Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland"

Transkript

1 Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen av: Capire Consulting AB och WSP Analys & Strategi på uppdrag av Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Sörmland levererar 2007:11

2 Regionförbundet Sörmland levererar 2007:1 En utvärdering av den första mandatperioden för Regionförbundet Sörmland 2007:2 Slutrapport bredbandsutbyggnad Sörmland 2007:3 Shop til you drop- Om handeln som tillväxtmotor i Sörmland 2007:4 Kommunala utvecklingsprojekt under RTP uppföljning :5 Infrastrukturens utveckling i Sörmland underlag för kommande planeringsomgång 2007:6 Ung i Sörmland 2007 Med utgångspunkt från Lissabonstrategin 2007:7 Kartläggning av Skavsta och dess utveckling En klusterstudie av Skavsta på uppdrag av Regionförbundet Sörmland 2007:8 Regionalt ledarskap och synen på Sörmlands tillväxtförutsättningar. Processutvärdering 2 av arbetet med det Regionala Tillväxtprogrammet 2007:9 Uppföljning av Regionalt Tillväxtprogram Sörmland :10 Edge Counties Network - ECN Survey of Universities Universities of Applied Sciences and Research Institutions 2007:11 Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland I serien Regionförbundet Sörmland levererar, publiceras rapporter, utredningar och annan dokumentation från beredningar, arbetsgrupper och projekt som Regionförbundet Sörmland i olika utsträckningar varit engagerad i. Rapporterna kan beställas hos Regionförbundet Sörmland telefon eller laddas ned från vår hemsida 2

3 Förord Arbetet med Regionalt tillväxtprogram (RTP) för Sörmland, Vägen till tillväxt som fastställdes år 2003 avslutas under Ett särskilt partnerskap har arbetat inom ramen för RTP med frågan om regionförstoring och ökad rörlighet med fokus på ekonomisk tillväxt. Partnerskapet har bestått av Hans Ekström Eskilstuna kommun (sammankallande), Lotta Finstorp Sörmlands landsting, Sune Eriksson Gnesta kommun, Ann-Margreth Karlsson Nyköpings kommun, Jan Persson Kilenkrysset, Anette Rogers Östsvenska Handelskammaren, Kjell Johnson SIF, Rona Macdonald Ungdomsstyrelsen (tom 2006), Göran Gullbrand Länstrafiken Sörmland, Peter Eklund Länsstyrelsen, Carina Jönhill Regionförbundet Sörmland (tom våren 2007), Vahid Farahrouz Regionförbundet Sörmland, Göran Norberg Regionförbundet Sörmland och Lennart Nilsson Eskilstuna kommun/regionförbundet Sörmland. I denna slutrapport ges en översiktlig bild av olika perspektiv på regionförstoring, rörlighet och tillväxt i Sörmland med koppling till det arbete som bedrivits i partnerskapet. Rapporten har skrivits av Dag Boman och Michael Arthursson, Capire Consulting AB och Mattias Frithiof och Bengt Andersson, WSP Analys & Strategi på uppdrag av Regionförbundet Sörmland. Det är författarna som står för de värderingar som framförs i rapporten. Göran Norberg Förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland 3

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 5 2 Regionförstoring i Sörmlands RTP Bakgrund 6 3 Regionförstoring som tema Regionförstoring och regional utveckling Åtgärder för regionförstoring 13 4 Regionförstoring i ett Sörmländskt perspektiv Nuläge och trender Tillgänglighet och kommunikationer Kommuner om regionförstoring 35 5 Erfarenheter i omvärlden Svenska storstadsnära områden Internationella erfarenheter 44 6 Framtid och utmaningar Slutsatser Framtid och fortsatt utveckling 54 4

5 1 Sammanfattning Regionförstoring är ett av fyra prioriterade insatsområden i Regionalt Tillväxtprogram (RTP) för Sörmland. Ett särskilt partnerskap har haft till ansvar att driva frågan om förbättrad rörlighet. Målen för arbetet har varit att: Utveckla de goda lägesförutsättningarna för företagsutveckling och boende i Sörmland. Bejaka regionförstoringen och därmed ge näringslivet bättre möjligheter att rekrytera personal och verka med Sörmland som bas. Öka den enskildes aktionsområde vad gäller arbete, utbildning, bostad och fritid. Tyngdpunkten under de tre och halvt år som projektet pågått har legat på att få gehör nationellt och storregionalt för länets prioriteringar. Ett omfattande arbete har lagts ned på att precisera och i vissa fall projektera stråksatsningar. Målen om regionförstoring har stor uppslutning bland alla kommuner i länet. Samtliga kommuner rustar sig, utifrån olika förutsättningar och på olika sätt, för att bli attraktiva som bosättningsorter i en bostads- och arbetsmarknad som omfattar hela Stockholm - Mälarregionen. Mest uppmärksamhet riktas tillsvidare åt frågor som kommunikationer och infrastruktur, mindre åt frågor som rör regionintegration, t ex samverkan om service. Större delen av Sörmland kommer sannolikt att tillhöra en funktionell storregion med Stockholm som centrum inom 10 år. Konkret kan effekten av Strängnäs, Gnestas och Trosas inlemmande i Stockholms funktionella arbetsmarknad redan avläsas i flera avseenden, bl a befolkningsutveckling, pendling och inkomster. Det sker en tydlig näringslivsutveckling i dessa kommuner bl a rörande logistik, men även kunskapsnäringar som hämtar kraft från regionförstoringen och möjligheterna till förbättrad rörlighet. De sammanlagda effekterna av regionförstoringen är övervägande positiva för Sörmland även om regionförstoringens effekter inte kan avläsas på samma tydliga sätt i hela länet. Statistiken ger belägg för att Sörmlands utveckling i viss utsträckning skett i gynnsam riktning i ett riksperspektiv. Den ökade rörligheten för företag och individer kan sannolikt tillskrivas stora delar av denna utveckling. De delar av länet som redan är en del av den funktionella stockholmsregionen har dock dragit ifrån andra länsdelar ytterligare. Utvecklingen visar på behovet att fördjupa och geografiskt bredda tillgängligheten för att bättre sprida tillväxten till hela länet. Det finns en medvetenhet om regionförstoringens avigsidor nackdelar för kvinnor, påfrestning på miljön mm. Regionen har enats bakom visionen att kraftigt öka kollektivtrafikens andel av resandeströmmarna som en viktig del i att motverka regionförstoringens risker. Det regionala tillväxtprogrammet avslutas hösten Frågorna om rörlighet och regionförstoring kommer även fortsättningsvis att hanteras såväl av kommunerna som regionförbundet, bland annat i det pågående arbetet med regionalt utvecklingsprogram. Arbetet kommer även att drivas vidare i länets regionövergripande samarbete i Stockholm- Mälarregionen. 5

6 2 Regionförstoring i Sörmlands RTP 2.1 Bakgrund Regionförstoring är ett av fyra prioriterade insatsområden i Regionalt Tillväxtprogram (RTP) för Sörmland 1. Övriga insatsområden i länets tillväxtprogram är innovationssystem och kluster, entreprenörskap och arbetskraftsförsörjning. Arbetet med regionförstoring har organiserats enligt följande delmål: Ökad rörlighet Effektivare kommuner och en effektivare region. Fler bostäder Konkretisering och förädling av varumärket Sörmland. Ett särskilt partnerskap som representerar kommuner, fackliga organisationer, trafikhuvudmän, näringsliv, länsstyrelse och regionförbundet har haft i uppdrag att arbeta med frågan om rörlighet. Regionförbundet har svarat för sekretariatsresurser och drivit frågan framåt. Frågan om att främja effektiva kommuner och en effektivare region har genomförts parallellt inom ett nätverk bestående av kommunchefer. Länsstyrelsen har ansvarat för frågan om fler bostäder. Länsstyrelsens arbete har bl a dokumenterats i rapporten Sörmlandsbilder 5, Bostadsutvecklingen, Fler & Brist, Större & Dyrare. 2 Målet är tillväxt och högre lönenivåer Partnerskapet för regionförstoring i Sörmland har riktat in sig både på fysiska och mentala förutsättningar för rörlighet. Det har betonats att lönenivån i regionen måste utvecklas i linje med omgivande regioner så att rörligheten inte resulterar i enkelriktade pendlingsströmmar. Konkreta mål som satts upp för arbetet med regionförstoring i Sörmland är att: Utveckla de goda lägesförutsättningarna för företagsutveckling och boende i Sörmland. Bejaka regionförstoringen och därmed ge näringslivet bättre möjligheter att rekrytera personal och verka med Sörmland som bas. Öka den enskildes aktionsområde vad gäller arbete, utbildning, bostad och fritid. Genomförda insatser Sörmlands Regionala Tillväxtprogram arbetades fram 2003 och har genomförts Arbetet med regionförstoring som pågått under partnerskapets ledning har präglats av gemensam kunskapsutveckling och analys samt arbete i stråkprojekt och nätverk inom Stockholm Mälarregionen. En viktig ambition har varit att uppnå en bredare förankring och en gemensam strategisk syn inom regionen. 1 Länsstyrelsen Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland, Vägen till tillväxt, Regionalt tillväxtprogram för Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Sörmlandsbilder 5, Bostadsutvecklingen Fler & Brist, Större & Dyrare, Om bostadsutvecklingen i Södermanland framtida behov och förväntat byggande en av drivkrafterna för den regionala utvecklingen,

7 Partnerskapet har initierat ett samarbete med en forskargrupp från KTH rörande undersökning och analys av boende, sysselsättning, pendling, flyttningar och serviceförsörjning. Detta samarbete har bland annat resulterat i rapporten I regionförstoringens spår Individval och samhällskonsekvenser 3. Inom regionförbundets ram har ett flertal anknytande insatser genomförts. En unik resandeundersökning har genomförts och publicerats 4. Handeln som tillväxtmotor i Sörmland har studerats och beskrivs i rapporten Shop til you drop om handeln som tillväxtmotor i Sörmland 5. Regionförbundet och länets kommuner har medverkat i ett flertal storregionala planeringsprocesser, bl a En bättre sits, ett samarbete med Stockholmsregionen i det så kallade ABD-stråket, arbetet med Mälardiagonalen rörande riksväg 55, Stråkprojektet Räta linjen, TGOJ mm. ABDsamarbetet har bl a omfattat analyser av kollektivtrafik, bostadsmarknad och utbildningsutbud. Partnerskapet har arrangerat flera möten och öppna seminarier som belyst regionförstoringen ur olika perspektiv. 2.2 Om denna rapport I denna rapport sammanfattas det arbete med regionförstoring i Sörmland som gjorts inom ramen för delprojekt rörlighet. Huvudsyftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av resultaten av arbetet med regionförstoring och rörlighet samt att peka på utmaningar och frågeställningar som kan vara viktiga inför framtiden. Rapporten har avgränsats till att främst beröra frågan om ekonomiska tillväxtfaktorer. Sociala och miljömässiga aspekter på regionförstoring kommer att bedömas och analyseras i andra sammanhang. Rapporten är strukturerad så att sammanfattning av rapporten återfinns i avsnitt 1. I detta avsnitt, avsnitt 2, beskrivs bakgrund, syfte och genomfört arbete. I avsnitt 3 redogörs kort för bakomliggande filosofi och teori för arbetet med regionförstoring samt erfarenheter och övergripande slutsatser som dragits om regionförstoring generellt i landet. Avsnitt 4 syftar till att ge en bred beskrivning av fenomenet regionförstoring i Sörmland. Redovisningen tar fasta på tre olika perspektiv: I ett empiriskt perspektiv belyses om och i vilken omfattning regionförstoringen slagit igenom i länet i termer av inkomster, flyttning och pendling, ortsutveckling mm. Ett andra perspektiv tar fasta på vilka åtgärder som har aktualiserats för att förbättra rörlighet och tillgänglighet inom länet och mellan länet och dess omvärld. I ett tredje perspektiv belyses regionförstoringen ur kommunernas synvinkel. I avsnitt 5 beskrivs några svenska och internationella förhållningssätt till regionförstoring. I ett sista avsnitt, avsnitt 6, sammanfattas projektets slutsatser. 3 Caroline Björk, I regionförstoringens spår Individval och samhällskonsekvenser,, Forskningsprogrammet Stadsregioner och utvecklingskraft (STOUT), Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH. Rapport 2006:1 4 Regionförbundet Sörmland, Resandeundersökning, Kollektivtrafik i Södermanland Henrik Vestin, mfl AB Handelns Utredningsinstitut, Shop til you drop om handeln som tillväxtmotor i Sörmland, Regionförbundet Sörmland 2007:3. 7

8 Arbetet med rapporten inleddes i februari Arbetet har bestått av: Statistisk analys, framförallt baserat på raps-databasen Analys och genomgång av utredningar som anknyter till regionförstoringstemat i Sörmland och nationellt Genomförande av ett seminarium med kommunernas planeringschefer Intervjuer med kommuncheferna i samtliga kommuner Diskussion och analys vid partnerskapets möte den 25 augusti Arbetet med rapporten har genomförts på uppdrag av Regionförbundet Sörmland av Dag Boman och Michael Arthursson från Capire Consulting AB samt Mattias Frithiof och Bengt Andersson från WSP Analys & Strategi. Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi, har gjort den statistiska analysen. 8

9 3 Regionförstoring som tema 3.1 Regionförstoring och regional utveckling Regionförstoring är en process där lokala arbetsmarknader växer geografiskt. Det kan ske genom att pendlingsmönstret förändras. Hushållens val av boende och arbete är på så sätt styrande för regionförstoringen. Goda kommunikationer och för den enskilde rimliga uppoffringar i form av bl.a. tid och pengar är en förutsättning för regionförstoring. Arbetsmarknaderna kan också växa genom nya lokaliseringsmönster från näringslivets sida. Förbättrad rörlighet ger företagen större marknader för avsättning av produkter och tjänster, men ökar också konkurrensen på lokala och regionala marknader. Förbättrad tillgänglighet ger samtidigt bättre eller billigare åtkomst till de inleveranser som företagen behöver. Framförallt leder regionförstoring och ökad rörlighet för företagen till möjligheter att utnyttja specialiserade kompetenser inom det större utbud av arbetskraft som en förstorad region kan erbjuda. Rörligheten förbättras inte bara genom fysiska kommunikationer utan även genom bruk av ny teknik för distanskommunikation och nya arbetsorganisationer. Successivt kan regionförstoringen, som ofta beskrivs i termer som bättre kommunikationsmöjligheter, även resultera i regionintegration. Regionintegration är en process där kommersiella och offentliga tjänster utvecklas och specialiseras med hänsyn till de möjligheter som skapas i ett större marknads- eller upptagningsområde. Regionförstoring handlar om specialisering och stordrift Det finns ett ömsesidigt samband mellan specialisering och marknaders storlek, som är grundläggande för ekonomisk utveckling. Teknisk utveckling och ökad specialisering ställer krav på växande marknadsunderlag, samtidigt som ökad tillgänglighet till allt större marknader skapar förutsättningar för fortsatt specialisering. Utvecklingen från funktionella regioner genom täthet, över den bilburna regionförstoringen till tågets ökade roll, illustreras i Diagram 1. Diagram 1: Regionförstoringens flera skeden 6 6 Figuren baseras på en artikel i PLAN Nr , Globalisering, regionförstoring och regional utveckling, författad av Carl-Johan Engström och Gösta Ocarsson. 9

10 Urbaniseringen, som startade i samband med industrialismens genombrott i Sverige kring 1870, var ett uttryck för att näringslivets specialisering och stordrift också krävde stora lokala marknader. Den täthet mellan människor och verksamheter, som urbaniseringen, skapade gav underlag för allt större verksamheter och ökade kontaktytor mellan företag och individer. Närhet skapades under denna fas av utvecklingen genom täthet. Under den tidiga järnvägsepoken länkades dessa spridda koncentrationer av folk och verksamheter samman. Bilismens intåg under nittonhundratalet löste ytterligare upp det tidigare sambandet mellan åtkomlighet och att bygga och arbeta tätt. Närhet behövde inte längre skapas genom täthet. I USA började detta på 20-talet. I Europa och Sverige skedde det under 50- och 60-talet. Fler människor kunde nå fler jobb och mer service utan att bo tätt. I en tredje fas, där vi befinner oss idag, blir snabba regionaltåg allt viktigare. Snabb och tät kollektivtrafik knyter samman orter och städer över allt större avstånd i funktionella regioner och arbetsmarknader. Regionförstoring som drivkraft Ett antal utredningar under senare år har visat att regionförstoring, i betydelsen vidgade lokala arbetsmark-nader, påverkar såväl den ekonomiska tillväxten som sysselsättningen i en positiv riktning. Fördelarna är bl a ökad differentiering och ökad specialisering av näringsliv, arbetskraft och utbildning. Detta innebär bättre match-ning mellan utbud och efter-frågan. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) har i en rapport om regionernas tillstånd år 2006 kommit fram till att storleken på den regionala arbetsmarknaden är det som tydligast förefaller samvariera med tillväxten 7. Diagram 2: Antal branscher i LA-regioner ef ter storlek Mindre än Större än Befolkning i lokal arbetsmarknad 7 ITPS: Regionernas tillstånd 2006, s Andra rapporter som lyfter fram de nämnda fördelarna med regionförstoring är t.ex. Temaplan: Västsverige och den nya ekonomiska geografin I och II (Västra Götalandsregionen 2003 resp. 2005) passim; Regeringens prop. 2005/06:160: Moderna transporter (2005), s ; Regeringens rapport: En nationell strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning (2006), s. 29 f; Nutek: Årsbok 2007, s. 24 ff. 10

11 Diagram 3: Sociala ersättningar i procent av lönesumma 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mindre än Större än Befolkning i lokal arbetsmarknad Regionförstoringen kan minska störningarna vid konjunkturella och strukturella omställningar och därmed stärka stabiliteten på ar-bets-marknaden. Detta medför minskade sociala omkostnader (se diagram 3). Hög tillgänglighet innebär att angränsande LA-regioner kan integreras med varandra och att pendling utgör ett reellt alternativ till flyttning inte minst för att komma ifrån arbetslöshet och bidragsberoende 8. Grunder i ny ekonomisk geografi 9 Forskningen om regionförstoring sorterar ofta under benämningen den nya ekonomiska geografin 10. En grundläggande slutsats som brukar lyftas fram är att de lokala arbetsmarknadernas omfattning storlek och koncentration av företag och människor, spelar en betydande roll för en regions konkurrensförmåga och tillväxtmöjligheter 11. Bland de positiva effekterna av regionförstoring eller regional integration räknas; större ekonomisk mångfald, ett minskat konjunkturberoende, högre utbildningsintensitet, högre etableringsgrad av företag, högre ekonomisk tillväxt, lägre arbetslöshet och lägre sjuktal och beroende av socialförsäkringar. 8 Johansson, Mats m.fl. (KTH, 2006): Polycentrism, monocentrism och regionförstoring Alternativa och/eller komplementära utvecklingsförlopp, s. 35. Att bidragsberoendet är mindre i större LA-regioner fastslås även av Tyréns-Temaplan (Business Region Göteborg, 2005): Tillväxt i Göteborgsregion Ett underlag för regionens tillväxtstrategi, s. 44 f. 9 Tomas Ekberg Den nya ekonomiska geografin Föredrag i Göteborg december STOUT (Stadsregioner och Utvecklingskraft), ett forskningsprogram om och för regional utveckling som drivs på KTH 11 Göteborgsregionens Kommunalförbund, Uthållig tillväxt mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur Maj

12 Några samband som fastställts är regionstorlek och tillväxt av befolkning och arbetstillfällen (se nedanstående diagram). Diagram4: Sambandet mellan regionstorlek, befolkningsstorlek och sysselsättningsutveckling. Diagram 4. Sambandet mellan regionstorlek och befolknings- och sysselsättningsutveckling 20% 10% 0% Mindre än Större än % -20% -30% Befolkning i lokal arbetsmarknad Befolkningsutveckling ,% S ysselsättningsutveckling ,% Tomas Ekberg vid Västra Götalandsregionen har sammanställt några punkter som han beskriver som grunden för den nya ekonomiska geografin 12, där regionförstoring är en viktig del bl a: Regionstorleken skapar interna och externa skalfördelar för företag Människan hamnar i centrum. De är regionens viktigaste resurs och deras benägenhet till rörlighet på samma gång regionavgränsare Befolkningsrika regioner har fördelar i merparten av all produktion Små marknader blir specialiserade och beroende av omvärlden Stora marknader präglas av mångfald/specialisering och kan leva på sig själva Entreprenörskap, starka och öppna nätverk etc. stärker marknadspotentialen och ökar konkurrensen 12 Tomas Ekberg Den nya ekonomiska geografin Föredrag i Göteborg december

13 Effekten för regioner med större täthet och mångfald kan i kraft av detta bli: Högre produktivitet Mer tillväxt Högre löner och mer välfärd En mer robust ekonomi med mindre svängningar Bättre fungerande arbetsmarknader, med bättre matchning Mindre ohälsa Högre nyskapande och dynamik och mer företagande Bättre och mer varierat utbud av hushållstjänster Bättre och mer varierat utbud av företagstjänster Regionförstoringens risker Till riskerna med regionförstoring brukar räknas ett ökat resande och fler transporter som kan leda till ökade miljöproblem. För individer och familjer kan ett ökat resande, enligt Boverket, leda till en splittrad vardag i tid och rum, risker för cementering av könsroller, regional segregation och möjliga problem för lokal demokrati 13. I debatten framförs tveksamheter mot regionförstoringen ur hållbarhetssynpunkt. Boverket skriver bl a i en rapport att regionförstoring leder till att mer tid läggs på pendling, vilket kan påverka barnen på ett negativt sätt. Man noterar vidare att det sällan lönar sig att pendla för barnfamiljer och att kvinnor får sämre karriärmöjligheter. Andra negativa faktorer är miljöproblem som barriäreffekter, buller och utsläpp 14. Den aktuella forskningen tittar även på fysiska förutsättningar för regionförstoringen, hur arbetsmarknadens och arbetskraftens struktur påverkar möjligheterna till regionförstoring, hur jämställdheten påverkas, servicestruktur och hur regionförstoringen påverkas av konjunkturella svängningar. 3.2 Åtgärder för regionförstoring Regionförstoringen är i hög utsträckning en process där individer och verksamheter anpassar sig till nya förutsättningar vad gäller transporter och verksamheters lokalisering och inriktning. Den offentliga sektorn kan påverka regionförstoringen genom t ex: Infrastrukturens kvalitet Trafikens finansiering Kollektivtrafikens kvalitet Bostadsbyggandets lokalisering Den kvalitet som boendemiljön kan erbjuda Arbetsplatsernas lokalisering Serviceutbudets inriktning och lokalisering 13 Boverket, Är regionförstoring hållbar?, Rolf Larsson, Regionförstoring till vilket pris? , Hallbarhetsradet.se, för en diskussion om hållbarhetsfrågor kopplade till regionförstoring. 13

14 De två förstnämnda områdena har staten som dominerande aktör, medan övriga punkter traditionellt har sin tyngdpunkt på kommunal nivå. Den regionala nivån arenan för regionförstoring har få formella befogenheter inom politikområdet, vid sidan av den regionala kollektivtrafiken. Många tillskriver trots detta den regionala nivån en central betydelse i arbetet för regionförstoring. Regionförsöken, bildandet av regionförbund och senast Ansvarskommittén adresserar regionnivåns strategiska betydelse för analys och kraftsamling. Den regionala utvecklingsplaneringen (RUP) ska vara ett instrument att anlägga ett helhetsperspektiv på dessa områden, som i övrigt planeras i skilda system med var sin uppsättning medel och mål. Huvudfokus i arbetet med regionförstoring har legat på utbyggd infrastruktur och förbättrade kommunikationer. Regionförstoring innehåller även dimensionen förbättrad integrering av redan existerande funktioner. Det förstnämnda handlar om att öka möjligheterna till nåbarhet. Det andra handlar om att främja ett utnyttjande av denna nåbarhet. Förutsättningarna för regionintegration påverkas bl a genom fysisk planering bostadsbyggande, arbetsplatsområden, servicelokalisering och genom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska insatser. En central aspekt av regionintegration är den offentliga verksamhetens beredskap att utnyttja de möjligheter till stordrift och specialisering som den ökade rörligheten/ nåbarheten innebär. Det sker bland annat i form av att kommuner samverkar kring specialiserade tjänster, inom vuxenutbildning, hälso- och sjukvård med flera områden. Statistiken visar att tjänste- och industriföretag är mer benägna än offentliga verksamheter att dra nytta av regionförstoring. Diagram 6 visar att den totala lönesumman under åren vuxit kraftigt i större lokala arbetsmarknader inom den privata sektorn, medan regionförstoringen på den offentliga sidan är mer återhållen. Diagram 5: Antagande om samband mellan restid och benägenhet att resa 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mindre än Större än Tjänsteföretag Industriföretag Offentlig verksamhet Tillväxt av total lönesumma Hela landet Befolkning i lokal arbetsmarknad Diagram 6: Samband mellan regionstorlek och tillväxt av lönesumman 15 14

15 Näringslivets agerande och lokaliseringsmönster har således en stor betydelse för regionförstoringens genomslag och effekter. SIKA har på regeringens uppdrag koordinerat ett projekt om myndighetssamverkan kring sektorsövergripande regionförstoring för ökad tillväxt och sysselsättning. Syftet har varit att förstärka samordningen av vissa insatser inom politikområden av strategisk betydelse för hållbar regionförstoring 16. SIKA listar bl a följande lärdomar från arbetet med uppdraget: Även åtgärder inom andra områden, vid sidan av kommunikationsförbättrande åtgärder, kan stimulera en ökad rörlighet och därmed öka värdet av såväl befintlig som ny infrastruktur. Det finns ett behov av att förbättra samordningen dels mellan trafikslagen och dels mellan planeringsnivåerna inom kommunikationssektorn. Det behövs också en förbättrad samordning mellan kommunikationssektorn och övriga samhällssektorer. Förbättrad sektorssamverkan kan åstadkommas genom gemensamma analyser och kunskapsunderlag. Det är viktigt att analysera samtliga dimensioner av hållbarhet för att nå fram till en hållbar regionförstoring. Förmågan till samverkan uppfattas ofta fungera bättre på den regionala nivån än den nationella. En trolig förklaring är att den högre konkretiseringsgraden skapar motivation på den regionala nivån. 4 Regionförstoringen i ett sörmländskt perspektiv 4.1 Nuläge och trender I syfte att undersöka om och hur regionförstoringen slagit igenom i Sörmland har genomförts en statistisk analys. De indikatorer som undersökts är: Befolkningsutveckling Branschstruktur Förvärvsfrekvens Utbildningsnivå Inkomster Pendling och in- och utflyttning Tidsperspektivet är ca 10 år, i vissa fall 20 år. Den bild som växer fram är att de tre kommuner Gnesta, Strängnäs och Trosa som i dag är en del av Stockholms lokala arbetsmarknad har talrika bevis för att regionförstoringen slagit igenom i befolknings- och inkomstutveckling mm. I övriga kommuner är effekterna än så länge relativt svaga. 15 Källa. Thomas Ekberg, Den nya ekonomiska geografin, SCB:s regionala dagar Göteborg 2 dec SIKA, Samverkan kring regionförstoring, SIKA Rapport 2007:1 15

16 Befolkning och arbete Det mönster som framträder rörande befolkning och arbete är att kommunens storlek (Eskilstuna och Nyköping) samt närheten till Stockholm har genererat tillväxt. Det framkommer i diagram 7 och Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Diagram 7: Befolkning 1993 och Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Diagram 8: Förvärvsarbetande dagbefolkning 1993 och 2005 Nyköping och Eskilstuna har haft en relativt stor tillväxt av förvärvsarbetande dagbefolkning. Oxelösund, Katrineholm och Flen har upplevt en minskad förvärvsarbetande befolkning sedan Det har inte skett några dramatiska förändringar i branschstrukturen från 1993 till 2005 (se diagram 8). 16

17 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa 100% 90% Tillverkning och bygg Handel och transporter Hushållstjänster Företagstjänster Utbildning, välfärdstjänster mm Jordbruk mm 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Tillverkning och bygg Handel och transporter Hushållstjänster Företagstjänster Utbildning, välfärdstjänster mm Jordbruk mm Diagram 9: Förvärvsarbetande dagbefolkning fördelning per bransch 1993 och 2005 andel tillverkning och byggverksamhet. Flera kommuner i Sörmland har fortsättningsvis en påfallande hög Handel och transporter har stärkts i Eskilstuna och Nyköping som ett uttryck för respektive stads ställning som delregionalt centrum. 17

18 Utbildning I diagram 10 illustreras utbildningsnivån i de sörmländska kommunerna genom att beskriva andelen av befolkningen som har minst en treårig eftergymnasial utbildning. Samtliga kommuner ligger under riksgenomsnittet. Strängnäs Nyköping Trosa Sörmland Gnesta Eskilstuna Katrineholm Oxelösund Flen Vingåker Riket 1993 Riket 2002 Riket % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Diagram 10: Andel av befolkningen år med minst 3-årig eftergymnasial utbildning år 1993, 2002 och 2005 Sedan 1993 har skillnaderna mellan kommunerna ökat. Det är Strängnäs och Eskilstuna som har haft störst ökning av andelen högutbildade. Närvaron av Mälardalens Högskola har sannolikt haft en avgörande betydelse för utvecklingen i Eskilstuna. Generellt är utbildningsnivån ett område som inte förefaller ha påverkats av regionförstoringen i nämndvärd omfattning. Det kan också vara så att det finns hinder i form av resemöjligheter och kostnader som håller tillbaka. Sörmland är relativt underförsörjt med utbildningsresurser på högskolenivå och samtidigt geografiskt splittrat som ett utbildningslän. Ett bra exempel på detta är Mälardalens högskola med campus i Eskilstuna och Västerås. Mälardalens högskola har lokalt i Eskilstuna en hög andel hela 60 procent av studenterna som påbörjar högskole-/universitetsstudier. Redan i grannkommunen Flen har högskolans marknadsandel sjunkit till ca 30 %. I Katrineholm är det en av tio högskolestuderande som söker sig till Mälardalens högskola. I Nyköping är det endast en av tjugo Utbildningsläget i södra Mälardalen - Funktionella samband för kompetens och utbildning inom stråket ABD, RTK

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT. En inventering av studier inom ämnesområdet

HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT. En inventering av studier inom ämnesområdet HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT En inventering av studier inom ämnesområdet PM 2006-09-06 Handlingsgruppen för hållbar utveckling 1 (36) 2 (36) Innehållsförteckning Inventering

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

Västsverige och den nya ekonomiska geografin

Västsverige och den nya ekonomiska geografin Västsverige och den nya ekonomiska geografin Västsverige och den nya ekonomiska geografin 2 Västsverige och den nya ekonomiska geografin 3 FÖRORD Att förstå drivkrafterna i den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11 Rapport 2011:11 Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010 Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter under åren 2000-2010. Syftet med studien har

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera?

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? A2004:011 Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Maria Melkersson, Anne Kolmodin Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Anne Kolmodin

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland

Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland Tre trafikscenarier och deras betydelse för fastighetspriser och tillgänglighet Regionförbundet Sörmland levererar 2013:1 En rapport framtagen av WSP Analys & Strategi

Läs mer

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland Kunskapssammanställning och forskningsbehov Elin Slätmo Working Papers in Human Geography 2015:3 Department of Economy and Society Text:

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer