ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER"

Transkript

1 ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

2 Institutet för privatekonomi (1)

3 Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari 3 Institutet för privatekonomi 3 (1)

4 ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Ett nytt studiemedelssystem gäller fr o m höstterminen 1. Studenter som avslutat sina studier höstterminen 1 eller under vårterminen kommer att påbörja sin återbetalning 3. Flertalet av dem kommer att ha lånat pengar i såväl det gamla som det nya systemet. Med lån i båda systemen kommer det att bli möjligt att fritt välja mellan att betala varje lån för sig i enlighet med respektive systems regler eller lägga ihop lånen och betala hela skulden enligt de nya återbetalningsreglerna. äggningsalternativet blir dock möjligt först år. Anledningen är att begäran om sammanläggning måste ha inkommit till CSN senast den 3 november året före det år man vill att förändringen skall gälla. Men för att en sådan begäran skall beaktas måste man ha blivit återbetalningsskyldig, vilket man blir i mitten av januari samma år som återbetalningen skall börja. Detta innebär att alla som börjar betala 3 kommer att betala de båda lånen var för sig detta år. Kort redogörelse för de olika återbetalningsreglerna Lån tagna fr o m 199 men senast våren 1: Återbetalningen börjar tidigast sex månader efter det att studiemedel senast betalades ut men alltid i början av ett kalenderår. Återbetalningstiden är inte bestämd utan är beroende av såväl skuldens storlek som inkomst- och ränteutvecklingen. Är skulden inte betald vid ingången av det år låntagaren fyller 5 år avskrivs den. Återbetalningen sker genom ett s k årsbelopp som uppgår till fyra procent av inkomsten enligt den senaste taxeringen. I inkomstbegreppet ingår förutom inkomst av tjänst även inkomst av näringsverksamhet och kapital. Årsbeloppet skall täcka såväl räntor som amorteringar. Det innebär att i början då skulden är stor blir amorteringarna förhållandevis små. Ibland räcker årsbeloppet inte ens till hela räntekostnaden. Den obetalda delen läggs då till skulden som därmed växer trots full betalning. Årsbelopp som understiger tre procent av prisbasbeloppet debiteras inte (1 15 kronor år 3). Dvs om inkomsten uppgått till maximalt 95 kronor år 1 behöver inte någon avbetalning göras. Skulden växer då med räntan tills inkomsten ökar och betalningen påbörjas. Räntan för lånet fastställs av regeringen före varje kalenderår och beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de tre senaste åren med hänsyn till avdragsreglerna i skattesystemet. År 3 uppgår räntan till 3, procent och är således inte avdragsgill. En administrativ avgift om 1 kronor per år debiteras utöver årsbeloppet. Institutet för privatekonomi (1)

5 Lån tagna f r om hösten 1 Återbetalningen, som börjar tidigast sex månader efter det att studiemedel senast betalades ut, men alltid i början av ett kalenderår, pågår i 5 år som längst. För den som är äldre än 35 år då betalningarna börjar skall lånet vara betalt under de antal år som återstår till och med det år -årsdagen inträffar. Minsta belopp som måste betalas är 15 procent av prisbasbeloppet (5 79 kronor år 3). Är skulden liten kan återbetalningstiden därför bli kortare. Årsbeloppet är utformat som en annuitet vars storlek beror på skuldens storlek, räntan, den återstående betalningstiden och ett uppräkningstal på två procent. Ränta och avgift för lånet fastställs på samma sätt som för lån tagna våren 1. Trygghetsregler i nya systemet För att årsbeloppen inte skall bli alltför betungande finns i vissa fall möjlighet att få nedsättning av avgiften. Detta sker då genom att årsbeloppet relateras till inkomsten under betalningsåret. Den som inte fyllt 5 år kan få årsbeloppet sänkt till maximalt fem procent av inkomsten (inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital). Efter fyllda 5 år kan beloppet sänkas till maximalt sju procent. För den som fyllt 5 år gäller även att procent av den förmögenhet som överstiger,75 prisbasbelopp skall läggas till. En förutsättning för att årsbeloppet skall sättas ned är att det sänks med minst tre procent av prisbasbeloppet (1 15 kronor år 3). Årsbelopp som efter nedsättning är mindre än fem procent av prisbasbeloppet debiteras inte (1 93 kronor år 3). Någon betalning behöver då inte göras men skulden kommer att öka med räntan. Om nedsättning av årsbeloppet beviljas kan återbetalningstiden komma att förlängas. Är skulden inte betald vid ingången av det år låntagaren fyller år avskrivs den. Nedsättning av årsbeloppet beviljas endast för ett år i taget. Ansökan måste därför lämnas varje år så länge man vill fortsätta betala en lägre avgift. Även vid nedsättning debiteras en administrativ avgift om 1 kronor per år utöver årsbeloppet. Gamla lån kan läggas om till nya Personer med enbart gamla lån, tagna mellan 199 och hösten 1, har haft möjlighet att omvandla dessa så att de i stället, fr o m 3, betalas helt enligt de nya reglerna. En ändring som är definitiv för resten av återbetalningstiden och som inte går att ångra. Nedan framgår de inkomstgränser som kan komma att gälla (framförallt för dem som omvandlat gamla lån till nya) vid återbetalning 3. Institutet för privatekonomi 5 (1)

6 Inkomstgränser (3) för att få nedsatt avgift (Låntagaren under 5 år. Ränta 3, procent) Skuld 15 Skuld 5 Antal år att betala Annuitet Kr/år Inkomstgräns Kr/mån Annuitet Kr/år Inkomstgräns Kr/mån Lägga ihop gamla och nya lån Många studenter har under sin studietid tagit lån i båda systemen. När återbetalningen börjar är principen att gamla lån betalas enligt gamla regler och nya lån enligt nya. Emellertid kommer det att bli möjligt att slå ihop de båda lånen. Om lånen läggs samman till en enda skuld kommer återbetalningen att ske enligt de regler som gäller för lån tagna fr o m hösten 1. En sammanläggning är definitiv för resten av återbetalningstiden och går inte att ångra. Begäran om sammanläggning skall lämnas till CSN senast den 3 november året före det år man vill att förändringen skall genomföras. Det årsbelopp (annuiteten) som debiteras för den sammanlagda skulden går i första hand till att täcka räntan för den sammanlagda skulden och därefter till amortering av det äldsta lånet. Amortering av det senaste lånet påbörjas således inte förrän det äldsta är betalt. Trygghetsregler vid sammanläggning Även den som lagt ihop sina lån kan i vissa fall få ett nedsatt årsbelopp som relateras till inkomsten. Så länge båda delarna av den sammanlagda skulden är obetalda kommer årsbeloppet som skall betalas att ligga mellan fyra och fem procent av inkomsten då det vägs med respektive låns andel av den totala skulden. Ex. Om det äldsta lånet uppgår till kronor och det nya till kronor kommer procentsatsen att bli, procent (((,* )+(,5* ))/ ). På motsvarande sätt kommer den att uppgå till,5 procent fro m 5 års ålder. Den gamla skulden avskrivs vid ingången av det år man fyller 5 om den inte betalts då och den nya om den inte betalts före års ålder. Institutet för privatekonomi (1)

7 Några konsekvenser utan sammanläggning Sannolikt kommer flertalet som börjar återbetalningen 3 att ha största delen av sin skuld i det gamla systemet där återbetalningen baseras på inkomstens storlek. Detta innebär att ju högre inkomsten är desto snabbare betalas det gamla lånet och ju lägre inkomsten är desto längre tid tar det. Skulderna i det nya systemet kan då betalningarna börjar år 3 uppgå till cirka alternativt kronor beroende på om studierna avslutats HT 1 eller VT. Dessa relativt små lånebelopp innebär att årsbeloppet första betalningsåret kommer att uppgå till minimibeloppet 15 procent av prisbasbeloppet, 5 79 kronor. Dessa lån kommer därmed att betalas relativt snabbt, på ca fyra till nio år. Exempel Hur valet av återbetalningsmodell kan slå för olika individer är svårt att förutse. Många faktorer spelar in. Förutom skuldernas storlek, ränta och fördelning på de båda systemen har individens inkomst, inkomstutveckling och ålder stor betydelse. Konsekvenserna av en sammanslagning kan generellt sägas vara att lånetiden förlängs, årsbeloppet blir lägre och totala kostnaden högre. För att åskådliggöra effekterna av de två olika alternativen, att betala lånen var för sig eller slå ihop dem, redovisas nedan exempel för fyra olika utbildningar. Dessa är civilingenjör, gymnasielärare, jurist och sjukgymnast som arbetar i olika arbetsmarknadssektorer. För varje utbildning redovisas två olika skuldbelopp i gamla systemet. Räntan antages vara 3 alternativt procent och löneutvecklingen 3,5 respektive,5 procent. I samtliga exempel antages skulden i det nya systemet vara 3 kronor. Beräkningarna är gjorda som om sammanläggningen hade kunnat genomföras redan i år, 3. Uppgifterna om ingångslön och löneutveckling för gymnasielärare och sjukgymnaster har hämtats från SACO:s lönestatistik med utjämnade lönekurvor. Uppgifterna för övriga utbildningar har hämtats från de olika SACO-förbunden. Av tabellerna framgår ingångslöner, antal återbetalningsår och den totala kostnaden för lånen enligt de två olika alternativen. På tabellens sida 1 är den årliga löneutvecklingen och räntan 3,5 respektive 3 procent. På tabellens sida visas motsvarande beräkningar med en pessimistisk syn på utvecklingen. Löneutveckling och ränta är där,5 respektive, procent. Diagrammen visar hur stor procent av årsinkomsten före skatt som varje år måste avsättas till återbetalningen beroende på vilken betalningsmodell som väljs. De har gjorts endast för de beräkningar där räntan uppgår till 3 procent och löneutvecklingen till 3,5 procent. Resultat 1. ju högre ingångslön och snabbare lönekarriär desto kortare tid behövs för att betala av den gamla skulden om skulderna betalas var för sig. Samtidigt blir den totala kostnaden lägre Institutet för privatekonomi 7 (1)

8 . utan sammanläggning blir årliga utgifterna större men återbetalningstiden blir kortare 3. sammanlagda lån betalas vanligtvis på 5 år oavsett årsinkomst och kostnaden beror endast på skuldstorlek och ränta. om personen är äldre än 3 år när återbetalningen börjar eller om det blir aktuellt med nedsättning kommer ett annat antal år än 5 att gälla 5. när sammanläggningen innebär en avsevärt längre återbetalningstid blir räntekostnaden betydligt högre än om lånen betalas var för sig Exempel med tio terminer Den privatanställde civilingenjören i tabell 1 med tio terminers lån betalar lånen på 1 år om de betalas var för sig. Detta innebär nio färre år än om de läggs ihop. Dessutom blir räntekostnaden 3 kronor lägre. Att betala lånen var för sig innebär dock högre årliga betalningar än vid en sammanläggning. (Se diagram). Tack vare civilingenjörens relativt goda inkomster blir det endast ett år, det tredje betalningsåret, där de sammanlagda årsbeloppen kommer att överstiga fem procent (5,) av inkomsten. Läggs lånen ihop kommer betalningarna de första åren att uppgå till lite drygt tre procent av inkomsten. Ser vi på gymnasieläraren som har en lägre ingångslön och plattare löneutveckling blir bilden annorlunda. Med tio terminers lån kommer det att ta 3 år att betala tillbaka lånen om de betalas var för sig. Eftersom lönen inte är så hög måste vår gymnasielärare det tredje året avsätta ca sex procent av inkomsten till de båda årsbeloppen. Väljer han/hon en sammanläggning kommer det bara att ta två år mer, dvs 5 år. Då finns också möjlighet till nedsatt avgift de första två åren. Vinsten av att betala mer de första åren blir här således tämligen marginell, ca 17 kronor jämfört med att välja alternativet med sammanläggning och nedsatt avgift. Resultaten på tabellens sida visar att ett mer pessimistiskt antagande om ränte- och löneutveckling utjämnar skillnaderna mellan de båda betalningsalternativen. Det kan till och med i vissa fall inträffa att en sammanläggning ger en kortare betalningstid. (Se tabellens sida, gymnasielärare med 1 terminers lån). Exempel med nio terminer En termins kortare utbildning med tre procents ränta och 3,5 procents löneutveckling resulterar i våra exempel i mellan ett och tre års kortare återbetalningstid. Inte i något fall blir det aktuellt med nedsatt årsavgift. I det mer pessimistiska alternativet kan både den statligt anställde juristen och gymnasieläraren med nio terminers lån begära nedsatt avgift de första åren. En termins kortare utbildning resulterar här i mellan två och fyra färre återbetalningsår. Betala lånen var för sig eller lägga ihop dem? För att komma fram till ett beslut kan följande frågeställningar tjäna som vägledning inför valet. Hur mycket har jag råd att betala varje år? Hur många år är jag villig att hålla på med betalningarna, så få som möjligt eller spelar det ingen roll om det drar ut på tiden? Är skulden så stor att viss del kan komma att skrivas av? Konsekvenserna av svaren på ovanstående frågor kan sammanfattas som: Institutet för privatekonomi (1)

9 Betala idag eller i morgon? Ju mindre som betalas varje år desto längre tid tar det att bli skuldfri och den totala lånekostnaden blir högre Ju mer som betalas varje år desto snabbare blir man skuldfri och den totala lånekostnaden blir lägre. Betalas lånen var för sig blir det dubbla administrationsavgifter. Slutsatser I de fall skulden i det gamla systemet är relativt liten och/eller lönen och löneutvecklingen är god kan en sammanläggning medföra en till synes "onödig" förlängning av återbetalningstiden till en avsevärt högre kostnad. Problemet är dock att den som vill ha kort återbetalningstid och samtidigt få en lägre total kostnad genom att betala lånen var för sig måste kunna avsätta en större andel av sin inkomst under några år i början av betalningarna. - Under just de år som ekonomin kanske är som kärvast i övrigt. Ju lägre lönen är desto större andel av inkomsten går till återbetalning då det nya lånet/återbetalningsreglerna inte är inkomstberoende. Men om skulden i det gamla systemet är så liten att man vid en sammanläggning ändå hamnar på minimiannuiteten så behöver det inte betyda någon avsevärd förlängning av återbetalningstiden. Är däremot skulden i det gamla systemet relativt stor och/eller inkomsten låg är bilden inte lika entydig. Då kan en sammanläggning vara ett bra alternativ. Viktigt att tänka på är också att kapitalinkomster påverkar betalningen av gamla lån men inte av nya sammanläggning inte går att återkalla men att det går att frivilligt göra större inbetalningar Syftet med exemplen har varit att åskådliggöra hur betalningarna kan komma att utvecklas beroende på vilket alternativ som väljs. Det går inte att direkt säga vad som är det bästa valet. Det måste var och en själv avgöra utifrån sin ekonomiska situation och de egna önskemålen. Dessutom ska man vara medveten om att förutsättningarna kan förändras både vad avser den egna inkomstutvecklingen och den allmänna räntenivån. Institutet för privatekonomi 9 (1)

10 Återbetalningstid och kostnad för för studielån enligt olika återbetalningsalternativ Löneutveckling = 3,5 procent per år + individuella tillägg Studielåneräntan = 3, procent Student född 1977, examen VT- 1 terminer: Skuld i gamla systemet = 5 kr, Skuld i nya systemet = 3 kr Utbildning Ingångslön per månad år Antal år att betala Total kostnad Slå ihop Med ev neds Slå ihop Med ev neds Civilingenjör (Privat sektor) Civilingenjör (Statlig sektor) Jurist (Privat tjänst) Jurist (Statlig tjänst) Gymnasielärare (Kommunal tjänst) Student född 19, examen VT- Gymnasielärare (Kommunal tjänst) Student född 197, examen VT- 9 terminer: Skuld i gamla systemet = 1 kr, Skuld i nya systemet = 3 kr Utbildning Ingångslön per månad år Antal år att betala Total kostnad Slå ihop Med ev neds Slå ihop Med ev neds Civilingenjör (Privat sektor) Civilingenjör (Statlig sektor) Jurist (Privat tjänst) Jurist (Statlig tjänst) Gymnasielärare (Kommunal tjänst) Student född 1979, examen VT- 7 terminer: Skuld i gamla systemet = 1 3 kr, Skuld i nya systemet = 3 kr Utbildning Ingångslön per månad år Antal år att betala Total kostnad Slå ihop Med ev neds Slå ihop Med ev neds Sjukgymnast (Kommunal tjänst) Student född 1979, examen VT- terminer: Skuld i gamla systemet = 1 kr, Skuld i nya systemet = 3 kr Utbildning Ingångslön per månad år Antal år att betala Total kostnad Slå ihop Med ev neds Slå ihop Med ev neds Sjukgymnast (Kommunal tjänst) Institutet för privatekonomi 1 (1)

11 Återbetalningstid och kostnad för för studielån enligt olika återbetalningsalternativ Löneutveckling =,5 procent per år + individuella tillägg Studielåneräntan =, procent Student född 1977, examen VT- 1 terminer: Skuld i gamla systemet = 5 kr, Skuld i nya systemet = 3 kr Utbildning Ingångslön per månad år Antal år att betala Total kostnad Slå ihop Med ev neds Slå ihop Med ev neds Civilingenjör (Privat sektor) Civilingenjör (Statlig sektor) Jurist (Privat tjänst) Jurist (Statlig tjänst) Gymnasielärare (Kommunal tjänst) Student född 19, examen VT- Gymnasielärare 1 5 * (Kommunal tjänst) *) Skulden avskrivs vid års ålder Student född 197, examen VT- 9 terminer: Skuld i gamla systemet = 1 kr, Skuld i nya systemet = 3 kr Utbildning Ingångslön per månad år Antal år att betala Total kostnad Slå ihop Med ev neds Slå ihop Med ev neds Civilingenjör (Privat sektor) Civilingenjör (Statlig sektor) Jurist (Privat tjänst) Jurist (Statlig tjänst) Gymnasielärare (Kommunal tjänst) Student född 1979, examen VT- 7 terminer: Skuld i gamla systemet = 1 3 kr, Skuld i nya systemet = 3 kr Utbildning Ingångslön per månad år Antal år att betala Total kostnad Slå ihop Med ev neds Slå ihop Med ev neds Sjukgymnast (Kommunal tjänst) Student född 1979, examen VT- terminer: Skuld i gamla systemet = 1 kr, Skuld i nya systemet = 3 kr Utbildning Ingångslön per månad år Antal år att betala Total kostnad Slå ihop Med ev neds Slå ihop Med ev neds Sjukgymnast (Kommunal tjänst) Institutet för privatekonomi 11 (1)

12 Civilingenjör (Privat) ränta 3%. Lån 1 terminer. Ingångslön kr/mån Civilingenjör (Statlig) ränta 3%. Lån 1 terminer. Ingångslön 1 kr/mån Institutet för privatekonomi 1 (1)

13 Jurist (Privat) ränta 3%. Lån 1 terminer. Ingångslön kr/mån Jurist (Statlig) ränta 3%. Lån 1 terminer. Ingångslön 19 5 kr/mån m nedsättn Institutet för privatekonomi 13 (1)

14 Gymnasielärare ränta 3%. Lån 1 terminer. Ingångslön = 1 5 kr/mån m nedsättn Gymnasielärare ränta 3%. Lån 1 terminer. Ingångslön 1 5 kr/mån m nedsättn Institutet för privatekonomi 1 (1)

15 Civilingenjör (Privat) ränta 3%. Lån 9 terminer. Ingångslön kr/mån Civilingenjör (Statlig) ränta 3%. Lån 9 terminer. Ingångslön = 1 kr/mån Institutet för privatekonomi 15 (1)

16 Jurist (Privat) ränta 3%. Lån 9 terminer. Ingångslön kr/mån Jurist (Statlig) ränta 3%. Lån 9 terminer. Ingångslön 19 5 kr/mån Institutet för privatekonomi 1 (1)

17 Gymnasielärare ränta 3%. Lån 9 terminer. Ingångslön 1 5 kr/mån Institutet för privatekonomi 17 (1)

18 Sjukgymnast ränta 3%. Lån 7 terminer. Ingångslön 1 5 kr/mån Sjukgymnast Återbetalningens andel av inkomsten. Löneutv,5%, ränta %. Lån terminer. Ingångslön = 1 5 kr/mån Institutet för privatekonomi 1 (1)

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, magnus.jacobson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter... FRAM TILL 22 Högskoleverkets rapportserie 24:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning.

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Låna SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden med anledning av snabbkrediter har ökat

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Trenden med stigande bostadspriser fortsätter och hushållens skuldsättning blir allt högre. Den här utvecklingen innebär risker för både den finansiella stabiliteten och makroekonomin.

Läs mer