Revisionsrapport av Valnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport av Valnämnden"

Transkript

1

2

3 REVISIONSRAPPORT 1(7) KR 2014/ 0003 Christer Lordh, revisor Revisionsrapport av Valnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning Nämndens ansvarsområde Resultat och bedömning av dokumentstudier och intervjuer Resultat och bedömning av nämndens arbete kring hållbar utveckling och jämställdhet Avslutande bedömning... 6 Bilaga 1 Definitioner Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Dalsgatan Internet Norrköping

4 NORRKÖPINGS KOMMUN 2(7) 1 Inledning Kommunens revisorer ska enligt revisionsreglementet i Norrköpings kommun årligen granska alla revisionsansvariga i nämnder, styrelser och utskott. Granskningen ska genomföras enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och i enlighet med kommunallagen. Denna granskning är en översiktlig granskning av valnämnden. Fokus i basgranskningen har varit att nämndens arbete med hållbar utveckling och jämställdhet. 1.1 Revisionsfrågor Denna basgranskning ska besvara följande revisionsfrågor: Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig? Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin tillräcklig? Har nämnden en god intern kontroll? 1.2 Metod och avgränsning Valnämnden är granskad på ett övergripande sätt vilket innebär att vi utifrån ett särskilt program granskat vissa styrande processer för nämnden. Det innebär att vi i första hand har granskat om nämnden har system och rutiner för en fungerande styrning av verksamheten, tillämpningen har inte granskats. Den metod granskningen bygger på är granskning av styrande dokument, stickprov och intervjuer. Samtliga tjänstemän intervjuas inte utan ett urval har gjorts för att verifiera vårt granskningsresultat. Då nämnden bedömts som mindre riskfylld (gul), har vi intervjuat två tjänstemän. 1.3 Kvalitetssäkring Denna rapport är sakgranskad av förvaltningen, vilket innebär att de fakta som rapporten hänvisar till är kvalitetssäkrade av de som granskats. ansvarar för rapportens slutsatser och revisionsbedömningar. Rapporten är även kvalitetssäkrad av Caroline Nyman, stadsrevisor. 1.4 Revisionskriterier De bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar bygger på gällande lagstiftning och kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till valnämnden.

5 NORRKÖPINGS KOMMUN 3(7) Granskningen utgår ifrån följande revisionskriterier: Lagstiftning (kommunallag, förvaltningslag, vallag) Styrmodellen för Norrköpings kommun Fullmäktiges mål (Budget 2014 och plan ) Reglementen 2 Nämndens ansvarsområde Valnämnden är en obligatorisk nämnd som är lokal valmyndighet vilken fullgör de uppgifter som regleras i vallagen samt lagen om kommunala folkomröstningar. Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, regioner, landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval. Valnämnden informerar om hur valet går till och var medborgarna kan rösta. Från och med år 2012 har valnämnden övertagit demokratiberedningens uppdrag att sprida kunskap om den representativa demokratin och att arbeta för att ingen medborgare i kommunen ska avstå från att rösta på grund av strukturella hinder såsom; bristande kunskap om valprocessen, språkliga hinder, tillgänglighet till vallokal. 3 Resultat och bedömning av dokumentstudier och intervjuer 3.1 Styrning och ledning av verksamhet Nämnden har upprättat och fastställt en uppdragsplan för Planen anger att en verksamhetsplan ska upprättas utifrån beslutad uppdragsplan. Vi har i granskningen inte funnit någon verksamhetsplan för 2014, vilket bekräftas i intervjuerna. Verksamheten arbetar utifrån gällande rutinbeskrivningar, vilka också kan ses som aktivitetslistor, vilket möjliggörs med utgångspunkt i verksamhetens begränsade omfattning och starka regelstyrning. Nämnden har ingen förvaltning med egen personal utan kommunstyrelse kansli stödjer valnämnden med tjänstemän. Uppföljning av uppdragsplan sker i början av nästkommande verksamhetsår och rapporteras till nämnden. Nämnden gör uppföljningsbesök i alla vallokaler under respektive valdag. En rapport lämnas till nämnden efter varje val. För 2014 sker denna uppföljning två gånger, dels efter valet till Europaparlamentet och dels efter val till riksdag, kommun och landsting/region. Nämndens ledamöter deltar i valnätverk med andra kommuner för att utbyta erfarenheter. Under mandatperioden har nämnden ägnat mycket tid åt information och utbildning. Inför valet 2014 har en utbildningsinsats som omfattar alla som arbetar i vallokalerna genomförts. Ungefär 500 valarbetare som utbildats för att få utökad kompetensen. Den som är ansvarig i vallokalen har fått en utökad utbildning. För att kunna använda de utbildade under båda valen, utbetalas en bonus till de som deltar i 2014 års båda val.

6 NORRKÖPINGS KOMMUN 4(7) Revisionsbedömning Nämnden har fastställt en uppdragsplan i enlighet med reglementet. Planen utgår från reglementet och de övergripande mål som kommunfullmäktige fastställt i budgeten. Nämnden har brutit ned målen i enlighet med styrmodellen. I enlighet med bedömningen i basgranskningen 2013, anger valnämnden i uppdragsplan för 2014 att en verksamhetsplan ska upprättas. Så har inte skett vilket försvårar den ekonomiska och kvalitetsmässiga uppföljningen. För att säkerställa styrning och ledning av verksamheten behöver nämnden utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det återkopplar till uppdragsplan. Den sammanfattande bedömningen är att nämndens styrning och ledning av verksamheten är godkänd med vissa brister (gul). 3.2 Styrning och ledning av ekonomi Valnämnden följer den tilldelade budgeten från fullmäktige. Den av kommunfullmäktige beslutade ramen för 2014 är tkr och med statsbidrag för förtidsröstning omfattar internbudgeten verksamhetsåret 2014, tkr. Nämnden har informerats om budgeten vid sammanträde i januari och mars och noterade i samband med detta informationen till protokollet. Ekonomisk uppföljning sker månadvis och då på övergripande nivå. I uppföljningen används inte nyckeltal. Prognosen för innevarande år är att nämnden håller budget. Attestförteckning uppdateras vid förändring. Nämnden har inte många delegationer, utan nämnden fattar besluten. Det är ordföranden och vice ordförande som har delegationsrätt. Gällande delegationsordning är beslutad 2008, 13 (VN-4/ ). Revisionsbedömning Valnämndens uppdrag varierar mellan verksamhetsår. Ett valår är det en högre arbetsbelastning än mellan valåren, vilket leder till att kostnader och anslag varierar kraftigt. I kombination med att en verksamhetsplan inte har upprättats för valåret 2014 försvåras nämndens styrning och beredskap inför förändringar av uppdrag och ekonomi. Enligt det ekonomiska reglementet ska valnämnden fastställa en budget, vilket inte skett för Valnämnden bör därför förstärka och formalisera uppföljning och återkoppling av ekonomi i förhållande till uppdrag och internbudget. Vår sammanfattande bedömning är att nämndens styrning och ledning av ekonomin är godkänd med vissa brister (gul). 3.3 Intern kontroll Valnämndens har fastställt en internkontrollplan för året Under ett valår är hela nämnden aktiv i internkontrollarbetet. I arbetet med 2014 års internkontrollplan har väsentlighet- och riskanalys varit en viktig del av styrningen. Kontrollmomenten är framtagna så att brister kan indikeras tidigt. Genom att

7 NORRKÖPINGS KOMMUN 5(7) återrapportera resultatet av momenten till nämnden i nära anslutning till aktiviteten, så underlättas nämndens styrning och ledning. I samband med rapporten till nämnden framgår inte att det även är en punkt i internkontrollplanen. Uppföljningen av internkontrollplanen i sin helhet görs till nämnden en gång om året. Revisionsbedömning Vår bedömning är att den intern kontrollplanen är relevant och därmed tillräckligt ser till verksamhetens omfattning år Planen omfattar såväl verksamhetsmässiga processer som redovisningsmässiga moment. Nämnden bör dock tydliggöra kontrollmomentens koppling till internkontrollplanen samt öka frekvensen av internkontrollplanens återrapportering under året. Den sammantagna bedömningen är att nämnden har en tillräcklig internkontroll. 4 Resultat och bedömning av nämndens arbete kring hållbar utveckling och jämställdhet Valnämndens två huvudprocesser, vilka formulerats i nämndens reglemente, baseras dels på uppdraget enligt vallagen, dels på direktiv från fullmäktige om är att sprida kunskap om den representativa demokratin och att arbeta för att ingen medborgare i kommunen ska avstå från att rösta på grund av strukturella hinder. Båda dessa uppdrag har koppling till hållbar utveckling och jämställdhet. Arbetet sker inom ramen för valnämndens arbete och till viss del i dialog med de nämnder som arbetar med ungdomar och äldre. Exempel på aktiviter som genomförs är information till studerande på SFI. Revisionsbedömning Det är positivt att nämnden arbetar aktivt med tillgänglighet till vallokaler samt att informera deltagare inom SFI om valet som en del i det demokratiska arbetet. Uppdragsplanen saknar dock skrivningar kring arbete med framförallt utbildningsnämnder men även med vård- och omsorgsnämnden om demokratins väg fram till valdagen, vilket skulle kunna bidra till ökad måluppfyllelse för valnämnden. Vår bedömning är att nämnden bör utveckla sin styrning utifrån preciseringen av området jämställdhet och hållbar utveckling.

8 NORRKÖPINGS KOMMUN 6(7) 5 Avslutande bedömning Den avslutande bedömningen av nämndens verksamhet presenteras utifrån revisionsfrågorna nedan. GUL 1. Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig? Den sammanfattande bedömningen är att nämndens styrning och ledning av verksamheten är godkänd med vissa brister. För att säkerställa styrning och ledning av verksamheten behöver nämnden tillse att en verksamhetsplan upprättas och att det systematiskt kvalitetsarbete utformas så att det återkopplar till uppdragsplanen. 2. Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin tillräcklig? GUL Den sammanfattande bedömningen är att nämndens styrning och ledning av verksamheten är godkänd med vissa brister. Valnämnden bör förstärka och formalisera uppföljning och återkoppling av ekonomi i förhållande till uppdrag och internbudget. En internbudget ska fastställas av nämnden enligt det ekonomiska reglementet.

9

10

11 BILAGA 1 1(1) Bilaga 1 Definitioner För att underlätta samtal och förståelse av vår bedömning graderas vår analys efter den betydelse vi tillmäter de brister vi funnit. Vi har valt att använda oss av trafikljusmodellen som även kommunen använder sig av för att bedöma måluppfyllelsen i verksamhetsberättelserna. Det är viktigt att poängtera att valet av färg endast innebär att vi önskar uppmärksamma nämnden på ett område och att det inte är att betrakta som en betygsättning. Avsikten är att underlätta nämndens eget förbättringsarbete och möjliggöra för nämnden att ta sitt revisionsansvar. Rött ljus innebär i normalfallet att vi funnit brister som har en stor påverkan på nämndens förmåga att uppnå en god styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Det kan också innebära att nämnden inom ett specifikt område behöver åtgärda en brist som om den kvarstår får stora konsekvenser för nämndens arbete. Gult ljus innebär att vi har identifierat brister som nämnden behöver åtgärda och hålla sin uppmärksamhet på. Bristen uppfyller inte kriterierna för rött ljus men påverkar negativt nämndens förmåga att ha en god styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Nämnden ska därför uppmärksamma och korrigera dessa brister så att de inte förvärras. Grön ljus innebär att vi inte har några frågetecken eller att de brister vi ser är av marginell karaktär. De kommentarer vi ger är av sådan karaktär att de ska ses som stöd i nämndens ordinarie förbättringsarbete. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Dalsgatan Internet Dalsgatan Norrköping

Basgranskning av Valnämnden 2017

Basgranskning av Valnämnden 2017 Basgranskning av Valnämnden 2017 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(7) Revisionskontoret KR 2017/0016 Revisionsrapport av Valnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2012

Basgranskning av valnämnden 2012 Basgranskning av valnämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(6) Dnr KR-10/2012 007 Handläggare, titel, telefon Gabriella Karlsson, sakkunnig Revisionsrapport Valnämnden Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2016

Basgranskning av valnämnden 2016 Basgranskning av valnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN GRANSKNINGS PM 1(5) 2016-06-21 KR 2016/0015 Handläggare, titel, telefon Anna Holmberg, revisor 011-15 17 98 Basgranskning av valnämnden 2016 Kommunens

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2012

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2012 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(8) Dnr KR-29/2012 007 Handläggare, titel, telefon Gabriella Karlsson, revisor 011-15 17 94 Revisionsrapport av

Läs mer

Basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2012

Basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2012 Basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(8) 2012-09-25 Dnr KR-23/2012 007 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR-2014/ 0007 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av gymnasienämnden

Revisionsrapport basgranskning av gymnasienämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR-2014/ 0006-7 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport basgranskning av gymnasienämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Ansvarsområde...

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av överförmyndaren

Revisionsrapport basgranskning av överförmyndaren REVISIONSRAPPORT 1(9) KR-2014/ 0004 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport basgranskning av överförmyndaren Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Ansvarsområde...

Läs mer

Basgranskning av Överförmyndarnämnden 2017

Basgranskning av Överförmyndarnämnden 2017 Basgranskning av Överförmyndarnämnden 2017 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(9) Revisionskontoret KR-2017/0017 Revisionsrapport av Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens

Läs mer

Revisionsrapport av kommunstyrelsen

Revisionsrapport av kommunstyrelsen REVISIONSRAPPORT 1(10) Dnr KR-2013/ 0015 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor, 011-15 17 99 Christer Lordh, sakkunnig revisor, 011-15 17 15 Revisionsrapport av kommunstyrelsen Innehållsförteckning

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Basgranskning av barn- och ungdomsnämnden 2012

Basgranskning av barn- och ungdomsnämnden 2012 Basgranskning av barn- och ungdomsnämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(7) Dnr KR-32/2012 007 Handläggare, titel, telefon Gabriella Karlsson, revisor Revisionsrapport av barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport av överförmyndarnämnden

Revisionsrapport av överförmyndarnämnden Revisionsrapport 1(9) 2015-08-12 KR-2015/0006-3 Handläggare, titel, telefon Caroline Larsson, revisor 011-15 16 68 Revisionsrapport av överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden 2015

Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden 2015 Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0009 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av kultur och fritidsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Basgranskning av Stadsplaneringsnämnden 2016

Basgranskning av Stadsplaneringsnämnden 2016 Basgranskning av Stadsplaneringsnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) Revisionskontoret KR 2016/0013 Revisionsrapport av stadsplaneringsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Basgranskning av överförmyndaren 2016

Basgranskning av överförmyndaren 2016 Basgranskning av överförmyndaren 2016 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(10) Revisionskontoret 2016-09-21 KR-2016/0016 Revisionsrapport av överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2

Läs mer

Basgranskning av utbildningsnämnden 2015

Basgranskning av utbildningsnämnden 2015 Basgranskning av utbildningsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(10) KR-2015/0007 Handläggare, titel, telefon Anna Holmberg, revisor 011-15 17 98 Revisionsrapport av Utbildningsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden 2017

Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden 2017 Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden 2017 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(10) Revisionskontoret KR-2017/0013 Revisionsrapport av kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN

Basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN Basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(9) Revisionskontoret KR-2016/00 Revisionsrapport av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Basgranskning av stadsplaneringsnämnden 2015

Basgranskning av stadsplaneringsnämnden 2015 Basgranskning av stadsplaneringsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0012 Handläggare, titel, telefon Anna Holmberg, revisor 011-15 17 98 Revisionsrapport av Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Basgranskning av utbildningsnämnden 2016

Basgranskning av utbildningsnämnden 2016 Basgranskning av utbildningsnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(10) Revisionskontoret KR-2016/0008 Revisionsrapport av Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens

Läs mer

Basgranskning av socialnämnden 2015

Basgranskning av socialnämnden 2015 Basgranskning av socialnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(9) 2015-12-10 KR-2015/0010 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Revisionsrapport av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(9) KR-2013/0011 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Basgranskning av gymnasienämnden 2012

Basgranskning av gymnasienämnden 2012 Basgranskning av gymnasienämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(7) Dnr KR-18/2012 007 Handläggare, titel, telefon Gabriella Karlsson, sakkunnig Revisionsrapport av gymnasienämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Basgranskning av Vård- och omsorgsnämnden 2017

Basgranskning av Vård- och omsorgsnämnden 2017 Basgranskning av Vård- och omsorgsnämnden 2017 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(11) Revisionskontoret KR 2017/0010 Revisionsrapport av Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av barn- och ungdomsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av barn- och ungdomsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(9) KR-2014/ 0005 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport basgranskning av barn- och ungdomsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Basgranskning av socialnämnden 2016

Basgranskning av socialnämnden 2016 Basgranskning av socialnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(11) Revisionskontoret KR-2016/0007 Revisionsrapport av Socialnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Basgranskning av Stadsplaneringsnämnden 2017

Basgranskning av Stadsplaneringsnämnden 2017 Basgranskning av Stadsplaneringsnämnden 2017 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(9) Revisionskontoret KR-2017/0014 Revisionsrapport av Stadsplaneringsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2013

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2013 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2013 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(10) 2013-08-28 Dnr KR-X/2013 007 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av överförmyndaren

Revisionsrapport basgranskning av överförmyndaren REVISIONSRAPPORT 1(9) KR-2013/ 0010 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport basgranskning av överförmyndaren Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Ansvarsområde...

Läs mer

Basgranskning av Vård- och omsorgsnämnden 2016

Basgranskning av Vård- och omsorgsnämnden 2016 Basgranskning av Vård- och omsorgsnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(10) KR 2016/0009 Handläggare, titel, telefon Örjan Högberg, revisor 011-15 17 15 Vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av tekniska nämnden

Revisionsrapport basgranskning av tekniska nämnden REVISIONSRAPPORT 1(9) KR-2013/ 0003 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport basgranskning av tekniska nämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av tekniska nämnden

Revisionsrapport basgranskning av tekniska nämnden REVISIONSRAPPORT 1(9) KR-2014/ 0012 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport basgranskning av tekniska nämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Ansvarsområde...

Läs mer

Revisionsrapport av socialnämnden

Revisionsrapport av socialnämnden REVISIONSRAPPORT 1(10) KR-2013/ 0017 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport av socialnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Revisionsrapport av socialnämnden

Revisionsrapport av socialnämnden REVISIONSRAPPORT 1(10) KR 2014/0009 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av socialnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(10) KR 2013/ 0005 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2 Nämndens

Läs mer

Revisionsrapport av barn- och ungdomsnämnden

Revisionsrapport av barn- och ungdomsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(10) KR-2013/0012 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport av barn- och ungdomsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens

Läs mer

Basgranskning av socialnämnden 2017

Basgranskning av socialnämnden 2017 Basgranskning av socialnämnden 2017 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(11) Revisionskontoret KR-2017/0008 Revisionsrapport av Socialnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Basgranskning av vård- och omsorgsnämnden 2015

Basgranskning av vård- och omsorgsnämnden 2015 Basgranskning av vård- och omsorgsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(9) KR-2015/0011 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, revisor 011-15 17 15 Vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av kultur- och fritidsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av kultur- och fritidsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(11) KR-2013/ 0016 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport basgranskning av kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2017 KOMMUNREVISIONEN

Basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2017 KOMMUNREVISIONEN Basgranskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2017 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(11) Revisionskontoret KR 2017/0011-3 Revisionsrapport av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Basgranskning av Kommunstyrelsen 2016

Basgranskning av Kommunstyrelsen 2016 Basgranskning av Kommunstyrelsen 2016 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(13) Revisionskontoret KR-2016/0006 Revisionsrapport av kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Basgranskning av tekniska nämnden 2016

Basgranskning av tekniska nämnden 2016 Basgranskning av tekniska nämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(11) Revisionskontoret KR-2016/0014 Revisionsrapport av tekniska nämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av Stadsplaneringsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av Stadsplaneringsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(11) KR-2014/ 0011 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport basgranskning av Stadsplaneringsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden 2016

Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden 2016 Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(13) Revisionskontoret KR-2016/0012 Revisionsrapport av kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Niklas Eriksson Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövande

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Svenljunga kommun Januari 2019

Svenljunga kommun Januari 2019 www.pwc.se Fredrik Carlsson Certifierad Kommunal revisor Emma Ekstén Isabelle Panasco Grundläggande granskning 2018 Svenljunga kommun Januari Uppdrag Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer

Läs mer

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande Grundläggande granskning av styrning och kontroll samt måluppfyllelse

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande Grundläggande granskning av styrning och kontroll samt måluppfyllelse www.pwc.se Lena Brönnert Certifierad kommunal revisor Karolin Hamnér Kommunal revisor Ellen Håkansson Kommunal revisor Nina Törling Kommunal revisor Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Ansvarsprövning 2014

Ansvarsprövning 2014 www.pwc.se Ansvarsprövning 2014 Översiktlig granskning av kommunstyrelsen och nämnderna Robert Bergman April 2014 1 Inledning 2 Inledning Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Mål och resursplan 2018

Mål och resursplan 2018 Mål och resursplan 2018 Valnämnden Fastställd av Valnämnden 2017-11-28 Dnr: VN-2017-xxx 1 Nämndens verksamhet... 2 2 Nämndens mål inom prioriterade områden... 2 2.1 Hög säkerhet i valprocessen... 2 2.2

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Basgranskning av stadsplaneringsnämnden 2013

Basgranskning av stadsplaneringsnämnden 2013 Basgranskning av stadsplaneringsnämnden 2013 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSSKRIVELSE 1(1) KR-2013/ 0002 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Stadsplaneringsnämnden Basgranskning

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Smedjebackens kommun Hans Gåsste Cert. kommunal revisor Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 2 Bakgrund och revisionsfråga 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice

Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice Rapport Burlövs kommun Antal sidor 7 Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund 2 1.1 Syfte 2 1.2 Revisionskriterier 2 1.3 Ansvariga 3 1.4 Metod

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2014-12-11 1 Ärendelista Sid nr Justering... 4 30 Svar på revisionsrapport... 5 31 Ekonomisk rapport... 6 32 Erfarenheter av valåret 2014... 8 33 Utbildning för ledamöter och ersättare i nämnder

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV41 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte, revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunrevisionen KS-221/2010. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2011.

Reglemente. Reglemente för kommunrevisionen KS-221/2010. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2011. Reglemente 2010-12-20 Reglemente för kommunrevisionen KS-221/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2011. Reglementet ersätter det reglemente som beslutades av kommunfullmäktige den 16

Läs mer

REVISIONSKONTORET. REVISIONSRAPPORT Grundläggande granskning för 2016 av Patientnämnden

REVISIONSKONTORET. REVISIONSRAPPORT Grundläggande granskning för 2016 av Patientnämnden Dnr: REV 6/2017 REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Grundläggande granskning för 2016 av Patientnämnden Ansvarig: Jan-Olov Undvall Revisionsrapport 2 (5) Innehållsförteckning 1 INLEDNING/BAKGRUND... 3 SYFTE,

Läs mer

Ansvarsutövande Barn- & Utbildningsnämn den

Ansvarsutövande Barn- & Utbildningsnämn den www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Barn- & Utbildningsnämn den Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

UMEÅ KOMMUN VALNÄMNDEN

UMEÅ KOMMUN VALNÄMNDEN Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN VALNÄMNDEN Grundläggande granskning 2018 1. Inledning och bakgrund Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll och ansvarsprövning av styrelser och nämnder.

Läs mer

JAMTLAND HARJEDALEN. Granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2015 REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT REGION. Dnr: REV/29/2015

JAMTLAND HARJEDALEN. Granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2015 REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT REGION. Dnr: REV/29/2015 Dnr: REV/29/2015 REGION JAMTLAND HARJEDALEN REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2015 Ansvarig: Ulf Rubensson 2 (5) 1 SAMMANFATTNING Regionala utvecklings nämnden

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Oktober Uppföljning av revisionsrapporter i Timrå kommun

Oktober Uppföljning av revisionsrapporter i Timrå kommun Oktober 2014 Uppföljning av revisionsrapporter i Timrå kommun Innehåll Sammanfattning... 2 Uppdrag och bakgrund... 2 Revisionsfråga... 2 Revisionskriterier... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 1. Inledning...

Läs mer

Regionens uppföljning av externa utförare inom primärvården

Regionens uppföljning av externa utförare inom primärvården Regionens uppföljning av externa utförare inom primärvården Dnr: Rev 34-2011 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 14 december 2011 Regionens uppföljning av

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Ånge Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Ånge Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Ånge 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV40 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc

Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc Landstingsfullmäktiges hälso- och sjukvårdsberedning nord, mitt, syd och öst- granskning

Läs mer

Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc

Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc Innehåll 1. Inlediting... 2 1.1. Inledande information om organisationsförändring... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer