Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Finanschef/Tf Ekonomidirektör Magnus Åberg Dnr: KS/2016: Kommunstyrelsen Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt följande. 1. Kommunstyrelsen godkänner informationen om beställningar av förskoleoch skollokaler från utbildningsnämnden. 2. Kommunstyrelsen godkänner, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att finansiering av kostnader och investeringar för nya förskoleoch skollokaler inom utbildningsnämnden och kommunstyrelsens teknikoch fastighetsutskott inarbetas i Flerårsplan med budget Teknik- och fastighetsutskottet får använda investeringsmedel om kronor för iordningställande och verksamhetsanpassningar av förskolelokaler i befintliga lokaler i f.d. Sverigefinska skolan (Ekebo) enligt utbildningsnämndens beslut 25 maj 2016 (UBN/2016:41). Finansiering sker genom omdisponering inom befintlig investeringsbudget för Teknik- och fastighetsutskottet får använda investeringsmedel om kronor för projektering av totalt 50 förskoleplatser i paviljonger, 500 grundskoleplatser i paviljonger, 600 permanenta grundskoleplatser, samt 480 permanenta förskoleplatser enligt utbildningsnämndens beslut 25 maj 2016 (UBN/2016:41). Vid eventuell avbruten projektering belastar upparbetade kostnader för projekteringen utbildningskontoret. Finansiering sker genom omdisponering inom befintlig investeringsbudget för

2 Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden har den 25 maj beslutat att beställa tillfälliga och permanenta lokaler i förskola och grundskola av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. I februari 2016 identifierade utbildningsnämnden (UBN/2016:41) ett behov av utökning av antal platser i förskola och skola på såväl kort som lång sikt. Utbildningsnämnden beslutade då att uppdra till utbildningskontoret att ge kontoret för samhällsbyggnad en beställning av platser enligt nedan: 83 förskoleplatser under förskoleplatser under perioden förskoleplatser för minskade barngrupper under perioden grundskoleplatser under grundskoleplatser under perioden Kontoret för samhällsbyggnad (KSB) har därefter under våren 2016 tagit fram ett antal förslag till lokaliseringar av såväl tillfälliga som permanenta förskolor och grundskolor. Utifrån KSB:s förslag har utbildningskontoret gjort en analys av lämpliga lokallösningar av förskole- och grundskoleverksamhet, på såväl kort som lång sikt. I nedanstående tabell visas antalet platser i förskola och grundskola som beräknas kunna finnas i verksamheten under perioden enligt de beställningar som utbildningsnämnden beslutat om. Tabell A. Antalet platser som beställs Verksamhetsstart år 2016 * Förskola Engelska skolan 40 Bergaplan 90 F.d. Engelska skolan - centrala området 40 F.d. Ekeboskolan - centrala området 100 Eds Allé T1 - västra området 100 Vilundaparken - centrala området 150 Fyrklövern - centrala området 80 Odenslunda - östra området 150 Visselpipan centrala området ** 50 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 90 %) *** Grundskola Breddenskolan - centrala området Väsbyskolan - östra området 500 2

3 Runbyskolan Vilundaparken - centrala området 600 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 98 %) * Det angivna platsantalet för 2016 är redan beställt. ** Visselpipans temporära platser kommer att flyttas till andra, permanenta, lokaler senast 2019/20. Dessa 50 platser skall därför inte medräknas i tabellens sammanräknade antal nya platser från och med 2019/20. ***Tillkommer 170 förskoleplatser för minskade barngrupper De ekonomiska konsekvenserna av utökad kapacitet i förskolor och skolor via beställning av nya lokaler renderar kostnader som ska hanteras av utbildningskontoret och kontoret för samhällsbyggnad. Utföraren ska finansiera ökade kostnader för nya lokaler med förskole- och grundskolpeng enligt den ersättningsmodell som finns. Översyn av ersättningsmodell för förskolan har påbörjats inom ramen för Ett lärande Väsby och förslag till förändringar kommer att presenteras under hösten Hos kontoret för samhällsbyggnad redovisas ett årligt hyresunderskott inklusive kapitaltjänstkostnader om kronor för 2017, kronor för 2018 samt kronor för Finansieringen av de ökade kostnaderna och investeringar inarbetas i Flerårsplan med budget Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Nej Har barns åsikter beaktats? Nej Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Ja, tillgång till ändamålsenliga förskole- och grundskolelokaler möjliggör en positiv utveckling för barn och vårdnadshavare. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Se ovan Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Nej Beslutet skickas till: Utbildningsnämnden och teknik- och fastighetsutskottet Beslutsunderlag 1. Beslut, utbildningsnämnden (UBN/2016:41) 2. Beslut, utbildningsnämnden (UBN/2016:41) 3

4 Ärendet i sin helhet Bakgrund Kommunens senaste befolkningsprognos, som presenterades i juni 2015, baseras på utvecklingen av den folkbokförda befolkningen i kommunen. Sedan denna befolkningsprognos presenterades har underlaget för beräkningarna förändrats. Bland annat har de stora migrationsströmmarna under 2015 inneburit att den nuvarande befolkningsprognosen är för låg, speciellt i skolåldrarna. Våren 2016 är förskolor och skolor i kommunen fullbelagda. Från februari månad har kommunen inte kunnat erbjuda vårdnadshavare förskoleplats inom den fyramånadsperiod från önskat startdatum som kommunen är skyldig att göra. Med utgångspunkt från de prognoser Migrationsverket gjorde i slutet av 2015 över migrationsströmmarna de närmaste åren, har kommunledningskontoret i januari 2016 gjort en uppskattning av hur detta kommer att påverka kommunens befolkningsprognos. Den reviderade prognosen ligger som underlag till utbildningskontorets behovsberäkning av nya platser i förskola och skola. Antalet platser kan komma att förändras, beroende på utfallet av den nya befolkningsprognosen som kommer i slutet av maj. En avstämning kommer att göras och eventuellt förändrad beställning görs då under september I tabell 1 och 2 nedan visas den reviderade befolkningsprognosens inverkan på behoven av nya platser i förskola respektive grundskola. Med nyttjandegrad avses den andel av målpopulationen som är inskriven i respektive verksamhet. Andelen kan förändras över tid exempelvis på grund av förändrad sysselsättningsgrad bland föräldrar och därmed förändrat behov av barnomsorg. Tabell 1. Förskola - förändring av volymer p.g.a. reviderad befolkningsprognos Ålder Ökning Total ökning Total ökning årligen Vid nyttjandegrad* 90 % - platsbehov * Nyttjandegraden baseras på ett medelvärde från föregående år för samtliga barn i förskoleålder. Tabell 2. Grundskola - förändring av volymer p.g.a. reviderad befolkningsprognos Ålder Ökning Total ökning Total ökning årligen Vid nyttjandegrad* 98 % - platsbehov * Nyttjandegraden baseras på ett medelvärde från föregående år för samtliga barn i grundskoleålder. I februari 2016 identifierade utbildningsnämnden (UBN/2016:41) ett behov av utökning av antal platser i förskola och skola på såväl kort som lång sikt. Utbildningsnämnden beslutade då att uppdra till utbildningskontoret att ge kontoret för samhällsbyggnad en beställning av platser enligt nedan: 4

5 1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av förskoleplatser motsvarande 83 beräknade platser under Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av förskoleplatser motsvarande 326 beräknade platser under perioden Utöver dessa platser ser utbildningsnämnden ett behov av ytterligare 170 förskoleplatser för minskade barngrupper under perioden Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av grundskoleplatser motsvarande 236 beräknade platser under Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av grundskoleplatser motsvarande 609 beräknade platser under perioden Det beräknade platsbehovet i förskola (tabell 1) har justerats något jämfört med det platsbehov som identifierades i februari. Kontoret för samhällsbyggnad (KSB) har därefter under våren 2016 tagit fram ett antal förslag till lokaliseringar av såväl tillfälliga som permanenta förskolor och grundskolor. Utifrån KSB:s förslag har utbildningskontoret gjort en analys av lämpliga lokallösningar för förskole- och grundskoleverksamhet, på såväl kort som lång sikt. Parallellt med detta har det under våren 2016 pågått arbete för att skapa nya platser genom att förskolorna ser över befintlig organisation för att utöka platsantalet och att skapa fler grupper i befintliga lokaler. Utbildningskontoret ser kontinuerligt över möjligheten att använda tillfälliga lokaler och har dessutom gjort en genomgång av riktlinjer för placering i förskolan för att effektivisera hanteringen av platserbjudanden. I anslutning till Runbyskolan (vid Bergaplan) uppförs för närvarande paviljonger med plats för 200 barn med inflyttning under september 2016 enligt det beslut som togs i december Då flyttar de befintliga förskolorna Skogsdungen och Harva gård in i dessa paviljonger, vilket gör att nettotillskottet blir cirka 90 platser. Under försommaren 2016 färdigställs cirka 40 förskoleplatser i Sverigefinska skolans tidigare lokaler. Efter utbildningskontorets beställning av skol- och förskolelokaler enligt beslut den 25 maj 2016 (UBN/2016:41) och under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar kontoret för samhällsbyggnad medel för projektering, kommer kontoret för samhällsbyggnad att starta arbetet med att åstadkomma nya lokaler för skola och förskola. Eftersom det inte finns resurser för detta inom befintlig organisation kommer en extern organisation av konsulter att anlitas för att projektera de beställda etableringarna. Därefter kommer kommunstyrelsen kunna fatta beslut om att gå vidare med etableringen i steg två och bevilja ytterligare investeringsmedel för att genomföra projektering och byggnation av de beställda lokalerna. Utbildningsnämndens beställning av lokaler enligt beslut 25 maj 5

6 Västra området En permanent förskola med 100 platser beställs i Eds Allé där verksamheten beräknas kunna starta under Grundskoleplatser tillskapas i paviljonger vid Runbyskolan med verksamhetsstart tidigast till höstterminen Centrala området 40 nya förskoleplatser beställs i f.d. Engelska skolans lokaler (Ekebo). Dessutom beställs 100 nya förskoleplatser i f.d. Sverigefinska skolans lokaler (Ekebo). Verksamhetsstarten beräknas kunna ske under första halvåret förskoleplatser i paviljonger beställs på Smedsgärdstomten i anslutning till den befintliga förskolan Visselpipan. Verksamhetsstarten beräknas kunna ske under nya förskoleplatser tillskapas i Fyrklövern (söder om Vittra-skolan) som byggs av kommunen. Verksamhetsstart beräknas kunna ske under kvartal Det finns i dagsläget ytterligare en förskola med 80 platser planerad i området. Den planeras dock vare sig byggas eller drivas i kommunal regi, utan kontakterna sköts mellan byggherre och tänkt utförare. I anslutning till Väsbyskolan tillskapas grundskoleplatser i paviljonger med verksamhetsstart tidigast till höstterminen I området norr om Vilundaparken/söder om Smedsgärdstomten beställs 150 permanenta förskoleplatser och 600 grundskoleplatser med verksamhetsstart till höstterminen Anledningen till denna lokalisering är främst att det sedan tidigare finns ett specifikt uppdrag för utbildningsnämnden att planera för en ny kommunal skola i det centrala området. En positiv effekt av lokaliseringen blir också närheten till befintliga idrottsoch fritidsanläggningar som en del av det pedagogiska upplägget. Östra området 150 nya permanenta förskoleplatser tillskapas vid Odenskolan med verksamhetsstart tidigast 2018 beroende på om gällande detaljplan behöver omarbetas eller ej. I anslutning till Breddenskolan tillskapas grundskoleplatser i paviljonger med verksamhetsstart tidigast till höstterminen Utbildningskontoret ser även ett kommande behov av förskoleplatser utifrån den nybyggnation av bostäder som pågår i östra Frestaby med cirka 200 nya bostäder som slutmål. Området beräknas vara färdigbyggt i slutet av För detaljerade lokaliseringar, se kartan i bilaga 1. Summering De 500 beställda grundskoleplatserna behöver inte samtidigt vara klara att ta i drift till hösten 2017, utan de ska utifrån behov successivt byggas ut under perioden fram till 2019 (de har i tabellen nedan dock för överblickens skull lagts i kolumnen för år 2018). Antalet platser kan behöva justeras, beroende på utfallet av den kommande befolkningsprognosen. Platsantalet kan även komma att omprövas efter genomförd planprocess som tydliggör hur stor tomtyta som blir disponibel för nybyggnation. En avstämning kommer att göras och eventuellt förändrad beställning görs då under september Byggnationstakten bedöms utifrån en av- 6

7 vägning mellan det kommande platsbehovet, ekonomiska konsekvenser och eventuella dröjsmål som i nuläget är svåra att förutspå. I tabell 3 visas antalet platser i förskola och grundskola som beräknas kunna finnas i verksamheten under perioden enligt de beställningar som föreslås. Tabell 3. Antalet platser som beställs Det beräknade behovet av platser baseras på nuvarande befolkningsprognos. Antalet platser kan komma att förändras, beroende på utfallet av den nya befolkningsprognosen som kommer i slutet av maj. Eventuellt justerad beställning görs i september Verksamhetsstart år 2016 * Förskola Engelska skolan 40 Bergaplan 90 F.d. Engelska skolan - centrala området 40 F.d. Ekeboskolan - centrala området 100 Eds Allé T1 - västra området 100 Vilundaparken - centrala området 150 Fyrklövern - centrala området 80 Odenslunda - östra området 150 Visselpipan centrala området ** 50 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 90 %) *** Grundskola Breddenskolan - centrala området Väsbyskolan - östra området 500 Runbyskolan Vilundaparken - centrala området 600 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 98 %) * Det angivna platsantalet för 2016 är redan beställt. ** Visselpipans temporära platser kommer att flyttas till andra, permanenta, lokaler senast 2019/20. Dessa 50 platser skall därför inte medräknas i tabellens sammanräknade antal nya platser från och med 2019/20. ***Tillkommer 170 förskoleplatser för minskade barngrupper Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna av utökad kapacitet i förskolor och skolor via beställning av nya lokaler renderar kostnader som ska hanteras av utbildningskontoret och kontoret för samhällsbyggnad. Finansieringen av de ökade kostnaderna och investeringar inarbetas i Flerårsplan med budget Utbildningskontoret De volymökningar behovsutredningen utgår ifrån finns med i utbildningsnämndens budgetförutsättningar och ingår därmed i budgetarbetet med Flerårsplan med budget

8 Utföraren ska finansiera ökade kostnader för nya lokaler med förskole- och grundskolpeng enligt den ersättningsmodell som finns. Översyn av ersättningsmodell för förskolan har påbörjats inom ramen för Ett lärande Väsby och förslag till förändringar kommer att presenteras under hösten I uppdraget ingår även att belysa konsekvenser och hantering av ökade lokalkostnader i den nya ersättningsmodellen. Nedan beskrivs konsekvenser för de olika verksamheterna inom de kommunala utförarna. Förskola Utökning av lokaler under de första åren görs i befintliga verksamhetslokaler. Detta innebär att lokalersättningen inom förskolepengen till största del täcker lokalkostnaderna under 2017 (underskott cirka kronor). När nybyggda förskolor tas i bruk från 2018 kommer lokalersättningen ej att täcka lokalkostnaderna beräknas ett underskott om 1,7 miljoner kronor och följande år från 2,2 till 4,1 miljoner kronor. Grundskola Paviljonglösning med 500 platser utan speciallokaler från hösten 2017 innebär att lokalersättningen inom skolpengen täcker lokalkostnaderna. När paviljongerna ersätts av den nya skolan vid Vilundaparken täcks lokalkostnaderna av lokalersättningen Med helårseffekt för den nya skola 2021 beräknas ett underskott om 2,7 miljoner kronor. Inventarier Under budgetperioden beräknas utbildningsnämndens inventariebehov uppgå till 16 miljoner kronor och för den nya skolan vid Vilundaparken, med start hösten 2020, beräknas inventariebehovet uppgå till 24 miljoner kronor. Detta kommer att hanteras i investeringsbudget i flerårsplan Kontoret för samhällsbyggnad De ekonomiska konsekvenserna för kontoret för samhällsbyggnad innebär ett hyresunderskott för tillfälliga etableringar om cirka kronor per plats och år för tillfälliga paviljonglösningar samt cirka kronor per plats och år för permanent lokallösning. Inhyrningen och kapitaltjänstkostnaden avseende anpassningen av befintliga lokaler i före detta Sverigefinska skolan (Ekebo) täcks av den marknadshyra som kommunal utförare kommer att betala för förhyrningen av förskolan. Hyresunderskotten för olika lokallösningar är cirka: kronor per år vid beställning av 50 förskoleplatser i paviljonger, kronor per år vid beställning av 500 grundskoleplatser i paviljonger, kronor per år vid beställning av 600 permanenta grundskoleplatser, kronor per år vid beställning av 480 permanenta förskoleplatser. Sammanfattningsvis innebär utbildningsnämndens beställning att kontoret för samhällsbyggnad har ett årligt hyresunderskott inklusive kapitaltjänstkostnader 8

9 enligt nedanstående. Dessa underskott hanteras och finansieras i kommande Flerårsplan Tabell 4. Hyresunderskott År mkr , , , ,8 Investeringsmedel I fastställd Flerårsplan finns inga medel avsatta för byggnation av skola eller förskola. Däremot kan investeringar 2016 finansieras genom omdisponering inom befintlig budgetram. Investeringsbehovet för kommande år arbetas in i Flerårsplan med budget För att tillmötesgå beställningen från utbildningsnämnden krävs att kontoret för samhällsbyggnad får använda investeringsmedel om kronor för att projektera etableringarna av förskolor och grundskola. Skulle någon part avbryta eller avbeställa uppdraget till kontoret för samhällsbyggnad kommer denna part ansvara och belastas av upparbetade kostnader. Efter genomförd projektering kan man med större säkerhet bedöma omfattningen av investeringsbehovet och kontoret för samhällsbyggnad kommer då att begära ytterligare investeringsmedel av kommunstyrelsen. Dessutom behövs kronor för verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler. Investeringarna om totalt kronor föreslås omdisponeras från posten Myndighetskrav omsorgslokaler. Kapitaltjänst ( kronor): (Ränta 1,75 % samt beaktat effekt av komponentavskrivning enligt föreslagna riktlinjer) Kapitaltjänst ( kronor): (Ränta 1,75 % samt beaktat effekt av komponentavskrivning enligt föreslagna riktlinjer) År 1: kronor År 1: kronor I förslaget till Flerårsplan för finns investeringsmedel om kronor (total budget: kronor) föreslagna under perioden avseende paviljongslösningar samt nybyggnation av skola. För förskola finns investeringsmedel om kronor (total budget: kronor) avseende paviljonglösningar och nybyggnation. Kapitaltjänst ( kronor): (Ränta 1,75 % samt beaktat effekt av komponentavskrivning enligt föreslagna riktlinjer) År 1: kronor 9

10 Bilaga: Bilaga 1 Lokalisering av nya förskolor och skolor Kommunledningskontoret Hillevi Engström Kommundirektör Magnus Åberg Tf Ekonomidirektör 10

Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Utredare 2016-05-13 Gunnar Högberg 08-590 978 22 Dnr: gunnar.hogberg@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett

Läs mer

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Välfärdscontroller 2016-02-08 Henrik Malmström 08-590 975 19 Dnr: henrik.malmstrom@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov

Läs mer

Kostutredning uppdrag om tillagningskök

Kostutredning uppdrag om tillagningskök Tjänsteutlåtande Finanschef 2016-11-11 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:252 20651 Kommunstyrelsen Kostutredning uppdrag om tillagningskök Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Astrid Täfvander, utbildningschef Henrik Malmström Lars Tosteberg Stefan Quas Britta Strömberg Emma Kaumheimer, sekreterare. Maria Tuvesson (MP)

Astrid Täfvander, utbildningschef Henrik Malmström Lars Tosteberg Stefan Quas Britta Strömberg Emma Kaumheimer, sekreterare. Maria Tuvesson (MP) Utbildningsnämnden 2016-09-21 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal Restaurangen Onsdag den 21 september 2016, klockan 18:30-21:45 Ledamöter: Lars Valtersson

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 Tjänsteutlåtande Handläggares titel 2016-11-23 Peter Gidlund 08-590 976 31 Dnr: Peter.gidlund@upplandsvasby.se KSTFU/2016:208 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Volymökningens effekter på modell för nyanlända barn och elevers utbildning

Volymökningens effekter på modell för nyanlända barn och elevers utbildning Tjänsteutlåtande Utredare 2016-01-19 Björn Axén 08-590 970 85 Dnr: bjorn.axen@upplandsvasby.se UBN/2015:226 33962 Utbildningsnämnden Volymökningens effekter på modell för nyanlända barn och elevers utbildning

Läs mer

Kontaktperson: Anna Hedström, kontoret för samhällsbyggnad, 08-590 970 00

Kontaktperson: Anna Hedström, kontoret för samhällsbyggnad, 08-590 970 00 Strategisk lokalförsörjningsplan 2016-2025 Upplands Väsby kommun Godkänd av kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun Dnr KS/ Datum: 2015- Framarbetad av kommunen januari-september 2015: Kommunledningskontoret

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ST! SOLLENTUNA KOMMUN Nw\ Barn- och utbildningskontoret

ST! SOLLENTUNA KOMMUN Nw\ Barn- och utbildningskontoret ST! SOLLENTUNA KOMMUN Nw\ Barn- och utbildningskontoret Anne-Christine Hillman Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 13 Barn- och ungdomsnämnden LofeaDfföD-söojnirtgsplan förskolor 2012-2016 Förelag till beslut

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS

Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-02-16 36 Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS 2016-52 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2014-05-26 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:75 20561 Kommunstyrelsen Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Tillagningskök inom äldreomsorg och utbildning

Tillagningskök inom äldreomsorg och utbildning Tjänsteutlåtande Finanschef 2017-01-25 Magnus Åberg 08-59097242 Dnr magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2017:27 Kommunstyrelsen Tillagningskök inom äldreomsorg och utbildning Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 2014-11-05 37/49 KS 206 Dnr KS/2014:41 034 Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen.

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015 Tjänsteutlåtande Finanschef 2014-12-22 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:10 10053 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post:

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-03-15 Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Rektor Carlforsska

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag

Läs mer

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-13 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2014-01-30

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de

Läs mer

Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella, bisexuella och transpersoner på Vega

Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella, bisexuella och transpersoner på Vega Tjänsteutlåtande Förhandlingsstrateg 2016-08-12 Viktoria Färm 08-590 971 06 Dnr: viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2015:225 20354 Kommunstyrelsen Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 2016-06-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, Lokal Restaurangen Onsdag den 15 juni 2016, klockan 18:30-21:10 Ledamöter: Lars Valtersson (MP), ordförande Ibrahim

Läs mer

Strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2017 Upplands Väsby kommun. Godkänd av kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun Dnr KS/2014: Datum: 2014-xx-xx

Strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2017 Upplands Väsby kommun. Godkänd av kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun Dnr KS/2014: Datum: 2014-xx-xx 0 Strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2017 Upplands Väsby kommun Godkänd av kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun Dnr KS/2014: Datum: 2014-xx-xx Framarbetad av kommunen januari-september 2014: Kommunledningskontoret

Läs mer

Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet 7. Inriktningsbeslut.

Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet 7. Inriktningsbeslut. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr 5.3.1 043/2014 2014-01-14 Handläggare Jennifer von Hofsten 0761226734 Jennifer.vonhofsten@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-02-04 Förvärv av bostadsrättslokal

Läs mer

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-12-30 Ks/2015:254 041 Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Boendeplan 2015-2017 äldreomsorgen Handläggare: Inga-Lena Palmgren Innehållsförteckning Introduktion...3 Demografi...3 Nyttjandegrad...4 Aktuella förutsättningar...4 Vård- och...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan Ekerö kommun Granskning av kommunens

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ersättare: Jan-Erik Ek (M) Eila Bromme (FP)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ersättare: Jan-Erik Ek (M) Eila Bromme (FP) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2014-03-19 1 Plats och tid Blacken, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:00 09:05 Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Halldén (M), ordförande Torsten

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 KS 235 2014-12-03 26/42 Dnr KS/2014:40 034 Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Feriearbete sommaren 2016

Feriearbete sommaren 2016 Tjänsteutlåtande Utvecklingsdirektör 2016-01-12 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2015:186 20851 Feriearbete sommaren 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014 Sidan 1 av 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-11-11 Er referens: Vår referens: Direkttel: Direktfax: E-postadress: Diarienr: BUN 2014:106.214 Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av lokalbehovsplan

Läs mer

224 Dnr 2015/221-298 KS

224 Dnr 2015/221-298 KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning 224 Lokalförsörjning; godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. 225 Lokalförsörjning;

Läs mer

Astrid Täfvander, utbildningschef Henrik Malmström Stefan Quas Magnus Hjort Stefan Quas Björn Axén Gunnar Högberg Haina Berndtsson

Astrid Täfvander, utbildningschef Henrik Malmström Stefan Quas Magnus Hjort Stefan Quas Björn Axén Gunnar Högberg Haina Berndtsson Utbildningsnämnden 2015-12-09 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Onsdag den 9 december 2015, klockan 18:25-22.15 Ledamöter: Lars Valtersson (MP), ordförande Ibrahim Abdallah (S), vice ordförande Malin

Läs mer

Namnsättning inom södra Fyrklövern

Namnsättning inom södra Fyrklövern Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2017-04-11 Marie Halldin 08-590 974 56 Dnr: marie.halldin@upplandsvasby.se KS/2015:259 32934 Namnsättning inom södra Fyrklövern Förslag till beslut Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

2015-01-21. Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand

2015-01-21. Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2015-01-21 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/154 Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand Förslag till beslut 1 Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist (S) 2:e vice ordförande

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist (S) 2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-11 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret 13.15-15.30 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Prognos för barnomsorg

Prognos för barnomsorg Tyresö kommun Datum Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Ulrica Andersson, verksamhetsstrateg 08 5782 90 59 Prognos för barnomsorg Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår: -

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

FOKUS-förvaltningen Datum: Björn Lindeberg D.nr:

FOKUS-förvaltningen Datum: Björn Lindeberg D.nr: DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FOKUS-förvaltningen Datum: 2016-02-01 Björn Lindeberg D.nr: 2014-000118 Lokalplanering förskola Sammanfattning Vid nämndens sammanträde 2015-11-11 beslutade FOKUS-nämnden

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Ingemar Berglund, S&P Britt Lexander, KSB Carl Bachman, KSB Sara Hugosson, S&P, sekr. Jan-Olof Halldén (M) Omedelbar justering

Thomas Thunblom, KSB Ingemar Berglund, S&P Britt Lexander, KSB Carl Bachman, KSB Sara Hugosson, S&P, sekr. Jan-Olof Halldén (M) Omedelbar justering Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-06-04 1 Plats och tid Beslutande Blacken, plan 3, Drabantvägen 9a Torsdagen den 4 juni, 2015, klockan 07:30-07:45 Ledamöter: Ali Kashefi (S), ordförande

Läs mer

Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt

Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt Tjänsteutlåtande Utvecklingsdirektör 2015-11-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2015:275 10151 Kommunstyrelsen Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt Förslag

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-24 Ks/2016:24 Sida 1(3) Fördelning av statsbidrag för tillfälligt

Läs mer

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016 KF 16:1 KF 16:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:294 /-049 2016-04-29 1/2 KF 16:3 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Resursförstärkning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma, Paragrafer 9. Maria Franzén Waljenäs. Robert Wenglén. Lars Carlén

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma, Paragrafer 9. Maria Franzén Waljenäs. Robert Wenglén. Lars Carlén Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 1 februari 2016, kl. 17.00 17.20 Beslutande Robert Wenglén (M) Cia Barwén (M) Richard Jerneborg (M) Remco

Läs mer

Anteckningar från möte med politiska styrgruppen för kommunövergripande skolutveckling

Anteckningar från möte med politiska styrgruppen för kommunövergripande skolutveckling Stöd & Process 2016-09-05 Britta Strömberg 08-590 974 02 Dnr KS/2014:33 Britta.Stromberg@upplandsvasby.se Politiska styrgruppen för kommunövergripande skolprojektet Anteckningar från möte med politiska

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2022

Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2022 Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2022 Förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan 2013-2022 KS/2012:365 Godkänd av kommunstyrelsen 2012-11-12 Innehållsförteckning FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 1 INLEDNING

Läs mer

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Lokaiif5rsörjningspIm - Boendeplan inom

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Strukturförändring Kungsängsskolan

Strukturförändring Kungsängsskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L)

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L) 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Varekils skola 2016-10-10,

Läs mer

Andelar kommunal regi 2009-14

Andelar kommunal regi 2009-14 Andelar kommunal regi 2009-14 Andelar kommunal regi 2009 2014 Barnomsorg 25% 25% Grundskola 61% 56% Gymnasium 35% 24% Vuxenutbildning 70% 0% Hemtjänst 47% 0% Särskilt boende 53% 47% SoL-boende 0% 0% LSS-boende

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2015-06-15 1(7) 3 Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att AB Väsbyhem bildar genom förvärv av ett

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 KS 7 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 Kommunstyrelsen Justering av kommunbidrag och investeringsramar för 2013 med anledning av bolagisering

Läs mer

BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET

BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Social- och omsorgskontoret 2016-03-14 Katarina Blomstrand 08-590 972 77/ 08 590 973 93 Dnr SÄN/2016:126 katarina.blomstrand@upplandsvasby.se BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET PROJEKT Ny bostad

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer