Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 Page 1 of 11 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg Johnny Magnusson (m), Göteborg Inga-Lill Andersson (s), Ale Tore Hult (s), Alingsås Claes Roxbergh (mp), Göteborg Roger Larsson (m), Kungsbacka Jan Gustafsson (s), Härryda Urban Svensson (kd), Öckerö Lena Facht (m), Kungälv Bengt Odlöw (s), Mölndal Ulf Persson (c), Kungsbacka Marita Aronson (fp), Mölndal Stefan Svensson (m), Partille Bo Pettersson (s), Stenungsund Ersättare Frank Andersson (s), Göteborg, (tjänstgörande) Gunnar Häggström (m), Härryda, (tjänstgörande) Leif Johansson (s), Kungälv, (tjänstgörande) deltog t o m kl Henrik Ripa (m), Lerum, (tjänstgörande) Kenneth Johansson (s), Lerum (tjänstgörande) Kristina Bergman Alme (fp), Göteborg, (tjänstgörande) Lars Kjellgren (s), Partille, (tjänstgörande) Roland Rydin (m), Göteborg, adjungerad Sekreterare Peter Holmström, GR Övriga Rune Gustafsson, GR, förbundschef Börje Rådesjö, GR Gustav Höjer, GR Håkan Rydbo, GR Kristina Hallams, GR (förmiddag) Lennart Lagerfors, GR (eftermiddag) Peter Jonsson, GR Gilbert Larsson, aukt revisor Lars Larsson, aukt revisor (förmiddag) Tage Gumaelius, ISGR

2 Page 2 of 11 Välkomsthälsning Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, hälsade förbundsstyrelsens ledamöter välkomna och informerade om Göteborgs stad. Föredragningar Förbundsstyrelsens sammanträde inleddes med en genomgång av ärenden med muntliga föredragningar enligt följande: Sociala institutioner Av Frank Andersson, Kristina Hallams och Gilbert Larsson Rapport från ISGR Av Vivi-Ann Nilsson och Tage Gumaelius Rapport från regionplanearbetet Av Jan Gustafsson Yttrande betr demokratiutredningen Av Bengt Odlöw Utbyte av lönestatistik Gustav Höjer Efter gruppöverläggningar togs följande beslut: 134 Förslag till ansökan om statligt stöd till ett nationellt kunskapscentrum för läsning och lässvårigheter Syftet med kunskapscentret är att öka och vidmakthålla samhällets uppmärksamhet på läsning och lässvårigheter, samt förmedla och utveckla kunskap inom området. Verksamheten föreslås finansieras så att initialkostnaden om 850 kkr finansieras av regionala intressenter och att den årliga driftkostnaden om kkr finansieras med medel från Utbildningsdepartementet. Ett förslag till ansökan har överlämnats till styrelsen med skrivelse, daterad Förslaget har godkänts av utbildningsgruppen

3 Page 3 of 11 att till Utbildningsdepartementet meddela att förbundsstyrelsen ställer sig bakom innehållet i ansökan om statligt stöd till ett nationellt kunskapscentrum för läsning och lässvårigheter i Göteborgsregionen, samt att förbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart justerat. 135 Tre årsarbetare från GRs medlemskommuner på Universeum Den 8 juni 2001 inviger HM Konungen Universeum, Sveriges nationella vetenskapscentrum - en unik satsning som främst syftar till att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar. Ledande företrädare för de fyra organisationer som tagit initiativet till satsningen på ett nationellt vetenskapscentrum i Göteborg; GR, Chalmers, Göteborgs universitet och Västsvenska Industri- och Handelskammaren, har diskuterat förutsättningarna för att respektive organisation / medlemmar inom respektive organisation genom beviljande av betald tjänstledighet bidrar med tre årsarbetare vardera i Universeums verksamhet. En skrivelse i ärendet har framtagits, daterad På förslag av presidiet beslöt förbundsstyrelsen att rekommendera GRs medlemskommuner att en tioårsöverenskommelse träffas mellan dessa och Universeum med innehåll enligt skrivelse, daterad , samt att uppdra åt GR, att, i dialog med respektive kommun, skapa de administrativa förutsättningarna för genomförandet. 136 Förändrad ägarstruktur för ISGR Förbundsfullmäktige beslöt den 26 september i år om en utvidgning av förbundsstyrelsens mandat som företrädare för GR som ägare. Bl a bemyndigades styrelsen att vidta åtgärder för att bredda ägandet i ISGR samt som en följd därav ingå aktieägaravtal och föranstalta om eventuella förändringar i bolagsordningen, dock att icke mer än 49 % av aktierna får överlåtas. efter överläggning att fortsätta förhandlingarna med berörda företag kring en förändrad ägarstruktur av ISGR. 137 Kapitaltäckningsgaranti för ISGR Mot bakgrund av den ekonomiska situationen i ISGR och den per upprättade kontrollbalansräkningen har fråga uppkommit om hur GR som

4 Page 4 of 11 ensam aktieägare bör agera inför årsskiftet. Med hänvisning till det diskussionsunderlag, daterat , som auktoriserade revisorn Lars Larsson upprättat, föreslås att styrelsen omgående utfärdar en kapitaltäckningsgaranti. Detta skulle innebära att GR förbinder sig att genom tillskott, antingen i form av avstående av fordran eller genom kapitalinsats, tillse att det egna kapitalet inom ISGR vid kommande årsskifte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Ett förslag till kapitaltäckningsgaranti har framtagits. att utfärda en garantiförpliktelse avseende ISGRs aktiekapital enligt det framtagna förslaget. 138 Förlängning av lån till ISGR Göteborgsregionens Internationella Skola har sedan flera år haft ett långsiktigt lånebehov. För att på förmånligaste sätt lösa behovet lämnades lån från modern GR. Mot bakgrund av att ISGR kan komma att få en förändrad ägarstruktur och därmed förändrade ekonomiska förutsättningar kan det vara lämpligt att låta tidpunkten för ägarförändringen utgöra en tidsbegränsning av lånet. att godkänna att GR, inom ramen för förbundsfullmäktiges beslut om mandat till förbundsstyrelsen, lämnar lån till ISGR för att täcka bolagets likviditetsbehov fram till dess att frågan om en förändrad ägarstruktur har lösts. 139 Lönestatistik för vissa utvalda yrkesgrupper inom medlemskommunerna På styrelsemötet den 26 maj i år, gavs en information om utbytet av lönestatistik. Styrelsen beslöt då att webbsidan skulle stängas, dvs att inte fortsätta med den jämförande lönestatistiken. Motivet för styrelsens beslut var att det material som regionens personalchefer arbetar med utgör internt arbetsmaterial och inte ska finnas på GRs webbsida. Webbsidan är stängd sedan dess. Personalcheferna i Göteborgsregionen vill gärna få frågan prövad igen i styrelsen. Att kunna fortsätta med den gemensamma webbsidan för lönestatistik bedöms som värdefullt. Det är rationellt, man spar tid och man har ett material som man själv äger och svarar för. Alternativet är att man får ringa runt till varandra vid varje tillfälle det är aktuellt att göra jämförelser

5 Page 5 of 11 (främst vid löneöversyner och nyanställningar). En skrivelse i ärendet, daterad , med tillhörande bilagor har framtagits. efter diskussion att medlemskommunerna ges möjlighet att arbeta med jämförande lönestatistik via en av GR administrerad webbsida. 140 Förslag om gemensam organisation av de sociala institutionerna inom GR-kommunerna GRs styrelse beslutade att uppdra åt den sociala ledningsgruppen att utarbeta en idéskiss till ett gemensamt huvudmannaskap för de sociala institutionerna inom GR-området. En rapport, daterad , innehållande en beskrivning av de ingående verksamheterna avseende målgrupp, platsantal, personal, ekonomi och lokaler har framtagits. Rapporten innehåller även förslag på organisationsform samt förslag om generella principer inför kommande avtal om övertagande av verksamheten. Under överläggningen framkom önskemål om att komplettera förslaget kring inriktning med villkor beträffande fördelningen av det egna kapitalet, finansieringsformen samt att företräde för invånare i GRs medlemskommuner ska ges. efter överläggning att ställa sig bakom sociala ledningsgruppens förslag till inriktning avseende övertagande och gemensam organisation av de sociala institutionerna, att före övertagandet av de sociala institutionerna sker ska uppgörelse träffas med Västra Götalandsregionen om överförande till GR av en del av det upparbetade egna kapitalet i den berörda verksamheten, att medlemskommunerna i GR ska ha förtursrätt till placering på de institutioner som drivs av GR-bolaget, att verksamheten ska vara intäktsfinansierad och att finansieringsformen för de enheter som idag har kommunbidrag blir föremål för översyn i samråd med Göteborgs stad, att uppdra åt sociala ledningsgruppen att tillsammans med styrelsens presidium detaljutforma förslag till organisation och bolagsordning inför ett övertagande , att uppdra åt valberedningen att ta fram förslag på ledamöter och ersättare till styrelse för bolaget, samt att uppdra åt styrelsens presidium att översända förslaget i sin helhet till kommunerna för yttrande.

6 Page 6 of 11 Moderaterna lämnade följande särskilda yttrande till protokollet: I en kommande fas, efter bolagets etablering och verksamhetsöversyn, prövas om hela eller delar av verksamheten skall övergå i annan regi. 141Val av ombud och ersättare till Västkom På förslag från valberedningens presidium beslöt förbundsstyrelsen att till ombud vid föreningsstämman utse Bengt Odlöw, samt att till ersättare vid föreningsstämman utse Lena Facht.

7 Page 7 of 11 dessutom att föreslå Göran Johansson, Lena Facht och Bengt Odlöw att företräda GR i styrelsen för VästKom. 142 Val efter Margita Björklund (fp) Göteborg På förslag från valberedningens presidium beslöt förbundsstyrelsen att till ledamot i ledningsgruppen för arbetsmarknad efter Margita Björklund, som avsagt sig uppdraget, utse Marianne Qvick-Stolz (fp), Göteborg. 143 Val efter Thomas Fransson (kd), Tjörn Thomas Fransson (kd) Tjörn har avsagt sig uppdragen som ledamot i förbundsstyrelsen och i ledningsgrupperna för utbildning och sociala frågor. På förslag från valberedningens presidium beslöt förbundsstyrelsen att till förbundsstyrelsen adjungera Joachim Wadström (kd), Kungsbacka, tills förbundsfullmäktige vid sitt nästa sammanträde utser ny ledamot, att till ledamot i ledningsgruppen för utbildning (Utbildningsgruppen) - enligt fullmäktiges bemyndigande , 11 till styrelsen att vid behov utse ny ledamot i utbildningsgruppen/intagningsnämnden under innevarande mandatperiod - utse Reidun Lorentzon (kd), Tjörn, samt att till ledamot i ledningsgruppen för sociala frågor utse Noomi Claesson (kd), Alingsås. 144 Val ombud vid ISGRs bolagsstämmor 2001 På förslag av presidiet beslöt förbundsstyrelsen att som ombud för GR vid rubricerade bolagsstämmor utse Bengt Odlöw (s), Mölndal. 145 Förslag till yttrande över Vägutredning Väg 45 Älvängen S. Trollhättan GR har i skrivelse från Vägverket Region Väst beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Ett förslag till yttrande, daterat har framtagits. Ledningsgruppen för trafik har vid möte den godkänt yttrandet. Jörgen Hellman (s) reserverade sig och Sören Kviberg (v) ville förorda upprustningsalternativet.

8 Page 8 of 11 Vid sammanträdet utlämnades från Tunge-Lödöse-Nygårds aktionsgrupp skrivelsen Yttrande över framtida infrastruktursatsningar riksväg 45, Älvängen S Trollhättan. På förslag av ledningsgruppen för trafik beslöt förbundsstyrelsen att godkänna yttrande över Vägutredning Väg 45 Älvängen S. Trollhättan, daterat Claes Roxbergh (mp), Göteborg, reserverade sig mot förbundsstyrelsens beslut till förmån för upprustningsalternativet. 146 Remissyttrande över slutbetänkandet från regionalpolitiska utredningen (SOU 2000:87) Den regionalpolitiska utredningen föreslår i sitt slutbetänkande (SOU 2000:87) att regionalpolitiken i sin nuvarande form avvecklas och ersätts med en lokalt och regionalt anpassad välfärds- och tillväxtpolitik för hela landet. Utredningens slutbetänkande är nu under remissbehandling. Göteborg är den enda av GR-kommunerna som utsetts till remissinstans. Remisstiden går ut den 15 januari En skrivelse i ärendet, daterad , har framtagits. att ett för GR-kommunerna gemensamt förslag till yttrande över den regionalpolitiska utredningens slutbetänkande ska utarbetas, samt att uppdra åt presidiet att fatta beslut i ärendet. 147 Remissvar på Demokratiutredningens slutbetänkande Demokratiutredningen har efter drygt två års arbete lämnat sitt slutbetänkande. En bred remissomgång sker till kommuner, landsting, centrala myndigheter, föreningar, partier, m fl Demokratiforum har med skrivelse, daterad , överlämnat förslag till yttrande. att godkänna förslaget till yttrande, daterat , inklusive justeringar till följd av diskussionen vad dagens sammanträde. 148 Ny lista på vinterdäck utan giftiga oljor

9 Page 9 of 11 GR har tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg samt försäkringsbolaget Folksam tagit fram en lista över vinterdäck utan cancerframkallande och miljöfarliga HA-oljor (hög aromatiska oljor). Listan har tagits fram inom ramen för det samarbetsprojekt som GR har med länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och BRG i syfte att driva en utveckling mot mer miljöanpassade kemiska produkter på ett sätt som ger betydande förbättringar ur miljösynpunkt. att till protokollet anteckna lämnad information, att för kännedom översända materialet till medlemskommunerna, samt att rekommendera medlemskommunerna att i samband med inköp och upphandling, som vägledning, använda listan över vinterdäck utan giftiga oljor. 149 Ännu Säkrare Stryktips - Produktval för miljöanpassad målning För tre år sen presenterades rapporten Säkra Stryktips. Den byggde på en omfattande genomgång av den svenska färgmarknaden där produkter för konsument- och yrkesmåleri granskats från hälso/miljösynpunkt. Ett av syftena var att genom ökad kunskap och efterfrågan hos användare av färg, ytterligare stimulera tillverkarnas produktutveckling i hälso/miljöanpassad riktning. En omfattande produktutveckling har skett inom färgområdet sedan förra rapporten presenterades. Ledningsgruppen för miljö fann det därför naturligt att fatta beslut om att "Ännu Säkrare Stryktips" skulle tas fram. I "Ännu Säkrare Stryktips" finns listade ett 70-tal färger inom olika produktgrupper som uppfyller de miljö och hälsokrav som projektet ställt. Rapporten, som är framtagen i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland, överlämnades med en skrivelse, daterad att till protokollet anteckna lämnad information, att för kännedom översända skriften till medlemskommunerna, samt att rekommendera medlemskommunerna att i samband med inköp och upphandling, som vägledning, använda listan över miljöanpassade färger i rapporten. 150 Ekonomisk rapport

10 Page 10 of 11 Det ekonomiska resultatet per visar ett positivt resultat i förhållande till den periodiserade budgeten. Årets prognos pekar på ett nollresultat inom den budgeterade verksamheten. Därtill kommer dels tillskott i form av medel från SPP, dels kostnader på grund av tillkommande uppgifter som kommunförbund fr o m och eventuell kapitalförstärkning till ISGR. att anteckna den lämnade rapporten till protokollet. 151 Övriga ärenden Färdtjänst att, efter förslag från Henrik Ripa, uppdra åt GRs sociala ledningsgrupp att se över möjligheterna att ta fram gemensamma regler och taxor för färdtjänsten i regionen. Adjungering av Jan-Evert Halldin att till förbundsstyrelsen under resterande mandatperiod adjungera Jan-Evert Halldin (s), Tjörn. Ny förbundsdirektör på GR att bevilja Rune Gustafssons önskan om att lämna tjänsten som förbundsdirektör, att till förbundsdirektör för GR fr o m utse Lars Roslund, samt att uppdra åt förbundsstyrelsens presidium att förhandla med Lars Roslund om dennes anställningsvillkor. Samråd har skett med representanter för de fackliga organisationerna. Som ovan Peter Holmström

11 Page 11 of 11 Justerat: Göran Johansson Lena Facht Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 2000.

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2007-11-20

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2007-11-20 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar 2007-11-20 Dnr: 07-199.10 Styrgruppsärende 2007-11-20 Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Hamnstrategi, Framtidens flygplatser m.fl.

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Gäller fr.o.m. 2015-06-22 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Benämning och säte Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen --03 92 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Onsdagen den 2 november 2011, kl 09.00-14.30 Torsdagen den 3 november 2011 ande Onsdag 2 november 2011 Leif Larsson Akko Karlsson Håkan Algotsson Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-09-08 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdagen den 8 september 2005 Plats: Råda säteri, Mölnlycke Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås Björn Saletti

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 18 december 2003 kl 14.45-15.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer