Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år."

Transkript

1 1

2 Den allmänna pensionen betalas inte ut med automatik. Man måste ansöka om sin pension och ansökan bör vara inne hos Pensionsmyndigheten ett par månader i förskott. Detta gäller även för den som har sjukersättning. Vid pensioneringstillfället har man ett par val man måste ta ställning till. Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år. När myndigheten fastställer det månatliga beloppet för inkomstpensionen används ett s k delningstal. Delningstalet speglar framför allt den genomsnittliga ålderslängden för årskullen. Om inkomstpensionen tas ut före 65 år används ett preliminärt delningstal. Redovisningen av intjänade pensionsrätter släpar efter två år eftersom det är beroende av den fastlagda pensionsgrundande inkomsten som skatteverket fastställer. Därför kan inte heller det definitiva inkomstpensionsbeloppet fastställas förrän två år efter 65- årsdagen. Inkomstpensionen följer inkomstutvecklingen i landet. Vid beräkning av pensionsbeloppet förskotteras en framtida antagen tillväxt om 1,6 %. Därefter avräknas detta belopp varje år från den faktiska tillväxten. 2

3 Alla måste ansökan om pension och gör det gärna i god tid, 2-3 månader innan du vill gå i pension. Man kan tidigast söka pension från den månaden ansökan inkommer. MAN KAN INTE SÖKA RETROAKTIVT. Pension från annat land: När du ansöker om pension ska du bland annat ange om du uppbär någon form av pension/livränta från annat land. Pensionsmyndigheten hjälper till att ansöka om pension inom EU/EES och vissa länder där konvention finns. Övriga länder får man själv söka pension från. Pension från annat land kan påverka svensk pension och man är skyldig att anmäla den till Pensionsmyndigheten. Om du har en utländsk pension bör du ansöka om din pension i god tid innan du går i pension för att underlätta handläggningen, 6 månader i förväg brukar vara ett bra riktmärke. EU/EES: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Rumänien och Bulgarien. Konventionsländer: Algeriet, Bosnien, Chile, Turkiet, Israel, Kap Verde, Marocko, USA, Canada, Kroatien, Serbien. Man har möjlighet att söka pension på med e- legitimation beställ eller skriv ut blankett Man kan också beställa ansökningsblankett på telefon Du kan se våra handläggningstider på vår hemsida. 3

4 Räkneexempel: Stina är 65 år och har kronor i pensionsbehållning. Om hon går i pension i år blir hennes delningstal 15,7. Det skulle innebära att hennes inkomstpension per år beräknas som /15,7 vilket ger ca kr/mån före skatt. Om hon i stället väljer att vänta med att ta ut pensionen till ett år senare, ökar behållningen med den pensionsrätt som hon fått för inkomsterna hon tjänade in det extra året. Behållningen ökar också med arvsvinster och med inkomstindex, samtidigt som den minskar med förvaltningskostnaden. När Stina fyller 66 år har hon kronor i behållning och ett delningstal på 15,1. Nu blir hennes inkomstpension i stället kr/månad före skatt. Ju större andel man erhåller från det gamla systemet, desto dyrare att gå tidigare i pension, 0,5 % per månad dras av från ATP-delen. Att skjuta fram pensionen innebär att ATP-delen höjs med 0,7 % per månad. Premipensionens månadsbelopp fastställs utifrån tillgodohavandet på kontot. Detta delas med delningstalet och sedan med 12. Premiepensionsbeloppet räknas om en gång om året. Arbete och pensionsuttag måste inte tillsammans bli 100 %. 4

5 Allmän pension betalas ut under hela livet som pensionär. Men den pensionerade kan välja storlek på det månatliga beloppet och detta kan ändras över tiden. Procentsatsen kan varieras över tiden. Om du vill minska eller återkalla pensionsuttaget gäller det från månaden efter ansökningsmånaden. Bakgrunden till möjligheten att variera uttaget är följande: I händelse av annan inkomst under pensioneringen ska man kunna förändra pensionsutbetalningen och därigenom behålla ungefär samma ekonomiska standard under hela pensionstiden. Det går att arbeta och ta ut allmän pension samtidigt, viktigt att kontrollera vad som gäller för tjänstepensionen. 5

6 Grundregeln är att dina pengar ligger kvar i en fondförsäkring även när du är pensionär. Det betyder att du även som pensionär ska ta ansvar för dina fonder och se över sparandet med jämna mellanrum och eventuellt byta fond/-er vid behov. Men det finns en möjlighet att i samband med pensioneringen eller när som helst därefter som pensionär meddela Pensionsmyndigheten att man inte vill fortsätta med fondförsäkringen. Pensionsmyndigheten säljer då av hela fondkapitalet, tar över förvaltningen av det och den försäkrade får i stället en så kallad traditionell försäkring. Om man väljer traditionell försäkring betyder det att man garanteras ett månatligt belopp under resten av sitt liv. Har man valt traditionell försäkring kan man inte sedan gå tillbaka till fondförsäkring. Det utbetalade beloppet kan bli högre om Pensionsmyndigheten lyckas förvalta pengarna bättre än vad man antagit då det garanterade beloppet fastställdes. Men det finns ingen garanti om någon extra avkastning. Det månatliga uttaget kan varieras över tiden precis som fondförsäkring och om man arbetar som pensionär och tillför nya pensionsrätter ökar naturligtvis beloppet. 6

7 Efterlevandeskyddet innebär att make, maka, registrerad partner eller sfa-sambo får del av de premiepensionspengar som betalats in för ens räkning om man dör först. Premiepensionen betalas ut till medförsäkrad så länge han eller hon lever. För att kunna teckna efterlevandeskydd måste man själv och den medförsäkrade uppfylla något av följande villkor: Man är gift med varandra eller har registrerat partnerskap. Man är båda ogifta och sammanbor men har tidigare varit gifta med varandra eller registrerade partners. Man är båda ogifta och sammanbor samt har eller har haft barn tillsammans. Efterlevandeskyddet medför att premiepensionsutbetalningarna blir lägre eftersom de också ska räcka till den medförsäkrade om man dör före honom eller henne. Hur mycket lägre premiepensionen blir beror på den egna och partnerns åldrar. Tanken är att utbetalningarna totalt sett ska bli lika stora som om man inte haft efterlevandeskydd. I beräkningarna görs ingen skillnad på män och kvinnor. Om man valt efterlevandeskydd så blir även arvsvinsten betydligt lägre eftersom den delas mellan en själv den medförsäkrade. Efterlevandeskydd kan också tecknas inom två månader från det att äktenskap ingåtts mellan två pensionärer eller då någon som pensionär får barn (torde enbart gälla män). Sfa-sambo: Person med vilken man tidigare varit gift och/eller har eller har haft gemensamma barn med. 7

8 Även premiepensionen räknas om vid varje årsskifte. Omräkningen sker för att pensionsbeloppet ska motsvara behållningen i valda fonder. Om man väljer traditionell försäkring när man går i pension är det tilläggsbeloppet som räknas om. Tilläggsbeloppet är den summa som betalas ut utöver det garanterade beloppet. Garantipensionen räknas om dels i förhållande till hur tilläggs-, inkomst- och eventuell änkepension ändras, dels i förhållande till prisutvecklingen i Sverige. Pensionen kan även räknas om under året. Den räknas om när pensionstagaren ändrar civilstånd eller när en annan pension som t.ex. änkepension tillkommer eller ändras. 8

9 Bromsen är pensionssystemets regler för balansering. Balansreglerna mäter ekonomin i systemet, det vill säga pensionssystemets tillgångar och skulder. Om skulderna är större än tillgångarna krävs lägre utgiftsökning för att återfå systemet i ekonomisk balans. För att åstadkomma detta görs en justering av indexeringen, det vill säga att balanseringen minskar räntan i pensionssystemet. När balanseringen aktiveras och systemet efter det får ett överskott används överskottet till att höja räntan i systemet. Inkomst- och följsamhetsindexeringen blir högre, tills man är tillbaka på den nivå pensionerna skulle ha legat på utan balansering. Egentligen är det fel att tala om en broms. Det är en balansmekanism. Balansmekanismen har behövt användas de senaste åren. I samband med finanskrisen 2008 sjönk värdet i AP-fonderna, vilket påverkade tillgångssidan negativt. Året efter, 2009, var det i första hand lägre pensionsavgifter som drog ner tillgångssidan. På skuldsidan betyder t ex ökad medellivslängd att de förväntade pensionsutbetalningarna ökar, när vi lever längre. Reglerna om balanseringen är några av de nya regler som finns i den allmänna pensionen. Skälet att man införde balanseringen är att man ville skapa ett hållbart system över tiden; ett system som rättar sig efter den ekonomiska verkligheten. Reglerna gäller också under spartiden men har då mindre betydelse eftersom pensionen kan återställas efter något eller några år och spartiden är lång. 9

10 Inte riktigt alla tjänar på att stanna kvar i arbete efter 65 års ålder. Garantitillägg - en del av tilläggspensionen: Den som tillhör den så kallade mellangenerationen (födda mellan 1938 och 1953) får en del av sin pension från det nya systemet och en del av pensionen från det gamla systemet. År 1994 fattades beslut om att byta pensionssystem. Garantitillägget är en garanti för att den sammanlagda inkomstgrundade ålderspension minst ska motsvara den pension man tjänat in till och med år Garantillägget ska beräknas utifrån den årliga pension som gäller när en omräkning görs. Det finns inte heller någon bestämmelse som ger en uppräkning av garantitillägget vid sent uttag. Detta kan betyda att en ökad inkomstgrundad pension kan medföra ett sänkt garantitillägg varför ett extra arbetsår eller ett senare uttag av pensionen kanske inte har någon effekt på den totala pensionen. Garantipension: Garantipensionen kan den få som har en låg egen inkomstpension. Garantipensionen är en utfyllnad till den inkomstgrundade pensionen. En högre inkomstgrundad pension medför därför en lägre garantipension. Upp till en viss nivå minskas garantipensionen exakt med den inkomstgrundade pensionen, över denna nivå minskas den med 48 %. Att fortsätta arbeta eller att vänta med pensionsuttaget för den som har låg inkomstgrundad pension kan innebära att den totala pensionen inte höjs eller ökar med en mindre andel. 10

11 Att ta ut pension från 61 års ålder är en möjlighet för den som av olika skäl vill börja ta ut sin pension tidigt. Men det finns nackdelar med ett tidigt pensionsuttag. Pensionen sjunker. Den som tar ut pensionen tidigt får ett högre delningstal vilket innebär att ett lägre belopp betalas ut varje månad, livet ut. Om man dessutom slutar att arbeta betyder det att pensionsrätterna blir lägre än om man fortsatt att tjäna in till sin pension. Många 61-åringar blir erbjudna att teckna kapitalförsäkringar. De uppmanas då att ta ut sin pension och placera den för att på så sätt få en högre värdeökning på pengarna. Andra tar ut en del av sin pension för att kunna utnyttja vissa pensionärsrabatter. Men den som tar ut sin pension mister sin rätt till a-kassa i motsvarande grad. Det kan också bli svårare att t ex få delta i arbetsmarknadsutbildningar. Uttagen pension är dessutom utmätningsbar, vilket den inte är annars. 11

12 I de fall där pensionen blir väldigt låg så finns det behovsprövade förmåner att söka för ålderspensionärer. Bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd betalas ut från 65 års ålder om ansökan om stödet beviljas. 12

13 Man kan få bostadstillägg för olika boendeformer som t.ex. hyrd bostad, bostadsrätt, egen fastighet, annat boende. Hyrd bostad Hyran samt övriga kostnader som rep. Fond, avgift inglasning av balkong, TV & internet om hyresvärden tecknat och ingår i hyran. Om det inte ingår värme, vatten och sophämtning i hyran så lägger man till ett schablonbelopp. Om hushållsel, möbler ingår i hyran så drar vi av den kostnaden och är den inte spec. så är det schablon. OBS! Parkering får inte räknas med, är ingen boendekostnad. Bostadsrätt Månadsavgiften och 70% av räntekostnaderna för lån med bostaden som säkerhet. Egen fastighet Fastighetsavgiften, 70 % av tomträttsavgäld, schablon för uppvärmning, vatten, avlopp, sophämtning, underhåll och försäkring och 70% av räntekostnader för lån med bostaden som säkerhet Annat boende Avgiften för boendet, ej avgift för mat och omvårdnad. 13

14 Inkomst, bostadskostnad och förmögenhet påverkar storleken på BTP. Man kan få BTP med 93% av bostadskostnaden, det finns ett tak på 5000 kr per månad, som gift kan man få 93% av 2500 kr per person. Ensamstående kan år 2013 få 170 kronor extra. Om makar lever åtskilda ex. en boende på äldreboende så kan man få BTP som ensamstående. Bostadskostnaden delas lika även om det bara är en som uppbär pension. Fribelopp, nästan samma som garantipensionen, kr för ogifta och kr för gifta. Avsikten med fribelopp är att den sökande ska få tillgodoräkna sig ett belopp för grundläggande konsumtionsbehov, innan bostadstillägget börjar reduceras. Fribeloppet motsvarar närmast de basnivåer som gäller för oavkortad garantipension Den summa som återstår efter avdrag för fribeloppet är din reduceringsinkomst, alltså den inkomst som ligger till grund för beräkningen av bostadstillägget. Har man väldigt låga inkomster så kan man få särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Vid beräkning av BTP så prövas detta automatiskt. BTP= Bostadstillägg för pensionärer 14

15 Äldreförsörjningsstödet är ett stöd om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder att man först måste ta ut andra förmåner som man har rätt till. Det gäller inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg. Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med månaden du fyller 65 år. Du kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd om du: bor i Sverige och är 65 år (du räknas som boende i Sverige om du planerar att stanna här minst ett år) tar ut alla pensionsförmåner du har rätt till och ändå inte når upp i skälig levnadsnivå 15

16 16

17 17

18 18

19 För den som vill flytta utomlands gäller lite olika regler. Garantipensionen betalas ut om du flyttar till ett EU/EES-land och kan även gälla i Kanada. Äldreförsörjningsstödet betalas ut i ett år i EU/EES-land och i tre månader om du flyttar till andra länder. Bostadstillägget betalas bara ut till den som varaktigt bor i Sverige. Vistas du utomlands kortare tid än sex månader påverkas inte bostadstillägget. 19

20 Sammanfattning: Basen i den allmänna pensionen är att de inkomster vi tjänar in under vårt arbetsliv är grunden för vår pension. Hela livet räknas! Men det finns också krockkuddar för den som inte tjänat in tillräckligt med egen pension. Marginaleffekterna är stora. 20

21 Så här stora är de genomsnittliga pensionerna i dag. Den största delen kommer från den allmänna pensionen. Här ingår även premiepension och garantipension. Andelen tjänstepension är i genomsnitt omkring 20 procent av pensionen, mer för män än för kvinnor. Det privata pensionssparandets andel av pensionen är litet. 21

22 Tittar man på hur pensionen ser ut för olika årgångar så ser mönstret inte särskilt annorlunda ut. Den allmänna pensionen är den största delen av pensionen. Men ju yngre pensionärer, desto större betydelse har tjänstepensionen och det privata pensionssparandet. Det är också stora skillnader i utfall för kvinnor och män när det gäller den totala pensionen. 22

23 Medellivslängden har stor betydelse för våra pensioner. Medellivslängden räknas dock ut som en genomsnittlig förväntad livslängd för varje årskull. Här tas t ex ingen hänsyn till skillnader i förväntad livslängd för t ex kvinnor och män eller olika typer av utbildning. Sedan den nya pensionen i mitten på 90-talet så har medellivslängden ökat med drygt två år i genomsnitt. Tittar man mer i detalj på hur medellivslängden förändrats för olika grupper finns det dock stora skillnader. Männen knappar över lag in på kvinnorna. Män med hög utbildning har ökat sin livslängd med nästan 3 år, medan kvinnor med låg utbildning inte ens lever ett år längre än när pensionsreformen genomfördes. Män med hög utbildning har en högre förväntad livslängd än kvinnor med låg utbildning. 23

24 Diagrammet ovan visar hur pensionen utvecklas med de olika alternativen vid en tillväxt på 1,6 procent. I det gällande systemet med följsamhetsindexering så kommer pensionen i så fall att vara oförändrad från år till år. I ett system utan följsamhetsindexering skulle pensionen initialt vara lägre men sedan följa tillväxten och så småningom överstiga pensionen i systemet med följsamhetsindexering. För en person som uppnår genomsnittlig livslängd spelar valet av metod ingen roll eftersom den totala utbetalningen från inkomstpensionen blir lika stor i båda fallen. De som leverkortare än genomsnittet tjänar på det nuvarande systemet, medan de som lever längre än genomsnittet gör en förlust jämfört med om normen inte hade inkluderats i delningstalet. Källa: Swedbank, Institutet för Privatekonomi. 24

25 Var det bättre förr när alla pensioner räknades upp med priserna? Fram till 2010 hade följsamhetsindexeringen en klart bättre utveckling än prisindexeringen. År 2010 svängde den utvecklingen. Det mest sannolika scenariot är dock att pensioner som knyts till följsamhetsutvecklingen kommer ha en bättre värdeutveckling än de som stiger med prisindex. 25

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2014-01-16 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 1 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2013-10-25 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand?

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 1 Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 2 Ja, det kan finnas olika anledningar till att man behöver fylla på med

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Pensionssystemet, blev det som tänkt?

Pensionssystemet, blev det som tänkt? Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? Rapport från Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), Sveriges

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Harald Mårtensson Gunnar Wetterberg Omslag: Michael Jäderlind är personalvetare och utbildad vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit anställd

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet En stor

Läs mer

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Om detta bör vi tala Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Ju förr desto bättre Det finns ämnen man inte pratar om. Scenarier som man inte vill beröra, framför allt inte inom

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Vägledning 2010:5 version 4 Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett verksamhetsområde. Vägledningarna tas fram av Pensionsmyndigheten.

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer