Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45."

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare för Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Övriga deltagande Rebecka Bäck, tf byggchef Annelie Vestergren, miljöchef Mari Bäckström, nämndadministratör, sekreterare Ingrid Bergengren, projektanställd, 63 Emil Wissman, teknisk chef A-journering Kl 14:55-15:10 Utses att justera Oscar Pantzar Justeringens plats o tid Kommunkontoret, Omfattar paragraferna Underskrifter Sekreterare/Mari Bäckström.... Ordförande/Jonas Andersson. Justerande/Oscar Pantzar Anslag/bevis Instans och datum Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkontoret, Ödeshög

2 Innehållsförteckning 1. Informationer Sjöstorp 1:1 Begäran om tillsyn av bygglov för vindkraftverk Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Internkontrollplan för miljö- och byggnämnden Behovsutredning för miljö- och byggnämnden med avseende på miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen Anmälan av delegationsbeslut... 9

3 MBN 63/14 Informationer Naturvård Ingrid Bergengren, projektanställd, informerar om sitt arbete med naturvården i kommunen. Tanken är att arbeta vidare med det reviderade naturvårdsprogrammet för att lyfta fram speciella naturpärlor i kommunen. Ingrid visar nyligen reviderade naturvårdsprogram från annan kommun som exempel på hur man kan lyfta fram kommunens naturpärlor. Tanken är också att göra ett kunskapslyft för hela kommunen och revidera även de andra delarna i naturvårdsprogrammet. Nu arbetas också med en ansökan om LONA-bidrag. Håkan Strotz påminner om Artportalen.se som är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Portalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i naturen. Handläggningsplan för vindkraftsärenden Bygg-/miljöenheten har börjat sammanställa vilka ärenden som är aktuella och börjat kontakta exploatörerna. Revision 2013 Länsstyrelsen gjorde under 2013 en revision på livsmedelstillsyn och miljötillsyn. Revisionen visade på brister inom miljötillsynen. Redovisning över vilka åtgärder som kommer att vidtas kommer att lämnas till länsstyrelsen.

4 MBN 64/14 Diarienummer BR 2008:0089 Sjöstorp 1:1 Begäran om tillsyn av bygglov för vindkraftverk Ingen tillsyn vidtas av bygglovet för vindkraftverk på fastigheten Sjöstorp 1:1 då byggnationen bedöms påbörjad inom rätt tid. Bygglov för uppförande av ett nytt vindkraftverk på fastigheten Sjöstorp 1:1 beviljades av miljö- och byggnämnden Beslutet överklagades av grannar men avslogs. Slutlig dom i Högsta förvaltningsdomstolen meddelades och det är från detta datum lovet började gälla. I lovet ges upplysning om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år lämnade exploatören in en bygganmälan till kommunen. Exploatören informerade att en geoteknisk undersökning hade genomförts och att en arkeologisk undersökning var beställd meddelade exploatören kommunen att den arkeologiska undersökningen var utförd på platsen där verket ska stå samt att gjutning hade påbörjats. Exploatören anmälde även kvalitetsansvarig. Exploatören meddelade att inget mer arbete skulle göras förrän samråd hållits inkom till kommunen en skrivelse av med begäran om att miljö- och byggnämnden formellt fattar beslut om att bygglovet för uppförande av vindkraftverket på Sjöstorp 1:1 har upphört att gälla. Enligt har exploatören startat byggnationen av vindkraftverket utan tillstånd från länsstyrelsen och utan att ha uppfyllt de krav som ställts av miljö- och byggnämnden för att starta byggnationen. Kommunens bedömning är att byggnationen är påbörjad inom rätt tid och att bygglovet därmed fortfarande gäller. Byggnationen ska i enlighet med lovet slutföras senast Beslutsunderlag Skrivelse från daterad Tf byggchefens tjänsteskrivelse daterad Beslutet skickas till Exploatören

5 MBN 65/14 Diarienummer BR 2014:0212 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidrag beviljas med kronor inklusive moms, för iordningställande av duschutrymme i befintligt badrum samt sänkning av tröskel. Ansökan om anpassning av bostad har inkommit. Anpassningen gäller iordningställande av duschutrymme i befintligt badrum samt sänkning av tröskel till badrum. Enligt offert från kommunens avtalsentreprenör PEAB uppgår den totala kostnaden till kronor inklusive moms. Beslutsunderlag Tf byggchefens tjänsteskrivelse daterad Intyg från arbetsterapeut daterad Offert från PEAB daterad Beslutet skickas till Sökanden + dk Ekonomi PEAB

6 MBN 66/14 Diarienummer 482/ Internkontrollplan för miljö- och byggnämnden Internkontrollplan för miljö- och byggnämnden antas. Enligt reglemente för intern kontroll som antagits av kommunfullmäktige , 82 samt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar ska nämnderna anta en intern kontrollplan. Internkontrollplan ska minst innehålla följande; Vilka arbetsordningar och rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp Omfattningen av uppföljningen Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen Till vem som uppföljningen ska rapporteras När rapportering ska ske Genomförd riskbedömning Miljö- och byggnämnden har inte formellt beslutat om de interna kontroller som regelbundet utförs. Detta uppmärksammades vid granskning av internkontrollplaner från revisionen. I samband med detta har en internkontrollplan med de etablerade, dock ej formaliserade, kontrollerna tagits fram. Beslutsunderlag Internkontrollplan daterad Tf byggchefens och miljöchefens tjänsteskrivelse daterad

7 MBN 67/14 Diarienummer 550/ Behovsutredning för miljö- och byggnämnden med avseende på miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen Miljö- och byggnämnden fastställer behovsutredning för miljö- och byggnämnden med avseende på miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen. En myndighet med tillsynsuppgifter måste avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn. Behovsutredningen som presenteras här visar vilka resurser som behövs för att klara verksamhetens kort- och långsiktiga åtaganden. Utredningen visar vilket faktiskt resursbehov som finns och bedömningen tar ingen hänsyn till vilka resurser som finns att tillgå. Vilka resurser som finns att tillgå samt hur dessa ska användas redovisas istället i verksamhets- och tillsynsplanen. Myndigheten behöver även personal med lämplig kompetens för genomförande av tillsynsarbetet. Skyldighet att utreda/redovisa vilket behov som krävs för genomförande av nämnda tillsyn föreligger. Ärendet Miljö-och byggnämnden i Ödeshögs kommun har genomfört en behovsutredning. Behovsutredningen redovisar vilka resurser som behövs för att klara verksamhetens kort- och långsiktiga åtaganden. I behovsutredningen ingår de tillsynsobjekt inom olika verksamhetsområden som miljöenheten i dagsläget känner till, oavsett om de ingår i nuvarande tillsynsarbete eller inte. Utredningen innehåller också en uppskattning av inkommande ärenden som ansökningar, anmälningar och klagomål. Behovsutredningen omfattar tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, Strålskyddslagen och Tobakslagen. Behovsutredningen innefattar även att upprätta och uppdatera register över verksamheter som kräver regelbunden tillsyn inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden. I dagsläget har miljöenheten inte en god överblick över kommunens verksamheter som berörs. I dagsläget inriktas miljöenhetens verksamhet på löpande tillsyn exempelvis handläggning av inkomna anmälnings- och tillståndsärenden, rådgivning och information till kunder samt viss planerad tillsyn. Planerad tillsyn sker i dagsläget mestadels inom livsmedelsområdet.

8 Behovsutredningen redovisar det uppskattade behovet för år 2015 och en övergripande bedömning för de efterföljande två åren. Avsikten med flerårsplaneringen är att på ett långsiktigt sätt kunna bedöma behovet för olika arbetsområden inom miljö, hälsoskydd och livsmedel. Miljöenhetens uppgifter bygger på uppskattat behov inom de olika verksamhetsområdena. Då antalet objekt inte är säkerställt blir behovet oklart och därför kan endast en grov uppskattning göras. Årsarbetstiden är uträknad utifrån SKL:s beräkningar med en beräknad årsarbetstid på 1950 timmar. Efter minskning med semester, frånvaro, annan ledighet, utbildning, interna och externa samordningsmöten, med mera återstår ca 1000 timmar för tillsyn, administration och övrig handläggning. Konsekvensbeskrivning Behovsutredningen för 2015 och jämförelsen mot de faktiska resurser som miljö- och byggnämnden har för tillsyn visar att det saknas resurser för ca 2900 tillsynstimmar vilket motsvarar ca 3 heltidstjänster (utifrån 1000 timmar/år handläggningstid per heltidsarbetande för tillsyn och kontroll). Resursbrist innebär att miljö- och byggnämnden inte kan fullfölja den kontroll som nämnden enligt lagstiftning ska genomföra och uppgifter skjuts framåt vilket ökar belastningen i framtiden. Beslutsunderlag Miljöchefens tjänsteskrivelse daterad Behovsutredning för miljö- och byggnämndens verksamhet Förteckning över företag

9 MBN 68/14 Diarienummer 436/ Anmälan av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns. Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt fastställd delegationsordning. Delegationsbesluten redovisas enligt följande: Utdrag från verksamhetssystem daterade innefattande delegationsbeslut under tiden

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Revisionsrapport Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer