracking error anger hur väl fondavkastningen följt jämförelseindexets avkastning. 13 Eftersom det är frågan om en företagsobligationsfond påverkas fondvärdet av storleken på kreditriskpremiet. 14 Fondens modifierade duration är 2,95. Påstående: Om avkastningskravet på företagsobligationerna i fondens ägo sjunker kan man utgående från denna information säga att även fondvärdet kommer att sjunka. 15 Januari-, veckodags- och månadsskifteseffekten är fenomen som observerats på aktiemarknaden och som är förknippade med hur aktieavkastningarna är förutsägbara. 16 AA funderar på olika alternativ för förtidspensionering inom ramen för en frivillig pensionsförsäkring: Påstående: Den lägsta möjliga pensionsåldern för en frivillig pensionsförsäkring som tecknas i dag är 63 år, oavsett om den officiella pensionsåldern enligt APL-pensionslagen i framtiden eventuellt höjs. 17 Basel III -reglerna hänför sig till ett EU-direktiv som stramar åt informationsskyldigheten vid tillhandahållande av investeringstjänster för icke-professionella investerare. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

8 18 CC har bett DD att för sin räkning köpa aktier i börsbolaget X Abp och har för detta ändamål gett DD en fullmakt. Därtill har CC muntligen gett DD anvisningen om att inte betala mer än 10 euro per aktie. Detta har dock inte skrivits in i fullmakten. DD går till banken och köper för CC:s räkning aktier i X Abp, dock till priset 11 euro per aktie. Banken och motparten handlar i god tro. Påstående: Transaktionen är bindande för CC. 19 Placeraren EE äger 98 procent av aktierna och rösterna i Z Ab medan resterande 2 procent ägs av FF. Z Ab är inte ett börsbolag. Påstående: EE har rätt att till gängse pris lösa in de aktier som ägs av FF även mot dennes vilja. 20 GG och HH är makar. HH önskar överlåta börsnoterade aktier som gåva till GG. Påstående: Enligt lagen är det förbjudet för makar att överlåta egendom som gåva till varandra. 21 Arbetstagarna på värdepappersföretaget X för en diskussion kring kundens integritetsskydd och speciellt i vilken mån det är tillåtet att banda kundsamtal. Påstående: X har inte bara rätt att, utan även en skyldighet att banda samtal till och från sådana anslutningar som är avsedda för att motta kunduppdrag. 22 Värdepappersföretaget X Ab säljer bland annat andelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget Y Ab. Klientelet består av privatpersoner. I syfte att sporra X Ab betalar Y Ab en återbäring till X Ab för sålda fondandelar. Påstående: X Ab behöver inte informera sina kunder om denna återbäring från Y Ab. 23 Fondbolaget X marknadsför tillväxtandelar i placeringsfonden Z. Fonden placerar i aktier som är noterade på Y-börsen och använder ett brett index på Y-börsen som sitt jämförelseindex. Indexet finns både som avkastningsindex och som prisindex. I ett avkastningsindex räknas utdelningen in i värdeökningen medan man inte gör detta i ett prisindex. Påstående: I sin marknadsföring kan X fritt använda vilken som helst version av indexet. 24 AA ger sitt barnbarn BB börsaktier i gåva. AA har köpt aktierna år 2003 till en kostnad om euro. Vid gåvobeskattningen värderas aktierna till euro. BB säljer aktierna två år efter att ha mottagit gåvan till ett pris om euro. Påstående: Den beskattningsbara överlåtelsevinsten uppgår till euro. 25 Din kund CC granskar sin förhandsifyllda skattedeklaration på våren Hon har under 2014 sålt andelar i en placeringsfond. Överlåtelsevinsten är korrekt angiven i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Påstående: CC ska spara verifikationer som berör nämnda försäljning till och med DD köpte år 2010 en indexobligation till priset euro. Eftersom det nominella värdet var euro var överkursen 130 procent. Indexobligationens löptid utgår i dag varvid DD återbetalas kapitalet om euro och därtill ett tilläggsbelopp om euro. Påstående: I beskattningen uppstår en överlåtelseförlust om euro medan tilläggsbeloppet om euro är föremål för källskatt på ränteinkomst. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

9 27 EE har gett ett förskottsarv till FF, ett av sina två barn. Åtta år senare dör EE. Påstående: Förskottsarvet till FF beaktas inte vid arvsbeskattningen. 28 GG har hyrt ut en aktielägenhet i sin ägo och under 2014 fått en hyresinkomst om euro. Under samma år har GG betalat bolagsvederlag (driftsvederlag) till bostadsaktiebolaget om euro samt i samband med byte av hyresgäst euro för att ytmåla väggarna. GG har inga andra kapitalinkomster. Påstående: Under skatteåret 2014 ska GG betala en skatt om euro på nämnda hyresinkomst. 29 Din kund AA dör utan testamente. Han har bröstarvingar och maken BB. Påstående: AA ärvs i sin helhet av BB. 30 CC och DD är makar utan äktenskapsförord eller testamente. De har det gemensamma barnet EE medan CC från ett tidigare förhållande även har barnet FF. Den mindre bemedlade av makarna, CC, dör. Påstående: DD blir tvungen att betala CC:s dödsbo en utjämning. DEL III Svara på följande fem frågor. Svaret bör ges inom det för ändamålet reserverade svarsfältet. 1. Hur bör man beakta placeringshorisonten och placerarens livssituation vid val av placeringsobjekt? AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

10 2. Det sägs ibland att man får en så kallad gratis lunch då man diversifierar sina placeringar. Vad avses med gratis lunch i detta sammanhang? Hur uppstår den? Vad kan investeraren göra för att få en större gratis lunch (i detta sammanhang)? 3. Hurdana 4. avgifter kan fonder uppbära? Vad avses med TER-talet? AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

11 4. Vilken information ska delges icke-professionella investerare vid marknadsföring av strukturerade placeringsprodukter eller strukturerade depositioner? 5. Hur beskattas överlåtelser till underpris och som sker mellan privatpersoner? Returnera till slut alla svarspapper. Tack! AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

12 AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

13 RESERVERAT FÖR EGNA MINNESANTECKNINGAR. DU KAN TA DENNA SIDA MED DIG. Du kan skriva din svarsrad i tabellen nedan. Vi ber dig vänligen notera att tentamensarrangören inte har möjlighet att i efterhand skicka dig de anteckningar du gjorde på det officiella svarsformuläret. Del I Del II Del II Del II De rätta svaren står att finna påföljande vecka efter tentamen. Gå till dan och välj Sisältö ja aikataulu. Resultaten delges tentanderna personligen per e-post cirka en månad efter tentamensskrivningen. Anvisningar som gäller tentandens rättssäkerhet och sökande av ändring finns på webbplatsen fliken Ilmoittautuminen. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Vilken av följande beskrivningar är inte kännetecknande för en värdeinvesteringsstrategi?

Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Vilken av följande beskrivningar är inte kännetecknande för en värdeinvesteringsstrategi? Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Vilken av följande beskrivningar är inte kännetecknande för en värdeinvesteringsstrategi? a) Val av investeringsobjekt utgående från till exempel

Läs mer

1 Fondprestation eller mer generellt investeringsframgång kan mätas med flera olika mått. Vilket av följande är inte ett sådant mått?

1 Fondprestation eller mer generellt investeringsframgång kan mätas med flera olika mått. Vilket av följande är inte ett sådant mått? DEL I Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Fondprestation eller mer generellt investeringsframgång kan mätas med flera olika mått. Vilket av följande är inte ett sådant mått? a) TER-talet.

Läs mer

a) Beta. R b) Jensens alfa. F c) Sharpekvoten. F d) Treynors mått. F

a) Beta. R b) Jensens alfa. F c) Sharpekvoten. F d) Treynors mått. F AALTO UNIVESITY EXECUTIVE EDUCATION OY PLACEINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2) ÅGONA OCH SVAEN DEL I Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 I boken Pääomaturvattu sijoittaminen nämns ett antal

Läs mer

PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN, APV 2 20.11.2015 FRÅGORNA OCH DE RÄTTA SVAREN DEL I. Sattuman kauppaa Wall Streetillä, s. 224 239

PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN, APV 2 20.11.2015 FRÅGORNA OCH DE RÄTTA SVAREN DEL I. Sattuman kauppaa Wall Streetillä, s. 224 239 PLACEINGSSPECIALISTEXAMEN, APV 2 20.11.2015 ÅGONA OCH DE ÄTTA SVAEN DEL I 1 Vilken av följande karaktäriseringar utgör inte ett exempel på irrationellt beteende hos investerare? Sattuman kauppaa Wall Streetillä,

Läs mer

2. För att beräkna WACC krävs flera beståndsdelar. Vilken av följande är inte en sådan beståndsdel?

2. För att beräkna WACC krävs flera beståndsdelar. Vilken av följande är inte en sådan beståndsdel? AALTO UNIVESITY EXECUTIVE EDUCATION OY PLACEINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2) ÅGONA OCH SVAEN DEL I Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1. Vilket av följande påståenden är korrekt utgående från

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR)

Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR) MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 26.5.2016 Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR) Börshandel med flera olika underliggande tillgångar och små handelskostnader Teckningstid: Löpande Underliggande tillgång: Aktier,

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 3/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

ETF eller vanlig aktiefond?

ETF eller vanlig aktiefond? ETF eller vanlig aktiefond? Seligson & Co Fondbolag Abp KOSTNADERNAS BETYDELSE? Utgångsläge: placering av 100 000 euro för 25 år Förväntad avkastning: 10 % per år Två alternativ: Kostnadseffektiv: helhetskostnader

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION?

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? TILLVÄXTOPTIONER VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? Låt företaget investera i en kapitalskyddad placering och ta själv del av avkastningen! Tillväxtoptionens egenskaper ger dig flera fördelar jämfört med traditionella

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 8/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 7/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 23/8 13 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare SFE011 Nationalekonomi

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, ordinarie tentamen 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 18/3 16 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare, rutat papper,

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 2/2014 Till underliggande instrument

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 2/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Intervall I stasbeskattningen ( ) Skatt vid nedre gränsen: 515. Överstigande %: 17,5 %

Intervall I stasbeskattningen ( ) Skatt vid nedre gränsen: 515. Överstigande %: 17,5 % Du sätter in 320 euro på ditt konto. Efter ett år har du fått ränteintäkter och du har nu 326 euro på kontot. Hur stor är den årliga räntesatsen på kontot? Priset på ett par sandaler sänks under sommaren

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Lektion 1 och Lektion 2

Lektion 1 och Lektion 2 Repetition ì Lektion 1 och Lektion 2 LEKTION 1 LEKTION 2 Procent (2,5 %) 2,5% / 100 = 0,025 Hur mycket är x % av y Enkel ränteräkning (med Dd) Lån med jämn amortering 1 + 2,5/100 = 1,025 Ränta på ränta

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004

Institutionen för offentlig rätt JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

UB AMERIKA PLACERINGSFOND

UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB Amerika en patenterad investeringsprocess som ger resultat UB Amerika-fonden investerar på aktiemarknaden i USA. Fondens portföljförvaltning använder sig av en investeringsprocess

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer