Länsförsäkringar Bank Januari-mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Bank Januari-mars 2014"

Transkript

1 29 APRIL Länsförsäkringar Bank Januari-mars DeLårsrapport Perioden i korthet, koncernen Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5 (5,9) procent. Räntenettot ökade 7 procent till 584 (544). Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och uppgick till 16 (33), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,08) procent. Affärsvolymerna ökade 11 procent till 321 (290) mdr. Inlåningen ökade 10 procent till 70 (63) mdr. Utlåningen ökade 7 procent till 163 (152) mdr. Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III uppgick till 14,1 procent den 31 mars. Antalet kunder ökade med 5 procent till , antalet bankkort ökade 11 procent till och antalet inlåningskonton ökade 11 procent till Rikard Josefson, vd länsförsäkringar bank: Länsförsäkringar Bank stärker positionen på marknaden. Aff ärsvolymerna ökar och räntenettot och resultatet har en stark utveckling. I början av april erbjöd vi ett antal nya tjänster i mobilappen, bland annat var vi först med att erbjuda kunderna att kunna byta fonder i pensions- och kapitalförsäkring, vilket bekräftar att vi har en ledande position inom digitala tjänster. Glädjande är även att Länsförsäkringar för sjätte året i rad har det högsta anseendet i den fi nansiella sektorn. Det visar att vår aff är, som bygger på närhet och trygghet till kunden, uppskattas av kunderna. Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period. KuNdutvecKlING bankkortsutveckling RÖRelSeReSultat och RäNtabIlItet PÅ eget KaPItal Antal kunder, tusental Antal bankkort, tusental 400 % Rörelseresultat Räntabilitet på eget kapital

2 Nyckeltal Koncernen Resultaträkning, kvartal Kv 4 Helår Räntabilitet på eget kapital, % 7,5 6,9 5,9 6,7 Avkastning på totalt kapital, % 0,36 0,33 0,27 0,31 Placeringsmarginal, % 1,07 1,09 1,08 1,06 K/I-tal före kreditförluster 0,62 0,62 0,65 0,63 K/I-tal efter kreditförluster 0,65 0,68 0,72 0,69 Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III, % 14,1 14,4* 14,4* Primärkapitalrelation enligt Basel III, % 14,1 14,4* 14,4* Kapitaltäckningsgrad enligt Basel III, % 18,6 19,1* 19,1* Andel osäkra lånefordringar brutto, % 0,23 0,23 0,16 0,23 Reserver i föhållande till utlåning, % 0,25 0,25 0,23 0,25 Kreditförlustnivå, % 0,04 0,08 0,08 0,08 *Enligt Länsförsäkringar Banks tolkning av regelverket den 31 december. Koncernen, Kv 4 Kv 3 Kv 2 Räntenetto 584,4 578,7 556,5 550,9 544,4 Provisionsnetto -79,3 49,3 63,2 76,4 64,0 Nettoresultat av finansiella poster -1,3-36,1 6,3 4,9 48,3 Övriga rörelseintäkter 53,0 54,1 54,2 54,1 49,4 Summa rörelseintäkter 556,8 547,4 541,2 533,5 481,5 Personalkostnader -108,5 105,9 100,3 113,5 106,9 Övriga kostnader -236,1 234,8 234,9 228,6 205,6 Summa rörelsekostnader -344,6 340,7 335,2 342,1 312,5 Resultat före kreditförluster 212,2 206,7 206,0 191,4 169,0 Kreditförluster, netto -15,5 31,6 31,8 30,0 33,1 Resultat från andelar i intressebolag 0,2-0,1 Rörelseresultat 196,7 175,3 174,1 161,4 135,9 Marknads kommentar Årets första kvartal präglades av volatilitet på de finansiella marknaderna. Den exceptionellt kalla vintern i USA bidrog till att amerikansk konjunkturstatistik var svagare än väntat, vilket överraskade marknaden negativt. Detta i kombination med en oro kring utvecklingen i tillväxtekonomierna ledde inledningsvis till att världens börser föll för att i slutet av kvartalet ha återhämtat sig. Då svaghetstecknen från den amerikanska ekonomin bedömdes vara temporära fortsatte den amerikanska centralbanken att dra ned på sina tillgångsköp. Trots detta föll den amerikanska 10-årsräntan från 2,5 till 2,1 procent. Från Europa kom signaler om en fortsatt försiktigt positiv ekonomisk utveckling medan inflationen fortsatte att vara låg. Förväntningarna om ytterligare expansiva åtgärder från den europeiska centralbanken ökade, vilket innebar ytterligare en press nedåt på europeiska räntor. För svensk del signalerade konjunkturstatistiken ett relativt starkt fjärde kvartal samtidigt som andra konjunkturindikatorer gav blandade signaler om den svenska ekonomin under början av. Även i Sverige var inflationen fortsatt låg vilket pressade ned korta svenska räntor då sannolikheten för en ytterligare räntesänkning från Riksbanken har ökat. Svenska räntor med längre löptider föll också. På kreditmarknaden pressades spreadarna ihop under det första kvartalet, vilket antyder en ökad riskaptit hos investerarna. Svenska säkerställda obligationers räntedifferens mot statsobligationer krympte under kvartalet. Bostadspriserna i Sverige ökade med 9 procent på årsbasis, vilket till största del förklaras av stigande priser på bostadsrätter. Villapriserna steg med 7 procent samtidigt som priserna på bostadsrätter steg med 13 procent, enligt Valueguards HOX Index. Första kvartalet jämfört med första kvartalet Ökade affärsvolymer Affärsvolymerna ökade med 11 procent eller 31 mdr till 321 (290) mdr. Utlåningen ökade med 7 procent eller 11 mdr till 163 (152) mdr. Bostadsutlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade med 9 procent eller 10 mdr till 114 (104) mdr. Inlåningen ökade med 10 procent eller 7 mdr till 70 (63) mdr. Den förvaltade fondvolymen ökade med 19 procent eller 14 mdr till 88 (74) mdr. God kundtillströmning och digitala kanalen växer Antalet kunder ökade med 5 procent till ( ). Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 10 procent till ( ) och antalet produkter per kund uppgick till 4,9. Bland de kunder som har banken som huvudbank är 94 procent sedan tidigare försäkringskunder. Länsförsäkringar hade 4,9 miljoner mobila inloggningar i mobilappen under mars, vilket är en ökning med 69 procent jämfört med mars. Fondhandeln står för en betydande andel av mobilappens tjänster. Resultat och lönsamhet Resultatet före kreditförluster ökade med 26 procent till 212 (169) och rörelseresultatet ökade med 45 procent till 197 (136), vilket förklaras av ett förbättrat nettoresultat av finansiella poster, ett ökat räntenetto, ökade provisionsintäkter och lägre kreditförluster. Räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5 (5,9) procent. 2 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

3 Räntenetto Intäkter Rörelseintäkterna ökade med 16 procent till 557 (482) och förklaras av ett förbättrat nettoresultat av finansiella poster, ett ökat räntenetto och ökade provisionsintäkter. Räntenettot ökade med 7 procent till 584 (544) främst till följd av ökade volymer. Placeringsmarginalen uppgick till 1,07 (1,08) procent. Nettoresultat av finansiella poster förbättrades till 1 ( 48). Provisionsintäkterna ökade med 13 procent till 306 (272) till följd av ökade intäkter i kortoch fondaffären. Antalet bankkort ökade med 11 procent till ( ). Provisionsnettot uppgick till 79 ( 64). Kostnader Rörelsekostnaderna ökade med 10 procent till 345 (312), vilket främst förklaras av en extra nedskrivning och fondbolagets ökade förvaltningskostnader. K/I-talet före kreditförluster stärktes till 0,62 (0,65) och K/I-talet efter kreditförluster stärktes till 0,65 (0,72). KI-tal före kreditförluster 0,9 0,8 0,7 0,6 0, Kreditförluster Från den 1 januari tillämpas en ny avräkningsmodell avseende det åtagande som länsförsäkringsbolagen har när det gäller kreditförluster för förmedlad affär. Den nya modellen innebär att länsförsäkringsbolagen vid reserveringstillfället täcker 80 procent av reserveringsbehovet genom avräkning mot upparbetad förmedlingsersättning. Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och uppgick netto till 16 (33), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,08) procent. Reserverna uppgick till 423 (370), vilket motsvarar reserver i förhållande till utlåning om 0,25 (0,23) procent. Osäkra lånefordringar brutto uppgick till 388 (269), vilket motsvarar en andel osäkra lånefordringar brutto om 0,23 (0,16) procent. För mer information om kreditförluster, reserver och osäkra fordringar, se noterna 8 och 9. affärsvolym Mdr Affärsvolym totalt Fond Lantbruksutlåning Bolån 2012 Övrig utlåning, bank och Wasa Kredit Inlåning Inlåning och sparande Inlåning från allmänheten ökade med 10 procent eller 7 mdr till 70 (63) mdr. Småföretagsinlåningen växte till 8,9 (7,4) mdr. Totalt antal inlåningskonton ökade med 11 procent. Marknadsandelen stärktes till 4,6 (4,4) procent den 28 februari enligt SCBs statistik. Fondvolymen ökade med 19 procent eller 14 mdr till 88 (74) mdr. Månadssparande i fond hade en god utveckling liksom fondflytt, individuellt pensionssparande (IPS) och antalet värdepappersdepåer. Utlåning All utlåning sker i Sverige och i svenska kronor samt har en väl geografiskt fördelad distribution. Utlåning till allmänheten ökade med 7 procent eller 11 mdr till 163 (152) mdr. Bostadsutlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade med 9 procent eller 10 mdr till 114 (104) mdr. Marknadsandelen av hushållsutlåning stärktes till 5,0 (4,9) procent per den 28 februari enligt SCBs statistik. Marknadsandelen av bostadsutlåning var 4,9 (4,8) procent den 28 februari. Bostadsutlåningens andel av den totala utlåningsportföljen uppgick till oförändrat 71 procent. Lantbruksutlåningen har en lägre ökningstakt än tidigare och ökade med 7 procent till 21,1 (19,7) mdr. Bottenlån för lantbruksfastigheter som står för hela ökningen i lantbruksutlåning, ökade till 18,7 (17,1) mdr, motsvarande 89 (87) procent. Lantbruksutlåningen består främst av bottenlån till familjeägda lantbruk och det genomsnittliga engagemanget är lågt och uppgick till oförändrat 1,8 den 31 mars. Småföretagsutlåningen uppgick till 0,8 (1,0) mdr den 31 mars. Utlåningsportfölj Produktfördelning, % Bolån Lantbruk Flerbostadsfastigheter 3 3 Industri- och kontorsfastigheter 0,5 0,5 Summa 87,5 87,5 Leasing 4 4 Avbetalning 3,5 3,5 Summa Blancolån 4,5 4,5 Övrigt 0,5 0,5 Totalt Upplåning Koncernen har en låg refinansieringsrisk och en välfördelad förfallostruktur. Emitterade värdepapper ökade med 10 procent eller 12 mdr till 130 (118) mdr, varav icke säkerställd upplåning uppgick till 23 (22) mdr och säkerställda obligationer ökade till 105 (90) mdr. I mars emitterade Länsförsäkringar Hypotek en 7-årig Euro Covered Bond på 500 MEUR. Under kvartalet emitterades säkerställda obligationer med en volym motsvarande nominellt 9,5 (3,7) mdr, återköpta säkerställda obligationer uppgick till nominellt 2,9 (1,5) mdr och förfall av säkerställda obligationer uppgick till nominellt 1,1 (2,3) mdr kronor under perioden. Länsförsäkringar Bank emitterade under kvartalet icke säkerställda obligationer om nominellt 4,8 (8,1) mdr. 3 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

4 Likviditet Den 31 mars uppgick likviditetsreserven till 52,0 (43,6) mdr enligt Bankföreningens definition. Likviditetsreserven är placerad i värdepapper med mycket hög kreditkvalitet och som är belåningsbara hos Riksbanken och i förekommande fall i ECB. Likviditetsreserven består till 77 procent av svenska säkerställda obligationer, till 13 procent av svenska statsobligationer, till 5 procent av andra svenska obligationer med kreditbetyg AAA/Aaa, till 4 procent AAA/Aaa-ratade obligationer emitterade eller garanterade av europeiska stater och AAA/Aaa-ratade obligationer utgivna av multinationella utvecklingsbanker och till 1 procent av deposits hos Riksgälden. Genom att utnyttja likviditetsreserven kan kontrakterade åtaganden i cirka 2 år mötas utan ny upplåning på kapitalmarknaden. Koncernens likviditetstäckningsgrad (LCR) enligt Finansinspektionens definition uppgick till 428 (205) procent den 31 mars och till i genomsnitt 251 (250) procent under det första kvartalet. LCR i euro uppgick till (754) procent den 31 mars. Rating Länsförsäkringar Banks kreditbetyg är A/ Stable från Standard & Poor s och A3/Stable från Moody s. Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg, Aaa från Moody s och AAA/Stable från Standard & Poor s. Bolag Institut Långfristig rating Kortfristig rating Länsförsäkringar Standard & Bank Poor s A/Stable A 1(K 1) Länsförsäkringar Moody s Bank A3/Stable P 2 Länsförsäkringar Standard & Hypotek 1) Poor s AAA/Stable Länsförsäkringar Moody s Aaa Hypotek 1) 1) Avser bolagets säkerställda obligationer Kapitaltäckning Koncernen tillämpar reglerna om intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden används för alla hushållsexponeringar och för företagsoch lantbruksexponeringar upp till 5. Grundläggande IRK-metod används för företags- och lantbruksexponeringar över 5 och schablonmetoden används för övriga exponeringar. Den 31 mars bestod låneportföljen till 88 procent av hushållskrediter riskklassade enligt avancerad IRK-metod. I beräkningar av riskexponeringsbelopp enligt CRR tillkommer krav för CVA-risk (Credit Valuation Adjustment) avseende OTC-derivat. Riskexponeringsbeloppen för denna post uppgår i bankkoncernen till den 31 mars. Vidare påverkas riskexponeringsbeloppen av artikel 501 i CRR avseende kreditrisk exponering mot små och stora företag. Detta krav minskar riskexponeringsbeloppen med den 31 mars. Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III uppgick till 14,1 procent. Primärkapitalet var och primärkapitalrelationen uppgick till 14,1 procent. Kapitalbasen var och kapital täck nings graden uppgick till 18,6 procent. I och med ikraftträdandet av CRR (575/) träffas Länsförsäkringar Bank av en förändring av reglerna beträffande rapportering av kapitaltäckning med avseende på konsolideringsnivån för rapporteringen. Enligt CRR ska den konsoliderade situationen förutom bankgruppen även inkludera det blandade finansiella moderholdingföretaget Länsförsäkringar AB. Enligt den nya konsolideringsnivån skulle kärnprimärkapitalrelationen uppgå till 11,3 procent och kapitaltäckningsgraden till 15,0 procent. För att bättre återspegla den verkliga risken och kapitalsituationen i bankgruppen har banken ansökt om undantag enligt CRD IV hos Finansinspektionen. Besked kring detta har vid upprättande av denna delårsrapport ännu inte erhållits. Skulle undantag inte beviljas är ägarens avsikt att tillskjuta kapital så att banken enligt den nya konsolideringsmetoden fortsätter att vara välkapitaliserad. För mer information om kapitaltäckningsberäkningen se not 13. Ränterisk En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet skulle den 31 mars ha medfört en ökning av värdet på räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat, med 21 (73). Risker och osäkerhetsfaktorer Verksamheten kännetecknas av en låg riskprofil. Koncernen och moderbolaget är exponerade mot ett antal risker, som främst består av kreditrisker, refinansieringsrisker och marknadsrisker. Det makroekonomiska läget i Sverige är avgörande för kreditriskerna då all utlåning är i Sverige. Marknadsriskerna är främst ränterisker. Kreditförlusterna är fortsatt låga och verksamhetens refinansiering fungerade väl under perioden. En mer utförlig beskrivning av risker finns i årsredovisningen. Det har inte skett några betydande förändringar i riskfördelningen jämfört med vad som angavs i årsredovisningen. Första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 197 (175). Räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5 (6,9) procent. Rörelseintäkterna ökade med 2 procent till 557 (547). Räntenettot ökade med 1 procent till 584 (579) till följd av ökade volymer och placeringsmarginalen uppgick till 1,07 (1,09) procent. Provisionsintäkterna ökade 3 procent till 306 (298) till följd av ökade intäkter i kort- och fondaffären. Provisionsnettot uppgick till 79 ( 49). Nettoresultat av finansiella poster förbättrades till 1 ( 36). Rörelsekostnaderna ökade med 1 procent till 345 (341) och K/I-talet före kreditförluster uppgick till oförändrat 0,62. Kreditförlusterna uppgick till 16 (32). Rörelseresultat och Räntabilitet Q1 Q2 Q3 Q4 Rörelseresultat Räntabilitet Q % 10 4 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

5 Rörelsekostnader och K/I-tal Dotterbolagen Q1 Q2 Q3 Rörelsekostnader K/I-tal Q4 Q1 Händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. Moderbolaget 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Första kvartalet jämfört med första kvartalet All koncernens inlåning sker i moderbolaget. Merparten av koncernens utlåning och upplåning sker i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek. Utlåning till allmänheten ökade med 2 procent eller 1 mdr till 36 (35) mdr. Inlåning från allmänheten ökade med 10 procent eller 6 mdr till 70 (64) mdr. Emitterade värdepapper minskade med 10 procent eller 3 mdr till 25 (28) mdr. Rörelseresultatet ökade till 30 ( 24) och förklaras av ett ökat räntenetto. Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 221 (173) och förklaras främst av ett ökat räntenetto. Räntenettot ökade med 18 procent till 216 (183). Provisionsintäkterna ökade med 12 procent till 82 (73) till följd av ökade intäkter i kort- och fondaffären. Provisionskostnaderna uppgick till 139 (142). Rörelsekostnaderna ökade med 9 procent till 188 (172) och förklaras främst av en extra nedskrivning. Från den 1 januari tillämpas en ny avräkningsmodell avseende det åtagande som länsförsäkringsbolagen har när det gäller kreditförluster för förmedlad affär. Den nya modellen innebär att länsförsäkringsbolagen vid reserveringstillfället täcker 80 procent av reserveringsbehovet genom avräkning mot upparbetad förmedlingsersättning. Kreditförlusterna uppgick netto till 2 (24). Länsförsäkringar Hypotek Första kvartalet jämfört med första kvartalet Bostadsutlåningen i bankens bolåneinstitut ökade med 9 procent eller 10 mdr till 114 (104) mdr. Bolån upp till 75 procent av marknadsvärdet vid lånetillfället placeras i Länsförsäkringar Hypotek och eventuella resterande delar i moderbolaget. Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 78 (70) och förklaras av ett förbättrat nettoresultat av finansiella poster. Räntenettot uppgick till 222 (222). Från den 1 januari tillämpas en ny avräkningsmodell avseende det åtagande som länsförsäkringsbolagen har när det gäller kreditförluster för förmedlad affär. Den nya modellen innebär att länsförsäkringsbolagen vid reserveringstillfället täcker 80 procent av reserveringsbehovet genom avräkning mot upparbetad förmedlingsersättning. Kreditförlusterna uppgick netto till -1,3 (1,1), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (0,00) procent. Antalet bolånekunder ökade 6 procent till ( ) Balansomslutning Utlåningsvolym Räntenetto Rörelseresultat Wasa Kredit Första kvartalet jämfört med första kvartalet Utlåningsvolymen ökade med 4 procent till 13,9 (13,3) mdr. Rörelseresultatet ökade med 1 procent till 70 (69). Räntenettoökningen om 5 procent till 146 (139) förklaras av den ökade utlåningsvolymen. Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent till 103 (95) och kreditförlusterna, netto, uppgick till 14 (8) Balansomslutning Utlåningsvolym Räntenetto Rörelseresultat Länsförsäkringar Fondförvaltning Första kvartalet jämfört med första kvartalet Den förvaltade fondvolymen ökade med 19 procent eller 14 miljarder kronor, till 88 (74) mdr och förklaras av en ökad värdetillväxt och ett positivt nettoinflöde. Förvaltningen sker i 34 (30) fonder med olika placeringsinriktning. Under kvartalet lanserades fonden Bekväm Pension. Fonderna erbjuds för direktfondsparande, IPS, ISK, fondförsäkring och i PPM- systemet. Rörelseresultatet uppgick till 19 (21) Balansomslutning Förvaltad volym Nettoflöde Provisionsnetto Rörelseresultat Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

6 Resultaträkning Koncernen Not Kv 4 Förändring Förändring Ränteintäkter , ,9 4% 2 386,7 4% 9 488,7 Räntekostnader , ,2 5% 1 842,3 7% 7 258,3 Räntenetto 584,4 578,7 1% 544,4 7% 2 230,4 Erhållna utdelningar 0,0 0,1 0,0 0,1 Provisionsintäkter 5 306,0 297,7 3% 272,0 13% 1 140,0 Provisionskostnader 6 385,3 347,0 11% 336,0 15% 1 392,9 Nettoresultat av finansiella poster 7 1,3 36,1 96% 48,3 97% 85,7 Övriga rörelseintäkter 53,0 54,1 2% 49,4 7% 211,8 Summa rörelseintäkter 556,8 547,4 2% 481,5 16% 2 103,7 Personalkostnader 108,5 105,9 2% 106,9 1% 426,6 Övriga administrationskostnader 189,8 199,7 5% 178,0 7% 789,8 Summa administrationskostnader 298,3 305,6 2% 284,9 5% 1 216,4 Helår Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 46,3 35,1 32% 27,6 68% 114,2 Summa rörelsekostnader 344,6 340,7 1% 312,5 10% 1 330,6 Resultat före kreditförluster 212,2 206,7 3% 169,0 26% 773,1 Kreditförluster, netto 8 15,5 31,6 51% 33,1 53% 126,4 Resultat från andelar i intresserföretag 0,2 0,1 Rörelseresultat 196,7 175,3 12% 135,9 45% 646,8 Skatt 43,3 57,0 24% 29,9 45% 168,0 Periodens resultat 153,4 118,3 30% 106,0 45% 478,8 Rapport över totalresultat Koncernen Kv 4 Förändring Förändring Helår Periodens resultat 153,4 118,3 30% 106,0 45% 478,8 Övrigt totalresultat Poster som inte kan omföras till periodens resultat Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 1,1 1,1 Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras till periodens resultat 0,2 0,2 Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Kassaflödessäkringar 36,7 Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 3,9 2,8 29,3 33,5 Omklassificering realiserade värdepapper 3,4 0,9 278% 3,2 6% 17,1 Skatt hänförlig till poster som omförts eller kan omföras till periodens resultat 9,7 0,4 5,7 3,6 Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt 34,3 2,4 20,4 268% 13,7 Periodens totalresultat 119,1 120,7 1% 126,4 6% 492,5 6 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

7 Balansräkning Koncernen Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 80,5 108,5 122,3 Belåningsbara statsskuldförbindelser m m 7 936, , ,6 Utlåning till kreditinstitut 8 042, , ,6 Utlåning till allmänheten , , ,7 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , , ,6 Aktier och andelar 49,3 87,8 11,0 Aktier och andelar i intresseföretag 1,1 1,1 1,0 Derivat , , ,5 Förändring av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljen 704,8 550,8 604,4 Immateriella tillgångar 376,6 397,1 434,4 Materiella tillgångar 11,6 11,6 8,7 Uppskjutna skattefordringar 9,2 9,2 12,3 Övriga tillgångar 366,6 571,1 655,1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 656, , ,3 Summa tillgångar , , ,5 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut 5 035, , ,6 In och upplåning från allmänheten , , ,4 Emitterade värdepapper , , ,3 Derivat , , ,4 Förändring av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljen 1 643,8 645, ,2 Uppskjutna skatteskulder 147,9 143,7 82,8 Övriga skulder 611,9 739,9 601,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 815, , ,6 Avsättningar 16,1 15,9 18,1 Efterställda skulder 2 299, , ,7 Summa skulder , , ,2 Eget kapital Aktiekapital, aktier 954,9 954,9 954,9 Övrigt tillskjutet kapital 6 392, , ,5 Övriga reserver 102,6 136,9 143,6 Balanserade vinstmedel 804,1 325,3 325,3 Periodens resultat 153,4 478,8 106,0 Summa eget kapital 8 407, , ,3 Summa skulder och eget kapital , , ,5 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden 11 Övriga noter Redovisningsprinciper 1 Segmentsredovisning 2 Värderingsmetoder för verkligt värde 12 Kapitaltäckningsanalys 13 Upplysningar om närstående 14 7 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

8 Kassaflödesanalys i sammandrag, indirekt metod Koncernen Jan-mar Jan-mar Likvida medel vid årets början 5 162, ,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 051, ,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten 12,7 15,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0, ,2 Periodens kassaflöde 1 064, ,3 Likvida medel vid årets slut 6 226, ,6 Likvida medel definieras som kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, utlåning och skulder till kreditinstitut betalbara på anfordran samt dagslån och placeringar hos Riksbanken med förfall nästkommande bankdag. Förändring i kassaflöde från den löpande verksamheten är till största delen hänförlig till Belåningsbara statsskuldsförbindelser ,7 (40,3), Obligationer och andra räntebärande värdepapper ,8 (1 151,2), Skulder till kreditinstitut 4 096,6 (2 464,2) och Emitterade värdepapper 5 856,5 (4 439,4). Förändring i kassaflöde från finansieringsverksamheten är främst hänförlig till erhållna förlagslån 0,1 (1 074,6). Rapport över förändringar i eget kapital Koncernen Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Verkligt värdereserv Säkringsreserv Balanserade vinstmedel Periodens resultat Ingående balans Justerad ingående balans , ,5 123,2 107,4 432, ,9 Periodens resultat 106,0 106,0 Periodens övriga totalresultat 20,4 20,4 Summa totalresultat för perioden 20,4 106,0 126,4 Enligt beslut på bolagsstämma 432,7 432,7 0,0 Erhållet villkorat aktieägartillskott 335,0 335,0 Utgående balans , ,5 143,6 325,3 106, ,3 Totalt Ingående balans , ,5 143,6 325,3 106, ,3 Periodens resultat 372,8 372,8 Periodens övriga totalresultat 6,7 6,7 Summa totalresultat för perioden 6,7 372,8 366,1 Erhållet villkorat aktieägartillskott 290,0 290,0 Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt av lämnade koncernbidrag Utgående balans , ,5 136,9 325,3 478, ,4 Ingående balans , ,5 136,9 325,3 478, ,4 Periodens resultat 153,4 153,4 Periodens övriga totalresultat 5,7 28,6 34,3 Summa totalresultat för perioden 5,7 28,6 153,4 119,1 Enligt beslut på bolagsstämman 478,8 478,8 Erhållet villkorat aktieägartillskott Utgående balans , ,5 131,2 28,6 804,1 153, ,5 8 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

9 Noter Koncernen Not 1 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningar av dessa utgivna av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), sådana som de antagits av EU. Därutöver tillämpas lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25). Koncernen följer även rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, och uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR). Denna delårsrapport uppfyller de krav som ställs i IAS 34 Delårsrapportering. Förändringar som påverkat de finansiella rapporterna väsentligt Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS och tolkningar Under har ändringar av IFRS med tillämpning från och med inte haft någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. Ändrade redovisningsprinciper föranledda av mer relevant och tillförlitlig redovisning Under har inga förändringar i redovisningsprinciper förekommit. Nya redovisningsprinciper föranledda av nya transaktioner Från och med tillämpas kassaflödessäkring avseende valutarisk hänförlig till framtida betalningar i utländsk valuta relaterade till de utländska upplåningsprogrammen. Ränte- och valutaränteswappar som är säkringsinstrument i kassaflödessäkringen värderas till verkligt värde. I den mån swappens värdeförändring är effektiv och motsvarar framtida kassaflöde hänförlig till den säkrade posten, redovisas värdeförändringen i övrigt totalresultat och i kassaflödessäkringsreserv i eget kapital. Inneffektivitet redovisas i resultaträkningen i posten Nettoresultat av finansiella poster. Vinster eller förluster som redovisats i reserven för kassaflödessäkringar under eget kapital via övrigt totalresultat omklassificeras och redovisas i resultaträkningen i samma period som den säkrade posten påverkar resultaträkningen. Tillämpning av kassaflödessäkring påverkar de finansiella rapporterna för aktuell period. Ändrade uppskattningar och bedömningar Från och med 1 januari tillämpas ny avräkningsmodell avseende det åtagande som länsförsäkringsbolagen har när det gäller kreditförluster för förmedlad affär. Den nya avräkningsmodellen kommer att påverka nivån på kreditreserven löpande under och tillämpas framåtriktat i enlighet med IAS 8. Delårsrapporten har i övrigt upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i årsredovisningen för. 9 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

10 Not 2 Segmentsredovisning Resultaträkning, jan-mar Bank Hypotek Finansbolag Fond Eliminering / Justering Totalt Räntenetto 216,2 221,6 146,3 0,3 584,4 Erhållna utdelningar 0,0 0,0 Provisionsnetto 56,9 115,5 15,0 78,1 79,3 Nettoresultat av finansiella poster 6,1 7,4 0,0 0,0 1,3 Koncerninterna intäkter 25,6 2,3 0,0 27,9 0,0 Övriga intäkter 29,9 0,2 22,9 0,0 53,0 Summa rörelseintäkter 220,9 98,9 186,5 78,4 27,9 556,8 Koncerninterna kostnader 2,3 15,5 3,4 6,7 27,9 0,0 Övriga administrationskostnader 142,9 7,0 96,4 52,1 298,3 Av- och nedskrivningar 43,1 0,0 3,1 0,1 46,3 Summa rörelsekostnader 188,3 22,5 102,9 58,9 27,9 344,6 Resultat före kreditförluster 32,6 76,4 83,7 19,5 212,2 Kreditförluster, netto 2,5 1,3 14,3 0,0 15,5 Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat 30,1 77,7 69,4 19,5 196,7 Balansräkning Summa tillgångar , , ,4 274, , ,1 Skulder , , ,7 119, , ,6 Eget kapital 7 744, , ,7 154, , ,5 Summa skulder och eget kapital , , ,4 274, , ,1 Resultaträkning, jan-mar Räntenetto 183,1 221,5 139,4 0,4 544,4 Provisionsnetto 68,5 78,9 10,4 72,6 0,4 64,0 Nettoresultat av finansiella poster 0,9 49,3 0,1 0,0 48,3 Koncerninterna intäkter 29,1 0,0 1,3 0,0 30,4 0,0 Övriga intäkter 28,4 0,2 20,8 0,0 49,4 Summa rörelseintäkter 173,0 93,5 172,0 73,0 30,0 481,5 Koncerninterna kostnader 0,9 16,7 4,7 7,7 30,0 0,0 Övriga administrationskostnader 149,3 5,4 85,5 44,7 284,9 Av- och nedskrivningar 22,3 0,0 5,3 0,0 27,6 Summa rörelsekostnader 172,5 22,1 95,5 52,4 30,0 312,5 Resultat före kreditförluster 0,5 71,4 76,5 20,6 169,0 Kreditförluster, netto 24,1 1,1 7,9 0,0 33,1 Rörelseresultat 23,6 70,3 68,6 20,6 135,9 Balansräkning Summa tillgångar , , ,8 168, , ,5 Skulder , , ,6 82, , ,2 Eget kapital 7 389, , ,2 85, , ,3 Summa skulder och eget kapital , , ,8 168, , ,5 10 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

11 Not 3 RÄNTEINTÄKTER Kv 4 Förändring Förändring Utlåning till kreditinstitut 10,9 15,3 29% 8,0 36% 47,5 Utlåning till allmänheten 1 386, ,0 4% 1 427,7 3% 5 734,1 Räntebärande värdepapper 225,9 219,6 3% 223,1 1% 878,4 Helår Derivat Säkringsredovisning 679,7 714,9 5% 727,9 7% 2 828,7 Ej säkringsredovisning 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga ränteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa ränteintäkter 2 302, ,9 4% 2 386,7 4% 9 488,7 varav ränteintäkter på osäkra fordringar 17,8 7,9 125% 1,0 18,9 Medelränta under perioden på utlåning till allmänheten inklusive leasingnetto, % 3,4 3,7 3,8 3,7 Not 4 RÄNTEKOSTNADER Kv 4 Förändring Förändring Skulder till kreditinstitut 8,3 15,3 46% 8,9 7% 30,8 In- och upplåning från allmänheten 199,8 222,7 10% 239,1 16% 924,4 Räntebärande värdepapper 752,1 807,4 7% 812,1 7% 3 276,0 Efterställda skulder 24,0 27,6 13% 16,6 45% 103,2 Helår Derivat Säkringsredovisning 706,0 711,6 1% 738,4 4% 2 812,1 Ej säkringsredovisning 0,5 0,2 1,7 7,0 Övriga räntekostnader inklusive insättningsgaranti 28,4 24,5 16% 25,5 11% 104,8 Summa räntekostnader 1 718, ,2 5% 1 842,3 7% 7 258,3 Medelränta under perioden på inlåning från allmänheten, % 1,2 1,3 1,5 1,4 Not 5 PROVISIONSINTÄKTER Kv 4 Förändring Förändring Betalningsförmedling 22,9 21,6 6% 18,2 26% 94,4 Utlåning 22,2 22,8 3% 22,5 1% 91,2 Inlåning 3,2 2,4 33% 3,0 7% 10,1 Finansiella garantier 0,2 0,1 100% 0,1 100% 0,5 Värdepapper 225,9 215,2 5% 195,2 16% 815,7 Kort 31,1 34,5 10% 32,0 3% 123,5 Övriga provisioner 0,5 1,1 55% 1,0 50% 4,6 Summa provisionsintäkter 306,0 297,7 3% 272,0 12% 1 140,0 Klassificeringen inom provisionsintäkter har justerats jämfört med tidigare perioder. Justeringen omfattar även jämförelsetalen. Helår Not 6 PROVISIONSKOSTNADER Kv 4 Förändring Förändring Betalningsförmedling 23,9 32,7 27% 26,4 9% 113,3 Värdepapper 121,3 115,3 5% 99,4 22% 432,5 Kort 12,6 21,6 42% 18,5 32% 81,7 Ersättning till länsförsäkringsbolag 225,5 172,9 30% 188,3 20% 755,4 Övriga provisioner 2,0 4,5 56% 3,4 42% 10,0 Summa provisionskostnader 385,3 347,0 11% 336,0 15% 1 392,9 Klassificeringen inom provisionskostnader har justerats jämfört med tidigare perioder. Justeringen omfattar även jämförelsetalen. Helår 11 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

12 Not 7 NETTORESULTAT AV FINANSIELLA POSTER Kv 4 Förändring Förändring Helår Förändring verkligt värde Ränterelaterade instrument 290,4 27,4 960% 60,4 382,9 Valutarelaterade instrument 616,6 408,5 51% 931,2 118,3 Säkringsredovisning Säkring till verkligt värde 924,7 483,8 91% 945,8 397,6 Ineffektivitet i kassaflödessäkring Realisationsresultat Ränterelaterade instrument 1,0 3,6 72% 15,3 93% 38,4 Ränteskillnadsersättning 17,4 15,4 13% 12,8 36% 56,3 Summa nettoresultat av finansiella poster 1,3 36,1 96% 48,3 98% 85,7 Not 8 KREDITFÖRLUSTER OCH OSÄKRA LÅNEFORDRINGAR Kreditförluster, netto, Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Årets kostnad för bortskrivning för konstaterade kreditförluster 23,8 27,8 Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som redovisats som konstaterade kreditförluster 22,5 23,6 Årets nedskrivning för kreditförluster 23,9 98,4 Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 9,4 39,4 Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster 3,5 10,8 Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar 12,3 52,4 Gruppvist värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad risk Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster 3,2 19,3 Årets nettokostnad för gruppvist värderade fordringar 3,2 19,3 Årets nettokostnad för infriande av garantier 0,0 0,0 Årets nettokostnad för kreditförluster 15,5 33,1 Samtliga uppgifter avser fordringar på allmänheten. Reserveringsgrad Total reserveringsgrad för osäkra lånefordringar, % 108,9 137,8 Reserveringsgrad exklusive gruppvisa reserveringar, % 81,1 99, Osäkra lånefordringar, Brutto Individuell reserv Gruppvis reserv Netto Brutto Individuell reserv Gruppvis reserv Netto Företagssektor 134,2 98,2 26,6 9,4 121,8 78,2 26,0 17,6 Hushållssektor 254,0 216,5 81,5 44,0 147,0 190,2 75,8 119,0 varav privatpersoner 171,8 146,7 63,2 38,1 153,0 123,4 68,1 38,1 Totalt 388,2 314,7 108,1 34,6 268,8 268,4 101,8 101,4 Från och med 1 januari tillämpas ny avräkningsmodell avseende det åtagande som länsförsäkringsbolagen har när det gäller kreditförluster för förmedlad affär. 12 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

13 Not 9 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN Lånefordringarna är i sin helhet geografiskt hänförliga till Sverige Utlåning till allmänheten före reserveringar Offentlig sektor 245,2 874,0 288,8 Företagssektor , , ,9 Hushållssektor , , ,2 Övriga 0,5 0,5 0,0 Totalt , , ,9 Reserveringar 422,8 421,6 370,2 Utlåning till allmänheten , , ,7 Återstående löptid på högst 3 månader , , ,6 Återstående löptid mer än 3 månader men högst 1 år , , ,9 Återstående löptid mer än 1 år men högst 5 år , , ,9 Återstående löptid mer än 5 år 1 016,8 937,2 800,3 Summa , , ,7 Definition Återstående löptid definieras som återstående räntebindningstid i de fall lånet löper med periodvis bundna villkor. NOT 10 DERIVAT Nominellt belopp Verkligt värde Nominellt belopp Verkligt värde Nominellt belopp Verkligt värde Derivatinstrument med positiva värden Derivat i säkringsredovisning Ränterelaterade , , ,0 952, , ,3 Valutarelaterade 7 486,9 544, ,2 371, ,5 456,0 Övriga derivat Valutarelaterade 110,0 12,3 69,0 13,7 353,0 16,2 Summa derivatinstrument med positiva värden , , , , , ,5 Derivatinstrument med negativa värden Derivat i säkringsredovisning Ränterelaterade , , , , , ,1 Valutarelaterade , , , , , ,5 Övriga derivat Valutarelaterade 70,1 1,3 25,0 17,8 Summa derivatinstrument med negativa värden , , , , , ,4 För att skydda sig mot de ränte- och valutarisker som koncernens upplåningsprogram ger upphov till ingår Länsförsäkringar ekonomiska säkringar. Med derivat uppnår bolaget säkring av såväl verkligt värde i de utställda obligationerna till följd av förändringar i marknadsränta, samt säkring av kassaflöde hänförlig till framtida flöden i utländsk valuta. Säkringsinstrument utgörs främst av ränte- och valutaränteswappar. 13 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

14 Not 11 Ställda SÄKERHETER, Eventualförpliktelser och åtaganden För egna skulder ställda säkerheter Pantsatta värdepapper i Riksbanken 1 900, , ,0 Pantsatta värdepapper hos Euroclear 1 300, , ,0 Lämnade säkerheter avseende derivat 10,0 10,0 10,0 Lånefordringar, säkerställda obligationer , , ,4 Lånefordringar, fyllnadssäkerheter , , ,0 Åtaganden till följd av återköpstransaktioner 2 030,7 530, ,6 Övriga säkerheter för värdepapper 5,0 5,0 5,0 Summa för egna skulder ställda säkerheter , , ,0 Övriga ställda säkerheter Inga Inga Inga Eventualförpliktelser Garantiförbindelser 56,0 56,6 54,5 Villkorade aktieägartillskott 4 240, , Förtida uttag vid 62 års ålder enligt pensionsavtal 24,6 24,6 32,4 Summa eventualförpliktelser 4 320, , ,9 Andra åtaganden Beviljade men ej utbetalda lån 8 137, , ,4 Beviljade men ej utnyttjade räkningskrediter 1 878, , ,6 Beviljade men ej utnyttjade kortkrediter 1 097, ,1 968,8 Summa andra åtaganden , , ,8 14 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

15 Not 12 Värderingsmetoder för verkligt värde I tabell framgår finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i balansräkningen utifrån använda värderingsmodeller där: Nivå 1 avser värden som fastställs från noterade kurser på en aktiv marknad, Nivå 2 avser värden som fastställs genom beräknade värden på observerbara marknadsnoteringar och Nivå 3 avser värden som bygger på egna antaganden och bedömningar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Tillgångar Belåningsbara statsskuldförbindelser 7 936, ,2 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , ,4 Aktier och andelar 1) 38,3 11,0 49,3 Derivat 1 894, ,6 Skulder Derivat 2 295, , Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Tillgångar Belåningsbara statsskuldförbindelser 4 881, ,4 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , ,6 Aktier och andelar 1) 76,8 11,0 87,8 Derivat 1 337, ,7 Skulder Derivat 2 780, , Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Tillgångar Belåningsbara statsskuldförbindelser 5 165, ,6 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , ,6 Aktier och andelar 1) 11,0 11,0 Derivat 1 685, ,5 Skulder Derivat 3 701, ,4 1) Näringsbetingade onoterade aktier och andelar värderas initialt till sitt anskaffninsvärde och skrivs ner om det finns objektiva belopp för ett nedskrivningsbehov.bedömningen baseras på senaste årsredovisning och prognostiserat resultat. 15 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

16 Not 12 Värderingsmetoder för verkligt värde, fortsättning Aktier och andelar Aktier och andelar Öppningsbalans ,0 Totalt redovisade vinster och förluster: redovisat i periodens resultat Förvärv av aktier Utgående balans ,0 Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar som ingår i den utgående balansen Öppningsbalans ,0 Totalt redovisade vinster och förluster: redovisat i periodens resultat Förvärv av aktier Utgående balans ,0 Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar som ingår i den utgående balansen Aktier och andelar Öppningsbalans ,0 Totalt redovisade vinster och förluster: redovisat i periodens resultat Förvärv av aktier Utgående balans ,0 Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar som ingår i den utgående balansen Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 80,5 80,5 108,5 108,5 122,3 122,3 Belåningsbara statsskuldförbindelser 7 936, , , , , ,6 Utlåning till kreditinstitut 8 042, , , , , ,6 Utlåning till allmänheten , , , , , ,5 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , , , , , ,6 Aktier och andelar 49,3 49,3 87,8 87,8 11,0 11,0 Derivat 1 894, , , , , ,5 Kundfordringar 280,2 280,2 239,1 239,1 282,0 282,0 Summa tillgångar , , , , , ,1 Skulder Skulder till kreditinstitut 5 035, , , , , ,6 In- och upplåning från allmänheten , , , , , ,7 Emitterade värdepapper , , , , , ,2 Derivat 2 295, , , , , ,4 Leverantörsskulder 79,9 79,9 50,4 50,4 46,8 46,8 Efterställda skulder 2 299, , , , , ,4 Summa skulder , , , , , ,1 Det har inte förekommit några överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 under första kvartalet, och inte heller under. Under första kvartalet och under förekom inte några överföringar från nivå 3. Det verkliga värdet på kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, kundfordringar, skulder till kreditinstitut och leverantörsskulder utgörs av en rimlig approximation av verkligt värde utifrån tillgångarnas och skuldernas anskaffningsvärden då dessa tillgångar respektive skulder har korta löptider. Verkligt värde på in- och utlåning har beräknats med en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella in- respektive utlåningsränta som tillämpas (inklusive rabatter). Huvudprincipen för värdering till verkligt värde av emitterade värdepapper är att värdering sker till priser från extern part per bokslutsdatum alternativt senaste handelsdag. När externa priser saknas alternativt bedöms som marknadsavvikande samt för värdering av verkligt värde av efterställda skulder har schablonmetod alternativt värderingsmetod baserad på bedömd eller ursprunglig emissions-spread använts. 16 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

17 Not 13 KAPITALTÄCKNINGSANALYS Basel III Basel II Basel II Eget kapital 8 407, , ,3 Avgår: Ej verifierat resultat 153,4 106,0 Justering för säkringskontrakt 28,6 Fond för verkligt värde 132,9 138,6 146,2 Immateriella tillgångar 376,6 397,1 434,4 Uppskjutna skattefordringar 9,2 9,2 12,3 IRK underskott 498,4 302,4 261,1 Aktieinnehav som ska dras av 10,7 Summa kärnprimärkapital 7 254, , ,3 Evigt förlagslån 290,0 Primärkapital 7 254, , ,3 Supplementärt kapital 2 296, , ,9 Avgår/tillkommer IRK underskott/överskott 32,5 302,4 261,1 Summa kapitalbas 9 584, , ,1 Riskexponeringsbelopp enligt Basel III , , ,7 Riskexponeringsbelopp med hänsyn till Basel 1-golvet , , ,1 Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden 634,7 647,2 657,6 Kapitalkrav för kreditrisk enligt IRK-metoden 3 094, , ,4 Kapitalkrav för operativa risker 209,5 178,8 178,8 Kapitalkrav för kredivärdighetsjustering 173,7 Kapitalkrav enligt Basel III 4 112, , ,8 Justering för Basel 1-golvet 3 341, , ,1 Summa kapitalkrav 7 454, , ,9 Kapitaltäckning Primärkapitalrelation enligt Basel III 14,1% 14,7% 14,1% Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III 14,1% 14,7% 13,6% Kapitaltäckningsgrad enligt Basel III 18,6% 18,7% 18,3% Kapitaltäckningskvot enligt Basel III 2,33 2,34 2,29 Primärkapitalrelation med hänsyn till Basel I golv 7,8% 8,4% 8,1% Kärnprimärkapitalrelation med hänsyn till Basel I golv 7,8% 8,4% 7,8% Kapitaltäckningsgrad med hänsyn till Basel I golv 10,3% 10,6% 10,5% Kapitaltäckningskvot med hänsyn till Basel I golv 1,29 1,33 1,31 Särskilda uppgifter IRK Reserveringar överskott (+) / underskott ( ) 466,0 604,8 522,2 IRK Totala reserveringar (+) 391,6 386,5 333,2 IRK Förväntat förlustbelopp ( ) 857,6 991,3 855,3 17 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

18 Not 13 KAPITALTÄCKNINGSANALYS, fortsättning Basel III Basel II Basel II Kreditrisk enligt schablonmetoden Institutsexponeringar 108,4 80,4 100,4 Företagsexponeringar 136,9 164,8 173,5 Hushållsexponeringar 60,7 54,9 47,4 Fallerande exponeringar 5,7 0,0 0,0 Säkerställda obligationer 290,6 292,7 291,8 Övriga poster 32,4 54,4 44,5 Summa kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden 634,7 647,2 657,6 Kreditrisk enligt IRK-metoden Hushållsexponeringar Fastighetskrediter 1 675, , ,3 Övriga hushållsexponeringar 757,1 789,5 769,9 Summa hushållsexponeringar 2 432, , ,2 Företagsexponeringar 661,8 736,0 768,5 Motpartslösa exponeringar 0,9 0,7 Summa kapitalkrav för kreditrisk enligt IRK-metoden 3 094, , ,4 Operativa risker Schablonmetoden 209,5 178,8 178,8 Summa kapitalkrav för operativa risker 209,5 178,8 178,8 Kreditvärdighetsjustering Schablonmetoden 173,7 Summa kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering 173,7 I och med ikraftträdandet av CRR (575/) träffas Länsförsäkringar Bank av en förändring av reglerna beträffande rapportering av kapitaltäckning med avseende på konsolideringsnivån för rapporteringen. Enligt CRR ska den konsoliderade situationen förutom bankgruppen även inkludera det blandade finansiella moderholdingföretaget Länsförsäkringar AB. Enligt den nya konsolideringsnivån skulle kärnprimärkapitalrelationen uppgå till 11,3 procent och kapitaltäckningsgraden till 15,0 procent. För att bättre återspegla den verkliga risken och kapitalsituationen i bankgruppen har banken ansökt om undantag enligt CRD IV hos Finansinspektionen. Besked kring detta har vid upprättande av denna delårsrapport ännu inte erhållits. Skulle undantag inte beviljas är ägarens avsikt att tillskjuta kapital så att banken enligt den nya konsolideringsmetoden fortsätter att vara välkapitaliserad. Not 14 upplysningar om närstående Väsentliga avtal för bankkoncernen utgörs i huvudsak av uppdragsavtal med de 23 länsförsäkringsbolgen samt uppdragsvtal med Länsförsäkringar AB rörande utveckling, service, ekonomi och IT. Koncernens ersättning till länsförsäkringsbolagen enligt gällande outsorcingavtal redovisas i not 6 Provisions kostnader. Mellan koncernföretagen har sedvanliga affärstransaktioner ägt rum som ett led av den outsourcade verksamheten. 18 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

19 Resultaträkning Moderbolaget Kv 4 Förändring Förändring Helår Ränteintäkter 906,5 954,1 5% 843,4 7% 3 585,1 Räntekostnader 690,3 739,4 7% 660,3 5% 2 789,1 Räntenetto 216,2 214,7 1% 183,1 18% 796,0 Erhållna utdelningar 0,0 0,1 0,0 0,1 Provisionsintäkter 81,7 77,7 5% 73,0 12% 298,1 Provisionskostnader 138,6 123,9 12% 141,5 2% 552,4 Nettoresultat av finansiella poster 6,1 10,2 40% 0,9 578% 19,4 Övriga rörelseintäkter 55,5 60,1 8% 57,5 3% 229,3 Summa rörelseintäkter 220,9 238,9 8% 173,0 28% 790,5 Personalkostnader 38,3 35,9 7% 35,9 7% 142,6 Övriga administrationskostnader 106,9 119,5 11% 114,3 6% 483,0 Summa administrationskostnader 145,2 155,4 7% 150,2 3% 625,6 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 43,1 19,4 122% 22,3 93% 82,7 Summa rörelsekostnader 188,3 174,9 8% 172,5 9% 708,3 Resultat före kreditförluster 32,6 64,1 49% 0,5 82,2 Kreditförluster, netto 2,5 14,8 83% 24,1 90% 80,1 Rörelseresultat 30,1 49,3 39% 23,6 2,1 Bokslutsdispositioner 11,9 11,9 Skatt 6,6 1,5 340% 5,2 6,2 Periodens resultat 23,5 35,9 35% 18,4 3,6 Rapport över totalresultat Moderbolaget Kv 4 Förändring Förändring Helår Periodens resultat 23,5 35,9 35% 18,4 3,6 Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Kassaflödessäkringar 10,1 Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 9,4 18,5 49% 17,1 45% 45,1 Omklassificering realiserade värdepapper 3,4 0,7 386% 3,0 13% 4,1 Skatt hänförlig till poster som omförts eller kan omföras till periodens resultat 0,9 3,9 3,1 9,0 Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt 3,2 13,9 11,0 32,0 Periodens totalresultat 20,3 49,8 59% 7,4 28,4 19 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

20 Balansräkning Moderbolaget Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 80,5 108,5 122,3 Belåningsbara statsskuldförbindelser m m 3 732, , ,2 Utlåning till kreditinstitut , , ,0 Utlåning till allmänheten , , ,9 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , , ,7 Aktier och andelar 49,3 87,8 11,0 Aktier och andelar i intresseföretag 1,0 1,0 1,0 Aktier och andelar i koncernföretag 6 499, , ,0 Derivat 661,0 602,7 601,3 Förändring av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljen 95,6 64,8 64,0 Immateriella tillgångar 329,4 347,7 360,9 Materiella tillgångar 3,2 2,6 1,5 Uppskjutna skattefordringar 6,3 6,3 5,4 Övriga tillgångar 131,0 386,1 409,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 266,7 871,2 944,1 Summa tillgångar , , ,0 Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut 5 714, , ,1 In- och upplåning från allmänheten , , ,3 Emitterade värdepapper , , ,3 Derivat 828,9 653,5 661,2 Förändring av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljen 88,2 46,2 76,4 Uppskjutna skatteskulder 0,0 Övriga skulder 264,2 455,6 375,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 492, , ,2 Avsättningar 6,2 6,1 8,1 Efterställda skulder 2 299, , ,7 Summa skulder och avsättningar , , ,5 Obeskattade reserver 11,9 11,9 Eget kapital Aktiekapital, aktier 954,9 954,9 954,9 Reservfond 18,4 18,4 18,4 Övriga reserver 72,9 76,1 55,1 Balanserade vinstmedel 6 665, , ,5 Periodens resultat 23,5 3,6 18,4 Summa eget kapital 7 735, , ,5 Summa skulder, avsättningar och eget kapital , , ,0 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden För egna skulder ställda säkerheter 4 518, , ,0 Övriga ställda säkerheter Inga Inga Inga Eventualförpliktelser 4 302, , ,6 Övriga åtaganden , , ,2 Övriga noter Redovisningsprinciper 1 Kapitaltäckningsanalys 2 Upplysningar om närstående 3 20 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011 - 09-05 Dnr 12-9348 Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) ( Banken ) grundprospekt för

Läs mer

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011 - 1 1-01 Dnr 12-11598 Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) ( Banken ) grundprospekt för

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank 29 APRIL Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari mars PERIODEN I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 42 procent till 279 (197) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 9,1 (7,5) procent.

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek Januari mars 2012

Länsförsäkringar Hypotek Januari mars 2012 23 APRIL Länsförsäkringar Hypotek Januari mars Perioden i korthet Utlåningen ökade 11 procent till 91 (82) mdr. Rörelseresultatet ökade 80 procent till 81 (45) och räntabiliteten på eget kapital uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank 10 FEBRUARI 2016 Länsförsäkringar Bank Bokslutskommuniké ÅRET I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 26 procent till 1 175 (935) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,9 (8,3) procent.

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank 25 OKTOBER Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-september PERIODEN I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 25 procent till 1 077 (863) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 10,0

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek Januari september 2012

Länsförsäkringar Hypotek Januari september 2012 25 OKTOBER Länsförsäkringar Hypotek Januari september Perioden i korthet Rörelseresultatet ökade till 254 (137) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 5,7 (3,5) procent. Räntenettot ökade 60

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank 20 JULI Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-juni PERIODEN I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 24,7 procent till 697 (559) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 9,8 (8,8) procent.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek 10 FEBRUARI 2016 Länsförsäkringar Hypotek Bokslutskommuniké ÅRET I KORTHET Rörelseresultatet ökade 26 procent till 509 (405) och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,0 (5,5) procent. Räntenettot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank Länsförsäkringar Bank D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I m a r s 2 0 0 8 Sammanfattning Resultatet före kreditförluster uppgick till 77 (66) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 63 (54) Mkr. Intäkterna

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek Länsförsäkringar Hypotek D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i S e p t e m b e r 2 0 0 7 Sammanfattning Utlåningen ökade med 25 procent från 35 mdr till 44 mdr. marknadsandelen för hypoteksutlåning till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 31 maj 2012

Tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 31 maj 2012 - 09-0 5 Dnr 12-9349 Tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 31 maj Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) ( Hypoteket ) grundprospekt

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek 20 JULI Länsförsäkringar Hypotek Delårsrapport januari juni PERIODEN I KORTHET Rörelseresultatet ökade 55,9 procent till 343 (220) och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7,2 (5,4) procent. Räntenettot

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab :3 Delårsrapport Januari september Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER Spintab JANUARI SEPTEMBER I SAMMANDRAG Räntenettot är fortsatt stabilt och uppgick till 3 773 (3 631) Utlåningen

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Tillägg 2011:4 till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 1 juni 2011

Tillägg 2011:4 till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 1 juni 2011 2012-02- 2 7 Dnr 12-2220 Tillägg :4 till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 1 juni Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) ( Hypoteket ) grundprospekt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ)

Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ) f Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ) 1 (12) Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1 589 mkr (975), en ökning med 63 procent jämfört med samma period föregående år. Jämfört

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011. AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011. AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Delårsrapport AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning 2011 Jan-jun 2010 Jan-jun Räntenetto, 857 648 Rörelseresultat, 220 445 Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab 2005:3 Delårsrapport Januari september 2005 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER 2005 Spintab JANUARI SEPTEMBER 2005 I SAMMANDRAG Utlåningen ökade under perioden med 26 807 (22 622) Rörelseresultatet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer