Länsförsäkringar Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Bank"

Transkript

1 29 APRIL Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari mars PERIODEN I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 42 procent till 279 (197) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 9,1 (7,5) procent. KUNDUTVECKLING Antal kunder, tusental Räntenettot ökade 17 procent till 685 (584). 800 Rörelseintäkterna ökade 14 procent till 634 (557). Rörelsekostnaderna ökade 3 procent till 355 (345). Kreditförlusterna uppgick netto till 0 (16), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (0,04) procent Affärsvolymerna ökade 16 procent till 371,5 (321,5) Mdr kr. Inlåningen ökade 9 procent till 75,9 (69,8) Mdr kr. KORTUTVECKLING Utlåningen ökade 12 procent till 183,4 (163,4) Mdr kr. Under kvartalet mottog Länsförsäkringar Bank ett aktieägartillskott uppgående till 500. Bankkoncernens kärnprimärkapitalrelation uppgick den 31 mars till 17,4 procent. Antalet kunder ökade med 4 procent till , antalet kort ökade 9 procent till och antalet inlåningskonton ökade 7 procent. Kortutveckling, tusental Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period. RÖRELSERESULTAT OCH RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL RIKARD JOSEFSON, VD LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK: % Under årets första kvartal fortsatte Länsförsäkringar Bank att växa stabilt. Affärsvolymerna ökade och rörelseresultat, räntenetto och lönsamheten stärktes. Utlåningen, som främst växte genom bolån till privatpersoner, ökade med bibehållen god kreditkvalitet och kreditförlusterna var fortsatt mycket låga. Upplåningen fungerade väl och likviditeten var god. För att ytterligare stärka bankens kapitalbas erhöll banken ett aktieägartillskott om 500. Vår satsning inom digitala kanaler har fortsatt att ge resultat drygt 90 procent av kunderna använder vår uppskattade app där både bank, pension och försäkring finns. Det är glädjande att återigen kunna uppvisa bankens bästa kvartalsresultat någonsin Rörelseresultat 2013 Räntabilitet på eget kapital lansforsakringar.se/finansielltbank

2 NYCKELTAL Koncernen Kv 4 Helår Räntabilitet på eget kapital, % 9,1 8,6 7,5 8,3 Avkastning på totalt kapital, % 0,46 0,44 0,36 0,42 Placeringsmarginal, % 1,13 1,21 1,07 1,15 K/I-tal före kreditförluster 1 0,56 0,56 0,62 0,57 K/I-tal efter kreditförluster 1 0,56 0,58 0,65 0,57 K/I-tal före kreditförluster 0,56 0,60 0,62 0,62 K/I-tal efter kreditförluster 0,56 0,62 0,65 0,62 Kärnprimärkapitalrelation bankkoncernen, % 17,4 16,2 14,1 16,2 Primärkapitalrelation bankkoncernen, % 17,4 16,2 14,1 16,2 Total kapitalrelation bankkoncernen, % 21,7 20,6 18,6 20,6 Kärnprimärkapitalrelation konsoliderad situation, % 15,4 13,9 11,3 13,9 Primärkapitalrelation konsoliderad situation, % 15,4 13,9 11,3 13,9 Total kapitalrelation, konsoliderad situation, % 19,1 17,5 15,0 17,5 Andel osäkra lånefordringar brutto, % 0,15 0,17 0,23 0,17 Reserver i föhållande till utlåning, % 0,17 0,19 0,25 0,19 Kreditförlustnivå, % 0,00 0,03 0,04 0,00 1 Exklusive nedskrivning. RESULTATRÄKNING, KVARTAL Koncernen, Kv 4 Kv 3 Kv 2 Räntenetto 685,3 698,7 673,4 623,7 584,4 Provisionsnetto 80,4 116,6 121,4-106,9 79,3 Nettoresultat av finansiella poster 0,5 52,2 3,8 43,3 1,3 Övriga rörelseintäkter 28,7 45,6 49,6 51,0 53,0 Summa rörelseintäkter 634,2 679,9 605,5 611,1 556,8 Personalkostnader 118,6 104,4 104,8 123,3 108,5 Övriga kostnader 236,0 259,2 203,8 295,6 236,1 Summa rörelsekostnader 354,6 410,0 352,6 418,9 344,6 Resultat före kreditförluster 279,5 269,9 252,9 192,2 212,2 Kreditförluster, netto 0,3 14,3 1,6 38,7 15,5 Rörelseresultat 279,3 255,6 251,3 231,1 196,7 Marknadskommentar Inkommande ekonomiska indikatorer visade att den amerikanska BNP-tillväxten under det första kvartalet var svag, vilket sannolikt berodde på tillfälliga faktorer såsom dåligt väder och en stor hamnstrejk. Arbetsmarknaden fortsatte att stärkas och arbetslösheten föll. Inflationen utvecklades dock förhållandevis svagt till följd av det kraftiga oljeprisfallet och den starkare dollarn. Den amerikanska centralbanken har signalerat att de kommande räntehöjningarna kommer att ske i betydligt långsammare takt än vad som varit fallet vid tidigare räntecykler. Detta för att hålla nere de långa räntorna. Den europeiska centralbanken har inlett ett stort stödköpsprogram som startade under mars och planeras fortsätta åtminstone till och med september ECB köper statsobligationer, covered bonds och så kallade asset backed securities för 60 Mdr EUR per månad. De stora volymerna av obligationsköp har fått euron att försvagas och pressar även räntorna nedåt. Framtåblickaden indikatorer tyder på en viss bättring inom Eurozonen och arbetslösheten fortsätter att falla, men från höga nivåer. Den politiska utvecklingen i framförallt Grekland men även i andra ekonomier i Europa, har dock skapat en viss oro på marknaden. För Sveriges del har den ekonomiska statistisken varit starkare än väntat. Den låga inflationen och de fallande inflationsförväntningar har dock fått Riksbanken att agera kraftigt med att i två steg sänka reporäntan till -0,25 procent och inleda ett program med stödköp av statsobligationer för sammanlagt 40 Mdr kronor. Detta har gett effekt på hela den svenska räntekurvan, med sjunkande räntor överlag. Den expansiva penningpolitiken har bidragit till att det vid kvartalets utgång var negativ ränta på svenska statsobligationer ut till fem års löptid samtidigt som Stibor räntorna var negativa upp till sex månader. Kreditspreadar har generellt sett minskat och i den europeiska marknaden är spreadarna för säkerställda obligationer nere på nivåer som rådde innan krisen. Svenska säkerställdaobligationers räntedifferens mot statskurvan har emellertid vidgats något under perioden och då framförallt för de längre löptidssegmenten. Världens börser steg generellt under det första kvartalet. Avkastningen var positiv i lokal valuta för samtliga regioner inklusive Sverige. Europeiska och svenska aktier steg betydligt mer än övriga marknader till följd av överraskande expansiv penningpolitik. Bostadspriserna i Sverige ökade med 7,5 procent under första kvartalet, vilket till största del förklaras av stor efterfrågan i kombination med ett litet utbud på bostäder och låga räntor. Villapriserna steg med 6,6 procent samtidigt som priserna på bostadsrätter steg med 9,0 procent, enligt Valueguards HOX Index. FÖRSTA KVARTALET JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET Ökade affärsvolymer Affärsvolymerna ökade med 16 procent eller med 50,8 Mdr kr till 371,5 (321,5) Mdr kr. Utlåningen ökade med 12 procent eller 20 Mdr kr till 183,4 (163,4) Mdr kr med fortsatt hög kreditkvalitet. Bostadsutlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade med 15 procent eller 17,0 Mdr kr till 130,9 (113,9) Mdr kr. Inlåningen ökade med 9 procent eller 6,0 Mdr kr till 75,9 (69,9) Mdr kr. Den förvaltade fondvolymen ökade med 28 procent eller 24,7 Mdr kr till 113,0 (88) Mdr kr. Ökningen förklaras av en positiv utveckling av värdetillväxten. God kundtillströmning och digitala kanalen växer Antalet kunder ökade med 4 procent till ( ). Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 9 procent till ( ) och antalet produkter per kund uppgick till 5 (4,9). Bland de kunder som har banken som huvudbank är 93 procent sedan tidigare försäkringskunder i Länsförsäkringar. Antalet kort ökade med 9 procent till ( ). 2 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

3 Länsförsäkringar hade 4,3 miljoner inloggningar i mobilappen under mars. Drygt 90 procent av bankens kunder använder mobilappen och nästan 60 procent av de nystartade fondsparandena sker via appen. Resultat och lönsamhet Resultatet före kreditförluster ökade med 32 procent till 280 (212) och rörelseresultatet ökade med 42 procent till 279 (197), vilket förklaras av ett ökat räntenetto och ökade provisionsintäkter och lägre kreditförluster. Räntabiliteten på eget kapital stärktes till 9,1 (7,5) procent. RÄNTENETTO Intäkter Rörelseintäkterna ökade med 14 procent till 634 (557) vilket främst förklaras av ett ökat räntenetto. Räntenettot ökade med 17 procent till 685 (584) främst till följd av ökade volymer och förbättrade marginaler. Placeringsmarginalen stärktes till 1,13 (1,07) procent. Nettoresultat av finansiella poster uppgick till 1 ( 1). Provisionsintäkterna ökade med 22 procent till 372 (306) till följd av ökade intäkter inom kort- ochfondaffären. Provisionsnettot uppgick till oförändrat 80 ( 79), även om ersättningarna ökade till länsförsäkringsbolagen relaterat till högre affärsvolymer och ökad lönsamhet, samt ökade förvaltningskostnader i värdepappersaffären. Kostnader Rörelsekostnaderna ökade med 3 procent och uppgick till 355 (345). Ökningen avser bland annat fondbolagets ökade förvaltningskostnader, relaterade till ökade volymer. K/I-talet före kreditförluster uppgick till 0,56 (0,62) och K/I-talet efter kreditförluster uppgick till 0,56 (0,65). KI-TAL FÖRE KREDITFÖRLUSTER 0,9 0,8 0,7 0,6 0, Kreditförluster Avräkningsmodellen, som infördes 1 januari avseende det åtagande som länsförsäkringsbolagen har när det gäller kreditförluster för förmedlad affär, har inneburit att länsförsäkringsbolagen vid reserveringstillfället täcker 80 procent av reserveringsbehovet genom avräkning mot en buffert av upparbetad förmedlingsersättning. Övergången till avräkningsmodellen innebär att bankkoncernens kreditreserver hänförliga till länsförsäkringsbolagsaffären vid tidpunkten för införandet, successivt under två år kommer att återföras med 158. Under perioden återfördes 20. Kreditförlusterna uppgick netto till 0 (16), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (0,04) procent. Kreditförlusterna före återföring är fortsatt låga och uppgick netto till 20 (16). Reserverna uppgick till 331 (423), vilket motsvarar reserver i förhållande till utlåning om 0,17 (0,25) procent. Därutöver innehålls 87 av länsbolagsersättningarna i enlighet med ovan beskrivna avräkningsmodell. Inklusive de innehållna länsbolagsersättningarna uppgår reserver i förhållande till utlåning till 0,22 (0,25) procent. Osäkra lånefordringar brutto uppgick till 281 (388), vilket motsvarar en andel osäkra lånefordringar brutto om 0,15 (0,23) procent. För mer information om kreditförluster, reserver och osäkra fordringar, se noterna 8 och 9. AFFÄRSVOLYM Mdr Fond Lantbruksutlåning Bolån 2013 Övrig utlåning, bank och Wasa Kredit Inlåning Inlåning och sparande Inlåning från allmänheten ökade med 9 procent eller 6,0 Mdr kr till 75,9 (69,9) Mdr kr. Sedan årsskiftet har inlåningen minskat med 1 procent eller 0,9 Mdr kr. Antalet inlåningskonton ökade med 7 procent. Småföretagsinlåningen uppgick till 9,6 (8,9) Mdr kr. Marknadsandelen avseende inlåning stärktes till 4,7 (4,6) procent den 28 februari enligt SCBs statistik. Fondvolymen ökade med 28 procent eller 24,7 Mdr kr till 113,0 (88,3) Mdr kr. Utlåning All utlåning sker i Sverige och i svenska kronor samt har en väl geografiskt fördelad distribution. Utlåning till allmänheten ökade med 12 procent till 183,4 (163,4) Mdr kr och sedan årsskiftet var ökningen 2 procent eller 4,0 Mdr kr. Marknadsandelen av hushållsutlåning uppgick till 5,2 (5,0) procent den 28 februari enligt SCBs statistik. Bostadsutlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade med 15 procent eller 17,0 Mdr kr till 130,9 (113,9) Mdr kr. Bostadsutlåningens andel av den totala utlåningsportföljen uppgick till 72 procent. Marknadsandelen av bostadsutlåning var 5,2 (4,9) procent den 28 februari enligt SCBs statistik. Lantbruksutlåningen ökade med 9 procent till 23,0 (21,1) Mdr kr. Lantbruksutlåningen består främst av bottenlån till fa- 3 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

4 miljeägda lantbruk och det genomsnittliga engagemanget är lågt och uppgick 1,9 den 31 mars. Bottenlån för lantbruksfastigheter, som står för hela ökningen i lantbruksutlåning, ökade till 20,1 (18,7) Mdr kr, motsvarande 91 (89) procent av lantbruksutlåningen. Lantbruksutlåningen fortsätter växa i lägre takt än övrig utlåning. Småföretagsutlåningen uppgick till 1,5 (0,8) Mdr kr den 31 mars. UTLÅNINGSPORTFÖLJ Produktfördelning, % Bolån Lantbruk 12,5 13 Flerbostadsfastigheter 4 3 Industri- och kontors fastigheter 0,5 0,5 Summa 89 87,5 Leasing 3 4 Avbetalning 3 3,5 Summa Blancolån 4 4,5 Övrigt 1 0,5 Totalt Upplåning Koncernen har en låg refinansieringsrisk och en välfördelad förfallostruktur. Emitterade värdepapper minskade med 6 procent eller 7,7 Mdr kr till nominellt 121,9 (129,6) Mdr kr, varav säkerställda obligationer uppgick till 93,6 (104,6) Mdr kr, icke säkerställd långfristig upplåning uppgick till 25,4 (23,2) Mdr kr och kortfristig upplåning uppgick till 2,9 (1,5) Mdr kr. Genomsnittlig återstående löptid för den långfristiga upplåningen uppgick den 31 mars till 3,2 (2,8) år. De obligationer som emitterats av banken fortsätter att ha en längre genomsnittlig löptid än vad som varit fallet under de senaste åren. Under kvartalet förföll en transaktion på nominellt EUR 1 Mdr i Länsförsäkringar Hypotek. Under kvartalet emitterades säkerställda obligationer med en volym motsvarande nominellt 6,7 (9,5) Mdr kr, återköpta säkerställda obligationer uppgick till nominellt 2,2 (2,9) Mdr kr och förfall av säkerställda obligationer uppgick till nominellt 6,4 (8) Mdr kr. Länsförsäkringar Bank emitterade under kvartalet icke säkerställda obligationer om nominellt 6,4 (3,2) Mdr kr. Likviditet Den 31 mars uppgick likviditetsreserven till 36,2 (52,0) Mdr kr enligt Bankföreningens definition. Den minskade storleken på likviditetsreserven förklaras av att det under kvartalet förföll en obligation på nominellt EUR 1 Mdr i Länsförsäkringar Hypotek. Likviditetssituationen har emellertid förstärkts på grund av en förbättrad förfallostruktur vilket gör att överlevnadshorisonten förlängts till att vid kvartalets slut överstiga 2 år. Likviditetsreserven är placerad i värdepapper med mycket hög kreditkvalitet och som är belåningsbara hos Riksbanken och i förekommande fall i ECB. Genom att utnyttja likviditetsreserven kan kontrakterade åtaganden i drygt 2 år mötas utan ny upplåning på kapitalmarknaden. Koncernens likviditetstäckningsgrad (LCR) enligt Finansinspektionens definition uppgick till 206 (428) procent den 31 mars och till i genomsnitt 229 (251) procent under det första kvartalet. LCR i euro uppgick till ( ) procent den 31 mars. LIKVIDITETSRESERV AAA/Aaa-ratade obligationer emitterade/garanterade av europeiska stater/multinationella utvecklingsbanker 3% Placering hos Riksgälden 2% Svenska statsobligationer 10% Svenska obligationer med kreditbetyg AAA/Aaa 11% Nordiska AAA/Aaa-ratade cover bonds 3% Svenska säkerställda obligationer 70% Rating Länsförsäkringar Banks kreditbetyg är A/Stable från Standard & Poor s och A3/Under review for possible upgrade från Moodys. Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg, Aaa från Moody s och AAA/Stable från Standard & Poor s. Bolag Länsförsäkringar Bank Länsförsäkringar Bank Länsförsäkringar Hypotek 1) Institut Långfristig rating Kortfristig rating Standard & Poor s A/Stable A 1(K 1) A3/Under Moody s review P 2 Standard & Poor s AAA/Stable Länsförsäkringar Hypotek 1) Moody s Aaa 1) Avser bolagets säkerställda obligationer Kapitalisering I moderholdingbolaget Länsförsäkringar AB har under det första kvartalet en nyemission på 600 genomförts. Detta innebär att kapitalpositionen i den konsoliderade situationen förstärks med motsvarande belopp, vilket är den främsta anledningen till första kvartalets förstärkning av kapitalbasen. Under första kvartalet har Länsförsäkringar AB gett ett aktieägartillskott till Länsförsäkringar Bank AB på 500 vilket påverkat kapitalsituationen i Bankgruppen med motsvarande belopp. Kapitaltäckning bankkoncernen 1 Koncernen tillämpar reglerna om intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden används för alla hushållsexponeringar och stor del av företags- och lantbruksexponeringar. Grundläggande IRK-metod används för företags- och lantbruksexponeringar och schablonmetoden används för övriga exponeringar. Den 31 mars uppgick riskexponeringsbeloppet (REA) till (52 822) i bankkoncernen. Ökningen i exponeringar under IRK-metoden relaterar till fortsatt tillväxt i utlåningen inom Hypoteksbolaget. REA relaterat till hushåll i form av bolån ökade med under perioden medan REA mot mindre företag minskade 451. REA i schablonmetoden minskade med 461, vilket till största delen förklaras av mindre exponering i säkerställda obligationer, 519. CVA-risk uppgick till (1 921). Inom pelare 2 har riskviktsgolvet för bolån på 25 procent medfört ett extra kapitalkrav på Kapitalkravet för operativ risk ökar med 71 (884) REA jämfört med beroende på den årsvisa omräkningen av underliggande treårs intäktsindikator. Kärnprimärkapitalet uppgick till (8 564). Ökningen i kärnprimärkapital består främst kapitaltillskott under det första kvartalet, 500, och av genererad vinst, 231. Primärkapitalet uppgick till (8 564). Kärnprimärkapitalrelationen och primärkapitalrelationen var vid kvartalets utgång 17,4 (16,2) procent. Kapitalbasen uppgick (10 869) och kapitaltäckningsgraden var vid periodens utgång 21,7 (20,6) procent. Beroende på övergångsregler ska från 1 januari inte längre eget kapital justeras för oreali- 1 Jämförelseperioden avser LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

5 serade vinster relaterade till tillgångar som kan säljas. Detta har gett en positiv effekt i kärnprimärkapitalet på 110. För mer information om kapitaltäckningsberäkningen se not 13. Kapitaltäckning konsoliderad situation 1 I och med ikraftträdandet av CRR (575/2013) omfattar den konsoliderade situationen förutom bankgruppen även det blandade finansiella moderholdingföretaget Länsförsäkringar AB. Banken anser alltjämt att den verkliga risken och kapitalsituationen bäst framgår genom bankgruppens kapitalrelationer och därför publiceras dessa parallellt med kapitalrelationerna enligt den nya konsoliderade situationen. Banken har som tidigare omnämnts i bolagets rapportering inkommit med en ansökan till Finansinspektionen, baserad på det nya regelverket, om undantag från bestämmelsen enligt lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut. Den 31 mars uppgick REA till (60 250) i den konsoliderade situationen. Ökningen i exponeringar under IRK-metoden relaterar till fortsatt tillväxt i utlåningen inom Hypoteksbolaget. REA relaterat till hushåll i form av bolån ökade med under perioden medan REA mot mindre företag minskade med 451. I schablonmetoden har totalt REA minskat med 331 under perioden och beror främst på minskningar i exponeringsklasserna säkerställda obligationer och övriga tillgångar. Kapitalkravet för operativ risk ökar med 61 (764) REA jämfört med beroende på den årsvisa omräkningen. Inom pelare 2 har riskviktsgolvet för bolån på 25 procent medfört ett extra kapitalkrav på Kärnprimärkapitalet och primärkapitalet uppgick till (8 369). Kärnprimärkapitalrelationen och primärkapitalrelationen uppgick den 31 mars till 15,4 (13,9) procent. Ökningen i kärnprimärkapital består främst i en nyemission på 600 under det första kvartalet och av genererad vinst 270. Kapitalbasen var (10 514) och kapitaltäckningsgraden uppgick till 19,1 (17,5) procent. Beroende på övergångsregler ska från 1 januari inte längre eget kapital justeras för orealiserade vinster relaterade till tillgångar som kan säljas. Detta har gett en positiv effekt i kärnprimärkapitalet på 110. Kapitalkonserveringsbufferten som ska motsvara 2,5 procent av det riskvägda exponeringsbeloppet uppgår den 31 mars till För mer information om kapitaltäckningsberäkningen se not 13. Ränterisk En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet skulle den 31 mars ha medfört en förändring av värdet på räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat, med 38 (21). Risker och osäkerhetsfaktorer Verksamheten kännetecknas av en låg riskprofil. Koncernen och moderbolaget är exponerade mot ett antal risker, som främst består av kreditrisker, refinansieringsrisker och marknadsrisker. Det makroekonomiska läget i Sverige är avgörande för kreditriskerna då all utlåning är i Sverige. Marknadsriskerna är främst ränterisker. Kreditförlusterna är fortsatt låga och verksamhetens refinansiering fungerade väl under året. En mer utförlig beskrivning av risker finns i årsredovisningen. Det har inte skett några betydande förändringar i riskfördelningen jämfört med vad som angavs i årsredovisningen. FÖRSTA KVARTALET JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 279 (256). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,1 (8,6) procent. Rörelseintäkterna ökade med 11 procent till 634 (680). Räntenettot minskade med 2 procent till 685 (699). Placeringsmarginalen uppgick till 1,13 (1,21) procent. Provisionsintäkterna ökade 19 procent till 372 (345) till följd av ökade intäkter i fondaffären. Provisionskostnaderna uppgick till 453 (461). Provisionsnettot uppgick till 80 ( 117). Nettoresultat av finansiella poster uppgick till 0,5 (52). Rörelsekostnaderna minskade med 13 procent till 355 (410). K/I-talet före kreditförluster uppgick till 0,56 (0,62) och K/I-talet efter kreditförluster uppgick till 0,56 (0,65). Kreditförlusterna uppgick netto till 0,3 ( 14). RÖRELSERESULTAT OCH RÄNTABILITET % Q1 Q2 Rörelseresultat Q3 Q4 Räntabilitet Q1 RÖRELSEKOSTNADER OCH K/I-TAL* Q1 Q2 Q3 Rörelsekostnader K/I-tal *Exklusive nedskrivning Q4 Q ,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Händelser efter periodens utgång Länsförsäkringar Bank AB och dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek AB har under april erhållit tillstånd för att ändra sin modell för beräkning av förlust givet fallissemang (LGD) för utlåning mot säkerhet i fastighet för privatpersoner. Vidare har Länsförsäkringar Bank AB med dotterbolag Länsförsäkringar Hypotek AB och Wasa Kredit AB under april erhållit tillstånd att höja exponeringsgränsen för exponeringsklassen hushåll, vilken bestämmer huruvida exponeringar mot små och medelstora företag hänförs till exponeringsklassen hushåll eller företag, i enlighet med nuvarande regelverk. 1 Jämförelseperioden avser LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

6 MODERBOLAGET DOTTERBOLAGEN Första kvartalet jämfört med första kvartalet All koncernens inlåning sker i moderbolaget. Merparten av koncernens utlåning och upplåning sker i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek. Utlåning till allmänheten ökade med 6 procent eller 2,3 Mdr kr till 37,9 (35,6) Mdr kr. Inlåning från allmänheten ökade med 9 procent eller 6,1 Mdr kr till 76,0 (69,9) Mdr kr. Emitterade värdepapper ökade med 13 procent eller 3,3 Mdr kr till 28,5 (25,2) Mdr kr. Rörelseresultatet ökade till 87 (30) och förklaras av ökade rörelseintäkter och lägre kreditförluster. Rörelseintäkterna ökade med 13 procent till 249 (221) och förklaras av lägre provisionskostnader och räntenetto. Räntenettot ökade med 3 procent till 223 (216). Provisionsintäkterna ökade med 6 procent till 87 (82) till följd av ökade intäkter i kort- och värdepappersaffären. Provisionskostnaderna uppgick till 106 (139). Rörelsekostnaderna minskade med 5 procent till 179 (188). Avräkningsmodellen, som infördes 1 januari avseende det åtagande som länsförsäkringsbolagen har när det gäller kreditförluster för förmedlad affär, innebär att länsförsäkringsbolagen vid reserveringstillfället täcker 80 procent av reserveringsbehovet genom avräkning mot en buffert av upparbetad förmedlingsersättning. Övergången till avräkningsmodellen innebär att moderbolagets reserver vid tidpunkten för införandet, successivt under två år kommer att återföras med 137. Under perioden återfördes 17. Kreditförlusterna uppgick netto till 17 (2). Kreditförlusterna före återföring är fortsatt låga och uppgick netto till 0 (2). LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK Första kvartalet jämfört med första kvartalet Bostadsutlåningen i bankens bolåneinstitut ökade med 15 procent eller 17,0 Mdr kr till 130,9 (113,9) Mdr kr. Bolån upp till 75 procent av marknadsvärdet vid lånetillfället placeras i Länsförsäkringar Hypotek och eventuella resterande delar i moderbolaget. Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 90 (78) och förklaras av ett ökat räntenetto. Räntenettot ökade med 34 procent till 296 (222). Avräkningsmodellen, som infördes 1 januari, avseende det åtagande som länsförsäkringsbolagen har när det gäller kreditförluster för förmedlad affär, innebär att länsförsäkringsbolagen vid reserveringstillfället täcker 80 procent av reserveringsbehovet genom avräkning mot en buffert av upparbetad förmedlingsersättning. Övergången till avräkningsmodellen innebär att Länsförsäkringar Hypoteks kreditreserver vid tidpunkten för införandet, successivt under två år kommer att återföras med 21. Under perioden återfördes 3. Kreditförlusterna uppgick netto till 3 ( 1), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,01 (0,00) procent. Kreditförlusterna före återföring är fortsatt låga och uppgick netto till 0 ( 1). Antalet bolånekunder ökade 8 procent till ( ) Balansomslutning Utlåningsvolym Räntenetto Rörelseresultat WASA KREDIT Första kvartalet jämfört med första kvartalet Utlåningsvolymen ökade med 6 procent till 14,7 (13,9) Mdr kr. Rörelseresultatet ökade med 12 procent till78 (70) och förklaras främst av ett ökat räntenetto. Räntenettot ökade med 14 procent till 166 (146) är en följd av högre marginaler samt tillväxt inom leasing och blancolån. Rörelsekostnaderna uppgick till 103 (103) och kreditförlusterna, netto, ökade till 20 (14) Balansomslutning Utlåningsvolym Räntenetto Rörelseresultat LÄNSFÖRSÄKRINGAR FONDFÖRVALTNING Första kvartalet jämfört med första kvartalet Länsförsäkringars förvaltade fondvolym för fonder under eget varumärke ökade med 28 procent eller 24,7 Mdr kr, till 113,0 (88,3) Mdr kr vilket främst förklaras av en positiv utveckling av värdetillväxten. Förvaltningen sker i 33 (34) investeringsfonder med olika placeringsinriktning. Rörelseresultatet uppgick till 24 (19) Balansomslutning Förvaltad volym Nettoflöde Provisionsnetto Rörelseresultat LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

7 RESULTATRÄKNING KONCERNEN Not Kv 4 Förändring Förändring Ränteintäkter , ,4 7% 2 302,5 19% 8 523,2 Räntekostnader , ,7 10% 1 718,1 32% 5 942,8 Räntenetto 685,3 698,7 2% 584,4 17% 2 580,4 Erhållna utdelningar 0,0 0,0 0,0 0,1 Provisionsintäkter 5 372,2 344,5 8% 306,0 22% 1 312,0 Provisionskostnader 6 452,6 433,8 4% 360,1 26% 1 628,7 Nettoresultat av finansiella poster 7 0,6 52,2 99% 1,3 97,8 Övriga rörelseintäkter 28,7 18,3 55% 27,8 3% 92,0 Summa rörelseintäkter 634,2 679,9 7% 556,8 4% 2 453,6 Personalkostnader 118,6 104,4 14% 108,5 9% 441,1 Övriga administrationskostnader 219,0 259,2 16% 189,8 15% 876,1 Summa administrationskostnader 337,6 363,6 7% 298,3 13% 1 317,2 Helår Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 17,1 46,4 63% 46,3 63% 209,0 Summa rörelsekostnader 354,7 410,0 13% 344,6 3% 1 526,2 Resultat före kreditförluster 279,5 269,9 4% 212,2 32% 927,3 Kreditförluster, netto 8 0,3 14,3 99% 15,5 99% 7,3 Rörelseresultat 279,3 255,6 9% 196,7 42% 934,6 Skatt 48,4 73,4 34% 43,3 12% 222,8 Periodens resultat 230,9 182,2 27% 153,4 51% 711,9 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN Kv 4 Förändring Förändring Helår Periodens resultat 230,9 182,2 27% 153,4 51% 711,9 Övrigt totalresultat Poster som inte kan omföras till periodens resultat Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 0,3 0,3 Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras till periodens resultat 0,0 0,0 Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Kassaflödessäkringar 26,4 46,4 43% 36,7 60,1 Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 85,8 75,0 14% 3,9 21% 2,2 Omklassificering realiserade värdepapper 49,1 13,8 256% 3,4 2,7 Skatt hänförlig till poster som omförts eller kan omföras till periodens resultat 2,3 3,3 30% 9,7 76% 13,2 Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt 8,0 11,2 29% 34,3 77% 46,7 Periodens totalresultat 222,9 171,0 30% 119,1 87% 758,6 7 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

8 BALANSRÄKNING KONCERNEN Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 26,8 25,8 80,5 Belåningsbara statsskuldförbindelser m m 4 998, , ,2 Utlåning till kreditinstitut 6 857, , ,7 Utlåning till allmänheten , , ,9 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , , ,4 Aktier och andelar 15,5 11,7 49,3 Derivat , , ,6 Förändring av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljen 1 289, ,5 704,8 Immateriella tillgångar 317,6 309,6 376,6 Materiella tillgångar 11,3 10,3 11,6 Uppskjutna skattefordringar 8,8 8,8 9,2 Övriga tillgångar 430,5 437,6 366,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 896, , ,6 Summa tillgångar , , ,1 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut , , ,8 In och upplåning från allmänheten , , ,7 Emitterade värdepapper , , ,8 Derivat , , ,4 Förändring av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljen 4 348, , ,8 Uppskjutna skatteskulder ,2 147,9 Övriga skulder 643,9 771,7 611,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 929, , ,4 Avsättningar 11,9 11,7 16,1 Efterställda skulder 2 299, , ,8 Summa skulder , , ,6 Eget kapital Aktiekapital, aktier 954,9 954,9 954,9 Övrigt tillskjutet kapital 7 442, , ,5 Reserver 175,6 183,6 102,6 Balanserade vinstmedel 1 516,0 804,1 804,1 Periodens resultat 230,9 711,9 153,4 Summa eget kapital , , ,5 Summa skulder och eget kapital , , ,1 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden 11 Övriga noter Redovisningsprinciper 1 Segmentsredovisning 2 Värderingsmetoder för verkligt värde 12 Kapitalbas och kapitalkrav 13 Upplysningar om närstående 14 8 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

9 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, INDIREKT METOD KONCERNEN Jan-mar Jan-mar Likvida medel vid årets början 1 243, ,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 699, ,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 29,8 12,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 500,1 0,1 Årets kassaflöde 1 169, ,2 Likvida medel vid årets slut 2 413, ,3 Likvida medel definieras som kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, utlåning och skulder till kredit institut betalbara på anfordran samt dagslån och placeringar hos Riksbanken med förfall nästkommande bankdag. Förändring i kassaflöde från den löpande verksamheten är till största delen hänförlig till Utlåning till allmänheten 4 003,7 ( 1 391,5), Obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 078,6 (-3 157,8) och Skulder till kreditinstitut 8 006,9 (4 096,6). Förändring i kassaflöde från finansieringsverksamheten är främst hänförlig till erhållna aktieägartillskott 500,0 (-). RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Verkligt Säkringsreserv värdereserv Förmånsbestämda pensionsplaner Balanserade vinstmedel Periodens resultat Ingående balans , ,5 138,6 1,7 325,3 478, ,4 Periodens resultat 153,4 153,4 Periodens övriga totalresultat 5,7 28,6 34,3 Summa periodens totalresultat 5,7 28,6 153,4 119,1 Enligt styrelsens förslag till beslut på bolagsstämman 478,8 478,8 0,0 Erhållet villkorat aktieägartillskott 0,0 Utgående balans , ,5 132,9 28,6 1,7 804,1 153, ,5 Totalt Ingående balans , ,5 132,9 28,6 1,7 804,1 153, ,5 Periodens resultat 558,5 558,5 Periodens övriga totalresultat 5,3 75,5 0,2 81,0 Summa periodens totalresultat 5,3 75,5 0,2 558,5 639,5 Enligt beslut på bolagsstämman 0,0 Erhållet villkorat aktieägartillskott 550,0 550,0 Utgående balans , ,5 138,2 46,9 1,5 804,1 711, ,0 Ingående balans , ,5 138,2 46,9 1,5 804,1 711, ,0 Periodens resultat 230,9 230,9 Periodens övriga totalresultat 28,6 20,6 8,0 Summa periodens totalresultat 28,6 20,6 230,9 222,9 Enligt styrelsens förslag till beslut på bolagsstämman 711,9 711,9 0,0 Erhållet villkorat aktieägartillskott 500,0 500,0 Utgående balans , ,5 109,6 67,5 1, ,0 230, ,9 9 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

10 NOTER KONCERNEN NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningar av dessa utgivna av IFRS Interpretations Committee (IFRIC), sådana som de antagits av EU. Därutöver tilllämpas lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25). Koncernen följer även rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR). Denna bokslutskommuniké uppfyller de krav som ställs i IAS 34 Delårsrapportering. Förändringar som påverkat de finansiella rapporterna väsentligt Det har under perioden inte tillkommit några redovisningsstandarder, som har publicerats men ännu inte tillämpats, med någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter eller på kapitaltäckning och stora exponeringar. Delårsrapporten har i övrigt upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för. 10 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

11 NOT 2 SEGMENTSREDOVISNING Resultaträkning, jan mar, Bank Hypotek Finansbolag Fond Eliminering / Justering Totalt Räntenetto 222,7 296,3 166,3 0,0 0,0 685,3 Erhållna utdelningar 0,0 0,0 Provisionsnetto 18,8 173,0 11,3 100,1 0,0 80,4 Nettoresultat av finansiella poster 13,5 12,9 0,0 0,0 0,6 Koncerninterna intäkter 26,1 0,4 0,0 26,5 0,0 Övriga intäkter 5,9 0,0 22,7 0,1 0,0 28,7 Summa rörelseintäkter 249,4 110,4 200,7 100,2 26,5 634,2 Koncerninterna kostnader 1,7 18,8 2,5 6,9 26,5 0,0 Övriga administrationskostnader 167,6 4,7 96,4 69,1 0,2 337,6 Av och nedskrivningar 13,0 0,0 4,1 0,0 17,1 Summa rörelsekostnader 178,9 23,5 103,0 76,0 26,7 354,7 Resultat före kreditförluster 70,5 86,9 97,7 24,2 0,2 279,5 Kreditförluster, netto 16,7 3,1 20,1 0,3 Rörelseresultat 87,2 90,0 77,7 24,2 0,2 279,3 Balansräkning Summa tillgångar , , ,4 364, , ,6 Skulder , , ,6 169, , ,2 Eget kapital 8 910, , ,8 195, , ,4 Summa skulder och eget kapital , , ,4 364, , ,6 Resultaträkning, jan mar, Räntenetto 216,2 221,6 146,3 0,3 584,4 Provisionsnetto 56,9 115,5 15,0 78,1 79,3 Nettoresultat av finansiella poster 6,1 7,4 0,0 0,0 1,3 Koncerninterna intäkter 25,6 2,3 0,0 27,9 0,0 Övriga intäkter 29,9 0,2 22,9 0,0 53,0 Summa rörelseintäkter 220,9 98,9 186,5 78,4 27,9 556,8 Koncerninterna kostnader 2,3 15,5 3,4 6,7 27,9 0,0 Övriga administrationskostnader 142,9 7,0 96,4 52,1 298,3 Av och nedskrivningar 43,1 0,0 3,1 0,1 46,3 Summa rörelsekostnader 188,3 22,5 102,9 58,9 27,9 344,6 Resultat före kreditförluster 32,6 76,4 83,7 19,5 212,2 Kreditförluster, netto 2,5 1,3 14,3 0,0 15,5 Rörelseresultat 30,1 77,7 69,4 19,5 196,7 Balansräkning Summa tillgångar , , ,4 274, , ,1 Skulder , , ,7 119, , ,6 Eget kapital 7 744, , ,7 154, , ,5 Summa skulder och eget kapital , , ,4 274, , ,1 11 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

12 NOT 3 RÄNTEINTÄKTER Kv 4 Förändring Förändring Utlåning till kreditinstitut 0,4 11,9 97% 10,9 96% 56,4 Utlåning till allmänheten 1 266, ,6 4% 1 386,0 9% 5 457,6 Räntebärande värdepapper 136,8 147,2 7% 225,9 39% 733,2 Derivat 450,7 509,3 12% 679,7 34% 2 273,6 Övriga ränteintäkter 0 2,4 0,0 2,4 Summa ränteintäkter 1 853, ,4 7% 2 302,5 19% 8 523,2 varav ränteintäkter på osäkra fordringar 8,7 1,6 17,8 9,7 Helår Medelränta under perioden på utlåning till allmänheten inklusive leasingnetto, % 2,8 3,0 7% 3,4 18% 3,2 NOT 4 RÄNTEKOSTNADER Kv 4 Förändring Förändring Skulder till kreditinstitut 0,2 14,9 99% 8,3 98% 27,0 In- och upplåning från allmänheten 99,8 128,0 22% 199,8 50% 678,7 Räntebärande värdepapper 666,3 689,8 3% 752,1 11% 2 970,2 Efterställda skulder 21,4 22,3 4% 24,0 11% 93,8 Derivat 348,5 416,3 16% 705,50 51% 2 061,3 Övriga räntekostnader inklusive insättningsgaranti 32,4 26,4 26,4% 28,4 14% 111,8 Summa räntekostnader 1 168, ,7 10% 1 718,1 32% 5 942,8 Helår Medelränta under perioden på inlåning från allmänheten, % 0,5 0,9 0% 1,2 25% 0,9 NOT 5 PROVISIONSINTÄKTER Kv 4 Förändring Förändring Betalningsförmedling 18,3 19,6 7% 22,9 20% 80,0 Utlåning 26,2 26,3 0% 22,2 18% 96,7 Inlåning 3,5 2,5 40% 3,2 9% 10,8 Finansiella garantier 0,4 0,2 Värdepapper 287,7 257,3 12% 225,9 27% 979,2 Kort 36,1 38,2 5% 31,1 16% 142,8 Övriga provisioner 0,4 1,0 60% 0,5 20% 2,5 Summa provisionsintäkter 372,2 344,5 8% 306,0 22% 1 312,0 Helår NOT 6 PROVISIONSKOSTNADER Kv 4 Förändring Förändring Betalningsförmedling 23,3 20,5 14% 23,9 3% 87,7 Värdepapper 149,0 142,0 5% 121,3 23% 544,0 Kort 22,4 22,5 0% 12,6 78% 77,6 Ersättning till länsförsäkringsbolag 255,9 246,4 4% 200,3 28% 910,3 Övriga provisioner 2,0 2,6 23% 2,0 0% 9,1 Summa provisionskostnader 452,6 434,0 4% 360,1 26% 1 628,7 En delkomponent i ersättningen till länsförsäkringsbolagen har omklassificerats fr o m 1 januari, vilket sänker Ersättning till länsförsäkringsbolag inom Provisionskostnader och sänker Övriga rörelseintäkter. Jämförelsetal har räknats om. Helår 12 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

13 NOT 7 NETTORESULTAT AV FINANSIELLA POSTER Kv 4 Förändring Förändring Räntebärande tillgångar och skulder och relaterade derivat 13,7 29,9 18,0 77% 23,5 Andra finansiella tillgångar och skulder 0,3 0,4 25% 0,1 100% 0,0 Ränteskillnadsersättning 14,0 21,9 36% 16,6 16% 74,3 Summa nettoresultat av finansiella poster 0,6 52,2 99% 1,3 97,8 Helår NOT 8 KREDITFÖRLUSTER OCH OSÄKRA LÅNEFORDRINGAR Kreditförluster, netto, Kv 4 Förändring Förändring Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Periodens kostnad för bortskrivning för konstaterade kreditförluster 24,0 31,4 24% 23,8 1% 106,4 Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som redovisats som konstaterade kreditförluster 24,5 29,6 17% 22,5 9% 101,3 Periodens nedskrivning för kreditförluster 37,6 36,9 2% 23,9 57% 123,1 Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 9,9 13,4 26% 9,4 5% 35,3 Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster 25,3 5,0 3,5 80,5 Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar 2,0 20,3 90% 12,3 84% 12,4 Gruppvist värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad risk Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster 1,7 5,0 3,2 18,6 Periodens nettokostnad för gruppvist värderade fordringar 1,7 5,0 66% 3,2 18,6 Periodens nettokostnad för infriande av garantier 0,0 1,0 0,0 1,1 Periodens nettokostnad för kreditförluster 0,3 14,3 98% 15,5 98% 7,3 Samtliga uppgifter avser fordringar på allmänheten. Reserveringsgrad Total reserveringsgrad för osäkra lånefordringar, % 117,8 109,0 108,9 109,0 Reserveringsgrad exklusive gruppvisa reserveringar, % 88,8 81,9 81,1 81,9 Helår Osäkra lånefordringar, Brutto Individuell reserv Gruppvis reserv Netto Brutto Individuell reserv Gruppvis reserv Netto Brutto Individuell reserv Gruppvis reserv Netto Företagssektor 91,5 102,3 18,3 29,1 104,9 92,0 19,8 6,9 134,2 98,2 26,6 9,4 Hushållssektor 189,0 146,8 63,1 20,9 211,0 166,7 65,8 21,5 254,0 216,5 81,5 44,0 varav privatpersoner 140,0 124,2 47,9 32,1 152,7 135,7 52,7 35,7 171,8 146,7 63,2 38,1 Totalt 280,5 249,1 81,4 50,0 315,9 258,7 85,6 28,4 388,2 314,7 108,1 34,6 Avräkningsmodellen som infördes 1 januari avseende det åtagande som länsförsäkringsbolagen har när det gäller kreditförluster för förmedlad affär innebär att länsförsäkringsbolagen vid reserveringstillfället täcker 80 procent av reserveringsbehovet genom avräkning mot upparbetad förmedlingsersättning. Den 31 mars uppgick det samlade kreditreserveringsbehovet till 418 varav bankkoncernens redovisade kreditreserv uppgick till 331 och resterande del om 87 har avräknats mot länsförsäkringsbolagens innehållna medel enligt ovan modell. Övergången till ny avräkningsmodell innebär att bankkoncernens kreditreserver hänförliga till länsförsäkringsbolagsaffären vid tidpunkten för införandet, successivt kommer att återföras med 158. Under perioden återfördes LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

14 NOT 9 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN Lånefordringarna är i sin helhet geografiskt hänförliga till Sverige Utlåning till allmänheten före reserveringar Offentlig sektor 1 043, ,7 245,2 Företagssektor , , ,9 Hushållssektor , , ,1 Övriga 1,7 1,8 0,5 Totalt , , ,6 Reserveringar 330,5 344,3 422,8 Utlåning till allmänheten , , ,9 Återstående löptid på högst 3 månader , , ,9 Återstående löptid mer än 3 månader men högst 1 år , , ,3 Återstående löptid mer än 1 år men högst 5 år , , ,9 Återstående löptid mer än 5 år 1 889, , ,8 Summa , , ,9 Definition Återstående löptid definieras som återstående räntebindningstid i de fall lånet löper med periodvis bundna villkor. NOT 10 DERIVAT Nominellt belopp Verkligt värde Nominellt belopp Verkligt värde Nominellt belopp Verkligt värde Derivatinstrument med positiva värden Derivat i säkringsredovisning Ränterelaterade , , , , , ,0 Valutarelaterade , , , , ,9 544,3 Övriga derivat Valutarelaterade 41,1 1,7 133,9 8,2 110,0 12,3 Summa derivatinstrument med positiva värden , , , , , ,6 Derivatinstrument med negativa värden Derivat i säkringsredovisning Ränterelaterade , , , , , ,2 Valutarelaterade 5 819,8 366, ,7 582, , ,9 Övriga derivat Valutarelaterade 93,5 0,8 70,1 1,3 Summa derivatinstrument med negativa värden , , , , , ,4 För att skydda sig mot de ränte- och valutarisker som koncernens upplåningsprogram ger upphov till ingår Länsförsäkringar ekonomiska säkringar. Med derivat uppnår bolaget säkring av såväl verkligt värde i de utställda obligationerna till följd av förändringar i marknadsränta, samt säkring av kassaflöde hänförlig till framtida flöden i utländsk valuta. Säkringsinstrument utgörs främst av ränte- och valutaränteswappar. 14 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

15 NOT 11 STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH ÅTAGANDEN För egna skulder ställda säkerheter Pantsatta värdepapper i Riksbanken 2 500, , ,0 Pantsatta värdepapper hos Euroclear 2 000, , ,0 Lämnade säkerheter avseende derivat 10,0 10,0 10,0 Lånefordringar, säkerställda obligationer , , ,4 Lånefordringar, fyllnadssäkerheter 9 275, , ,0 Åtaganden till följd av återköpstransaktioner 4 767, ,7 Övriga säkerheter för värdepapper 5,0 5,0 5,0 Summa för egna skulder ställda säkerheter , , ,1 Övriga ställda säkerheter Inga Inga Inga Eventualförpliktelser Garantiförbindelser 25,4 24,2 56,0 Villkorade aktieägartillskott 5 290, , ,0 Förtida uttag vid 62 års ålder enligt pensionsavtal 15,6 15,6 24,6 Summa eventualförpliktelser 5 331, , ,6 Andra åtaganden Beviljade men ej utbetalda lån , , ,6 Beviljade men ej utnyttjade räkningskrediter 1 994, , ,4 Beviljade men ej utnyttjade kortkrediter 1 206, , ,3 Summa andra åtaganden , , ,3 15 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

16 NOT 12 VÄRDERINGSMETODER FÖR VERKLIGT VÄRDE I tabellen framgår finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i rapport över finansiell ställning utifrån använda värderingsmodeller där: Nivå 1 avser värden som fastställs från noterade kurser på en aktiv marknad, Nivå 2 avser värden som fastställs genom beräknade värden på observerbara marknadsnoteringar och Nivå 3 avser värden som bygger på egna antaganden och bedömningar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Tillgångar Belåningsbara statsskuldförbindelser 4 998, ,5 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , ,6 Aktier och andelar 1) 15,5 15,5 Derivat 6 190, ,9 Skulder Derivat 2 563, , Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Tillgångar Belåningsbara statsskuldförbindelser 5 409, ,3 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , ,1 Aktier och andelar 1) 11,7 11,7 Derivat 5 257, ,6 Skulder Derivat 2 591, , Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Tillgångar Belåningsbara statsskuldförbindelser 7 936, ,2 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , ,4 Aktier och andelar 1) 38,3 11,0 49,3 Derivat 1 894, ,6 Skulder Derivat 2 295, ,4 1) Näringsbetingade onoterade aktier och andelar värderas initialt till sitt anskaffninsvärde och skrivs ner om det finns objektiva belopp för ett nedskrivningsbehov. Bedömningen baseras på senaste årsredovisning och prognostiserat resultat. 16 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

17 NOT 12 VÄRDERINGSMETODER FÖR VERKLIGT VÄRDE, FORTSÄTTNING Aktier och andelar Öppningsbalans ,7 Totalt redovisade vinster och förluster: redovisat i periodens resultat 3,8 Förvärv av aktier Utgående balans ,5 Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar som ingår i den utgående balansen Aktier och andelar Öppningsbalans ,1 Totalt redovisade vinster och förluster: redovisat i periodens resultat 0,4 Förvärv av aktier Utgående balans ,7 Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar som ingår i den utgående balansen Aktier och andelar Öppningsbalans ,1 Totalt redovisade vinster och förluster: redovisat i periodens resultat Förvärv av aktier Utgående balans ,1 Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar som ingår i den utgående balansen Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 26,8 26,8 25,8 25,8 80,5 80,5 Belåningsbara statsskuldförbindelser 4 998, , , , , ,2 Utlåning till kreditinstitut 6 857, , , , , ,7 Utlåning till allmänheten , , , , , ,3 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , , , , , ,4 Aktier och andelar 15,5 15,5 11,7 11,7 49,3 49,3 Derivat 6 190, , , , , ,6 Övriga tillgångar 239,7 239,7 212,0 212,0 280,2 280,2 Summa tillgångar , , , , , ,2 Skulder Skulder till kreditinstitut , , , , , ,8 In- och upplåning från allmänheten , , , , , ,9 Emitterade värdepapper , , , , , ,6 Derivat 2 563, , , , , ,4 Övriga skulder 80,4 80,4 79,4 79,4 79,9 79,9 Efterställda skulder 2 299, , , , , ,2 Summa skulder , , , , , ,8 Det har inte förekommit några överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 under perioden. Under perioden förekom inte några överföringar från nivå 3. Det verkliga värdet på kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, övriga tillgångar, utlåning till kreditinstitut, skulder till kreditinstitut och övriga skulder utgörs av en rimlig approximation av verkligt värde utifrån tillgångarnas och skuldernas anskaffningsvärden då dessa tillgångar respektive skulder har korta löptider. Verkligt värde på in- och utlåning från/till allmänheten har beräknats med en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella in- respektive utlåningsränta som tillämpas (inklusive rabatter). Huvudprincipen för värdering till verkligt värde av emitterade värdepapper är att värdering sker till priser från extern part per boksluts datum alternativt senaste handelsdag. När externa priser saknas alternativt bedöms som marknadsavvikande samt för värdering av verkligt värde av efterställda skulder har schablonmetod alternativt värderingsmetod baserad på bedömd eller ursprunglig emissions-spread använts. Derivat avser i allt väsentligt swappar för vilka verkligt värde beräknas med diskontering av förväntade framtida kassaflöden. Vinster och förluster redovisas i resultaträkningen under nettoresultat av finansiella poster. För upplysningar om fastställande av verkligt värde samt värderingstekniker och indata, se även noten Redovisningsprinciper. 17 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

18 NOT 13 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV Bankkoncernen Bankkoncernen Bankkoncernen Konsoliderad situation Konsoliderad situation Konsoliderad situation Eget kapital , , , , , ,8 Ej verifierat resultat 153,4 128,7 Immateriella tillgångar 317,6 309,6 376,6 426,2 421,1 494,2 Kassaflödessäkringar 67,5 46,8 28,6 31,1 15,1 29,5 Orealiserade värdeförändringar för finansiella tillgångar 138,2 132,9 138,2 132,9 IRK reserveringar under- (-)/överskott (+) 492,2 478,3 498,4 492,2 478,3 498,4 Justering för försiktig värdering 44,8 49,4 45,9 50,7 Uppskjuten skattefordran 9,2 12,2 13,9 Tröskelavdrag: finansiella företag 0,5 0, , , ,0 Kvalificerade innehav utanför finansiella sektorn 10,2 10,2 10,2 10,2 Kärnprimärkapital 9 397, , , , , ,0 Evigt förlagslån Primärkapital 9 397, , , , , ,0 Supplementärkapitalinstrument 2 296, , , , , ,9 IRK reserveringar under- (-)/överskott (+) 8,1 32,5 8,1 32,5 Supplementärt kapital 2 296, , , , , ,4 Summa kapitalbas , , , , , ,3 Totalt Riskexponeringsbelopp enligt CRD IV , , , , , ,6 Total kapitalkrav enligt CRD IV 4 315, , , , , ,2 Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden 579,9 616,8 634,8 823,7 850,1 838,5 Kapitalkrav för kreditrisk enligt IRK-metoden 3 286, , , , , ,4 Kapitalkrav för operativa risker 280,2 209,5 209,5 631,2 570,1 570,1 Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering 168,7 153,7 173,7 169,0 154,0 174,2 Kärnprimärkapitalrelation CRD IV 17,4% 16,2% 14,1% 15,4% 13,9% 11,3% Primärkapitalrelation CRD IV 17,4% 16,2% 14,1% 15,4% 13,9% 11,3% Kapitaltäckningsgrad CRD IV 21,7% 20,6% 18,6% 19,1% 17,5% 15,0% Särskilda uppgifter IRK Reserveringar överskott (+) / underskott ( ) 492,2 470,2 466,0 492,2 470,2 466,0 IRK Totala reserveringar (+) 378,2 405,0 391,6 378,2 405,0 391,6 IRK Förväntat förlustbelopp ( ) 870,4 875,2 857,6 870,4 875,2 857,6 Kapitalkrav enligt Basel I-golv 8 910, , , , , ,9 Kapitalbas justerad enligt Basel I-golv , , , , , ,3 Överskott av kapital enligt Basel I-golv 3 276, , , , , ,4 Kvartal 1 Konsoliderad situation Minikapitalkrav och buffertar Minikapitalkrav Kapitalkonserveringbuffert Kontracyklisk buffert Systemriskbuffert Summa Kärnprimärkapital 4,5% 2,5% n/a n/a 7,0% Primärkapital 6,0% 2,5% n/a n/a 8,5% Kapitalbas 8,0% 2,5% n/a n/a 10,5% Kärnprimärkapital 2 762, ,5 n/a n/a 4 296,7 Primärkapital 3 682, ,5 n/a n/a 5 217,4 Kapitalbas 4 910, ,5 n/a n/a 6 445,0 Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert 9,4% 18 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank 10 FEBRUARI 2016 Länsförsäkringar Bank Bokslutskommuniké ÅRET I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 26 procent till 1 175 (935) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,9 (8,3) procent.

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Januari-mars 2014 29 APRIL Länsförsäkringar Bank Januari-mars DeLårsrapport Perioden i korthet, koncernen Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5 (5,9) procent.

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek 10 FEBRUARI 2016 Länsförsäkringar Hypotek Bokslutskommuniké ÅRET I KORTHET Rörelseresultatet ökade 26 procent till 509 (405) och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,0 (5,5) procent. Räntenettot

Läs mer

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011 - 09-05 Dnr 12-9348 Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) ( Banken ) grundprospekt för

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank 25 OKTOBER Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-september PERIODEN I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 25 procent till 1 077 (863) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 10,0

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank 20 JULI Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-juni PERIODEN I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 24,7 procent till 697 (559) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 9,8 (8,8) procent.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011 - 1 1-01 Dnr 12-11598 Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) ( Banken ) grundprospekt för

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek 20 JULI Länsförsäkringar Hypotek Delårsrapport januari juni PERIODEN I KORTHET Rörelseresultatet ökade 55,9 procent till 343 (220) och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7,2 (5,4) procent. Räntenettot

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek Januari mars 2012

Länsförsäkringar Hypotek Januari mars 2012 23 APRIL Länsförsäkringar Hypotek Januari mars Perioden i korthet Utlåningen ökade 11 procent till 91 (82) mdr. Rörelseresultatet ökade 80 procent till 81 (45) och räntabiliteten på eget kapital uppgick

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek Länsförsäkringar Hypotek D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i S e p t e m b e r 2 0 0 7 Sammanfattning Utlåningen ökade med 25 procent från 35 mdr till 44 mdr. marknadsandelen för hypoteksutlåning till

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek Januari september 2012

Länsförsäkringar Hypotek Januari september 2012 25 OKTOBER Länsförsäkringar Hypotek Januari september Perioden i korthet Rörelseresultatet ökade till 254 (137) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 5,7 (3,5) procent. Räntenettot ökade 60

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank Länsförsäkringar Bank D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I m a r s 2 0 0 8 Sammanfattning Resultatet före kreditförluster uppgick till 77 (66) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 63 (54) Mkr. Intäkterna

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 31 maj 2012

Tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 31 maj 2012 - 09-0 5 Dnr 12-9349 Tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 31 maj Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) ( Hypoteket ) grundprospekt

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ)

Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ) f Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ) 1 (12) Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1 589 mkr (975), en ökning med 63 procent jämfört med samma period föregående år. Jämfört

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2017

Delårsrapport Januari juni 2017 Januari juni 2017 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2017. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2017.

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab :3 Delårsrapport Januari september Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER Spintab JANUARI SEPTEMBER I SAMMANDRAG Räntenettot är fortsatt stabilt och uppgick till 3 773 (3 631) Utlåningen

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab 2005:3 Delårsrapport Januari september 2005 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER 2005 Spintab JANUARI SEPTEMBER 2005 I SAMMANDRAG Utlåningen ökade under perioden med 26 807 (22 622) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011. AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011. AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Delårsrapport AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning 2011 Jan-jun 2010 Jan-jun Räntenetto, 857 648 Rörelseresultat, 220 445 Resultat efter

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2014 för Nordea Hypotek AB (publ)

Halvårsrapport januari juni 2014 för Nordea Hypotek AB (publ) f Halvårsrapport januari juni 2014 för Nordea Hypotek AB (publ) 1 (14) Resultat Rörelseresultatet uppgick till 2 107 mkr (1 889), en ökning med 11,5% jämfört med samma period föregående år. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer