I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i"

Transkript

1

2 I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn och barnbarn kommer att leva än längre. Ur ekonomisk synpunkt innebär livet som pensionär för de flesta av oss att pensionen är längre än de inkomster vi har haft tidigare i livet. Hur stor pensionen blir avgörs av vilka inkomster vi haft under arbetslivet. Eftersom många av oss kommer att vara pensionärer år och kanske ännu längre kan det vara bra att ägna pensionen en tanke medan den fortfarande går att påverka. 2

3 Det här är pensionspyramiden, den symbol som pensionsbranschen gemensamt använder sig av för att tydliggöra att pensionen består av olika delar. Tjänstepension omfattas de av som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal, eller har ett hängavtal till ett kollektivavtal. I vissa fall kan en anställd även ha tjänstepension utan avtal, det kallas då individuell tjänstepension. Tjänstepension tillkommer utöver den allmänna pensionen. Det finns en mängd olika tjänstepensionsavtal men man brukar tala om fyra stora avtal: ITP privatanställda tjänstemän, ITP: , Alecta, SAF-LO privatanställda arbetare, SAF-LO: , AMF, KAP-KL kommun- och landstingsanställda, KAP-KL: , KPA, (vissa kommuner har valt andra tjänstepensionsbolag som administratörer för deras tjänstepension, då vet KPA vart man ska vända sig) PA-03 statligt anställda, PA-03: , Kåpan pensioner, Privat pensionssparande kan förekomma på många olika sätt även om vi oftast tänker på en privat pensionsförsäkring. Det kan också vara sparande i annan form eller amortering av lån som gör att utgifterna när du är pensionär minskar. 3

4 Vi har mer och mer gått från ett förmånsbestämt system till ett avgiftsbestämt. Enkelt kan man förklara det med att vi förut visste vad vi skulle få i pension. Sedan fick vi anpassa avgifterna till det utställda löftet. Det är förmånen som bestämmer kostnaden men man har aldrig riktigt koll på vad systemet kostar från det ena året till det andra. Nu är det tvärtom. Vi har bestämt vilka avgifter som ska betalas in. Men däremot vet vi inte hur stor slutsumman blir. Den styrs av avgifterna, d v s hur hög lön vi haft, hur länge vi arbetat och hur värdeutvecklingen varit på pengarna. Många tjänstepensioner är en blandning av förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensioner. 4

5 Ett fördelningssystem innebär att man tar in kostnaden för pensionssystemet varje år och fördelar ut pengarna till pensionärerna. Varje generation är beroende av att det finns en arbetande generation som betalar in pengarna. Ett fonderat system betyder att pengar fonderas till framtida utbetalningar (man vet alltså att pengarna finns). Ett förmånsbaserat system betyder att en definierad förmån bestämmer kostnaden för systemet. Vi vet vad vi får i pension men inte vad det kostar samhället. Ett avgiftsbaserat system betyder att det är kostnaden som styr förmånen. Det nya pensionssystemet är en blandning av fördelnings- och fonderat system. Skälet är att om man byggt det nya systemet till 100 % på fondering skulle ju morgondagens pensionärer bli tvungna att betala till 2 system under övergångsfasen dagens pensionärer måste ju få sin pension och samtidigt måste de spara till sin egen pension i framtiden. Genom att i stället skapa ett pensionssystem som är en mix av fördelning och fondering har man smält samman två system till ett. 5

6 Den som arbetar eller bor i Sverige omfattas av svensk sociallagstiftning. Därmed har man rätt till allmän pension. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Om man haft liten eller ingen inkomst kan man också omfattas av garantipension precis som övriga kollektivet. För att få full garantipension ska man ha varit bosatt i Sverige i 40 år och den kan inte tas ut förrän från 65 års ålder. Från det gamla systemet redovisas ATP-pensionen som tilläggspension i det orange kuvertet. Enligt en garantiregel kan ingen som tillhör mellangenerationen få ut mindre i pension än vad han/hon redan tjänat in i det gamla ATP-systemet. Garantitillägget innebär att du får pension utifrån en övergångsregel som garanterar den s k mellangenerationen att få ut minst vad han/hon tjänat in till pension fram t o m Garantitillägget betalas ut med automatik från 65 år om man har rätt till det. Vid 65 års ålder görs en beräkning och om det då visar sig att man skulle ha fått högre pension i det gamla systemet än man nu får med det nya betalas mellanskillnaden ut i form av ett garantitillägg. Ett eventuellt garantitillägg kan Pensionsmyndigheten upplysa om även om du ännu inte fyllt 65 år. Tänk på att ett eventuellt garantitillägg kan påverka pensionens storlek om du jobbar efter 65 års ålder. 6

7 En låg egen inkomst ger utfyllnad i form av garantipension. Gränsen för utbetald garantipension är 3,07 PBB ( kr x 3,07 = /12= kr/mån) för ogift och 2,7 PBB för gift ( kr x 2,7= /12= kr/mån). Maximal garantipension är 2,13 PBB för ogift ( /12=7 899 kr/mån) och 1,9 PBB för gift (84 550/12= kr/mån). Garantipensionen beräknas utifrån bosättningstiden i Sverige och utifrån ett antagande att alla 18,5 % tillförts inkomstpensionen. För att få full garantipension krävs en bosättningstid i Sverige om minst 40 år under den yrkesverksamma tiden (16 64 års ålder). Garantipensionen fasas ut. Skälet är att det alltid ska löna sig att arbeta. ( Se vidare kapitel 2) Vid en inkomst om högst 1,26 PBB utbetalas 2,13 PBB minus den egna inkomsten. Vid en inkomst om 3,0725 PBB upphör den egna pensionen helt för ogift. För gift person gäller inkomstgränserna 1,14 och 3, 7233 PBB. Till skillnad från inkomstpension och premiepension är garantipensionen skattefinansierad och belastar alltså inte den egna pensionsavgiften. Det utbetalda beloppet påverkas av om du har inkomstpension, tilläggspension, änkepension och en del utländska pensioner. Men den påverkas inte av premiepension, kapitalinkomster, tjänstepension och privata pensionsförsäkringar. 7

8 För att ha rätt till garantipension måste du ha bott minst tre år i Sverige. Har du inte det, kan du ändå få garantipension genom att lägga till tid som du har bott eller arbetat i något annat EU-land eller Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz eller Kanada. Men för att få göra det måste du ha bott i Sverige i minst ett år. Särskilda regler gäller för flykting enligt Genève-konventionen och person som flyttat till Sverige sent i livet från annat EU/EES-land. Person som fått asyl (uppehållstillstånd) enligt Genève-konventionens flyktingregler (flyktingstatus) eller som skyddsbehövande kan få full garantipension utan att ha varit i landet i 40 år då de i vissa fall kan få räkna med bosättningstiden i hemland. Detta kan ge högre garantipension. Uppfyller du inget av ovanstående kan du få äldreförsörjningsstöd ett behovsprövat stöd för äldre. För yrkesinvandring gäller vanliga reglerna om att tillhöra socialförsäkringen och förvärvsvillkoret. Observera att Orange kuvertet alltid visar på garantipension med 40/40- delar. Det är först när man ansöker om pension som Försäkringskassan utreder om den blivande pensionären uppfyller kraven. 8

9 VAD GER RÄTT TILL ALLMÄN PENSION? Alla inkomster som man skattar för är pensionsgrundande. Den allmänna pensionen beräknas på inkomsten upp till ett tak motsvarande 7,5 IBB (eg. 8,06 IBB eftersom egenavgiften om 7 procent först ska dras av). Inkomster över det beloppet ger ingen allmän pensionsrätt. För att få tillgodoräkna sig pensionsrätter krävs en inkomst som överstiger ca kr år 2013 (42,3 procent av prisbasbeloppet), det vill säga grundavdraget för skattskyldighet. Har man det får man pensionsrätter beräknat från första kronan. Det är alltså inte ett grundavdrag utan ett tröskelvärde. Observera att kapitalinkomster, till exempelränteinkomster, inte är pensionsgrundande. Inte heller pensioner eller privata pensionsförsäkringar är pensionsgrundande. Barnår - Barnets första fyra år ger pensionsrätt till den av vårdnadshavarna som har lägst inkomst. Kan flyttas över till den andra. Plikttjänst Gäller när man gjort plikttjänst minst 120 dagar i följd under åren Studier studier som ger rätt till studiebidrag och studielån ger pensionsrätt. Sjukersättning ger både pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundande belopp, om denna är inkomstrelaterad. Avgångsvederlag är normalt inte pensionsgrundande. För att vara säker måste den anställde fråga sin arbetsgivare hur det redovisas. Blir man erbjuden förtida pension av sin arbetsgivare måste man tänka på att avtalspensionen som betalas ut inte är pensionsgrundande i den allmänna pensionen. Hur betalas det in till pensionen? Avgiften dras av från lönen innan den pensionsgrundande lönen bestäms. Det betyder att om man har en inkomst över taket, dras avgiften från bruttot. Det som sedan blir pensionsgrundande är maxinkomsten 7,5 basbelopp. Den totala avgiften är 18,5 procent av lönen via skattsedeln och arbetsgivaravgifter. Hälften betalar arbetsgivaren och knappt hälften arbetstagaren (arbetsgivaren betalar sin del på hela bruttoinkomsten). Den som tillhör mellangenerationen ska ju få en del av sin pension från det gamla pensionssystemet. Om man till exempel är född 1944, ska man ju ha hälften av sin pension från respektive system. Då betalar man bara hälften till den allmänna pensionen, alltså 9,25 procent. 9

10 Man kan tjäna in pengar till sin pension från det att man föds till dess att man dör. Med tillväxt menas vanligen utvecklingen av BNP (bruttonationalprodukten), som är ett mått på värdet av alla varor och tjänster som produceras i landet. Över tiden överensstämmer löneutvecklingen rätt väl med BNP-utvecklingen. I pensionssystemet har man därför valt att mäta tillväxten med löneutvecklingen (ibland kallas det för inkomstutvecklingen). Det gör också att pensionerna följer de förvärvsarbetandes inkomster. Löneutvecklingen mäts med ett inkomstindex, som mäter utvecklingen av den genomsnittliga inkomsten i Sverige. För varje år man skjuter upp uttaget av sin pension ökar i normalfallet det månatliga pensionsbeloppet. Skälet till det är att pengarna stannar kvar i systemet och hinner förränta sig mer. Dessutom ska pengarna vid uppskjutet uttag betalas ut under kortare tid. En sammanställning över pensionssparandet skickas varje år till spararna i systemet. Det är det orange kuvertet. 10

11 Från och med 2013 års utskick så kommer det orange kuvertet att se lite annorlunda ut. Poängen är att fler ska göra en prognos för att se alla delar av sin pension. Det finns också långt gående planer på att kuvertet ska digitaliseras- så att den som inte vill ha det i brevlådan ska slippa. En viktig poäng med kuvertet är dock att det är ett kvitto där det framgår hur många pensionsrätter du fått det senaste året. 11

12 DITT SPARANDE TILL DEN ALLMÄNNA PENSIONEN Den här sidan är en sammanfattning av de andra sidorna i kuvertets innehåll. Den talar om hur mycket som avsatts till din pension för det redovisade inkomståret. Den visar också hur mycket du hittills har sparat ihop till din allmänna pension. Dessutom visar den en prognos på vad du får i pension per månad före skatt. Förutsatt att du kommer att ha samma inkomst som det senast fastställda intjänande år och att du går i pension vid 65 år. Observera att detta belopp påverkas om du har yrkesskadelivränta (YL), änkepension samt garantipension. Det orangea kuvertet är baserat på att du har varit bosatt i Sverige i 40 år. Beloppet kan vara felaktigt om du levt kortare tid i Sverige.. 12

13 Prognosen lämnas första gången det år du fyller 28 år. När prognosen gjorts har man utgått från de senast kända inkomstuppgifterna, det vill säga inkomsten för två år sedan. Denna inkomst förutsätts man behålla hela vägen fram till pensionsåldern. Om du var tjänstledig eller t ex sjukskriven då, blir naturligtvis prognosen inte korrekt. En eventuell garantipension redovisas alltid som om du bott i Sverige i 40 år. Varje årskull får sin egen prognos där effekterna av den stigande medellivslängden finns med. På bilden visas en prognos för en person som är född För att den personen ska få en allmän pension som motsvarar vad en person född 1930 får så kommer den som är född 1971 att behöva arbeta lägre upp i åren. 13

14 Livslängden ökar hela tiden. Det betyder att vi måste inrikta oss på att jobba högre upp i åldrarna framöver om vi vill behålla samma pensionsinkomst som den äldre generationen. Men det intressanta är att vi ändå får en längre tid som pensionärer. Och sannolikt får vi också en friskare och aktivare pensionstid jämfört med den äldre generationen. Men det är bara inkomstpensionen och premiepensionen som påverkas av att vi lever längre. Garantipensionen berörs inte. 14

15 Man behöver inte vänta på det orange kuvertet. Det går att se hur innehållet ser ut på webben, varje dag. Gå in på Här kan du även se hur hela din pension kommer att se ut, inklusive tjänstepensionen. Du loggar in med e-leg, bank-id eller med den pinkod du fått för att kunna göra ändringar i ditt premiepensionssparande. Prognosverktyget är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. 15

16 Det här är första sidan du ser när du loggar in på Dina pensionssidor. Här redovisas hur din allmänna pension är uppbyggd. Du ser hur stor del du har i inkomstpensionen och hur stor del du har i premiepensionen. Det här är faktiska siffror som gäller just nu, det är ingen prognos för framtiden. Uppe i hörnet till vänster klickar du på Pensionsprognos. Då får du se hur ditt övriga pensionssparande ser ut. 16

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år.

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år. 1 Den allmänna pensionen betalas inte ut med automatik. Man måste ansöka om sin pension och ansökan bör vara inne hos Pensionsmyndigheten ett par månader i förskott. Detta gäller även för den som har sjukersättning.

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast KAP-KL din pension Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting Smartast i Sv erige Vad betyder orden? Avgiftsbestämd pension Avgiften/premien är bestämd på förhand, däremot inte pensionens

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Det nya pensionssystemet. The pensionreform in Sweden

Det nya pensionssystemet. The pensionreform in Sweden Det nya pensionssystemet - The pensionreform in Sweden Johanna Niemelä Seydi Özdemir 1 Innehåll Sida Sammanfattning 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 5 1.3 Avgränsningar 5 1.4 Metod och uppläggning

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen.

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Avtalspension Fem fakta om avtalspension Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas. Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Användarhandbok minpension.se Minpension.se

Användarhandbok minpension.se Minpension.se Användarhandbok minpension.se Minpension.se Version 4 - uppdaterad i maj 2013 Användarhandbok Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 Information om Minpension.se på andra språk 4 1.2 För vem

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING 211 Innehåll Allmän pension, tjänstepension och privat pension i Sverige 2 Visste du att 3 Så fungerar den allmänna pensionen 4 Administrations- och kapitalförvaltningskostnader

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension Pensionshäftet Detta måste du veta om din pension Du ska leva på din pension minst ett par decennier, när du blir gammal. Det är nu du kan påverka den. Du har två pensioner och du kan själv påverka båda

Läs mer