Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen"

Transkript

1 Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen Institutet för Privatekonomi

2 INNEHÅLL Hur påverkar högskolestudier pensionen? 3 Yrkesvalets betydelse 3 Pensionen som andel av slutlönen 3 Pensionens storlek i kronor en annan bild 4 Pensionsrätt under studietiden 4 Avkastningens betydelse 4 Senarelagd pension 5 Senarelagd yrkesstart 5 Jobba ett år till kompenserar bra 5 Bra avkastning kan också kompensera 5 Pensionens olika delar 6 Slutsatser 6 Tabell 1 7 Tabell 2 8 Diagrambilaga 9 Institutet för Privatekonomi Ylva Yngveson Ulla Samuel Maria Ahrengart Erika Pahne Swedbank Institutet för Privatekonomi 2 (10)

3 Aldrig för tidigt att tänka på pensionen Hur påverkar högskolestudier pensionen? Hur stor pensionen blir beror numera till stor del på livsinkomsten. Val av yrke och därigenom karriärutveckling och antal år i arbete har därför stor betydelse. En naturlig fråga som en student kanske ställer sig är hur några års högskolestudier och därigenom missade år med arbetsinkomster kommer att inverka på den framtida pensionen, negativt eller positivt? Att räkna på studiers betydelse för pensionen är egentligen hypotetiskt då det kan vara just studierna som ger möjlighet till en lönekarriär. Det kan ändå vara intressant att försöka belysa hur det kan se ut för ett par typer av yrken och karriärvägar. För att få en realistisk helhetsbild har vi tittat på både allmänna pensionen och tjänstepensionen. Yrkesvalets betydelse Vi har gjort pensionsberäkningar för två utbildningar, jurist och sjukgymnast, med fem respektive tre studieår. Studierna antas ha startats år 2007 vid 20 års ålder. Juristen antas arbeta inom privat sektor medan sjukgymnasten arbetar kommunalt. Juristens ingångslön är kronor per månad och sjukgymnastens kronor per månad. Uppgifter om ingångslöner och lönekarriärer för de båda utbildningarna har hämtats från SACO:s lönestatistik. Motsvarande beräkningar görs sedan för två personer som avstår från utbildning och istället startar med yrkesarbete redan vid 20 års ålder och aldrig gör någon lönekarriär. Löneutvecklingen följer enbart tillväxten i samhället. Deras ingångslöner motsvarar juristens respektive sjukgymnastens. De flesta anställda får en slutlig pension som består av allmän pension och tjänstepension. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Premiepensionen kan individen själv bestämma placering av. Tjänstepensionen är för de flesta unga idag helt premiebestämd och kan även den placeras till stor del efter eget val. För att kunna jämföra resultaten med dagens inkomstnivå har vi räknat med noll procents tillväxt. Avkastningen på premie- och tjänstepensionerna har vi i den första jämförelsen beräknat till 3,5 procent per år. Precis som i det orange kuvertet. Pensionen som andel av slutlönen Juristen med fem års utbildning får 71 procent av sin slutlön i pension vid 65 års ålder. Även en person, som istället för studier, väljer att börja arbeta vid 20 års ålder beräknas få 71 procent av slutlönen om pensioneringen sker vid samma ålder. Ingångslönen antas vara densamma som en nyutexaminerad jurists men därefter sker ingen lönekarriär alls. Att resultaten blir så lika i procent av slutlön kan förklaras av att juristens snabba karriär och tjänstepension kompenserar för pensionstappet under studieåren. Sjukgymnasten med tre års utbildning får 63 procent av sin slutlön i pension vid 65 års ålder. Den som börjar arbeta vid 20 års ålder med samma ingångslön som en nyutexaminerad sjukgymnast i kommunal tjänst kan beräknas få en pension motsvarande 74 procent av slutlönen. Trots avsaknad av lönekarriär får den personen en betydligt högre andel av slutlönen än vad den som valt tre års utbildning får. Sjukgymnastens karriär är inte särskilt snabb och skiljer sig inte så markant från en löneutveckling utan karriär. Då kommer de tre Swedbank Institutet för Privatekonomi 3 (10)

4 extra åren med arbete för den som inte studerat att få relativt stor betydelse för pensionens storlek som andel av slutlönen. När pensionen på detta sätt uttrycks som andel av slutlönen kan man i de här exemplen få uppfattningen att juristen, när det gäller pensionen, inte har någon favör av sina studier jämfört med den som avstått från studier och att studietiden för sjukgymnasten på motsvarande sätt t o m innebär att pensionen blir lägre. Men det stämmer inte. Pensionens storlek i kronor en annan bild Ser vi på pensionens storlek i kronor finner vi att juristen vid 65 års ålder trots fem års utbildning får en pension som blir mer än dubbelt så stor som den får som med samma ingångslön avstått från studier och börjat arbeta vid 20 års ålder. Det är tack vare att juristen gör en snabb lönekarriär. Pensionen blir respektive kronor per månad. Sjukgymnastens pension blir ca kronor högre per månad jämfört med om förvärvsarbetet startat vid 20 års ålder utan lönekarriär, jämfört med kronor per månad. Sjukgymnastens lönekarriär är visserligen inte lika brant som juristens, men innebär ändå att utbildningen får positiv effekt på pensionen. I kronor kan alltså skillnaden beroende på yrkesval och löneutveckling vara mycket stor och avgörande för standarden inte bara under yrkeslivet utan även under pensionstiden. Utbildning och lönekarriär har i både juristens och sjukgymnastens fall en positiv inverkan på pensionens storlek trots färre yrkesverksamma år. Se tabell 1. Pensionsrätt under studietiden Studerande med studiemedel kan idag få pensionsrätt under studietiden. 138 procent av studiemedlets bidragsdel är pensionsgrundande och staten betalar pensionsavgiften som för 2008 uppgår till kronor. I våra exempel kan effekten på den framtida pensionen beräknas till mellan 40 och 50 kronor i månaden för varje studieår. I tabellerna har vi avrundat till hela 100-tal så där syns inte alltid effekten av den extra pensionsrätt man får för ett studieår. Avkastningens betydelse Att välja en bra utbildning och arbeta så många år som möjligt är således viktigt. Men det gäller också att inte slå sig till ro utan att bry sig om placering av premie- och tjänstepensionerna. En procentenhets högre genomsnittlig avkastning kan betyda flera tusen kronor i bättre pension per månad i dagens penningvärde. Skillnaden mellan 2,5 och 3,5 procents avkastning innebär kronor mer i pension per månad för juristen. För sjukgymnasten blir motsvarande pensionshöjning kronor per månad. För juristens del har vi räknat som om både den traditionellt förvaltade delen och den valbara har samma avkastning. Se tabell 2. En höjning av den genomsnittliga avkastningen från 3,5 till 4,5 procent betyder ytterligare kronor per månad för juristen och kronor mer för sjukgymnasten. För personerna utan lönekarriärer betyder skillnaden mellan 2,5 och 3,5 procents avkastning kronor per månad och mellan 3,5 och 4,5 procent kronor per månad. Avkastningens storlek påverkar pensionen i hög grad när det handlar om så många år som det gör i våra exempel. Swedbank Institutet för Privatekonomi 4 (10)

5 Utifrån dessa exempel går det att dra slutsatsen att även avgifterna i de olika sparformerna har stor betydelse. Avgifternas storlek blir viktig då tiden är så lång och ränta på räntaeffekten slår till. Senarelagd pension Att skjuta upp pensioneringen ett år och fortsätta arbeta innebär dels att avgifter betalas in till det allmänna pensionssystemet ytterligare ett år, dels att pensionskapitalet skall delas upp på färre år, dvs att delningstalet sänks. Sjukgymnasten i kommunal tjänst får fortsatta inbetalningar även till tjänstepensionen efter 65 år, vilket däremot juristen inte får enligt dagens avtal. Jämfört med pensionering vid 65 års ålder får juristen med fem års studier kronor mer per månad medan sjukgymnasten med tre års studier får kronor mer i månaden när de fortsätter arbeta ett år och istället pensionerar sig vid 66 års ålder (vid 3,5 procents genomsnittlig avkastning). Personerna utan lönekarriär som börjat arbeta vid 20 års ålder förbättrar sin pension med kronor per månad när de väljer att senarelägga sin pension ett år (vid 3,5 procents genomsnittlig avkastning). Som andel av slutlön hamnar alla i våra exempel i spannet procent. Senarelagd yrkesstart Varje år med arbetsinkomst har betydelse för pensionens storlek. Om juristen antingen studerar ett år längre eller efter examen väntar ett år med att börja arbeta innebär det att pensionen vid 65 års ålder blir närmare kronor lägre per månad. Andelen sjunker från 71 till 68 procent av slutlönen. Sjukgymnastens pension minskar på motsvarande sätt med kronor per månad med ett års längre studietid alternativt ett års senare yrkesstart. Pensionen kommer då att motsvara 62 procent av slutlönen, dvs en minskning från 63 procent. (Vid 3,5 procents genomsnittlig avkastning.) Jobba ett år till kompenserar bra En studerande kan ändå vilja plugga ett år extra eller åka utomlands. Det kan vara svårt att göra när man senare i livet bildat familj. Kan man kompensera detta senare i yrkeslivet? Genom att arbeta ett år längre kan juristen som tappat ett yrkesår i början av sin karriär kompensera sin pensionsförlust och t o m få bättre pension jämfört med om han/hon börjat arbeta ett år tidigare och pensionerat sig vid 65 år. Det innebär totalt lika många yrkesverksamma år. Förbättringen blir ca kronor i månaden. Sjukgymnasten förbättrar sin pension med kronor i månaden, jämfört med om han/hon börjat arbeta ett år tidigare och gått i pension vid 65 år. Att det får så stor effekt beror på lägre delningstal, dvs att pensionskapitalet ska delas på färre år. Ändå tjänar juristen inte in någon tjänstepension efter 65 år. Bra avkastning kan också kompensera Ett års senare yrkesstart kan, som framkommit ovan, kosta juristen kronor per månad i lägre pension vid 65 års ålder. Ett annat sätt att kompensera detta än att arbeta ytterligare ett år, är att få en bättre avkastning på premiepensionen och tjänstepensionen. En procentenhets bättre avkastning (4,5 jämfört med 3,5 procent) skulle då kunna ge hela kronor bättre pension jämfört med om yrkesarbetet startat ett år tidigare. Sjukgymnasten skulle kunna förbättra sin pension med kronor per månad. Swedbank Institutet för Privatekonomi 5 (10)

6 Pensionens olika delar Eftersom det finns ett tak för hur mycket pensionsrätt man kan tjäna in till den allmänna pensionen får tjänstepensionen stor betydelse för dem som har hög lön, över kronor per månad år Avsättningen till tjänstepensionen över taket varierar stort idag beroende på avtal, men trenden är att avtalen alltmer börjar likna varandra. Avsättningen till tjänstepensionen, ITP, är för juristen 4,5 procent upp t o m taket och 30 procent av inkomsten däröver. För sjukgymnasten är avsättningen 4,5 procent (fr o m år 2010) av inkomsten alla år eftersom inkomsten i vårt exempel aldrig överstiger inkomsttaket. Hade den gjort det skulle en förmånsbestämd pensionsdel tillkomma, enligt det kommunala avtalet, KAP-KL. I våra exempel kan vi se att tjänstepensionen för juristen utgör ca två tredjedelar av den totala pensionen medan motsvarande andel för sjukgymnasten är 30 procent, vid 3,5 procents avkastning. Inkomstpensionen utgör 25 procent av juristens pension och hela 51 procent av sjukgymnastens. Se diagrambilagan. För personerna utan utbildning utgör tjänstepensionen 27 respektive 30 procent av den privat- respektive kommunalanställdes totala pension. Inkomstpensionen utgör 52 respektive 50 procent. Att tjänstepensionen har större betydelse för slutliga pensionen för den kommunalanställde beror på att den börjar tjänas in redan från 21 års ålder. I ITP börjar man tjäna in sin tjänstepension först vid 25 års ålder. De premiebestämda delarna av pensionen, premiepensionen och tjänstepensionen, betyder mycket för dagens yngre yrkesarbetande. Om avkastningen blir 3,5 procent varje år kommer de pensionsdelarna i våra exempel att utgöra 75 procent av juristens pension och 49 procent av sjukgymnastens. För de två utan utbildning och med rak löneutveckling utgör de delarna tillsammans 48 respektive 50 procent. Vid en procentenhets högre avkastning, 4,5 procent, utgör premiepensionen och tjänstepensionen tillsammans 78 procent för juristen och 55 procent för sjukgymnasten. För de båda personerna utan utbildning blir motsvarande andelar 55 respektive 57 procent. Slutsatser Pensionsekonomin påverkas i hög grad av yrkesval, studietid, karriärutveckling, avtalsområde, avkastningens storlek samt pensionstidpunkt. Den som är ung idag har all anledning att titta lite runt hörnet in i framtiden för att göra olika livsval med ekonomi i blick. Förutsättningar kan naturligtvis ändras radikalt under så många år som ett yrkesliv handlar om. I grunden handlar yrkesval om intresse och läggning, men god kunskap om förutsättningarna möjliggör medvetna val. Det gäller att göra det bästa utifrån den egna utgångspunkten. Det första och viktigaste är att se till att man faktiskt omfattas av en tjänstepensionsrätt. Det krävs ett mycket stort eget sparande för att kompensera avsaknad av dessa avsättningar. För det andra är det viktigt att man försöker se till att få en god avkastning på de pengar man får förvalta själv. Det ger skillnad. För det tredje är det bra att vara vaksam på hur många år man faktiskt får i arbetslivet. Extra studieår och år utan inkomst kostar i lägre pension och då handlar det om förväntningar om möjlig pensionsålder. Det går att senarelägga pensionsåldern, dvs arbeta längre upp i ålder. Men då ska man vara medveten om att inte alla avtal ger pensionsrätt till tjänstepensionen för inkomster efter 65 år. Swedbank Institutet för Privatekonomi 6 (10)

7 Tabell 1 Pensionens storlek för olika karriärer vid 0 procents tillväxt 3,5 procents avkastning Jurist Inkomst- Premie- Tjänste- Summa Andel avkastning Pension vid 65 år pension pension pension pension 3,5% 5 års studier års studier års studier + 1 år utomlands års studier års studier års studier + 1 år utomlands Sjukgymnast Pension vid 65 år 3 års studier års studier års studier + 1 år utomlands års studier års studier års studier + 1 år utomlands Ej karriär Arbete fr o m 20 års ålder Pension vid 65 år Ing lön *) Ing lön **) Ing lön *) Ing lön **) *) privatanställd tjänsteman **) kommunal- /landstingsanställd 5 års studier, halvtid år (30-35 år) Swedbank Institutet för Privatekonomi 7 (10)

8 Tabell 2 Den totala pensionens storlek vid olika avkastning Jurist Avkastning Avkastning Pension vid 65 år 2,5% 3,5% 4,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5 års studier års studier års studier + 1 år utomlands års studier års studier års studier + 1 år utomlands Sjukgymnast Pension vid 65 år 3 års studier års studier års studier + 1 år utomlands års studier års studier års studier + 1 år utomlands Ej karriär Arbete fr o m 20 års ålder Pension vid 65 år Ing lön *) Ing lön **) Ing lön *) Ing lön **) *)på premie- och tjänstepensionen **) privatanställd tjänsteman ***) kommunal- /landstingsanställd Summa pension kr/månad Andel av slutlönen % Swedbank Institutet för Privatekonomi 8 (10)

9 Diagrambilaga Jurist med fem års utbildning. Avkastning 3,5 % Jurist med fem års utbildning. Avkastning 4,5 % 25% 22% 66% 9% 68% 10% Sjukgymnast med tre års utbildning. Avkastning 3,5 % Sjukgymnast med tre års utbildning. Avkastning 4,5 % 30% 33% 51% 45% 19% 22%

10 Person P arbete fr o m 25 års ålder. Avkastning 3,5 % Person P arbete fr o m 25 års ålder. Avkastning 4,5 % 27% 30% 45% 52% 21% 25% Person K arbete fr o m 25 års ålder. Avkastning 3,5 % Person K arbete fr o m 25 års ålder. Avkastning 4,5 % 30% 50% 34% 43% 20% 23% Swedbank Institutet för Privatekonomi 10 (10)

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Pensionerna efter pensioneringen

Pensionerna efter pensioneringen Pensionerna efter pensioneringen Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi September 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hur utvecklas pensionerna efter pensioneringen? 3 Hur fungerar systemet? 3 Pension med

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

ETT NYTT PRIVAT PENSIONSSPARANDE. Svensk Försäkring föreslår ett pensionssparande riktat till låg- och medelinkomsttagare

ETT NYTT PRIVAT PENSIONSSPARANDE. Svensk Försäkring föreslår ett pensionssparande riktat till låg- och medelinkomsttagare ETT NYTT PRIVAT PENSIONSSPARANDE Svensk Försäkring föreslår ett pensionssparande riktat till låg- och medelinkomsttagare Sverige har ett i grunden bra pensionssystem Det svenska pensionssystemet är utformat

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Missgynnar pensionssystemet kvinnor?

Missgynnar pensionssystemet kvinnor? Missgynnar pensionssystemet kvinnor? 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år Kronor per månad Kronor per månad 40 000 35 000 30 000 25 000 20 40000

Läs mer

FÖRDJUPNING: Flexpension i tjänsteföretag En överenskommelse mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega

FÖRDJUPNING: Flexpension i tjänsteföretag En överenskommelse mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega FÖRDJUPNING: Flexpension i tjänsteföretag En överenskommelse mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega Inledning Frågan om flexpension skakade om avtalsrörelsen 2016 och vi hade en situation där över

Läs mer

SÅ MYCKET BÄTTRE TJÄNSTEPENSION Effekten av fyra upphandlingar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP

SÅ MYCKET BÄTTRE TJÄNSTEPENSION Effekten av fyra upphandlingar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP SÅ MYCKET BÄTTRE TJÄNSTEPENSION Effekten av fyra upphandlingar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP 2007-2018 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EN BÄTTRE TJÄNSTEPENSION TILL SAMMA KOSTNAD... 4 OM

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

PENSIONSPLAGIATEN. Mer pension för pengarna med ITP. MER PENSION FÖR PENGARNA MED KOLLEKTIVAVTALAD ITP 1

PENSIONSPLAGIATEN. Mer pension för pengarna med ITP. MER PENSION FÖR PENGARNA MED KOLLEKTIVAVTALAD ITP 1 PENSIONSPLAGIATEN Mer pension för pengarna med ITP. INFO MER PENSION FÖR PENGARNA MED KOLLEKTIVAVTALAD ITP 1 Innehåll Rapporten i 7 punkter 4 Tjänstepension ett dåligt plagiat 5 Tre tjänstemän 6 Fyra företag

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

De som saknar tjänstepension har i genomsnitt cirka 25 procent lägre pension i jämförelse med de som har en tjänstepension. Ett sätt att kompensera

De som saknar tjänstepension har i genomsnitt cirka 25 procent lägre pension i jämförelse med de som har en tjänstepension. Ett sätt att kompensera De som saknar tjänstepension har i genomsnitt cirka 25 procent lägre pension i jämförelse med de som har en tjänstepension. Ett sätt att kompensera för detta är eget sparande. Sätten att spara på är många

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

De som saknar tjänstepension har i medeltal cirka 25 procent lägre pension i jämförelse med de som har en tjänstepension. Ett sätt att kompensera för

De som saknar tjänstepension har i medeltal cirka 25 procent lägre pension i jämförelse med de som har en tjänstepension. Ett sätt att kompensera för De som saknar tjänstepension har i medeltal cirka 25 procent lägre pension i jämförelse med de som har en tjänstepension. Ett sätt att kompensera för detta är eget sparande. Sätten att spara på är många

Läs mer

Hur påverkar studietiden och studielånen studenternas framtida ekonomi? en rapport om studiestödssystemet och pensionsrätten för studier

Hur påverkar studietiden och studielånen studenternas framtida ekonomi? en rapport om studiestödssystemet och pensionsrätten för studier Hur påverkar studietiden och studielånen studenternas framtida ekonomi? en rapport om studiestödssystemet och pensionsrätten för studier 1. Utbildning nyckeln till tillväxt Utbildning är den främsta medicinen

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv 1 (6) PM Analysavdelningen Erik Granseth 010-454 23 02 Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv Effekter av höjd pensionsålder i Pensionsmyndighetens pensionsmodell

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Hur stor blir pensionen för utrikes födda?

Hur stor blir pensionen för utrikes födda? Hur stor blir pensionen för utrikes födda? En rapport om kompensationsgrader Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen Kristina Kamp När hela livet räknas Hela livet räknas så brukar vi beskriva

Läs mer

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Varför är äldres lönekostnader intressanta att studera? I litteraturen anges

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du 1 Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha

Läs mer

2015-02-20 Av Christer Wikström

2015-02-20 Av Christer Wikström 2015-02-20 Av Christer Wikström Det orangea kuvertet Förfäras ej du lilla hop, så lyder inledningen till en psalmtext bearbetad av Johan Olof Wallin. Det kan också vara inledningen till artikeln om det

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer Flexpension i Tjänsteföretag Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Nu har du flexpension 3 Syftet med flexpension 4 Om arbetsgivaren tillåter och du väljer att avstå från 5 Flexpension i Tjänsteföretag Möjlighet

Läs mer

Hur god blir din pension?

Hur god blir din pension? Hur god blir din pension? Pensionsbolaget för kommun-region anställda 1,8 miljoner kunder. 80% är kvinnor, 215 kommuner, 13 regioner 1 000 kommunala bolag. Vi finns till för er Eva Wistrand Partsinformatör

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

I rapporten visar Pensionsmyndigheten exempel på vad den allmänna pensionen beräknas bli efter skatt för en person som börjar ta ut hel allmän

I rapporten visar Pensionsmyndigheten exempel på vad den allmänna pensionen beräknas bli efter skatt för en person som börjar ta ut hel allmän I rapporten visar Pensionsmyndigheten exempel på vad den allmänna pensionen beräknas bli efter skatt för en person som börjar ta ut hel allmän pension vid åldrarna 61, 63, 65 eller 67 år och som sedan

Läs mer

Halvlek för 70-talisterna

Halvlek för 70-talisterna Halvlek för 70-talisterna En pensionsprognos för 40-talisternas barn Maria Sjuttitalsson PPM-stigen 70 197 79 Pensionsboda Tjänat in allmän- och tjänstepension och nått halvtid till pension och nått halvtid

Läs mer

Vad får en arbetare i pension?

Vad får en arbetare i pension? DELRAPPORT INFÖR LOs PENSIONSUTREDNING Vad får en arbetare i pension? Författare: Mats Morin, LO-ekonom, LOs enhet för ekonomisk politik och arbetsmarknad Innehåll Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning...

Läs mer

Förslag till höjd pensionsålder

Förslag till höjd pensionsålder Allmän pension Allmän pension 16% av din inkomst går till inkomstpension och 2,5% till premiepension Del av lön som överstiger ca 43 300 kr/mån ger ingen pensionsrätt Uttag tidigast från 61år? Förslag

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Flexpension och delpension syftar bland annat till att möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv åren innan pensionsinträdet. Flexpensionen lyfts också

Flexpension och delpension syftar bland annat till att möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv åren innan pensionsinträdet. Flexpensionen lyfts också Flexpension och delpension syftar bland annat till att möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv åren innan pensionsinträdet. Flexpensionen lyfts också fram som ett sätt att senarelägga utträdet från arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. Parter - en information från parterna

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - utvecklin av pensionsskulden inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Vad är flexpension? Varför flexpension? Vem får flexpension? Flexpension en del i pensionssystemet... 6

Vad är flexpension? Varför flexpension? Vem får flexpension? Flexpension en del i pensionssystemet... 6 1 Vad är flexpension?.... 3 Varför flexpension?... 4 Vem får flexpension?... 5 Flexpension en del i pensionssystemet... 6 Möjlighet att gå ned i arbetstid... 8 Kontakta oss gärna... 9 Bilaga 1... 10 2

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000 Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2 Anna Westerberg Sammanfattning I det följande redovisas utfallet av pensionsprognosen i det orange pensionsbeskedet, för åldersklasser, kvinnor och män

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Pensionstriangeln. Din tjänstepension

Pensionstriangeln. Din tjänstepension Du som är 55 år eller äldre har några yrkesverksamma år framför dig som är viktiga för din tjänstepension. Det gäller vare sig du arbetar inom stat, landsting eller hos privat arbetsgivare. Driver du egen

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt Tagit ut enbart PP Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad från och med

Läs mer

Tumregler för pensionsberäkningar

Tumregler för pensionsberäkningar Tumregler för pensionsberäkningar 1 (34) PM 2016-11-03 Tumregler för pensionsberäkningar Syftet med denna handledning är att ge tumregler vid beräkning av pension. Exempel på frågor som kan ställas är:

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Vad blev det för pension?

Vad blev det för pension? Håkan Svärdman 08-772 71 62 0708-31 53 62 hakan.svardman@folksam.se Datum Sid 1(7) Välfärdsrapport: Vad blev det för pension? En jämförelse mellan pension och slutlön Sid 2(8) Facit på prognos Nyligen

Läs mer

Se upp, ha koll på arbetstidsberget Inledning

Se upp, ha koll på arbetstidsberget Inledning Se upp, ha koll på arbetstidsberget Inledning Antagandet i nedanstående exempel är; Vi har valt två lönenivåalternativ vid 30 års ålder. En under brytpunkten, 25 000 kr per månad. En över brytpunkten,

Läs mer

70-talisten på tapeten. pensionsrapport november 2006

70-talisten på tapeten. pensionsrapport november 2006 70-talisten på tapeten pensionsrapport november 2006 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Sådan är 70-talisten i kommunsektorn 7 Pensionen består av flera delar 8 del 1 70-talister är lika med realister

Läs mer

Ett syfte med rapporten är att genom tumregler visa hur individuella beslut och omvärldsfaktorer påverkar storleken på din pension.

Ett syfte med rapporten är att genom tumregler visa hur individuella beslut och omvärldsfaktorer påverkar storleken på din pension. Ett syfte med rapporten är att genom tumregler visa hur individuella beslut och omvärldsfaktorer påverkar storleken på din pension. Rapporten visar att pensionen för de allra flesta ökar med ungefär 6

Läs mer

Så slår en lågkonjunktur på din pension. En rapport om hur framtida pensioner påverkas av ekonomiska nedgångar

Så slår en lågkonjunktur på din pension. En rapport om hur framtida pensioner påverkas av ekonomiska nedgångar Så slår en lågkonjunktur på din pension En rapport om hur framtida pensioner påverkas av ekonomiska nedgångar Så slår en lågkonjunktur på din pension Med denna rapport vill vi bidra till en diskussion

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2019 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

Allemanspension för att fler ska få 80 procent av lönen i pension

Allemanspension för att fler ska få 80 procent av lönen i pension Allemanspension för att fler ska få procent av lönen i pension Förord Vi på Skandia vill spänna bågen för bättre pensioner för alla, gärna procent av lönen. För att uppnå detta behövs en sparform för ändamålet,

Läs mer

Pensionsspararna i orange kuvert 2015

Pensionsspararna i orange kuvert 2015 1 (19) PM Analysavdelningen Bengt Norrby Nils Holmgren 010-454 00 00 Pensionsspararna i orange kuvert 2015 Det genomsnittliga allmänna pensionskapitalet för både inkomst- och premiepensionen ökade med

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist 17 november 2017 Pensionspusslet Allmän pension Ålderspension Premiepension Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från andra

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Tumregler för pensionsberäkningar

Tumregler för pensionsberäkningar 1 (28) PM Analysavdelningen Tommy Lowen Bengt Norrby Ole Settergren Tumregler för pensionsberäkningar Denna handledning ger dig tumregler för pensionsberäkningar. Vad betyder ett års ytterligare arbete

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Pensionsrapport Dan Adolphson Björck Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se

Pensionsrapport Dan Adolphson Björck Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se Pensionsrapport 2017 Dan Adolphson Björck Trygghetsekonom AMF 070-249 31 54 dan.adolphson.bjorck@amf.se media.amf.se @Trygghetsekonom pensionsbloggen.se Pensionsrapporten fyller 8 år Statistik, aktuella

Läs mer

Alternativ pensionsålder

Alternativ pensionsålder Alternativ pensionsålder 1 (8) PM 2016-12-21 Analysavdelningen Bengt Norrby Alternativ pensionsålder När Riksdagen beslutade om det nuvarande pensionssystemet våren 1994 användes Statistiska centralbyråns

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Dags att tänka på pensionen? Läkarförbundet reder ut din tjänstepension

Dags att tänka på pensionen? Läkarförbundet reder ut din tjänstepension Dags att tänka på pensionen? Läkarförbundet reder ut din tjänstepension Du som är 55 år har några yrkesverksamma år framför dig som är viktiga för din tjänstepension. Det gäller vare sig du arbetar inom

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Yngre än 28 år utan prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

AKAP-KL. Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting

AKAP-KL. Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting AKAP-KL Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting Juni 2014 GSF Pensionsservice Kristina Linderberg Carina Bauer Uppdrag: Kort presentation av det

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer