Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa SOFS Sammanfattning För att förbättra arbetsmiljön för kvinnor och män samt säkerställa insatsernas kvalitet och patientsäkerhet för kvinnor och män ansöker Stadsområdesnämnd Norr, Väster, Öster, Innerstaden respektive Söder därför gemensamt om totalt 10 Mkr från Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa, för införande av ett nyckelfritt system med digitala lås samt mobiltelefoner med programvara för hantering av arbetsschema, kommunikation, dokumentation och uppföljning inom ordinärt boende. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att gemensamt med Stadsområdesnämnd Norr, Väster, Öster, Innerstaden respektive Söder ansöka om totalt 10 mkr hos kommunstyrelsen för införande av ett nyckelfritt system med digitala lås samt mobiltelefoner med programvara för hantering av arbetsschema, kommunikation, dokumentation och uppföljning inom ordinärt boende. att förklara paragrafen omedelbart justerad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Stadsområdesnämnd Söder Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Ansökan om medel från Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott Stadsområdesnämnd Söder Ansvarig Helen Hansson Avdelningschef Vård och omsorg SIGNERAD

2 Datum Vår referens Maria Eriksson Kvalitetscontroller Ansökan Ansökan om medel från Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa SOFS Bakgrund Trygghet för personal och trygghet för enskilda individer är en viktig målsättning för vård och omsorg. Den traditionella nyckelhanteringen och verktygen för att kommunicera, dokumentera och planera inom hemtjänst och inom hälso-och sjukvård är tidskrävande, omständlig och kan innebära säkerhetsrisker. Dagens teknik ger stora möjligheter till förbättringar på nämnda områden. För att förbättra arbetsmiljön för kvinnor och män samt säkerställa insatsernas kvalitet och patientsäkerhet för kvinnor och män ansöker Stadsområdesnämnd Norr, Väster, Öster, Innerstaden respektive Söder därför gemensamt om totalt 10 Mkr från Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa, för införande av ett nyckelfritt system med digitala lås samt mobiltelefoner med programvara för hantering av arbetsschema, kommunikation, dokumentation och uppföljning inom ordinärt boende. Syfte, målgrupp och berörda verksamheter Syftet med satsningen är att skapa en bättre arbetsmiljö för omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvådspersonal inom ordinärt boende, genom enklare och säkrare nyckelhantering, planering, kommunikation och dokumentation. Satsningen kommer även att innebära en ökad säkerhet och trygghet för brukare/patienter, både kvinnor och män, inom ordinärt boende, och därmed en ökad nöjdhet med insatserna. ansökan om medel från malmö stads sociala investeringsfond kring Satsningens innehåll och krav på resurser, personal etc. Satsningens innehåll Satsningen omfattar sammanfattningsvis följande delar: - Digitala lås som styrs med mobiltelefon (smartphone) hos brukare/patienter som har behov av att hemtjänsten/hemsjukvården öppnar dörren och som har lämnat samtycke till digitalt lås. - Programvara i mobiltelefonen som möjliggör exempelvis o direkt överföring av arbetsschema, o dokumentation, o meddelandefunktion för kommunikation mellan kollegor, arbetspass och yrkesgrupper, o funktion för påminnelser,

3 2 (7) o registrering och uppföljning av utförd tid samt o direkt tillgång till rutiner och riktlinjer. Det digitala låset används endast av personalen för att öppna och stänga ytterdörr, port, sophus, grind osv. Det digitala låset styrs med en digital nyckel i mobiltelefonen, men påverkar inte det mekaniska låset. Brukaren använder fortsatt sin egen nyckel. Mobiltelefonen kräver personlig inloggning. Det registreras vem som har öppnat/stängt ett digitalt lås samt vilka klockslag detta har ägt rum. Personal har endast tillgång till digitala nycklar under arbetspasset. Brukare som beviljas insats från hemtjänsten (även brukare med endast trygghetslarm) behöver endast lämna ifrån sig en nyckeluppsättning till hemtjänsten, som används i händelse av att det digitala låset inte skulle fungera. Arbetsschema i mobiltelefonen innebär att schemat överförs direkt från planeringsverktyget i datorn till mobiltelefonen och om ändringar görs i datorn så överförs detta samtidigt till mobiltelefonen. Dokumentation, exempelvis återrapportering av utförda HSL-insatser, kan göras i mobiltelefonen direkt efter utförd insats, istället för som nu i dator i personallokalen vid arbetspassets slut. Kommunikation genom en meddelandefunktion i mobiltelefonen innebär att kommunikationen mellan kollegor, arbetspass och yrkesgrupper kan ske skriftligt under pågående arbetspass. Påminnelser: Mobiltelefonen kan även användas för påminnelser, exempelvis påminnelse om att läkemedel ska ges till patienten i samband med en annan insats. Registrering och uppföljning av utförd tid: Vid öppning och stängning av det digitala låset registreras tidpunkt och därmed tidsåtgång för hela besöket. Utöver detta kan mobiltelefonen användas till att registrera och följa upp utförd tid för olika insatser hos alla brukare/patienter, även de som inte har digitalt lås. Detta påvisar att besöket skett på rätt plats och tid. Teknikutvecklingen innebär att mobiltelefonen sannolikt kommer att kunna användas till allt fler tjänster framöver. Satsningens krav på resurser etc. Satsningen kräver följande resurser vid införande: - Kartläggning av totalt behov av lås och låstyper för varje stadsområde. - Information till och dialog med brukare och ev. närstående samt fastighetsägare om vad digitala lås innebär. Samtycke behöver inhämtas både från brukaren och från fastighetsägaren för att installera och använda digitala lås. - Upphandling av digitala lås till ytterdörr, port, sophus, grind mm till beräknat antal brukare med beviljade hemtjänstinsatser (även brukare med endast trygghetslarm) inom ordinärt boende.

4 3 (7) - Upphandling eller nyttjande av option i avtalet med Lifecare-Procapita av mobiltelefoner inklusive programvara till all ordinarie omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal inom ordinärt boende. - Integration av programvara för mobiltelefon och digitala lås mot verksamhetssystemet Lifecare-Procapita och samt planeringsverktyget Lapscare. - Eventuell upphandling av montering/demontering av lås. - Upprättande av kommunövergripande rutiner för användning av digitala lås och mobiltelefoner. Rutinerna ska inkludera handlingsplan vid avbrott. - Utbildning av berörd personal. Satsningen kräver följande resurser för förvaltning och utveckling: - Administration av digitala lås (upp- och nedmontering), mobiltelefoner och behörigheter mm. - Administration av programvara i mobiltelefonen (systemansvar). - Ansvarig för uppföljning och analys av tidregistrering. - Fortlöpande informations- och utbildningsinsatser. En riskbedömning enligt arbetsmiljölagen har gjorts, se bilaga 1. Identifierade risker och föreslagna åtgärder ska beaktas vid ett eventuellt införande av ett nyckelfritt system. Vetenskap, beprövad erfarenhet och liknande satsningar Det har sannolikt inte bedrivits forskning inom området, men däremot finns erfarenheter från liknande satsningar i Malmö stad och andra kommuner. Digitala lås och tidregistreringsverktyg har funnits i några år och används idag av över 100 kommuner i Sverige. Nedan redovisas erfarenheter från pågående projekt inom stadsområdesförvaltning Söder respektive Innerstaden samt ett tidigare projekt inom dåvarande stadsdelsförvaltning Limhamn-Bunkeflo, numera stadsområdesförvaltning Väster. Erfarenheter från projekt i stadsområdesförvaltning Söder respektive Innerstaden Digitala lås samt mobiltelefon med arbetsschema provas för närvarande av en hemtjänstgrupp inom stadsområdesförvaltning Söder samt av en hemtjänstgrupp riktad till personer med demenssjukdom inom stadsområdesförvaltning Innerstaden. Hemtjänstgruppen inom stadsområdesförvaltning Söder använder dessutom tidsregistrering med mobiltelefonen sedan två år tillbaka. Inom stadsområdesförvaltning Söder genomfördes en enkätundersökning fem månader efter införandet av digitala lås. Enkäten skickades till brukare, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och fastighetsägare. Enkäten besvarades av 27 omvårdnadspersonal och 2 sjuksköterskor (svarsfrekvens 89 procent), 73 brukare (svarsfrekvens 89 procent) samt av 3 fastighetsägare (svarsfrekvens 43 procent). Enkätundersökningen visar att både personal och brukare har en positiv inställning till digitala lås.

5 4 (7) Majoriteten (96 procent) av de brukare som svarade på enkäten önskar ha kvar det digitala låset på sin ytterdörr, och 96 procent av omvårdnadspersonal och sjuksköterskor som svarade på enkäten instämmer helt i att de gärna använder digitala lås. Två av fastighetsägarna skulle vilja fortsätta att ha de elektroniska låsen på dörrarna till entré och miljöhusen, och en svarar att det är under förutsättning att det inte påverkar deras egna system. Det framkommer vidare att personalen upplever en minskad stress. Det kan t ex handla om att man inte behöver ta sig tillbaka till personallokalen för att hämta nyckel vid larm, undviker att man tar fel nyckel eller att nycklar inte hänger på sin plats när dessa behöver användas. Omvårdnadspersonalen ser även fördelar med att slippa bära tunga nyckelknippor eller köa på morgonen till nyckelskåpet och att arbetet med att besvara larmanrop har förändrats sedan digitala nycklar infördes. Detta har genererat en tidsbesparing och 93 procent av personalen anser att det nyckelfria systemet i mycket stor eller stor utsträckning har inneburit en ökad trygghet i arbetet. Stadsområdesförvaltning Innerstaden har ännu inte utvärderat projektet med digitala lås, men projektansvariga tror att projektet kommer att ge liknande resultat. Även stadsområdesförvaltning Söders erfarenheter av tidsregistrering är positiva. Genom att registrera när, hur länge och vilka insatser som har utförts hos brukaren/patienter synliggörs det faktiska arbetet i verksamheterna. Uppföljningen kan användas för att beskriva verksamhetens innehåll, för jämförelser mellan olika verksamheter samt för avstämning av planerad tid i förhållande till utförd tid. Det är även en trygghet för personal att via tidsregistrering kunna visa att de varit hos brukaren och utfört beviljade insatser. Erfarenheter från projekt inom stadsområdesförvaltning Väster År 2008 gjordes ett mindre projekt Nytt låssystem i hemtjänsten Bunkeflo/Tygelsjö. Vid utvärderingen av detta nyckelfria låssystem framkom i intervjuer med medarbetare att de upplevde att säkerheten ökat då man inte behövde vara orolig för att tappa eller glömma nycklar. Det som även framkom var att systemet var tidsbesparande då brukare larmade eftersom nycklar inte behövde hämtas som tidigare. Många ansåg också att det nyckelfria systemet underlättade för medarbetarna att hjälpa varandra eftersom de inte först behövde åka till varandra för att hämta nycklar. Satsningens förväntade effekter Satsningen förväntas sammanfattningsvis leda till bättre arbetsmiljö för omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvådspersonal inom ordinärt boende, och därigenom bidra till minskande kommunala kostnader för sjukfrånvaro, lägre omkostnader för vikariehantering och högre frisknärvaro. Satsningen förväntas även leda till ökad säkerhet och trygghet för brukare/patienter, både kvinnor och män, inom ordinärt boende och därmed en ökad nöjdhet med insatserna.

6 5 (7) Den digitala nyckelhanteringen sparar tid för personalen då nycklar inte behöver transporteras exempelvis till och från personallokalen för att överlämnas mellan olika arbetspass. En stor tidsvinst är också att den digitala nyckeln finns tillgänglig direkt vid larm. Detta innebär att den genomsnittliga inställelsetiden vid larm minskar. Tidsbesparingen förväntas leda till minskad stress i det dagliga arbetet, vilket bidrar till en ökad frisknärvaro och stabilare hemtjänstgrupp, vilket i sin tur möjliggör en bättre arbetsplanering med t ex färre antal arbetade timmar av timavlönad personal. De digitala låsen/nycklarna förväntas också innebära att nyckelhanteringen blir säkrare; exempelvis kan digitala nycklar inte tappas bort på samma sätt som en fysisk nyckel. En nyckel på avvägar innebär ofta ökad tidsåtgång och stress för personalen samt risk att det drabbar brukaren/patienten negativt. Det innebär också stora kostnader att byta lås. Nyckelhanteringen blir också säkrare genom personlig inloggning som visar vem som har använt den digitala nyckeln. Brukaren vet att den som öppnar dörren är behörig genom personlig inloggning till den digitala nyckeln. Den digitala nyckeln innebär också att det blir möjligt med en högre personkontinuitet vid larm. Även planering, dokumentation och kommunikation med ovan beskrivna funktioner i mobiltelefonen förväntas vara enklare och säkrare, och därmed leda till färre avvikelser och minskad stress för personalen, d.v.s. förbättrad arbetsmiljö, samt ökad säkerhet och trygghet för brukarna/patienterna. I en hemtjänstgrupp kan det t ex skrivas ut minst 80 arbetsscheman i snitt per arbetsdag. Arbetsschema i mobiltelefonen kommer således bidra till att pappersförbrukningen kommer att minska kraftigt. Registrering och uppföljning av utförd tid visar den faktiska tidsåtgången för olika insatser och ger ett bra underlag till analys och planering av verksamheten utifrån brukarnas/patienternas behov och befintliga personalresurser. Vid larm eller när brukaren har omedelbart behov av andra insatser än vad som har beviljats, kan personalen dessutom registrera dessa besök och insatser, som då synliggörs. Modell för uppföljning och utvärdering Satsningen ska följas upp/utvärderas vad gäller: - Uppföljning och utvärdering kommer att ske i samråd med fackliga representanter. - Satsningens inverkan på arbetsmiljön: Enkätundersökning av chefers och medarbetares upplevda trygghet, säkerhet, stress och tidsbesparing i arbetet efter införande av digitala nycklar/lås och mobiltelefoner för planering, kommunikation, dokumentation och uppföljning. - Satsningens ekonomiska effekter. Det är emellertid svårt att avgöra om en minskad sjukfrånvaro/ökad frisknärvaro och ett minska antal arbetade timmar utförda av timavlönade beror på denna satsning eller andra faktorer i omvärlden. - Satsningens effekter utifrån ett jämställdhetsperspektiv, genom könsuppdelad statistik och analys av enkätundersökning.

7 6 (7) Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad, avkastning över tid och återbetalning Ansökan avser medel för att täcka större delen av de kostnader som uppkommer avseende lås, mobiltelefoner och ökade personalkostnader. Enligt avstämning med Stadskontorets ekonomiavdelning skall samtliga kostnader för detta konteras i driftsredovisningen. Utifrån den ekonomiska kalkylen (se bilaga 2) beräknas den ökade kostnaden under första året, för samtliga stadsområdesförvaltningar, bli tkr. Ansökan till Sociala investeringsfonden är begränsad till och skall återbetalas inom fem år men stadsområdesförvaltningarna är i behov av tkr. Den prognostiserade kostnadsminskningen är uppskattad utifrån att den tidsbesparande effekten för personalen beräknas till 1 % av personalkostnaderna från , vilket uppskattas vara lågt räknat. Den prognostiserade kostnadsminskningen är uppskattad utifrån att den tidsbesparande effekten för personalen beräknas till 1 % av Från år 2-5 beräknas återbetalning ske till Sociala investeringsfonden enligt bifogad kalkyl. Från år 6 är återbetalningen klar och det beräknas bli årliga minskade kostnader på i storleksordningen tkr. Hur arbetet med utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering har beaktats Enligt Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering ska kommunen som arbetsgivare arbeta mot visionen att alla arbetsplatser år 2020 är fria från könsdiskriminerande strukturer. Arbetsplatser fria från könsdiskriminerande strukturer innebär bland annat att kvinnor och män anställda inom Malmö stad ska erbjudas likvärdiga arbetsförhållanden, till exempel god arbetsmiljö och säkerhet för kvinnor liksom för män i arbete. I dag råder inte likvärdiga arbetsförhållanden för kvinnor och män inom Malmö stad, det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner på två arbetsplatser. Arbetsmiljöverket genomförde, inom ramen för projektet HAK- hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus, under 2013 inspektioner dels på den mansdominerade arbetsplatsen kommunteknik, dels på den kvinnodominerade hemtjänsten inom stadsområde Norr. Vid verkets inspektioner framkom att arbetsmiljö och säkerhet inom det mansdominerade kommunteknik var bättre än inom den kvinnodominerade hemtjänsten och ohälsotalen var dessutom större inom den kvinnodominerade gruppen. En satsning på nyckelfri hemtjänst som skulle minska stress, öka säkerhet för personalen samt öka frisknärvaro för den kvinnodominerade hemtjänsten är en satsning på förbättrade arbetsförhållanden för kvinnodominerade grupper och bidrar därmed till ett mer jämställt Malmö stad i linje med utvecklingsplanens mål och visioner. I uppföljning och utvärdering av satsningen kommer statistik tas fram könsuppdelad och en analys av satsningens effekter kommer att göras utifrån ett jämställdhetsperspektiv, vilket är det arbetssätt som utvecklingsplanen förespråkar.

8 Samverkan Information och dialog med fackliga ombud sker i varje stadsområdesförvaltning samt vid central samverkan (7)

9 Malmö stad Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder Bilaga 1 Orsak till riskbedömning Verksamhet som berörs Personer/grupper som berörs Införandet av ett nyckelfritt system med digitala lås samt mobiltelefoner med programvara för planering, kommunikation, dokumentation och uppföljning inom ordinärt boende. Ordinärt boende, HSL-verksamheter Enhetschefer, sektionschefer, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, Rehabpersonal Sannolikhet för risk S Konsekvens av risk K Riskvärdering R = S x K 1 = Liten sannolikhet 2 = Medelstor sannolikhet 3 = Stor sannolikhet 4 = Mycket stor sannolikhet 1 = Försumbar konsekvens 2 = Lindrig konsekvens 3 = Kännbar konsekvens 4 = Allvarlig konsekvens extra uppmärksamhet! 1 4 = Acceptabel risk. Men bevaka 6-9 = Medelstor risk. Arbeta med detta för att förebygga ohälsa = Stor/allvarlig risk. Prioritera detta! Undersöka - risker och riskkällor Bedöma Åtgärder / Handlingsplan Ansvarig Klart datum Uppföljning graden av risk Risk att tidsbesparingen kan generera att fler arbetsuppgifter läggs på personalen. 2*2=4 Uppföljning efter införandet måste göras. Jämföra beläggningsgrad i Lapscare före och efter införandet. Respektive Sektionschef 6 månader efter Avvakta Risk att problem med tekniken uppstår. Risk att överföring av arbetsschema från Lapscare till mobiltelefonen inte sker. Krävs att servern fungerar som den ska. 1*2=2 Support finns att tillgå 24 timmar/dygn. Nycklar till alla brukare finns alltid att tillgå i lokalen. Rutiner måste upprättas för hur personalen ska agera om något inte fungerar. 2*3=6 Dimensionera servern utifrån mängden information som flödar. Respektive sektionschef IT Malmö stad införandet Klart innan införandet Klart innan införandet Avvakta Avvakta Risk att nyanställda inte får utbildning. Rutiner måste upprättas för hur personalen ska agera om överföring av arbetsschema från Lapscare till mobiltelefonen inte sker. 1*4=4 Rutiner måste upprättas för hur nyanställd personal introduceras. Tillägg i introduktionsmaterial att utbildning ingår. Upprättande av manual/ lathund. Upprättande av laminerat kort med fakta och instruktioner som personalen kan ha med sig. Tidsutrymme för personalen att kunna träna och öva sig i hur verktygen fungerar. Respektive Sektionschef Respektive Sektionschef Klart innan införande Klart innan införande Avvakta Övergripande rutiner/ riktlinjer för Malmö stad bör tas fram.

10 Deltagare vid riskbedömningen vid verksamhetsrådet i stadsområdesförvaltning Söder: Avdelningschef vård och omsorg Helen Hansson, enhetschef ordinärt boende Eva Hall, enhetschef särskilt boende Ewa Jakobsen, enhetschef HSL och bemanning Madeleine Moberg, HR-konsult Bahar Vargül, HR-konsult Karin Linden, assistent Maria Schöld, kvalitetscontroller Maria Eriksson, facklig företrädare kommunal Kerstin Svidén, facklig företrädare kommunal Kate Glantz Information på arbetsplatsträff datum: Genomförd datum: Behöver riskbedömningen tas upp i Samverkan? Ansvarig chef Helen Hansson, Avdelningschef vård och omsorg Skyddsombud / Elevskyddsombud Central samverkan Datum:

11 Sociala investeringsfonden Bilaga 2 Lönekostnader Lön per månad Sem.dag 1,45% PO 38,46% Antal tjänster Lön per år Beräkningsgrund Sektionschef , tim/vecka*5 stadsområde Undersköterska , superanvändare/sof Projektledare , projektledare/sof TOTAL lönekostnad Övriga kostnader Beräkningsgrund Utbildningskostnader kr/halvdag 2272 personal i obo 127 halvdagar. 18 pers/tillf. Inkl vikariekostnad. Fr 2016= 20 halvdag/år. Inköp av mobiltelefoner 1600 kr/st 1507 st Ökad månadskostn. 27 kr.enl beräkning av resp SoF. Från 2016= 100 st/år Inköp av lås inkl montering 1700 kr/st 5585 Brukare hemtjänst 7446*75% ansl.grad. Från 2016= 100 st/år Systemkostnader kommunlicens kr/år Enligt uppskattning Stadskontoret TOTAL övriga kostnader: 1. Summa kostnader: 2. Prognostiserad kostnadsminskning av lönekostnader per år under och efter projekttid Minskning Personalkostnader 1% kostnadsminskning per år. (6 månader under 2015 därefter helår.) 3. Lån Sociala investeringsfonden 4. Resultat År 2015 en nettokostnad och från 2016 ett överskott 5. Återbetalning Sociala investeringsfonden 6. Resultat efter återbetalning

12 Årlig uppräkning av löner med 2,25% och övriga kostnader 1,3%. Bilaga 2 *Belopp i kr År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 Totalt perioden År

13 Malmö stad Stadskontoret Bilaga 3 Riktlinjer för Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Inledning Av Malmö stads personalpolicy framgår att Malmö stad som arbetsgivare ska främja hälsa och säkerhet för medarbetarna genom att säkerställa en god arbetsmiljö samt bedriva ett arbetsmiljöarbete som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. I arbetsmiljöprocessen har chefer och medarbetare ett antal verktyg för en kvalitetssäkrad process i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Grundtanken är att arbetsmiljön ständigt kan och ska förbättras. En utveckling av det hälsofrämjande arbetet i Malmö stad bidrar till att minska kostnader för både sjukfrånvaro och personalomsättning. Att synliggöra hälsofrågorna, utveckla mätbära mål med fortlöpande uppföjning medverkar till att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Ett proaktivt hälsoarbete visar att vi är en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt förebygger ohälsa på arbetsplatserna. I detta arbete är det också viktigt att utveckla ett nytänkande kring metoder och åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. I våra förvaltningar finns flera exempel på hälsofrämjande insatser som friskvårdsaktiviteter, hälsokontroller, förebyggande arbete kring alkohol och droger, rökfri arbetstid, insatser för att minska upprepad korttidsfrånvaro, hälsoträdgård med mera. En social investeringsfond ska tjäna som ett komplement till Malmö stads befintliga satsningar på det hälsofrämjande arbetet. Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade den 29 augusti 2013 beslut om att till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om tilldelning av medel ur den sociala investeringsfonden upp till 10 miljoner kronor avseende personalhälsa samt godkänna föreliggande riktlinjer. riktlinjer för social investeringsfond personalhälsa Riktlinjer Den sociala investeringsfonden ska användas för investeringar i förebyggande arbete som främjar personalhälsan och som samtidigt minskar risken för långtidssjukskrivningar och fysisk och psykisk ohälsa för medarbetare Malmö stad. Det kan handla om hälsofrämjande insatser, åtgärder som identifierar riskfaktorer och riskgrupper eller organisatoriska förändringar som främjar personalhälsan. Effekterna av investeringarna ska leda till minskade kommunala kostnader för sjukfrånvaro, lägre omkostnader för vikariehantering och högre frisknärvaro. Den sociala investeringsfonden ska vara ett komplement till Malmö stads befintliga satsningar på det hälsofrämjande arbetet och bidra till en positiv utveckling. STADSKONTORET August Palms plats Malmö Tel Org.nr [e-post]

14 2 (3) Målgrupp Målgruppen för insatserna är alla Malmö stads medarbetare men insatserna behöver inte riktas direkt till medarbetare utan kan även vara av strukturell och organisatorisk karaktär. Ansökan kan också fokusera på kompetenshöjning för chefer och ledare för att upptäcka och förebygga ohälsa. Verksamhetsöverskridande arbete Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla tvärsektoriell samverkan som kommer den enskilde såväl som arbetsplatsen till gagn. Ansökan till fonden är öppen för alla förvaltningar men minst två kommunala nämnder eller verksamheter måste samverka i ansökan och genomförandet. Samverkan kan utöver detta omfatta såväl kommunala bolag, som externa myndigheter eller andra aktörer. Vid samarbete med aktörer utanför Malmö stad får sökta medel endast avse att användas inom den kommunala delen av insatserna. Vetenskapligt stöd För att kunna förutsäga att en viss investering kommer att betala sig krävs ett gott stöd för att insatserna kommer att medföra avsedda effekter. Sambandet mellan investering och insatsernas förväntade effekter ska ha stöd i vetenskap och/eller beprövad erfarenhet. Innovation Fonden syftar också till att främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt som kan anses nyskapande i form eller innehåll som gagnar en hälsofrämjande arbetsplats. Detta kriterium för ansökan kan delvis uppfattas stå i motsats till att föreslagna insatser bör ha vetenskapligt stöd eller grundas på beprövad erfarenhet. Insatsformer kan dock vara nya eller pågående i Malmö och samtidigt vara en vidareutveckling av tidigare prövad och evidensbaserad verksamhet på annat håll. Uppföljning Det ska finnas en plan för hur satsningen kontinuerligt följs upp och hur utvärderingen ska göras. Fokus i uppföljningen ska vara både på inverkan på arbetsmiljö och personalhälsa som på ekonomiska effekter. Ekonomi Den sociala investeringsfonden ska användas för insatser som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Genom årliga återbetalningar från de nämnder där avkastning /kostnadsminskning uppstår återställs det öronmärkta egna kapitalet som därmed kan användas för nya åtgärder. I varje ansökan ska anges vilka verksamheter som ska stå för de aktuella insatserna och hur kostnader fördelas på dessa samt vilka kostnadsminskningar insatserna förväntas medföra på sikt och i vilka verksamheter. Det ska även anges när och i vilken omfattning återbetalning ska ske. I samband med att uppföljning av genomförda insatser rapporteras till kommunstyrelsen kan beslutad tidplan för återbetalning justeras.

15 3 (3) Ansökan Samtliga berörda nämnder/verksamheter formulerar gemensamt ansökan. Ansökan sker av berörda nämnder som ansvarar för projektet och projektets kostnader. Den aktuella insatsen ska harmoniera med befintliga satsningar och kommunens övergripande mål. Ansökan ska innefatta en beskrivning av insatsen: satsningens syfte och målgrupp satsningens innehåll och krav på resurser, personal etc satsningens förväntade effekter tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad, avkastning över tid och återbetalning vilka verksamheter som berörs översikt på liknande satsningar hänvisning till vetenskap eller beprövad erfarenhet modell för uppföljning och utvärdering hur arbetet med utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering har beaktats Beredning av beslut Initiativ till ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden kan tas av nämnder i Malmö stad. Ansökningarna behandlas två gånger per år, kommunstyrelsen beslutar om tilldelning av medel vid sammanträdena i april och november. Ansökningarna bereds av stadskontoret. Stadskontoret ansvarar för att en referensgrupp bestående av relevanta resurspersoner medverkar för en allsidig bedömning av ansökningarna. Referensgruppen bereder genom att bedöma den vetenskapliga och ekonomiska hållbarheten samt hur väl ansökan i övrigt förhåller sig till de ovan nämnda riktlinjerna för nyttjande av medel ur den sociala investeringsfonden. Referensgruppen lämnar underlag för beslut om tilldelning av medel. Ansökningarna behandlas av personalberedningen innan de tillställs kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar i ärendet på delegation av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden SIGNERAD 2014-11-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-11-03 Vår referens Ann-Chris Wolter Rohmée HR-specialist ann-christin.wolter.rohmee@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel ur de sociala

Läs mer

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd SIGNERAD 2014-10-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-29 Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jan.lanzownilsson@malmo.se Hemställan från stadsområdesförvaltning

Läs mer

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-29 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-17 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Maria Thögersen HR-konsult Maria.Thogersen@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetsmiljöprocessen

Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetsmiljöprocessen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-29 Vår referens Anja Angsmark HR-konsult anja.angsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

Riktlinje för social investeringsreserv (SIR) Riktlinje för social investeringsreserv

Riktlinje för social investeringsreserv (SIR) Riktlinje för social investeringsreserv Riktlinje för social investeringsreserv (SIR) Riktlinje för social investeringsreserv Innehållsförteckning Syfte 3 Målgrupper 3 Verksamhetsöverskridande arbete 3 Vetenskapligt stöd 4 Insats/Innovation

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015,

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015, SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-07 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och livskvalité. Det förekommer tydliga skillnader i hälsa

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-05 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete att lägga förvaltningens svar till HR-strategiska avdelningen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete att lägga förvaltningens svar till HR-strategiska avdelningen till handlingarna. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-21 Vår referens Robert Johansson Ingenjör robert.d.johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2015 SN-2015-2186

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst frågor och svar Nyckelfri hemtjänst Enköpings kommun Det här är nyckelfri hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst innebär att vi installerar ett så kallat personallås hemma hos dig. Din hemtjänstpersonal utrustas

Läs mer

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön Malmö stad Kulturförvaltningen 1 Datum 2016-01-25 Vår referens Anja Angsmark HR konsult Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens arbetsmiljörapport 2015 KN-2015-3498 Sammanfattning Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (7) REGION SKÅNE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets effektivitet, funktion och utveckling måste det regelbundet

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: 2017-03-21 Plats: Upplevelsen Närvarande: Johan Klingborg Ordförande Susanne Winroth Sekreterare Daniel Johansson Tf. adm.

Läs mer

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 214-9-11 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-04-15 Vår referens Mats Carlfalk Ekonomichef Tjänsteskrivelse mats.carlfalk@malmo.se Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014 SOFV-2014-591 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster. 2015-08-06 Vår referens. Catharina Edgren HR-konsult

Tjänsteskrivelse. Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster. 2015-08-06 Vår referens. Catharina Edgren HR-konsult Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-08-06 Vår referens Catharina Edgren HR-konsult Tjänsteskrivelse Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-2015-1100

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-06-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunstyrelsen D.nr: Jennie Strandberg Olsson

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunstyrelsen D.nr: Jennie Strandberg Olsson TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2016-11-21 Kommunstyrelsen D.nr: 2016-000343 Jennie Strandberg Olsson Förslag till Rutin vid kränkande särbehandling Bakgrund och sammanfattning Utifrån bestämmelser i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Svar på skrivelse av Robert Johansson (S) om uppföljning av anmälningar till Arbetsmiljöverket

Svar på skrivelse av Robert Johansson (S) om uppföljning av anmälningar till Arbetsmiljöverket Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Handläggare: Jannike Wenke Landsstingsstyrelsens j\c>/c / / ^ personalutskott "****"~" Svar på skrivelse av

Läs mer

Yttrande över inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket, ärendebeteckning AIST 2008/22441

Yttrande över inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket, ärendebeteckning AIST 2008/22441 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN Handläggare: Doris Modig Telefon: 508 14 171 SID 1 (6) 2008-08-014 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Yttrande över inspektionsmeddelande

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond: Barnfamiljer på väg - en satsning på barnfamiljer.

Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond: Barnfamiljer på väg - en satsning på barnfamiljer. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-02-03 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse pontus.gleisner@malmo.se Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond:

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer