JLT Mobile Computers. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JLT Mobile Computers. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell"

Transkript

1 Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Östlind Rubrik Rubrik Teknisk analytiker: Jesper Carlsson Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för sig. Om rubriken inte passar under figuren kan man flytta den hur man vill. JLT Mobile Computers PART COVERAGE ANALYSIS

2 Introduktion Värdedrivare Historisk lönsamhet Risk Ledning & Styrelse Låg kostnadsbas som andel av omsättningen ger god skalbarhet. För helåret 06 växte JLT Mobile Computers EBITDA-resultat med 9.7 % i jämförelse med föregående år, samtidigt som omsättningstillväxten uppgick till 56.5 %. Den förbättrade EBITDA-marginalen bedöms hänförlig till lägre personalkostnader som andel av omsättningen. För 07 och 08 prognostiseras EBITDA-tillväxten till 5.3 % respektive 4.9 % mot bakgrund av fortsatt förbättrade EBITDAmarginaler. Verksamhet i USA bidrar till tillväxten. Efter att bolaget via ett inkråmsförvärv bildat ett nytt dotterbolag i USA under december 04, har JLT fått stor utväxling från verksamheten i USA under 06. Bolaget bedömer efterfrågan som fortsatt stark och har under 06 fördubblat sin produktionskapacitet, vilket ger goda indikationer inför framtiden. Större andel supportavtal ger återkommande intäkter. Vid nyförsäljning av produkter har bolagets kunder möjlighet att ingå i support- och tjänsteavtal. I takt med att allt fler produkter säljs bedöms sålda supportavtal ge en mer stabil intäktsbas med tillhörande högre marginaler på sikt. Högt insiderägande och stabil ägarbild. I styrelsen sitter idag grundaren och storägaren Jan Olofsson, med 9 % av aktierna. Bolagets näst största ägare, Axis-grundaren och investeraren Martin Gren äger 7.9 % av aktierna, efter att köpt in sig under 05. Värdedrivare Verksamhet i USA bidrar till tillväxten. ANALYTIKER Fredrik Östlind Jesper Carlsson Adress Hemsida AG Equity Research AB Riddargatan Stockholm JLT MOBILE COMPUTERS Aktiekurs 7.0 v. 5 högsta / lägsta 8.5 /.95 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 98. Nettoskuld (MSEK) -8 EV (MSEK) 70. Sektor Informationsteknik Lista / kortnamn First North Stockholm / JLT Nästa rapport UTVECKLING månad 5,45 % 3 månader 47,3 % år 86,9 % YTD 46,09 % HUVUDÄGARE Jan Olof Olofsson 9 % Martin Gren 7.9 % Avanza Pension 7.8 % Nordnet Pensionsförsäkring 4.6 % Jerry Fredriksson.5 % LEDNING CEO Per Holmberg Styrelseordförande Ulf Ahlén OMSÄTTNING OCH EBITDA-MARGINAL A 06A 07E 08E Omsättning EBITDA-marginal Större andel supportavtal ger återkommande intäkter 5% 0% 5% 0% Fördubblad produktionskapacitet under 06 tyder på god efterfrågan Ersättningscykel utgör underliggande marknadstillväxt Låga fasta kostnader som andel av omsättningen ger förbättrade marginaler

3 Innehåll Investeringsidé 4 Värdering 5 VD-intervju 6 SWOT-analys och betyg 7 Teknisk analys 8 Appendix 9 Disclamer 0 Förtydligande av rating Analyst Groups bull and bear -system syftar till att kort illustrera hur vi ser på utsikterna för ett bolag att lyckas i framtiden. Här så vägs både historiska faktorer och händelser som ligger i framtiden in. Skalan går från bear 5, vilket är det sämsta betyget, till bull 5, vilket är det bästa. Där bear 5 innebär att det är mycket lite som talar för att ett bolag ska lyckas inom det området i framtiden, baserat på historisk data och hur detta förhåller sig till framtiden. Och bull 5 innebär således att det är väldigt mycket som talar för att ett bolag ska lyckas i framtiden, baserat på dess historik. Bolagsbeskrivning JLT Mobile Computers tillverkar och säljer stryktåliga, mobila datorer för tung industri. Genom att utveckla produkter med god prestanda och tillförlitlighet riktar bolaget in sig på premiumsegmentet av marknaden. Bolagets kunder är verksamma inom logistik och lager, transport, gruvdrift, jord- och skogsbruk, försvar och entreprenad. Efter ett inkråmsförvärv under december 04 har bolaget kontor i Sverige och i USA, med global försäljning via samarbetspartners. 3

4 Investeringsidé EBITDA-tillväxt 06 om 9.7 % tyder på god skalbarhet. Under 06 presterade JLT en EBITDAtillväxt på 9.7 % samtidigt som omsättningstillväxten ökade med 56.5 %. Den främsta anledningen till marginalförbättringen är hänförlig till lägre personalkostnader som andel av omsättningen, som sjunker med 5.5 procentenheter i jämförelse mot 05. Mot bakgrund av att stora delar av bolagets försäljning sker via partners bedöms personalkostnaderna förbli relativt låga som andel av omsättningen, vilket bidrar till förbättrade marginaler framgent. 04A 05A 06A 07E 08E Bruttomarginal 36.0 % 44.6 % 43. % 44.0 % 44.0 % Personalkostnader i % av oms. 5.5 % 6.8 %.3 % 0.7 % 0. % EBITDA-marginal 8.9 % 4.4 %. %.3 %.9 % Vinstmarginal 6. %.5 % 8.4 % 8.9 % 9. % Verksamheten i USA en viktig faktor inför framtida tillväxt. 06 var ett år med hög tillväxt för JLT, drivet av ett flertal faktorer. Under 06 var bolagets verksamhet i USA särskilt viktig med flera vunna avtal. En stororder om 9 MSEK för bolagets nylanserade produkt JLT4P står ut som en särskilt viktig referensorder. Enligt marknadsanalysföretaget VDC Research stod amerikaregionen för omkring 70 % av världsmarknaden för ruggade datorer under 05, med en prognostiserad marknadstillväxt som överstiger andra regioner. Sedan december 04 har JLT ett eget dotterbolag i USA med direkt anknytning till återförsäljare och slutkunder, något som ger goda förutsättningar för bolaget att fortsätta växa inom regionen. Under 06 har bolaget fördubblat sin produktionskapacitet i USA (såväl som i Sverige) med hänvisning till ökad efterfrågan. Ökad produktionskapacitet, i kombination med en orderingång som ökade med 33. % under Q4 06 i jämförelse med Q4 05, ger goda indikationer för fortsatt hög efterfrågan. Supportavtal väntas ge högre marginaler och en mer stabil intäktsbas på sikt. Vid nyförsäljning har bolagets kunder möjlighet att teckna supportavtal, något som bedöms bidra till högre bruttomarginaler på sikt. Eftersom supportavtalen löper mellan 3-5 år, ger detta intäkter över avtalets livslängd. Med en historik av ojämna kvartal med varierande intäkter, kan JLT med en högre andel supportavtal stabilisera sin intäktsmodell framgent. I VD-intervju (sida 6) framkommer att marknaden i USA historiskt sett haft en större acceptans för supportavtal, men att större efterfrågan för supportavtal synes i Europa på senare tid. Marknadstillväxt driven av ersättningscykel. Efter finanskrisen har många kunder väntat med att investera i ny utrustning som ett sätt att sänka kostnader. Dessa kunder behöver nu upp-gradera sina produkter vilket skapat en ersättnings-cykel som JLT bedöms kunna fortsätta kapitalisera på under 07 och 08. Genom ett intensifierat fokus på premiumprodukter, kan bolaget konkurrera genom att erbjuda datorer med lång brukstid, vilket varit en viktig faktor för omsättningstillväxten 06. Stark finansiell ställning med nettokassa om 8 MSEK. JLT har under en lång tid varit fritt från ränte-bärande skulder och avslutar 06 med en nettokassa om 8 MSEK. Soliditeten uppgår till 69 %. Mot bakgrund av detta delar bolaget ut 0.5 kr per aktie för 06, vilket ger en direktavkastning om. %. På beräknat resultat för 07 och 08 estimeras direkt-avkastningen uppgå till.8 % respektive 3.3 %, givet höjda utdelningsandelar. Utdelningen bedöms ut-hållig mot bakgrund av bolagets starka finansiella position. Bolaget har som utdelningspolicy att utdelningen ska uppgå till mellan % av vinsten efter skatt. 06A 07E 08E Utdelning per aktie Utdelningsandel 39. % 45.0 % 50.0 % Direktavkastning. %.7 % 3.4 % Högt insiderägande och stabil ägarbild. VD Per Holmberg har lett JLT sedan 009, och äger idag. % av aktierna. JLT har en god ägarbild där bland annat Axis-grundaren och investeraren Martin Gren står som bolagets näst största ägare, med 7.9 % av aktierna. Bolagets största ägare och tillika grundare Jan Olofsson sitter i styrelsen och äger 9 % av aktierna. Hög exponering mot USD och volatil efterfrågan bland specifika kundsegment utgör största riskerna. Med en stor del av bolagets försäljning i USA, miss-gynnas bolaget av en svag dollar. 06 präglades av en stark dollar gentemot den svenska kronan, vilket gynnade bolagets försäljning och bruttomarginal, framförallt under Q4. Givet motsatta förhållanden, kan bruttomarginalen och omsättningen påverkas negativt. För att kompensera för förändringarna i valutan gör bolaget en del av sina inköp i USD, vilket över tid beräknas minska valutapåverkan. JLT har en historik med ojämna kvartal där intäkterna kan variera kraftigt. Givet att ett visst kundsegments efterfrågan sjunker till följd av branschspecifika orsaker, kan bolagets intäkter falla drastiskt. På sikt väntas detta vägas upp till viss del av att support-avtalen utgör en större andel av intäkterna. 4 4

5 Värdering Multipelvärdering På prognostiserat resultat för 07 och 08 värderas JLT idag till EV/EBITDA. respektive 9.6. Detta motsvarar en premie mot bolagets treårssnitt, som uppgår till ett EV/EBITDA om 0.0. Eftersom bolaget under 06 uppnått ett starkt resultat både vad gäller tillväxt och marginal, anses premien motiverad. Nedanstående nyckeltal är beräknade på försiktiga antaganden kring omsättningstillväxt, men med fortsatt höga marginaler. Antaganden kring omsättningstillväxten som beräknas till 4 % 07, baseras bland annat på en svagare dollar under inledningen av 07 samt svårare jämförelsekvartal än under 06. Marginalerna bedöms alltjämt fortsatt goda givet låga personalkostnader som andel av omsättningen. Sett till bolagets konkurrenter är dessa generellt mer diversifierade över olika produktsegment och kundtyper. Följaktligen har de undersökta bolagen stora differenser sinsemellan rörande såväl tillväxt som marginaler. Mot bakgrund av detta är det svårt att dra några slutsatser till vilka multiplar JLT bör handlas till sett till konkurrenter. Kassaflödesvärdering Värderingen baseras på en WACC om 7.0 %. Eftersom bolaget är skuldfritt representerar given WACC endast cost of equity. Riskpremien är satt till 8.3 %, vilken består av marknadens generella riskpremie samt en storlekspremie. För perioden beräknas en genomsnittlig omsättningstillväxt på 7 % med en EBIT-marginal om.8 %. För perioden beräknas omsättningstillväxten till 4 %, med en EBIT-marginal om 0 %. Modellen ser till bolaget i dess nuvarande form. Givet att bolaget fortsatt utnyttjar sina skalfördelar, kan EBITmarginalen på sikt likväl bli högre. Samtidigt har JLT sedan finanskrisen kunnat utnyttja en god konjunkturell trend. Se sensitivity analysis nedan för hur motiverat värde per aktie förändras mot olika EBIT-marginaler och WACC. Antaganden kassaflödesvärdering 06A 07E 08E EV/S.3.3. EV/EBITDA EV/EBIT P/E PEG Motiverat värde per aktie, WACC 7.0 % SEK 9.9 % Terminal growth.0 % Börskurs, SEK 7.0 EBIT-Marginal 0.0 % Potentiell uppsida 39.7 % Scenarioanalys Nedan presenteras tre scenarion, bull, bear och base case, varav base case anses mest troligt. Målmultiplarna nedan motiveras utifrån bolagets framgångsrika 06 och med hänsyn till bolagets historiska värdering. I base case estimeras en omsättningstillväxt på 4 % respektive 0 % för 07 och 08. Omsättningstillväxten är satt med hänsyn till svårare jämförelsekvartal, samtidigt som ersättningscykeln för ruggade datorer väntas fortsätta, där verksamheten i USA ger fortsatt goda resultat. Multipel Estimat 08E, MSEK Multipelintervall Uppsida EV/EBITDA EBITDA % - 43 % EV/EBIT EBIT % - 4 % P/E EPS % - 8 % I bull case estimeras en genomsnittlig omsättningstillväxt till och med 08 om.5 % till följd av fortsatt framgång i USA, lyckade produktlanseringar och tagna marknadsdelar inom det övre segmentet. Multipel Estimat 08E, MSEK Multipelintervall Uppsida EV/EBITDA EBITDA % - 73 % EV/EBIT EBIT % - 74 % P/E EPS % - 58 % I bear case estimeras en genomsnittlig omsättningstillväxt till och med 08 om - % till följd av en lägre efterfrågan där ersättningscykelns intensitet avtar, produktlanseringar misslyckas och tappade marknadsandelar inom det övre segmentet. Multipel Estimat 08E, MSEK Multipelintervall Uppsida EV/EBITDA EBITDA % - 9 % EV/EBIT EBIT % - 5 % P/E EPS % - -5 % Kommentar Baserat på redovisad kassaflödesmodell och multipelvärdering kan ytterligare uppsida i aktien vara motiverat. Dock borde en investerare ta i beaktande den senaste tidens kursuppgång. Under 06 har bolaget skördat stora framgångar med viktiga orders. Tillkommer fler avtal likt den order som uppgick till 9 MSEK under 06, eller om andra faktorer som påverkar bolaget skulle förändras i något avseende, kan anledning finnas att revidera angivna prognoser. SENSITIVITY ANALYSIS Weighted average cost of capital 48,7 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 0 % % 8 % EBIT-margin 9 % % % % %

6 VD-intervju VD Per Holmberg har varit VD för JLT sedan 009, efter att varit verksam i Sillicon Valley i 6 år. Han kommer närmast från en tjänst som marknadschef för Xilinc Inc, världens största leverantör av programmerbara logikkretsar. Under 06 ökade ni era intäkter med 56.5 %, samtidigt som EBITDA-tillväxten uppgick till drygt 90 %, kan du kommentera skalbarheten i er affärsmodell? - Först och främst kan vi konstatera att det har gått väldigt bra under 06. Vi har idag en organisation på ungefär 4-5 stycken i Sverige och 3 stycken i USA, vilket ger en förhållandevis liten organisation i relation till omsättning. Vi har lagt ut stora delar av vår distribution och produktion hos partners. Genom att lägga ut produktionen har vi en rörlig kostnad baserad på volym, och låga fasta kostnader. Detta ger följaktligen en god skalbarhet, och med de volymer vi ser 06 går täckningsbidraget i princip ned till sista raden. - Under 07 kommer vi investera mer, framförallt inom sälj och produktion. Man ska komma ihåg att vår affär är lite bumpig, även om vi breddar oss med fler återförsäljare och marknader, så kan kvartalen bli lite varierande. Däremot när man ser till den underliggande marknaden ser det bra ut. I takt med att ni ökar omsättningen tillkommer även support- och tjänsteavtal. Kan du kommentera den eftermarknad som tillkommer av er nyförsäljning, och hur påverkar den er bruttomarginal? - Vi har idag ett erbjudande som innebär att vid nyförsäljning har kunden en möjlighet att även teckna ett tjänste- och supportavtal under tre till fem år. Vi började med våra supporteravtal först i USA, och ser generellt en större acceptans för supportavtalen i USA. Nu börjar vi även se en efterfrågan på supportavtalen i Europa. I år (läs: 07) planerar vi att fortsätta trycka på våra supporteravtal, vilket kommer utöka eftermarknaden över tid. Detta är positivt då vi har bra marginaler på supporteravtalen. - En annan aspekt med supporteravtalen är att de långa kontraktstiderna ger en stabilitet i vår intäktsmodell. Ju fler serviceavtal vi får på plats, ju mindre kommer vår omsättning variera. Flera komponenter tycks bidragit till er tillväxt 06. Utväxling av förvärvet i USA, ersättningscykeln av gamla produkter och lyckad produktlansering av JLT4P nämns som positiva aspekter i era kvartalsrapporter. Under 06 fördubblar ni er produktionskapacitet och har en stark orderingång under ert fjärde kvartal. Hur ser du på tillväxtutsikterna inför 07? - Vi är väldigt försiktiga med att ge prognoser. Långsiktigt däremot, är målet att ha en kontinuerlig tillväxt, och i den underliggande affären ser vi en god tillväxt. Samtidigt ska sägas att 06 var ett bra år, och det ska mycket till att prestera ett likadant år igen, sett till den tillväxten som levereras. - Ser vi över en 3-årsperiod har tillväxten varit god. Utsikterna är goda, jag tror att ersättningscykeln kommer fortgå. Jag tror och hoppas på att gruv- och energisektorn ska återhämtas under 06. Vi har även två produkter som går end of life under det första kvartalet 07, och dessa måste då ersättas under året. Hur planerar ni ersätta dessa produkter? - Den ena produkten kommer inte direkt ersättas, utan har lite andra egenskaper, medan den andra produkten kommer ersättas på sikt. Du nämner gruv- och energisektorn som en marknad med potential, vad har du fått för indikationer därifrån? - Likt andra sektorer har gruv- och energisektorn legat lågt med nyinvesteringar sedan finanskrisen, och än mer sedan att olje- och råvarupriser gått ned kraftigt. Kunder inom dessa segment har, likt det vi sett hos kunder inom andra segment, ett uppdämt behov av att uppdatera sin utrustning. Hur ser du på er verksamhet i USA och dess framtid? - 05 var en period av investeringar i USA rörande förvärvet, och vi fokuserade mycket på att bygga varumärket JLT. Under 06 får vi god utväxling av det arbete som lades ned under 05, något jag hoppas ska fortsätta även under 07. Samtidigt ser vi idag en viss Trump-effekt med påföljande osäkerhet och skjutande ordrar, något som dock inte ska ses som förlorade affärer utan just skjutande ordrar. JLT har en stark finansiell ställning med nettokassa om 8 MSEK. Hur ser ni på er finansiella situation och vad vill ni använda er kassa till? - Förutom nettokassan är vi dessutom även fria från långfristiga skulder. Efter 06 dubblar vi vår utdelning. Förvärv är inget vi har uteslutit, men är inget vi aktivt går efter just nu. Om vi ska förvärva, så är det något som kompletterar våra produkter och vår verksamhet. - Självklart ger vår finansiella ställning en dämpande effekt vid ett sämre kvartal, men samtidigt behöver vi inte ha en nettokassa om 8 MSEK. Samtidigt som den svenska kronan varit svag har den amerikanska dollarn gått åt motsatt riktning under 06. Hur stor påverkan har valutakursen på ert resultat? - Den amerikanska marknaden utgör en stor del av vår försäljning, nästan hälften. Hälften av det vi säljer säljs då givetvis i USD. För att kompensera för valutaförändringar, köper vi en stor del av våra komponenter i USD. Produktionen sker fortfarande i Sverige, men inköpen görs i stor utsträckning i USD. Tanken är att detta ska balansera förändringar i valutakursen. - När dollarn går upp så fort som den gör under Q4, finns en viss förskjutning. Om vi gör inköp av komponenter under ett kvartal till en viss kurs, för att sedan sälja under nästa kvartal till en högre dollarkurs, sker en effekt momentärt. Detsamma gäller givetvis det motsatta förhållandet. Över ett helår bör således valutaförändringarnas effekt vara begränsad? - Det låter som en bra bedömning. 6

7 SWOT-analys Styrkor Lägre kostnadsbas som andel av omsättningen ger skalbarhet. Fler sålda supportavtal väntas ge mer förutsägbara intäkter i kombination med högre marginaler. Stark finansiell ställning med nettokassa om 8 MSEK. Verksamheten i USA väntas gå fortsatt starkt. Svagheter Fullutnyttjat skatteavdrag väntas slå på kassaflödet under 08. Optionsprogram om en miljon aktier, med förfall i juni 08, leder till utspädningen av aktier. Flertalet insiderförsäljningar av aktier från CFO Stefan Käck med närstående, samt styrelseledamot Ola Blomberg noteras under 06. Möjligheter Ersättningscykel av gamla produkter ger en underliggande marknadstillväxt. Återhämtning i gruv- och energisektorn utgör potentiell trigger inför 07 och 08. Fortsatt goda utsikter i USA kan bidra till bolagets omsättning. Hot Mognande marknad kan leda till prispress. Försämrade branschutsikter bland JLT:s huvudsegment kan innebär en lägre orderingång. Hög exponering mot USD och EUR kan leda till försämrade intäkter vid starkare SEK. Betyg Värdedrivare Historisk Lönsamhet Risk Ledning & Styrelse Efter ett framgångsrikt 06 har JLT visat skalbarhet i sin affärsmodell. En lyckosam USAsatsning med tillhörande omsättningstillväxt talar för en fortsatt god utveckling framgent. På sikt väntas en högre andel supportavtal bidra till bättre marginaler. Samtidigt som bolaget påvisat en stigande marginaltrend under 06, har resultaten varierat med åren. Via försäljning över hela världen, är bolaget diversifierat geografiskt. Omsättningen kan variera kraftigt på grund av större enskilda order från kvartal till kvartal. På grund av en stark kursuppgång under 06 till följd av bolagets starka prestationer, bedöms bolaget vara rimligt värderat mot dagens aktiekurs. Bolaget är fritt från räntebärande skulder, och med en nettokassa om 8 MSEK har bolaget en stark finansiell ställning. Med grundaren och storägaren fortfarande aktiv inom bolaget och en erfaren näst största ägare i Martin Gren, bedöms ägarbilden god. VD Per Holmberg innehar drygt. % av bolagets antal aktier. Med gedigen bakgrund, bedöms ledning och styrelse utgöra ett gott fundament. Sammanfattning JLT är ett bolag med god operativ hävstång givet rätt konjunkturella förutsättningar. Givet en markant uppvärdering på senare tid, bedöms dagens värdering rimlig med begränsad uppsida. 7

8 Teknisk analys JLT Mobile Computers bryter upp ur den långsiktiga trenden JLT Mobile Computers handlades i en positiv trend under 06 vilket även fortsatt in på 07. Aktien har under februari brutit upp ur den långsiktiga trenden och testar i skrivande stund det tidigare trendtaket som stöd för att hitta nya köpare. MA0 har tidigare varit en bra indikator för att se när köpare hittar tillbaka till aktien och det har även visat sig senaste veckan då det bildats kraftiga svansar vid det glidande medelvärdet. Säljsignal återfinns i MACD efter en lång period där MACD legat över signallinjen. Säljsignalen antyder att MA0 och trendtaket återigen behöver testas innan den positiva trenden kan fortsätta. Historiskt har det visat sig att säljsignaler i MACD snarare lett till att aktien gått in i kortare konsolideringsfaser vilket därmed även är att vänta denna gång. RSI har ett värde på 59, och aktien kan därmed anses överköpt. Aktien har dock under en längre period handlats över ett RSI-värde på 50 vilket gör att aktien i relativa termer inte bedöms vara alltför överköpt, utan snarare gynnas av gott momentum. Stödnivåer återfinns närmast på 7,0 SEK vid trendtaket och därefter kring 6,0 SEK. De motståndsnivåer som kan uttydas är den senaste toppen kring 8,0 SEK och därefter 9,0 SEK samt 0,0 SEK som visat sig vara tuffa motståndsnivåer sedan en lång tid tillbaka. Stop-loss bör ske när trendtaket bryts och kan därmed placeras under trendtaket kring 6,5 SEK. Med tanke på det kraftiga underliggande momentumet som återfinns i aktien i kombination med den starka riskaptit som föreligger hos investerare i det börsklimat som råder har AG en tekniskt positiv syn på aktien såväl på kort som lång sikt. På kort sikt förväntas aktien handlas i en konsolideringsfas medan AG tror att aktien på lång sikt kommer fortsätta sin positiva trend och sätta nya högsta nivåer. Aktuell kurs Ø 7,0 SEK RSI (4) Ø 59, Trading Range Ø 7,0 / 8,0 SEK Stöd/Motstånd Ø 7,0 / 8,0 SEK Stop loss Ø 6,5 SEK Teknisk syn kort sikt Ø Positiv Teknisk syn lång sikt Ø Positiv Analytiker: Jesper Carlsson 8

9 Appendix Omsättning MSEK,8 06,9 78, 08,6 5, 68,8 60,5 7,7 8, 6,9 Bruttoresultat MSEK 8,6 7, 8,0,8 6, 8,8 9,4 5,7 36, 54,8 Rörelseresultat MSEK 0,3 3, -8,8-7,,7 -,8, 6,0,8 3,0 Resultat före skatt MSEK 0,8,4-8,7-7,7, -3,, 6,,6 0,7 Resultat hänförligt aktieägare MSEK 7,6,4-7, -7,0, -3, 0,9 4,4,9 0,7 Vinst/aktie SEK 0,3 0, -0,3-0,3 0,0-0, 0,0 0, 0, 0,4 Antal aktier Milj 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,9 Utdelning SEK 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, Immateriella tillgångar MSEK 6,9 9,4 5,5 0,4, 0,6 0,0,8 3,0 4,6 Materiella tillgångar MSEK 0,0 0,0,7,0,4, 0,6,,3,0 Finansiella tillgångar MSEK 3, 4,3 6,3 7,0 7,0 6,9 6,3 4, 3, 0,9 Summa anläggningstillgångar MSEK 0, 3,7 3,5 9,4 9,5 8,7 6,9 8, 7,4 6,5 Kassa/bank MSEK 4,7 3,5 0,9 0,4 3,5 8,4 5,6 0, 7,6 8,0 Summa omsättningstillgångar MSEK 58,3 5,0 4,5 53,5 46,6 33,8 35, 4,7 45,7 57, Summa tillgångar MSEK 68,4 64,7 54,9 6,9 56, 4,5 4, 49,8 53, 63,6 Summa eget kapital MSEK 50,4 46,0 38,8 3,0 33, 9,7 30,3 33,3 33,3 43,7 Långfristiga skulder MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder MSEK 8,0 8,6 6, 30,9 3,0,7,8 6,4 9,9 9,9 Summa eget kapital MSEK 68,4 64,7 54,9 6,9 56, 4,4 4, 49,8 53, 63,6 Nettoskuld MSEK -4,7-3,5-0,9 5, -3,5-9, -5,6-0,5-7,6-8,0 Kassaf löpande verksamhet MSEK 0,0 -,3 -, -5, 3,8 5,3 -,8 7, 0,5,0 Kassaf investeringsverksamhet MSEK -6,0-0,5-0,6 -, -, -0,4 0,0 -, -, -0,5 Kassaf finansieringsverksamhet MSEK -6,7-8,4 0, 5,8-9,5 0,0 0,0 -,4 -,9-0, Årets kassaflöde MSEK -,8 -, -,6-0,5 3, 4,9 -,8 4,6 -,6 0,4 Fritt kassaflöde MSEK 4,0 -,8 -,7-6,3,6 4,9 -,8 6,0-0,7 0,5 9

10 Disclaimer Ansvarsbegränsning Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare materialoch information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG. Intressekonflikter och opartiskhet För att säkerställa Analyst Groups oberoende har Analyst Group inrättat interna regler för analytiker, utöver detta så har alla analytiker undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har utformats för att säkerställa att KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 06/958 av den 9 mars 06 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/04 vad gäller tekniska standarder för tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation av investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och för uppgivande av särskilda intressen och intressekonflikter efterlevs. För fullständiga regler för våra analytiker se: Bull and Bear- Rekommendationer Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget. Definition Bear Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget. Övrigt AG har inte mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. Analytiker äger inte aktier i bolaget. AG eller närstående till AG äger inte aktier i Bolaget. Analysen har ingen planerad uppdatering. Upphovsrätt Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom ( AG Equity Research AB 04-07). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form. 0

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Carl Becht 5-- Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Eric Stussare & Robert Ydenius 0 March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Simon Skålberg 9 Jan. 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 04//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

JLT Mobile Computers AB (publ) bolagsstämma godkände utförsäljningen av grossistverksamheten.

JLT Mobile Computers AB (publ) bolagsstämma godkände utförsäljningen av grossistverksamheten. Växjö 2002-12-05 PRESSRELEASE JLT Mobile Computers AB (publ) bolagsstämma godkände utförsäljningen av grossistverksamheten. Verksamheten förvärvas av ett bolag ägt av personer i Gandalf Datas ledning,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

INVISIO Communications AB

INVISIO Communications AB Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis INVISIO Communications AB

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Kvartalsrapport Q1 2005 Publiceras 2005-04-21.XRY stödjer idag 146 telefonmodeller från 7 ledande mobiltelefontillverkare Det globala intresset för.xry fortsätter att öka Nettoomsättningen ökade med 74%

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag.

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Genomgång av sportmärken Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför ett Amerikanskt klädmärke? - Det finns en underliggande tillväxt i sekton.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer