Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 23 februari 2001, kl Kommunalhuset, Partille

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 23 februari 2001, kl Kommunalhuset, Partille"

Transkript

1 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 23 februari 2001, kl Kommunalhuset, Partille Ledamöter Lena Facht (m), Kungälv, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg Roland Rydin (m), Göteborg Rune Hjälm (v), Göteborg Inga-Lill Andersson (s), Ale Margita Björklund (fp), Göteborg Agneta Granberg (m), Göteborg Tore Hult (s), Alingsås Claes Roxbergh (mp), Göteborg Roger Larsson (m), Kungsbacka Jan Gustafsson (s), Härryda Florence Fridén (v), Stenungsund Jörgen Hellman (s), Lilla Edet Urban Svensson (kd), Öckerö Bengt Odlöw (s), Mölndal Ulf Persson (c), Kungsbacka Marita Aronson (fp), Mölndal Stefan Svensson (m), Partille Bo Pettersson (s), Stenungsund Ersättare Gunnar Häggström (m), Härryda Henrik Ripa (m), Lerum Kenneth Andersson (v), Ale Kenneth Johansson (s), Lerum, (tjänstgörande) Lars F Eklund (kd), Göteborg Kristina Bergman Alme (fp), Göteborg Ove Andersson (m), Stenungsund Lars Kjellgren (s), Partille Margot Skogsäter (mp), Alingsås Sekreterare Peter Holmström, GR Övriga Lars Roslund, GR Håkan Rydbo, GR Börje Rådesjö, GR Gustav Höjer, GR, Kristina Hallams, GR Désirée Wallander, GR Tage Gumaelius, ISGR

2 Imre Tomasits, ISGR Välkomsthälsning Stefan Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Partille, hälsade förbundsstyrelsens ledamöter välkomna och informerade om Partille kommun. Föredragningar Förbundsstyrelsens sammanträde inleddes med en genomgång av ärenden med muntliga föredragningar enligt följande: Rapport angående ISGR frågor Vivi-Ann Nilsson, Tage Gumaelius och Imre Tomasits Sociala institutioner Kristina Hallams Information om Universeum Mauritz Sahlin och Anna Nilsson-Ehle Efter gruppöverläggningar togs följande beslut: 152 Sociala institutioner att ställa sig bakom den sociala ledningsgruppens förslag till inriktning avseende övertagande och ny gemensam organisation av de sociala institutionerna. Styrelsen uppdrog till ledningsgruppen att tillsammans med styrelsens presidium detaljutforma förslaget till organisation och bolagsordning inför ett övertagande Vidare fick valberedningen i uppdrag att ta fram förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen för bolaget. I enlighet med förbundsstyrelsens beslut översändes förslaget i sin helhet till medlemskommunerna för yttrande Kommunernas synpunkter skulle vara GR tillhanda senast Kansliet har arbetat fram ett förslag till bolagsordning och ägardirektiv för det nya bolaget. Detta förslag redovisades vid Förbundsstyrelsens presidiesammanträde I anslutning härtill informerades om att frågan om institutionernas organisation varit föremål för diskussion vid VästKoms presidiemöte Önskemål framfördes då om att ett gemensamt bolag bildas mellan de fyra kommunförbunden för att driva de sociala

3 institutionerna. Presidiet beslutade att undersöka om det finns förutsättningar för att bilda ett gemensamt bolag. Utgångspunkter för de fortsatta diskussionerna skall vara att tidigare beslutad inriktning och tidsplan gäller. Frågan behandlades vid VästKoms styrelsesammanträde Styrelsen beslöt föreslå kommunförbunden att bilda ett bolag. Bolagets tjänster skall i första hand erbjudas medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund, Kommunförbundet Sjuhärad, Kommunförbundet Skaraborg samt Kommunförbundet Fyrbodal. Förslag till Konsortialavtal och Bolagsordning har överlämnats med skrivelse, daterad att styrelsen tar ställning till organisation av de sociala institutionerna i sin helhet vid sammanträde , att godkänna att ett standardbolag förvärvas i avvaktan på GRs förbundsfullmäktiges beslut, samt att till stämmoombud för GR utse Lena Facht (m), Kungälv. 153 Förslag till interkommunal ersättning för grundskolan i Göteborgsregionen år att rekommendera kommunerna att den interkommunala ersättningen för grundskolan ska utgöra genomsnittet av medlemskommunernas budgeterade ersättningar till de fristående grundskolorna, varvid i ersättningen ej ska ingå kompensationen till de fristående skolorna för mervärdesskatten. Ett förslag till priser för grundskolan 2001, daterat , har framtagits. Utbildningsgruppen har vid sammanträde tillstyrkt förslaget. att rekommendera medlemskommunerna att för kalenderåret 2001 fastställa en interkommunal ersättning för grundskolans år 1-6 till kr/termin och år 7-9 till kr/termin, dvs en uppskrivning från år 2000 med 2,0 %. 154 Interkommunala ersättningar till ISGR Styrelsen för ISGR har med skrivelse, daterad , inför beslut om interkommunala ersättningar till ISGR 2001, inkommit med förslag till ersättningsnivåer.

4 enligt förslaget att rekommendera medlemskommunerna att för kalenderåret 2001 fastställa interkommunal ersättning avseende ISGR enligt följande; svensk-engelska sektionen årskurs 1-5: kr/termin svensk-engelska sektionen årskurs 6-9: kr/termin internationella sektionen årskurs 1-5: kr/termin internationella sektionen årskurs 6-9: kr/termin, sexårsverksamhet: kr/termin fritidshem: kr/termin, samt att beslut om den interkommunala ersättningen fortsättningsvis ska fattas i oktober/november med hänsyn till budgetarbetet inför kommande år. 155 Instruktioner för verksamheten och för hanteringen av delegations- och attestfrågor samt riktlinjer för medelsförvaltning Under hösten 1996 fattade förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen beslut om att godkänna förslag till riktlinjer för medelsförvaltningen, instruktioner för verksamheten inom GR och för hanteringen av delegations- och attestfrågor. En samlad översyn av gällande riktlinjer och instruktioner avseende verksamheten inom GR har nu skett. I huvudsak är de föreslagna ändringarna jämfört med gällande riktlinjer och instruktioner av redaktionell karaktär. En skrivelse daterade med tillhörande handlingar har framtagits. att föreslå förbundsfullmäktige att; a) med upphävande av fullmäktiges beslut , 42, anta bilagt förslag till riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR, b) med upphävande av fullmäktiges beslut , 41, anta bilagt förslag till attest- och utanordningsreglemente, c) uppdra åt förbundsstyrelsen att vid behov utfärda kompletterande anvisningar, samt att, med upphävande av styrelsens beslut , 194, anta förslag till arbetsordning för förbundsstyrelsen, instruktion för förbundsdirektören och delegationsordning, samt, under förutsättning av fullmäktiges bifall till förslaget till attest- och utanordningsreglemente, förslag till attestinstruktion. 156 Extra förbundsfullmäktigesammanträde i GR

5 att kalla till ett extra sammanträde i förbundsfullmäktige , kl , p g a övertagande av sociala institutioner, bokslut 2000 och eventuell förändrad ägarstruktur för ISGR. 157 Sammanslagning av Projekt Götalandsbanan och Föreningen Europakorridoren Genomförandet av den sedan länge diskuterade sammanslagningen av Projekt Götalandsbanan och Föreningen Europakorridoren kommer att ske i mars 2001, under förutsättning att erforderliga beslut fattas av Projekt Götalandsbanans intressentgrupp och Föreningen Europakorridorens stämma. Sammanläggningen kommer, enligt planerna, att gå till så att stadgarna för nuvarande Föreningen Europakorridoren och det av föreningen ägda bolaget Europakorridoren AB ändras så att arbetsuppgiften gäller både Götalandsbanan och Europabanan. Projekt Götalandsbanan avvecklas och eventuellt kvarvarande tillgångar överförs till Europakorridoren. Styrelserna för Götalandsbanan och Europakorridoren har låtit utarbeta förslag till stadgar för förening och bolag samt förslag till verksamhetsbidrag. att utse Bengt Christensson, Härryda kommun, att företräda GR vid Projekt Götalandsbanans årsmöte 2001, att söka medlemskap i Föreningen Europakorridoren under förutsättning att stadgar för Föreningen Europakorridoren och Europakorridoren AB utformas i enlighet med förslag daterade samt att verksamhetsbidraget följer förslaget daterat , samt att utse Håkan Rydbo att företräda GR vid Föreningen Europakorridorens årsstämma 2001 med uppgift att som ordinarie ledamot och suppleant i Föreningen Europakorridoren föreslå Göran Johansson resp Stefan Svensson. 158 Förslag till yttrande över Program inför detaljplanering av Partille köpcentrum och Partillemotet, programsamråd GR har av stadsbyggnadskontoret i Partille kommun beretts tillfälle att yttra sig över samrådshandling avseende rubricerade program. Förslag till yttrande, daterat 29 januari 2001, har upprättats. Förslaget har behandlats av styrelsens presidium och av ledningsgruppen för regional planering Ledningsgruppen för regional planering beslutade att göra ändringar, som innebär förtydligande vad gäller GRs tidigare ställningstagande beträffande utvecklingen av Partille centrum samt

6 att förtydliga bussterminalens roll. Yttrandet har justerats i enlighet med ledningsgruppens beslut. att godkänna förslag till yttrande, daterat 29 januari Förslag till yttrande över Detaljerad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång, del av Göteborgs och Mölndals kommuner (samrådshandling) Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har av stadsbyggnadskontoret i Göteborgs kommun och planeringskontoret i Mölndals kommun beretts tillfälle att yttra sig över samrådshandlingar avseende rubricerade plan. Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. att godkänna förslaget till yttrande, daterat 29 januari Val av ombud till Göteborgs & Co:s bolagsstämma , kl På förslag av presidiet beslöt förbundsstyrelsen att som ombud för GR vid rubricerade bolagsstämma utse Bengt Odlöw. 161 Anmälningsärende Vid sammanträde i förbundsstyrelsens presidium 5 februari fattades beslut betr förslaget till yttrande över Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande. att med godkännande anteckna anmälningsärendet till protokollet. 162 Extra ärenden Utseende av representanter för GR Förfrågningar har inkommit om att GR måtte utser representanter i en subkommitté för Interreg III B Nordsjön, samt i en grupp för stöd till kommuner vid anläggande av telenät.

7 efter överläggning att som representanter för GR i subkommitté för Interreg III B Nordsjön utse Jörgen Hellman (s), Lilla Edet och Marita Aronson (fp), Mölndal, samt att som representanter för GR i grupp för stöd till kommuner vid anläggande av telenät utse Tore Hult (s), Alingsås och Ove Andersson (m), Stenungsund. GRs medverkan i projekt kring elevdemokrati Agneta Granberg ställde frågan, med anledning av GRs övertagande av stafettpinnen vid elevdemokratidagen på Scandinavium 21 februari, vem som har tagit över denna, varvid Bengt Odlöw informerade om att denna övertagits av Demokratiforum inom GR. Förbundsstyrelse beslöt att i protokollen anteckna den lämnade informationen.

8 GRs agerande med anledning av barnbidragshöjningen Sociala ledningsgruppen inom GR har beslutat hänskjuta frågan till förbundsstyrelsen huruvida GR ska agera med anledning av att några kommuner har ändrat reglerna för bostadsbidragen när beloppet för barnbidraget höjts. efter överläggning att uppdra åt GR att se över hur GR, i egenskap av kommunförbund, med snabb handläggning skulle kunna hantera ärenden av denna art. 163 Tack till Partille kommun Ordföranden Lena Facht framförde på förbundsstyrelsens ledamöters vägnar ett varmt tack till Partille kommun och dess företrädare för det fina mottagande ledamöterna fått vid dagens besök. Som ovan Peter Holmström Justerat: Lena Facht Bengt Odlöw Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 2000.

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 30 november 2001, kl i Lödöse museum, Lilla Edets kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 30 november 2001, kl i Lödöse museum, Lilla Edets kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 30 november 2001, kl.11.00 14.00 i Lödöse museum, Lilla Edets kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Lena Facht

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 december på Fars Hatt i Kungälv, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 december på Fars Hatt i Kungälv, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 december på Fars Hatt i Kungälv, kl. 11.00 13.45 Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Bengt Odlöw (s), Mölndal Jan

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl , i Ale gymnasium, Ale kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl , i Ale gymnasium, Ale kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl. 12.45-13.05, i Ale gymnasium, Ale kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl , i stadshuset, Mölndals kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl , i stadshuset, Mölndals kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl. 13.40 14.05, i stadshuset, Mölndals kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 25 februari 2000, kl 11.00 15.00 Sävelången Restaurang & Konferens AB, Nääs Fabriker Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 8 september 2000, kl 11.00 14.30 Hotell Fars Hatt, Kungälv

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 8 september 2000, kl 11.00 14.30 Hotell Fars Hatt, Kungälv Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 8 september 2000, kl 11.00 14.30 Hotell Fars Hatt, Kungälv Ledamöter Lena Facht (m), Kungälv, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Torsdagen 25 februari 1999, kl Kommunhuset, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Torsdagen 25 februari 1999, kl Kommunhuset, Stenungsunds kommun Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Torsdagen 25 februari 1999, kl 11.00-14.45 Kommunhuset, Stenungsunds kommun Ledamöter Lena Facht (m), Kungälv, ordförande Bengt Odlöw (s), Mölndal Jan Hallberg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen 18 oktober i Kungsbacka kommun, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen 18 oktober i Kungsbacka kommun, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen 18 oktober i Kungsbacka kommun, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Bengt Odlöw (s), Mölndal Jan Hallberg

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens s sammanträde onsdagen den 18 april 2001, klockan 18.00 19.00 Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Lars-Åke Skager (m), Göteborg, tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Page 1 of 11 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl. 13.45-14.00, Nolhaga slott, Alingsås Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordf Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 28 maj 1999, kl Lingatan Hotel & Conference, Brastad

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 28 maj 1999, kl Lingatan Hotel & Conference, Brastad Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 28 maj 1999, kl 11.00-14.00 Lingatan Hotel & Conference, Brastad Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 18 april, kl , Ale gymnasium, Ale kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 18 april, kl , Ale gymnasium, Ale kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 18 april, kl. 9.00-14.50, Ale gymnasium, Ale kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Stefan

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 april 2001, kl på Grand Hotell i Alingsås

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 april 2001, kl på Grand Hotell i Alingsås Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 april 2001, kl 11.00 13.50 på Grand Hotell i Alingsås Ledamöter Göran Johansson, (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg, 3:e vice

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag den 1 jun på Varbergs Kurort & Kusthotell

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag den 1 jun på Varbergs Kurort & Kusthotell Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag den 1 jun 11.40 12.00 på Varbergs Kurort & Kusthotell Ledamöter Lena Facht (m), Kungälv, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Bengt Odlöw (s), Mölndal

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Inga-Lill

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl på Börsen i Göteborgs Stad

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl på Börsen i Göteborgs Stad FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl. 11.00-14.40 på Börsen i Göteborgs Stad Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Fredagen 17 september 2004, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Carola Granell (s), Stenungsund Ingegerd

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 10 september 1999, kl Hotell Halland, Kungsbacka kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 10 september 1999, kl Hotell Halland, Kungsbacka kommun Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 10 september 1999, kl 11.00-15.00 Hotell Halland, Kungsbacka kommun Ledamöter Lena Facht (m), Kungälv,ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Rune Hjälm

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl. 11.00-14.25, Nääs slott, Lerums kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (S), ordf. 361-369, 371-375 Owe Nilsson (S),

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 24 juni 2004, kl 09.00-12.15 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 8 september 2011, kl 09.00-12.00 Plats: GR, Rum 255 och 253 Ledamöter Carola Granell (S), Stenungsund, ordförande vid sammanträdet Kristina

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens s sammanträde tisdagen den 15 juni 2004, klockan 18.00-18.25 på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Staffan Holmgren (m) Härryda, ordförande Göran

Läs mer

Förslag till ledamöter i GRs styrgrupper

Förslag till ledamöter i GRs styrgrupper Dnr: 11-16.012 Styrelseärende 2 Förslag till ledamöter i GRs styrgrupper 2011-2014 GRs valberedning har fått uppdraget att till förbundsstyrelsen föreslå ledamöter i GRs styrgrupper för arbetsmarknad,

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 27 mars 2015, kl. 13.30-14.12 Plats: Burgården konferens, Göteborg Ledamöter Paula Örn (S), Ale, ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 oktober 2010, kl , Bergabo hotell och konferens, Rönnäng, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 oktober 2010, kl , Bergabo hotell och konferens, Rönnäng, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 oktober 2010, kl. 11.00 14.25, Bergabo hotell och konferens, Rönnäng, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Owe Nilsson

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl , Scancic Hotel Swania, Trollhättan

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl , Scancic Hotel Swania, Trollhättan FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl. 17.30-18.00, Scancic Hotel Swania, Trollhättan Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag 30 maj 1996, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag 30 maj 1996, kl , Regionens Hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag, kl 13.00-15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl. 10.00-13.30 i Folkets hus, Lilla Edet Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Patrik Karlsson (S), Mölndal

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag, kl 14.00 15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m), Göteborg

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens s sammanträde tisdagen den 14 juni 2005, klockan 18.00-18.20 på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 8 december 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl. 9.00 13.15, Kommunhuset, Partille kommun Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg Ann

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 31 mars, kl. 9.00-11.15 Plats: Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Johan Nyhus (S),

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 6 februari 2015, kl. 11.30-12.00 Plats: Marstrands havshotell, Kungälvs kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 12 februari 2016, kl. 9.00-12.00 Plats: Grand Hotel, Alingsås kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 24 oktober 2005, kl , i Mimers Hus, Kungälvs kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 24 oktober 2005, kl , i Mimers Hus, Kungälvs kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 24 oktober 2005, kl. 13.30 13.50, i Mimers Hus, Kungälvs kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl. 9.00-14.20, Ullevi konferens, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille Jarl Karlsson

Läs mer

Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges. december 2006, klockan Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges. december 2006, klockan Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 19 december 2006, klockan 18.00 18.10 Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 oktober 2012, kl på Landvetter flygplats i Härryda kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 oktober 2012, kl på Landvetter flygplats i Härryda kommun Protokoll 2012-10-26 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 oktober 2012, kl. 9.00-12.10 på Landvetter flygplats i Härryda kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 8 april 2016, kl. 9.00-12.00 Plats: Mölndals stadshus Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Helene Odenjung (L), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 22 maj kl på Lingatan Hotel & Conference, Lysekil

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 22 maj kl på Lingatan Hotel & Conference, Lysekil FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 22 maj kl. 11.00 11.45 på Lingatan Hotel & Conference, Lysekil Ledamöter Stefan Svensson (m), tjänstgörande ordförande Jan Hallberg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 februari 2010, kl , Stadshuset, Mölndals stad

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 februari 2010, kl , Stadshuset, Mölndals stad FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 februari 2010, kl. 9.00-14.35, Stadshuset, Mölndals stad Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Owe Nilsson (S), Göteborg Stefan

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 14 juni 2010, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Marie Lindén (V), Göteborg,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 13 maj 2016, kl. 8.30-9.30 Plats: Öckerö kommunhus Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Helene

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 5 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Rum 255 och 253, GR Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl , Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl , Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl. 9.00-15.20, Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 19 maj, kl. 9.00-12.05 Plats: Kommunhuset, Tjörns kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Per Vorberg (M),

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 28 juni 2007, kl 09.00-13.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda, ordf. Owe Nilsson (s),

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Onsdagen 5 april, 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 376 Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson (m),

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 juni 2007 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande: Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens s sammanträde tisdagen den 13 juni 2006, klockan 18.00 18.40, på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Staffan Holmgren (m), Härryda, ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 26 juni 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 9 december 2004, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Torsdag 21 april 2016, kl. 09.00-12.00 Plats: GR Närvarande ledamöter Derya Tumayer (MP), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Tid: Torsdag den 30 oktober 2014, kl. 11.30-13.15 Sammanträdet sker i anslutning till heldagskonferensen Gör Göteborg Jämlikt som styrgruppen deltar i. Plats: Svenska

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 16 juni 2010, klockan 18.00 19.05, på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter: Åke Eliasson (S), Kungsbacka,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 9.00-11.50 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg

Läs mer

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE. Ledamöter. Tjänstgörande ersättare. Övriga ersättare. Sekreterare. Övriga

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE. Ledamöter. Tjänstgörande ersättare. Övriga ersättare. Sekreterare. Övriga Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Axel Josefson (M), Göteborg, ordförande Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg Jonas Attenius (S), Göteborg Daniel Bernmar (V), Göteborg Hans

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Regionens hus, Hertig Johans gata 6, Skövde 12.00 14.45 Beslutande Ej närvarande Jan-Erik Wallin, ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Bengt Odlöw Jan Gunnarsson Jan-Åke

Läs mer

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige Tid och plats Torsdagen den 7 april 2016 kl 18.00 18.45, Gårda brandstation. ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S), ordförande Elisabet Rothenberg (M) Henrik Munck (MP) Hampus Magnusson

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde onsdagen den 15 december 2010, klockan 18.00 18.15, Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Åke Eliasson (S), Kungsbacka,

Läs mer

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige 1 (12) Tid och plats Tisdagen den 11 december 2018 kl 19.15 19.45, Ullevi Restaurang & Konferens ande Ledamöter Göteborg Hampus Magnusson (M) Ingrid Andreae (S) Jessica Blixt (D) Anneli Rhedin (M) Martin

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 oktober 2010, kl 09.00-12.00 Plats: Rum 255, GR Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Lise-Lotte Ericsson,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd från sammanträde med styrgruppen för social välfärd Dag och tid: Torsdag den 2 november 2017 kl 11 12 Plats: GR, Anders Personsgatan 8 Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva Borg

Läs mer

1. Val av justerare Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

1. Val av justerare Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokoll 2012-12-12 Gunnel Rydberg Sociala styrgruppen Tid: 12 december 2012, kl. 13:00-16:00 Plats: Närvarande: Ej närvarande: GR-huset, Gårdavägen 2, Göteborg Bo Pettersson (S), ordf. Hampus Magnusson

Läs mer

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordförande Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (L), Göteborg Lars Hansson (SD), Göteborg Marie

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Hillevi Ottosson (m), Kungsbacka, vice ordförande

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2006-09-28 Hans Troedsson Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 28 september 2006 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande: Endrick Schubert (s), Gbg, ordf Laila Åkerberg

Läs mer

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 8 februari 2012, kl.

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 8 februari 2012, kl. Plats: GR-huset, Gårdavägen 2, Göteborg Tid: 8 februari 2012, kl. 13:00-16:00 Sociala styrgruppen 20 12-02-08 Protokoll Gunnel Rydberg 1 yttrande senast 10 februari 2012. varvid beslutet blev att remittera

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 dec, 2004, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Torbjörn Eliason, Lerum

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 9 juni 2009, klockan 18.00 19.15, på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter: Åke Eliasson (S), Kungsbacka,

Läs mer

Information om kommunala bolag och andra aktörer

Information om kommunala bolag och andra aktörer Information om kommunala bolag och andra aktörer Föredragshållare: Bo Ekström, ekonomichef Information/utbildning av nyvalda politiker 5 mars Kommunala bolag - allmänt Regleras av lagstiftning Styrning

Läs mer

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 19 september 2012, kl.

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 19 september 2012, kl. Tid: 19 september 2012, kl. 13:00-16:00 Sociala styrgruppen Protokoll Gunnel Rydberg 2012-09-19 1 Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordffiranden justera protokollet. 1. Val av justerare Övriga

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde onsdagen den 4 november 2009, klockan 18.05 18.35, på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter: Åke Eliasson (S),

Läs mer

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Protokoll 2006-11-16 Pernilla Hellström Cecilia Kvist Tid: Torsdag 16 november kl 13.00 15.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 oktober 2008 kl , Fars Hatt, Kungälv

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 oktober 2008 kl , Fars Hatt, Kungälv FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 oktober 2008 kl. 9.00 14.25, Fars Hatt, Kungälv Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Stefan Svensson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Fredag den 3 juni 2016 kl 11 12 30 (dessförinnan studiebesök på enheten för samhällsorientering kl 9 11) Plats: Enheten för samhällsorientering, Integrationscentrum,

Läs mer