Pensionerna efter pensioneringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionerna efter pensioneringen"

Transkript

1 Pensionerna efter pensioneringen Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi September 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hur utvecklas pensionerna efter pensioneringen? 3 Hur fungerar systemet? 3 Pension med förskott 4 Återbetalning av förskottet 5 Skillnad med och utan förskott 5 Pensionen ökar i långsammare takt än lönerna 6 Tillväxten i pensionsinkomsterna och balanseringen 6 Vad är alternativen? 7 Inte enbart inkomstpension 8 Premiepension 8 Tjänstepension 8 Garantipension 9 Vad kommer pensionen att bestå av? 9 Avslutning 10 September 2010 Institutet för Privatekonomi 2 (11)

3 Hur utvecklas pensionerna efter pensioneringen? Under 2010 sänktes de allmänna pensionerna för första gången sedan det nya pensionssystemet infördes. Bromsen för indexeringen slog till och pensionerna minskades med 3 procent. Beräkningar från Pensionsmyndigheten visar på att inkomstpensionen ska sjunka med ytterligare 4,3 procent år Krav på kompensation från pensionärerna låter inte vänta på sig och kritiken mot pensionssystemet ökar. Hur kommer det sig att pensionerna sjunker? Vilka förväntningar kan man ha på pensionens utveckling efter det att den har börjat betalas ut? Var det bättre förr? Det har skrivits mycket om intjänandet och fördelningen mellan allmän pension och premiepension, samt hur mycket man kan förväntas att få ut vid 65 årsdagen. Det har skrivits mindre om vilka förväntningar man ska ha på pensionens utveckling efter det att den har börjat tas ut. Hur fungerar systemet? I det allmänna pensionssystemet är det möjligt att börja ta ut sin pension från och med det år man fyller 61. Pensionen kan tas ut i hel, trefjärdedel, halv eller en fjärdedels omfattning. Inkomstpension och premiepension kan tas ut vid olika tidpunkter. För dem som är berättigade till garantipension så betalas den ut först från och med 65 års ålder. Personer födda mellan 1938 och 1953 får delar av sin pension beräknad enligt de tidigare ATPreglerna, numera kallad tilläggspension, och delar beräknad enligt det nuvarande pensionssystemet. För att förenkla beskrivningen och därmed tydligare kunna förklara hur systemet är tänkt att fungera kommer framställningen att utgå från en person som är född efter 1953, d v s får hela sin pension enligt de senaste reglerna. Personen tar ut hel pension från 65 års ålder och är inte berättigad till garantipension. Inledningsvis kommer beskrivningen att koncentreras på inkomstpensionen. Påverkan av premiepension, tjänstepension och garantipension kommer att diskuteras avslutningsvis. Varje år som man har pensionsgrundande inkomster/belopp (lön, sjukpenning, föräldrapenning etc) så får man en viss avsättning, s k pensionsrätter, till ett fiktivt konto. Av inkomsterna sätts 16 procent av till inkomstpensionen. Utöver det sätts 2,5 procent av till premiepensionen. De samlade avsättningar på det fiktiva kontot tillsammans med ränta kallas för pensionsbehållning. Räntan utgörs av förändring i inkomstindex samt arvsvinster minskat med förvaltningsavgiften. September 2010 Institutet för Privatekonomi 3 (11)

4 Tabell 1 Exempel på hur pensionsbehållningen byggs upp från år till år Inkomst Pensionsrätt 16 % Ränta Pensionsbehållning Pension Anm. Inkomst som ligger till grund för pensionen består av pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundande belopp. I pensionsgrundande inkomst ingår exempelvis lön, sjukpenning och A-kassa, medan pensionsgrundande belopp beräknas för år med studier, värnplikt och år då man har småbarn. Pension med förskott När det är dags att gå i pension beräknas storleken på den årliga pensionen ut genom att den samlade pensionsbehållningen delas med ett delningstal. Delningstalet bygger i huvudsak på två faktorer. För det första görs en prognos över återstående livslängd för alla personer födda samma år som den som pensioneras. Delningstalet är gemensamt för kvinnor och män i samma ålder och påverkas under yrkeslivet av förändringar i beräknad livslängd, men inför det året man fyller 65 fastställs det. Därefter ändras inte delningstalet. Enskilda individer lever antingen längre eller kortare än genomsnittet. När en person dör lämnar den personen efter sig en återstående pensionsbehållning s k arvsvinst. Denna arvsvinst fördelas ut mellan personer i samma ålder. Detta är möjligt eftersom det inte finns något efterlevandeskydd i inkomstpensionen. För det andra består delningstalet av något som kallas normen för följsamhetsindexering. För att minska skillnaden mellan den sista löneutbetalningen och den första pensionsutbetalningen har pensionssystemet konstruerats så att man får ett förskott på pensionsutbetalningen. Genom att anta en förräntning om 1,6 procent per år så ökar den totala pensionsutbetalningen som kan betalas ut under pensionsperioden. Genom att detta förskott inkluderas i delningstalet kommer det att bli lägre än vad det skulle ha varit om det enbart skulle spegla den förväntade återstående livslängden. Det innebär alltså att pensionen blir högre första året än om normen inte hade inkluderats i delningstalet. Tabell 2 Beräkning av pensionsstorleken för första utbetalningsåret Pensionsbehållning Delningstal Pension per år Pension per månad Pension år , Anm. Motsvarande pension utan norm skulle uppgå till ca kronor per månad September 2010 Institutet för Privatekonomi 4 (11)

5 Pensionsnivå Återbetalning av förskottet Genom att delningstalet inkluderar en framtida tillväxt så kommer det att påverka uppräkningen av pensionerna. Vid varje årsskifte då pensionerna räknas om så kommer uppräkningsfaktorn att minskas med 1,6 procentenheter. Om inkomstindex, som ligger till grund för avkastningen i inkomstpensionen, exempelvis ökar med 3 procent så kommer pensionerna att öka med 1,4 procent. Inkomstindex baseras i stort sett på inkomstutvecklingen för de personer som tjänar in pension, de yrkesverksamma. Tabell 3 Beräkning av förändringen av inkomstpensionen mellan två år Pension år 1 Inkomstindex Följsamhetsindex Pension år 2 Pension år ,0 1, Skillnad med och utan förskott Ett alternativ till att inkludera normen i delningstalet skulle vara att enbart dela pensionen med den förväntade återstående livslängden. Då skulle pensionen följa tillväxten i inkomster för dem som tjänar in pension, men pensionen skulle börja på en lägre nivå. Diagram 1 Pensionens utveckling med och utan norm vid 1,6 procent tillväxt Med norm Utan norm Antal år Diagrammet ovan visar hur pensionen utvecklas med de olika alternativen vid en tillväxt på 1,6 procent. I det gällande systemet med följsamhetsindexering så kommer pensionen i så fall att vara oförändrad från år till år. I ett system utan följsamhetsindexering skulle pensionen initialt vara lägre men sedan följa tillväxten och så småningom överstiga pensionen i systemet med följsamhetsindexering. För en person som uppnår genomsnittlig livslängd spelar valet av metod ingen roll eftersom den totala utbetalningen från inkomstpensionen blir lika stor i båda fallen. De som lever September 2010 Institutet för Privatekonomi 5 (11)

6 Kronor per månad kortare än genomsnittet tjänar på det nuvarande systemet, medan de som lever längre än genomsnittet gör en förlust jämfört med om normen inte hade inkluderats i delningstalet. Pensionen ökar i långsammare takt än lönerna Förändringen av inkomstpensionen mellan två år bygger i huvudsak på förändringen i inkomster för dem som betalar in pensionsavgifter och på följsamhetsindexeringen. Det innebär att en individs pension över tiden kommer att minska i förhållande till dem som fortfarande tjänar in pension. Diagram 2 Utveckling av lön och pension vid 1,6 procent tillväxt i inkomstindex ÅR Lön Pension Vid en tillväxt i inkomstindex på 1,6 procent per år har löneinkomsterna ökat med drygt 15 procent efter 10 år medan pensionen är oförändrad. Motsvarande skillnad efter 20 år är 35 procent. Detta är en effekt av den valda konstruktionen med följsamhetsindexering. Den procentuella skillnaden mellan ökningen i pension och lön blir detsamma oavsett ökningstakt i inkomstindex. Som pensionär blir det lätt att känna att man år för år tappar jämfört med dem som har löneinkomster, vilket man också gör. Det som är viktigt att komma ihåg är då att man redan fått den här tillväxten inräknad i sin pension när den börjar betalas ut. Det är ändå troligt att känslan för pensionärer är att den är förlorare jämfört med dem som tjänar in till pensionen. Huvudanledningen till att den här metoden valdes var för att minska skillnaden mellan slutlönen och den första pensionsutbetalningen. Generellt är det ofta en stor omställning att anpassa sig till en lägre inkomst även om man vet om det i förväg. Den valda metoden, med förskott, underlättar därmed i viss mån övergången. Tillväxten i pensionsinkomsterna och balanseringen Följsamhetsindexeringen av utbetalade pensioner räknas fram genom att inkomstindexet minskas med normen på 1,6 procentenheter. Inkomstindexet i sin tur beror på hur inkomsterna i genomsnitt förändras för dem som har pensionsgrundande inkomster. Förutom förändringar i lönenivåer, sjukpenning, föräldrapenning etc så påverkas indexet av hur stor andel som har löneinkomster av dem som räknas med i inkomstindexet. Om exempelvis arbetslösheten stiger så påverkar det inkomstindexet negativt eftersom de arbetslösa i genomsnitt har lägre inkomster än dem som är i arbete. Det finns tillfällen då avsteg görs från uppräkningen med enbart inkomstindex. För att pensionssystemet ska vara långsiktigt hållbart upprättas varje år en balansräkning. I den September 2010 Institutet för Privatekonomi 6 (11)

7 görs beräkningar av systemets tillgångar och skulder. Genom att dividera tillgångarna med skulderna får man ut ett s k balanstal. Om balanstalet är över 1 är tillgångarna större än skulderna och om talet är under 1 är skulderna större än tillgångarna. När balanstalet är under 1 kommer inte pensionerna att räknas upp med hela förändringen i inkomstindex. Istället kommer pensionerna att övergå till att räknas upp med ett balansindex. Detta hände för första gången Balanstalet beräknades inför 2010 bli 0,9826, vilket innebar att effekten på uppräkningen blir - 1,7 procent. Samtidigt ökade inkomstindexet med 0,3 procent. Totalt sett innebar det att balansindexet blev 1,4 procent lägre än föregående års inkomstindex. Eftersom de utbetalade pensionerna även ska följsamhetsindexeras med (-)1,6 procent så minskade pensionerna med totalt 3,0 procent. Nyligen presenterade Pensionsmyndigheten beräkningar för 2011 och de visade att pensionerna kommer att sjunka med ytterligare 4,3 procent. Vad är alternativen? Ett alternativ till dagens system är som nämnts i texten att inte använda sig av normen för följsamhetsindexeringen. Fördelen med det är att de utbetalade pensionerna utvecklas i samma takt som lönerna, förutom vid balansering. Nackdelen är dock att pensionen initialt blir ca 15 procent lägre. Det finns förespråkare som vill gå tillbaka till det gamla ATP-systemet. Eftersom det systemet inte ansågs långsiktigt finansiellt hållbart så är inte en sådan återgång rimlig. En jämförelse som man dock kan göra är att se hur pensionerna hade utvecklats med den uppräkningsmetod som var i ATP-systemet jämfört med den metod som finns i dagens system. I ATP-systemet så räknades pensionerna upp med prisutvecklingen. Första gången som pensioner betalades ut från det nya pensionssystemet var år Från den tidpunkten är det möjligt att visa hur ett visst pensionsbelopp skulle ha utvecklats med respektive uppräkningsmetod. Diagram Utvecklingen av en pension på kronor år 2001 med följsamhetsindex respektive prisbasbelopp * Prisbasbelopp Följsamhetsindex * Prognos för 2011 Diagrammet ovan visar, trots balanseringen, att det nya sättet att räkna upp pensionen, även tilläggspensionen, hittills har varit till fördel för pensionärerna. Nästa år när pensionerna sänks skulle en uppräkning med inflationen varit mer fördelaktig. För dem som har haft September 2010 Institutet för Privatekonomi 7 (11)

8 pension under större delen av 2000-talet har dock den sammanlagda pensionsutbetalningen varit större med följsamhetsindexering än om inflationen använts som uppräkningsmetod. Hur inkomstpensionen kommer att utvecklas på lång sikt är omöjligt att veta, men det kan konstateras att en tillväxt på mer än 1,6 procent kommer att leda till en ökad köpkraft för pensionärerna. Genom att pensionerna i ATP-systemet prisindexerades gav det ingen ökning i köpkraft. Inte enbart inkomstpension Den ovanstående beskrivningen gäller alltså hur inkomstpensionen förändras från år till år. Utöver inkomstpensionen består den totala pensionen av flera olika delar såsom premiepension, tjänstepension och eventuell garantipension. Utvecklingen av dessa delar av pensionen från år till år beror inte på följsamhetsindexeringen utan bl a av börsutveckling och inflation. Nedan görs en kort genomgång för vad som styr hur de olika delarna av pensionen förändras från år till år. Avslutningsvis visas översiktligt hur stor andel de olika delarna kan förväntas bli av den totala pensionen. Premiepension Inom det allmänna pensionssystemet kommer alla som är födda 1938 eller senare även att få premiepension. För personer som kommer att få hela sin allmänna pension ifrån det nya systemet (födda 1953 eller senare) kan premiepensionen komma att utgöra en betydande del, se nedan. Premiepensionsdelen kommer att variera med värdeförändringen på de fonder som man har valt att placera i. De som har merparten av sin premiepension i aktiefonder under pensionstiden kan förvänta sig stora skillnader i utbetalning från år till år medan de som har övervägande del i räntefonder kommer att ha mindre svängningar. För dagens pensionärer är premiepensionen så pass låg att förändringar i värdet inte ger så stora utslag i utbetalt månadsbelopp. För den som inte själv vill förvalta sin premiepension kan inför pensioneringen välja att flytta över kapitalet till en traditionell försäkring. Då är man garanterad ett visst belopp varje månad men kan få mer om förvaltningen av kapitalet går bra. Tjänstepension Tjänstepensionens andel av den totala pensionen kommer troligtvis att öka i framtiden. För de allra flesta kan tjänstepensionen komma att utgöra minst en tredjedel av den totala pensionen, se nedan. För vissa personer kan tjänstepensionen till och med utgöra huvuddelen av den totala pensionen. Något som är ett faktum för en del pensionärer även idag, men skillnaden mot morgondagens pensionärer är att de inte kunnat förvalta pengarna själva. Det är mycket viktigt för var och en att förstå hur just deras tjänstepension är konstruerad. Hur mycket som sätts av till tjänstepensionen finns det mycket information om, men däremot är det svårare att hitta information om hur tjänstepensionen räknas upp från år till år. Antalet varianter på tjänstepension är mycket stort. Tjänstepensionerna är i huvudsak indelade i fyra stora avtalsområden, men under senare år har avtalen förändrats ett flertal gånger. Detta innebär att det finns en mängd olika system och övergångslösningar. Det innebär också att det finns många olika sätt att beräkna hur tjänstepensionen förändras från år till år. Även för en och samma individ kan olika delar av tjänstepensionen räknas upp på olika sätt. Det är till exempel vanligt att en person har en del av tjänstepensionen i ett förmånsbaserat system och en del i ett premiebaserat system. Uppräkningsmetoderna är olika för de olika systemen. Vissa pensioner, de förmånsbestämda, räknas upp med inflationen eller någon variant av prisindexering. Utvecklingen av dessa pensioner kommer därför aldrig att ge en ökad September 2010 Institutet för Privatekonomi 8 (11)

9 köpkraft. Andra pensioner, de premiebestämda, fortsätter att följa värdeutvecklingen på räntemarknaden eller börsen även efter det att pensionen har börjat tas ut. I några system har man själv möjlighet att välja sin egen portfölj även efter pensionens inträde, men det förekommer också att det bolag som förvaltar tjänstepensionen tar hand om placeringarna via en traditionell försäkring. I det senare fallet kommer tjänstepensionen att förändras från år till år beroende på hur förvaltarens lyckas placera kapitalet. Garantipension För personer med låg pension ifrån det allmänna pensionssystemet kommer en del av den totala pensionen att bestå av garantipension. Av dem som går i pension idag är det en knapp tredjedel som är berättigade till garantipension. För de flesta kommer garantipensionen att endast utgöra en mindre del av den totala pensionen. Garantipensionen räknas upp med förändringen i prisbasbeloppet, vilket i sin tur följer prisutvecklingen. Den pensionen kan inte heller ge ökad köpkraft. Vad kommer pensionen att bestå av? I en studie från Institutet för Privatekonomi, år 2008, visades hur stor andel de olika pensionsdelarna kan utgöra av den totala pensionen för några olika yrkesområden. Nedan presenteras dessa beräkningar för en jurist och en sjukgymnast. En ny beräkning har gjorts för en butiksanställd. Förutsättningarna är de samma som i Pensionsmyndighetens alternativ med noll procents lönetillväxt och 3,5 procents avkastning på premiebaserade delar. Pensionen tas ut vid 65 år. Personerna i exemplen är födda 1987 och arbetar heltid alla år fram till pensionen. Lönekarriärerna bygger på statistik från SACO. Jurist i privat tjänst Sjukgymnast inom kommunala sektorn 25% 30% 66% Inkomstpension Premiepension Tjänstepension 9% 19% Inkomstpension Premiepension Tjänstepension 51% September 2010 Institutet för Privatekonomi 9 (11)

10 Butiksanställd 30% 50% 21% Inkomstpension Premiepension Tjänstepension Med de antagna förutsättningarna kommer sjukgymnasten och den butiksanställde att få hälften av sin pension från den allmänna inkomstpensionen, 20 procent från premiepensionen och 30 procent från tjänstepensionen. För juristen kommer däremot tjänstepensionen att vara den dominerande inkomstkällan med ca två tredjedelar av den totala pensionen. Inkomstpensionen kommer att vara 25 procent och premiepensionen 9 procent av den totala pensionen. Avslutning De flesta yrkesarbetande kommer att få den största delen av sin pension från den allmänna inkomstpensionen. Den uppräkningsmetod som har valts, med följsamhetsindex, får anses tämligen svår för gemene man att förstå. Det finns dock fördelar med den valda metoden, dels kommer pensionärer att få del av standardökningar förutsatt att lönetillväxten överstiger normen på 1,6 procent, dels innebär valet att inkludera normen vid beräkning av pensionen att skillnaden mellan sista lönen och första pensionen minskar jämfört med om normen inte hade tagits med. De första åren som pensionär ger alltså en högre utbetalning än utan norm. Ett stort problem kan dock vara att följsamhetsindexeringen är svår att förstå och många kommer att bli besvikna, framförallt under de år deras pension inte följer med prisutvecklingen. Det kan innebära, och har inneburit, att pensionärerna kräver att kompenseras för standardsänkningen. Att så sker något enstaka år behöver inte utgöra något stort problem, men om tillväxten blir låg under längre perioder kan detta påverka trovärdigheten för pensionssystemet. Samtidigt kan det konstateras att fram till nu skulle inte en ren prisindexering, som användes för att räkna upp pensionerna i det tidigare systemet, ha gett högre värdeutveckling av pensionerna än följsamhetsindexeringen. Hur den totala pensionen kommer att variera från år till år är svårt att förutse. Utöver inkomstpension kan pensionen bestå av premiepension, tjänstepension och garantipension. För dessa olika delar finns flera olika uppräkningsmetoder. De tre huvudsakliga metoderna är att pensionen följer lönetillväxten, prisbasbeloppet eller aktie/räntemarknaden. Vilken metod som är bäst går naturligtvis bara att veta i efterhand. Det finns för och nackdelar med alla metoder. Exempelvis innebär prisindexering att man inte kommer att få någon standardförbättring vid ökande reallöner samtidigt gäller också att man behåller sin standard även vid reallönesänkningar. De som väljer att ha stora delar av sin pensionsutbetalning baserad på värdeutvecklingen på aktiemarknaden får förbereda sig på September 2010 Institutet för Privatekonomi 10 (11)

11 att pensionen kan svänga mycket mellan olika år, men samtidigt kan det över tiden ge en bra avkastning. I bästa fall kan mixen av olika indexeringsmetoder att innebära en riskspridning genom att vissa index går bra när andra går mindre bra. Fördelningen av den totala pensionens delar kommer att vara olika för varje individ. Det är viktigt att sätta sig in i vad som påverkar sin egen pensionsutveckling och förstå vilka möjligheter man har att påverka sin pension även efter den första pensionsutbetalningen. September 2010 Institutet för Privatekonomi 11 (11)

Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen

Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen Institutet för Privatekonomi INNEHÅLL Hur påverkar högskolestudier pensionen? 3 Yrkesvalets betydelse 3 Pensionen som andel

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år.

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år. 1 Den allmänna pensionen betalas inte ut med automatik. Man måste ansöka om sin pension och ansökan bör vara inne hos Pensionsmyndigheten ett par månader i förskott. Detta gäller även för den som har sjukersättning.

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Pensionsinformation för 55 +

Pensionsinformation för 55 + Pensionsinformation för 55 + Lennart Lundgren lennart.h.lundgren@telia.com 08-7128607, 070-33 88 607 Jobba till 75? Jobba till 75? Efter ca 10 år Pensionsstart Lön Pension Frågor att fundera på 1. Vilken

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statens budget

Ålderspensions- systemet vid sidan av statens budget Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget... 7 1.1 Omfattning... 7

Läs mer

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Fjällräven Fjällräven förekommer i Skandinavien, Sibirien, Kanada, Alaska och på Grönland. I Sverige finns

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING 211 Innehåll Allmän pension, tjänstepension och privat pension i Sverige 2 Visste du att 3 Så fungerar den allmänna pensionen 4 Administrations- och kapitalförvaltningskostnader

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet En stor

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Olika sparformer Sparkonto Aktier Fonder Obligationer Råvaror Fastigheter och mycket mer Miljonärskalkylatorn Första steget? Avkastning/ Risk Tid, intresse

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Seminarium på Fafo, 2010-01-29 2010-01-29

Seminarium på Fafo, 2010-01-29 2010-01-29 Seminarium på Fafo, 1 Det svenska premiepensionssystemet erfarenheter från ett fonderat pensionssystem Sara Bergström, Pensionsmyndigheten Seminarium på Fafo, Oslo, Seminarium på Fafo, 2 Agenda 1. Kort

Läs mer

För dig som är född 1954 eller senare

För dig som är född 1954 eller senare Så funkar det din ålderspension För dig som är född 1954 eller senare + = Din samlade pension + broschyr_janne.indd 1 privat sparande Allmän pension Vi vill ge dig en bild av hur pensionssystemet fungerar.

Läs mer

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall Bilaga 2 Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall När en tilläggsavgift ska beräknas används en pensionsprognos för att ge en bild av den framtida förväntade pensionen. I prognosen simuleras ett

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Kommunala pensioner och sänkt allmän pension kostnadseffekter

Kommunala pensioner och sänkt allmän pension kostnadseffekter 013 20091204 1 (7) Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Siv Sljernborg m.f1. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Kommunala pensioner och sänkt allmän pension kostnadseffekter Syftet meddetta cirkulär är

Läs mer

+ + + + + ! Författare!! Erik!Johansson!! Erik!Ossmer!!! Handledare!! Lina!Maria!Ellegård

+ + + + + ! Författare!! Erik!Johansson!! Erik!Ossmer!!! Handledare!! Lina!Maria!Ellegård NationalekonomiskaInstitutionen NEKN05,Nationalekonomi ExamensarbetepåCivilekonomprogrammet VT2015 Seminariedatum:2juni2015 Närskajaggåipension? Enstudiesomundersökeromdetfinnsenoptimalpensionsålder Författare

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Fakta och myter om premiepensionen

Fakta och myter om premiepensionen Fakta och myter om premiepensionen januari 2013 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00,

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Avräkningen av garantipension mot premiepension

Avräkningen av garantipension mot premiepension 1 (22) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Avräkningen av garantipension mot premiepension Regeringen har i regleringsbrevet för år 2008 uppdragit åt Försäkringskassan att i samråd med Premiepensionsmyndigheten

Läs mer

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

Pensionssystemets årsredovisning 2008

Pensionssystemets årsredovisning 2008 Pensionssystemets årsredovisning 2008 Kunskap kan minska oron Ingrid Bonde om hur kapitalmarknaderna påverkar pensionerna När hushållen placerar pensionspengar Professor John Y. Campbell studerar investeringsstrategier

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25 Investeringsstrategi i en buffertfond AP2, 25 september 2008 1 Bakgrund till pensionsreformen Reform driven av demografi. Från förmånsbaserat till avgiftsbaserat system 1999. Autonomt pensionssystem. Fixerad

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - pensionsavtal och redovisning inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

GEMENSAM PENSIONSRÄTT

GEMENSAM PENSIONSRÄTT NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Emma Strand Handledare: Edward Palmer VT 2009 GEMENSAM PENSIONSRÄTT - en studie av nyttan med gemensamma annuiteter inom

Läs mer

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren. lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren. lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07 Pensionsinformatör Lennart Lundgren lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07 Lön Pension efter bromsen Jobba till 75? AGENDA 1. Varför bry oss? 2. Aktuella pensionsfrågor! 3. Basbeloppen

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Pensionsnivåer och indikatorer för ekonomiska incitament att övergå i ålderspension

Pensionsnivåer och indikatorer för ekonomiska incitament att övergå i ålderspension 1 (30) Pensionsnivåer och indikatorer för ekonomiska incitament att övergå i ålderspension Den demografiska utvecklingen mot en åldrande befolkning och ökad försörjningsbörda för de förvärvsaktiva satte

Läs mer

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren. lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren. lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07 Jobba till 75? Pensionsinformatör Lennart Lundgren lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07 Aktuella insättningar, 6 dec 2013 Inkomstpensionen: 67 920 (max) 40 000 (snitt) PPM 10 612 (max)

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Pensionärernas ekonomiska situation

Pensionärernas ekonomiska situation Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) Pensionsåldersutredningen 103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com Omslag: Elanders Sverige AB Tryckt av Elanders Sverige AB Stockholm

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Underlag till Standard för pensionsprognoser

Underlag till Standard för pensionsprognoser Bilaga 2 till Svensk Försäkrings rekommendation om användning av Standard för pensionsprognoser Underlag till Standard för pensionsprognoser Syftet med Underlag till Standard för pensionsprognoser är att

Läs mer

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Milsbo 214, 781 94 Borlänge 0243-610 62 olle.vejde@swipnet.se ollevejde.se Fackgranskning:

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Pensionsorden Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och administrationsavgift 1 (vid allmän pension:) avgift för att täcka berörda myndigheters

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 1998:675 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nya alternativ för din premiepension

Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ i premiepensionen Sveriges riksdag har beslutat om nya fondprodukter som ska förbättra premiepensionsvalet för den som inte vill välja fonder på egen

Läs mer

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren Pensionsinformatör Lennart Lundgren lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07 april-maj 2015 1 Efter ca 10 år Pensionsstart Lön Pension AGENDA 1. Varför bry oss? 2. Aktuella pensionsfrågor!

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

2015-02-20 Av Christer Wikström

2015-02-20 Av Christer Wikström 2015-02-20 Av Christer Wikström Det orangea kuvertet Förfäras ej du lilla hop, så lyder inledningen till en psalmtext bearbetad av Johan Olof Wallin. Det kan också vara inledningen till artikeln om det

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2012 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 1.2 ALLMÄN PENSION... 3 1.3 TJÄNSTEPENSION... 3 1.4 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 2 BESKRIVNING AV

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

Bilaga till Pensionsriktlinjer

Bilaga till Pensionsriktlinjer Bilaga till Pensionsriktlinjer Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNING OCH ALLMÄN PENSION... 4 TJÄNSTEPENSION KAP-KL... 7 BESKRIVNING AV PBF

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

2013 Johannes Hagen. Därför ska unga bry sig om pensionerna. Fem frågor att uppmärksamma

2013 Johannes Hagen. Därför ska unga bry sig om pensionerna. Fem frågor att uppmärksamma 2013 Johannes Hagen Därför ska unga bry sig om pensionerna Fem frågor att uppmärksamma Därför ska unga bry sig om pensionerna Fem frågor att uppmärksamma Johannes Hagen Johannes Hagen och Saco Studentråd,

Läs mer

Pensionsreformen i halvtid SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK

Pensionsreformen i halvtid SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Pensionsreformen i halvtid SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Pensionsreformen i halvtid Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 7 Bakgrunden till pensionsreformen och vägen fram

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

SENARELAGD MEDELPENSIONSÅLDER. Hösten 2013. Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 HP (NEG 300) Handledare: Ola Olsson

SENARELAGD MEDELPENSIONSÅLDER. Hösten 2013. Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 HP (NEG 300) Handledare: Ola Olsson KONSEKVENSER AV EN SENARELAGD MEDELPENSIONSÅLDER INDIVIDEN UR ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV Hösten 2013 Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 HP (NEG 300) Handledare: Ola Olsson Författare: Caroline Odén & Fredrik

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer