Förutsättningar till flerårsplan Miljönämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar till flerårsplan Miljönämnden"

Transkript

1 Förutsättningar till flerårsplan Miljönämnden

2 1 Sammanfattning 2/23 Miljönämndens utmaningar nu och framöver är att prioritera och ändå svara upp mot de förändringar som hela tiden sker inom nämndens ansvarsområde och de förväntningar som man internt i kommunen har på nämnden. Den ökade befolkningstillväxten på prognosticerade 5,6 % under år och 2017 kommer kräva en resursökning till miljökontoret. Under de föregående två åren har miljönämnden haft ett stort överskott vid årets slut som berott på att det blivit plötsliga personalförändringar sent på året. Det har också inneburit att nämnden kommit efter med olika arbetsuppgifter. Nämnden måste kontinuerligt arbeta för att ha full bemanning med en kompetent personalstyrka för tillsynen. För att nämnden ska kunna genomföra sitt uppdrag och kunna bedriva en effektiv och kvalitetsmässigt hög tillsyn behöver kontoret förstärka sin personalstyrka med två tjänster (enligt behovsutredningen för 2017). Inför 2017 begär därför miljönämnden medel för att kunna rekrytera ytterligare två handläggare. Nämnden ska förhålla sig till Kommunfullmäktiges prioriterade mål och de åtta prioriterade miljöområdena i kommunens miljöledningssystem. Utöver det ställer nationella myndigheter krav på att nämnden ska kunna visa hur man arbetar mot de16 nationella miljömålen, nationella livsmedelsmål eller folkhälsomål. Årligen fastställer nämnden behovsutredning och tillsynsplan (lagkrav) för hela verksamheten. En tillsynsplan ska göras årligen och visa hela nämndens verksamhetsområde och prioriteringar utifrån behovsutredningen. Under de närmaste året kommer nämnden främst arbeta med Utveckling av administrationen på kontoret mot e-arkiv och ett processinriktat arbetsätt Implementera nytt ärendehanteringssystem för miljönämnden Fortsätta projektet " God myndighetsutövning" för att behålla och utveckla kontorets medarbetare Nämnden har även prioriterat mål för kommande tillsynsverksamhet att styra mot. Dessa mål är kopplade mot olika tillsynsinsatser som har varit i fokus och kommer fortsatt vara i fokus inför Prioriterade områden är: Miljökvalitetsnormer för vatten Fastighetsägarprojektet Under 2017 avsluta kommunens deltagande i det nationella skolprojektet för kommunens samtliga skolor 2 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn inom områdena: miljöskydd hälsoskydd livsmedel alkohol, folköl och tobak och receptfria läkemedel lotteriärenden strandskydd strålskydd tillsyn av vissa naturvårdsfrågor enligt miljöbalken (dispenser från reservat-föreskrifter mm) tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer Nämnden ansvarar även för driften av Upplands Väsbys Naturskola.

3 3 och nyckeltal 3/23 Förutom de 4 perspektiven i verksamhetsplanen så styrs verksamheten utifrån den fastställda behovsutredningen och tillsynsplanen (bägge är lagstiftade). Perspektiv: 3.1 Kund Miljönämnden har i det dagliga arbetet många kontakter med "kunder" (boende, verksamhetsutövare, besökare) - alla som bor, vistas och verkar i Väsby. Bemötandefrågorna är en viktig del i nämndens arbete och det är viktigt att nämnden lyckas i sin kommunicering med medborgarna. Det finns två viktiga delar i arbetet med tillgänglighet och bemötande gentemot de enskilda medborgarna som kommer i kontakt med miljökontoret. Det första är att arbeta med att bibehålla ett bra samarbete med Väsby Direkt som är kontorets ansikte utåt gentemot kund. Kontoret/ Väsby Direkt måste hela tiden ligga steget före och fånga upp dagsaktuella frågeställningar och för kontorets del förse Väsby Direkt med kunskap och material för att de ska kunna ge bra svar på medborgarnas frågor. Kommunfullmäktiges mål: Kunden i fokus Nämndmål De som kontaktar Miljökontoret ska få hjälp samt ett korrekt och professionellt bemötande. Nyckeltal Andel frågor till Väsby Direkt inom nämndens område som gett ett accepptabelt svar. Det andra är att det är viktigt att kontoret och Väsby Direkts handläggare har samma syn på professionellt bemötande och service gentemot kund. Är vi tydliga och kan förmedla både positiva och negativa besked på ett sakligt sätt kan vi lyckas i vår kontakt med medborgarna / våra kunder. En annan stor framgångsfaktor är att lyckas bra i de rekryteringar som genomförs och anställa bra kompetent personal som delar kontorets gemensamma syn och höga ambition om gott bemötande. Resultat Länssnitt % 85% 85% 87% 87% Utmaningar och risker Väsby Direkt är nämndens och kontorets ansikte utåt. Det är Väsby Direkt som möter medborgarna, nämndens kunder först. Misslyckas vi i vår dialog och att delge information till Väsby Direkt får medborgarna, nämndens kunder sämre svar på sina frågor. Kommunfullmäktiges mål: Kunskap och lärande I Upplands Väsby ska barnperspektivet finnas med i det dagliga arbetet och genom att medverka i Folkhälsomyndighetens nationella skolprojekt sätter miljönämnden barnperspektivet i fokus. Projektet påbörjades under och syftet är att inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets

4 4/23 skolor ska bli bättre och att skolorna ska uppfylla miljöbalkens krav på inomhusmiljö. Fokusområden är tillsyn av städning och ventilation. Samtliga Upplands Väsbys skolor, privata och kommunala har besökts. och 2017 fortsätter nämndens arbete med att ställa krav så att en god inomhusmiljö uppnås även för förskolor. et för miljönämnden är att det ska vara en god inomhusmiljö i våra förskolor/skolor som bidrar till att eleverna mår bra och det att det ger förutsättningar till en god lärmiljö. Naturskolan kommer 2017 att utreda möjligheten att utöka uppdraget att även innefatta fritidsverksamhet under terminer och sommarlov, för att stärka integration och övrig fritidsverksamhet. Nämndmål Nämnden ska verka för en bra förskole/ skolmiljö som bidrar till att öka barnens lärande. Nyckeltal Andel kontrollerade förskolor avseende städning och ventilation. Förskolorna ska besökas i år och få kontroll avseende städning och ventilation Andel besökta skolor som åtgärdat brister gällande städning och ventilation. Andel förskolor som åtgärdat brister efter tillsyn avseende ventilation och städning Resultat Länssnitt % 100% 50% 100% % 100% Utmaningar och risker Tillsynen kommer troligtvis visa på en del brister på inomhusmiljön både på de kommunala och privata förskolor/skolorna. Folkhälsan är ett fokusmål från kommunfullmäktige och det är viktigt att kommunen är en "föregångsman" i detta avseende. Miljönämnden kommer att att ställa krav på att brister i inomhusmiljön åtgärdas. Kommunfullmäktiges mål: Trygghet och hälsa Nämndmål Nämnden ska verka för en sund inomhusmiljö i bostäder och offentliga miljöer. Nämnden ska verka för att tobaksförsäljning till ungdomar under 18 år minskar. Nyckeltal Andel av totala antalet lägenheter i flerbostadshus som ingår i fastighetsägarprojektet och som har kontrollerats. Skall vara slutfört 2017 Andel försäljningsställen som har kontrollerats genom kontrollköp enligt tillsynsplan. Resultat Länssnitt % 97% 100% % 100% 100% 100% Utmaningar och risker Fastighetsägarprojektet är stort och omfattar ett stort antal fastighetsägare (80 st.flerbostadshus). Flera ämnesgrupper och handläggare på miljökontoret är inblandade. Vid oförutsedda händelser kan tidplanen behöva ändras. Kontoret har även upptäckt att det är svårt att få kontakt och boka tid med ansvariga, främst på de mindre bostadsrättsföreningarna vilket gör att projektet tenderar

5 att ta längre tid än planerat. 5/23 Perspektiv: 3.2 Samhälle och miljö Nämndens stora positiva miljöpåverkan är resultatet av det egna tillsynsarbetet. Kommunfullmäktiges mål: Hållbar tillväxt Under den kommande planeringsperioden lyfts frågan om skydd av yt- och grundvatten upp som ett prioriterat område. Nämnden har prioirterat tillsynen inom områdena dagvatten och enskilda avlopp. Utöver detta har nämnden ett nämndspecifikt uppdrag att vara ansvarig för projektet - Spåra och stoppa läckage av PCB till Väsbyån/Oxundasjön. Detta projekt kommer pågå under och framåt. et är att identifiera källorna till orsaken och att ta ställning till fortsatt åtgärd. Miljönämnden deltar i SBA-undersökningen (SBA = Stockholm Business Alliance) som mäter företagarnas uppfattning av kontorets arbete, deras NKI (Nöjd - Kund-Index) beträffande tillgänglighet, information, bemötande, kompetens,rättsäkerhet och effektivitet.undersökningens resultat bidrar till att vi kan dra slutsatser av vilka förbättringsområden vi har att arbeta med. Under 2017 slutförs framtagandet av strategi för bergvärmeanläggningar samt att den implementeras Utmaningar och risker För att kunna uppnå de krav som ställs för att miljönämnden ska bidra med en positiv miljöpåverkan samt aktivt deltagande i samhällsbyggandeprocessen så måste de krav som ställs i den fastställda behovsutredningen tillgodoses. Om det inte kan ske så kommer miljönämnden inte nå målen samt att kommunens samhällsbyggande försenas/ försvåras. Kontoret behöver rekrytera fler medarbetare under de kommande åren m.h.t. kommunens vision att år 2040 växa till invånare samt skärpta lagkrav och nya lagar. Kommunfullmäktiges mål: Näringsliv och arbete Nämndmål Nämnden ska ha ett kundorienterat arbetssätt mot verksamhetsutövare som kännetecknas av professionellt bemötande och utförande, effektivitet och rättsäkerhet Nyckeltal NKI i SBA-mätning miljöbalken och livsmedelstillsynen (enkäten riktar sig till företag). NKI i SBA-mätning serveringstillstånd (enkäten riktar sig till företag) Resultat Länssnitt Utmaningar och risker Ett lågt NKI (Nöjd Kund Index) i SBA-undersökningens kan vara påverkat av att nämnden har

6 6/23 drivit t.ex. kampanjer på företag som är ovana vid tillsyn, tagit ut avgifter eller genomfört förhöjning av taxa eller på annat sätt fattat beslut som påverkat enskilda verksamhetsutövare. Sådana insatser ger ofta negativa omdömen. Utmaningen är att hela tiden ligga steget före och kunna sakligt informera och skapa förståelse hos verksamhetsutövarna för ev. avgifter och negativa beslut så att de trots ett negativt besked upplever kontakten med miljökontoret som positiv. sättningen är att via kommunikation med företagarna medvetengöra att den tillsyn som miljökontoret bedriver på dem innebär en kvalitetstämpel på deras verksamhet som de kan använda gentemot sina kunder. Med ett mer regelbundet utskick av frågeformuläret till verksamhetsutövarna kan kontoret snabbare ha möjlighet att se samband och göra en analys av de omdömen som då kommer fram. Kommunfullmäktiges mål: Miljö och klimat Nämndmål Nämndens tillsyn ska bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten Nyckeltal Andel enskilda avlopp som har inventerats enligt tillsynsplan Andel dagvattendammar som har fått tillsyn enligt tillsynsplan. Andel enskilda avlopp som åtgärdat brister efter inventering. andel dagvattendammar som åtgärdat brister efter tillsyn Resultat Länssnitt % 50% 100% % 60% 80% 100% 70% 100% 70% 80% 90% Utmaningar och risker Genom att aktivt bedriva tillsyn på enskilda avlopp och dagvatten kan nämnden bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås. Kontoret bedömer att det är möjligt att bedriva denna tillsyn med de resursbehov som står i behovutredningen. Om nämndens resurser förändras kan målen vara svåra att uppnå. En ny bedömning och prioritering mellan nämndens tillsynsområden måste då genomföras. Perspektiv: 3.3 Medarbetare Att ha medarbetare som tycker det är roligt att gå till jobbet och känner meningsfullhet visar sig både med arbetsglädje och resultat. God stämning på kontoret visar sig utåt i de kontakter med medborgare och verksamhetsutövare som kontoret har. Inspektören ska känna sig trygg i sin roll och veta vad som förväntas. Kontoret har påbörjat ett arbete med att jobba processinriktat och att ta fram processbeskrivningar för de vanligaste arbetsuppgifterna, kompletterat med rutinbeskrivningar där så behövs. Processkartor för likartad handläggning mellan ämnesgrupperna, processbeskrivningar och rutinbeskrivningar med tillhörande mallar för den dagliga handläggningen ska tillsammans bilda kontorets kvalitetshandbok. De ekonomiska resurser som nämnden har för personal ska användas fullt ut. Vid relativt kort sjukfrånvaro och i samband med annan tillfälligt minskad tjänstgöring, kan det vara svårt att få in handläggare. Det är viktigt för nämnden att arbeta med snabb rekrytering vid vakanser.

7 Kommunfullmäktiges mål: Stolta medarbetare Nämndmål Nämnden ska verka för att ha en frisk och stolt personalstyrka på miljökontoret Nyckeltal Hållbart medarbetar engagemang (HME) 7/23 Kontoret arbetar aktivt med att ha en balans och jämvikt mellan manliga/kvinnliga anställda för att få en jämvikt på arbetsplatsen. För miljö- och hälsoskyddsyrket finns det en stor övervikt på kvinnliga inspektörer vilket innebär att jämställdhetsfrågan vad gäller rekryteringar blir omvänt. Resultat Länssnitt Nöjd medarbetar index (NMI) Bemötandeindex (BME) Andel % medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 h eller mindre på ett år. 80% 80% 80% 80% 80% Utmaningar och risker Nämnden har en styrka i att miljöbalken och livsmedelslagstiftningen ställer krav på både behovsutredningar och tillsynsplaner (årliga och fleråriga). Det innebär att nämnden måste analysera och ta fram samtliga arbetsuppgifter som nämnden är ålagd att göra och tidssätta dessa. Utmaningen är att tidssätta och följa upp de arbetsuppgifter som görs samt att förutse och värdera andra arbetsuppgifter som tillkommer. Personal som trivs och tycker om sitt arbete har en hög ambitionsnivå och det speglar sig både i resultat och nöjda kunder. Om personalen känner att de hinner med att genomföra ett bra jobb så är de stolta över det arbete de genomför. Det gäller att vara proaktiv och anställa nya medarbetare snabbt samt ta in vikarier för lediga medarbetare. Perspektiv: 3.4 Ekonomi Miljönämndens stora kostnader är idag personalkostnader för att genomföra det uppdrag nämnden är satt att genomföra. Nämnden äskar dessutom ytterligare resursförstärkning till kontoret inför För att kunna genomföra verksamheten enligt befolkningsprognosen och behovsutredning 2017 krävs att både kostnadssidan såväl intäktsidan ses över. Nämnden anser att det kan finnas möjligheter till att öka de externa intäkterna med 1,7 Mkr och därmed självfinansieringsgraden men det kräver olika genomlysningar. Genomlysningar som behöver genomföras är: Om taxan har rätt nivå och om rätt timmar tas ut som motsvarar det arbete miljönämnden lägger ner Översyn av kontorets timavgift Översyn av att nämndens administrativa kostnad (tjänster som köps från Stöd & Process) är på rätt nivå i förhållande till den tid som levereras. Under ökade SP kostnader med 8,5 % samtidigt som priskompensationen var 1 %. Miljönämnden kommer påbörja detta under men vissa effekter kommer först märkas under

8 8/ Miljönämnden har dessutom de senaste tre åren gått med rejält överskott på grund av oplanerade vakanser och detta har motsvarat c:a 2 miljoner kronor som bidrag till kommunens budget. Kommunfullmäktiges mål: Ekonomiskt resultat Miljönämnden ska ha en budget i balans. Nämnden bedriver myndighetsutövning och det är inte möjligt att ta ut avgifter för att uppnå full kostnadstäckning. De flesta avgifter som kontoret tar ut är fasta årliga tillsynsavgifter som inte går att påverka annat än med en taxehöjning. Den andel övriga avgifter som kontoret tar ut är timavgifter för handläggningskostnader av ärenden, kostnadstäckning för uppföljande tillsyn och t.ex. befogade klagomål. Nämnden har genom förändring av taxan ökat sina intäktsmöjligheter. En del av dessa intäktsökningar beror på prioritering av tillsyn på verksamheter som inte har fast årlig avgift. Miljökontoret deltar sedan 2012 i Miljösamverkan Stockholms läns nyckeltalsprojekt där självfinansieringsgraden för miljöbalken och livsmedelskontrollen jämförs. Naturskolans verksamhet är helt skattefinansierad. Nämndmål Nämnden ska ha en budget i balans. Nyckeltal Självfinansieringsgrad miljöbalken Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll Självfinansieringsgrad inom tillsyn för alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel Resultat Länssnitt Ekonomi i balans Utmaningar och risker All tillsyn som miljönämnden bedriver kan inte avgiftsfinansieras. Det innebär att det inte går att få full kostnadstäckning inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden får uppdrag som inte kan finansieras med avgifter, försämras förutsättningarna för nämndens möjlighet till självfinansiering. Det är främst genom att aktivt bedriva tillsyn som miljönämnden kan finansiera sin verksamhet. Det går inte att ta betalt för det förebyggande arbetet med bland annat rådgivning till företag mm. Om många verksamheter skulle läggas ned får nämnden minskade intäkter. Detta kan bli speciellt kännbart inom livsmedelsområdet eftersom det omfattar det största antalet av nämndens verksamheter som har återkommande årlig kontroll. Av nämndens totala personalstyrka består hälften av småbarnsföräldrar. Det medför att de har frånvaro under året i form av bland annat föräldraledighet som är svår att kalkylera med. De senaste åren har den här frånvaron genererat ett överskott på nämndens budget. Miljönämnden har under de senaste åren ökat sina intäkter. Trots det har inte självfinansieringsgraden ökat. Miljönämnden kommer under påbörja en analys utav möjligheterna att öka självfinansieringsgraden bl.a. med att justera taxan och vilka andra åtgärder som krävs för att öka självfinansieringen.

9 Ekonomisk översikt 9/23 MN har utifrån en del eftersläpningar inom miljö och hälsoskydd ett behov att öka resurserna. Till detta kommer en förväntad befolkningstillväxt på 5,6 % som ganska linjärt ökar kraven på MK. Förutom detta har MN en mycket viktig del i att vara delaktig i den stora tillväxttakten att expandera samhällhällsbyggande utifrån ett hållbarhetsperspektiv som finns inom Väsby kommun. En lägre ambitionsnivå för MN avseende detta kommer få hämmande effekter på samhällsbyggandet Volymer och kostnadsnyckeltal Verksamhetsförändringar I de tidigare genomförda behovsutredningarna har nämnden påvisat ett underskott på handläggare. Behovsutredningen för 2017 visar att kontoret skulle behöva förstärkas med ytterligare 2,0 handläggare för att klara hela kontorets uppdrag. Enligt behovsutredningen fördelar sig resursbehovet på kontoret enligt följande: Miljöskydd 0,3 tjänst Hälsoskydd 1,1 tjänst Fysisk planering 0,6 tjänst Nämnden begär medel för att förstärka kontorets handläggare med ytterligare 2 tjänster. Kommunen har sedan många år ett framgångsrikt och etablerat arbetssätt i samband med t.ex. framtagande av detaljplaner, översiktsplaner, planprogram etc. Genom det arbetssättet har kontoret en efterfrågad roll och vi kommer in tidigt med våra synpunkter i planprocessen. När kommunen bygger stad och nya resurser skapas på Kontoret för samhällsbyggnad innebär det också att miljökontoret förväntas medverkan i samma omfattning och bidra med sin expertkunskap. Ökade planuppdrag medför även ökade arbetsinsatser för kontoret främst i samband med dagvattenfrågor och förorenad mark ärenden. Miljökontoret har hittills prioriterat medverkan i kommunens planprocess. Kommunens styrka är att alla olika aktörer i planarbetet tidigt kommer in och medverkar i olika skeden. Miljönämnden vill vara med och bidra till en hållbar kommun men ser att en översyn behöver genomföras av finansieringen av den ökade tid som förväntas av kontoret. Den ökade befolkningen ställer nya krav på hälsoskydd för att klara av folkhälsomålen mm.m. därför behöver hälsoskyddsgruppen utökas med 1 tjänst. Taxor och avgifter Miljönämnden kommer att göra en översyn av miljöavgifterna (taxan) eftersom omkostnader och ökade krav på öka självfinansieringen. De nya avgifter bedöms kunna träda i kraft senast Naturskolan. Naturskolan kommer 2017 att utreda möjligheten att utöka uppdraget att även innefatta fritidsverksamhet under terminer och sommarlov, för att stärka integration och övrig fritidsverksamhet. Volym/mått Bokslut Prognos Antal naturskoleelever Antal inspektioner Ekonomiskt läge Nämnden gjorde under ett positivt resultat på kronor. Prognosen för är att få ett noll resultat. Nämnden kommer att ta höjd för de behov som den fastställda behovsutredning uppstår under 2017 och stärka upp personalstyrkan för att kunna klara det uppdrag nämnden har. Behovsutredningen bygger på samma antaganden som direktiven till FÅP om en befolkningstillväxt på c:a 5,6 % för åren Miljönämnden budgeterar därför en volymsökning med 400 tkr avseende kommunersättning

10 samt 5,4 tkr på externa intäkter för att möta kraven för I MN:s budget finns ingen buffert inlagd Ekonomiska konsekvenser av förändringar /23 Förändring/verksamhet Netto Netto Volymförändr Volymförändr Volymförändr Netto Antal Mkr Antal Mkr Antal Mkr Kommunersättning 9,8 9,8 9,8 Volymförändringar: Enligt behovsutredning 2 0,4 0,4 0,4 Summa volymförändringar 0,4 0,4 0,4 Pris och löneökningar: Pris och löneökningar (enligt direktiv 0,5%) Pris och löneökningar utöver direktiv 0,2 0,2 0,2 Summa pris- och löneökningar 0,2 0,2 0,2 Effektiviseringar mm: Övr förändringar Ökade intäkter 1,7 1,7 1,7 Löneökning -1,7-1,7-1,7 Effektiviseringar Summa effektiviseringar mm. 0,0 0,0 0,0 Summa förändringar 0,6 0,6 0,6 Summa kommunersättning 10,4 10,4 10,4 Miljönämnden begär 400 tkr extra av kommunersättning för att finansiera en ökning av resursbehovet enligt behovsutredning Tjänsterna finansieras delvis (25 %) av skattemedel och i övrigt av avgifter och höjd taxa Resultatbudget Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Bokslut Progn Kommunersättning 9,4 9,8 9,8 10,4 10,4 10,4 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut Progn /23 Försäljning och avgifter 3,3 3,7 3,7 5,3 5,3 5,3 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljn verksamhet/entreprenad 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 13,6 13,5 13,5 15,7 15,7 15,7 KOSTNADER (-) Buffert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Entreprenad/köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt material och tjänster -3,5-3,0-3,0-3,4-3,4-3,4 Personalkostnader -8,7-9,7-9,7-11,4-11,4-11,4 Lokal- och markhyror -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8 Övriga fastighetskostnader -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -13,0-13,5-13,5-15,7-15,7-15,7 Resultat 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, per verksamhet 2017 Verksamhet Kom ers Förs av verks Intäkter Övr int S:a Köp verks Kostnader Övr kostn S:a Resultat Miljönämnden 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0-0,4-0,4 0,0 Administration 5,3 0,0 0,0 5,3 0,0-5,3-5,3 0,0 Miljöfarlig verksmhet 1,3 0,0 1,5 2,8 0,0-2,8-2,8 0,0 Hälsoskydd mm 1,6 0,0 0,9 2,5 0,0-2,5-2,5 0,0 Livsmedel 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0-1,8-1,8 0,0 Fysisk planering 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0-0,7-0,7 0,0 Projekt 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Naturskola 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0-1,2-1,2 0,0 Serveringstillståd 0,3 0,0 0,4 0,7 0,0-0,7-0,7 0,0 Summa verksamheter Investeringar 10,4 0,0 5,3 15,7 0,0-15,7-15,7 0,0 Miljönämnden har inga nya behov av investeringar för Däremot kan det bli eftersläpning av investeringsbehov från, för införande av nytt ärendehanteringssystem och ev. möbelinvesteringar efter flytt till nya lokaler Känslighetsanalys Nämnden har små möjligheter till att öka sina intäkter och i budgeten finns inga marginaler för

12 12/23 oväntade utgifter. 1 % i löne- och prisökningar innebär för miljönämnden enbart marginella kostnader motsvarande ca kronor. Övriga delar av budgeten påverkas även den direkt av under året ökade eller nya kostnader som inte var aviserade när budgeten togs fram. Nämndens verksamhet påverkas utifrån om kommunen ökar invånarmässigt eller om fler företag flyttar hit som omfattas av nämndens tillsynsområden. Det blir fler tillsynsverksamheter för nämnden och fler invånare leder till större krav på samhällsservice. Det är svårt att spekulera i hur stor ökning av invånare och företag som genererar en ökning av nämndens personalstyrka. Enligt direktiven för FÅP ökar befolkningen under och 2017 med totalt 5,6 %. I MN:s budget finns ingen buffert inlagd. Kommunfullmäktiges mål: Kvalitet och effektivitet Nämndens tillsynsplan visar de prioirteringar som nämnden har gjort utifrån antagen behovsutredning. Nämnden planerar i tillsynsplanen inför varje år hur många och vilka verksamheter som ska få tillsyn. Alla verksamheter får inte tillsyn varje år utan de kan exempelvis ligga på ett tillsynsintervall på vartannat/vart tredje år. Ambitionen är att samtliga planerade verksamheter ska få den tillsyn som de har betalt för. De tillsynsbesök som avses nedan är de verksamheter som betalar årlig avgift och som ligger på ett inplanerat intervall för sin tillsyn. Nämndmål Nämnden ska bedriva ett systematiskt tillsynsarbete Nyckeltal Andel genomförda tillsynsbesök inom miljöskyddsgruppen enligt fastställd tillsynsplan. Andel genomförda tillsynsbesök hälsoskydd enligt fastställd tillsynsplan. Andel genomförda livsmedelskontroller enligt fastställd tillsynsplan. Andel genomförd tillsyn enligt alkohollagen enligt fastställd tillsynsplan. Andel genomförd tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om receptfria läkemedel enligt fastställd tillsynsplan. Resultat Länssnitt % 100% 100% 100% 100% 130% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Utmaningar och risker För att kunna bedriva ett systematiskt tillsynsarbete analyseras inför varje år vilket behovet är och vilken tillsyn verksamheterna ska få. Tillsynen ska även planeras på flera år så att det går att förutse vid vilket år verksamheterna ska få tillsyn. Den här strukturerade tillsynsplaneringen är styrande för nämndens arbete under året. Det som kan hända under året är att lagstiftningen ändras, andra arbetsuppgifter tillkommer, ärenden får större tidsåtgång än planerat, personal slutar eller drabbas av sjukdom mm. Detta kan vara orsaker som innebär att tillsynsplaneringen måste revideras

13 Bilaga till flerårsplan /23 Styrdokument, plan Miljökontoret Christer Björklund Dnr Fax MN/:20 Behovsutredning Nivå: Miljönämndens styrdokument Antagen: Miljönämnden den Reviderad: Giltig t.o.m Ansvarig ägare: Kontorschef

14 Inledning Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över årligen eller efter behov. Ett register ska också föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Register för miljönämndens tillsynsobjekt uppdateras kontinuerligt i kontorets ärendehanteringssystem. Utifrån behovsutredningen och registret ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. Miljönämnden ska besluta om behovsutredning och tillsynsplan. I livsmedelslagen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och de resurser som krävs för att utföra kontroll så att lagstiftningen följs inom alla led i livsmedelsproduktionen. Kontrollen ska vara utformad för att säkerställa likriktning och kvalitet. För att klara kraven i lagstiftningen är det viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver behovet av offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven på kontrollen finns bland annat i EU-parlamentets och Rådets förordning nr 882/2004. Den operativa kontrollmyndigheten ska ta fram en årlig kontrollplan som ska fastställas av miljönämnden. Enligt alkohollagen ska kommunerna upprätta en tillsynsplan för verksamheten som planeras under året. Krav på behovsutredning finns egentligen inte. Miljönämnden har valt att komplettera behovsutredningen att omfatta hela nämndens verksamhet. Behovsutredningen omfattar all tillsyn och ärendehandläggning som ingår i miljönämnden uppdragsområde enligt reglementet förutom naturskolan. Inom samtliga delar ingår även information och rådgivning till verksamhetsutövare, kommuninvånare samt andra kontor och myndigheter. Sammanfattning och bedömning Miljönämnden ska årligen fatta beslut om behovsutredning och tillsynsplan/kontrollplan för myndighetens hela ansvarsområde. Behovsutredningen ska vara treårig och ligga till grund för den tillsynsplan/kontrollplan som tas fram för året. Övergripande Den största risken för att miljönämnden inte ska kunna utföra hela myndighetsutövningen är tillgång till kompetent personal. Det är idag svårt att få in vikarier vid sjukfrånvaro, föräldraledigheter och mellan vakanser. Miljökontoret märker också av det ökade trycket från Kontoret för samhällsbyggnad. Miljöbalken inkl. fysisk planering Behovsutredningen visar att det saknas 2 årsarbetskrafter inom området under 2017 för att klara hela tillsynsuppdraget och medverkan i kommunens planarbete. Livsmedel Inom livsmedelslagens område visar behovsutredningen att miljönämnden har tillräckliga resurser för att bedriva den tillsyn och kontroll som ligger inom nämndens ansvarsområde. Alkoholtillsyn, tillsyn av folköl och tobak, lotteritillstånd samt receptfria läkemedel Inom området visar behovsutredningen att miljönämnden har tillräckliga resurser för att bedriva den tillsyn och kontroll som ligger inom nämndens ansvarsområde.

15 Händelsestyrda övergripande arbetsuppgifter och administration Här redovisas allmänna arbetsuppgifter som är gemensamma. De har lagts ut på respektive ämnesområde. Uppgifterna går inte att prioritera bort och är inte alltid förutsägbara i förväg. Administrativa arbetsuppgifter köps in centralt och genomförs av Stöd & Process. Kontoret har märkt av att en centraliserad administrativ funktion innebär att fler administrativa arbetsuppgifter utförs av handläggare istället för dokumentcontroller, nämndsekreterare eller assistent. 15/23 Tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för tillsynen Övergripande mål Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och dess följdlagstiftning. Tillsynsmyndigheten ska därför kontrollera att lagstiftningen och att meddelade villkor i tillstånd följs. Myndigheten ska också vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse men även arbeta förebyggande genom rådgivning, information och liknande för att skapa förutsättningar för att miljöbalkens syfte och ändamål tillgodoses. Lokala mål Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges fyra perspektiv och mål har miljönämnden fastställt mål och inriktning för arbetet under en treårsperiod. Under har miljönämnden särskilt prioriterat nedanstående mål som till stora delar har bäring i de nationella miljömålen. Nämnden ska skapa goda förutsättningar för en bra förskole- och skolmiljö som bidrar till att öka barnens lärande. Nämnden ska verka för en sund inomhusmiljö i bostäder och offentliga miljöer. Nämndens tillsyn ska bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten Nämnden ska bedriva ett systematiskt tillsynsarbete Ansvarsfördelning inom tillsynen Miljönämnden ska bedriva tillsyn med stöd av miljöbalken och dess följdlagstiftning samt enligt tillämpliga EU-förordningar. Ansvarsområdet är brett och omfattar bland annat tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenad mark, kemiska produkter och biotekniska organismer, avfall och producentansvar, skötsel av jordbruksmark och skyddade områden. I miljötillsynsförordningen och i 26 kap miljöbalken regleras vilka ansvarsområden som kommunen har. De flesta av dessa ligger på miljönämnden i enlighet med nämndens reglemente. Miljönämnden har utöver det tillsynsansvaret för ett antal större tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter eftersom tillsynen har överlåtits från länsstyrelsen till kommunen. Samverkan Andra kommuner Miljönämnden samverkar med grannkommunerna i Norrort. Samverkan sker genom regelbundna träffar i olika nätverk på chefsnivå och handläggarnivå. Norrortskommunerna omfattar Upplands Väsby, Upplands Bro, Järfälla, Sigtuna och Sollentuna. Regional samverkan Miljönämnden är medlem i Miljösamverkan Stockolms län. Genom deltagande i miljösamverkan kan kommunerna gemensamt ta fram underlag för tillsyn, genomföra seminarier och projekt. På så sätt ökar samsynen mellan kommunerna i regionen samtidigt som det blir effektivare för alla att gemensamma checklistor och handläggningsrutiner tas fram. Miljönämnden, Förutsättningar till flerårsplan (23)

16 Samverkan med centrala myndigheter I de fall centrala myndigheter som till exempel Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket eller Jordbruksverket anordnar nationella projekt så ska miljökontoret i Upplands Väsby överväga att delta. Dessa projekt är viktiga att delta i för att få kompetensutveckling och samsyn med andra kommuner. Befogenheter och resurser för tillsyn Befogenheter Miljönämndens befogenheter inom miljöbalkens område regleras i huvudsak i 26 kap miljöbalken. Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning och information skapa förutsättningar för att balkens syfte och ändamål ska kunna tillgodoses. Kompetenskrav och utbildning Inspektörerna har högskoleutbildning som är relevant för att kunna utföra och vidareutveckla arbetet. Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom deltagande i Miljösamverkan Stockholms olika projekt och seminarier, genom deltagande i Kemikalieinspektionens, Naturvårdsverkets eller andra centrala myndigheters tillsynsvägledning eller nationella projekt samt genom Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Kompetensutveckling sker även intern på kontoret och genom internt anordnad utbildning. Kompetens hos enskilda medarbetare tas upp på medarbetarsamtalet en gång per år. Miljökontoret har en aktuell kompetensutvecklingsplan för kontoret som visar på kompetensbehov inom respektive ämnesgrupp och vilka kompetenshöjande åtgärder som sker under året. Kompetensplanen är även nedbruten på handläggarnivå. 16/23 Beräkning av resurser Miljönämnden använder sig av SKL:s modell för beräkning av planerbar tid. En heltidsanställd i Upplands Väsby kommun har en teoretiskt faktisk arbetstid på ca 1755 timmar per år när helgdagar, klämdagar och tid för raster är borträknad. När egen och gemensam tid räknats bort kvarstår 1400 timmar till planerad, händelsestyrd tillsyn samt övergripande arbete. Personlig tid Kommentar Timmar Semester Snitt 28 dagar/person 203 Sjukdom, rehab Snitt sjukfrånvaro/år, längre frånvaro borträknad 22 Tillfällig föräldraledighet Beräknad på faktisk tid för (VAB) Gemensam tid Egen fortbildning och 40 utbildning för att arbetstagaren ska klara av tillsynsarbetet Trivsel/friskvård 18 Summa 355 Planerbar tid Faktisk arbetstid personlig och gemensam tid 1400 Miljönämnden, Förutsättningar till flerårsplan (23)

17 17/23 Beräkning av tid för olika förekommande arbetsuppgifter Miljökontoret har för att få fram behovet använt sig av kommunens I-tid system för att få en uppfattning om rimligheten i de tider som satts för olika arbetsuppgifter. Kontoret har även använt sig av statistik för att få fram volymer av antal ärenden/år och erfarenhet av hur lång tid tillsynen tar där det inte föreligger fasta årliga avgifter baserade på en riskbedömd tid för respektive verksamhet. Behov av tillsynsresurser miljöbalken Miljönämnden behöver totalt ca timmar under 2017 för tillsyn enligt miljöbalken om hela tillsynsuppdraget ska kunna genomföras. Behovet motsvarar ca 10,5 årsarbetskrafter fördelat på de två ämnesgrupperna miljöskydd och hälsoskydd. Kontoret har idag tim./ 10,2 årsarbetskrafter för att utföra arbetet inom miljöbalkens område. För att klara myndighetsutövningen inom kontoret och behålla ett viktigt arbetssätt med kontoret för samhällsbyggnad behöver kontoret inrätta ytterligare 2 tjänster. Arbetsgrupp Befintlig personal inför, årsarbetskrafter Resursbehov År Miljöskydd 5,5 5,8 5,8 5,8 Hälsoskydd 2,8 3,9 3,9 3,9 Fysisk planering 1,9 2,5 2,5 2,5 Summa årsarbetskrafter 10,2 12,2 12,2 12,2 Här följer en uppdelning av befintliga resurser och behov för uppdelat på respektive grupp. Hälsoskydd Typ av tid Tim/år Antal årsarbetskrafter Planerade arbetsuppgifter 1743 (fakturerbar) Planerade arbetsuppgifter(inte fakturerbar) (fakturerbar) (inte fakturerbar) Inom resp. ämnesområde (inte fakturer- bar) Övergripande Totalt behov ,9 Befintlig personal, ,8 tim. och åa Differens ,1 Miljönämnden, Förutsättningar till flerårsplan (23)

18 Kommentar Om vi ska utföra hela vårt tillsynsuppdrag inom hälsoskydd så behöver vi utöka personalresursen med 1,1 tjänst. 18/23 Miljöskydd Typ av tid Tim/år Antal årsarbetskrafter Planerade arbetsuppgifter 2720 (fakturerbar) Planerade arbetsuppgifter(inte 660 fakturerbar) 1930 (fakturerbar) 620 (inte fakturer- bar) Inom resp. ämnesområde (inte fakturerbar) Övergripande 2150 Totalt behov ,8 Befintlig personal, ,4 tim. och åa Differens 489 0,3 Kommentar Handläggare från miljöskyddsgruppen administrerar kontorets ärendehanteringssystem vilket är tidskrävande. Det är främst miljöskyddsgruppen som får prioritera om sin ordinarie tillsynsverksamhet när takten på Kontoret för samhällsbyggnad ökar. Fysisk planering Typ av tid Tim/år Antal årsarbetskrafter Planerade arbetsuppgifter 0 (fakturerbar) Planerade arbetsuppgifter(inte 950 fakturerbar) 1730 (fakturerbar) 390 (inte fakturer- bar) Inom resp. ämnesområde (inte fakturerbar) Övergripande 490 Totalt behov ,5 Befintlig personal, ,9 tim. och åa Differens 892 0,6 Miljönämnden, Förutsättningar till flerårsplan (23)

19 Kommentar Kommunen har sedan många år ett framgångsrikt och etablerat arbetssätt i samband t.ex. framtagande av detaljplaner, översiktsplaner, planprogram etc. Genom det arbetssättet har kontoret en efterfrågad roll och vi kommer in tidigt med våra synpunkter i planprocessen. När kommunen bygger stad och resurser skapas på Kontoret för samhällsbyggnad innebär det en ökad medverkan även för miljökontoret. Kontoret förväntas delta i samma omfattning som tidigare. Miljökontoret har hittills prioriterat medverkan i planprocessen för vi ser vikten av arbetet men det har inneburit att den ordinarie miljö- och hälsoskyddsverksamheten har fått prioriterats om. Resultatet framöver om inte miljökontoret kan utöka sina resurser blir att vi inte kommer kunna medverka i samma grad som vi gjort tidigare och det kommer betyda att vi kommer in senare när möjligheten att påverka blir mindre. 19/23 Livsmedelskontroll för kontrollen Övergripande mål De övergripande målen för livsmedelslagstiftningen, är att: Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att konsumenterna inte blir lurade. Företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Lokala mål Miljönämnden har separata livsmedelsmål som är nedbrutna från de nationella livsmedelsmålen och implementerade i styrkortet. Behörighet och ansvar Nationell och lokal myndighet Livsmedelsverket är den nationella behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Sverige, enligt 18 i livsmedelsförordningen (2006:814). Miljönämnden är, enligt 11 livsmedelslagen (2006:804) och 23 livsmedelsförordningen (2006:813) behörig myndighet för kontrollen i kommunen. Ansvarsfördelning mellan myndigheterna Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas enligt 23 livsmedelsförordningen (2006:814). Något förenklat gäller att miljönämnden är ansvarig myndighet för livsmedelskontrollen inom kommunen. Livsmedelsverket är behörig myndighet för större industriella animalie- och fiskberedningsanläggningar samt primärproducenter. Samordning För att livsmedelskontrollen ska vara effektiv och likvärdig mellan statliga, regionala och kommunala myndigheter ställer lagstiftningen krav på samordning mellan myndigheter. Inom kontrollen finns tillfällen och händelser då den nationella och den kommunala kontrollen har beröringspunkter. För att kontrollen då ska vara effektiv finns en ansvarsfördelning enligt följande: Matförgiftningsutredningar sker i samarbete mellan kommunerna, smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och i speciella fall även Livsmedelsverket. RASSF (rapid Alert System for Food and Feed) vidarebefordras från Livsmedelsverket till berörd kommun. Uppföljning sker av Livsmedelsverket. Miljönämnden, Förutsättningar till flerårsplan (23)

20 20/23 Andra kommuner Miljönämnden samverkar också med grannkommunerna i Norrort. Samverkan sker genom regelbundna träffar i olika nätverk på chefsnivå och handläggarnivå. För livsmedelskontrollen samverkar hela Norrort d.v.s. Sigtuna, Upplands Bro, Järfälla, Lidingö, Ekerö, Srmh, Danderyd, Solna, Sundbyberg, Vallentuna, Sollentuna och Österåker. Regional samverkan Miljökontoret deltar i de länsmöten som anordnas varje år av representanter för Länsstyrelsen och Livsmedelsverket Miljönämnden är medlem i Miljösamverkan Stockolms län. Genom deltagande i miljösamverkan kan kommunerna gemensamt ta fram underlag för tillsyn, genomföra seminarier och projekt. På så sätt ökar samsynen mellan kommunerna i regionen samtidigt som det blir effektivare för alla att gemensamma checklistor och handläggningsrutiner tas fram. Befogenheter och resurser för kontrollen Kontrollmyndighetens befogenheter Miljönämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras huvudsakligen i livsmedelslagen (2006:804) och i livsmedelsförordningen (2006:813). Enligt 20 livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. Kontrollpersonal Livsmedelsgruppen har 2 årsarbetare för att utföra kontroll enligt livsmedelslagen. Varje årsarbetare förutsätts utföra planerad kontroll. Utöver detta utförs extra offentlig kontroll, registreringar, handläggning av klagomål samt ge råd och information. Kompetens och utbildning Inspektörerna har högskoleutbildning som är relevant för kontrollområdet. Generell kompetensutveckling sker i första hand genom deltagande på Livsmedelsverkets kurser. Dessutom sker andra kompetensutvecklande insatser intern och extern. Kompetens hos enskilda medarbetare tas upp på medarbetarsamtalet en gång per år. Miljökontoret har en aktuell kompetensutvecklingsplan för kontoret som visar på kompetensbehov inom respektive ämnesgrupp och vilka kompetenshöjande åtgärder som sker under året. Kompetensplanen är även nedbruten på handläggarnivå. Behov av kontrolltid Miljönämnden behöver totalt ca 2800 timmar för kontroll och tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, vilket motsvarar 2 årsarbetskrafter. Enligt de beräkningar som genomförts så har livsmedelsgruppen i nuläget tillräckligt med resurser. För beräkning av resurser har samma planerbara tid 1400 tim./handläggare använts. Livsmedel Typ av tid Tim/år Antal årsarbetskrafter Planerade arbetsuppgifter 1055 (fakturerbar) Planerade arbetsuppgifter(inte 408 fakturerbar) (fakturerbar) 371 Miljönämnden, Förutsättningar till flerårsplan (23)

21 21/ (inte fakturer- bar) Inom resp. ämnesområde 725 (inte fakturer- bar) Övergripande Totalt behov Befintlig personal, tim. och åa Differens Kommentar Tillräckligt med resurser finns för livsmedelskontrollen. Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om lotteriverksamhet och receptfria läkemedel för tillsynen Övergripande mål Tillsynen ska säkerställa syftet med alkohollagen, lagen om receptfria läkemedel och lotterilagen och dess följd-lagstiftningar. Tillsynsmyndigheten ska därför kontrollera att lagstiftningarna och att meddelade villkor i tillstånd följs. Myndigheten ska också vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse men även arbeta förebyggande genom rådgivning, information och liknande för att skapa förutsättningar för att lagarnas syfte och ändamål tillgodoses. Lokala mål Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges fyra perspektiv och mål har miljönämnden fastställt mål och inriktning för arbetet under en treårsperiod. Under har miljönämnden särskilt prioriterat nedanstående mål. Nämnden ska verka för att tobaksförsäljning till ungdomar under 18 år minskar Ansvarsfördelning inom tillsynen Miljönämnden ska bedriva tillsyn med stöd av alkohollagen, lagen om receptfria läkemedel och lotterilagen vilket regleras i nämndens reglemente. Ansvarsområdet är brett och omfattar bland annat tillsyn av serveringsställen för alkohol, detaljhandel för folköl och tobak samt receptfria läkemedel och tillsyn över lotteriverksamhet. Enligt 9 kap alkohollagen (2010:1622) har länsstyrelsen tillsynen inom länet och kommunerna har tillsynen av efterlevnaden av servering av alkoholdrycker tillsammans med polismyndigheten samt tillsyn över detaljhandeln med folköl. Kommunerna ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Kommunen är också skyldig att delge länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt polismyndigheten samtliga beslut som fattas enligt alkohollagen. Enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel har Läkemedelsverket tillsynen enligt lagen och är den myndighet som har rätt att fatta beslut enligt lagen. Kommunerna ska enligt Miljönämnden, Förutsättningar till flerårsplan (23)

22 22/23 lagen bedriva kontroll över efterlevnaden av lagen. Samverkan Andra kommuner Miljönämnden samverkar med andra kommuner i länsstyrelsen nätverk för alkoholhandläggare. Regional samverkan Alkoholhandläggaren är medlem i nätverket alkoholhandläggarnas förening. Där sker samverkan mellan alkoholhandläggare i hela landet. Samverkan med centrala myndigheter I samband med tillsynsinsatser i kommunen deltar olika myndigheter som Skattemyndigheten, länsstyrelsen, polismyndigheten, Tullverket, Brandkåren Attunda. Befogenheter och resurser för tillsynen Tillsynsmyndighetens befogenheter Miljönämndens befogenheter inom alkoholhandläggarens område regleras i huvudsak i alkohollagen, Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lotterilagen. Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning och information skapa förutsättningar för att lagarnas syfte och ändamål ska kunna tillgodoses. Tillsynspersonal Livsmedelsgruppen (alkoholtillsynen) har 1 årsarbetare för att utföra kontroll enligt alkohollagen, lagen om receptfria läkemedel och lotterilagen. Handläggaren ska utföra planerad tillsyn. Utöver detta utförs extra tillsyn i samband med brister och ärendehandläggning i samband med tillståndsansökningar. Kompetenskrav och utbildning Handläggaren har högskoleutbildning som är relevant för att kunna utföra och vidareutveckla arbetet. Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom deltagande i olika kurser, seminarium och nätverksträffar. Kompetensutveckling sker även intern på kontoret och genom internt anordnad utbildning. Kompetens hos enskilda medarbetare tas upp på medarbetarsamtalet en gång per år. Behov Miljönämnden behöver totalt ca 1400 timmar för tillsyn enligt alkohollagen, lagen om receptfria läkemedel och lotterilagen, vilket motsvarar 1 årsarbetskrafter. Enligt de beräkningar som genomförts så har livsmedelsgruppen tillräckligt med resurser. Alkoholhandläggarens område Typ av tid Tim/år Antal årsarbetskrafter Planerade arbetsuppgifter 325 (fakturerbar) Planerade arbetsuppgifter(inte 104 fakturerbar) 350 (fakturerbar) (inte fakturerbar) Inom resp. ämnesområde 162 Miljönämnden, Förutsättningar till flerårsplan (23)

23 23/ (inte fakturer- bar) Övergripande Totalt behov ,96 Befintlig personal, ,0 tim. och åa Differens ,04 Kommentar Det finns ett litet överskott inom alkoholhandläggarens område, men det är så försumbart att det kan vara inom felräkningsmarginalen., övergripande (inte fakturerbart) Det här omfattar samtliga övergripande arbetsuppgifter som förekommer på miljökontoret för att nämnden ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Det är arbetsuppgifter som Verksamhetsplanering Kvalitetsarbete Revisioner Register och arkivvård Fakturering Arbete med styrdokument Nämndrelaterat arbete Informationsinsatser/ Dataservice och tekniskt arbete Ecos It-samordning/best. Av konton etc. Allmänna kontorsgöromål Arbetsplatsträffar Medarbetarsamtal/lönesamtal Rekrytering Handledning vid exjobb/nyrekrytering Enskilda uppdrag Interna/ Kommungemensamma projekt Tidsregistrering (I-tid) Allmänt stöd, d.v.s. stöd mina arbetskamrater Vissa av arbetsuppgifterna är förutsägbara men många gånger uppkommer arbetsuppgifter från annat håll i kommunen där kontoret ska medverka som införande av e-arkiv, framtagande av hanteringsanvisningar m.m. Kontorets administrativa arbetsuppgifter, förutom 20 % assistent och fakturahantering, sköts sedan 2011 av Stöd & Process. Enligt överenskommelse betalar miljönämnden för 65% dokumentcontroller 40% nämndsekreterare 20% ekonomicontroller 50% Väsby Direkt Kontoret har märkt av att en centraliserad administrativ funktion innebär att fler administrativa arbetsuppgifter utförs av handläggare istället för dokumentcontroller, nämndsekreterare eller assistent. Miljönämnden, Förutsättningar till flerårsplan (23)

Behovsutredning

Behovsutredning Styrdokument, plan Miljökontoret 2016-02-10 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr Fax 08-590 819 30 MN/2016:20 Christer.bjorklund@upplandsvasby.se Behovsutredning 2017-2019 Nivå: Miljönämndens styrdokument

Läs mer

Behovsutredning 2016-2018

Behovsutredning 2016-2018 Styrdokument, plan Miljö- och hälsoskyddskontoret 2015-03-19 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:29 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Behovsutredning 2016-2018 Nivå:

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Miljö- & hälsoskyddskontoret

Verksamhetsplan med budget Miljö- & hälsoskyddskontoret Verksamhetsplan med budget - Miljö- & hälsoskyddskontoret 1 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämndens utmaningar nu och framöver är att prioritera och ändå svara upp mot de förändringar som hela tiden

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Miljö- & hälsoskyddskontoret Verksamhetsplan med budget - Miljö- & hälsoskyddskontoret 1 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämndens utmaningar nu och framöver är att prioritera och ändå svara upp mot de förändringar som hela tiden

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2014-2016. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Verksamhetsplan med budget 2014-2016. Miljö- & hälsoskyddskontoret Verksamhetsplan med budget - Miljö- & hälsoskyddskontoret 1 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämndens utmaningar nu och framöver är att prioritera och ändå svara upp mot de förändringar som hela tiden

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Miljönämnden

Verksamhetsberättelse Miljönämnden Verksamhetsberättelse Miljönämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Viktiga händelser under året... 3 4 Uppföljning av målen... 4 4.1 Kund... 4 4.2 Samhälle och miljö...

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdeshandlingar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdeshandlingar Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdeshandlingar -04-16 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning Miljö- och hälsoskyddskontorets arbete miljömål och miljöaspekter i miljöcertifieringen ISO 14001

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Del 2 Resurser Dnr: Mbn 2013-1019 Anne Pagès Oktober 2013 2013-10-22 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. UNDERLAG... 2 4. METOD... 3 4.1. Revidering

Läs mer

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten Bilaga 1 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Livsmedelslagstiftningens syfte... 3 3 Kontroll av livsmedelsanläggningar... 4 4 Personal och tid för livsmedelskontroll... 4 5

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden Tidaholms kommun Miljö- och byggnadsnämnden Uppföljande granskning nr 2 avseende miljöoch byggnadsnämndens styrning och ledning av verksamheten med avseende på miljötillsyn och livsmedelskontroll på uppdrag

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595 Klas Bergström Kommunstyrelsens ordförande Ordförandens förslag Datum 2014-05-23 Kommunstyrelsen Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595 Förslag till beslut

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Styrdokument, plan Miljö- och häloskyddskontoret 2015-10-14 Ghazi Alhindawi 08-590974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:93 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Nivå:

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2016-09-21 2016-4612 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september 2016 Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Verksamhetsberättelse 2013. Miljö- & hälsoskyddskontoret Verksamhetsberättelse Miljö- & hälsoskyddskontoret 1 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört ett bra år utan några större avvikelser att rapportera. Ekonomiskt visar nämnden ett positivt

Läs mer

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken Reviderad: 2013-11-06 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-1335 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken 2014-2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Behovsutredning och tillsynsplan

Behovsutredning och tillsynsplan 2014-03-13 1 (16) Dnr : KS2014/39-5 Behovsutredning och tillsynsplan 2014-2016 Kommunstyrelseförvaltningen-miljöenheten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen

Läs mer

Hur finansieras en effektiv och professionell miljötillsyn?

Hur finansieras en effektiv och professionell miljötillsyn? Hur finansieras en effektiv och professionell miljötillsyn? Tove Göthner och Kerstin Blom Bokliden Sveriges Kommuner och Landsting FAH 9-10 oktober 2012 Hur ska myndighetsfrågorna inom miljöområdet ledas

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015 Dnr: MN 14/29 Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Postadress Nyköpings kommun Nämndansvarig tjänsteman 611 83

Läs mer

Nyckeltal för miljökontoren i Stockholms län - Upplands Väsby

Nyckeltal för miljökontoren i Stockholms län - Upplands Väsby Miljösamverkan Stockholms Län drivs av kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. Mer information finns på www.miljosamverkanstockholm.se. Nyckeltal

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument Miljökontoret 2016-08-30 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr MN/2016:69 anna.von.axelson@upplandsvasby.se Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014-09-26 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutsunderlag Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens skrivelse den 26 september 2014. Stadsbyggnads-

Läs mer

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Tillsynsplan 2015 Tillsynsområde: Miljöbalken Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Allmänt om miljötillsyn... 2 3 Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet...

Läs mer

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta Bilaga 1 Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta 1 Parter Parter i detta avtal är Bräcke kommun och Ånge kommun. 2 Syfte Avtalet syftar till att möjliggöra samarbete mellan parterna

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag om införande av årlig avgift utifrån risk- och erfarenhetsbedömning inom miljötillsynen

Förslag om införande av årlig avgift utifrån risk- och erfarenhetsbedömning inom miljötillsynen 2014-03-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M 2014-0074 Rev. 2014-03-27 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag om införande av årlig avgift utifrån risk- och erfarenhetsbedömning inom miljötillsynen Förslag till

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utvecklingsnämnden 2013-02-26 12 Sida Un 10 Dnr 17/2013 460 Kontrollplan för livsmedelskontroll år 2013-2015 Utvecklingsutskottets beslut Förslag till utvecklingsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

RESURSBEHOVSUTREDNING. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017

RESURSBEHOVSUTREDNING. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 RESURSBEHOVSUTREDNING Miljö- och hälsoskyddsnämnden sutredning -2019 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-11-08 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

Utbildningsmaterial från SKL

Utbildningsmaterial från SKL Utbildningsmaterial från SKL Handläggningskostnad per timme Granskad 2016-11-04 Handläggningskostnad per timme En ledningsfråga, kommunen måste ha resurser för myndighetsutövningen! SKL tillhandhåller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 4 2.1 Övergripande

Läs mer

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Tjänsteutlåtande 1(6) Sandra Wargclou 2015-09-17 Dnr: MHN 2014-000605.47 splan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde den 11 november

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/31 Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Mål för miljöbalkstillsynen... 3 Tillsynsmyndighetens

Läs mer

b) Timtaxan höjs till 995 kronor per timme från och med

b) Timtaxan höjs till 995 kronor per timme från och med 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-05-20 REVIDERAD: 2014-06-03 M 2014-685 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt

Läs mer

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2017.

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2017. MN16/32 Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2017. Antagen Miljönämnden 2016-11-28 Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten 611

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

(9) 14:30. C7(7YelL "pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG

(9) 14:30. C7(7YelL pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG 2017-03-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset 24 augusti, Rådrummet, kl. 13:00 14:30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-7 Utses att justera Justeringens plats och tid Gert Berlin (S) Kommunhuset,

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

Kommunbesök presentationen idag

Kommunbesök presentationen idag Kommunbesök presentationen idag Bakgrund och upplägg Organisation och delegering Resurser, kompetens, samverkan Behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning Djurskydd, naturvård, miljöskydd, hälsoskydd Bakgrund

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Medarbetarplan Fastställd: Jävsnämnden 2016-12-xx x Dnr XXXX Verksamhetsplan och budget för jävsnämnden

Läs mer

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr: MN14/30 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Kontrollplan 2/13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 1 Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 2015-01-15 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Granskning av Miljönämndens tillsynsverksamhet

Granskning av Miljönämndens tillsynsverksamhet Revisionsrapport 1/2014 Granskning av Miljönämndens tillsynsverksamhet Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 1.3 Revisionskriterier...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

sid 2(7) Innehåll

sid 2(7) Innehåll Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2012-2013 2011-05-31 sid 2(7) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten

Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten Revisionsrapport* Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten Hylte kommun 2008-02-08 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3 3 Allmänt...3 4 Anvisningar för beräkning av

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015 Styrdokument, plan Miljö- och hälso-skyddskontoret 2014-11-14 Ghazi Alhindawi 08-590 974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2014:99 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer