Miljö- och hälsoskyddschef Anne-Charlotte Glantz Dnr: 10051

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef Anne-Charlotte Glantz Dnr: MHN/2014: Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar behovsutredning 2015 för miljö- och hälsoskyddskontoret. Beskrivning av ärendet Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsområden regleras i reglemente antaget av kommunfullmäktige. Av reglementet framgår det vilka arbetsuppgifter som nämnden har inom kommunen. Miljö- och hälsoskyddskontoret har valt att ta fram en behovsutredning för hela nämndens verksamhetsområde. Miljötillsynsförordningen (2011:13) förtydligar kommunens ansvar för tillsyn enligt miljöbalken. Av den framgår att det ska finnas en aktuell behovsutredning som uppdateras minst en gång varje år. Nämnden ska genomföra regelbunden tillsynsutredning, verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering av tillsynsverksamheten samt att avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet Livsmedelslagstiftningen är gemensam inom EU och omfattas av centrala krav på att resurser för kontrollen ska finnas. Livsmedelskontrollen är till större delen avgiftsfinansierad och det innebär att den kontrolltid som nämnden tar betalt för ska levereras. Övriga verksamhetsområden har inte samma krav på behovsutredning. Behovsutredningen utgör ett underlag för att säkra resursbehovet. I samband med Förutsättningar till flerårsplan , ska dessa medel äskas om finansiering inte kan ske via andra medel. Den är även ett underlag för framtagandet av tillsynsplanen där ev. prioriteringar ska framgå. Tillsynsplaneringen genomförs under hösten

2 Grundläggande underlag för beräkningar av tid Tillgängliga resurser För att kunna tala om vilka resurser som finns tillgängliga krävs det en beräkning av vilken planerbar tid varje handläggare har till sitt förfogande. Kontoret har grundat sin analys på statistik från kommunen vad beträffar totalt antal arbetstimmar/heltid, sjukfrånvaro, vård av barn mm. Den totala årsarbetstiden per heltidsanställd är ca 1700 timmar (semester och helger är borträknade). När man räknar bort genomsnittlig tid för sjukfrånvaro, vård av sjukt barn och föräldraledighet samt fortbildning och tid för kontorsgemensamma aktiviteter kvarstår timmar (193 arbetsdagar). Nämnden har till sitt förfogande 1400 tim/ heltidsanställd för att utföra samtliga hos nämnden förekommande arbetsuppgifter. Tid för myndighetsutövning och övrig tid Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsuppgifter är av olika karaktärer. Planerad tillsyn (avgiftsfinansierad) Oplanerad/händelsestyrd tillsyn (avgiftsfinansierad) Oplanerad/händelsestyrd tillsyn (anslagsfinansierad) Förebyggande arbetsuppgifter, ((fysisk planering), delvis avgiftsfinansierat)) Planerad tillsyn är den årligen återkommande tillsynen där samtliga verksamheter som vi bedriver tillsyn på har en riskbaserad taxa. Av den riskbaserade taxan framgår antalet tillsynstimmar respektive verksamhet ska ha. Det är kontorets uppgift att se till att vi levererar rätt mängd tillsyn i förhållande till taxan. Oplanerad tillsyn/händelsestyrd (avgiftsfinansierad) är tillsyn som sker i form av anmälningar/ansökningar, befogade klagomål mm. Det är tillsyn som vi inte kan styra över och volymerna är oftast konstanta år från år. Volymförändringar som kommer plötsligt och ex. befogade klagomål kan vara svårt att beräkna tidsmässigt. Oplanerad/ händelsestyrd tillsyn (anslagsfinansierad) är den tillsyn vi inte kan ta betalt för. Det kan vara obefogade klagomål, rådgivning och information till verksamhetsutövare/ kommuninvånare etc. Förebyggande arbetsuppgifter kan vara uppgifter som åligger kontoret utifrån reglementet eller lagstiftningen eller som är ren service och sker utanför lagstadgat område. Enligt reglementet ska kontoret arbeta och följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområde. Kontoret ska medverka i den fysiska planeringsprocessen. Kontorets arbetssätt idag är att medverka i samtliga planuppdrag som Kontoret för samhällsbyggnad initierar. Kontoret tar även initiativ till och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågorna i bygglovsprocessen. 2

3 TOTALT Miljöskydd ink fysisk planering Handläggarna lägger dessutom tid på olika övergripande administrativa kontorsgemensamma arbetsuppgifter vilket omfattar ca 370 timmar. Exempel på sådana arbetsuppgifter är: Kvalitetsarbete t.ex. uppdatering av kvalitetssystemet och dess rutiner, internrevisioner, framtagande av dokumentmallar och blanketter, åtgärda synpunkter till förbättring och avvikelser vid revisioner. Informationsarbete - utveckla och underhålla hemsidan, göra informationsmaterial, informera om vår verksamhet i olika sammanhang. Styrdokument - t.ex. framtagande/ uppdatering taxor, delegationsordningar och lokala föreskrifter. Verksamhetsplanering och uppföljning t.ex. verksamhetsplanering, tillsynsplan, utredning av resursbehov, göra delårsavstämningar, m.m. Skötsel av ärendehanteringssystemet samt övriga datauppdateringar Arbetsuppgifterna är sådana som kontoret initierar själva för att utveckla verksamheten men det är även arbetsuppgifter som kommer från andra kontor inom kommunen och där kontoret har en roll och förväntas delta. Reglementet säger även här att kontoret ska delta och tillföra synpunkter utifrån miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde. Sammanfattningsvis kan sägas att kontorets tid räknas fram utifrån riskbaserad taxa och faktisk finansierad tid. Övrig tid utgår från handläggarnas stora erfarenhet av tillsyn- och förebyggande arbete. Kombineras erfarenheten med faktiskt konstaterande i ett tidsredovisnings system kommer tidsplaneringen så nära sanningen som det är möjligt. Beräkningsgrunder för tid inom respektive ämnesområde När de gemensamma administrativa arbetsuppgifterna (372 tim) dras ifrån den framräknade planerbara tiden (1400 tim) kvarstår 1028 tim (142 dagar) som ska räcka till för kärnverksamheten (tillsynstiden) och det arbete som är direkt relaterat till dessa arbetsuppgifter ( möten i ämnesgrupper, framtagande av rutiner, granskning av bygglov mm mm). Kontoret har ett bakgrundsmaterial i form av ett excel-dokument där all tid som ankommer på nämndens verksamhetsområde listas och tidssätt. Siffrorna i tabellen nedan är hämtat från detta dokument. Tabell: Resursbehov, område för område Tillgänglig resurs 2014 (tim) Resursbehov (tim) Diff (tim) 3 Tillgänglig resurs 2014(tjänst) Resursbehov (tjänst) , Diff (tjänst) Hälsoskydd ,3 Livsmedel ,9 Alkohol, folköl och tobak och receptfria läkemedel ,2 0,2

4 Kommentarer till ökat resursbehov Miljöskydd: Behovet visar på en resursökning på ca 2 heltid mot nuvarande bemanning. Under 2014 planeras en avloppsinventering (nämndmål) att påbörjas vilket med största sannolikhet kommer att leda till ett antal tillsynsärenden och nya avloppsansökningar under Tiden för tillsynen av dagvattenanläggningar har utökats som ett led i arbetet med miljökvalitetsnormerna för vatten samt nämndmål. Kommunens expansiva skede innebär ett större deltagande i planer samt bygglovsärenden. I behovsutredningen har även tid tagits med för arbete med kemikalietillsyn och andra nationella projekt vilket nedprioriterats tidigare då resurserna inte räcker till. Fysisk planering: Behovet visar på en resursökning på ca 1 heltid mot nuvarande bemanning. Väsbys framtida befolkningsökning och bebyggelsetryck där Kontoret för samhällsbyggand producerar fler planer innebär en ökad medverkan för kontoret i den fysiska planeringsprocessen. Kontoret deltar i ett flertal övergripande projekt t.ex. Översiktsplanering inkl. ekologisk utvecklingsplan, hållbarhetsstrategi, klimat- och sårbarhetsstrategi. Åtgärder kan förväntas enligt trafikplanen inkl. bullerkartläggning. Kontoret har nu åter tagit över handläggning av Arlanda. Hälsoskydd: Hälsoskydd är det område som har flest antal ärenden/tillsyn som är oplanerad, vilket innebär att det också är svårast att tidsplanera. Behovet visar på en resursökning på ca 0,3 heltid mot nuvarande bemanning. Kommunens expansiva skede innebär ett större deltagande i bygglovsärenden. Ett nytt område som kräver tillsyn och som tillkommit är tillsyn av kosmetiska produkter. Livsmedel: Resurser finns för att genomföra den fasta årligt återkommande kontrollen. De administrativa arbetsuppgifterna räknar livsmedelskontrollen att de motsvarar en resursökning motsvarande 0,9 tjänster. Behovsutredningen har tidigare inte redovisat samtliga arbetsuppgifter. Administrativa uppgifter kan vara registervård, fakturering och deltagande i olika projekt. Tiden för resor har tidigare inte redovisats. Kommunens expansiva skede kan innebär en utökning av nya verksamheter eller flera ägarbyten som etablerar sig och kräver fler resurser av miljö- och hälsoskyddkontoret. Alkohol, folköl, tobak och receptfria läkemedel Har tillräckligt med resurser. Viss osäkerhet finns beträffande hur mycket tid som arbetet med provköp kommer att ta. Medverkan från Skatteverket vid tillsyn har resulterat i att fler tillsynsärenden har inletts. Ett fortsatt samarbete med Skatteverket kan därför generera mer tidsåtgång för kontoret. 4

5 Slutsats Tabellen påvisar ett samlat behov av totalt16 tjänster och enligt behovsutredningen har kontoret för närvarande resurser motsvarande ca 12 tjänster dvs.ca 75 % av det totala behovet. Behovsutredningen ska avge ett behov och i den ska inte någon värdering göras av hur nämnden ska kunna fullfölja sina åtaganden under aktuellt år. På kontoret pågår många administrativa, kvalitetshöjande förbättringar och diskussioner. Vi jobbar ständigt med förändring och förbättring och det innebär att vi inte alltid befinner oss i fas med planeringen. För att bekräfta att det resursbehov som behovsutredningen är riktigt behövs en fungerande tidsregistrering. Kontoret har from 2014 en fungerande tidredovisning, men den ser vi inte resultatet av förrän inför 2016 års behovsutredning. Ytterligare kvalitetshöjande och ev tidsbesparande pågående arbetsförändringar är: Framtagande av processkartor och processbeskrivningar av de vanligaste ärendena (samsyn och kalibrering av ärendehandläggning) Samordning av registrering i ärendehanteringssystemet (spar tid, möjliggör bättre statistikuttag på antalet ärenden/fattade beslut mm) Förändrade effektivare arbetsmetoder (projektinriktat arbetssätt) Förbättring av mallar för beslut och inspektionsrapporter (tidsbesparande med fungerande mallar) En behovsutredning där intäkter framgår (möjliggör en avstämning av finansiering av eventuella resurser) Samtliga av dessa förbättringar kan vi tidigast se resultat av inför behovsutredning I behovsutredning för 2015 konstaterar kontoret att behovet är ytterligare ca 4 tjänster och det är inte ett osannolikt behov. Kontoret behöver dock genomföra förbättringsåtgärder och analysera bakgrundsdata för att få mer säkerhet i siffrorna som stöd för den resursökning som bedöms. Inför 2016 tros detta vara möjligt. Beslutsunderlag 1. Behovsutredning (excel) Miljö- och hälsoskyddskontoret Anne-Charlotte Glantz Miljö- och hälsoskyddschef 5

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer