Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl , på Aspenäs, Lerums kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun"

Transkript

1 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl , på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg Inga-Lill Andersson (s), Ale Helene Odenjung (fp), Göteborg Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg Eva Olofsson (v), Göteborg Carina Liljesand (kd), Göteborg Bengt Odlöw (s), Mölndal Göran Hildén (fp), Härryda Leif Johansson (s), Kungälv Kia Andréasson (mp), Göteborg Kristina Bergman Alme (fp), Göteborg Per Ödman (m), Kungsbacka Björn Saletti (v), Kungälv Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet Elver Jonsson (fp), Alingsås Ersättare Frank Andersson (s), Göteborg Arne Lernhag (m), Öckerö, tjänstgörande Tore Hult (s), Alingsås Kjell Björkqvist (fp), Göteborg Kenneth Johansson (s), Lerum, tjänstgörande Henrik Ripa (m), Lerum, tjänstgörande Lars Selander (v), Partille Larry Söder (kd), Kungsbacka Lars Kjellgren (s), Partille Hans Broberg (fp), Mölndal Ove Andersson (m), Stenungsund Sekreterare Gunnel Rydberg, GR

2 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 2 Övriga Bibbi Carlsson, GR Börje Rådesjö, GR Bo Aronsson, GR Gustav Höjer, GR Johnny Magnusson, KPA Pension Niklas Nordström, KPA Pension Greger Gustafsson, KPA Pension Sven Lannhard, KPA Pension Anders Nilsson, KPA Pension Kent Lundén (s), ledamot i kommunstyrelsen, Lerum Anna Lena Mellqvist (s), ledamot i kommunstyrelsen, Lerum Staffan Gustavsson (mp), ledamot i kommunstyrelsen, Lerum Rose-Marie Jansson (v), ledamot i kommunstyrelsen, Lerum Finn Söderpalm (m), ledamot i kommunstyrelsen, Lerum Anita Borke (kd), ledamot i kommunstyrelsen, Lerum Pia Pamp (m), ersättare i kommunstyrelsen, Lerum Magnus Lansenfeldt (m), ersättare i kommunstyrelsen, Lerum Sakib Kenjar (fp), ersättare i kommunstyrelsen, Lerum Inga-Lill Schwartz (c), ersättare i kommunstyrelsen, Lerum Ann Bäck (s), ersättare i kommunstyrelsen, Lerum Paragrafer: Välkomsthälsning och information - Henrik Ripa, ordförande i Lerums kommunstyrelse, hälsar förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare samt övriga närvarande välkomna samt informerar om Lerums kommun. Föredragningar - Johnny Magnusson, konsult samt Niklas Nordström, Greger Gustafsson, Sven Lannhard och Anders Nilsson, KPA Pension informerar om pensionsskulden i kommuner och landsting

3 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 3 Förbundsstyrelsen fattar följande beslut: 235 Val av justerare Till justerare väljs Inga-Lill Andersson. 236 Hur kan vi samverka för att utveckla Dnr: Göteborgsregionen? Resultat från rådslag andra rundan Bibbi Carlsson informerar. Resultatet av den andra rådslagsrundan i Göteborgsregionens medlemskommuner under 2005 har sammanställts. Rådet för regional utveckling godkände för egen del sammanställningen den 8 december. att överlämna resultatsammanställningen från den andra rådslagsrundan till GRs presidium och styrgrupper för vidare hantering av de olika frågeställningarna, samt att sammanställningen ska utgöra ett av grunddokumenten i den fortsatta processen med Uthållig tillväxt mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur. 237 Uthållig tillväxt mål och strategier med fokus Dnr: på hållbar regional struktur Förbundsstyrelsen beslöt att påbörja arbetet med ett förslag till mål och strategier för utveckling av Göteborgsregionen. Beslutet innebär att arbetet ska bedrivas så att förbundsstyrelsen kan ta ställning till ett brett förankrat förslag vid kommande styrelsekonferens i maj Under arbetets gång har den närmare inriktningen preciserats till att omfatta uthållig tillväxt mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur. Ett underlag har upprättats, daterat november En förankringsprocess i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar ska enligt tidplanen ske mellan januari och mars 2006.

4 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 4 Inga-Lill Andersson föreslår att arbetsmaterialet kompletteras med att ytterligare lyfta fram områdena miljö, jämställdhet, mångfald och barnperspektivet samt att underlaget stäms av med presidiet före utskick till kommunerna. Jan Hallberg föreslår att dokumentet förtydligas genom läsanvisningar. att uppdra åt presidiet att genomföra samråd med medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar i fråga om mål och strategier för uthållig tillväxt och hållbar regional struktur, samt att använda underlaget Uthållig tillväxt mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur, daterad november 2005, som underlag för denna dialog efter tillägg och avstämning med presidiet enligt förslag från Inga-Lill Andersson respektive Jan Hallberg. 238 K2020 framtidens kollektivtrafik i Dnr: Göteborgsområdet, förslag till målbild K framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är ett delprojekt inom HUR Syftet med K2020 är att skapa en gemensam framtidsbild av kollektivtrafiken i Göteborgsområdet, dvs. den inre delen av Göteborgsregionen (Göteborg, Partille, norra Mölndal och västra Härryda). En målbild har upprättats, daterad juni 2005, som innebär en ökning av antalet resande med kollektivtrafik från dagens resor per dygn till resor per dygn Den i juni 2005 upprättade målbilden bör bli föremål för en fördjupad granskning och en diskussion i en vidare krets parallellt med förbundsstyrelsens fortsatta arbete med att formulera mål och strategier för utvecklingen av Göteborgsregionen. Målbilden är ett tjänstemannaförslag som inte har behandlats politiskt. Göran Hildén framhåller uppfattningen att Göteborgsområdet är snävt definierat i dokumentet och att ett avsnitt om hur de mer perifera områdena påverkar borde läggas till.

5 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 5 Hans Broberg påpekar att dokumentet innehåller felaktigheter vad beträffar Mölndal. att genomföra remissbehandling av K förslag till målbild; Diskussionsunderlag, juni Information om GRs tjänstemannaförslag Dnr: gällande viktiga infrastrukturinvesteringar Styrgruppen för regional planering informerades den 14 april 2005 av Västra Götalandsregionen om processen inför den kommande planeringsomgången för infrastruktur. För att kunna samordna och bereda dessa frågor har GR bildat ett nätverk med tjänstemän från medlemskommunerna. Den 29 augusti ombads GR i en PM från VGregionen att sammanställa bedömningar för sin delregion och avlämna till VG-regionen under oktober. Nätverket har sammanställt en inventeringslista gällande större nya investeringsbehov i den nationella och regionala infrastrukturen. Listan har sänts till VG-regionen men är ännu inte politiskt förankrad. GRs ställningstagande vad gäller viktiga infrastrukturinvesteringar kommer också att påverkas av vad förbundsstyrelsen beslutar i processen med uthållig tillväxt - mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur. att till protokollet anteckna lämnad information, samt att till styrgruppen för regional planering delegera hantering och beslut i detta ärende. 240 Götalandsbanan delen Borås Jönköping - Dnr: Linköping, samarbetsavtal Förbundsstyrelsen beslöt att GR ska medverka i rubricerat projekt i syfte att påskynda planeringen och genomförandet av

6 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 6 Götalandsbanan. Den 13 oktober samlades olika intressenter för att gemensamt påbörja detta arbete. Projektets övergripande mål är att Götalandsbanan i sin helhet är fullt utbyggd och trafikerad år En färdig och förankrad idéstudie, som behandlar regionala samband, regionförstoring, trafikering m.m., ska finnas senast i april Ett förslag till samarbetsavtal finns nu upprättat. Den totala kostnaden för idéstudien är budgeterad till drygt 3 miljoner kronor som finansieras med bidrag från parterna. GR är fullvärdig medlem i organisationen men bidrar inte ekonomiskt tack vare omfattande åtaganden i tidigare och pågående utredningar i samt i anslutning till Göteborg. att godkänna förslaget till samarbetsavtal, samt att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att underteckna detsamma. 241 Förslag till yttrande över Översiktsplan 2006, Dnr: Stenungsunds kommun, samrådshandling september 2005 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Stenungsunds kommun daterad beretts tillfälle att yttra sig över Översiktsplan 2006, Stenungsunds kommun, samrådshandling september GR kommenterar i sitt yttrande, daterat , bl.a. att det är positivt att kommunen möter efterfrågan på bostäder genom att utveckla områden där det redan finns goda kommunikationer, att vattenförsörjningen är en viktig regional fråga att lösa och att en dialog med storindustrin bör inledas för att diskutera hur outnyttjad mark ska användas framöver. Styrgruppen för regional planering godkände för egen del förslag till yttrande på sammanträdet den 17 november.

7 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 7 att godkänna förslag till yttrande, daterat Förslag till yttrande över Miljöprogrammet för Dnr: trafiken i Göteborg Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs stad, trafikkontoret, daterad , beretts tillfälle att yttra sig över remissen Miljöprogrammet för trafiken i Göteborg. Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Styrgruppen för regional planering behandlade och godkände för egen del förslaget till yttrande den 17 november att godkänna förslag till yttrande, daterat Val av efterträdare till Jonas Ransgård i GRs Dnr: styrgrupp för sociala frågor Jonas Ransgård (m), Göteborg, har avsagt sig sitt ledamotskap i GRs styrgrupp för sociala frågor tillika ordförandeskap i styrgruppen. GRs valberedning har tagit fram ett förslag till efterträdare. att som efterträdare till Jonas Ransgård (m), Göteborg, i GRs styrgrupp för sociala frågor och tillika ordförande i styrgruppen utse Kristina Tharing (m), Göteborg. 244 Förteckning (ärenderubrik och beslut) över Dnr: beslut fattade av GRs styrgrupper under tiden juni 2005 november 2005

8 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 8 att anteckna informationen till protokollet. 245 Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst Då begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst har ökat väsentligt i omfattning har via GRs administrativa avdelning en skrivelse till förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare formulerats där utbetalningsrutinerna förtydligas. 246 Julgåva till läkare utan gränser Stefan Svensson meddelar att istället för julklappar till GRs förbundsstyrelse har en gåva från Kommunförbundet GR skickats till Läkare utan gränser. 247 Tack för uppvaktningar En hälsning har inkommit från Göran Johansson där han framför sitt varma tack till GRs förbundsstyrelse och tjänstemän för uppvaktningen i samband med hans födelsedag. För uppvaktning i samband med födelsedag framförs också ett varmt tack från Jan Hallberg respektive Frank Andersson. 248 Tack till Lerums kommun Ordföranden Stefan Svensson tackar på förbundsstyrelsens vägnar Lerums kommun som vid dagens sammankomst varit värd. Vid protokollet Gunnel Rydberg

9 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 9 Justeras: Stefan Svensson Inga-Lill Andersson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 2006.

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Gäller fr.o.m. 2015-06-22 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Benämning och säte Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Gäller fr o m 2006-12-19 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Medlemskommuner 1 Medlemskommuner Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s)

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s) STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum: Måndagen den 8 februari 2010 Tid: Kl. 18:30-20:30 Plats: Ledamöter: Kulturhuset Fregatten Se bilaga Övriga: Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare Justeringsdag:

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer