Öppna landskap är en förutsättning för turismen i Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna landskap är en förutsättning för turismen i Dalarna"

Transkript

1 Nr 4. december 2004 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Öppna landskap är en förutsättning för turismen i Dalarna»Jag trivs bäst i öppna landskap, sjunger Ulf Lundell.«Det gör också de som bor i Siljansbygden och inte minst de turister som besökt Dalarna sedan mitten på 1800-talet. Men förutsättningarna för det öppna landskapet har förändrats snabbt de senaste årtiondena. foto: anders björklund Förr fanns det över kreatur i Orsa medan det idag rör sig om kanske Förr var det bönder som bedrev jordbruk i området jämfört med Öppna landskap där själen kan få ro. prenumerera på mål 1-nyheter Skicka namn och adress via e-post eller fax så får du kommande nummer av Mål 1-nyheter med posten! fax: redaktör Annica Westerlund, tel skribenter Lars Jansson, Katarina Larsson, Jan Lindstedt, Mindra Pantu, Per Trostemo, Annica Westerlund grafisk form & layout Jonasson Grafisk Design tryck DAUS, Östersund 2004 kanske idag, säger Dan Boström, projektledare i mål 1-projektet Landskapsvård Orsa. Genom projektet ska det gamla odlings- och kulturlandskapet längs Turistvägen i Orsa återskapas genom att röja upp de igenväxta markerna. Tanken är sedan att hålla landskapet öppet med betande djur. Det ger förutsättningar för sysselsättning inom den lokala jordbruksnäringen och samtidigt kan vi återigen få njuta av de fantastiska vyerna över Orsasjön, fortsätter Dan Boström. Stora delar av området är riksintressant tack vare det vackra landskapet och bystrukturen. Att hålla landskapet öppet är en förutsättning för att utveckla turismen. Försök har tidigare gjorts för att återskapa och behålla det öppna landskapet i samverkan med Vägverket men nu får vi äntligen göra en långsiktig och storskalig satsning genom mål 1-projektet tillsammans med markägare och jordbrukare, säger Rony Bäckström, projektansvarig på Orsa kommun. Det har varit en lång startsträcka på projektet och genomförandet kräver en forts. nästa sida Europeiska Unionen

2 Några ord om nuläget och framtiden Vi befinner oss nu mitt i den tid på året då det är så mycket som»närmar sig slutet«. Av 2004 återstår bara ett fåtal dagar och samma sak gäller för många mål 1-projekt. Ett 50-tal projekt avslutas vid årsskiftet och ytterligare drygt 30 avslutas under första kvartalet Av Växtkraftprojekten avslutas under samma tid 320 stycken och för första gången under programperioden kommer det inte att fyllas på med lika många nya projekt. Helt enkelt därför att pengarna börjar ta slut. Men eventuella oförbrukade medel kan användas till nya projekt, under de två år som återstår av programperioden. Det är därför viktigt att projektavsluten sker när de ska och inte drar ut på tiden. Samtidigt som vi närmar oss slutet på året och slutfasen av programperioden, börjar vi också närma oss något nytt. Jag tänker då på att förberedelserna inför en ny programperiod har kommit igång på allvar. Förvaltningsmyndigheten har sedan i somras varit involverad i delar av det förberedelsearbete som görs i regeringskansliet och det kommer sannolikt att bli allt mer framöver. Än är det för tidigt att våga sia om utfallet för vår region.»ingenting är klart förrän allting är klart«som en tjänsteman på Kommissionen uttryckte sig. Hon syftade på de pågående förhandlingarna om hur stor budgeten ska vara för sammanhållningspolitiken. Personligen tror jag att det område vi kallar Södra Skogslänsregionen har goda möjligheter att få stöd i någon form även under nästa period Frågan är vilket stödområde och till vilka villkor. Om ett år kanske vi vet svaret, åtminstone om den ursprungliga tidtabellen i sammanhållningsrapporten håller. Om projekt som riktar in sig på miljöfrågor från olika aspekter har vi skrivit om i årets sista Mål 1-nyheter. Till sist önskar jag och mina kollegor er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Bengt-Åke Strömquist Ansvarig för Förvaltningsmyndigheten för Mål 1 Södra Skogslänsregionen forts. från föregående sida omfattande samverkan med djurhållare och uppgörelser med många markägare, säger Dan Broström. Äntligen är arbetet igång och nu ska det inte stå på förrän Ulf Lundells dröm om öppna landskap har blivit sanning i Orsa LANDSKAPSVÅRD ORSA projektägare: Orsa kommun eu-stöd: kronor totalbudget: KRONOR projekttid: Tre år, till projektledare: Dan Broström, Miljöledningsstöd i Gävle Jenny Jansson och Mikael Lif är projektledarna för fortsättningsprojektet som drivs vidare efter det nu avslutade EU-projektet. Steget från ökad miljömedvetenhet fram till ett certifierat miljöledningssystem är stort. Företaget måste övertygas om att det finns ett affärsmässigt motiv för att ta beslut om certifiering då det är en kostsam process. Den uppgiften hade mål 1-projektet»Miljöledningsstöd i Gävleborgs län«. Projektet vände sig till små och medelstora företag i Gävleborgs län. Det startade i april 2001 och pågick till och med december Rådgivarna har gjort enskilda företagsbesök, ordnat seminarier, informerat i samband med personalmöten och liknande och varit ett stöd och en support för företagen. Projektet har utvärderats av Gävle Högskola. Utvärderingen visar att 80 procent av företagen som tillfrågades ansåg att stödet gett önskat resultat men att projekttiden varit för kort för att kunna påverka företagen till bättre miljömedvetenhet. En förlängning av projektet har gjorts utan hjälp av mål 1-pengar och pågår för fullt. Det ingår som en del i almi Gävleborgs affärsutvecklingsinsatser och det är en positiv trend av antalet iso certifieringar i länet. I september 2001 var 32 företag certifierade men drygt två år senare var hela 71 företag certifierade. Några av dessa företag finns i Ljusdals kommun. Ett företag som har kommit en bra bit på väg är Olsson Allmoge ab i Färila, Ljusdals kommun. De har och har haft stor hjälp av rådgivarna. Vi har inte varken råd eller tid att gå hela vägen till certifiering eftersom vi är ett litet företag men vi kommer troligen att gå den gyllene medelvägen, säger företagaren Mats Olsson. företagen har fått och får rådgivning och stöd i vad ett miljöledningssystem är varför och hur det införs hur man får en anpassning av miljöarbetet i sitt företag hur personalen blir delaktig och engagerad. följande är vanliga argument för miljöledningsarbete stärkt konkurrenskraft stärkt position gentemot finansiärer och försäkringsbolag»goodwill-effekter«i samband med personalrekryteringar, inom branschen, i media och inte minst gentemot kundgruppen ordning och reda minskade kostnader mycket handlar om en minskad förbrukning engagerad personal där miljöfrågan utgör ett mervärde. MILJÖLEDNINGSSTÖD I GÄVLEBORGS LÄN projektägare: Landstinget i Gävleborg eu-stöd: kr total budget: kr projekttid: till projektledare: Ann-Sofi Dahlqvist ny projektledare för fortsättningsprojektet är Mikael Lif,

3 En levande skog för framtiden Projektet»Ramprogram för miljöåtgärder inom skogsbruket, biotopskydd«har uppnått sitt mål: ytterligare åtta värdefulla markområden (biotoper) är nu skyddade från ett produktionsinriktat skogsbruk. Ramprogram = en offentlig huvudman får pengar att fördela till biotopskydd. Per-Anders Ingebro Vi har i uppdrag av regeringen att delta i arbetet med områdesskydd för att det nationella miljömålet»levande skogar«ska kunna uppfyllas till år 2010, säger Per-Anders Ingebro på Skogsvårdsstyrelsen Dalarna Gävleborg. Innan år 2010 ska hektar skyddsvärd skogsmark i Dalarna och Gävleborg ha undantagits från skogsbruk. Avsättningarna ska bli naturreservat, biotopskyddsområden, naturvårdsavtal och frivilliga avsättningar. Av de hektar som ska skyddas i Dalarna och Gävleborgs län ska hektar avsättas som biotopskyddsområden. En skog är skyddad genom att vi ersätter markägaren för att han inte får avverka. En del områden kommer att kräva skötsel i framtiden men de flesta områden lämnas för fri utveckling. De får helt enkelt stå och växa för att djur och växter som lever i skogen ska frodas. Ett biotopskyddsområde värnar om biologiskt mångfald. Till sin hjälp har Per-Anders Ingebro haft flera skogsvårdskonsulenter som handlagt det praktiska arbetet ute på deras lokala distrikt. På 1990-talet gjordes också inventeringar av nyckelbiotoper där man sorterade ut skogar med skyddsvärda djur och växter. De flesta biotopskyddsområden är på ett par hektar och de får vara högst på fem hektar. På områden över fem hektar så jobbar man med naturreservat istället, där det finns behov av skydd, säger Per- Anders Ingebro. Projektansökan har skogsvårdsstyrelsen Dalarna Gävleborg utarbetat tillsammans med skogsvårdsstyrelserna i Värmland-Örebro och Mellannorrland som även de ingår i eu-programmet Mål 1 Södra Skogslänsregionens geografiska område. Regeringen anvisar årligen medel för att arbeta med biotopskydd. Syftet med ramprogrammet är att förstärka anslaget, så att oskattbara naturområden kan skyddas från skogsbruk. Med stöd av ramprogrammet har åtta värdefulla markområden på sammanlagt 32,9 hektar kunnat skyddas för framtiden RAMPROGRAM FÖR MILJÖÅTGÄRDER INOM SKOGSBRUKET, BIOTOPSKYDD projektägare: Skogsvårdsstyrelsen Dalarna Gävleborg eu-stöd: kr. total budget: kr. projekttid: till projektledare: Per-Anders Ingebro , hemsida:

4 södra skogslänsregionen Pilotanläggningen i Örnsköldsvik optimerar processtekniker för att med cellulosa som råvara tillverka bioetanol mer effektivt. Etanolpiloten en utvecklingsmotor Med cellulosa från skogsrester som råvara produceras bioetanol. För att produktionen av bioetanol ska bli möjlig att använda i stor skala så måste processtekniken utvecklas och bli mera effektiv och lönsam. Den bioetanol som idag framställts från cellulosa är enbart en biprodukt i framställningen av pappersmassa. I vår anläggning försöker vi omvandla all cellulosa till etanol säger Gunnar Fransson som är projektledare för mål 1-projektet»Forsknings/pilotanläggning för bioetanol«men också vd för Etek Etanolteknik ab. Energimyndigheten ligger bakom att företaget Etanolpilot i Sverige ab bildades för att äga projektet»forsknings/ pilotanläggning för bioetanol«. Etanolpilot ägs av holdingbolag vid Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet. Men redan under hösten 1997 startade Etek en förstudie för att få en pilotanläggning till Örnsköldsvik. Företaget ägs av de tre kommunala energibolagen, Skellefteå Kraft ab, Övik Energi ab och Umeå Energi samt Svensk Etanolkemi ab. Etek har uppdraget att uppföra pilotanläggningen och att driva forskning och utveckling i den. Visionen är att bioetanol ur cellulosa ska användas i stor skala som ett miljövänligt alternativ till de fossila drivmedlen, säger Gunnar Fransson. Lokaliseringen av pilotanläggningen är i Sekabs fabrikslokaler i Örnsköldsvik där befintlig infrastruktur i form av lokaler, energiförsörjning, biorening, tankar mm kan användas i stor omfattning och där det också finns personal för ständig skiftgång. Pilotanläggningen som invigdes av statsminister Göran Persson i slutet av maj 2004 är världsunik. Sverige har nu chansen att utveckla en internationellt ledande industristruktur för processer och produktionsteknik för att framställa bioetanol ur cellulosa. Målet med projektet och pilotanläggningen är att i det inledande skedet kunna optimera processer och tekniska lösningar och ta fram underlag för produktionsanläggningar. Därefter kommer pilotanläggningen att fungera som en svensk och internationell forskningsoch utvecklingsenhet för fortsatt processoptimering och för utveckling av kompletterande och alternativa processlösningar, ny utrustning och test av råvaror. Projektet skapar cirka 20 årsarbeten direkt i anläggningen. Till detta kommer forskare, övriga tjänster som specialanalyser, service och information m.m. som på sikt kan vara i samma storleksordning. Men den stora sysselsättningseffekten kommer när den tillverkande industrin kan använda sig av den nya tekniken och börjar bygga fullstora anläggningar för att producera etanol FORSKNINGS-/PILOTANLÄGGNING FÖR BIOETANOL projektägare: Etanol Pilot i Sverige AB eu-stöd: kronor totalbudget: kronor projekttid: till projektledare: Gunnar Fransson, jämtlands län älvdalens kommun malungs kommun vansbro kommun torsby kommun västernorrlands län ljusdals kommun orsa kommun venjans och våmhus församlingar i mora kommun Mål 1 Södra Skogslänsregionen Mål 1-programmet är en del av eu:s regionalpolitiska åtgärder. Södra Skogslänsregionen har fått drygt tre miljarder kronor ur eg:s strukturfonder för utvecklingsinsatser. Främsta anledningen till stödet är att Södra Skogslänsregionen är ett glest befolkat område inom eu. Ytan är lika stor som en fjärdedel av Sverige men här bor bara människor dvs. fem procent av Sveriges befolkning. Vi behöver och har utrymme för tillväxt! Pengarna från strukturfonderna fördelas under en sjuårsperiod mellan år 2000 och Eftersom eustödet är ett komplement till nationella satsningar från privata och offentliga finansiärer så innebär det att regionen kommer att genomföra utvecklingsprojekt för 9 miljarder kronor under dessa sju år. Huvudmålet med programmet är stärkt utvecklingskraft och kunskapsdriven tillväxt i regionens näringsliv. Ansökan och information Länsstyrelsen i Jämtlands län är programmets förvaltningsmyndighet och har därmed ett samordningsansvar för verksamheten i Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Den som söker stöd för ett projekt vänder sig alltid till länsstyrelsen i det län där projektet ska bedrivas. Sametinget bereder och beslutar om projekt inom det samiska insatsområdet. Kontaktpersoner hittar du på

5 Vid Unisorb Miljöteknik AB i Torsby tillverkas produkter som renar, sorterar och skyddar för miljöns bästa. Branschen anses ha goda tillväxtmöjligheter eftersom kraven och avgifterna för miljöstörande verksamheter hela tiden skärps. Företagsstödet via ramprogrammet från mål 1 ger Unisorb möjlighet att producera mer och anställa fler vid sin Torsbyanläggning. foto: katarina larsson Projektledare och VD:n Berne F Ellers visar de oljelänsar som sys vid Unisorbs anläggning i Torsby. Gunilla Persson vid symaskinen är en av företagets sju anställda. Miljöjobb med symaskin och svets Dieseltankarna är ett av företagets satsningar på förvaringskärl. De är lätta att flytta och transportera och är uppbyggda i flera skikt, vilket ger ökad hållbarhet och livslängd. Företaget Unisorb Miljöteknik ab tillverkar produkter, både till den svenska och utländska marknaden, som hindrar, hejdar och sanerar miljöfarliga utsläpp. Produkterna är indelade i sex områden; 1. Material som absorberar och torkar upp olja och kemikalier, 2. Länsor som t.ex. används vid oljeläckage i vatten, 3. Avskiljare och filter som renar vatten från olja, 4. Olika typer av förvaringskärl för olja och kemikalier, 5. Beredskapsutrustning, s.k.»akutväskor«för att ta hand om utspillda vätskor och 6. Utrustning för avfallshantering. Från början importerades produkterna men det blev dyrt och kunderna efterfrågade svensktillverkat. Så 1995 etablerades verkstaden i Torsby, där det fanns gott om arbetskraft med erfarenheter från textilindustrin. Unisorb arbetar hela tiden med att utveckla nya produkter och målet är att göra Torsby till ett teknikcentra där produktionen av förvaringskärl, avskiljare och filter ska växa, samtidigt som samarbetet med andra företag kring övriga produktområden ökar. Det finns olika standarder som bestämmer hur kvaliteten ska vara på miljötekniska produkter, säger projektledaren och vd:n Berne F Ellers. Och, fortsätter han, Unisorb Miljöteknik AB var först ut i branschen att bli miljöcertifierade enligt iso 9001 och Miljösaneringsbranschen anses ha goda tillväxtmöjligheter och marknaden ökar i takt med att krav och avgifter för miljöstörande verksamheter skärps. Företagsstödet från mål 1 ger Unisorb möjlighet att producera mer och anställa fler vid sin Torsbyanläggning. Berne F Ellers tror att de kan infria åtagandena enligt företagsstödet utan problem. Vi har stora krav på oss men vår ambitionsnivå är också hög, konstaterar han. foto: katarina larsson Företaget vill expandera i Ryssland, där hundratals tankbåtar behöver miljöskyddsutrustning. Så för Berne F Ellers gäller det bara att hitta tillräckligt med kompetent personal att anställa Unisorb Miljöteknik har fått kr i investeringsstöd stöd ur Ramprogram för företagsstöd projektägare: Länsstyrelsen Värmlands län eu-stöd: kr total budget: kr projekttid: till projektledare: Rune Ohlsson, Hur många företag i gävleborgs län hade ett certifierat miljöledningssystem 2003? Vi lottar ut fem gigantiska badlakan i form av en eu-flagga till dem som svarar rätt. Svaret vill vi helst få via e- post till Det går också bra att skicka vykort till: Tävling Strukturfondsavdelningen Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund Svaret ska vara inskickat senast den 31 mars 2005.

6 avsändare Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund B sverige porto betalt Rennäringen för miljön Konkurrensen om vår fjällvärld ökar. Nya krav, regler och lagar tillkommer för att skydda och styra olika intressen ibland motstridiga. För samernas del är konsekvenserna av den allt hårdare miljölagstiftningen ett»orosmoln«. I projektet»ekologisk hållbar rennäring«ska effekterna förtydligas. Renar vid Storulvån De svenska fjällen har stora och attraktiva värden för många intressegrupper samer, turister, biologer, vind- och vattenkraftbolag, botaniker, jägare och fiskare, skogsnäringen,»vildmarksexploatörer«och vanliga naturvänner. Med flera. Här finns många inbyggda»konflikthärdar«, och behovet av skyddsföreskrifter och styrning av hur fjällvärldens tillgångar nyttjas ökar snabbt. EKOLOGISKT HÅLLBAR RENNÄRING miljölagstiftningens mål och effekter i renskötselområdet projektägare: Mitthögskolan eu-stöd: kr totalbudget: kr projekttid: till projektledare: Eivind Torp , foto: fredrik broberg Det kommer att bli nödvändigt att i allt högre grad reglera tillgången till fjällen mellan olika brukare och klargöra olika gruppers rättsliga ställning, siar forskaren Eivind Torp, doktor vid Mitthögskolan. För samernas del har utvecklingen medfört stora konsekvenser för rennäringen. Det skydd som rennäringslagen tidigare gav har successivt försvagats samtidigt som nya regler har tillkommit. Det finns en stor oro bland samerna och en ovisshet om hur nya lagar och regler kommer att påverka rennäringen i framtiden, säger Eivind Torp. Den nya miljölagstiftningen är ett av de regelsystem som griper in i renskötseln, och där kan ännu ingen riktigt överblicka de ekonomiska och praktiska konsekvenserna för samerna. I mål 1-projektet»Ekologisk hållbar rennäring«försöker man därför att kartlägga miljölagstiftningens effekter. Precis som alla andra verksamheter omfattas rennäringen av de nationella målen om biologisk mångfald och en ekologiskt hållbar utveckling, säger Eivind Torp som är projektledare. I det sammanhanget finns flera aspekter som berör renskötseln. Förslitningsskador genom renarnas betande är en omdiskuterad fråga, likaså fredandet av våra rovdjur. Miljökraven påverkar Eivind Torp, doktor i kulturantropologi vid Mitthögskolan är projektledare för mål 1- projektet»ekologisk hållbar rennäring«. också själva utövningen av renskötseln. Ja, samerna använder till exempel terrängfordon i renskötseln, och där kommer det ju in krav på särskilt miljöbränsle, speciell gummiblandning i däcken och snöskotermattorna och många andra miljökrav som måste uppfyllas. Med det här projektet vill tydliggöra kraven och effekterna på rennäringen. Det är något som kommer att vara till gagn för både samer och myndigheter

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20 INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1 2000 2006 Europeiska Unionen 20 SAMARBETET MELLAN OSS FORSKARE OCH FÖRETAG GER NYA SÄTT ATT TÄNKA MÅL 1 SKA GE MÖJLIGHET FÖR TILLVÄXT OCH ÖKAD

Läs mer

Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter. fakta. Nr 1. februari 2003. Till sommaren har halva programperioden

Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter. fakta. Nr 1. februari 2003. Till sommaren har halva programperioden Nr 1. februari 2003 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Till sommaren har halva programperioden flugit sin väg. Det har resulterat i 678 projekt enbart i de åtgärder där Strukturfonddelegationen

Läs mer

Nätverk ger turismutveckling. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter

Nätverk ger turismutveckling. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter Nr 2. juni 2003 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Vi vill berätta om projekt i Mål 1 för att ge inspiration till andra. Det är därför vi ger ut det här nyhetsbrevet. Det härliga men också

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

En dörröppnare. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter

En dörröppnare. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter Nr 4. december 2002 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen 78 500 A4-BLAD......i form av beslutsförslag, kompletterande listor och protokoll skickades ut till politiker och tjänstemän inför

Läs mer

Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter. Nr 4. december 2002

Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter. Nr 4. december 2002 Nr 4. december 2002 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen I Februari (5 6/2) kan du gå på eumässa i Sundsvall. Där kommer Mål 1- projekt från Västernorrland att presenteras. Då har du en möjlighet

Läs mer

Framtiden skapar du själv

Framtiden skapar du själv Nr 1. mars 2004 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Framtiden skapar du själv Sense Studio i Åre bygger en klättervägg där ljusspel, ljusslingor och ljud skapas av hur barn väljer att klättra

Läs mer

Ett utseende med funktion

Ett utseende med funktion Nr 2. maj 2006 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Strukturfondsperioden närmar sig slutet men vi jobbar på som vanligt. Både vi byråkrater och alla ni ute i projekten och verkligheten. 2007

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kompetensutveckling genom nätverk

Kompetensutveckling genom nätverk Nr 2. juli 2004 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Kompetensutveckling genom nätverk Jag är lite tjatig, säger Barbro Backman med ett leende. Hon svarar på frågan vad som gör att hon har

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Ett timmerhus under byggnation.

Ett timmerhus under byggnation. Nr 3. oktober 2002 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen ÄR MÅL 1-PENGARNA SNART SLUT? Både ja och nej blir svaret. Den 5 december så kommer det att tas många beslut som tillfälligt tömmer

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

Vad är skogsstrategin? Dialog

Vad är skogsstrategin? Dialog Vad är skogsstrategin? Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en strategi för bevarande av biologiskt värdefulla skogar i Västmanlands län. Skogsstrategin ska ge Länsstyrelsen och

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Naturvårdande jordbruk/utvald miljö i Ammarnäs Journalnummer:

Läs mer

Glasmästare gör hästsadlar. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter

Glasmästare gör hästsadlar. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter Nr 1. mars 2002 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen DET ÄR VÅRVINTER... och redan nu gror det under markytan. Snart visar sig resultatet. Så är det också med Växtkraft. Resultaten har börjat

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hävvi i Glen HB Journalnummer:

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

SEKAB celluapp. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär

SEKAB celluapp. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär SEKAB celluapp Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär INTRO SEKAB CELLUAPP INTRO SEKAB CELLUAPP BIOMASSA BLIR REN VINST Släng inga idéer om hur restprodukter kan användas. CelluAPP hjälper

Läs mer

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär SEKAB CELLUAPP Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär INTRO SEKAB CELLUAPP BIOMASSA BLIR REN VINST INTRO SEKAB CELLUAPP Släng inga idéer om hur restprodukter kan användas. CelluAPP hjälper

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden Programmet ska ge: lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Vinprojekt Öland Journalnummer: 2010-4689 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMET År 2007 startade det nuvarande nationella Landsbygdsprogrammet och gäller fram till 31 december 2013. Det övergripande målet för

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Företagsamheten 2011 Dalarnas län

Företagsamheten 2011 Dalarnas län Företagsamheten 2011 Dalarnas län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Dalarna. Under året ökade antalet företagsamma personer med cirka 450 personer, det vill säga en

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Riktlinjerna för etablering av vindkraft på FSC-certifierad mark i Sverige består av riktlinjer för markomvandling respektive för riktlinjer tidig dialog.

Läs mer

Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Dalarnas län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Befolkningsutveckling 1970-2041 Källa: http://sverige2025. boverket.se/enurbaniseradvarld.htmlscb

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Coaching för landsbygdsföretag Journalnummer: 2007-6632 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Annie Johansson Kyllesjö

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc

Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc Ett nyhetsbrev från Naturskyddsföreningens skogsnätverk maj/juni 2011 Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc Miljömedvetna tyska konsumenter har länge svävat i tron att det svensktillverkade

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Krema i Falun AB Journalnummer:

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer