Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Sven-Ingvar Blixt (L) för Niklas Svalö (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Sven-Ingvar Blixt (L) för Niklas Svalö (S)"

Transkript

1 1 (21) Plats och tid Gruesalen Bjuv, onsdagen den 31 augusti 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Ersättare Sven-Ingvar Blixt (L) för Niklas Svalö (S) Övriga närvarande Kerstin Wulff, tf kommunchef Karolina Larsson, personalchef, 117 Samuel Sköld, ekonomichef, 119 Susan Elmlund, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ninnie Lindell (M) Omedelbar justering Susan Elmlund Paragrafer Ordförande Anders Månsson (S) Justerare Ninnie Lindell (M) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen Underskrift Susan Elmlund

2 2 (21) Ärendelista 115 Dnr Val av justerare Dnr Fastställande av dagordning Dnr Personalärenden: information från personalavdelningen Dnr Utökad borgensram för Sydvatten AB Dnr Remiss från Regeringskansliet, Finansdepartementet SOU 2016:24 "En ändamålsenlig kommunal redovisning" Dnr Försäljning av vattenverket fastigheten Holk 1 i Helsingborgs kommun Dnr Ny översiktsplan 2030 för Höganäs kommun, samrådsredogörelse Dnr Motion från Sten Claesson (SD) angående ritualslaktat kött i Bjuvs kostpolicy Dnr Anmälningar... 21

3 3 (21) 115 Dnr Val av justerare Sammanfattning Till att justera mötets protokoll föreslås Ninnie Lindell (M). s beslut beslutar att utse Ninnie Lindell (M) till att justera dagens protokoll.

4 4 (21) 116 Dnr Fastställande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag till dagordning daterad s beslut beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

5 5 (21) 117 Dnr Personalärenden: information från personalavdelningen Sammanfattning Kommunfullmäktige antog , 88, Arbetsgivarpolicy för Bjuvs kommun. På dagens sammanträde informerade personalchef Karolina Larsson om de rutinbeskrivningar, anvisningar mallar som förvaltningen tar fram utifrån den beslutade arbetsgivarpolicyn. s beslut beslutar att tacka för informationen.

6 6 (21) 118 Dnr Utökad borgensram för Sydvatten AB Sammanfattning Styrelsen i Sydvatten AB har vid styrelsesammanträde beslutat att kalla till en extra bolagsstämma, med anledning av att borgensramen för bolaget behöver utökas. Styrelsen föreslår bolagsstämman att utöka delägarnas borgensåtagande för Sydvatten med mnkr, totalt kommer borgensramen då uppgå till mnkr. För Bjuvs kommun innebär det en höjning av nuvarande borgensram med kr till totalt 44 mnkr i ny borgensram. Vidare skall Bjuvs kommun utse ombud för extra bolagsstämma. Bakgrund Sydvatten står inför ett flertal större investeringar de kommande åren i enlighet med antagen långtidsplan som finns i bolaget. Dessutom har Markoch miljödomstolen i deldom i Statkraftmålet ålagt Sydvatten att ersätta Statkraft med 445 mnkr. Sydvatten har överklagat domen men utbetalning ska genomföras innan domen vunnit laga kraft. För att följa reglerna i konsortialavtalet behöver varje delägare fatta beslut om borgensåtagande. Bjuv har 1,76 % av bolagets totala antal aktier och röster. Enligt konsortialavtalets 7 gäller följande avseende borgensåtagande: Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har fattat beslut att begära i enlighet med denna punkt. Varje nytt borgensåtagande skall fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet. Borgensavgift utgår med samma procentsats (0,25%) som gäller för delägarkommunernas nuvarande borgensram.

7 7 (21) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, Skrivelse borgensram för lån Sydvatten AB inkl bilagor Styrelseprotokoll med beslut om extra bolagsstämma Förslag till protokoll för extra bolagsstämma Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr (44 miljoner kronor), jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt att utse Anders Månsson eller hans ersättare att företräda Bjuvs kommun. s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr (44 miljoner kronor), jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt att utse Anders Månsson eller hans ersättare att företräda Bjuvs kommun. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

8 8 (21) 119 Dnr Remiss från Regeringskansliet, Finansdepartementet SOU 2016:24 "En ändamålsenlig kommunal redovisning" Sammanfattning Bjuvs kommun är en av ett 60-tal remissinstanser som fått möjlighet att lämna remissvar på utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24). Remissyttrandet ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 1 september Utredningens uppdrag är att göra en översyn av Lagen om kommunal redovisning (KRL) med syfte att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting. Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft den 1 januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, En ändamålsenlig kommunal redovisning, SOU 2016:24 Förslag till remissyttrande Betänkandet SOU 2016:24 Bjuvs kommun Ärendet Utredning Förslaget till ny kommunal redovisningslag innefattar en hel del förändringar. De största förändringarna finns inom följande områden: Redovisning av kommunala pensionsförpliktelser Sammanställd redovisning Förvaltningsberättelsen Resultaträkning och balansräkning Delårsrapport Värdering Arkivering

9 9 (21) Redovisning av kommunala pensionsförpliktelser Utredningen föreslår att pensionsförpliktelser ska redovisas enligt fullfonderingsmodellen. Det innebär att alla pensionsförpliktelser tas upp i balansräkningen som skuld eller avsättning. De pensionsförpliktelser som är intjänade före 1998 som idag finns som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen skulle enligt detta förslag överföras till avsättning. Överföringen föreslås göras över eget kapital, då det inte ger några kortsiktiga resultateffekter det år som förändringen görs. För Bjuvs kommun innebär detta att 265,4 mnkr i ansvarsförbindelse skulle föras över till avsättning pensioner som idag uppgår till 5,7 mnkr. Avsättning för pensioner skulle då uppgå till 271,1 mnkr (siffror per ). Avsättning pensioner idag: 5,7 mnkr Avsättning pensioner nytt förslag: 265,4 mnkr Eget kapital som idag uppgår till 259,7 mnkr skulle minskas med 265,4 mnkr för de pensionsförpliktelser som flyttas till avsättningen. Eget kapital skulle efter den justeringen uppgå till (minus)5,7 mnkr (siffror per ). Eget kapital idag 259,7 mnkr Eget kapital nytt förslag -5,7 mnkr Det innebär att soliditeten skulle minska från 38 % till -0,8 %. Lagförslaget med fullfonderingsmodell medför lägre pensionskostnader och därmed högre resultat jämfört med den pensionsmodell som finns idag. Det beror på att utbetalningarna som idag avser intjänade pensioner före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen de år de betalas ut. Däremot ökar kostnaderna för värdesäkring av hela pensionsskulden, där stora delar av värdesäkringen idag inte påverkar resultatet. Effekter i balansräkningen: Eget kapital minskar. Avsättningen ökar. Varje års utbetalningar av pension intjänade före 1998 minskar avsättningen istället för att bli en kostnad det år de utbetalas. Effekter i resultaträkningen: Lägre kostnader i resultaträkningen eftersom utbetalningen av pensioner intjänade före 1998 blir en skuldminskning istället för en kostnad. Högre kostnader för värdesäkring av pensionsskulden.

10 10 (21) Utbetalningarna kommer dock att vara lika stora som idag, vilket ställer krav på högre resultat om inte betalningarna ska finansieras genom minskade tillgångar eller upplåning. De finansiella målen kan därför behöva omarbetas för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Det finns negativa effekter av lagförslaget med fullfondering av pensioner. Fullfonderingsmodellen är mer konjunkturkänslig och därför kan kostnaderna variera relativt kraftigt mellan åren. Om hela pensionsskulden finns i balansräkningen, är det också hela pensionsskulden som påverkas av nya antaganden vad gäller exempelvis livslängd och räntor. En stabilare räntemodell för hur avsättningarna beräknas, efterfrågas för att motverka de stora svängningar i resultatnivåer som fullfonderingsmodellen kan innebära. Det är därför positivt att SKL har tagit initiativ till en översyn av riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld. Med de nya reglerna om pensionsförpliktelser så ska årliga förändringar av avsättningar för pensionsförpliktelser som beror på ändrade livslängdsantaganden eller diskonteringsränta inte beaktas vid beräkning av balanskravsresultatet. Detta har inte varit reglerat i lagen tidigare. Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning innebär en konsoliderad redovisning av kommunen och dess bolag, d v s kommunkoncernens resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser samt noter. Lagförslaget innebär förändringar med nya begrepp som exempelvis att kommunkoncern ersätts med begreppet kommunalgrupp och kommunens koncernföretag ersätts med kommunalgruppsföretag. Det blir också nya definitioner av vilka juridiska personer som kommer att ingå i den sammanställda resultat- och balansräkningen jämfört med i dag. Förslag till definition är: kommunalgruppsföretag är en juridisk person vars verksamhet, mål och strategier en kommun har ett varaktigt inflytande över. Med varaktigt inflytande menar man ett innehav av minst 20 % av rösterna. Man föreslår att även om inte inflytandet är betydande så kan en juridisk person ändå anses vara ett kommunalgruppsföretag om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Detta innebär ingen förändring av vilka juridiska personer som kommer att behöva konsolideras i Bjuvs kommuns sammanställda redovisning. Utifrån betänkandet framgår att verksamheter av särskild betydelse för kommunen kan vara renhållningsverksamhet eller räddningstjänst som drivs i annan organisationsform som ägs av flera kommuner där inflytandet är varaktigt. Det är inte helt tydligt i lagförslaget vad som ska ingå kommunalgruppsföretagen och det kan bli föremål för olika tolkningar

11 11 (21) Idag finns inte konsolideringsmetod angiven i lagen. Klyvningsmetoden blir i förslaget huvudregel men det kommer att finnas möjlighet att använda kapitalandelsmetoden om särskilda skäl finns. Klyvningsmetoden innebär att man konsoliderar utifrån ägd andel. Bjuvs kommun konsoliderar idag de bolag som ägs till mer än 20 %. Kapitalandelsmetoden innebär att vissa bolag inte behöver konsolideras i den sammanställda redovisningen. I förarbetena till lagförslaget anser utredaren att dessa skäl kan vara om kommunen exempelvis äger ett stort energibolag som är så stort att kommunens balansräkning bara skulle bli en liten andel av den sammanställda balansräkningen. Just denna del om konsolideringsmetod i lagförslaget skulle inte innebära någon skillnad mot vad det är idag för Bjuvs kommun. Förvaltningsberättelsen Det finns en rad förslag till förändringar som berör förvaltningsberättelsen. Drift- och investeringsredovisningen föreslås inte längre ingå i förvaltningsberättelsen, utan blir istället egna delar i årsredovisningen. Budgetens centrala roll i kommunsektorn och den betydelse som drift- och investeringsredovisningen därmed får är en kommunal särart som motiverar ett eget avsnitt för dessa delar. Det ger bättre och tydligare bild av det ekonomiska läget. Investeringar blir allt viktigare särskilt i växande kommuner därför är det bra med ett samlat avsnitt om investeringar och ett tydligare regelverk. Kravet på redovisning av sjukfrånvaro som i dag är relativt detaljerad föreslås tas bort och kommunerna kan själva värdera vilken redovisning av personal man vill göra. Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och utvärderingen av ekonomisk ställning samt förväntad utveckling ska enligt förslaget även omfatta kommunalgruppsföretagen, dvs kommunkoncernen. Även i avsnittet om väsentliga personalförhållanden ska koncernbolagen ingå. Det är ett bra förslag att utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning även ska omfatta kommunkoncernen. Däremot anser vi att förslaget att minska kravet på redovisning av sjukfrånvaron rimmar illa med ett ökad fokus på att få ner sjuktalen där även regeringen har aviserat att de kan tänka sig att höja arbetsgivarnas kostnader för sjukskrivningar om inte sjuktalen sjunker.

12 12 (21) Resultaträkning och balansräkning Det föreslås nya resultatnivåer i resultaträkningen samt att raderna Finansiella intäkter och Finansiella kostnader ersätts med raderna Poster från finansiella tillgångar och Poster från finansiella skulder. Detta för att läsaren lättare ska kunna göra en analys av vilka resultateffekter som finansiella tillgångar och finansiella skulder genererar var för sig. Förslaget syftar bland annat till att förenkla analysen av kommunens förmåga att lånefinansiera investeringar. Det är dock motsägelsefullt jämfört med all annan redovisning att kommunerna här skulle få nettoredovisa intäkter och kostnader på samma rad i resultaträkningen. Bjuvs kommun anser att begreppen finansiella intäkter och kostnader bör behållas. Det finns ingen kommunal särart inom detta område som motiverar att kommuner skulle redovisa dessa poster på ett annorlunda sätt än privat sektor. Begreppen är dessutom väl inarbetade. I balansräkningen föreslås att samtliga poster inom linjen tas bort. Dessa poster är; ansvarsförbindelser, borgensåtaganden och leasing. Upplysningar om dessa ska istället lämnas i not. Det är lämpligt att genomföra denna förenkling. Det införs en delvis ny definition av immateriella anläggningstillgångar. Förslag på definition: Utgifter för utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för kommunens verksamhet under kommande år får tas upp som en immateriell anläggningstillgång. Delårsrapport Utredningen föreslår att det ska regleras i lag vilka delar som en delårsrapport ska innehålla. Enligt förslaget ska en delårsrapport innehålla resultaträkning, balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. Detta innebär ingen förändring mot vad Bjuvs kommun idag rapporterar i sin delårsrapport. Det är positivt att det i lagen fastställs vilka delar delårsrapporten ska innehålla. Förändring i lagen om kommunal redovisning föranleder även ett förslag om förändring i Kommunallagen som handlar om att Kommunstyrelsen inom två månader ska ha överlämnat delårsrapporten till Kommunfullmäktige. Det framgår inte om detta också innebär att Kommunfullmäktige ska ha hunnit fatta beslut i ärendet inom två månader eller om det räcker att ärendet är utskickat. Idag brukar Kommunfullmäktige besluta om delårsrapporten inom två månader efter att utgången av den period som delårsbokslutet avser.

13 13 (21) Värdering I utredningens förslag finns en mängd förändringar inom olika värderingsfrågor. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste. Nyttjandeperiod Begreppet ekonomisk livslängd, som handlar om hur lång avskrivningstid en tillgång ska ha, föreslås ersättas av begreppet nyttjandeperiod. Det är i sig inget nytt begrepp eftersom detta sedan flera år funnits i rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Skillnaden mellan ekonomisk livslängd och nyttjandeperiod är att för varje tillgång ska det göras en bedömning av hur länge man kommer att nyttja tillgången för sitt ändamål. I årsredovisningen kommer också ett nytt upplysningskrav om genomsnittlig bedömd nyttjandeperiod för varje post som tas upp som en anläggningstillgång. Det är positivt att förändra begreppet till nyttjandeperiod istället för ekonomisk livslängd, eftersom detta är tydligare. Det blir dock en större administration att upplysa om bedömd nyttjandeperiod för varje post. Detta bör ske på en generell nivå så att det inte blir utifrån varje komponent. Det behöver förtydligas vad begreppet varje post betyder. Finansiella instrument En ny regel föreslås för vissa finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring. Detta innebär att värdeförändringar ska redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen. Vissa undantag görs dock, bland annat för finansiella instrument som hålls till förfall. Dessa ska enligt förslaget inte värderas till verkligt värde. Bjuvs kommun har idag inge finansiella tillgångar i form av kortfristiga placeringar Gåvor Gåvor ska redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten enligt det nya förslaget. Det innebär att om Bjuvs kommun får överta en tillgång från en exploatör, exempelvis en väg som har kostat 10 miljoner kronor att bygga så ska kommunen redovisa en tillgång och en intäkt på 10 miljoner kronor vid övertagandet av vägen. Detta är i sak ingenting nytt då detta tidigare har varit reglerat i normgivningen från Rådet för kommunalredovisning i rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar. Förändringen innebär högre intäkter och högre värde på materiella anläggningstillgångar. Detta kan också komma att innebära att det kan bli stora svängningar i resultatet mellan åren som kommunen inte kan påverka och ta i beaktan i budgetarbetet. Förslaget innebär att rekommendationen från RKR inarbetas i lagstiftningen, vilket är positivt.

14 14 (21) Arkiveringstid Arkiveringstiden för räkenskapsinformation föreslås minska från 10 år till 7 år, vilket är positivt. Arkivering - elektronisk gallring Förändringen i förslaget innebär en viss anpassning till bokföringslagen, men lagen föreslår inte motsvarigheten till 7 kap 6 bokföringslagen där det anges att räkenskapsinformation kan förstöras det fjärde räkenskapsåret om det på ett betryggande sätt överförts till annan databärare. Dispens måste även i fortsättningen sökas från Skatteverket. Bjuvs kommun anser att samma regler bör gälla för kommuner och landsting som för bokföringsskyldiga privata bolag. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta: att godkänna remissyttrande Betänkandet SOU 2016:24 som svar på remiss från Finansdepartementet, att uppdrag åt ekonomichefen att underteckna och sända remissvaret till Finansdepartementet. s beslut beslutar att godkänna remissyttrande Betänkandet SOU 2016:24 som svar på remiss från Finansdepartementet, att uppdrag åt ekonomichefen att underteckna och sända remissvaret till Finansdepartementet. Beslutet skickas till: Ekonomichef Finansdepartementet Diariet

15 15 (21) 120 Dnr Försäljning av vattenverket fastigheten Holk 1 i Helsingborgs kommun Sammanfattning Fastigheten Holk 1 och har en storlek på ca 1000kvm. Fastigheten är belägen i Helsingborgs kommun (Se bifogad karta). Fastigheten har haft funktionen i form av vattenförsörjare till stora delar av Bjuvs kommun beslöt Bjuvs kommun att ansluta sig till Sydvatten. I samband med anslutningen till Sydvatten och i samråd med NSVA beslöt kommunen att avsluta verksamheten på Holk 1. I dag används endast en matarledning från Helsingborg in till Bjuv. NSVA har nu slutfört nedläggningen av vattenverket. Detta leder till att fastigheten inte tjänar till någon funktion för Bjuvs kommun. Då fastigheten Holk 1 inte längre har någon funktion för Bjuvs kommun föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att fastigheten sätts ut på försäljning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Kerstin Wulff och Magnus Sjeldrup, Karta över fastigheten Holk 1 Förvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att försälja (vattenverket) fastigheten Holk 1. s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att försälja (vattenverket) fastigheten Holk 1.

16 16 (21) Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

17 17 (21) 121 Dnr Ny översiktsplan 2030 för Höganäs kommun, samrådsredogörelse Sammanfattning Höganäs kommun har översänt ett förslag till översiktsplan för yttrande. Förslaget har varit på ute på samråd i tre månader under vintern 2014/2015. Höganäs har tagit fram en vision 2025 som ligger till grund för översiktsplanen. Ett övergripande mål för kommunen är att nå invånare till Förslaget till översiktsplan sträcker sig till Förslaget redovisas även i form av en interaktiv karta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, Utställningshandling av översiktsplan, ÖP 2030 för Höganäs kommun Länk till interaktiv karta Ärendet Planförslaget utgår från kommunens vision och utifrån varje del av visionens byggstenar formuleras utmaningar för den fysiska planeringen. För att visionen ska nås har ett antal utvecklingsstrategier utformats till varje utmaning: Vi ska bli fler höganäsare Den fysiska planeringen anpassas utifrån en befolkningsökning med minst 175 nya invånare per år. Kommunen anser att det kan vara mer prioriterat att bygga bostäder snarare än att bevara jordbruksmark i direkt anslutning till serviceorter och där det är nära till högkvalitativa bytespunkter för kollektivtrafik. Höganäs ska komma närmare Skånes tillväxtmotorer För att kunna närma sig Skånes tillväxtmotorer ännu mer säkras tillgången till en god kollektivtrafik, och att fler ska ha nära till kollektivtrafiken prioriteras.

18 18 (21) Kommunen ska förbättra servicen till alla kommuninvånare Genom att koncentrera nya utbyggnadsområden till staden och övriga serviceorter, kan kommunen säkra och utveckla den befintliga servicen. Kommunen prioriterar att bygga bort negativa barriäreffekter för att öka rörligheten inom och mellan kommunens orter. Det görs bland annat genom att utveckla gång- och cykelvägnätet. Kommunen ska erbjuda både stadspuls och lantliv Kommunens utveckling koncentreras till serviceorter och utbyggnad ska i första hand ske genom förtätning. Kommunen accepterar en variation i täthet, skala och funktion, för att kunna bygga en blandad stad. Odlingslandskapet mellan orterna värnas som en resurs och viktig del av kommunens boendekvaliteter och Höganäs är därför restriktiva till ny enstaka bebyggelse utanför områden med sammanhållen bebyggelse, samt till lokalisering av verksamheter på landsbygden som inte har en direkt koppling till areella näringar. Vi ska ha en trygg och klimatsmart kommun I planeringen ska hänsyn tas till framtida konsekvenser av stigande havsnivåer, erosion, ökad nederbörd och stigande grundvattennivåer när ny bebyggelse ska lokaliseras. Höganäs ska ha ett företagsklimat som främjar tillväxt och nyföretagande Genom att prioritera en god plan- och markberedskap för nya etableringar säkras utvecklingen av det befintliga näringslivet. arbetsplatser lokaliseras till goda kollektivtrafiklägen, och kommunens serviceorter utvecklas för att bibehålla underlag till kommunens verksamheter. Höganäs ska bli ännu mer attraktiv som besöks- och turistmål Kommunen gör det lättare för fler besökare att nå viktiga besöksmål, naturområden, kusten och havet. Bra tillgänglighet och samtidigt hållbart utan att det medför onödigt slitage. Förvaltningens förslag till beslut Bjuvs kommun har tagit del av förslaget och lämnar inga synpunkter. s beslut konstaterar att Bjuvs kommun har tagit del av förslaget och lämnar inga synpunkter. Beslutet skickas till: Höganäs kommun Diariet

19 19 (21) 122 Dnr Motion från Sten Claesson (SD) angående ritualslaktat kött i Bjuvs kostpolicy Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har , 65, behandlat en motion där Sten Claesson (SD) föreslår: -Att Bjuvs kommun inte ska använda sig av ritualslaktat kött vid produktion av skolmat m.m. -Att kostrådet får i uppdrag att införa ställningstagandet i första att-satsen i den kostpolicyn för Bjuvs kommun. I dagens gällande livsmedelavtal finns ett fåtal kycklingprodukter som är märkta med Halal. Dessa är producerade av Danpo i Danmark som vid slakt följer de danska djurskyddsreglerna inklusive bedövning innan slakt. Sedan tidigare har kostenheten ett uppdrag att sammanställa dagens kostpolicy med förslaget om ny livsmedelspolicy i ett samlat dokument. Detta dokument förväntas vara färdigt under året. Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att man ska invänta ny kost- och livsmedelspolicy och därmed inte införa kravet i pågående upphandling. Kommunstyrelsens förvaltning har ingen annan åsikt än vad vård- och omsorgsnämnden ovan framfört. Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad. Beslutsunderlag Motion, Sten Claesson (SD), Vård- och omsorgsnämnden, , 65 Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund,

20 20 (21) Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad. Yrkande Stig Lundblad (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

21 21 (21) 123 Dnr Anmälningar Sammanfattning 1. KS Skrivelse från kommunerna inom 6K angående återsökning av medel från Migrationsverket s beslut beslutar att lägga anmälningen till handlingarna. Beslutet skickas till: Diariet

SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning, förslag till lag (2018:000) om kommunal bokföring och redovisning

SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning, förslag till lag (2018:000) om kommunal bokföring och redovisning 2016-06-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2016/337 Kommunstyrelsen SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning, förslag till lag (2018:000) om kommunal bokföring och redovisning Yttrande till Regeringen

Läs mer

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (7) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 21 september 2016 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Svar på remiss: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) KS-2016/357

Svar på remiss: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) KS-2016/357 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-15 135 Svar på remiss: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) KS-2016/357 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna

Läs mer

Christer Landin (S), ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Christer Landin (S), ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (15) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 25 januari 2017 kl 09:00-12:00 Beslutande Christer Landin (S), ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Martin Fridehjelm (S)

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (10) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 20 april 2016 kl 09:00-11:20 Beslutande Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad

Läs mer

Anmälan om svar på remiss En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) Remiss från Finansdepartementet

Anmälan om svar på remiss En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) Remiss från Finansdepartementet PM 2016:145 RI (Dnr 110-766/2016) Anmälan om svar på remiss En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) Remiss från Finansdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande 1 (21) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande, jäv 61, 65 Christer Landin (S), vice ordförande, jäv 63, ordförande 61,

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (17) Plats och tid Gruesalen Bjuv, onsdagen den 5 oktober 2016 kl 09:00-10:45 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (L), för Alf Nilsson (S) Lars Karlsson (S) Kenneth Bolinder (S) Walter Steffert (S) Bo Hallqvist (S) Jenny Hjälte (V)

Sven-Ingvar Blixt (L), för Alf Nilsson (S) Lars Karlsson (S) Kenneth Bolinder (S) Walter Steffert (S) Bo Hallqvist (S) Jenny Hjälte (V) 1 (26) Plats och tid Gruesalen Bjuv, onsdagen den 12 oktober 2016 kl 09:00-11:00 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (21) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 15 juni 2016 kl 09:00-12.15 Beslutande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Ersättare Alf Nilsson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(19) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(19) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kommunalkontoret, kl 15.00

Kommunalkontoret, kl 15.00 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S)

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S) 1 (10) Plats och tid Gruesalen, torsdagen den 31 mars 2016 kl 14:00-15:05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Niels Madsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.30 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän Carina Järold-Mattsson,

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2) Yttrande över betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1(2) Yttrande över betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0883 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) Föredragande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Thomas Fasth (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Thomas Fasth (SD) 1 (14) Plats och tid Blosset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00-15:00 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

En ändamålsenlig kommunal redovisning

En ändamålsenlig kommunal redovisning En ändamålsenlig kommunal redovisning SOU 2016:24 2016-06-09 Dagens program 09:00 Fika 09:30 Presentation En ändamålsenlig kommunal redovisning Gunvor Pautsch, utredare KomRed 10:45 Paus 12:00 Lunch 13:00

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(15) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Praktiska konsekvenser mm Kommunalekonomernas förening 1

Praktiska konsekvenser mm Kommunalekonomernas förening 1 Praktiska konsekvenser mm 2016-05-17 Kommunalekonomernas förening 1 Mina utgångspunkter Redovisningen är till för att identifiera problem, och inte för att lösa dem En rättvisande bild främjar förutsättningarna

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunalkontoret kl 15.00

Kommunalkontoret kl 15.00 1(13) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(9) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.00 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M)

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) 1 (8) Plats och tid Blosset, onsdagen den 23 mars 2016 kl 13:30 Beslutande Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsraporten upprättas, och som inte

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsraporten upprättas, och som inte Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om delårsrapport. Den vänstra kolumnen innehåller synpunkter från remissinstanserna

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.10 Ajournering 15.20-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen 1(36) Plats och tid Varagårdsskolans aula, torsdagen den 28 april 2016 kl 19:00-21:45 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer