Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI."

Transkript

1 -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av sex fonder: Aktiefond Sverige, Aktiefond Utland, Tillväxtmarknader, Blandfond, Obligationsfond och Penningmarknadsfond. mest attraktiva för tillfället. Du kopplar -fonderna till din fondförsäkring hos VFO. Aktiefond Sverige Aktiefond Utland Tillväxtmarknader Blandfond Obligationsfond Aktiefond Sverige är en fondandelsfond, som huvudsakligen placerar i andra svenska aktiefonder med olika inriktning och strategier. Fonden är aktivt förvaltad och DNB analyserar löpande förvaltare, fonder och aktiemarknaden. Detta gör Aktiefond Sverige till en väl balanserad portfölj av de fonder, som bedöms ha bäst möjligheter till god avkastning. Aktiefond Utland är en fondandelsfond, som huvudsakligen investerar i andra utländska aktiefonder med olika inriktning och strategier. Fonden är aktivt förvaltad och DNB analyserar löpande förvaltare, fonder och aktiemarknader världen över. Detta gör även Aktiefond Utland till en väl balanserad portfölj av de fonder, som bedöms ha bäst möjligheter till god avkastning. Tillväxtmarknader investerar i börsnoterade aktier på de stora tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina - de så kallade BRIC-länderna. DNBs investeringsteam på åtta analytiker och förvaltare, baserade i Hongkong, Indien och Europa, förvaltar fonden aktivt. Förvaltningen sker med etisk hänsyn, som för övrigt gäller för DNBs all förvaltning. Blandfond vänder sig till den som inte själv vill eller kan fatta aktiva placeringsbeslut. Blandfonden placerar i fyra huvudsakliga tillgångsslag: svenska aktier, utländska aktier, räntepapper och så kallade alternativa investeringar, t ex hedge- och råvarufonder. Fonden placerar lägst 20 och högst 80 % i aktier. Baserat på DNBs analys av utsikterna för tillgångsslagen förvaltas fonden aktivt, med målet att ha tonvikt på aktier i goda börstider och mera ränteplaceringar när prognosen för aktiemarknaden är sämre. Obligationsfond placerar i svenska räntebärande värdepapper. Kraven på kreditvärdighet är mycket höga och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av staten och av institutioner som bedöms ha god betalningsförmåga. Portföljens genomsnittliga löptid är lägst 1,5 år. Penningmarknadsfond investerar i svenska "korta" räntebärande värdepapper med hög Penning- kreditvärdighet. Fonden placerar endast i värdepapper utgivna av svenska staten eller av institumarknadsfond tioner som bedöms ha god betalningsförmåga. Portföljens genomsnittliga löptid är högst 1 år. Mer information Mer information om -fonderna, risker med fondsparande, kursutveckling, hur du köper din fondförsäkring hos VFO med mera finner du på Du kan också kontakta oss på VFF Fondförsäkring på telefon: , e-post: Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB

2 Aktiefond Sverige Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av sex fonder: Aktiefond Sverige, Aktiefond Utland, Tillväxtmarknader, Blandfond, Obligationsfond och Penningmarknadsfond. mest attraktiva för tillfället. Du kopplar -fonderna till din fondförsäkring hos VFO. Målsättning & placeringsinriktning Risker Aktiefond Sverige är en fondandelsfond, som huvudsakligen placerar i andra svenska aktiefonder med olika inriktning och strategier. Fonden är aktivt förvaltad och DNB analyserar löpande förvaltare, fonder och aktiemarknaden. Detta gör Aktiefond Sverige till en väl balanserad portfölj av de fonder, som bedöms ha bäst möjligheter till god avkastning. Fondens mål är att genom fondval kombinera aktiemarknadens värdetillväxt med den stabilitet som riskspridning på olika fonder innebär. Aktiefond Sverige är en fondandelsfond. Genom att fonden direkt och indirekt investerar i aktier är den också utsatt för denna marknads kurssvängningar. Därmed kan fonden både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Historisk Fonden startade den 22 januari avkastning Avkastning ,7% Avkastning ,4% Avkastning ,4% Vem passar fonden för? Utdelning Köp och försäljning av andelar Byta fonder Aktiefond Sverige är lämplig för den som vill att pensionskapitalet skall vara placerat i svenska aktier och som vill sprida sitt risktagande inom detta tillgångsslag på flera underliggande förvaltare. Du bör vara beredd på aktiemarknadens upp- och nedgångar och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Utdelningen återinvesteras i fonden och höjer därmed fondens andelskurs. När premier betalas till din försäkring köps andelar i fonden om den placeringsnyckel du låtit registrera anger att placering skall ske i denna fond. Om du vill göra omplaceringar av ditt sparande säljs dina andelar och nya köps enligt den nya nyckel du då låtit registrera. När skatter och vissa avgifter skall betalas säljs så många andelar som behövs för att täcka beloppet. När din pension skall betalas ut säljs också erforderligt antal andelar vid varje utbetalningstillfälle. På finns blankett för byte mellan de -fonderna som är kopplade till din försäkring. Ett byte innebär att du säljer fondandelar i den eller de fonder du vill byta från, och att du köper andelar i den eller de fonder du vill byta till. Det utlöser inte någon reavinstskatt. Försäljning och köp kan dock inte ske samtidigt, eftersom beloppet för de sålda andelarna först måste bli känt. Den tidtabell och de villkor som gäller vid byte framgår av "Handelsrutiner" i VFO:s Försäkringsvillkor. Det är mot VFO dina köp och försäljningar sker. Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 2 (2)

3 Aktiefond Sverige Avgifter Köpavgift: 0 %. Säljavgift: 0 %. Bytesavgift: 0 %. Förvaltningsersättning: 0,75 % per år. Därtill belastas fonden med avgiften i de underliggande fonderna, dock har DNB förhandlat fram förmånliga avtal innebärande en rabatt på i normalfallet minst 50 % av ordinarie avgift, som kommer dig som försäkringskund i VFO indirekt tillgodo. Den särskilda driftkostnadsavgiften som själva försäkringen belastas med framgår av försäkringsvillkoren. För närvarande är den avgiften 0,15 % per år. Skatteregler Information I och med att fondandelarna i ditt fall är en del av en pensionsförsäkring beskattas de inte direkt utan det är försäkringen som belastas med s k avkastningsskatt. Denna betalas av din försäkring i januari beskattningsåret och beloppet bygger på kapitalvärdet av din försäkring 31 december året innan. Uppbörd av beskattningsbeloppet sker genom att erforderligt antal andelar i din portfölj säljs. Du beskattas inte för realisationsvinster (och reaförluster är inte avdragsgilla) eller värdeökning i försäkringen, men avkastningsskatten utgår även om det faktiska värdet av din försäkring minskat. Beträffande detaljreglerna, se Försäkringsvillkoren. Volvoresultats hemsida innehåller information både om din försäkring i dess helhet och om -fonderna. - fondkurser På hemsidan hittar du varje bankdag uppdaterade fondkurser. Du kan se utvecklingen både i tabellform och grafiskt. - fondinnehav -fondernas innehav finner du på hemsidan. - fondregler De fullständiga fondbestämmelserna får du genom att kontakta VFF Fondförsäkring - se nedan. - personliga Du har tillträde att se dina egna försäkringar både hos VFO och hos VFF (trad). Där kan sidan du dagligen läsa av värdet på din fondförsäkring, inklusive upplupna driftkostnader, uppbörd av avgifter och skatt m m. Där finns också blanketter för fondbyte och ändring av placeringsnyckel. - årsbesked Varje år får du ett försäkringsbesked. Av detta kan du utläsa årets värdeförändring, avgifter samt den fondportfölj du hade vid senaste årsskiftet. Övrigt VFF Fondförsäkring når du på telefon: , e-post: Fondbolag: Carlson Fonder AB Huvudkontor: Stockholm Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen Förvaringsinstitut: DNB Fondens startdatum: Revisor: Ernst & Young Fondbolagets grundande: Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 3 (2)

4 Aktiefond Utland Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av sex fonder: Aktiefond Sverige, Aktiefond Utland, Tillväxtmarknader, Blandfond, Obligationsfond och Penningmarknadsfond. mest attraktiva för tillfället. Du kopplar -fonderna till din fondförsäkring hos VFO. Målsättning & placeringsinriktning Risker Aktiefond Utland är en fondandelsfond, som huvudsakligen placerar i andra utländska aktiefonder med olika inriktning och strategier. Fonden är aktivt förvaltad och DNB analyserar löpande förvaltare, fonder och aktiemarknader världen över. Detta gör Aktiefond Utland till en väl balanserad portfölj av de fonder, som bedöms ha bäst möjligheter till god avkastning. Fondens mål är att genom fondval kombinera aktiemarknadens värdetillväxt med den stabilitet som riskspridning på olika fonder och regioner innebär. Aktiefond Utland är en fondandelsfond. Genom att fonden investerar på aktiemarknaden är den också utsatt för denna marknads kurssvängningar samt valutarörelser. Därmed kan fonden både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Historisk Fonden startade den 22 januari avkastning Avkastning ,6% Avkastning ,8% Avkastning ,2% Vem passar fonden för? Utdelning Köp och försäljning av andelar Byta fonder Aktiefond Utland är lämplig för den som vill att pensionskapitalet skall vara placerat i utländska aktier och som vill sprida sitt risktagande inom detta tillgångsslag på flera underliggande förvaltare. Du bör vara beredd på aktiemarknadens upp- och nedgångar och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Även valutavariationer inverkar på fonden. Utdelningen återinvesteras i fonden och höjer därmed fondens andelskurs. När premier betalas till din försäkring köps andelar i fonden om den placeringsnyckel du låtit registrera anger att placering skall ske i denna fond. Om du vill göra omplaceringar av ditt sparande säljs dina andelar och nya köps enligt den nya nyckel du då låtit registrera. När skatter och vissa avgifter skall betalas säljs så många andelar som behövs för att täcka beloppet. När din pension skall betalas ut säljs också erforderligt antal andelar vid varje utbetalningstillfälle. På finns blankett för byte mellan de -fonderna som är kopplade till din försäkring. Ett byte innebär att du säljer fondandelar i den eller de fonder du vill byta från, och att du köper andelar i den eller de fonder du vill byta till. Det utlöser inte någon reavinstskatt. Försäljning och köp kan dock inte ske samtidigt, eftersom beloppet för de sålda andelarna först måste bli känt. Den tidtabell och de villkor som gäller vid byte framgår av "Handelsrutiner" i VFO:s Försäkringsvillkor. Det är mot VFO dina köp och försäljningar sker. Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 4 (2)

5 Aktiefond Utland Avgifter Köpavgift: 0 %. Säljavgift: 0 %. Bytesavgift: 0 %. Förvaltningsersättning: 0,75 % per år. Därtill belastas fonden med avgiften i de underliggande fonderna, dock har DNB förhandlat fram förmånliga avtal innebärande en rabatt på i normalfallet minst 50 % av ordinarie avgift, som kommer dig som försäkringskund i VFO indirekt tillgodo. Den särskilda driftkostnadsavgiften som själva försäkringen belastas med framgår av försäkringsvillkoren. För närvarande är den avgiften 0,15 % per år. Skatteregler Information I och med att fondandelarna i ditt fall är en del av en pensionsförsäkring beskattas de inte direkt utan det är försäkringen som belastas med s k avkastningsskatt. Denna betalas av din försäkring i januari beskattningsåret och beloppet bygger på kapitalvärdet av din försäkring 31 december året innan. Uppbörd av beskattningsbeloppet sker genom att erforderligt antal andelar i din portfölj säljs. Du beskattas inte för realisationsvinster (och reaförluster är inte avdragsgilla) eller värdeökning i försäkringen, men avkastningsskatten utgår även om det faktiska värdet av din försäkring minskat. Beträffande detaljreglerna, se Försäkringsvillkoren. Volvoresultats hemsida innehåller information både om din försäkring i dess helhet och om -fonderna. - fondkurser På hemsidan hittar du varje bankdag uppdaterade fondkurser. Du kan se utvecklingen både i tabellform och grafiskt. - fondinnehav -fondernas innehav finner du på hemsidan. - fondregler De fullständiga fondbestämmelserna får du genom att kontakta VFF Fondförsäkring - se nedan. - personliga Du har tillträde att se dina egna försäkringar både hos VFO och hos VFF (trad). Där kan sidan du dagligen läsa av värdet på din fondförsäkring, inklusive upplupna driftkostnader, uppbörd av avgifter och skatt m m. Där finns också blanketter för fondbyte och ändring av placeringsnyckel. - årsbesked Varje år får du ett försäkringsbesked. Av detta kan du utläsa årets värdeförändring, avgifter samt den fondportfölj du hade vid senaste årsskiftet. Övrigt VFF Fondförsäkring når du på telefon: , e-post: Fondbolag: Carlson Fonder AB Huvudkontor: Stockholm Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen Förvaringsinstitut: DNB Fondens startdatum: Revisor: Ernst & Young Fondbolagets grundande: Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 5 (2)

6 Tillväxtmarknader Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av sex fonder: Aktiefond Sverige, Aktiefond Utland, Tillväxtmarknader, Blandfond, Obligationsfond och Penningmarknadsfond. mest attraktiva för tillfället. Du kopplar -fonderna till din fondförsäkring hos VFO. Tillväxtmarknader investerar i börsnoterade aktier på de stora tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina - de så kallade BRIC-länderna. Många bedömare tror att des- sa länder i framtiden kommer fortsätta att växa snabbare än mer utvecklade marknader. DNBs investeringsteam på åtta analytiker och förvaltare, baserade i Hongkong, Indien och Europa, förvaltar fonden aktivt. Förvaltningen sker med etisk hänsyn, som även gäller DNBs all förvaltning. Målsättning & placeringsinriktning Risker Tillväxtmarknader bör betecknas som den mest riskfyllda av -fonderna, eftersom den investerar på aktiemarknader som historiskt uppvisat relativt stora kast. En placering i fonden innebär också valutarisk (och -chans) mot svenska kronan. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Historisk Avkastning per år 76,4% 80% avkastning Grafen visar den historiska utvecklingen i 60% 40% 20% 0% -20% -40% 6,7% 2,5% svenska kronor. Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastning redovisas är fondens alla avgifter bortdragna. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är ej inkluderade. -60% -49,0% 2007* * Ej helår; fonden startade Genomsnittlig årlig avkastning till och med 2010 OBS! Senaste 3 åren -2,7% Fondens historiska avkastning är inte Senaste 5 åren N/A någon garanti för fondens framtida Senaste 10 åren N/A avkastning. Vem passar fonden för? Utdelning Tillväxtmarknader är lämplig för den som vill att pensionskapitalet skall vara placerat i aktier på tillväxtmarknader. Fonden kan ses som "krydda" i en långsiktig portfölj, som i övrigt består av mindre riskfyllda tillgångar. Du bör vara beredd på aktiemarknadens upp- och nedgångar. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Valutavariationer inverkar på fonden. Utdelningen återinvesteras i fonden och höjer därmed fondens andelskurs. Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 6 (2)

7 Tillväxtmarknader Köp och försäljning av andelar Byta fonder Avgifter Skatteregler Information När premier betalas till din försäkring köps andelar i fonden om den placeringsnyckel du låtit registrera anger att placering skall ske i denna fond. Om du vill göra omplaceringar av ditt sparande säljs dina andelar och nya köps enligt den nya nyckel du då låtit registrera. När skatter och vissa avgifter skall betalas säljs så många andelar som behövs för att täcka beloppet. När din pension skall betalas ut säljs också erforderligt antal andelar vid varje utbetalningstillfälle. På finns blankett för byte mellan de -fonderna som är kopplade till din försäkring. Ett byte innebär att du säljer fondandelar i den eller de fonder du vill byta från, och att du köper andelar i den eller de fonder du vill byta till. Det utlöser inte någon reavinstskatt. Försäljning och köp kan dock inte ske samtidigt, eftersom beloppet för de sålda andelarna först måste bli känt. Den tidtabell och de villkor som gäller vid byte framgår av "Handelsrutiner" i VFO:s Försäkringsvillkor. Det är mot VFO dina köp och försäljningar sker. Köpavgift: 0 %. Säljavgift: 0 %. Bytesavgift: 0 %. Förvaltningsersättning: 0,90 % per år + 20 % av avkastning över index. Den särskilda driftkostnadsavgiften som själva försäkringen belastas med framgår av försäkringsvillkoren. För närvarande är den avgiften 0,15 % per år. I och med att fondandelarna i ditt fall är en del av en pensionsförsäkring beskattas de inte direkt utan det är försäkringen som belastas med s k avkastningsskatt. Denna betalas av din försäkring i januari beskattningsåret och beloppet bygger på kapitalvärdet av din försäkring 31 december året innan. Uppbörd av beskattningsbeloppet sker genom att erforderligt antal andelar i din portfölj säljs. Du beskattas inte för realisationsvinster (och reaförluster är inte avdragsgilla) eller värdeökning i försäkringen, men avkastningsskatten utgår även om det faktiska värdet av din försäkring minskat. Beträffande detaljreglerna, se Försäkringsvillkoren. Volvoresultats hemsida innehåller information både om din försäkring i dess helhet och om -fonderna. - fondkurser På hemsidan hittar du varje bankdag uppdaterade fondkurser. Du kan se utvecklingen både i tabellform och grafiskt. - fondinnehav -fondernas innehav finner du på hemsidan. - fondregler De fullständiga fondbestämmelserna får du genom att kontakta VFF Fondförsäkring - se nedan. - personliga Du har tillträde att se dina egna försäkringar både hos VFO och hos VFF (trad). Där kan sidan du dagligen läsa av värdet på din fondförsäkring, inklusive upplupna driftkostnader, uppbörd av avgifter och skatt m m. Där finns också blanketter för fondbyte och ändring av placeringsnyckel. - årsbesked Varje år får du ett försäkringsbesked. Av detta kan du utläsa årets värdeförändring, avgifter samt den fondportfölj du hade vid senaste årsskiftet. Övrigt VFF Fondförsäkring når du på telefon: , e-post: Fondbolag: DNB Asset Management S.A. Fondens officiella namn: DNB Fund - BRIC Huvudkontor: Luxemburg Tillsynsmyndighet: CSSF, Luxemburg Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Lux. Fondens startdatum: Revisor: Ernst & Young Fondbolagets grundande: Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 7 (2)

8 Blandfond Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av sex fonder: Aktiefond Sverige, Aktiefond Utland, Tillväxtmarknader, Blandfond, Obligationsfond och Penningmarknadsfond. mest attraktiva för tillfället. Du kopplar -fonderna till din fondförsäkring hos VFO. Blandfond vänder sig till den som inte själv vill eller kan fatta aktiva placeringsbeslut. Blandfonden placerar i fyra huvudsakliga tillgångsslag: svenska aktier, utländska aktier, ränte- papper och så kallade alternativa investeringar, t ex hedge- och råvarufonder. Fonden placerar lägst 20 och högst 80 % i aktier. Baserat på DNBs analys av utsikterna för tillgångsslagen förvaltas fonden aktivt, med målet att ha tonvikt på aktier i goda börstider och mera ränteplaceringar när prognosen för aktiemarknaden är sämre. Målsättning & placeringsinriktning Risker Genom att Blandfond investerar i flera olika tillgångsslag, t ex både i aktier och räntepapper, har den lägre risk än aktiefonder. En tanke är att riskerna för aktiekursfluktuationer och räntesvängningar skall motverka varandra. Fonden har därmed en riskprofil mellan aktiefonder och räntefonder. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Historisk Fonden startade den 18 december avkastning Avkastning ,6% Avkastning ,4% Vem passar fonden för? Utdelning Köp och försäljning av andelar Byta fonder Blandfond är lämplig för den som vill att pensionskapitalet skall vara placerat med stor riskspridning och föredrar stabil kursutveckling före stora svängningar. Den riktar sig särskilt till den som vill ha professionell hjälp med att göra löpande avvägningar mellan olika tillgångsslag i portföljen. Som i andra fonder finns dock inte någon värdegaranti. Utdelningen återinvesteras i fonden och höjer därmed fondens andelskurs. När premier betalas till din försäkring köps andelar i fonden om den placeringsnyckel du låtit registrera anger att placering skall ske i denna fond. Om du vill göra omplaceringar av ditt sparande säljs dina andelar och nya köps enligt den nya nyckel du då låtit registrera. När skatter och vissa avgifter skall betalas säljs så många andelar som behövs för att täcka beloppet. När din pension skall betalas ut säljs också erforderligt antal andelar vid varje utbetalningstillfälle. På finns blankett för byte mellan de -fonderna som är kopplade till din försäkring. Ett byte innebär att du säljer fondandelar i den eller de fonder du vill byta från, och att du köper andelar i den eller de fonder du vill byta till. Det utlöser inte någon reavinstskatt. Försäljning och köp kan dock inte ske samtidigt, eftersom beloppet för de sålda andelarna först måste bli känt. Den tidtabell och de villkor som gäller vid byte framgår av "Handelsrutiner" i VFO:s Försäkringsvillkor. Det är mot VFO dina köp och försäljningar sker. Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 8 (2)

9 Blandfond Avgifter Köpavgift: 0 %. Säljavgift: 0 %. Bytesavgift: 0 %. Förvaltningsersättning: 0,75 % per år. Därtill belastas fonden i förekommande fall med avgiften i underliggande fonder. Den särskilda driftkostnadsavgiften som själva försäkringen belastas med framgår av försäkringsvillkoren. För närvarande är den avgiften 0,15 % per år. Skatteregler Information I och med att fondandelarna i ditt fall är en del av en pensionsförsäkring beskattas de inte direkt utan det är försäkringen som belastas med s k avkastningsskatt. Denna betalas av din försäkring i januari beskattningsåret och beloppet bygger på kapitalvärdet av din försäkring 31 december året innan. Uppbörd av beskattningsbeloppet sker genom att erforderligt antal andelar i din portfölj säljs. Du beskattas inte för realisationsvinster (och reaförluster är inte avdragsgilla) eller värdeökning i försäkringen, men avkastningsskatten utgår även om det faktiska värdet av din försäkring minskat. Beträffande detaljreglerna, se Försäkringsvillkoren. Volvoresultats hemsida innehåller information både om din försäkring i dess helhet och om -fonderna. - fondkurser På hemsidan hittar du varje bankdag uppdaterade fondkurser. Du kan se utvecklingen både i tabellform och grafiskt. - fondinnehav -fondernas innehav finner du på hemsidan. - fondregler De fullständiga fondbestämmelserna får du genom att kontakta VFF Fondförsäkring - se nedan. - personliga Du har tillträde att se dina egna försäkringar både hos VFO och hos VFF (trad). Där kan sidan du dagligen läsa av värdet på din fondförsäkring, inklusive upplupna driftkostnader, uppbörd av avgifter och skatt m m. Där finns också blanketter för fondbyte och ändring av placeringsnyckel. - årsbesked Varje år får du ett försäkringsbesked. Av detta kan du utläsa årets värdeförändring, avgifter samt den fondportfölj du hade vid senaste årsskiftet. Övrigt VFF Fondförsäkring når du på telefon: , e-post: Fondbolag: Carlson Fonder AB Fondens officiella namn: DNB Förmögenhetsförvaltning Huvudkontor: Stockholm Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen Förvaringsinstitut: DNB Fondens startdatum: Revisor: Ernst & Young Fondbolagets grundande: Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 9 (2)

10 Obligationsfond Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av sex fonder: Aktiefond Sverige, Aktiefond Utland, Tillväxtmarknader, Blandfond, Obligationsfond och Penningmarknadsfond. mest attraktiva för tillfället. Du kopplar -fonderna till din fondförsäkring hos VFO. Målsättning & placeringsinriktning Risker Obligationsfond placerar i svenska räntebärande värdepapper. Kraven på kreditvärdighet är mycket höga och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av staten och av institutioner som bedöms ha god betalningsförmåga. Portföljens genomsnittliga löptid varierar men är lägst 1,5 år. Om DNB bedömer att marknadsräntorna kommer att falla placerar fonden i långfristiga obligationer, medan kortare papper utnyttjas om analysen i stället pekar på stigande ränteläge. Obligationsfonds marknadsvärde påverkas av ränteförändringar, vilket innebär en viss risk för värdeminskning vid stigande räntor. Risken minskar vid sparande på längre sikt. Fonden har avsevärt lägre risk än aktiefonder och lägre risk än Blandfond. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Historisk Avkastning per år 10% 9,4% avkastning Grafen visar den historiska utvecklingen i 8,0% svenska kronor. Avkastningen är beräknad 6,2% med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är 4,7% tagen till inflation. När avkastning redovisas 5% 3,6% är fondens alla avgifter bortdragna. 3,1% 2,8% Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är 1,6% 1,2% 0,8% ej inkluderade. 0% Genomsnittlig årlig avkastning till och med 2010 OBS! Senaste 3 åren 4,4% 4,7% Fondens historiska avkastning är inte Senaste 5 åren 3,1% 3,3% någon garanti för fondens framtida Senaste 10 åren 4,1% 4,2% avkastning. Vem passar fonden för? Utdelning Obligationsfond är lämplig för den som vill ha en hög grad av stabilitet i sin portfölj. Den passar också som del i en portfölj, som i övrigt består av mer riskfyllda placeringar. Fonden lämpar sig vidare för den som efter en uppgångsperiod i aktiefonder vill säkra denna värdestegring, t ex inför att pensionen skall betalas ut. Utdelningen återinvesteras i fonden och höjer därmed fondens andelskurs. Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 10 (2)

11 Obligationsfond Köp och försäljning av andelar Byta fonder Avgifter Skatteregler Information När premier betalas till din försäkring köps andelar i fonden om den placeringsnyckel du låtit registrera anger att placering skall ske i denna fond. Om du vill göra omplaceringar av ditt sparande säljs dina andelar och nya köps enligt den nya nyckel du då låtit registrera. När skatter och vissa avgifter skall betalas säljs så många andelar som behövs för att täcka beloppet. När din pension skall betalas ut säljs också erforderligt antal andelar vid varje utbetalningstillfälle. På finns blankett för byte mellan de -fonderna som är kopplade till din försäkring. Ett byte innebär att du säljer fondandelar i den eller de fonder du vill byta från, och att du köper andelar i den eller de fonder du vill byta till. Det utlöser inte någon reavinstskatt. Försäljning och köp kan dock inte ske samtidigt, eftersom beloppet för de sålda andelarna först måste bli känt. Den tidtabell och de villkor som gäller vid byte framgår av "Handelsrutiner" i VFO:s Försäkringsvillkor. Det är mot VFO dina köp och försäljningar sker. Köpavgift: 0 %. Säljavgift: 0 %. Bytesavgift: 0 %. Förvaltningsersättning: 0,70 % per år. Den särskilda driftkostnadsavgiften som själva försäkringen belastas med framgår av försäkringsvillkoren. För närvarande är den avgiften 0,15 % per år. I och med att fondandelarna i ditt fall är en del av en pensionsförsäkring beskattas de inte direkt utan det är försäkringen som belastas med s k avkastningsskatt. Denna betalas av din försäkring i januari beskattningsåret och beloppet bygger på kapitalvärdet av din försäkring 31 december året innan. Uppbörd av beskattningsbeloppet sker genom att erforderligt antal andelar i din portfölj säljs. Du beskattas inte för realisationsvinster (och reaförluster är inte avdragsgilla) eller värdeökning i försäkringen, men avkastningsskatten utgår även om det faktiska värdet av din försäkring minskat. Beträffande detaljreglerna, se Försäkringsvillkoren. Volvoresultats hemsida innehåller information både om din försäkring i dess helhet och om -fonderna. - fondkurser På hemsidan hittar du varje bankdag uppdaterade fondkurser. Du kan se utvecklingen både i tabellform och grafiskt. - fondinnehav -fondernas innehav finner du på hemsidan. - fondregler De fullständiga fondbestämmelserna får du genom att kontakta VFF Fondförsäkring - se nedan. - personliga Du har tillträde att se dina egna försäkringar både hos VFO och hos VFF (trad). Där kan sidan du dagligen läsa av värdet på din fondförsäkring, inklusive upplupna driftkostnader, uppbörd av avgifter och skatt m m. Där finns också blanketter för fondbyte och ändring av placeringsnyckel. - årsbesked Varje år får du ett försäkringsbesked. Av detta kan du utläsa årets värdeförändring, avgifter samt den fondportfölj du hade vid senaste årsskiftet. Övrigt VFF Fondförsäkring når du på telefon: , e-post: Fondbolag: DNB Asset Management S.A. Fondens officiella namn: DNB Fund SEK Long Bond Huvudkontor: Luxemburg Tillsynsmyndighet: CSSF, Luxemburg Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Lux. Fondens startdatum: Revisor: Ernst & Young Fondbolagets grundande: Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 11 (2)

12 Penningmarknadsfond Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av sex fonder: Aktiefond Sverige, Aktiefond Utland, Tillväxtmarknader, Blandfond, Obligationsfond och Penningmarknadsfond. mest attraktiva för tillfället. Du kopplar -fonderna till din fondförsäkring hos VFO. Penningmarknadsfond investerar i svenska "korta" räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet. Fonden placerar endast i värdepapper utgivna av svenska staten eller av institu- tioner som bedöms ha god betalningsförmåga. Målet med placeringarna är att till mycket låg risk uppnå en värdemässig ökning av fondens medel. Portföljens genomsnittliga löptid varierar utifrån DNBs syn på den framtida ränteutvecklingen, men är som längst 1 år. Målsättning & placeringsinriktning Risker Penningmarknadsfond har låg risk till följd av den korta räntebindningsperioden. Av -fonderna har denna fond klart lägst risk. Den placering som har lägre risk än fonden är främst bankkonto, men fonden har möjlighet att ge högre avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Historisk Avkastning per år 5% 4,6% avkastning Grafen visar den historiska utvecklingen i 4,0% 4,0% 4% svenska kronor. Avkastningen är beräknad 3,3% 3,0% med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är 3% 2% 2,5% tagen till inflation. När avkastning redovisas är fondens alla avgifter bortdragna. 1,6% 1,8% 1,5% Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är 1% 0,3% ej inkluderade. 0% Genomsnittlig årlig avkastning till och med 2010 OBS! Senaste 3 åren 2,1% Fondens historiska avkastning är inte Senaste 5 åren 2,2% någon garanti för fondens framtida Senaste 10 åren 2,6% avkastning. Vem passar fonden för? Utdelning Penningmarknadsfond är lämplig för den som önskar låg risk eller ett sparande på kort sikt, med möjlighet till högre avkastning än bankränta. Den passar också som den säkra delen i en portfölj, som i övrigt består av mer riskfyllda placeringar. Spararen kan även "övervintra" i denna fond i avvaktan på bättre utsikter för andra investeringar. Fonden lämpar sig vidare för den som efter en uppgångsperiod i andra fonder vill säkra denna värdestegring, t ex inför att pensionen skall betalas ut. Utdelningen återinvesteras i fonden och höjer därmed fondens andelskurs. Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 12 (2)

13 Penningmarknadsfond Köp och försäljning av andelar Byta fonder Avgifter Skatteregler Information När premier betalas till din försäkring köps andelar i fonden om den placeringsnyckel du låtit registrera anger att placering skall ske i denna fond. Om du vill göra omplaceringar av ditt sparande säljs dina andelar och nya köps enligt den nya nyckel du då låtit registrera. När skatter och vissa avgifter skall betalas säljs så många andelar som behövs för att täcka beloppet. När din pension skall betalas ut säljs också erforderligt antal andelar vid varje utbetalningstillfälle. På finns blankett för byte mellan de -fonderna som är kopplade till din försäkring. Ett byte innebär att du säljer fondandelar i den eller de fonder du vill byta från, och att du köper andelar i den eller de fonder du vill byta till. Det utlöser inte någon reavinstskatt. Försäljning och köp kan dock inte ske samtidigt, eftersom beloppet för de sålda andelarna först måste bli känt. Den tidtabell och de villkor som gäller vid byte framgår av "Handelsrutiner" i VFO:s Försäkringsvillkor. Det är mot VFO dina köp och försäljningar sker. Köpavgift: 0 %. Säljavgift: 0 %. Bytesavgift: 0 %. Förvaltningsersättning: 0,35 % per år. Den särskilda driftkostnadsavgiften som själva försäkringen belastas med framgår av försäkringsvillkoren. För närvarande är den avgiften 0,15 % per år. I och med att fondandelarna i ditt fall är en del av en pensionsförsäkring beskattas de inte direkt utan det är försäkringen som belastas med s k avkastningsskatt. Denna betalas av din försäkring i januari beskattningsåret och beloppet bygger på kapitalvärdet av din försäkring 31 december året innan. Uppbörd av beskattningsbeloppet sker genom att erforderligt antal andelar i din portfölj säljs. Du beskattas inte för realisationsvinster (och reaförluster är inte avdragsgilla) eller värdeökning i försäkringen, men avkastningsskatten utgår även om det faktiska värdet av din försäkring minskat. Beträffande detaljreglerna, se Försäkringsvillkoren. Volvoresultats hemsida innehåller information både om din försäkring i dess helhet och om -fonderna. - fondkurser På hemsidan hittar du varje bankdag uppdaterade fondkurser. Du kan se utvecklingen både i tabellform och grafiskt. - fondinnehav -fondernas innehav finner du på hemsidan. - fondregler De fullständiga fondbestämmelserna får du genom att kontakta VFF Fondförsäkring - se nedan. - personliga Du har tillträde att se dina egna försäkringar både hos VFO och hos VFF (trad). Där kan sidan du dagligen läsa av värdet på din fondförsäkring, inklusive upplupna driftkostnader, uppbörd av avgifter och skatt m m. Där finns också blanketter för fondbyte och ändring av placeringsnyckel. - årsbesked Varje år får du ett försäkringsbesked. Av detta kan du utläsa årets värdeförändring, avgifter samt den fondportfölj du hade vid senaste årsskiftet. Övrigt VFF Fondförsäkring når du på telefon: , e-post: Fondbolag: DNB Asset Management S.A. Fondens officiella namn: DNB Fund SEK Short Bond Huvudkontor: Luxemburg Tillsynsmyndighet: CSSF, Luxemburg Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Lux. Fondens startdatum: Revisor: Ernst & Young Fondbolagets grundande: Nov 2011 Ansvarig utgivare: VFF Fondförsäkring AB 13 (2)

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 VFF Fondförsäkring AB Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Sammanläggning av penningmarknadsfonder Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR JUNI 2010

INFORMATIONSBROSCHYR JUNI 2010 INFORMATIONSBROSCHYR JUNI 2010 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder. Ytterligare information och fondbestämmelser finns

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Offensiv Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Faktablad Simplicity Sverige

Faktablad Simplicity Sverige Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Balanserad Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Consortum Global. Denna broschyr utgör tillsammans med fondbestämmelserna den s.k. Informationsbroschyren för Fonden.

Consortum Global. Denna broschyr utgör tillsammans med fondbestämmelserna den s.k. Informationsbroschyren för Fonden. Consortum Global Informationsbroschyr för Consortum Global som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Publicerad 2012-06-30 Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesadas fonder

Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och Finansinspektionens

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt

Läs mer