SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-03"

Transkript

1 Tid och plats A-salen, kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Per Schöldberg (C) 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren (M) Cheryl Jones Fur (MP) Nils Fransson (FP) Jon Malmqvist (KD) Tomas Thornell (S) Malin Lauber (S) , Gunnar Storbjörk (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Pontus Nordfjell (SD) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) 104 Sofia Stynsberg (M) Tony Lundstedt (S) Eva Johansson (C) Anna Gustbée (M) Iréne Bladh (M) Lars Edqvist (MP) Lennart Adell Kind (FP) Camilla Albinsson (KD) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S) , Emelie Öberg (S) Ola Palmgren (S) Eva-Britt Svensson (V) Håkan Engdahl (SD) Ove Dahl, kommunchef Björn Wolgast, kraftverkschef 70 Ann-Marie Stålberg, VD VEAB 70 Paul Herbertsson, planeringschef 72 Michael Färdig, personal- och förhandlingschef, 104, 72 Kristina Thorvaldsson, planeringskontoret 87 Johan Andersson, planeringskontoret 87 1(69)

2 Övriga Leif Gustavsson vid Polismyndigheten 71 Justering Justerare Plats och tid Åsa Karlsson Björkmarker (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer Ajournering Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 104, 69-72, 87, 73-86, , Underskrifter Sekreterare Martin Fransson Ordförande Bo Frank Justerare Åsa Karlsson Björkmarker 2(69)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Martin Fransson 3(69)

4 Förteckning över kommunstyrelsen ärenden den 3 mars Dnr Justering av protokoll Dnr Information från Veab, lägesrapport Sandvik 3 och om WEXNET Dnr Information om Polisens nya organisation Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Dnr Redovisning av protokoll Dnr Redovisning av delegeringsbeslut Dnr Redovisning av uppdrag till kommunchefen och kommunstyrelsens presidium om att säkerställa rutiner för uppföljning och uppsägning av avtal i kommunkoncernen Dnr Redovisning av förstudie om framtidens boende för äldre i Växjö kommun Dnr Skrivelse om fortsatt drift av Christina Nilssons födelsehem Snugge Dnr Redovisning av uppdrag att ta fram en projekthandledning för gemensamma projekt där kommunen inte är genomförare Dnr Detaljplan för Regementsparken 1 i Växjö Dnr Återrapportering av upphandling av räntesäkring i december Dnr Skrivelse om höghastighetsjärnväg genom Växjö kommun- Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (FP) och Jon Malmqvist (KD) (69)

5 82 Dnr Skrivelse om Wexnets arbete med att uppfylla fullmäktiges mål om bredband i Landsbygdsprogrammet- Eva Johansson (C) Dnr Organisationsförändring och upphävande av Växjö kommuns plan för krisstöd vid allvarlig händelse Dnr Ansökan om projekt inom ramen för det kommunala partnerskapet med Vushtrri kommun, Kosovo Dnr Skrivelse rörande mobiltäckningen i Kalvsvik Dnr Yttrande över granskningshandling för detaljplan Ingelstad 16: Dnr Fastställande av markpris på Torparängen och Hovshaga centrum Dnr Yttrande över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg Dnr s ansvarsområden Dnr Redovisning av uppdrag om information om nätet av laddstolpar för elbilar i Växjö kommun Dnr Uppdrag om planläggning för Växjö 13:32 m.fl. samt förlängning av ramavtal Dnr Detaljplan för Värendsvallen 3, Arenastaden, Växjö kommun Dnr Utdelning från Klimatkontot Dnr Höjd CO2-avgift för ökat underlag till Klimatkontot Dnr Nytt bostadsförsörjningsprogram Dnr Anmälan av beslut om ansökan från Coompanion Kronoberg om medfinansiering för projektet Step Two (69)

6 97 Dnr Motion om att utveckla arbetet mot svartjobb och skatteflykt - Eva- Britt Svensson (V) Dnr Revidering av personalpolicyn Dnr Medborgarförslag om att uppföra en modern busshållplatskur före Ulriksbergsrondellen Dnr Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och Växjö kommuner Dnr Byggnation av ny förskola/skola i Bergunda Dnr VöFAB:s förvärv av fastighet/bolag från Rygginstitutet Dnr Medborgarförslag om uppförande av staty av damen med handväska Dnr Anställning av ny kommunchef Dnr Val av integrationsberedning Dnr Val av miljöberedning Dnr Övrigt (69)

7 69 Dnr Justering av protokoll s beslut beslutar att Åsa Karlsson Björkmarker (S) ska justera dagens protokoll. 7(69)

8 70 Dnr Information från Veab, lägesrapport Sandvik 3 och information om driftstörningar för WEXNET s beslut noterar informationen i protokollet. Kraftverkschef Björn Wolgast informerar om byggnationen av ett nytt kraftvärmeblock, Sandvik 3, som nu är inne i slutfasen. Wolgast redogör för byggnationen och konstaterar att VEAB nu har en toppmodern anläggning där ingen eldning av fossil olja behövs för att nå tillräcklig effekt för ett växande Växjö. I och med byggnationen av en ny panna så åär man också berättigade till nya elcertifikat i 15 år och produktionen av grön el kommer att öka. Budget för byggnationen var 1200 mnkr och utfallet blev 1280 mnkr. I nuläget pågår provdrift och sedan kommer VEAB formellt överta anläggningen. Ann-Marie Stålberg, VD i VEAB och WEXNET AB redogör för de driftstörningar som har förekommit i WEXNETs nät och vilka åtgärder man har vidtagit. 8(69)

9 71 Dnr Information om Polisens nya organisation s beslut noterar informationen i protokollet. Leif Gustavsson vid Polismyndigheten informerar om Polisens omorganisering vilket innebär att Polisen nu är en myndighet uppdelad i olika områden. Växjö kommun ingår i en region med Malmö som centralort och Växjö kommun bildar tillsammans med Alvesta ett lokalpolisområde med Växjö som huvudort. Leif Gustavsson informerar också vad omorganiseringen kommer innebära för kommunerna. 9(69)

10 72 Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Ove Dahl, kommunchef, informerar om arbetet med projekt höghastighetsbana. Nils Fransson (FP) informerar från ett möte med Pågatåg Nordost. Under våren kommer kommunstyrelsen få information från kontor och enheter på kommunledningsförvaltningen. Först ut är planeringskontoret och personalkontoret. Planeringschef Paul Herbertsson informerar om vilka områden planeringskontoret ansvarar för och hur man är organiserade. Han redogör också för aktuella uppdrag och projekt kontoret arbetar med. Personal- och förhandlingschef Michael Färdig presenterar därefter personalkontoret och dess organisering, uppdrag och mål. Färdig redogör också för vilka frågor som är aktuella under (69)

11 73 Dnr Redovisning av protokoll s beslut godkänner redovisningen. s arbetsutskotts protokoll från den 27 januari, 3 februari, 10 februari och 17 februari s organisations- och personalutskotts protokoll från den 10 februari (69)

12 74 Dnr Redovisning av delegeringsbeslut s beslut godkänner redovisningen. Kommunchefen, personal- och förhandlingschefen, mark- och exploateringsingenjören, markingenjören, exploateringsingenjör, måltidschefen, upphandlingschefen, och kommunstyrelsens ordförande har lämnat redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut om delegering enligt 6 kap 33 Kommunallagen. Redovisningen gäller för perioden 27 januari till den 20 februari (69)

13 75 Dnr Redovisning av uppdrag till kommunchefen och kommunstyrelsens presidium om att säkerställa rutiner för uppföljning och uppsägning av avtal i kommunkoncernen s beslut godkänner uppdragsredovisningen med följande tillägg: Inga gällande avtal får arkiveras. s arbetsutskott har genom 228/2013 beslutat om att ge kommunchefen i uppdrag att säkerställa rutiner för uppföljning och uppsägning av avtal i kommunkoncernen. Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse, den 4 februari Växjö kommuns juridiska enhet har nu tagit fram ett förslag till kommunövergruppande rutin för hantering av avtal. Av rutinen framgår bland annat att den stora variationen på kommunkoncernens avtal medför att det behövs olika modeller för att säkerställa uppföljning. Rutinen tydliggör organisationen för ansvar samt lämnar förslag till en checklista för avtalsuppföljning. Organisations- och personalutskottet har i 22/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna uppdragsredovisningen med följande tillägg: Inga gällande avtal får arkiveras. Beslutet skickas till För kännedom Nämnder och bolag Kommunkansliet Kommunchefen (chefsjuristen) 13(69)

14 76 Dnr Redovisning av förstudie om framtidens boende för äldre i Växjö kommun s beslut 1. godkänner förstudien som ett underlag för fortsatt arbete. 2. ger VKAB med dotterbolag i uppdrag att omstrukturera delar av bostadsbeståndet till seniorbostäder i enlighet med den föreslagna definitionen och den inledande kartläggningen i förstudien samt att se över åldersgränsen för förtur att få flytta till seniorbostäder och utreda huruvida serviceaspekterna på Boplats Växjö kan utökas. 3. uppdrar till kommunchefen att se över möjligheten att tillskapa en bostadsförsörjningsgrupp med ansvar att samordna, driva på och skapa delaktighet i bostadsförsörjningsfrågan. 4. uppdrar till kommunchefen att inom ramen för det existerande bostadsförsörjningsansvaret ansvara för att i tidiga planeringsskeden lyfta in behovet av bostäder för äldre, stimulera privata initiativ på bostadsmarknaden, tillhandahålla den kommunövergripande informationen om bostäder för äldre, ta fram en gemensam informations och kommunikationsstrategi för äldres boende tillsammans med kommunikationsenheten samt beräkna hur stort antal bostäder för äldre som behövs till år uppdrar till kommunchefen att utreda vilken verksamhet, förutom seniorbostäder och särskilt boende, som ska ske vid ett framtida seniorernas hus på Hovslund. I utredningen ska ingå hur verksamheten ska finansieras och samordnas. Verksamheten ska arbetas fram med såväl den övergripande visionen som de ekonomiska och byggtekniska förutsättningarna i åtanke. 6. uppdrar till kommunchefen att säkerställa att 14(69)

15 76 fortsättning kommunstyrelsen, Växjöbostäder, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ingår i såväl den politiska styrgruppen, som den tjänstemannabaserade arbetsgruppen. 7. noterar att resultatet, dvs verksamhetsutredningen, ska underställas kommunfullmäktige för beslut. I början av 2014 beslutade kommunstyrelsen ( 24/2014) att tillsätta en utvecklingsgrupp för att arbeta med framtidens boende för äldre i Växjö kommun. Utvecklingsgruppen fick till uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring både fastigheter, omvärldsaspekter, mm för att skapa en optimal lösning för framtidens boende för äldre i hela Växjö kommun samt att ta fram en långsiktig plan för Hovslund som särskilt boende och seniorboende. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 19 december 2014 redovisat en förstudie om framtidens boende för äldre i Växjö kommun. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen tillsatt en utvecklingsgrupp att arbeta för framtidens boende för äldre i Växjö kommun samt ta fram en långsiktig plan för Hovslund som särskilt boende och seniorboende. I korthet har förstudien kommit fram till framtidens äldre är en så stor grupp att de har behov av både ordinarie bostäder, seniorbostäder och särskilda boenden. Tillräckligt antal bostäder i lägenhetsbeståndet saknas idag i samtliga kategorier. Äldre har låg kunskap om hur bostadsmarknaden ser ut, men är snarare intresserade av en livsstilsförändring än äldreboende. Trots detta är äldres flyttmönster lokala. De vill bo kvar i sin välkända stadsdel. Kommande bostadsbehov kan därmed inte enbart tillgodoses i nybyggnation. Tillgänglighetsinventering är en förutsättning för att tillskapa bostäder anpassade för äldre i befintligt bostadsbestånd. s arbetsutskott har i 69/2014 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. godkänner förstudien som ett underlag för fortsatt arbete. 2. ger VKAB med dotterbolag i uppdrag att omstrukturera delar av bostadsbeståndet till seniorbostäder i enlighet med den föreslagna definitionen och den inledande kartläggningen i förstudien samt att se över åldersgränsen för förtur att få flytta till 15(69)

16 76 fortsättning seniorbostäder och utreda huruvida serviceaspekterna på Boplats Växjö kan utökas. 3. uppdrar till kommunchefen att se över möjligheten att tillskapa en bostadsförsörjningsgrupp med ansvar att samordna, driva på och skapa delaktighet i bostadsförsörjningsfrågan. 4. uppdrar till kommunchefen att inom ramen för det existerande bostadsförsörjningsansvaret ansvara för att i tidiga planeringsskeden lyfta in behovet av bostäder för äldre, stimulera privata initiativ på bostadsmarknaden, tillhandahålla den kommunövergripande informationen om bostäder för äldre, ta fram en gemensam informations och kommunikationsstrategi för äldres boende tillsammans med kommunikationsenheten samt beräkna hur stort antal bostäder för äldre som behövs till år uppdrar till kommunchefen att utreda vilken verksamhet, förutom seniorbostäder och särskilt boende, som ska ske vid ett framtida seniorernas hus på Hovslund. I utredningen ska ingå hur verksamheten ska finansieras och samordnas. Verksamheten ska arbetas fram med såväl den övergripande visionen som de ekonomiska och byggtekniska förutsättningarna i åtanke. 6. uppdrar till kommunchefen att säkerställa att kommunstyrelsen, Växjöbostäder, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ingår i såväl den politiska styrgruppen, som den tjänstemannabaserade arbetsgruppen. 7. noterar att resultatet, dvs verksamhetsutredningen, ska underställas kommunfullmäktige för beslut. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunchefen (planeringschefen) Växjö Kommunföretag AB För kännedom Växjöbostäder Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 16(69)

17 77 Dnr Skrivelse om fortsatt drift av Christina Nilssons födelsehem Snugge s beslut besvarar skrivelsen med hänvisning till Kulturparken Smålands yttrande där det bland annat framgår att det bör övervägas att flytta verksamheten till en mer lättillgänglig plats. Christina Nilssons släktförening har i en skrivelse till bland annat Växjö kommun framfört önskemål om en dialog om framtida drift av Christina Nilssons födelsehem Snugge. Föreningen framför bland annat att Snugge inte kan drivas vidare bara på ideell grund och att man inte heller har de ekonomiska resurser som krävs för förvaltning och drift på icke ideell grund. Släktföreningens problem med att klara öppethållande och förvaltning av Snugge har ökat betydligt under de senaste åren. De meddelar att de under en tid arbetat med frågan om att få partners för att driva Snugge i en ny form men inte nått fram än. Beslutsunderlag har begärt in ett yttrande från Kulturparken Småland, som den 15 december 2014 inkommit med en skrivelse i ärendet. I skrivelsen föreslås att man ska undersöka möjligheten att flytta verksamheten från Snugge till en bättre lokal. Kulturparken påminner om att Christinas karriär aldrig var direkt knuten till Snugge. Hon slog igenom i Paris och sedan hade hon halva den då kända världen som arbetsfält. Kulturparken påtalar även vikten av att släktföreningen skaffar sig en pålitlig och innovativ partner. Då tänker man i första hand på Christina Nilssonsällskapet som har en välkänd utåtriktad verksamhet med utdelning av stipendier mm. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter. Arbetsutskottet har i 70/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta att besvara skrivelsen med hänvisning till Kulturparken Smålands yttrande där det bland annat framgår att det bör övervägas att flytta verksamheten till en 17(69)

18 77 fortsättning mer lättillgänglig plats. Beslutet skickas till Christina Nilssons släktförening För kännedom Kulturparken Småland 18(69)

19 78 Dnr Redovisning av uppdrag att ta fram en projekthandledning för gemensamma projekt där kommunen inte är genomförare s beslut 1. godkänner kommunchefens redovisning som svar på uppdraget att kommentera utvärderingen och ge förslag på förbättringsåtgärder. 2. godkänner bifogad projekthandledning, Projektledning av stadsutvecklingsprojekt i Växjö kommun, som svar på uppdraget att ta fram en projekthandledning för gemensamma projekt där kommunen inte är genomförare. Ernst & Young har på uppdrag av kommunstyrelsen utvärderat de avtal som Växjö kommun har slutit med Trafikverket. Utvärderingen avser avtal vad gäller mötesspår i Åryd och Räppe, tågstopp i Lammhult och Gemla samt Växjö bangårdsombyggnad. Syftet var att utvärdera avtalen med avseende på process, innehåll och ekonomi. Ernst & Youngs förslag är att kommunen bör vidta åtgärder eller verka för att åtgärder vidtas inom följande områden: -Utökade möjligheter till information, insyn och kontroll -Riktlinjer för en tydlig projektorganisation för gemensamma projekt -Bemanna för effektivare kontroll -Förbättrad kommunikation -Mer strukturerad egen dokumentation har i 227/2013 uppdragit till kommunchefen att kommentera utvärderingen och ge förslag på förbättringsåtgärder samt att ta fram en projekthandledning för gemensamma projekt där kommunen inte är genomförare. Av denna handledning ska framgå hur den egna projektorganisationen ska se ut och förhållningssättet till de gemensamma projekten. 19(69)

20 78 fortsättning Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 23 januari lämnat en redovisning av uppdraget. Beslutet skickas till För kännedom Kommunchefen (planeringschefen) 20(69)

21 79 Dnr Detaljplan för Regementsparken 1 i Växjö s beslut uppdrar till byggnadsnämnden att detaljplanelägga fastigheten Regementsparken 1 för att möjliggöra bostadsbyggnation. Reservation Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Byggnadsnämnden beslutade i att avbryta detaljplaneläggningen av fastigheten Regementsparken 1. Alhansa Fastigheter AB har i en skrivelse till kommunstyrelsen den 20 januari 2015 framfört önskemål om att detaljplaneläggningen ska återupptas i syfte att möjliggöra bostadsbyggnation. Arbetsutskottet har i 72/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till byggnadsnämnden att detaljplanelägga fastigheten Regementsparken 1 för att möjliggöra bostadsbyggnation. Yrkanden Carin Högstedt (V): rekommenderar byggnadsnämnden att inte pröva detaljplanläggning av fastigheten. Per Schöldberg (C) med instämmande av Nils Fransson (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 21(69)

22 79 fortsättning Beslutet skickas till Byggnadsnämnden För kännedom Kommunchefen (planeringschefen) 22(69)

23 80 Dnr Återrapportering av upphandling av räntesäkring i december 2014 s beslut godkänner redovisningen. godkände 4 juni 2013, 196, att finanschefen fick upphandla derivatinstrument avseende räntesäkring på maximalt 600 miljoner kronor med en löptid på högst 10 år. Räntesäkringen avser finansieringen av Växjö Energis nya kraftvärmeblock. Arbetsutskottet har i 74/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen. Beslutet skickas till För kännedom Kommunchefen (ekonomichefen) 23(69)

24 81 Dnr Skrivelse om höghastighetsjärnväg genom Växjö kommun- Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (FP) och Jon Malmqvist (KD) s beslut uppdrar till kommunchefen att inkludera föreslagna tillägg i direktiven till projektledaren för arbetet med den framtida höghastighetsjärnvägen genom Växjö. Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (FP) och Jon Malmqvist (KD) har i en skrivelse den 27 januari 2015 föreslagit ett tillägg till kommunchefens pågående uppdrag kring en framtida höghastighetsjärnväg genom Växjö. Skribenterna tar upp ett antal frågor som kommunens projektledare ska belysas för att i eller vid sidan av budget 2016 leda till nödvändiga beslut. har i 24/2015 gett i uppdrag till kommunchefen att ta fram ett förslag till projektledare samt direktiv för dennes arbete med att göra grundstudier kring byggandet av nya höghastighetsjärnvägar genom Sverige med utgångspunkten att Växjö ska finnas med längs en sådan dragning. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 75/2015 föreslagit kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen att inkludera föreslagna tillägg i direktiven till projektledaren för arbetet med den framtida höghastighetsjärnvägen genom Växjö. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunchefen (planerinsgchefen) 24(69)

25 82 Dnr Skrivelse om Wexnets arbete med att uppfylla fullmäktiges mål om bredband i Landsbygdsprogrammet- Eva Johansson (C) s beslut besvarar skrivelsen med att frågan om Wexnet AB:s ansvar i frågan förtydligas i revideringen av ägardirektiven för de kommunalt ägda bolagen på kommunfullmäktige den 24 februari Eva Johansson (C) har i en skrivelse den 27 januari 2015 föreslagit att kommunstyrelsen ska ta ställning till hur Wexnet AB ska bidra till att uppfylla Landsbygdsprogrammets mål om att 100 procent av kommunens hushåll och företag på landsbygden ska ha erbjudits tillgång till bredband med en kapacitet på minst 100 Mbit/s senast Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 75/2015 föreslagit kommunstyrelsen att besvarar skrivelsen med att frågan om Wexnet AB:s ansvar i frågan förtydligas i revideringen av ägardirektiven för de kommunalt ägda bolagen på kommunfullmäktige den 24 februari Beslutet skickas till För kännedom Eva Johansson 25(69)

26 83 Dnr Organisationsförändring och upphävande av Växjö kommuns plan för krisstöd vid allvarlig händelse s beslut 1. beslutar att från och med den 28 mars 2015 upphäva Växjö kommuns plan för krisstöd vid allvarlig händelse, antagen i KS/2010: Kommunstyrelse ändrar riktlinjer för säkerhet till följande lydelse: Krisstöd Krisstödsorganisationen har till uppgift att minska eller förhindrapersonliga kriser hos kommunens medborgare i samband med större krisereller olyckor. Riktlinjer: Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för att en kommunövergripande förstärkningsresurs för krisstöd finns. Krisstödsorganisationen har till uppgift att minska eller förhindra personliga kriser hos kommunens medborgare i samband med större kriser eller olyckor. Planen är antagen av kommunstyrelsen och verksamheten har hanterats av kommunledningsförvaltningens säkerhetsfunktion. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 2 januari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Ansvaret för krisstödsorganisationen föreslås flytta från kommunstyrelsen till nämnden för arbete och välfärd. Överflyttning görs framförallt av följande skäl: Psykiskt och socialt stöd ligger närmare arbete och välfärds kärnverksamhet. Genom den sociala beredskapen kan krisstödsorganisationen nås dygnets alla timmar årets alla dagar. Överflyttningen av ansvaret medför även förändring i kommunstyrelsen dokument Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun. 26(69)

27 83 fortsättning Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 85/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. beslutar att från och med den 28 mars 2015 upphäva Växjö kommuns plan för krisstöd vid allvarlig händelse, antagen i KS/2010: Kommunstyrelse ändrar riktlinjer för säkerhet till följande lydelse: Krisstöd Krisstödsorganisationen har till uppgift att minska eller förhindrapersonliga kriser hos kommunens medborgare i samband med större krisereller olyckor. Riktlinjer: Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för att en kommunövergripande förstärkningsresurs för krisstöd finns. Beslutet skickas till För åtgärd Nämnden för arbete och välfärd Kommunchefen (säkerhetschefen) Kommunkansliet 27(69)

28 84 Dnr Ansökan om projekt inom ramen för det kommunala partnerskapet med Vushtrri kommun, Kosovo s beslut 1. uppdrar till kommunchefen att tillsammans med ID och berörda förvaltningar ta fram projektansökningar till en styrgrupp, ett projekt gällande daglig verksamhet och ett projekt med fokus på socialt företagande. 2. bemyndigar kommunchefen att underteckna ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar inom ramen för projektet. 3. uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt som beviljas medel av ICLD. 4. godkänner att kostnaden för arbetet med projektansökningarna belastar kommunstyrelsen, därefter står respektive nämnd för kostnader som inte ryms i projektbudgeten (t.ex. arbetstid). Växjö kommun inledde i december 2012 ett kommunalt partnerskap med Vushtrri kommun i Kosovo. Inom ramen för det kommunala partnerskapet har två projekt bedrivits under 2014 (förutom styrgruppen). Ett med fokus på avfall och återvinning och ett med fokus på tillgänglighet och inflytande för personer med funktionsnedsättningar. Samtliga projekt (alltså även styrgruppen) avslutas under våren, samtidigt som det nu är dags att lämna in ansökningar till ICLD om nya projekt. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 4 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Vid styrgruppens möte i Växjö hösten 2014 diskuterades de två kommunernas verksamhet och ett antal studiebesök genomfördes. Intresset för samarbetet är stort men möjligheten att bedriva projekt begränsas av den tid medarbetarna har att lägga på projekt utöver de 28(69)

29 84 fortsättning ordinarie arbetsuppgifterna. Efter överläggningar inom respektive kommun har styrgruppen enats om att föreslå att tre nya projektansökningar tas fram och skickas till ICLD. De tre ansökningarna är en ansökan om en övergripande styrgrupp förpartnerskapet, en ansökan om ett projekt kring daglig verksamhet samt en ansökan om ett projekt om socialt företagande. Arbetsutskottet har i 86/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. uppdrar till kommunchefen att tillsammans med ID och berörda förvaltningar ta fram projektansökningar till en styrgrupp, ett projekt gällande daglig verksamhet och ett projekt med fokus på socialt företagande. 2. bemyndigar kommunchefen att underteckna ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar inom ramen för projektet. 3. uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt som beviljas medel av ICLD. 4. godkänner att kostnaden för arbetet med projektansökningarna belastar kommunstyrelsen, därefter står respektive nämnd för kostnader som inte ryms i projektbudgeten (t.ex. arbetstid). Beslutet skickas till För åtgärd Kommunchefen (kanslichefen) För kännedom Styrgruppen för Vushtrrisamarbetet Kommunchefen (interantionell projektutvecklare) ID 29(69)

30 85 Dnr Skrivelse rörande mobiltäckningen i Kalvsvik s beslut 1. bjuder in berörda mobiloperatörer till ett dialogmöte om hur mobiltäckningen än mer kan byggas ut inom hela Växjö kommun. 2. Dialogmötet ska vara genomfört före april månads utgång. Det har inkommit fyra skrivelser om mobiltäckning i Kalvsvik där medborgare föreslår att Växjö kommun ska arbeta aktivt för att mobiltäckningen ska förbättras. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 5 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att genom mobiltäckningskollen som presenterades under 2014 kan vi konstatera att mobiltäckningen är mycket dålig på flera platser inom kommunen oavsett operatör. En framkomlig snabbare väg till förbättring kan vara att Växjö kommun "bygger" s.k. samhällsmaster där operatörerna kan montera upp sina basstationer. En samhällsmast innebär inte att man bygger en ny mast med erforderliga bygglov som kan ta tid.det kan vara en kommunalt ägd fastighet/byggnad (helst hög byggnad) där såväl el som fiber är framdragit. Här kan man erbjuda operatörerna att på lika villkor, få installera basstationer eller annan utrustning som leder fram till bättre mobiltäckning och då inte minst på landsbygden. Tanken är inte att Växjö kommun ska ta över mobiloperatörernas roll utan ett komplement till den marknadsmässiga utbyggnad av mobilnätet som redan sker. För Växjö kommuns del kan detta även innebära en kostnadsneutral utbyggnad då investeringskostnaden för mast/en kan täckas med hyresintäkter gentemot mobiloperatören. Arbetsutskottet har i 87/015 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. bjuder in berörda mobiloperatörer till ett dialogmöte om hur mobiltäckningen än mer kan byggas ut inom hela Växjö kommun. 30(69)

31 85 fortsättning 2. Dialogmötet ska vara genomfört före april månads utgång. Beslutet skickas till För kännedom Kalvsviks lanthandel Kalvsviks bygdegårdsförening Kalvshaga Byförening Sockenrådet Föreningen Kalvsvik För åtgärd Kommunchefen (landsbygdsutvecklaren) 31(69)

32 86 Dnr Yttrande över granskningshanfling för detaljplan Ingelstad 16:8 s beslut är positiv till planförslaget för Ingelstad 16:8 i Ingelstad, Växjö kommun. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Ingelstad 16:8 i Ingelstad Länsstyrelsen överprövade den fullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Fastighetsägaren till Ingelstad 16:8 inkom med önskan om att omarbeta detaljplanen. Fullmäktige beslutade att upphäva Växjö beslut om antagande av detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Förslaget har därefter omarbetats och finns nu tillgängligt för granskning. I den upphävda detaljplanen möjliggjordes bostäder, handel och kontor inom större delen av planområdet. I föreliggande planförslag kan kvarnbyggnaden användas för bostads- och centrumändamål. Större delen av området utgörs av ett campingområde inom vilket mindre stugor kan uppföras. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 5 februari 2015 yttrat sig över granskningshandlingen. Av yttrandet framgår att kommunledningsförvaltningen är positiv till planförslaget och har inga synpunkter på detaljplanen. Arbetsutskottet har i 88/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta att man är positiv till planförslaget för Ingelstad 16:8 i Ingelstad, Växjö kommun. Beslutet skickas till Byggnadsnämnden För kännedom Kommunchefen (planeringschefen) 32(69)

33 87 Dnr Fastställande av markpris på Torparängen och Hovshaga centrum s beslut 1. antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum; Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1000 kr/m2 BTA. Radhustomter: 800 kr/m2. Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m2. 2. antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Torparängen Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1400 kr/m2 BTA. Vid byggnation med trästomme avgår 200 kr/m2 BTA. Villatomter: 1200 kr/m2 Radhustomter: 900 kr/m2 Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m2 Mark för begravningsplats: 30 kr/m2 3. Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett upplåtelseform. 4. Vid en eventuell grovterrassering av tomterna får ett självkostnadspris läggas på markpriset för terrasseringen Reservation Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Stadsutvecklingsprojekten Hovshaga centrum och Torparängen baseras på planprogram som antagits av kommunstyrelsen. För Hovshaga centrum finns även en detaljplan, vilken vann laga kraft För Torparängen kommer samråd för detaljplan att genomföras i mars Markanvisning 33(69)

34 87 fortsättning på Hovshaga centrum planeras till sommaren 2015 och en byggstart av infrastrukturen hösten Markanvisningen för Torparängen kommer att genomföras efter det att detaljplanen fått laga kraft vilket beräknas bli i oktober Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 5 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att En oberoende värdering av mark till ett angränsande område till Hovshaga centrum (Hovsdal) gjordes Värderingen visar på ett marknadsvärde på tomtmark för friliggande småhus på 800 kr/m2 råmark och för flerbostadsbebyggelse (storkvarter) på 1300 kr/m2 råmark. En ny oberoende värdering av marken för Hovshaga centrum och Torparängen gjordes Marknadsvärdet på tomtmark, för flerbostadsbebyggelse (storkvarter) och för radhusbebyggelse bedömdes likvärdigt för både Hovshaga centrum och Torpängen. Värderingen visar att radhustomterna har ett värde på kr/tomt och att kvarter för flerbostadsbebyggelse (storkvarter) har ett värde på ca 1600 kr/m2 BTA. Föreslagen prisnivå är medvetet lagd lägre än värderingen. Detta dels för att ligga i nivå med liknande försäljningar som kommunen genomfört i Växjö, dels för att det finns en större osäkerhet i värderingen riktighet i ett projekts inledande skede. Torparängen bedöms som ett mer attraktivt område med dess sjöläge och närhet till centrum och marknadsvärdet på tomtmark bör därför ligga högre för Torparängen än för tomtmark på Hovshaga centrum. Arbetsutskottet har i 99/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum; Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1000 kr/m2 BTA. Radhustomter: 800 kr/m2. Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m2. 2. antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Torparängen Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1400 kr/m2 BTA. 34(69)

35 87 fortsättning Vid byggnation med trästomme avgår 200 kr/m2 BTA. Villatomter: 1200 kr/m2 Radhustomter: 900 kr/m2 Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m2 Mark för begravningsplats: 30 kr/m2 3. Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett upplåtelseform. 4. Vid en eventuell grovterrassering av tomterna får ett självkostnadspris läggas på markpriset för terrasseringen Yrkanden Bo Frank (M) med instämmande av Nils Fransson (FP), Per Schöldberg (C) och Jon Malmqvist (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): 1. beslutar att markpriset per kvadratmeter och Torparängen avseende storkvarter, villatomter samt radhustomter för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum ska vara samma utan att de totala intäkterna förändras. 2. antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum: Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m2. 3. antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Torparängen: Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m2 Mark för begravningsplats: 30 kr/m2 4. Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett upplåtelseform. 5. Vid en eventuell grovterrassering av tomterna får ett självkostnadspris läggas på markpriset för terrasseringen. Beslutsordning Ordförande Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till För kännedom Kommunchefen (planeringschefen) 35(69)

36 88 Dnr Yttrande över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg s beslut lämnar kommunchefens skrivelse daterad som yttrande över förslaget till Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg. Region Kronoberg har sänt ut trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län på remiss. Växjö kommun har fått anstånd att lämna svar senast 4/3. Trafikförsörjningsprogramet ska uttrycka den långsiktiga strategin för kollektivtrafiken. Dels för att ge stöd för utveckling av den infrastruktur som behövs, dels för att utgöra grund för beslut om trafikplikt (vilken trafik som ska upphandlas) men också för att visa medborgare och näringsliv vilka ambitioner som finns för tillgänglighet via kollektivtrafik och därmed underlätta lokalieringsbeslut. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 5 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till synpunkter på förslaget. Av skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommun anser att både den regionala utvecklingsstrategin (RUSen) och trafikförsörjningsprogramet behöver kompletteras med en strategi för ökat kollektivtrafikresande på korta regionala sträckor. Detta dels för att stärka regionen och dels för att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till minskad klimatpåverkan. Vi bedömer att trafikförsörjningsprogramet har överskattat potentialen för kollektivtrafikresande i flera längre stråk dels eftersom pendlingsstatistiken över länsgräns som presenteras avser kommunkommun och inte tätort-tätort och dels eftersom restiderna eller restidskvoterna i några relationer är höga och därmed oattraktiva. Växjö kommun saknar också en bedömning av kostnader och restideffekter av ny trafik eller utbyggd infrastruktur. För att ha råd med de viktigaste stråken bör fler bort prioriteringar göras bland de svagare stråken. Vi anser också att programmet är för otydligt om stråkens sträckning och inriktning. Växjö 36(69)

37 88 fortsättning kommun bedömer att en Höghastighetsbana i sträckning Växjö-Jönköping starkt kan bidra till regionens utveckling och bör inarbetas i programmet. Hållplatshandboken är en god början men behöver kompletteras med förslag till klasstillhörighet för enskilda hållplatser och analys av investeringsbehov. Vi önskar ta ställning till den igen när detta finns. Arbetsutskottet har i 100/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta att lämna kommunchefens skrivelse daterad som yttrande över förslaget till Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg. Beslutet skickas till Region Kronoberg För kännedom Kommunchefen (trafikplaneringschefen) 37(69)

38 89 Dnr s ansvarsområden s beslut 1. s fördelar de politiska ansvarsområdena enligt följande: Ansvarsområde Förtroendevalda Tjänstemän Infrastruktur Arenastaden Stationsområdet Landsbygd Folkhälsa och sociala företag Stadsutvecklingsråd/cityfrågor Samverkansråd Nils Fransson (FP), Tony Lundstedt (S) Per Schöldberg (C), Gunnar Storbjörk (S) Per Schöldberg (C), Gunnar Storbjörk (S) Eva Johansson (C), Carin Högstedt (V) Jon Malmqvist (KD), Tomas Thornell (S) Anna Tenje (M), Tomas Thornell (S) Eva Johansson (C), Carin Högstedt (V) Bostadsbyggande/träbyggnation Catharina Winberg (M), Tony Lundstedt (S) Integrations- och Lars Edqvist (MP), Oliver Rosengren Kristina Thorvaldsson, Per- Olof Löfberg Mikael Johansson David Johansson Hans Ohlsson Jörgen Gustavsson Blommendahl, Jesserina Flores Maria Sundell Isling, Hans Andrén Helen Karlsson Jakobsson Paul Herbertsson, Magnus Bengtsson Anna Karlsson 38(69)

39 mångfaldsberedning Miljöberedning Brottsförebyggande råd Universitetsråd (M), Malin Lauber (S) Bo Frank (M), Cheryl Jones Fur (MP), Åsa Karlsson Björkmarker (S) Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Åsa Karlsson Björkmarker (S) Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Åsa Karlsson Björkmarker (S) Julia Ahlrot Bo Tenland Kommunchef 2. bemyndigar Anna Tenje (M) och Åsa Karlsson Björkmarker (S) att ta fram beskrivningar för de olika ansvarsområdena. har under tidigare mandatperioder angett politiska ansvarsområden för utvalda ledamöter i kommunstyrelsen i syfte att bättre kunna bevaka frågorna inom dessa områden. Arbetsutskottet har i 102/2015 lämnat förslag till ansvarsfördelning. Beslutet skickas till För kännedom Berörda förtroendevalda och tjänstemän 39(69)

40 90 Dnr Redovisning av uppdrag om information om nätet av laddstolpar för elbilar i Växjö kommun s beslut godkänner redovisningen av uppdraget. har uppdragit åt kommunchefen att på kommunens hemsida tydligt informera om det befintliga nätet av laddstolpar i kommunen och var dessa finns och att kontinuerligt uppdatera denna information i takt med att nätet byggs ut. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 12 februari 2015 lämnat en redovisning av uppdraget att tydligt informera om det befintliga nätet av laddstolpar i kommunen och var dessa finns och att kontinuerligt uppdatera denna information i takt med att nätet byggs ut. Kommunikationsenheten har uppdaterat den redan befintliga sidan på kommunens webb. Sidan är placerad under Trafik- och samhällsplaner/ Parkera och tanka bilen/ Tanka och ladda bilen och hittas enkelt från kommunens startsida. Här finns all information om laddstolpar samt karta var de finns. Kartan uppdateras kontinuerligt när fler stolpar sätts upp. Planeringkontoret på kommunledningsförvaltningen ansvarar för uppdateringen. Arbetsutskottet har i 103/2015 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna redovisningen av uppdraget. Beslutet skickas till För kännedom Kommunchefen (kommunikationschefen, planeringschefen) 40(69)

41 91 Dnr Uppdrag om planläggning för Växjö 13:32 m.fl. samt förlängning av ramavtal s beslut 1. ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanläggning av Telestadshöjden med intentioner enligt antaget planprogram. 2. förlänger ramavtal med Skanska Mark och Exploatering Bygg AB, till , angående gemensam planering av Telestadshöjden. antog den 1 april 2014 ett planprogram för Telestadshöjden som underlag för kommande detaljplanering. Telestadshöjden är beläget mellan Vikaholm och Teleborgsvägen, söder om Torparvägen, bilaga 1. Området består av 3 huvudsakliga bebyggelseområden som tillsammans kan rymma uppskattningsvis 500 bostäder. Planprogrammets syfte var att ge övergripande målsättningar för fortsatt detaljplanearbete inom planområdet. Området föreslås vara blandat med flerbostadshus, grupphus och enfamiljshus. Även service och handel ska kunna rymmas inom området. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 12 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att för att möjliggöra fortsatt utveckling av planprogrammets intentioner föreslås nu byggnadsnämnden påbörja arbetet med detaljplaneläggning. Skanska Mark och Exploatering Bygg AB äger 78% av området och Växjö kommun äger 22%. Ett ramavtal har tecknats mellan parterna för att gemensamt planera området. Ramavtalet behandlar planeringsfasen som 41(69)

42 91 fortsättning innefattar utredningar, detaljplanearbete samt förändring av fastighetsgränser. Avtalet gick ut Arbetsutskottet har i 104/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanläggning av Telestadshöjden med intentioner enligt antaget planprogram. 2. förlänger ramavtal med Skanska Mark och Exploatering Bygg AB, till , angående gemensam planering av Telestadshöjden. Beslutet skickas till Byggnadsnämnden För kännedom Kommunchefen (planeringschefen) Skanska Mark och Exploatering Bygg AB 42(69)

43 92 Dnr Detaljplan för Värendsvallen 3, Arenastaden, Växjö kommun s beslut ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ny detaljplanläggning av de delar i Arenastaden som kallas område 1 och 10 i vision Arenastaden i Växjö Gällande detaljplan avser hela Arenastadsområdet och vann laga kraft Detaljplan tillåter idrott, handel och bostäder i upp till 16 våningar. Hela området är redovisat som kvartersmark. I fjol antogs av kommunfullmäktige en vision för Arenastaden som ska ge stöd för fortsatt marktilldelning för byggnation och för ändring i detaljplanen som bla ska reglera allmän plats. I visionen uttalas också att den fortsatta planeringen av Arenastaden ska tillse att området kommer att inrymma minst 700 bostäder. I visionen utpekas ett område, kallat område 1, i sydvästra delen, för bostadsbebyggelse. I direkt anslutning till detta bostadsområde utpekas även ett område, kallat område 10, för att skapa gröna vistelseytor. Se aktuella områden i bilaga 1. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 11 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att En idéskiss för hur område 1 skulle kunna bebyggas finns nu framtagen, se bilaga 2. Ideskissen redovisar en tät och hög stadsmässig bebyggelse med ca 300 bostäder. Idéskissen redovisar också översiktligt hur allmänna gator och ytor planeras i området. Generella markanvisningar finns med flera företag som är intresserade av att medverka i byggnationen av det aktuella området. 43(69)

44 92 fortsättning För att komma vidare är det nu lämpligt att ta fram en ny detaljplan. Denna plan ska reglera allmän plats och kvartersstruktur för att kunna genomföra utbyggnad av kommunala anläggningar och sälja färdiga fastigheter till intresserade byggherrar. I samband med att område 1 planläggs för tät bebyggelse är det lämpligt att planlägga område 10 för natur eller parkändamål för att säkra de boendes tillgång till en grön fri vistelseyta i närområdet. Denna föreslagna planläggning är ett första steg i arbetet att reglera in allmän plats i hela Arenastaden enligt visionens intention. Som utgångspunkt för detaljplanläggning föreslås den antagna visionen och framtagen idéskiss. Ett genomförande med bebyggelse enligt idéskiss och med ett markpris enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen om 1800 kr/m2,(bta) kommer att ge ett ekonomiskt överkott för detta delprojekt på ca 26 mkr. Förslagsvis genomförs ny detaljplanläggning, detaljprojektering och samverkan med intresserade byggherrar parallellt. Om inget oförutsett inträffar skulle därmed planeringsfasen, inkl detaljplan, kunna vara färdig under 2015, byggnation av VA och gata pågå under vintern 2015/2016 och husbyggnation starta våren Arbetsutskottet har i 105/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ny detaljplanläggning av de delar i Arenastaden som kallas område 1 och 10 i vision Arenastaden i Växjö Beslutet skickas till Byggnadsnämnden För kännedom Kommunchefen (planeringschefen) 44(69)

45 93 Dnr Utdelning från Klimatkontot 2015 s beslut beslutar att medel från klimatkontot delas ut till följande projekt: Förvaltning/Bolag Projekt Medel Växjö Energi Elnät AB Ladda Växjö kr Tekniska förvaltningen Resejämföraren kr Kultur- och LED-belysning på kr fritidsförvaltningen elljusspår Kultur- och Koldioxidens boja kr fritidsförvaltningen Tekniska förvaltningen Ellastcyklar och elverktyg kr delar varje år ut medel till olika projekt från det så kallade Klimatkontot. Sju stycken ansökningar om medel till olika projekt har inkommit. Kriterierna för att få projektmedel från klimatkontot är klimatnytta, innovation och god spridningspotential. Klimatkontots budget för 2015 omfattar kronor. Totalt ansöktes det om projektmedel motsvarande kr. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till fördelning av medel ur Klimatkontot för Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen föreslår att fem av sju ansökningar tilldelas medel. Arbetsutskottet har i 106/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta att medel från klimatkontot delas ut till följande projekt: Förvaltning/Bolag Projekt Medel Växjö Energi Elnät AB Ladda Växjö kr Tekniska förvaltningen Resejämföraren kr 45(69)

46 93 fortsättning Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Tekniska förvaltningen LED-belysning på elljusspår Koldioxidens boja Ellastcyklar och elverktyg kr kr kr Beslutet skickas till För kännedom Växjö Energi Elnät AB Tekniska förvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunchefen (planeringschefen, förvaltningsekonomen) 46(69)

47 94 Dnr Höjd CO2-avgift för ökat underlag till Klimatkontot s beslut höjer CO2-avgiften till Klimatkontot till 150 kr/ton. Klimatkontot finansieras genom avgifter från förvaltningar och bolag baserat på mängden koldioxidutsläpp. I takt med framgångsrikt arbete med att sänka CO 2 -utsläppen sjunker de inbetalade avgifterna vilket medför att underlaget för att betala ut medel för klimatsmarta projekt minskar. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 februari föreslagit att kommunstyrelsen höjer CO 2 -avgiften från till 150 kr/ton fossilt CO 2. Idag betalar kommunens förvaltningar och bolag 100 kronor per ton CO2 som de släpper ut genom sina transporter. Arbetsutskottet har i 107/2015 föreslagit kommunstyrelsen besluta att höja CO2-avgiften till Klimatkontot till 150 kr/ton. Beslutet skickas till För kännedom Samtliga nämnder och bolag Kommunchefen (förvaltningsekonomen, planeringschefen) 47(69)

48 95 Dnr Nytt bostadsförsörjningsprogram s beslut beslutar att ge planeringskontoret i uppdrag att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för perioden Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar både tillväxt och välfärd i en kommun. Växjö kommun är en tillväxtregion och idag är befolkningstillväxten stabil med ökning på drygt 1000 personer om året. I översiktsplanen för Växjö stad fastslås att staden ska planeras för invånare år För att möta de olika krav som en växande stad ställer behövs en samordnad och strategisk bostadsplanering. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 13 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2013:866). Riktlinjerna ska minst innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och hur kommunerna ska nå uppsatta mål. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Det innebär att kommunerna har förhållandevis stor frihet att utforma ett bostadsförsörjningsprogram som motsvarar kommunens egna förutsättningar och behov. Växjös nu gällande Bostadsförsörjningsprogram för Växjö kommun avser perioden och innehåller en beskrivning av befolkningsutveckling och demografi, riktlinjer för bostadsförsörjningen och en handlingsplan för nämnder och bolag med fokus på de bostadssociala grupperna äldre, ungdomar, nyanlända och exkluderade. En första utvärdering av bostadsförsörjningsprogrammet redovisades i kommunstyrelsen november (69)