Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00"

Transkript

1 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg Inga-Lill Andersson (s), Ale Erik Lithander (fp), Göteborg Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg Stefan Svensson (m), Partille Eva Olofsson (v), Göteborg Carina Liljesand (kd), Göteborg Bengt Odlöw (s), Mölndal Göran Hildén (fp), Härryda Susanna Haby (m), Göteborg Leif Johansson (s), Kungälv Kia Andréasson (mp), Göteborg Helene Odenjung (fp), Göteborg Per Ödman (m), Kungsbacka Björn Saletti (v), Kungälv Bo Pettersson (s), Stenungsund Benny Strandberg (kd), Mölndal Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Bjarne Färjhage ( c), Lilla Edet Elver Jonsson (fp), Alingsås Ersättare Frank Andersson (s), Göteborg, tjänstgörande Arne Lernhag (m), Öckerö Tore Hult (s), Alingsås Kristina Bergman Alme (fp), Göteborg Henrik Ripa (m), Lerum Lars Selander (v), Partille Larry Söder (kd), Kungsbacka

2 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 2 Lars Kjellgren (s), Partille Hans Broberg (fp), Mölndal Ove Andersson (m), Stenungsund Sekreterare Désirée Wallander, GR Övriga Håkan Rydbo, GR Börje Rådesjö, GR Gustav Höjer, GR Elisabeth Hajtowitz, GR (delt. under förmiddagens föredragningar) Rolf Hammarling, Länsstyrelsen Jörgen Hellman Thomas Jungbeck, Härryda samt ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen i Härryda kommun Paragrafer: 1-12 Välkomsthälsning Göran Hildén, ordförande i Härryda kommunstyrelse, hälsar förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare samt övriga närvarande välkomna och informerar om Härryda. Föredragningar - Information om miljökvalitetsnormer (Rolf Hammarling, Länsstyrelsen) - Framtidens ledare (Bengt Odlöw) - Översyn av aktieägaravtalet för Västtrafik, bilaga 13 Avrapportering (Jörgen Hellman) Efter gruppöverläggningar fattar förbundsstyrelsen följande beslut

3 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 3 1 Utseende av protokollsjusterare under mandatperioden Förbundsstyrelsen beslutar att till protokollsjusterare under innevarande mandatperiod utse 1:e vice ordföranden Stefan Svensson (m). 2 Information om förbundsfullmäktiges beslut rörande val av förbundsstyrelse Till protokollet antecknas förbundsfullmäktiges beslut , 11, att till ledamöter i förbundsstyrelsen för åren utse Göran Johansson (s), Göteborg, Jan Hallberg (m), Göteborg, Inga-Lill Andersson (s), Ale, Erik Lithander (fp), Göteborg, Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Stefan Svensson (m), Partille, Eva Olofsson (v), Göteborg, Carina Liljesand (kd), Göteborg, Bengt Odlöw (s), Mölndal, Göran Hildén (fp), Härryda, Susanna Haby (m), Göteborg, Leif Johansson (s), Kungälv, Kia Andréasson (mp), Göteborg, Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn, Helene Odenjung (fp), Göteborg, Per Ödman (m), Kungsbacka, Björn Saletti (v), Kungälv, Bo Pettersson (s), Stenungsund, Benny Strandberg (kd), Mölndal, Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda, Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet och Elver Jonsson (fp), Alingsås, att till ersättare utse Frank Andersson (s), Göteborg, Arne Lernhag (m), Öckerö, Tore Hult (s), Alingsås, Kristina Bergman Alme (fp), Göteborg, Kenneth Johansson (s), Lerum, Henrik Ripa (m), Lerum, Lars Selander (v), Partille, Larry Söder (kd), Kungsbacka, Lars Kjellgren (s) Partille, Hans Broberg (fp), Mölndal och Ove Andersson (m), Stenungsund

4 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 4 att de valda 11 ersättarna skall vid förfall för ordinarie ledamot inträda i tjänstgöring i den ordning i vilken de blivit valda, dock med iakttagande av att vid förfall för ordinarie ledamot skall i dennes ställe i första hand inträda ersättare vald för samma politiska parti som ledamoten att vid fyllnadsval beakta att ledande politiker som sitter i kommunernas styrelser även bör ingå i förbundsstyrelsen att till ordförande i förbundsstyrelsen för åren utse Göran Johansson (s), Göteborg, samt att för samma period till förste vice ordförande i förbundsstyrelsen utse Stefan Svensson (m), Partille, till andre vice ordförande utse Inga-Lill Andersson (s), Ale, och till tredje vice ordförande utse Erik Lithander (fp), Göteborg. I samband med uppropet presenterar närvarande ledamöter och ersättare sig. Ordföranden hälsar därefter alla välkomna till styrelsens första sammanträde under mandatperioden Förslag till val rörande ledningsgrupper m fl grupper under mandatperioden På förslag av ordföranden beslutar förbundsstyrelsen att uppdra åt Valberedningen att nominera representanter i ledningsgrupper m fl grupper, att uppdra åt presidiet att fastställa Valberedningens förslag, samt att anteckna till protokollet att förslaget till nomineringar från Valberedningen skall vara enhälligt. 4 Förslag till samrådsunderlag avseende budget för Göteborgsregionens kommunalförbund 2004 Förbundsstyrelsen skall enligt förbundsordningen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag till budget för nästkommande år. Förslaget till budget kommer att behandlas av förbundsstyrelsen den 22 maj och av förbundsfullmäktige den 10 juni.

5 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 5 Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad med bilaga Samrådsunderlag avseende budget och verksamhetsinriktning för GR år 2004 överlämnats. På förslag av presidiet beslutar förbundsstyrelsen att översända samrådsunderlaget till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 23 april 2003, samt att förklara protokollet under denna paragraf för omedelbart justerat. Sekreteraren ombesörjer att utvärderingen (förbundsfullmäktigebeslut , 64) rörande Business Region Göteborg (BRG) utsänds till medlemskommunerna. 5 Nationella planer extra styrelsesammanträde GR skall yttra sig över den nationella banhållningsplanen (Framtidsplan för järnvägen) och nationell plan för vägtransportssystemet (Den goda resan) till Västra Götalandsregionen. Remissvaret skall vara Västra Götalandsregionen tillhanda den 4 april Västra Götalandsregionen skall behandla det samlade yttrandet från hela regionen den 11 april. Förbundsstyrelsen beslutar att avhålla ett extra styrelsesammanträde tisdagen den 1 april, kl för att behandla frågan om nationella planer Förslag till ägardirektiv i regionala bolag Förbundsstyrelsen beslöt den 22 februari 2002 att uppdra åt förbundsdirektören att utarbeta förslag till ägardirektiv och former för en löpande ägardialog för bl a Renova AB. Förslaget till ägardirektiv för Renova utgör ett första steg i en översyn av hur GR/kommunerna utövar sin ägarroll i de olika regionala verksamheterna i Göteborgsregionen.

6 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 6 Till förbundsstyrelsen har en skrivelse, daterad , med bilagor förbundsstyrelsebeslut , 234 och PM Förslag till ägardirektiv för Renova, överlämnats. Förbundsstyrelsen beslutar på förslag av presidiet att rekommendera de kommuner som är delägare i Renova att för sin del godkänna förslaget till ägardirektiv för Renova AB. Förbundsstyrelsen beslutar vidare på förslag av ordföranden att föreslå ägarkommunerna att ett ägarråd bildas för att behandla frågor som är av principiell beskaffenhet eller större ekonomisk betydelse, t e x förvärv av bolag eller annars av större vikt. 7 Förslag till gemensamt ställningstagande för Livsmedelstillsynen i Göteborgsregionen På begäran från regionens miljöchefer har GR tagit fram ett förslag till ställningstagande avseende en gemensam lägsta nivå för tillsynsfrekvensen i livsmedelstillsynen. Syftet är att få till stånd en enhetlig syn på livsmedelstillsynen i medlemskommunerna. Till förbundsstyrelsen har en skrivelse, daterad , med bilaga PM Förslag till gemensamt ställningstagande för Livsmedelstillsynen i Göteborgsregionens kommuner. Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag att översända skrivelsen med bilaga PM Förslag till gemensamt ställningstagande för Livsmedelstillsynen i Göteborgsregionens kommuner till medlemskommunerna med rekommendationen att föreslaget gemensamt ställningstagande i berörda kommuner införs.

7 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 7 8 Förslag till överenskommelse avseende OSA anställda där anställning och boende är i skilda kommuner Ledningsgruppen för arbetsmarknad har väckt frågan om en interkommunal överenskommelse inom regionen vad gäller personer med offentligt skyddad anställdning (OSA). Förslaget innebär att en OSA-anställning inte är en regelrätt anställning utan är en insats med rehabiliterande inriktning. Den kommun där berörd person bor och är mantalsskriven bör då svara för den kommunala kostnadsandelen. Till förbundsstyrelsen har en skrivelse, daterad , med bilaga Överenskommelse avseende OSA-anställda där anställning och boende är i skilda kommuner från Ledningsgruppen för arbetsmarknad, daterat Förbundsstyrelsen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att anta framlagt förslag till överenskommelse, daterat , från Ledningsgruppen för arbetsmarknad gällande OSA-anställda där boende och anställning är i skilda kommuner. 9 Förslag till yttrande: Utjämning av LSSkostnader SOU 2002:103 I december 2000 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda hur utjämning skall ske för kostnadsskillnader mellan kommunerna avseende verksamhet enligt LSS. Slubetänkandet från Kommittén Utjämning av LSS-kostnader presenterades i slutet av november Kommittén föreslår att utjämningen av LSS-kostnader ska träda i kraft fr o m år Förslaget har sänts på remiss till bl. a samtliga kommuner och regionala kommunförbund. GR:s presidium behandlade frågan om LSS-utjämningen vid sitt möte 3 februari. Vid detta tillfälle slogs fast att GR:s yttrande innehållsmässigt bör ligga i linje med Svenska Kommunförbundets hållning i denna fråga.

8 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 8 Till förbundsstyrelsen har överlämnats skrivelse, daterad med bilagt yttrande Betänkandet utjämning av LSS-kostnader SOU 2002:1003, daterat Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag att som GR:s yttrande över Utjämning av LSS-kostnader SOU 2002:103 översända skrivelse, daterad , till Finansdepartementet, att huvudmannaskapet för den personliga assistansen i sin helhet överförs till staten, samt att förklara protokollet under denna paragraf för omedelbart justerat. 10 Förslag till dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för GR Arkivbildning och gallring av allmänna handlingar i kommunalförbundet styrs av Arkivlagen. Av arkivlagen framgår att kommunalförbundet skall upprätta en dokumenthanteringsplan och en arkivbeskrivning. Stads- och Regionarkivet har haft GR:s uppdrag att ta fram en dokumenthanterings-plan. Till förbundsstyrelsen har en skrivelse, daterad , med bilagor dokumenthanteringsplan, gallringsråd från Svenska kommunförbundet, samt regler om gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, överlämnats. Förbundsstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplanen med de gallringsfrister som anges att som ett komplement till dokumenthanteringsplanen i tillämpliga delar anta de av Svenska Kommunförbundets gallringsråd som avser kommunalförbundets verksamhetsområden, att anta regler om Gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse att godkänna organisation och vården av arkiven i enlighet med framlagt förslag, samt att uppdra åt förbundsdirektören att ajourhålla Arkivbeskrivningen.

9 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 9 11 Utseende av ny förbundsdirektör På förslag av presidiet beslutar förbundsstyrelsen att till ny förbundsdirektör för Göteborgsregionens kommunalförbund utse Bibbi Carlsson 12 Tack till Härryda kommun Ordföranden riktar ett varmt tack till Härryda kommun som stått för värdskapet vid dagens styrelsesammanträde Désirée Wallander Justeras: Göran Johansson Stefan Svensson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 24 februari och 11 mars 2003.

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer