Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet."

Transkript

1 Populärordlista 1

2 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den som administrerar eller förvaltar pensionen, till exempel Försäkringskassan, PPM och försäkringsbolagen. Om en valcentral hanterar din tjänstepension kan den också dra en administrationsavgift. Allmän pension Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension. Personer födda före 1938 får hela sin pension som tilläggspension och personer födda får en del av pensionen som tilläggspension och resten som inkomstpension och premiepension. Allmän pensionsavgift Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften som du själv betalar via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till avgiftstaket (8,07 inkomstbasbelopp). Vid taxeringen reduceras din skatt med ett belopp som motsvarar den allmänna pensionsavgiften. Det innebär i praktiken att avgiften finansieras direkt över statsbudgeten. Läs mer: ålderspensionsavgift, statlig ålderspensionsavgift Aktiefond En aktiefond består normalt av minst 75 % aktier. Läs mer: fond AP-fonderna Första till Fjärde och Sjätte AP-fonderna utgör tillsammans den allmänna pensionens buffertfond för inkomstpension och tilläggspension. Det innebär att kapitalet i AP-fonderna ska hantera skillnader mellan pensionsavgifter och pensionsutgifter över tid. Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Arvsvinst Arvsvinst innebär att pensionskapitalet efter dem som dör fördelas ut mellan dem som fortfarande lever och har samma försäkring. I tjänstepension eller privat pension finns arvsvinst bara för dem som har en pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd. ATP-systemet Mellan 1960 och 1998 hade Sverige ett pensionssystem som bestod av folkpension och ATP (allmän tilläggspension) ersattes detta system med dagens pensionssystem, allmän pension.

3 3 Avgiftstaket Avgiftstaket för allmän pension är 8,07 inkomstbasbelopp per år. Det innebär att allmän pensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift betalas enbart på inkomster upp till det beloppet. Eftersom din pensionsgrundande inkomst är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent motsvarar därför beloppet för avgiftstaket en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp, det så kallade inkomsttaket. Avgångspension Avgångspension är en pension som efter överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare betalas ut före ordinarie pensionsålder. Detta kan till exempel bli aktuellt vid övertalighet. Jämför: förtida uttag Avkastningsskatt Avkastningsskatt är en schablonskatt det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt pensionskapital eller inte. Det är pensionsförvaltaren (till exempel försäkringsbolaget eller banken) som drar avkastningsskatten från ditt pensionskapital och betalar in den till Skatteverket. På ditt sparande i den allmänna pensionen dras ingen avkastningsskatt. Avtalspension Avtalspension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Avtalspension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för avtalspensionen. Exempel på avtalspensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare, PA 03 för statligt anställda och KAP-KL för anställda i kommuner och landsting. Balansering Balansering innebär att inkomstpension, tilläggspension och pensionsbehållning i det allmänna pensionssystemet inte räknas upp i takt med inkomstindex eller att de till och med sänks. Detta inträffar när pensionssystemets skulder är större än tillgångarna, dvs. balanstalet är mindre än ett. När tillgångarnas värde åter blir större än skulderna innebär balanseringen att pensionsbehållningens och pensionernas värde återställs. Balanstal Balanstalet uttrycker förhållandet mellan tillgångar och skulder i den allmänna pensionen. Om balanstalet är ett, är tillgångarna och skulderna lika stora. Är talet mindre än ett, är skulderna större än tillgångarna. Då påbörjas en balansering. Balansindex Under en period med balansering räknas pensioner och pensionsbehållningar om med förändringen i ett balansindex i stället för inkomstindex. Förändringar i balansindex är beroende av förändringen i inkomstindex och balanstalets storlek.

4 4 Blandfond En blandfond består av både aktier och räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer. Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper kan vara olika i olika blandfonder. Läs mer: fond Buffertfond Se AP-fonderna. Delningstal För att beräkna din årliga pension fastställs ett delningstal. Ditt pensionskapital delas med delningstalet för att få fram hur stor pension du kommer att få ut under året. Delningstalet baseras på livslängdsantagandet och en antagen framtida ränta. För den allmänna pensionen är det Pensionsmyndigheten som beräknar delningstalet. Inom tjänstepension och privat pension fastställer varje enskilt försäkringsbolag delningstalen, som alltså skiljer sig åt mellan bolagen. Depåförsäkring Depåförsäkring påminner om fondförsäkring, det vill säga du bestämmer själv hur dina pensionspengar ska förvaltas. Men depåförsäkringen räknas inte som en fondförsäkring eftersom den kan innehålla andra tillgångsslag än fonder t ex enskilda aktier, likvida medel, obligationer m m. Den klassas som en traditionell försäkring. Efterlevande Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. När det gäller pensionsförsäkringar räknas make, maka, registrerad partner, barn och oftast sambo som efterlevande. Efterlevandepension Efterlevandepension kan börja betalas ut till dina efterlevande när du dör. Den finns inom allmän pension, tjänstepension och kan även finnas inom privat pension. Som efterlevande räknas normalt make, maka, registrerad partner, barn och i vissa fall sambo. Efterlevandeskydd Efterlevandeskydd kan antingen vara ett återbetalningsskydd vilket innebär att pensionskapitalet ska betalas ut till din familj (förmånstagarna) om du dör medan försäkringen gäller. Eller kan det vara en livförsäkring som du väljer att teckna som ett tillägg till din pensionsförsäkring. Då får din familj ett på förhand bestämt belopp om du dör medan försäkringen gäller. Ibland kan försäkringsbolaget kräva en godkänd hälsodeklaration för att du ska få efterlevandeskydd. Har du ett efterlevandeskydd blir din ålderspension lägre. Inom premiepensionen finns också ett efterlevandeskydd som kan tecknas först när pensionen ska börja betalas ut. Din egen ålderspension blir då lägre, men betalas efter din död ut till din efterlevande så länge han eller hon lever. Läs mer: familjeskydd, återbetalningsskydd

5 5 Entréfond Detta är den fond där din kollektivavtalade tjänstepension blir placerad när du väljer fondförsäkring i ett speciellt försäkringsbolag, men ännu inte har gjort ett aktivt val av fond. Standardfond, ingångsfond och defaultfond är andra namn som används istället för entréfond. Läs mer: fond, fondförsäkring Familjepension Inom tjänstepensionen ITP 2 finns en familjepension för dem som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp per år. Den betalas ut livslångt till efterlevande make, maka eller registrerad partner. Familjepension betalas också ut till barn upp till 20 års ålder. Sambo kan inte få familjepension. Den som inte anser sig ha behov av familjepension kan byta ut de framtida inbetalningarna till familjepensionen mot en egen förstärkt ålderspension. Familjeskydd Familjeskydd är ett efterlevandeskydd som du kan ha till din tjänstepension. Familjeskydd är en extra pension som din familj får om du avlider före en viss ålder. Kostnaden för familjeskyddet dras från inbetalningen till din ålderspension som då blir lägre. Ibland krävs en godkänd hälsodeklaration för att få familjeskydd. Flyttavgift Du betalar flyttavgift om du vill flytta ditt pensionskapital från ett försäkringsbolag till ett annat. Det är det försäkringsbolag du flyttar pengarna från som tar ut flyttavgiften. Flyttbart kapital Flyttbart kapital är det pensionskapital som du får ta med dig när du flyttar från ett försäkringsbolag till ett annat. Fond En fond är en samling av värdepapper, t ex aktier eller obligationer. Om du sätter in pengar i en fond, innebär det att dun köper andelar i fonden (fondandelar). Tillsammans med de andra fondspararna blir du ägare av hela fonden. När fondens värde stiger eller sjunker förändras även fondandelarnas värde. Fondavgift Fondavgiften, ibland kallad fondförvaltningsavgift, tar fondbolaget eller värdepappersbolaget ut för att täcka kostnaderna för förvaltning av fonden. Avgiften anges i procent av fondandelarnas värde. Tänk på att fondförsäkringsbolaget normalt också tar ut en avgift. Fondbolag Ett fondbolag har tillstånd att driva fondverksamhet. Fondbolag väljer ut de aktier, obligationer eller andra värdepapper som deras fonder ska investera i och förvaltar sedan fonderna. Läs mer: fondförsäkring, fondförsäkringsbolag

6 6 Fondförsäkring I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. Det finns numera även fondförsäkringar där försäkringsbolaget bestämmer i vilka fonder pengarna ska placeras och kan då ge någon form av garanti. Fondförsäkring eller traditionell försäkring? Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte längre helt tydlig. Numera finns det mellanformer, till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och traditionella försäkringar utan garantier, till exempel depåförsäkring. Fondförsäkringsbolag Ett fondförsäkringsbolag är ett försäkringsbolag som säljer pensions- och/eller kapitalförsäkringar med fondförvaltning. Pensionskapitalet placeras i någon eller några av de fonder som är valbara hos försäkringsbolaget. Läs mer: fondförsäkring, fondbolag Fortsättningsförsäkring Om din tidigare tjänstepensionsförsäkring är uppsagd, oftast beroende på att du slutar din anställning, kan du ha rätt att teckna en individuell fortsättningsförsäkring. Fribrev Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till, exempelvis om du har en tjänstepension och slutar på ditt jobb. Din pensionsförsäkring läggs då i fribrev och den framtida pensionen baseras på de premier som redan har betalats in samt eventuell värdeförändring. Följsamhetsindexering För att pensionerna ska följa den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige räknas inkomstpension och tilläggspension årligen om genom en följsamhetsindexering. Följsamhetsindexering är förändringen i inkomstindex minskat med 1,6 procentenheter. Läs mer: allmän pension Förköpsinformation Förköpsinformation är information om individuella tjänstepensioner eller privata pensionsförsäkringar, som försäkringsbolaget måste lämna till dig innan du tecknar försäkringen. Förmånsbestämd pension Förmånsbestämd pension kallas det när man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, att den exempelvis ska vara en viss procent av den lön du har när du går i pension. Förmånsbestämda pensioner finns inom tjänstepensionsområdet och i det gamla ATPsystemet. Jämför: premiebestämd pension

7 7 Förmånstagare Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till pensionsutbetalningar om du skulle dö och har ett efterlevandeskydd eller en efterlevandepension. Enligt inkomstskattelagen kan endast nuvarande eller tidigare make/maka/registrerad partner/sambo; barn till dessa eller egna barn vara förmånstagare till en pensionsförsäkring. Förmånstagarförordnande Har du en pensionsförsäkring med efterlevandeskydd anger fömånstagarförordnandet vem som kan få ersättning om du dör under tiden försäkringen gäller. Ibland finns ett förutbestämt förmånstagarförordnande. Detta kan du oftast ändra på genom att skriva ett eget förmånstagarförordnande som du skickar in till försäkringsbolaget eller valcentralen. Försäkrad Den försäkrade är den person som pensionsförsäkringen gäller för. Jämför: försäkringstagare Försäkring Försäkringen är ett avtal mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Avtalet går ut på att försäkringstagaren betalar en premie mot att försäkringsbolaget betalar ersättning om någon händelse som står i försäkringsvillkoren inträffar. Den allmänna försäkringen, t ex sjukförsäkringen, regleras i lag och finansieras med sociala avgifter och/eller skattemedel. Läs mer: försäkringstagare, försäkrad Försäkringsgivare Försäkringsgivaren är vanligen ett försäkringsbolag, men kan också vara exempelvis en pensionskassa eller en försäkringsförening. I den här ordlistan använder vi bara ordet försäkringsbolag. Jämför: försäkringstagare Försäkringstagare Den som tecknat en försäkring och betalar in premierna för denna kallas försäkringstagare. Det är inte alltid försäkringstagaren som är försäkrad. Till exempel kan arbetsgivare som tecknar tjänstepension vara försäkringstagare medan den anställde då är försäkrad. Jämför: försäkringsgivare Förtida uttag Du kan börja ta ut din tjänstepension före ordinarie pensionsålder. En privat pensionsförsäkring kan du också ta ut före den avtalade pensionsåldern. Detta kallas förtida uttag. Tänk på att förtida uttag sänker din pension, eftersom inbetalningarna avbryts och utbetalningarna ska pågå under fler år. Jämför: avgångspension Garanterat försäkringsbelopp Garanterat försäkringsbelopp eller garanterat pensionsbelopp är den pension som försäkringsbolaget garanterar att du ska få från din traditionella försäkring om du inte säger upp försäkringen i förtid.

8 8 Garanterad ränta Garanterad ränta är den ränta som försäkringsbolaget lovar att du ska få på inbetalda premier om du har tecknat en traditionell försäkring. Den garanterade räntan redovisas före avdrag för avgifter och avkastningsskatt. Om du väljer att lägga din premiepension i en traditionell försäkring under utbetalningstiden får du en garanterad ränta, men då dras det ingen avkastningsskatt. Den faktiska räntan (återbäringsräntan/avkastningsräntan) som du får på hela pensionskapitalet kan under vissa perioder vara både högre och lägre än den garanterade räntan. I vissa försäkringar krävs det att du har försäkringen kvar fram till pensioneringen för att du ska få den garanterade räntan. Läs mer: garanterat värde Garanterat värde Garanterat värde är summan av alla dina inbetalda premier i en traditionell pensionsförsäkring och den garanterade räntan, minus avgifter och skatter. Garantifond I en garantifond får du någon form av garanti, vanligtvis en viss procent av dina fondandelars värde eller en garanterad avkastning på inbetalade premier. Läs mer: fond Garantipension Om du haft låg eller ingen inkomst kan du få garantipension, som ger dig en lägsta nivå inom den allmänna pensionen. Om du har bott i Sverige i mindre än 40 år blir garantipensionen lägre. Läs mer: allmän pension Garantitillägg Är du född (den så kallade mellangenerationen) är du garanterad att inte få mindre pension än du har tjänat in i ATP-systemet fram till och med Om din pension beräknad helt enligt de nya reglerna blir lägre, betalas mellanskillnaden ut som garantitillägg. Läs mer: allmän pension Generationsfond En generationsfond förvaltas så att en mycket stor del av pensionskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till din pension. Stegvis flyttas sedan pensionskapitalet till räntebärande värdepapper ju närmare pensionsåldern du kommer. Läs mer: fond Hedgefond I en hedgefond försöker förvaltaren minska risken i sin portfölj. En hedgefond har friare placeringsregler än en traditionell fond. Förvaltaren kan exempelvis utnyttja andra finansiella instrument än aktier och räntebärande värdepapper. Risknivån kan variera från mycket låg till väldigt hög. Läs mer: fond

9 9 Hälsodeklaration Vill du ha ett efterlevandeskydd krävs det i många fall en godkänd hälsodeklaration. Detta kan också bli aktuellt om du vill gå i pension tidigare eller ta ut din pension under kortare tid än vad som ursprungligen är avtalat. I en hälsodeklaration svarar du på frågor om din hälsa samt ger försäkringsbolaget tillstånd att få tillgång till dina sjukjournaler. Ickevalsalternativ Ett ickevalsalternativ är en pensionsförsäkring inom tjänstepension eller en fond inom premiepensionen där dina pensionsinbetalningar hamnar om du inte väljer. Du går alltså inte miste om din pension om du inte har gjort ett aktivt val. Indexfond En indexfond förvaltas så att värdet på fonden utvecklas i takt med ett visst index, som till exempel följer utvecklingen på en specifik marknad, exempelvis Stockholmsbörsen. Förvaltningen av indexfonder är i allmänhet billigare än förvaltningen av andra fonder. Läs mer: fond Individuellt pensionssparande (IPS) IPS är ett privat pensionssparande i en bank eller ett värdepappersbolag. Det liknar pensionsförsäkring men kan inte kombineras med någon typ av försäkring, t ex en premiebefrielseförsäkring. Precis som för en pensionsförsäkring drar du av premien i din inkomstdeklaration och betalar inkomstskatt när du får ut din pension. Du kan inte röra ditt sparkapital förrän tidigast vid 55 års ålder och den måste betalas ut under minst fem år. Läs mer: privat pension Inkomstbasbeloppet Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används för att beräkna inkomsttaket inom allmän pension. Inkomstbasbeloppet används i regel också för att bestämma storleken på förmånsbestämd pension (inom tjänstepension) samt för att bestämma hur stor premie/avgift arbetsgivaren ska betala in till en premiebestämd tjänstepension. Jämför: prisbasbeloppet Inkomstindex Inkomstindex är ett mått som visar den årliga förändringen av genomsnittsinkomsten i Sverige. Inkomstpension Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. 16 procent av pensionsunderlaget går till inkomstpensionen. Är du född är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension. Läs mer: AP-fonderna Inkomsttaket Inkomsttaket (eller intjänandetaket) för allmän pension är 7,5 inkomstbasbelopp per år. Det betyder att du inte får någon allmän pension för pensionsgrundande inkomster som ligger över denna gräns. Inom tjänstepension får man pension även för den del av inkomsten som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp.

10 10 Kapitalförvaltningskostnad Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet. Denna kostnad dras inte som en avgift utan täcks genom att du får en lägre avkastning på ditt kapital. Kollektiv konsolidering Kollektiv konsolidering (gäller traditionell försäkring i ömsesidiga bolag och premiepensionens traditionella försäkring) anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaden. Läs mer: återtag/reallokering Livförsäkring En livförsäkring är ett samlingsbegrepp för försäkringar där utbetalningen beror på den försäkrades ålder, hälsa eller dödsfall. Till livförsäkringar räknas pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och sjukförsäkring. Livslängdsantagande Försäkringsbolaget gör ett antagande om hur länge personer i en viss åldersgrupp beräknas leva. Livslängdsantagandet används för att beräkna storleken på din pension. Marknadsvärdesjustering Om du flyttar ditt pensionskapital från en traditionell försäkring, och försäkringsbolaget har redovisat ett högre värde på din försäkring än bolaget faktiskt har täckning för vid flyttillfället, så kan bolaget göra en marknadsvärdesjustering så att du inte får med dig hela pensionskapitalet. Medförsäkrad En medförsäkrad är en person som också omfattas av en försäkring utöver den försäkrade. Pension Du kan få pension när du har uppnått en viss ålder (ålderspension) eller om en nära anhörig har dött (efterlevandepension). Pensionen betalas normalt ut varje månad. Pensionsavgift Den allmänna pensionen finansieras genom en pensionsavgift som består av ålderspensionsavgift, allmän pensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift. Den totala pensionsavgiften är 18,5 procent av pensionsunderlaget.

11 11 Pensionsbehållning Pensionsbehållningen är det aktuella värdet på ditt sparande till inkomstpensionen i den allmänna pensionen. Pensionsbehållningen består av summan av dina pensionsrätter och värdet har också påverkats av arvsvinster, administrationsavgifter och förändringen av inkomstindex. Inom premiepension, tjänstepension och privat pension motsvaras pensionsbehållning av försäkringskapital/pensionskapital. Pensionsbesked Ett pensionsbesked innehåller information om ditt pensionssparande. Beskeden kommer från olika håll, exempelvis det orange kuvertet med information om din allmänna pension, besked från förvaltare av din tjänstepension och ditt privata pensionssparande. Ett pensionsbesked kan innehålla olika typer av information, exempelvis en redovisning av pensionskapitalkapitalets utveckling, en pensionsprognos eller allmän information om utbetalningstid och när man kan ta ut pensionen etc. Läs mer: värdebesked Pensionsförsäkring En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till din pension. En pensionsförsäkring kan betalas av din arbetsgivare och kallas då tjänstepension. Den kan också betalas av dig själv och är då en privat pensionsförsäkring. Pensionen kan du börja ta ut tidigast vid 55 år. Den kan betalas ut så länge du lever eller under en viss tidsperiod, ofta minst 5 år. Du betalar inkomstskatt på den pension du får ut. Om du sparar i en privat pensionsförsäkring får du dra av premien (för närvarande upp till kronor per år) i din deklaration. Pensionsgrundande belopp Pensionsgrundande belopp kan läggas till ditt pensionsunderlag i den allmänna pensionen när du har små barn, studerar, gör lumpen eller när du har sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsgrundande inkomst För den allmänna pensionen gäller att pensionsgrundande inkomst är lika med förvärvsinkomst (till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning och a-kasseersättning) efter avdrag med den allmänna pensionsavgiften. Den pensionsgrundande inkomsten är högst 7,5 inkomstbasbelopp. Om du har så låg inkomst att du inte är skyldig att betala skatt är inkomsten inte pensionsgrundande. I tjänstepensionssystem förekommer även termerna pensionsgrundande lön och pensionsmedförande lön. Reglerna för vad som räknas in i dessa kan variera beroende på hur avtalet är skrivet. Även inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp kan vara pensionsgrundande. Pensionsgrundande tjänstetid I en förmånsbestämd tjänstepension måste du ha arbetat en viss tid för att komma upp i full pension, exempelvis 360 månader (30 år). Om din pensionsgrundande tjänstetid är kortare än 360 månader, kommer din pension att minska med 1/360-del för varje månad som saknas.

12 12 Pensionskapital/försäkringskapital Pensionskapitalet är det aktuella värdet på din pensionsförsäkring. Pensionskapitalet består av inbetalda premier, eventuella arvsvinster, avkastning eller värdeförändring med avdrag för avgifter och avkastningsskatt. Inom inkomstpensionen i den allmänna pensionen kallas pensionskapital/försäkringskapital pensionsbehållning. Pensionsmedförande lön I vissa tjänstepensionssystem kan den pensionsmedförande lönen skilja sig från din verkliga lön. Reglerna för vad som räknas in i den pensionsmedförande lönen kan variera beroende på kollektivavtal eller det individuella avtalet. Även årsinkomst över 7,5 inkomstbasbelopp är oftast pensionsmedförande. I den allmänna pensionen används pensionsgrundande inkomst. Läs mer: tjänstepension Pensionspoäng För dig som är född mellan 1938 och 1953 (den så kallade mellangenerationen) beräknas varje år pensionspoäng utifrån årets pensionsgrundande inkomst. Pensionspoängen används för att beräkna tilläggspensionen. Läs mer: allmän pension Pensionsrätt Det belopp som varje år betalas in till din allmänna pension kallas pensionsrätt. För inkomstpensionen utgör pensionsrätten 16 procent av ditt pensionsunderlag och för premiepensionen 2,5 procent. Är du född är procentsatserna lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension. Pensionsunderlag Pensionsunderlaget för din allmänna pension är summan av din pensionsgrundande inkomst och eventuella pensionsgrundande belopp. Pensionsunderlaget är högst 7,5 inkomstbasbelopp per år. Pensionsålder I Sverige finns inte längre någon fast pensionsålder. Den allmänna pensionen kan du börja ta ut tidigast från 61 års ålder, tjänstepension och privat pension tidigast från 55 år. Premie Premien är det belopp du eller din arbetsgivare betalar in till din pension. Har du valt efterlevandeskydd eller en premiebefrielseförsäkring blir det mindre pengar som sätts av till din ålderspension/ditt sparande. I den allmänna pensionen och inom vissa tjänstepensionsområden används inte ordet premie, utan där säger man pensionsavgift eller avgift.

13 13 Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkringen är ett tillägg till din pensionsförsäkring och innebär att försäkringsbolaget betalar dina premier om du skulle bli långvarigt sjukskriven. Inom viss tjänstepension används istället avgiftsbefrielseförsäkring. Premiebestämd pension Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan exempelvis vara en viss procent av lönen eller ett visst belopp. Storleken på din pension beror på hur stort pensionskapitalet är när du går i pension. Premiebestämda pensioner finns inom den allmänna pensionen, tjänstepensionsområdet och all privat pension. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension. Jämför: förmånsbestämd pension Premiepension Premiepension är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka genom att bestämma hur dina premiepensionspengar ska förvaltas. Till premiepensionen går 2,5 procent av ditt pensionsunderlag. Är du född är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension. Läs mer: allmän pension Prisbasbeloppet Varje år fastställer regeringen prisbasbeloppet som anpassas efter den allmänna prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet används exempelvis för att beräkna garantipensionen. Jämför: inkomstbasbeloppet Privat pension Privat pension är en pension som du frivilligt sparar till, antingen som en pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande (IPS). Du kan spara till din privata pension i ett försäkringsbolag, en bank eller ett fondbolag. Räntefond En räntefond består av räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer. Läs mer: fond Solvens Solvens eller solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget har lovat sina kunder. Det är alltså ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att kunna betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Enligt lag ska solvensgraden överstiga 104 procent för traditionell försäkring. Statlig ålderspensionsavgift Statlig ålderspensionsavgift är den del av pensionsavgiften som staten betalar om du har inkomster från social- eller arbetslöshetsförsäkringen (t ex sjukpenning eller a- kasseersättning) eller om du har pensionsgrundande belopp (t ex när du har små barn, studerar, eller gör lumpen). Läs mer: pensionsavgift, allmän pensionsavgift, ålderspensionsavgift

14 14 Tilläggspension Du som är född (den så kallade mellangenerationen) får en del av din pension som tilläggspension. Den beräknas enligt reglerna i ATP-systemet. Är du född 1937 eller tidigare får du hela din pension som tilläggspension. Läs mer: allmän pension Tjänstepension Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack (avtalspension) eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare. De flesta har en tjänstepension via jobbet och det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen. Tjänstepension får du utöver den allmänna pensionen. Totalavkastning Totalavkastning är värdeförändringen på de tillgångar som ett försäkringsbolag förvaltar inom traditionell försäkring. Traditionell försäkring I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc. och sköter förvaltningen. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt. Det finns också nyare förvaltningsformer som räknas som traditionell försäkring, men där den garanterade värdetillväxten kan vara låg eller noll. Fondförsäkring eller traditionell försäkring? Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte längre helt tydlig. Numera finns det mellanformer, till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och traditionella försäkringar utan garantier, till exempel depåförsäkring. Uppskjutet uttag Du kan börja ta ut din tjänstepension efter ordinarie pensionsålder. En privat pensionsförsäkring kan du också börja ta ut efter den avtalade pensionsåldern. Detta kallas uppskjutet uttag. Ett uppskjutet uttag höjer din månadspension. Läs mer: förtida uttag Valcentral Valcentralerna administrerar avtalspensionerna (de kollektivavtalade tjänstepensionerna). De registrerar ditt val av försäkringsbolag och ser till att de premier som din arbetsgivare betalat skickas till rätt bolag. Det finns olika valcentraler, exempelvis Fora för privatanställda arbetare, Collectum för privatanställda tjänstemän och SPV för statsanställda. Vinstutdelande försäkringsbolag I ett vinstutdelande försäkringsbolag kan en del av den eventuella vinsten delas ut till aktieägarna. Läs mer: ömsesidigt försäkringsbolag Värdebesked Värdebeskedet redovisar hur ditt pensionskapital har utvecklats, exempelvis under ett år. Läs mer: pensionsbesked

15 15 Värdepappersbolag Ett värdepappersbolag har tillstånd att handla med fonder, aktier, optioner, konvertibler och andra värdepapper. Ålderspension Ålderspension är en pension som kan börja betalas ut när du har uppnått en viss ålder. Pensionsåldern varierar mellan pensionssystemen. I Sverige har vi allmän pension, tjänstepension och privat pension. Ålderspensionsavgift Ålderspensionsavgift är den del av pensionsavgiften som din arbetsgivare betalar via arbetsgivaravgiften. Om du är egenföretagare betalar du avgiften via egenavgiften. Läs mer: pensionsavgift, allmän pensionsavgift, statlig ålderspensionsavgift Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att din familj ska kunna få del av det pensionskapital som finns kvar när du dör. Om du dör och det inte finns något återbetalningsskydd fördelas pengarna från din pensionsförsäkring ut som arvsvinst till andra som sparar i samma sorts försäkring. Har du återbetalningsskydd får du inte del av arvsvinster från andra, vilket innebär att du får en lägre ålderspension. Återbäring Om du har en traditionell pensionsförsäkring kan du få återbäring om försäkringsbolaget lyckas bra med sin förvaltning. Återbäringen är dock aldrig garanterad. Försäkringsbolaget kan ta tillbaka den del som överstiger den garanterade räntan, om förvaltningen går sämre än väntat. Läs mer: återtag Återbäringsränta Återbäringsräntan använder försäkringsbolag för att fördela totalavkastningen mellan samtliga traditionella pensionsförsäkringar. Återköp Att återköpa eller lösa in en pensionsförsäkring är i princip inte tillåtet. Men i inkomstskattelagen finns vissa undantag som gäller om du har en försäkring som har ett väldigt lågt pensionskapital eller om du skulle riskera personlig konkurs. Det måste dock alltid framgå av försäkringsvillkoren att du har rätt att återköpa pensionsförsäkringen. Återtag/reallokering (I traditionellt förvaltad försäkring): Om värdet på försäkringsbolagets tillgångar sjunker kraftigt kan värdet på ditt pensionskapital komma att skrivas ner. Sker detta under utbetalningstiden, innebär detta att din pension kommer att sänkas. Läs mer: kollektiv konsolidering, traditionell försäkring Ömsesidigt försäkringsbolag I ett ömsesidigt försäkringsbolag tillfaller allt överskott pensionsspararna. Vid underskott kan pensionsspararnas pensionskapital minskas genom återtag/reallokering. Läs mer: vinstutdelande försäkringsbolag

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015 Pensionstermer för konsumenter 2 (24) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden tagit

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Pensionsorden Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och administrationsavgift 1 (vid allmän pension:) avgift för att täcka berörda myndigheters

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

ITP 1 ålderspension 2009

ITP 1 ålderspension 2009 ITP 1 ålderspension 2009 INNEHÅLL 1 Inledning 2 Ålderspensionens olika delar 3 Lagstadgad pension 7 Den kollektivavtalade pensionen 8 ITP 1 9 Så här går ITP-valet till 15 Om du inte gör något ITP-val 15

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist 17 november 2017 Pensionspusslet Allmän pension Ålderspension Premiepension Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från andra

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

ITP 2 ålderspension 2009

ITP 2 ålderspension 2009 ITP 2 ålderspension 2009 INNEHÅLL 1 ITP-avtal 2 Ålderspensionens olika delar 3 Lagstadgad pension 5 Tilläggspension 7 Inkomstpension och premiepension 10 Den kollektivavtalade pensionen 12 ITP 2 20 Du

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Referensnummer: 77777, datum: 2013-12-18 ANDERS ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags,

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 1 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

För dig som är född 1954 eller senare

För dig som är född 1954 eller senare Så funkar det din ålderspension För dig som är född 1954 eller senare + = Din samlade pension + broschyr_janne.indd 1 privat sparande Allmän pension Vi vill ge dig en bild av hur pensionssystemet fungerar.

Läs mer

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Innehållsförteckning Välkommen till KPA Pension... 3 Din allmänna pension... 4 Din tjänstepension - ålderspension...

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 1 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du 1 Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Fjällräven Fjällräven förekommer i Skandinavien, Sibirien, Kanada, Alaska och på Grönland. I Sverige finns

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet TP-P avdelning 2 Du som är eller har varit anställd vid ett bolag inom PostNord har rätt till tjänstepension enligt TP-P. Här får du en översikt av vad som

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Referensnummer: 111111, datum: 2015-01-07 ANNA ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP 1 genom din anställning. Nu

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension Pensionshäftet Detta måste du veta om din pension Du ska leva på din pension minst ett par decennier, när du blir gammal. Det är nu du kan påverka den. Du har två pensioner och du kan själv påverka båda

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1?

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Referensnummer: 3333333, datum: 2009-12-22 PER PERSSON Testvägen 3 100 00 TESTSTAD Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP genom din anställning.

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer