Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Utredare Gunnar Högberg Dnr: UBN/2016: Utbildningsnämnden Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 40 förskoleplatser i befintliga lokaler i f.d. Engelska skolan (Ekebo) med verksamhetsstart under första halvåret Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 100 förskoleplatser i befintliga lokaler i f.d. Sverigefinska skolan (Ekebo) med verksamhetsstart under första halvåret Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 50 förskoleplatser i paviljonger på Smedsgärdstomten i anslutning till den befintliga förskolan Visselpipan med verksamhetsstart Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 500 grundskoleplatser i paviljonger i centrala/västra området, fördelat på Breddenskolan, Väsbyskolan och Runbyskolan med verksamhetsstart från ht Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 100 permanenta förskoleplatser i Eds Allé (tomt 1) med verksamhetsstart under Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 80 permanenta förskoleplatser i Fyrklövern med verksamhetsstart under kvartal Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 150 permanenta förskoleplatser i Odenslunda med verksamhetsstart tidigast till våren Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 150 permanenta förskoleplatser i anslutning till ny planerad grundskola i området norr om Vilundaparken/söder om Smedsgärdstomten med verksamhetsstart under

2 9. Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 600 permanenta grundskoleplatser i området norr om Vilundaparken/söder om Smedsgärdstomten med verksamhetsstart till ht Beslutspunkt 1-9 gäller under förutsättning att vederbörliga beslut fattas om nya förskolor och skolor samt att kostnader och investeringar för nya förskole och grundskolelokaler inom utbildningsnämnden och kommunstyrelsens teknik-och fastighetsutskott finansieras i Flerårsplan med budget Sammanfattning av ärendet I februari 2016 identifierade utbildningsnämnden (UBN/2016:41) ett behov av utökning av antal platser i förskola och skola på såväl kort som lång sikt. Utbildningsnämnden beslutade då att uppdra till utbildningskontoret att ge kontoret för samhällsbyggnad en beställning av platser enligt nedan: 83 förskoleplatser under förskoleplatser under perioden förskoleplatser för minskade barngrupper under perioden grundskoleplatser under grundskoleplatser under perioden Kontoret för samhällsbyggnad (KSB) har därefter under våren 2016 tagit fram ett antal förslag till lokaliseringar av såväl tillfälliga som permanenta förskolor och grundskolor. Utifrån KSB:s förslag har utbildningskontoret gjort en analys av lämpliga lokallösningar av förskole- och grundskoleverksamhet, på såväl kort som lång sikt. De ekonomiska konsekvenserna av utökad kapacitet i förskolor och skolor via beställning av nya lokaler renderar kostnader som ska hanteras av utbildningskontoret och kontoret för samhällsbyggnad. Utföraren ska finansiera ökade kostnader för nya lokaler med förskole- och grundskolpeng enligt den ersättningsmodell som finns. Översyn av ersättningsmodell för förskolan har påbörjats inom ramen för Ett lärande Väsby och förslag till förändringar kommer att presenteras under hösten I nedanstående tabell visas antalet platser i förskola och grundskola som beräknas kunna finnas i verksamheten under perioden enligt utbildningskontorets förslag till beställningar. 2

3 Tabell A. Antalet platser som beställs Det beräknade behovet av platser baseras på nuvarande befolkningsprognos. Antalet platser kan komma att förändras, beroende på utfallet av den nya befolkningsprognos som kommer i slutet av maj. Eventuellt justerad beställning görs i september Förskola Verksamhetsstart år 2016 * Engelska skolan 40 Bergaplan 90 F.d. Engelska skolan - centrala området 40 F.d. Ekeboskolan - centrala området 100 Eds Allé T1 - västra området 100 Vilundaparken - centrala området 150 Fyrklövern - centrala området 80 Odenslunda - östra området 150 Visselpipan centrala området ** 50 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 90 %) *** Grundskola Breddenskolan - centrala området Väsbyskolan - östra området 500 Runbyskolan Vilundaparken - centrala området 600 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 98 %) * Det angivna platsantalet för 2016 är redan beställt. ** Visselpipans temporära platser kommer att flyttas till andra, permanenta, lokaler senast 2019/20. Dessa 50 platser skall därför inte medräknas i tabellens sammanräknade antal nya platser från och med 2019/20. ***Tillkommer 170 förskoleplatser för minskade barngrupper När nybyggda förskolor tas i bruk från 2018 kommer lokalersättningen inte att täcka lokalkostnaderna beräknas ett underskott om 1,7 miljoner kronor och följande år från 2,2 till 4,1 miljoner kronor. När paviljongerna ersätts av den nya skolan vid Vilundaparken täcks lokalkostnaderna av lokalersättningen Med helårseffekt för den nya skolan 2021 beräknas ett underskott om 2,7 miljoner kronor. 3

4 Under budgetperioden beräknas utbildningsnämndens inventariebehov uppgå till 16 miljoner kronor och för den nya skolan vid Vilundaparken, med start hösten 2020, beräknas inventariebehovet uppgå till 24 miljoner kronor. Detta kommer att hanteras i investeringsbudget i flerårsplan Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Nej. Har barns åsikter beaktats? Nej. Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Ja, tillgång till ändamålsenliga förskole- och grundskolelokaler möjliggör en positiv utveckling för barn och vårdnadshavare. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Se ovan. Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Nej. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ärendet i sin helhet Kommunens senaste befolkningsprognos, som presenterades i juni 2015, baseras på utvecklingen av den folkbokförda befolkningen i kommunen. Sedan denna befolkningsprognos presenterades har underlaget för beräkningarna förändrats; bland annat har de stora migrationsströmmarna under 2015 inneburit att den nuvarande befolkningsprognosen är för låg, speciellt i skolåldrarna. Våren 2016 är förskolor och skolor i kommunen fullbelagda. Från februari månad har kommunen inte kunnat erbjuda alla vårdnadshavare förskoleplats inom den fyramånadsperiod från önskat startdatum som kommunen är skyldig att göra. Med utgångspunkt från de prognoser Migrationsverket gjorde i slutet av 2015 över migrationsströmmarna de närmaste åren, har kommunledningskontoret 4

5 gjort en uppskattning av hur detta kommer att påverka kommunens befolkningsprognos. Den reviderade prognosen ligger som underlag till utbildningskontorets behovsberäkning av nya platser i förskola och skola. Antalet platser kan komma att förändras, beroende på utfallet av den nya befolkningsprognosen som kommer i slutet av maj. Eventuellt justerad beställning görs i september I tabell 1 och 2 nedan visas den reviderade befolkningsprognosens inverkan på behoven av nya platser i förskola respektive grundskola. Med nyttjandegrad avses den andel av målpopulationen som är inskriven i respektive verksamhet. Andelen kan förändras över tid exempelvis på grund av förändrad sysselsättningsgrad bland föräldrar och därmed förändrat behov av barnomsorg. Tabell 1. Förskola - förändring av volymer p.g.a. reviderad befolkningsprognos Ålder Ökning Total ökning Total ökning årligen Vid nyttjandegrad* 90 % - platsbehov * Nyttjandegraden baseras på ett medelvärde från föregående år för samtliga barn i förskoleålder. Tabell 2. Grundskola - förändring av volymer p.g.a. reviderad befolkningsprognos Ålder Ökning Total ökning Total ökning årligen Vid nyttjandegrad* 98 % - platsbehov * Nyttjandegraden baseras på ett medelvärde från föregående år för samtliga barn i skolålder. Det beräknade platsbehovet i förskola (tabell 1) har justerats något jämfört med det platsbehov som identifierades i februari. I februari 2016 identifierade utbildningsnämnden (UBN/2016:41) ett behov av utökning av antal platser i förskola och skola på såväl kort som lång sikt. Utbildningsnämnden beslutade då att uppdra till utbildningskontoret att ge kontoret för samhällsbyggnad en beställning av platser enligt nedan: 1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av förskoleplatser motsvarande 83 beräknade platser under Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av förskoleplatser motsvarande 326 beräknade platser under perioden Utöver dessa platser ser utbildningsnämnden ett behov av ytterligare 170 förskoleplatser för minskade barngrupper under perioden

6 3. Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av grundskoleplatser motsvarande 236 beräknade platser under Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av grundskoleplatser motsvarande 609 beräknade platser under perioden Kontoret för samhällsbyggnad (KSB) har därefter under våren 2016 tagit fram ett antal förslag till lokaliseringar av såväl tillfälliga som permanenta förskolor och grundskolor. Utifrån KSB:s förslag har utbildningskontoret gjort en analys av lämpliga lokallösningar för förskole- och grundskoleverksamhet, på såväl kort som lång sikt. Parallellt med detta har det under våren 2016 pågått arbete för att skapa nya platser genom att förskolorna ser över befintlig organisation för att utöka platsantalet och att skapa fler grupper i befintliga lokaler. Utbildningskontoret ser kontinuerligt över möjligheten att använda tillfälliga lokaler och har dessutom gjort en genomgång av riktlinjer för placering i förskolan för att effektivisera hanteringen av platserbjudanden. I anslutning till Runbyskolan (vid Bergaplan) uppförs för närvarande paviljonger med plats för 200 barn med inflyttning under september 2016 enligt beslut som togs december Då flyttar de befintliga förskolorna Skogsdungen och Harva gård in i dessa paviljonger, vilket gör att nettotillskottet blir cirka 90 platser. Under försommaren 2016 färdigställs cirka 40 förskoleplatser i Sverigefinska skolans tidigare lokaler. Utbildningskontorets förslag till lokalbeställningar Västra området Utbildningskontorets förslag är att en permanent förskola med 100 platser beställs i Eds Allé. Verksamheten beräknas kunna starta under Utbildningsnämnden föreslår även att grundskoleplatser tillskapas i paviljonger vid Runbyskolan med verksamhetsstart tidigast till ht För detaljerade lokaliseringar, se kartan i bilaga 1. Centrala området Utbildningskontoret föreslår att 40 nya förskoleplatser beställs i före detta Engelska skolans lokaler. Dessutom föreslås 100 nya förskoleplatser beställas i före detta Sverigefinska skolans lokaler. Verksamhetsstarten beräknas kunna ske under första halvåret Utbildningskontoret föreslår att 50 förskoleplatser i paviljonger beställs på Smedsgärdstomten i anslutning till den befintliga förskolan Visselpipan. Verksamhetsstarten beräknas kunna ske under När Fyrklövern är fullt utbyggd en bit in på 2020-talet planeras närmare bostäder ha byggts totalt. Utbildningskontoret föreslår att 80 nya förskoleplatser tillskapas i Fyrklövern (söder om Vittra-skolan). Förskolan ska 6

7 byggas av kommunen. Verksamhetsstart beräknas kunna ske under kvartal Det finns i dagsläget ytterligare en förskola med 80 platser planerad i området. Den planeras dock vare sig byggas eller drivas i kommunal regi, utan kontakterna sköts mellan byggherre och tänkt utförare. I anslutning till Väsbyskolan föreslår utbildningskontoret att grundskoleplatser tillskapas i paviljonger med verksamhetsstart tidigast till ht I området norr om Vilundaparken/söder om Smedsgärdstomten föreslås en beställning av 150 permanenta förskoleplatser och 600 grundskoleplatser med verksamhetsstart till ht Anledningen till denna lokalisering är främst att det sedan tidigare finns ett specifikt uppdrag för nämnden att planera för en ny kommunal skola i det centrala området. En positiv effekt av lokaliseringen blir också närheten till befintliga idrotts- och fritidsanläggningar som en del av det pedagogiska upplägget. För detaljerade lokaliseringar, se kartan i bilaga 1. Östra området Utbildningskontoret föreslår att 150 nya permanenta förskoleplatser tillskapas vid Odenskolan med verksamhetsstart tidigast 2018, beroende på om gällande detaljplan behöver omarbetas eller ej. I anslutning till Breddenskolan föreslår utbildningskontoret att grundskoleplatser tillskapas i paviljonger med verksamhetsstart tidigast till ht För detaljerade lokaliseringar, se kartan i bilaga 1. Utbildningskontoret ser även ett kommande behov av förskoleplatser utifrån den nybyggnation av bostäder som pågår i östra Frestaby med cirka 200 nya bostäder som slutmål. Området beräknas vara färdigbyggt i slutet av Summering De 500 beställda grundskoleplatserna behöver inte samtidigt vara klara att ta i drift till hösten 2017, utan de ska utifrån behov successivt byggas ut under perioden fram till 2019 (de har i tabell 3 för överblickens skull lagts i kolumnen för år 2018). Antalet platser kan behöva justeras, beroende på utfallet av den kommande befolkningsprognosen. Platsantalet kan även komma att omprövas efter genomförd planprocess som tydliggör hur stor tomtyta som blir disponibel för nybyggnation. En avstämning kommer att göras och eventuellt förändrad beställning görs då under september Byggnationstakten kommer att bedömas utifrån en avvägning mellan det kommande platsbehovet, ekonomiska konsekvenser och eventuella dröjsmål som i nuläget är svåra att förutspå. I tabell 3 visas antalet platser i förskola och grundskola som beräknas kunna finnas i verksamheten under perioden enligt de beställningar som föreslås. 7

8 Tabell 3. Antalet platser som beställs Det beräknade behovet av platser baseras på nuvarande befolkningsprognos. Antalet platser kan komma att förändras, beroende på utfallet av den nya befolkningsprognosen som kommer i slutet av maj. Eventuellt justerad beställning görs i september Förskola Verksamhetsstart år 2016 * Engelska skolan 40 Bergaplan 90 F.d. Engelska skolan - centrala området 40 F.d. Ekeboskolan - centrala området 100 Eds Allé T1 - västra området 100 Vilundaparken - centrala området 150 Fyrklövern - centrala området 80 Odenslunda - östra området 150 Visselpipan centrala området ** 50 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 90 %) *** Grundskola Breddenskolan - centrala området Väsbyskolan - östra området 500 Runbyskolan Vilundaparken - centrala området 600 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 98 %) * Det angivna platsantalet för 2016 är redan beställt. ** Visselpipans temporära platser kommer att flyttas till andra, permanenta, lokaler senast 2019/20. Dessa 50 platser skall därför inte medräknas i tabellens sammanräknade antal nya platser från och med 2019/20. ***Tillkommer 170 förskoleplatser för minskade barngrupper

9 Ekonomiska konsekvenser De volymökningar behovsutredningen utgår ifrån finns med i utbildningsnämndens budgetförutsättningar och ingår därmed i budgetarbetet med Flerårsplan med budget Utföraren ska finansiera ökade kostnader för nya lokaler med förskole- och skolpeng enligt den ersättningsmodell som finns. Översyn av ersättningsmodell för förskolan har påbörjats inom ramen för Ett lärande Väsby och förslag till förändringar kommer att presenteras under hösten I uppdraget ingår även att belysa konsekvenser och hantering av ökade lokalkostnader i den nya ersättningsmodellen. Nedan beskrivs konsekvenser för de olika verksamheterna inom de kommunala utförarna. Förskola Utökning av lokaler under de första åren görs i befintliga verksamhetslokaler. Detta innebär att lokalersättningen inom förskolepengen till största del täcker lokalkostnaderna under 2017 (underskott cirka kronor). När nybyggda förskolor tas i bruk från 2018 kommer lokalersättningen ej att täcka lokalkostnaderna beräknas ett underskott om 1,7 miljoner kronor och följande år från 2,2 till 4,1 miljoner kronor. Grundskola Paviljonglösning med 500 platser utan speciallokaler från hösten 2017 innebär att lokalersättningen inom skolpengen täcker lokalkostnaderna. När paviljongerna ersätts av den nya skolan vid Vilundaparken täcks lokalkostnaderna av lokalersättningen Med helårseffekt för den nya skolan 2021 beräknas ett underskott om 2,7 miljoner kronor. Inventarier Under budgetperioden beräknas utbildningsnämndens inventariebehov uppgå till 16 miljoner kronor och för den nya skolan vid Vilundaparken, med start hösten 2020, beräknas inventariebehovet uppgå till 24 miljoner kronor. Detta kommer att hanteras i investeringsbudget i flerårsplan Kontoret för samhällsbyggnad Kontoret för samhällsbyggnad behöver investeringsmedel om 10 miljoner kronor för att förprojektera etableringarna av förskola och skola. Skulle någon part avbryta eller avbeställa uppdraget till kontoret för samhällsbyggnad kommer denna part ansvara och belastas av upparbetade kostnader. Efter genomförd förprojektering kan man med större säkerhet bedöma omfattningen av investeringsbehovet och kontoret för samhällsbyggnad kommer då att begära ytterligare investeringsmedel av kommunstyrelsen. De ekonomiska konsekvenserna för kontoret för samhällsbyggnad innebär ett underskott för tillfälliga etableringar om cirka kronor per plats och år för tillfälliga paviljonglösningar samt cirka kronor per plats och år för permanent lokallösning. Inhyrningen och kapitaltjänstkostnaden avseende anpassningen av befintliga lokaler i före detta Sverigefinska skolan (Ekebo) täcks av den marknadshyra som kommunal 9

10 utförare kommer att betala för hyrningen av förskolan. Utbildningskontoret Astrid Täfvander utbildningschef 10

11 Bilaga 1. Lokalisering av nya förskolor och skolor 11

Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Finanschef/Tf Ekonomidirektör 2016-05-12 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2016:169 20922 Kommunstyrelsen Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler

Läs mer

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Välfärdscontroller 2016-02-08 Henrik Malmström 08-590 975 19 Dnr: henrik.malmstrom@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov

Läs mer

Astrid Täfvander, utbildningschef Henrik Malmström Lars Tosteberg Stefan Quas Britta Strömberg Emma Kaumheimer, sekreterare. Maria Tuvesson (MP)

Astrid Täfvander, utbildningschef Henrik Malmström Lars Tosteberg Stefan Quas Britta Strömberg Emma Kaumheimer, sekreterare. Maria Tuvesson (MP) Utbildningsnämnden 2016-09-21 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal Restaurangen Onsdag den 21 september 2016, klockan 18:30-21:45 Ledamöter: Lars Valtersson

Läs mer

Kostutredning uppdrag om tillagningskök

Kostutredning uppdrag om tillagningskök Tjänsteutlåtande Finanschef 2016-11-11 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:252 20651 Kommunstyrelsen Kostutredning uppdrag om tillagningskök Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Volymökningens effekter på modell för nyanlända barn och elevers utbildning

Volymökningens effekter på modell för nyanlända barn och elevers utbildning Tjänsteutlåtande Utredare 2016-01-19 Björn Axén 08-590 970 85 Dnr: bjorn.axen@upplandsvasby.se UBN/2015:226 33962 Utbildningsnämnden Volymökningens effekter på modell för nyanlända barn och elevers utbildning

Läs mer

Kontaktperson: Anna Hedström, kontoret för samhällsbyggnad, 08-590 970 00

Kontaktperson: Anna Hedström, kontoret för samhällsbyggnad, 08-590 970 00 Strategisk lokalförsörjningsplan 2016-2025 Upplands Väsby kommun Godkänd av kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun Dnr KS/ Datum: 2015- Framarbetad av kommunen januari-september 2015: Kommunledningskontoret

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 Tjänsteutlåtande Handläggares titel 2016-11-23 Peter Gidlund 08-590 976 31 Dnr: Peter.gidlund@upplandsvasby.se KSTFU/2016:208 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

ST! SOLLENTUNA KOMMUN Nw\ Barn- och utbildningskontoret

ST! SOLLENTUNA KOMMUN Nw\ Barn- och utbildningskontoret ST! SOLLENTUNA KOMMUN Nw\ Barn- och utbildningskontoret Anne-Christine Hillman Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 13 Barn- och ungdomsnämnden LofeaDfföD-söojnirtgsplan förskolor 2012-2016 Förelag till beslut

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2017 Upplands Väsby kommun. Godkänd av kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun Dnr KS/2014: Datum: 2014-xx-xx

Strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2017 Upplands Väsby kommun. Godkänd av kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun Dnr KS/2014: Datum: 2014-xx-xx 0 Strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2017 Upplands Väsby kommun Godkänd av kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun Dnr KS/2014: Datum: 2014-xx-xx Framarbetad av kommunen januari-september 2014: Kommunledningskontoret

Läs mer

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-13 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2014-01-30

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Andelar kommunal regi 2009-14

Andelar kommunal regi 2009-14 Andelar kommunal regi 2009-14 Andelar kommunal regi 2009 2014 Barnomsorg 25% 25% Grundskola 61% 56% Gymnasium 35% 24% Vuxenutbildning 70% 0% Hemtjänst 47% 0% Särskilt boende 53% 47% SoL-boende 0% 0% LSS-boende

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post:

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-03-15 Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Rektor Carlforsska

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Anteckningar från möte med politiska styrgruppen för kommunövergripande skolutveckling

Anteckningar från möte med politiska styrgruppen för kommunövergripande skolutveckling Stöd & Process 2016-09-05 Britta Strömberg 08-590 974 02 Dnr KS/2014:33 Britta.Stromberg@upplandsvasby.se Politiska styrgruppen för kommunövergripande skolprojektet Anteckningar från möte med politiska

Läs mer

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2014-05-26 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:75 20561 Kommunstyrelsen Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Astrid Täfvander, utbildningschef Henrik Malmström Stefan Quas Magnus Hjort Stefan Quas Björn Axén Gunnar Högberg Haina Berndtsson

Astrid Täfvander, utbildningschef Henrik Malmström Stefan Quas Magnus Hjort Stefan Quas Björn Axén Gunnar Högberg Haina Berndtsson Utbildningsnämnden 2015-12-09 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Onsdag den 9 december 2015, klockan 18:25-22.15 Ledamöter: Lars Valtersson (MP), ordförande Ibrahim Abdallah (S), vice ordförande Malin

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Prognos för barnomsorg

Prognos för barnomsorg Tyresö kommun Datum Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Ulrica Andersson, verksamhetsstrateg 08 5782 90 59 Prognos för barnomsorg Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår: -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 2016-06-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, Lokal Restaurangen Onsdag den 15 juni 2016, klockan 18:30-21:10 Ledamöter: Lars Valtersson (MP), ordförande Ibrahim

Läs mer

BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET

BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Social- och omsorgskontoret 2016-03-14 Katarina Blomstrand 08-590 972 77/ 08 590 973 93 Dnr SÄN/2016:126 katarina.blomstrand@upplandsvasby.se BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET PROJEKT Ny bostad

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-11-15 Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Förslag till beslut BUN Au behandlade

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610 2013-09-03 1 (5) FÖRSLAG TILL YTTRANDE MSN 2013/88-219 Utbildningsnämnden Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser 2014-2022, UBN 2011/86-610 Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-12-30 Ks/2015:254 041 Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Boendeplan 2015-2017 äldreomsorgen Handläggare: Inga-Lena Palmgren Innehållsförteckning Introduktion...3 Demografi...3 Nyttjandegrad...4 Aktuella förutsättningar...4 Vård- och...4

Läs mer

Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS

Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-02-16 36 Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS 2016-52 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande

Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning, lokalenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-21 Handläggare Thomas Eriksson Telefon: 08-508 337 19 Till Utbildningsnämnden 2016-01-14

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

2015-01-21. Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand

2015-01-21. Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2015-01-21 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/154 Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand Förslag till beslut 1 Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem.

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-04-23 rev 2015-04-23 Utbildningskontoret Dnr BOU 2015-130 Eva Torenfält-Karlsson, Kathrin Hansson Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över ansökan från Internationella Engelska

Läs mer

Avveckling av förskolelokaler på Duvholmsgränd 16 i Vårberg

Avveckling av förskolelokaler på Duvholmsgränd 16 i Vårberg Skärholmens stadsdelsförvaltning Avdelning förskola och fritid Tjänsteutlåtande Dnr 2.6 /477-2017 Sida 1 (6) 2017-05-29 Handläggare Katarina Waller Telefon: 08-50824457 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2022

Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2022 Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2022 Förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2022 KS/2012:365 Godkänd av kommunstyrelsen 2012-11-12 Innehållsförteckning FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 1 INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ersättare: Jan-Erik Ek (M) Eila Bromme (FP)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ersättare: Jan-Erik Ek (M) Eila Bromme (FP) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2014-03-19 1 Plats och tid Blacken, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:00 09:05 Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Halldén (M), ordförande Torsten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan Ekerö kommun Granskning av kommunens

Läs mer

Gabriella Geertinger (S) Blerta Mehmedi (S) Håkan Jeppsson (MP) 71 omedelbar justering. Ordföranden samt

Gabriella Geertinger (S) Blerta Mehmedi (S) Håkan Jeppsson (MP) 71 omedelbar justering. Ordföranden samt Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-22 Sammanträdestid 13.15-17.00 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Charlotta Jonson (M), 1:e vice ordförande Tore Holmefalk

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Tillagningskök inom äldreomsorg och utbildning

Tillagningskök inom äldreomsorg och utbildning Tjänsteutlåtande Finanschef 2017-01-25 Magnus Åberg 08-59097242 Dnr magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2017:27 Kommunstyrelsen Tillagningskök inom äldreomsorg och utbildning Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014 Sidan 1 av 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-11-11 Er referens: Vår referens: Direkttel: Direktfax: E-postadress: Diarienr: BUN 2014:106.214 Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av lokalbehovsplan

Läs mer

Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet 7. Inriktningsbeslut.

Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet 7. Inriktningsbeslut. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr 5.3.1 043/2014 2014-01-14 Handläggare Jennifer von Hofsten 0761226734 Jennifer.vonhofsten@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-02-04 Förvärv av bostadsrättslokal

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L)

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L) 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Varekils skola 2016-10-10,

Läs mer

Utbyggnadsbehov i Sala tätort

Utbyggnadsbehov i Sala tätort SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Skolförvaltningen Staben\SKN\2015\2015-12-09\Ärende 7 Utbyggnadsbehov i sala tätort.docx BARN OCH UTBILDNING 1 (6) ÄRENDE 7 DNR 2015/590 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022

Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022 2013-08-15 Handläggare Peter Fahlander Kundvals- och finansieringsavdelningen Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022 Innehåll Sammanfattning... 2 Förskoleplatser 2013 till 2022... 2 Förskoleplatser

Läs mer

Uppföljning sommarskolan 2016

Uppföljning sommarskolan 2016 Tjänsteutlåtande Utredare 2016-09-06 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr: Haina.Berndtsson@upplandsvasby.se UBN/2016:72 33064 Uppföljning sommarskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden

Läs mer

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar 2013-06-12 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-05-27 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:8 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se

Läs mer

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd PM 2008:52 RIV (Dnr 322-3817/2006) Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Hemställan

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Rapport Samordnad grundskoleplanering i Stockholm Maj 2017

Rapport Samordnad grundskoleplanering i Stockholm Maj 2017 Bilaga Rapport Samordnad grundskoleplanering i Stockholm Maj 2017 stockholm.se Maj 2017 Dnr: 122-692/2017 Utgivare: Stadsledningskontoret 3 (22) Innehåll Bakgrund... 4 Resultat för staden som helhet...

Läs mer

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Lokaiif5rsörjningspIm - Boendeplan inom

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 2014-11-05 37/49 KS 206 Dnr KS/2014:41 034 Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen.

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de

Läs mer

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 KS 235 2014-12-03 26/42 Dnr KS/2014:40 034 Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra Avdelningen för förskola och fritid Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (5) 2013-11-25 Handläggare: Iris Birath Telefon: 08 508 18 153 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-12-17 Ny förskola

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2015

Nämndberedning preliminär budget 2015 Nämndberedning preliminär budget 2015 Barn- och ungdomsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning volymer, resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Nämndens syn på budget, plan och volymer...

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-12-19 SID 1 (5) KS/2014:494 TJÄNSTESKRIVELSE Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden Sammanfattning Den utbyggnad som sker, främst i norra Solna, medför

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF SIGNERAD 2015-06-12 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-10 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av avtal för framtagande

Läs mer

Tony Mufic Utbildningsdirektör

Tony Mufic Utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-10-27 Handläggare Åsa Härkegård Telefon: 08-508 33 333 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inriktningsförslag

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016 KF 16:1 KF 16:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:294 /-049 2016-04-29 1/2 KF 16:3 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Resursförstärkning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Skola i Midsommarkransen del

Skola i Midsommarkransen del Skola i Midsommarkransen del 1 The Capital of Scandinavia Den här presentationen visades vid föräldramöte på Midsommarkransens skola den 16 oktober. Om något i den är oklart, vänligen kontakta mikael.lindberg@stockholm.se

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Fortsatt arbete... 6 Barn... 7 Antal barn i förskola och andel små barn... 7 Servicegrad...

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

FOKUS-förvaltningen Datum: Björn Lindeberg D.nr:

FOKUS-förvaltningen Datum: Björn Lindeberg D.nr: DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FOKUS-förvaltningen Datum: 2016-02-01 Björn Lindeberg D.nr: 2014-000118 Lokalplanering förskola Sammanfattning Vid nämndens sammanträde 2015-11-11 beslutade FOKUS-nämnden

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Datum Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler

Datum Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler KS 11 5 NOVEMBER KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Skoglund Jens Datum 2014-10-15 Diarienummer KSN-2014-0698 Kommunstyrelsen Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler Förslag

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Ny förskola, på östra Bjurhovda

Ny förskola, på östra Bjurhovda 1 (5) 2009-01-30 Dnr 2009/ 2009/297-PL-030 Stöd och utveckling Stig Laxåback Tfn: 021-39 21 74 Styrelsen för proaros Ny förskola, på östra Bjurhovda Bakgrund På Bjurhovdaområdet har behovet av daghemsplatser

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats -01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-08-31 Barn- och ungdomsnämnden Lokalpeng 2011 Dnr Bun 2010/185 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen

Läs mer