Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 10 september 1999, kl Hotell Halland, Kungsbacka kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 10 september 1999, kl Hotell Halland, Kungsbacka kommun"

Transkript

1 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 10 september 1999, kl Hotell Halland, Kungsbacka kommun Ledamöter Lena Facht (m), Kungälv,ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Rune Hjälm (v), Göteborg Inga-Lill Andersson (s), Ale Thomas Fransson (kd), Tjörn Margita Björklund (fp), Göteborg Agneta Granberg (m), Göteborg Claes Roxbergh (mp), Göteborg Roger Larsson (m), Kungsbacka Jan Gustafsson (s), Härryda Florence Fridén (v), Stenungsund Jörgen Hellman (s), Lilla Edet Urban Svensson (kd), Öckerö Bengt Odlöw (s), Mölndal Ulf Persson (c), Kungsbacka Stefan Svensson (m), Partille Bo Pettersson (s), Stenungsund Ersättare Gunnar Häggström (m), Härryda, (tjänstgörande) Leif Johansson (s), Kungälv, (tjänstgörande) Lars F Eklund (kd), Göteborg, (tjänstgörande Kristina Bergman (fp), Göteborg, (tjänstgörande) Ove Andersson (m), Stenungsund, (tjänstgörande) Lars Kjellgren (s), Partille, (tjänstgörande) Margot Skogsäter (mp), Alingsås Sekreterare Peter Holmström, GR Övriga Rune Gustafsson, GR Håkan Rydbo, GR Börje Rådesjö, GR Lennart Lagerfors, GR Gustav Höjer, GR, Peter Jonsson, GR Välkomsthälsning Roger Larsson, kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka, hälsade förbundsstyrelsens ledamöter välkomna och informerade om kommunen.

2 Föredragningar Förbundsstyrelsens sammanträde inleddes med en genomgång av ärenden med muntliga föredragningar enligt följande: Kommunförbundsfrågan samt frågor om kapitalförstärkning och framtida ägarstruktur för ISGR föredrogs av Bengt Odlöw Samverkansavtal för gymnasieskolan i göteborgsregionen föredrogs av Börje Rådesjö Frågan om samordnad infrastruktur i göteborgsregionen föredrogs av Håkan Rydbo och Jan Gustafsson Rapport beträffande feriearbeten inom vård och omsorg lämnades av Gustav Höjer Efter gruppöverläggningar togs följande beslut: 30 Kapitalförstärkning och framtida ägarstruktur för ISGR Med anledning av att den av GR utfärdade kapitaltäckningsgarantin till ISGR upphört att gälla vid årsskiftet 98/99 har frågan om ISGR:s framtida kapitalbehov åter aktualiserats. ISGR:s aktiekapital uppgår f n till 500 kkr, vilket är otillräckligt i förhållande till verksamhetens omfattning och innehåll. I ärendet har en promemoria, daterad , upprättats. På förslag av presidiet beslöt förbundsstyrelsen att öka ISGR:s aktiekapital från nuvarande 500 kkr till 2 mkr, samt att uppdra åt presidiet att inleda kontakter i syfte att åstadkomma en förändrad ägarstruktur för ISGR. 31 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen kalenderåret 2000 I rapport, daterad , redovisas förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning kalenderåret 2000 för de kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund. Arbetet bygger på de principer som fastställdes under läsåret 97/98. Utbildningschefsgruppen och Utbildningsgruppen har ställt sig bakom innehållet i föreliggande material.

3 att rekommendera medlemskommunerna att besluta om förslag till prisnivåer för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningens utbildningar i Göteborgsregionens kommuner, i enlighet med innehållet i föreliggande rapport, daterad Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 00/01 Inom Göteborgsregionens intagningsområde finns sedan år 97/98 ett samverkansavtal för gymnasieskolan. Innehållet i samverkansavtalet har därefter utvecklats och fördjupats. Förslaget till samverkansavtal föreslås utsändas till kommunerna för godkännande och undertecknande. Varje kommun avgör på vilken politisk nivå beslutet tas. Det utsända materialet utgörs av förslag till samverkansavtal med bilagor. Utbildningschefsgruppen står bakom förslaget. Utbildningsgruppen beslöt vid sammanträde , att ställa sig bakom förslaget med den ändringen att ansökan från Kungälvs kommun om beviljande av regional garanti för Elprogrammets lokala gren/inriktning Process avslås.

4 att till berörda kommuner, för godkännande, översända Utbildningsgruppens förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 00/01, vilket undertecknat ska vara GR tillhanda senast , samt att varje kommun avgör på vilken politisk nivå beslut fattas om godkännande. 33 Förslag om interkommunal ersättning för grundskolan i Göteborgsregionen hösten att rekommendera kommunerna att anta en gemensam prislista för grundskolan avseende vårterminen Arbetsgruppen som tog fram förslaget till prislista föreslår att samma prislista ska gälla även för hösten Man anser inte att det har inträffat någonting särskilt som motiverar en förändring. Arbetsgruppen anser dessutom, att det är lämpligt att man går över till att fastställa prislistan för kalenderår på samma sätt som man gjort med prislistan för gymnasieskolan och komvux. Utbildningschefsgruppen och Utbildningsgruppen står bakom förslaget. att rekommenderar medlemskommunerna att för hösten 1999 fastställa en interkommunal ersättning för grundskolan lika med den för våren 1999, nämligen för år 1-6 till kr/termin samt för år 7-9 till kr/termin, samt att de interkommunala ersättningarna för grundskolan från och med år 2000 fastställs per kalenderår. 34 Ny ledamot i utbildningsgruppen Barbro Bengtsson (s), Kungälv, har avsagt sig uppdraget som ledamot i GR:s ledningsgrupp för utbildning (utbildningsgruppen) med anledning av införande av en ny förvaltningsorganisation inom skolan i Kungälvs kommun att utse Miguel Odhner (s), Kungälv, till ledamot i GR:s ledningsgrupp för utbildningsfrågor (Utbildningsgruppen) efter Barbro Bengtsson. 35 Förslag till budget för GR år 2000 vid sammanträde att översända ett samrådsunderlag till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter före den 13 augusti GR har med skrivelse, daterat , vari kommunernas synpunkter redovisas och kommenteras, överlämnat förslag till budget 2000.

5 På förslag av presidiet beslöt förbundsstyrelsen att föreslå förbundsfullmäktige besluta att: a) fastställa föreliggande förslag till budget för år 2000 för GR, b) fastställa kommunernas avgifter till GR för år 2000 till kkr, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per , c) bemyndiga förbundsstyrelsen att besluta om en ökad årsavgift under förutsättningen av en i princip oförändrad total avgiftsnivå från kommunerna till GR och länsförbunden, när överenskommelse nåtts om den framtida kommunförbundsorganisationen i Västra Götalands län, d) uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de synpunkter, som kommunerna framfört under budgetsamrådet, samt att förklara förbundsstyrelsens beslut vara omedelbart justerat. 36 Ekonomisk rapport per En ekonomisk rapport per har överlämnats till styrelsen. Det ekonomiska resultatet är genomgående positivt i förhållande till den periodiserade budgeten. För GR såväl som för ISGR prognostiseras det ekonomiska årsresultatet till noll. att anteckna den lämnade rapporten till protokollet. 37 Förslag om samordnad infrastrukturplanering i Göteborgsregionen I PM, daterad , lämnas förslag till hur infrastrukturplaneringen i göteborgsregionen bör samordnas för att transportsystemen skall kunna bidra till en fortsatt samhällsutveckling och regionens roll som nordiskt transportcentrum stärkas. För att GR skall kunna få de föreslagna samordningsuppgifterna erfordras att var och en av medlemskommunerna beslutar att godkänna förslaget. efter överläggning att komplettera innehållet i PM om samordnad infrastrukturplanering i Göteborgsregionen med att representanter från berörda kommuner kan adjungeras till ledningsgrupper och arbetsgrupper, att i övrigt ställa sig bakom innehållet, samt att rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslaget. 38 Val av GR:s representant i Stambanekommunernas samarbetsorganisation

6 Kommunerna från Göteborgsregionen upp till Töreboda har ett gemensamt intresse av att tågtrafiken på Västra stambanan kan vidareutvecklas och att banan får erforderlig kapacitet för att klara både en god X2000-trafik och regionaltåg. Kommunerna har därför inlett ett samarbete för att gemensamt driva på arbetet med Västra stambanan i samverkan med Västra Götalandsregionen, GR, Banverket, andra kommuner, E20-arbetet och övriga intressenter. En viktig del i arbetet är samordning av olika trafikslag och trafiksystem. Arbetet organiseras med en politisk beslutsgrupp och en tjänstemannagrupp. Ett politiskt arbetsutskott med tre ledamöter inrättas med en representant från Herrljunga, en från Skövde och en från GR efter överläggning att GR och berörda medlemskommuner representeras i Stambanekommunernas samarbetsorganisation av en ledamot som ingår både i den politiska beslutsgruppen och i arbetsutskottet, samt att som GR:s representant i utse Tore Hult, Alingsås. 39 Förslag till yttrande över Översiktsplan för Kungälvs kommun, Kommunplan 2000 Kommunalförbundet GR har av kommunstyrelsen i Kungälvs kommun beretts tillfälle att yttra sig över samrådshandlingar avseende rubricerade plan. Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Ledningsgruppen för regional planering beslutade att revidera yttrandet. att godkänna reviderat förslag till yttrande, daterat 7 september 1999, samt att ge kansliet i uppdrag att studera de regionala konsekvenserna av permanentning av fritidshus. 40 Förslag till yttrande över Översiktsplan ÖP 99, Lerums kommun, samrådshandling Kommunalförbundet GR har av kommunstyrelsen i Lerums kommun beretts tillfälle att yttra sig över samrådshandlingar avseende rubricerade plan. Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Ledningsgruppen för regional planering beslutade att revidera yttrandet. efter överläggning att godkänna reviderat förslag till yttrande, daterat 7 september 1999, med

7 tillägget att den av förbundsstyrelsen förda diskussionen kring vattentäktsintressena i Gråbo redovisas i yttrandet till Lerums kommun. 41 Förslag till Yttrande över Förstudie, E 20 delen Tollered - Alingsås GR har i skrivelse från Vägverket Region Väst beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Ett förslag till yttrande, daterat har upprättats. att godkänna förslaget till yttrande, daterat Förslag till remissvar på Mölndals kommuns Förslag till energipolitiskt handlingsprogram Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Planen skall beslutas i kommunfullmäktige. I Mölndals kommun har en arbetsgrupp med representanter från ett flertal förvaltningar tagit fram ett förslag till energipolitiskt handlingsprogram. Förslaget, har skickats till Göteborgsregionens kommunalförbund för synpunkter. Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. att för egen del godkänna förslaget till yttrande, daterat Framtida användning av grustäkten vid Gråbo i Lerums kommun Vid arbetet med översiktsplan för Lerum, fördjupning för norra Gråbo, har problematiken och konflikterna mellan pågående grustäktsverksamhet och vattentäktsintressena i norra Gråbo ställts på sin spets. Lerums kommun vill i första hand säkerställa aktuell grundvattenresurs och framtida infiltrationsmöjligheter av vatten från Mjörn för såväl kommunens som regionens behov. Sabema, som idag driver grustäktsverksamheten i området, vill få fortsatt tillstånd att ta ut grus även under grundvattennivån. Länsstyrelsen skall avgöra ärendet under 1999 och har inför detta avgörande begärt in underlag från Lerums kommun och Göteborgs Va-verk. Eftersom frågan är av regionalt intresse har Lerums kommun anmodat GR att utreda frågan. Förbundsstyrelsen uppdrog, vid styrelsemötet , åt kansliet, att, mot

8 bakgrund av Lerums begäran, genomföra utredningen. VBB/VIAK har anlitats som konsult. En sammanfattning av utredningen, daterad , har överlämnats med skrivelse. efter överläggning att uttala att förbundsstyrelsen stödjer utredningens uppfattning att det allmänna intresset, vattenskyddet, prioriteras framför det mer enskilt inriktade intresset att fortsätta täkten, att rekommendera Lerums kommun att inrikta det fortsatta arbetet med översiktsplanen för Norra Gråbo på att ge vattenintresset prioritet framför fortsatt grustäkt i avlagringen, att till Lerums kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland översända utredningen för fortsatt handläggning; samt att som information översända utredningen till övriga intressenter. 44 Ny organisation av West Swedens Göteborgsnod Den nya organisation för noderna som West Sweden inrättar under hösten 1999 bygger på att man i varje nod (grupp av kommuner) har en nodrepresentant på halvtid som är en resurs för medlemskommunernas arbete med transnationella EU-frågor. Det förutsätts också att nodrepresentanten har sin bas i någon av nodens kommunala organisationer. Nodrepresentanten finansieras av West Sweden. Denna modell gäller i första hand för ett år. I noderna ska dessutom finnas en nodansvarig person, vilken regelbundet samlar representanter för kommunerna till information och genomgångar om EU-arbetet. En skrivelse i ärendet, daterad , har upprättats. På förslag av presidiet beslöt förbundsstyrelsen efter överläggning att GR utgör bas för nodrepresentanten i Göteborgsnoden, inklusive lokal och kontorsutrustning, under ett år med början , att GR ställer upp med nodansvarig person (Lars-Göran Jansson) i Göteborgsnoden under samma tid, samt att utse en politisk ledningsgrupp för Göteborgsnoden med en representant från varje nodkommun under innevarande mandatperiod, dock längst till dess GR:s ansvar för Göteborgsnoden upphör, samt att uppdra åt GR:s valberedning att lämna förslag till sammansättning. 45 Remissyttrande betr sociala verksamheter inom Västra Götalandsregionen Sammanläggningsdelegerade beslöt inför bildandet av Västra Götalandsregionen att fr o m år 2000 överlämna det fulla ansvaret för de

9 sociala verksamheterna till kommunerna. En omställningsorganisation under ledning av en interimsstyrelse bildades med uppgift att planera för en ny driftorganisation. Interimsstyrelsen har utarbetat ett förslag till ny organisation, som sänts ut på remiss till kommunerna fram till GR:s styrelse beslöt vid sammanträde att ta fram ett underlag för ett gemensamt yttrande. Ett förslag till yttrande, daterat , har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från medlemskommunerna samt förankrats i Club 33 (ett nätverk av social- och stadsdelschefer inom GR) och den sociala styrgruppen. Vid sammanträde med förbundsstyrelsens presidium gjordes bedömningen att det ej är realistiskt att föreslå Västra Götalandsregionen som huvudman för de sociala verksamheterna. Enligt socialtjänstlagen (23 SoL) åvilar det fr o m den 1 januari 1998 kommunerna att ansvara för att det finns tillgång till familjehem och institutioner för de som behöver vårdas utanför det egna hemmet. Under överläggningen yrkades av Jörgen Hellman, med instämmande av Inga-Lill Andersson, att Västra Götalandsregionen ska föreslås som huvudman för de sociala verksamheterna. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställde ordföranden proposition på bifall till dels kansliets förslag, justerat i enlighet med innehållet i förbundsstyrelsens diskussion, dels Jörgen Hellmans, yrkande. Ordföranden förklarade därefter att hon fann propositionen på bifall till sitt eget yrkande vara med övervägande Ja besvarad. Förbundsstyrelsen har alltså beslutat att uttala sig för ett primärkommunalt huvudmannaskap för de berörda sociala verksamheterna, samt att översända bifogade förslag, reviderat som följd av ställningstagandet i huvudmannaskapsfrågan enligt ovan, till remissyttrande till interimsstyrelsen för beaktande i det fortsatta utredningsarbetet. Jörgen Hellman och Inga-Lill Andersson reserverade sig mot förbundsstyrelsens beslut. 46 Styrelsemötet i Ale 22/10 heldag Vid styrelsekonferensen den maj föredrogs och diskuterades förslag till verksamhetsinriktning för olika områden inom GR. Eftersom föredragningarna och överläggningarna ej hann slutföras beslöt förbundsstyrelsen på förslag av presidiet

10 att styrelsemötet i Ale den 22/10 startar kl 08.30, samt att förmiddagen ägnas åt fortsatta föredragningar och överläggningar om verksamhetsinriktning. 47 Bestämmande av tid och plats för styrelsemötena år 2000 Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde att styrelsens ordinarie möten med fördel kan förläggas ute i medlemskommunerna och att förbundsstyrelsens presidium samtidigt ges möjlighet till överläggningar med respektive kommunstyrelse. GR har tagit fram ett förslag beträffande tid och plats för styrelsesammanträdena. att mötena under år 2000 äger rum och förläggs enligt följande fredag 25 februari (v 8), Lerums kommun torsdag och fredag maj (v 21), styrelsekonferens fredag 8 september (v 36), Kungälvs kommun fredag 20 oktober (v 42), Mölndals kommun fredag 1 december (v 48), Göteborgs kommun,samt att uppdra åt kansliet att återkomma med förslag till dag i mars/april att förläggas till Partille kommun. 48 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträde under år 2000 GR har tagit fram förslag om sammanträdestid för fullmäktige under år att föreslå förbundsfullmäktige besluta att fullmäktiges sammanträde under år 2000 äger rum tisdag 26 september (v 39), samt att förbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart justerat. 49 Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden under år 2000 GR har tagit fram förslag beträffande kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden under att föreslå förbundsfullmäktige besluta att kungörelse om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om ärenden som skall behandlas, skall under år 2000 införas i Göteborgs-Posten och i den västsvenska upplagan av tidningen Arbetet Nyheterna, samt att förbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart justerat.

11 50 Ändringar i Västkuststiftelsens stadgar samt bidrag för år 2000 Vid förbundsstyrelsens sammanträde , 12, behandlades frågan om godkännande av förslag om stadgeändringar för Västkuststiftelsen. Ärendet uppsköts i avvaktan på ytterligare samråd mellan huvudmännen om stadgeförslaget. Efter genomgång med företrädare för huvudmännen har vissa justeringar gjorts och de föreslagna ändringarna har behandlats av stiftelsens styrelse Föreslagna ändringar är i huvudsak av formell karaktär till följd av den nya stiftelselagen och bildandet av Västra Götalandsregionen. Västkuststiftelsen har med skrivelse, daterad , hemställt om bidrag för år 2000 samt om godkännande av ändringarna i stiftelsens stadgar. Rune Gustafsson framförde att Landstinget Halland påpekat att i 4-7 i stiftelsens stadgar bör orden suppleant och suppleanter bytas ut mot ersättare. att föreslå förbundsfullmäktige besluta att godkänna föreslagna ändringar i stadgarna för Västkuststiftelsen, med det tillägget som Landstinget i Halland påpekat (orden suppleant och suppleanter byts ut mot ersättare), att för år 2000 bevilja stiftelsen bidrag med kronor, motsvarande 1,50 kr per invånare i regionen vid årsskiftet 1998/99, samt att förklara förbundsstyrelsens beslut vara omedelbart justerat. 51 Västkuststiftelsens verksamhet år 1998 I egenskap av huvudman för Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden (Västkuststiftelsen) har Göteborgsregionens kommunalförbund erhållit stiftelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse avseende verksamheten år att föreslå förbundsfullmäktige besluta att: a) för sin del godkänna föreliggande verksamhetsberättelse för år 1998 för Västkuststiftelsen, b) fastställa den i redovisningshandlingarna för Västkuststiftelsen intagna resultat- och balansräkningen av den 31 december 1998, c) bevilja styrelseledamöterna i stiftelsen ansvarsfrihet för 1998 års förvaltning, samt att förbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart justerat. 52 GR:s roll som regionalt kommunförbund Enligt beslut i medlemskommunerna under föregående år gäller en ny

12 förbundsordning för GR fr om den 1 januari Förbundsordningen medger att GR tillförs rollen som regionalt kommunförbund. enhälligt att ansöka hos Svenska Kommunförbundets styrelse om att GR fr o m den 1 januari 2000 skall utgöra regionalt kommunförbund med de medlemmar som framgår av förbundsordningen 1, att rekommendera medlemmarnas kommunstyrelser: att i framställning till Svenska Kommunförbundets styrelse ansluta sig till GR:s framställning enligt ovan, att godkänna att GR tillförs rollen som regionalt kommunförbund, att underrätta GR om kommunstyrelsens beslut, samt att förklara förbundsstyrelsens beslut vara omedelbart justerat. 53 Val av ledamot i ledningsgruppen för Banverkets idéstudier för Västra Stambanan och kust till kustbanan efter överläggning att som GR:s representant i ledningsgruppen för Banverkets idéstudier för Västra Stambanan (Göteborg-Alingsås) och kust till kustbanan (Göteborg- Borås) utse Jan Gustafsson. 54 Ordförandens tack Ordföranden framförde på styrelsens vägnar ett tack till Kungsbacka kommun och till Roger Larsson för det fina sätt man blivit mottagen under förbundsstyrelsens sammanträde. Som ovan Peter Holmström Justerat: Lena Facht Bengt Odlöw

13 Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 1999.

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 8 september 2000, kl 11.00 14.30 Hotell Fars Hatt, Kungälv

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 8 september 2000, kl 11.00 14.30 Hotell Fars Hatt, Kungälv Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 8 september 2000, kl 11.00 14.30 Hotell Fars Hatt, Kungälv Ledamöter Lena Facht (m), Kungälv, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 28 maj 1999, kl Lingatan Hotel & Conference, Brastad

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 28 maj 1999, kl Lingatan Hotel & Conference, Brastad Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 28 maj 1999, kl 11.00-14.00 Lingatan Hotel & Conference, Brastad Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl. 9.00-14.20, Ullevi konferens, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille Jarl Karlsson

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag, kl 14.00 15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl. 11.00-14.25, Nääs slott, Lerums kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (S), ordf. 361-369, 371-375 Owe Nilsson (S),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Onsdagen 5 april, 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 376 Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson (m),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl. 13.45-14.00, Nolhaga slott, Alingsås Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordf Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl på Börsen i Göteborgs Stad

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl på Börsen i Göteborgs Stad FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl. 11.00-14.40 på Börsen i Göteborgs Stad Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg Inga-Lill

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl. 10.00-13.30 i Folkets hus, Lilla Edet Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Patrik Karlsson (S), Mölndal

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 14 juni 2010, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Marie Lindén (V), Göteborg,

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens s sammanträde tisdagen den 14 juni 2005, klockan 18.00-18.20 på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, tjänstgörande

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 16 juni 2010, klockan 18.00 19.05, på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter: Åke Eliasson (S), Kungsbacka,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 28 juni 2007, kl 09.00-13.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Inga-Lill

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Page 1 of 11 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens s sammanträde tisdagen den 15 juni 2004, klockan 18.00-18.25 på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Staffan Holmgren (m) Härryda, ordförande Göran

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 juni 2007 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande: Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 26 juni 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens s sammanträde onsdagen den 18 april 2001, klockan 18.00 19.00 Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Lars-Åke Skager (m), Göteborg, tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 8 december 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 12 februari 2016, kl. 9.00-12.00 Plats: Grand Hotel, Alingsås kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda, ordf. Owe Nilsson (s),

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Hillevi Ottosson (m), Kungsbacka, vice ordförande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl. 9.00 13.15, Kommunhuset, Partille kommun Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg Ann

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 april 2001, kl på Grand Hotell i Alingsås

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 april 2001, kl på Grand Hotell i Alingsås Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 april 2001, kl 11.00 13.50 på Grand Hotell i Alingsås Ledamöter Göran Johansson, (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg, 3:e vice

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl , Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl , Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl. 9.00-15.20, Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka Protokoll 2012-09-14 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 6 februari 2015, kl. 11.30-12.00 Plats: Marstrands havshotell, Kungälvs kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens s sammanträde tisdagen den 13 juni 2006, klockan 18.00 18.40, på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Staffan Holmgren (m), Härryda, ordförande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 maj 2012, kl , på Nääs slott, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 maj 2012, kl , på Nääs slott, Lerums kommun Protokoll 2012-05-11 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 maj 2012, kl. 9.00-12.00, på Nääs slott, Lerums kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Patrik Karlsson (S), Mölndal

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 20 september 2013, kl på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 20 september 2013, kl på Aspenäs, Lerums kommun från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 20 september 2013, kl. 11.40-12.10 på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde tisdagen den 16 maj 2006, kl , på Säröhus, Kungsbacka

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde tisdagen den 16 maj 2006, kl , på Säröhus, Kungsbacka FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde tisdagen den 16 maj 2006, kl. 11.30 12.00, på Säröhus, Kungsbacka Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordf Jan Hallberg (m), Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Protokoll 2006-11-16 Pernilla Hellström Cecilia Kvist Tid: Torsdag 16 november kl 13.00 15.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Fredag den 3 juni 2016 kl 11 12 30 (dessförinnan studiebesök på enheten för samhällsorientering kl 9 11) Plats: Enheten för samhällsorientering, Integrationscentrum,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Protokoll 2005-11-18 Gunnel Rydberg Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Tid: Fredagen den 18 november 2005 Plats: Riverton Hotell, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), ordf Bo Pettersson

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 dec, 2004, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Torbjörn Eliason, Lerum

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

Styrgruppen för sociala området

Styrgruppen för sociala området Protokoll Styrgrupp Sociala området 2007-05-07 Lars-Göran Jansson Styrgruppen för sociala området Tid: 7 maj 2007 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), Göteborg, tjänstgörande ordförande

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M) 1 (11) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 4 juni 2015, kl 15.30 16.30, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2006-09-28 Hans Troedsson Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 28 september 2006 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande: Endrick Schubert (s), Gbg, ordf Laila Åkerberg

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Styrgruppen för regional planering

Styrgruppen för regional planering Styrgruppen för regional planering Protokoll 2005-10-06 Georgia Larsson Tid: 13.00 16.00 Plats: GR:s kansli, rum 135 Närvarande ledamöter Leif Johansson (s), Kungälv, ordförande Roland Rydin (m), Göteborg,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 8 april 2016, kl. 9.00-12.00 Plats: Mölndals stadshus Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Helene Odenjung (L), Göteborg

Läs mer

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 GR UTBILDNING RAPPORT Margaretha Allen 000801 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 Under våren 2000 har genomförts ett arbete med att ange förslag till interkommunal

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Gäller fr.o.m. 2015-06-22 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Benämning och säte Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgrupp Arbetsmarknad 2007-11-16 Gustav Höjer Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Fredagen den 16 november 2007, kl 13-16 00 Plats: GR-huset, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad Protokoll Styrgrupp Arbetsmarknad 2012-02-09 Ulrica Furby sid 1(4) Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad Tid: Torsdag 9 februari 2012 kl. 08:30-12:30 Plats: GR Närvarande: Maria Rydén, Göteborg

Läs mer

Uppsättande: 2010-12-17 Nedtagande: 2011-01-07

Uppsättande: 2010-12-17 Nedtagande: 2011-01-07 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 17:00 18:00 Tema: Marknadsföringsplan Plats och tid 44-51 Mats Lennartsson (M) Kaisa Blank Nordmark (S) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) Marcus Lund (KD) Zehaie Keleta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 39 KS 402/16 Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Anneli Hulthén (s), Göteborg

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

FYRBODALS GYMNASIESKOLA 1 (8) 2005-05-31

FYRBODALS GYMNASIESKOLA 1 (8) 2005-05-31 FYRBODALS GYMNASIESKOLA 1 (8), kl 09.30 12.15, Kommunkontoret, rum 119, Vänersborg Anders Johansson, ordförande Bo Thorn Bill Wallberg Reine Karlsson Per-Axel Andersson Tommy Janerstål Bengt Mattsson Barbro

Läs mer

Anteckningar från möte Vux-UC

Anteckningar från möte Vux-UC Anteckningar från möte Vux-UC Tid: Tisdag 25 augusti 2009, kl 13.00-15.00 Plats: GR-Huset, Rum 264 Deltagare Jan Elftorp, Göteborg, Ordförande Jan Wennebrink, Stenungsund, Norra noden Yvonne Barkstedt,

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2014-11-25

Förbundsfullmäktige 2014-11-25 Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00 18.18, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S) Christer Holmgren (M) Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande Sven-Ove Johansson (S)

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 16 oktober 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen i Tid: Fredag 4 februari 2000, kl 08.30-15.15 Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka, Ordförande Kjell Frövenholt, Ale Kenneth

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2014 Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Sparbankssalen, Utbildningens Hus i Alingsås Ca 50 personer. Representanter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen Kansliet, Göteborgsregionens kommunalförbund. Gårdavägen 2, Göteborg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen Kansliet, Göteborgsregionens kommunalförbund. Gårdavägen 2, Göteborg Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Kansliet, Göteborgsregionens kommunalförbund. Gårdavägen 2, Göteborg Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson Stefan Svensson Thomas Mellqvist Christer Aronsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2010-11-11 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Owe Nilsson (s), Göteborg, ordförande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer