SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Åsa Karlsson Björkmarker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24. Åsa Karlsson Björkmarker"

Transkript

1 Tid och plats A-salen klockan Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (S) Catharina Winberg (M) Jon Malmqvist (KD) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Cheryl Jones Fur (MP) Tony Lundstedt (S) Eva Johansson (C) Nils Fransson (FP) Ove Dahl, kommunchef Anneli Ekstedt, förvaltningschef 93 Lars Wennerstål, förvaltningschef 94 Marie Hallsten Eriksson, fastighetskoordinator 95 Paul Herbertsson, planeringschef 92 Fredrik Pettersson, sekreterare Övriga Tobias Adersjö, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden 93 Erik Jansson, 2 vice ordförande byggnadsnämnden 94 Justering Justerare Plats och tid Åsa Karlsson Björkmarker Kommunkansliet Justerade paragrafer Ärendena behandlades i följande ordning , 96, 93, , 112, 111, Anmärkning (36)

2 Underskrifter Sekreterare Fredrik Pettersson Ordförande Bo Frank Justerare Åsa Karlsson Björkmarker 2(36)

3 Bevis om anslag av protokoll kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet kommunkansliet Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Fredrik Pettersson 3(36)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskott ärenden den 24 februari Dnr Justering av protokoll Dnr Information om exploateringsekonomin på landsbygden Dnr Internbudgetdialog miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr Internbudgetdialog byggnadsnämnden Dnr Information om byggnation av ny förskola/skola i Bergunda Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Dnr Fortsatt projektering av gruppboende i Högstorp Dnr Ombud till ordinarie fiskestämma i Växjösjöarnas fiskevårdsområdesförening Dnr Fastställande av markpris på Torparängen och Hovshaga centrum Dnr Yttrande över Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg Dnr Yttrande över planbesked för del av Gårdsby-Tofta 1: Dnr Kommunstyrelsens ansvarsområden Dnr Redovisning av uppdrag om information om nätet av laddstolpar för elbilar i Växjö kommun Dnr Uppdrag om planläggning för Växjö 13:32 m.fl. samt förlängning av ramavtal Dnr Detaljplan för Värendsvallen 3, Arenastaden, Växjö kommun (36)

5 106 Dnr Utdelning från Klimatkontot Dnr Höjd CO2-avgift för ökat underlag till Klimatkontot Dnr Nytt bostadsförsörjningsprogram Dnr Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och Växjö kommuner Dnr Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll Dnr Övrigt Dnr Ansökan från Coompanion Kronoberg om medfinansiering för projektet Step Two (36)

6 91 Dnr Justering av protokoll Åsa Karlsson Björkmarker utse att justera dagens protokoll. 6(36)

7 92 Dnr Information om exploateringsekonomin på landsbygden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Paul Herbertsson informerar om exploateringsekonomin i de mindre orterna i kommunen. Herbertsson går bland annat igenom prissättning i jämförelse med investeringskostnader för tomter i Rottne, Gemla, Braås och Ingelstad. 7(36)

8 93 Dnr Internbudgetdialog miljö- och hälsoskyddsnämnden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Tobias Adersjö och Anneli Ekstedt informerar om miljö- och hälsoskyddsnämndens internbudget för 2015 och hur man ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i budget (36)

9 94 Dnr Internbudgetdialog byggnadsnämnden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Nils Fransson, Tony Lundstedt, Erik Jansson och Lars Wennerstål informerar om byggnadsnämndens internbudget för 2015 hur man ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i budget Extra fokus kommer att ligga på förtätningar i Växjö stad med anledning av förändrade bullerregler. 9(36)

10 95 Dnr Information om byggnation av ny förskola/skola i Bergunda Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Kommunstyrelsens ska den 3 mars 2015 ta ställning till utbildningsnämndens begäran om att i samarbete med VöFAB få utföra nybyggnad av förskola/skola i Bergunda för en investeringsutgift på 310 mkr, baserad på anbud, och med en preliminär tillkommande hyra på 27 mkr/år. Marie Hallsten Eriksson informerar om ärendet inför beslut. 10(36)

11 96 Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Ove Dahl informerar om amortering av lån för arenastadsbolagen. Nils Fransson (FP) informerar om att han tillsammans med Tony Lundstedt och Kristina Thorvaldsson föregående vecka träffat den så kallade Sverigeförhandlingen som arbetar för höghastighetsjärnvägar i Sverige. Eva Johansson (C) berättar att man gratulerat Kafé Deluxe till utmärkelsen Årets Klubb. Per Schöldberg (C) informerar från senaste mötet med VD-klubben. Åsa Karlsson Björkmarker (S) informerar om hennes och Bo Franks (M) besök i Åre där man tillsammans med Östersunds kommun diskuterade miljöfrågor. Bo Frank (M) informerar om att Växjö kommun kommer medverka vid Almedalsveckan 2015 med en stark miljöprofil. 11(36)

12 97 Dnr Fortsatt projektering av gruppboende i Högstorp Arbetsutskottets beslut Arbetsutskott godkänner omsorgsnämndens begäran om att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med lokalförsörjningsgruppen genomföra fortsatt projektering för nytt gruppboende på Växjö 11:46 i Högstorp samt att återkomma med begäran att få genomföra anbudsförfrågan. Omsorgsnämnden beslutade 7/2015 att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med lokalförsörjningsgruppen genomföra fortsatt projektering för nytt gruppboende på Växjö 11:46 i Högstorp samt att återkomma med begäran att få genomföra anbudsförfrågan. Ärendet översändes till kommunstyrelsens arbetsutskott för godkännande. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 12 februari redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att befintligt gruppboende i kvarteret Liden på Spjutvägen 2 i Växjö, som ägs av Växjö Fastighetsförvaltning AB VöFAB, behöver ersättas. Förslaget är att låta bygga nytt gruppboende på Växjö 11:46 i Högstorp och då samtidigt utöka antal lägenheter till tio. De tio lägenheterna placeras med fem lägenheter i två tydligt åtskilda boenden, för att kunna få socialstyrelsens godkännande. En personaldel planeras kunna serva båda boendena. Preliminär investeringsutgift för projektet är 17 mkr. Beslutet skickas till Omsorgsnämnden Kommunchefen (fastighetskoordinatorn) 12(36)

13 98 Dnr Ombud till ordinarie fiskestämma i Växjösjöarnas fiskevårdsområdesförening 2015 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen att utse Växjö kommuns ombud vid ordinarie fiskestämma i Växjösjöarnas fiskevårdsområdesförening den 18 mars Ombudet får i uppdrag att rösta för: Styrelsens och revisorernas berättelse, enligt förslag. Ansvarsfrihet för styrelsen. Ersättning till styrelsen och revisorerna, enligt förslag. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt suppleanter, enligt förslag. Val och revisorer och suppleanter, enligt förslag. Utseende av valberedning, enligt förslag. Frågan om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse, enligt förslag. Styrelsens förslag till budget. Upplåtelse av kräftfiske i Växjösjön, enligt förslag. Växjö kommun har i egenskap av medlem i Växjösjöarnas fiskevårdsområdesförening kallats till ordinarie fiskestämma den 18 mars 2015 klockan på Kvarnhagskällan. 13(36)

14 99 Dnr Fastställande av markpris på Torparängen och Hovshaga centrum Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum; Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1000 kr/m 2 BTA. Radhustomter: 800 kr/m 2. Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Torparängen Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1400 kr/m 2 BTA. Vid byggnation med trästomme avgår 200 kr/m 2 BTA. Villatomter: 1200 kr/m 2 Radhustomter: 900 kr/m 2 Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m 2 Mark för begravningsplats: 30 kr/m 2 3. Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett upplåtelseform. 4. Vid en eventuell grovterrassering av tomterna får ett självkostnadspris läggas på markpriset för terrasseringen. Stadsutvecklingsprojekten Hovshaga centrum och Torparängen baseras på planprogram som antagits av kommunstyrelsen. För Hovshaga centrum finns även en detaljplan, vilken vann laga kraft För Torparängen kommer samråd för detaljplan att genomföras i mars Markanvisning på Hovshaga centrum planeras till sommaren 2015 och en byggstart av 14(36)

15 99 fortsättning infrastrukturen hösten Markanvisningen för Torparängen kommer att genomföras efter det att detaljplanen fått laga kraft vilket beräknas bli i oktober Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 5 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att En oberoende värdering av mark till ett angränsande område till Hovshaga centrum (Hovsdal) gjordes Värderingen visar på ett marknadsvärde på tomtmark för friliggande småhus på 800 kr/m 2 råmark och för flerbostadsbebyggelse (storkvarter) på 1300 kr/m 2 råmark. En ny oberoende värdering av marken för Hovshaga centrum och Torparängen gjordes Marknadsvärdet på tomtmark, för flerbostadsbebyggelse (storkvarter) och för radhusbebyggelse bedömdes likvärdigt för både Hovshaga centrum och Torpängen. Värderingen visar att radhustomterna har ett värde på kr/tomt och att kvarter för flerbostadsbebyggelse (storkvarter) har ett värde på ca 1600 kr/m 2 BTA. Föreslagen prisnivå är medvetet lagd lägre än värderingen. Detta dels för att ligga i nivå med liknande försäljningar som kommunen genomfört i Växjö, dels för att det finns en större osäkerhet i värderingen riktighet i ett projekts inledande skede. Torparängen bedöms som ett mer attraktivt område med dess sjöläge och närhet till centrum och marknadsvärdet på tomtmark bör därför ligga högre för Torparängen än för tomtmark på Hovshaga centrum. Yrkanden Bo Frank (M): 1. Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum: Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1000 kr/m 2 BTA. Radhustomter: 800 kr/m 2. Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Torparängen: 15(36)

16 99 fortsättning Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1400 kr/m 2 BTA. Vid byggnation med trästomme avgår 200 kr/m 2 BTA. Villatomter: 1200 kr/m 2 Radhustomter: 900 kr/m 2 Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m 2 Mark för begravningsplats: 30 kr/m 2 3. Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett upplåtelseform. 4. Vid en eventuell grovterrassering av tomterna får ett självkostnadspris läggas på markpriset för terrasseringen. Gunnar Storbjörk (S): 1. Kommunstyrelsen beslutar att markpriset per kvadratmeter och Torparängen avseende storkvarter, villatomter samt radhustomter för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum ska vara samma utan att de totala intäkterna förändras. 2. Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum: Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Torparängen: Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m 2 Mark för begravningsplats: 30 kr/m 2 4. Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett upplåtelseform. 5. Vid en eventuell grovterrassering av tomterna får ett självkostnadspris läggas på markpriset för terrasseringen. Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. 16(36)

17 100 Dnr Yttrande över Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen lämnar kommunchefens skrivelse daterad som yttrande över förslaget till Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg. Region Kronoberg har sänt ut trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län på remiss. Växjö kommun har fått anstånd att lämna svar senast 4/3. Trafikförsörjningsprogramet ska uttrycka den långsiktiga strategin för kollektivtrafiken. Dels för att ge stöd för utveckling av den infrastruktur som behövs, dels för att utgöra grund för beslut om trafikplikt (vilken trafik som ska upphandlas) men också för att visa medborgare och näringsliv vilka ambitioner som finns för tillgänglighet via kollektivtrafik och därmed underlätta lokalieringsbeslut. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 5 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till synpunkter på förslaget. Av skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommun anser att både den regionala utvecklingsstrategin (RUSen) och trafikförsörjningsprogramet behöver kompletteras med en strategi för ökat kollektivtrafikresande på korta regionala sträckor. Detta dels för att stärka regionen och dels för att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till minskad klimatpåverkan. Vi bedömer att trafikförsörjningsprogramet har överskattat potentialen för kollektivtrafikresande i flera längre stråk dels eftersom pendlingsstatistiken över länsgräns som presenteras avser kommunkommun och inte tätort-tätort och dels eftersom restiderna eller restidskvoterna i några relationer är höga och därmed oattraktiva. Växjö kommun saknar också en bedömning av kostnader och restideffekter av ny trafik eller utbyggd infrastruktur. För att ha råd med de viktigaste stråken bör fler bort prioriteringar göras bland de svagare stråken. Vi anser också att programmet är för otydligt om stråkens sträckning och inriktning. Växjö kommun bedömer att en Höghastighetsbana i sträckning Växjö-Jönköping 17(36)

18 100 fortsättning starkt kan bidra till regionens utveckling och bör inarbetas i programmet. Hållplatshandboken är en god början men behöver kompletteras med förslag till klasstillhörighet för enskilda hållplatser och analys av investeringsbehov. Vi önskar ta ställning till den igen när detta finns. 18(36)

19 101 Dnr Yttrande över planbesked för del av Gårdsby-Tofta 1:362 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ställer positivt till att pröva förutsättningarna för en detaljplan för del av Gårdsby-Tofta 1:362 i Sandsbro, Växjö stad, samt lämnar följande synpunkter: Framtidens boende för äldre I projektet Framtidens boende för äldre konstateras det att äldres flyttmönster är lokalt och att det är viktigt att erbjuda seniorboende i samtliga stadsdelar och tätorter i kommunen. Närhet till offentlig eller kommersiell service är en viktig aspekt vid ny- eller ombyggnad av seniorboende. Toftagården ligger i direkt anslutning till det nu aktuella området. Ur detta perspektiv är det positivt med seniorboende inom det aktuella området. Förskola Det finns en förskola med två avdelningar med sammanlagt 40 förskoleelever i direkt anslutning till området. Förskolan använder ibland naturområdet och inom området finns bland annat en grillplats. En tidig dialog med förskolan bör föras för att se hur förskolan nyttjar området. Inom 100 meter från förskolan finns ett något större grönområde. Grönstruktur Området finns inte särkskilt redovisat i Grönstrukturprogrammet för Växjö stad samtidigt som denna del av Sandsbro är väl försörjt på grönområden för friluftsliv och rekreation. In- och utfart Munkagårdsvägen är en markerad huvudgata och ett prioriterat stråk för kollektivtrafikstråk, varför ytterligare en in- och utfart mot vägen inte är lämplig. Det alternativ som kvarstår är en anslutning till Lancastervägen och hur en sådan lösning ska utformas behöver studeras närmare. 19(36)

20 101 fortsättning Vidingehem har ansökt till byggnadsnämnden om planändring inom den aktuella fastigheten för att kunna bygga seniorboende. Marken ägs av Växjö kommun och är idag planlagd som naturmark. Området är cirka 5000 kvm stort. Byggnadsnämnden har översänt ärendte till kommunstyrelsen för yttrande. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnar förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningsförvaltningen är positiv till en planändring men att man bör ta hänsyn till seniorboende, förskola, grönstruktur samt in- och utfarter. Beslutet skickas till Byggnadsnämnden 20(36)

21 102 Dnr Kommunstyrelsens ansvarsområden Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsens fördelar de politiska ansvarsområdena enligt följande: Ansvarsområde Förtroendevalda Tjänstemän Infrastruktur Arenastaden Stationsområdet Landsbygd Folkhälsa och sociala företag Stadsutvecklingsråd/cityfrågor Samverkansråd Nils Fransson (FP), Tony Lundstedt (S) Per Schöldberg (C), Gunnar Storbjörk (S) Per Schöldberg (C), Gunnar Storbjörk (S) Eva Johansson (C), Carin Högstedt (V) Jon Malmqvist (KD), Tomas Thornell (S) Anna Tenje (M), Tomas Thornell (S) Eva Johansson (C), Carin Högstedt (V) Bostadsbyggande/träbyggnation Catharina Winberg (M), Tony Lundstedt (S) Integrations- och mångfaldsberedning Lars Edqvist (MP), Oliver Rosengren (M), Malin Lauber Kristina Thorvaldsson, Per- Olof Löfberg Mikael Johansson David Johansson Hans Ohlsson Jörgen Gustavsson Blommendahl, Jesserina Flores Maria Sundell Isling, Hans Andrén Helen Karlsson Jakobsson Paul Herbertsson, Magnus Bengtsson Anna Karlsson 21(36)

22 Miljöberedning Brottsförebyggande råd Universitetsråd (S) Bo Frank (M), Cheryl Jones Fur (MP), Åsa Karlsson Björkmarker (S) Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Åsa Karlsson Björkmarker (S) Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Åsa Karlsson Björkmarker (S) Julia Ahlrot Bo Tenland Kommunchef 2. Kommunstyrelsen bemyndigar Anna Tenje (M) och Åsa Karlsson Björkmarker (S) att ta fram beskrivningar för de olika ansvarsområdena. Kommunstyrelsen har under tidigare mandatperioder angett politiska ansvarsområden för utvalda ledamöter i kommunstyrelsen i syfte att bättre kunna bevaka frågorna inom dessa områden. 22(36)

23 103 Dnr Redovisning av uppdrag om information om nätet av laddstolpar för elbilar i Växjö kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget. Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att på kommunens hemsida tydligt informera om det befintliga nätet av laddstolpar i kommunen och var dessa finns och att kontinuerligt uppdatera denna information i takt med att nätet byggs ut. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 12 februari 2015 lämnat en redovisning av uppdraget att tydligt informera om det befintliga nätet av laddstolpar i kommunen och var dessa finns och att kontinuerligt uppdatera denna information i takt med att nätet byggs ut. Kommunikationsenheten har uppdaterat den redan befintliga sidan på kommunens webb. Sidan är placerad under Trafik- och samhällsplaner/ Parkera och tanka bilen/ Tanka och ladda bilen och hittas enkelt från kommunens startsida. Här finns all information om laddstolpar samt karta var de finns. Kartan uppdateras kontinuerligt när fler stolpar sätts upp. Planeringkontoret på kommunledningsförvaltningen ansvarar för uppdateringen. 23(36)

24 104 Dnr Uppdrag om planläggning för Växjö 13:32 m.fl. samt förlängning av ramavtal Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanläggning av Telestadshöjden med intentioner enligt antaget planprogram. 2. Kommunstyrelsen förlänger ramavtal med Skanska Mark och Exploatering Bygg AB, till , angående gemensam planering av Telestadshöjden. Kommunstyrelsen antog den 1 april 2014 ett planprogram för Telestadshöjden som underlag för kommande detaljplanering. Telestadshöjden är beläget mellan Vikaholm och Teleborgsvägen, söder om Torparvägen, bilaga 1. Området består av 3 huvudsakliga bebyggelseområden som tillsammans kan rymma uppskattningsvis 500 bostäder. Planprogrammets syfte var att ge övergripande målsättningar för fortsatt detaljplanearbete inom planområdet. Området föreslås vara blandat med flerbostadshus, grupphus och enfamiljshus. Även service och handel ska kunna rymmas inom området. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 12 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att för att möjliggöra fortsatt utveckling av planprogrammets intentioner föreslås nu byggnadsnämnden påbörja arbetet med detaljplaneläggning. Skanska Mark och Exploatering Bygg AB äger 78% av området och Växjö kommun äger 22%. Ett ramavtal har tecknats mellan parterna för att gemensamt planera området. Ramavtalet behandlar planeringsfasen som innefattar utredningar, detaljplanearbete samt förändring av fastighetsgränser. Avtalet gick ut (36)

25 105 Dnr Detaljplan för Värendsvallen 3, Arenastaden, Växjö kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ny detaljplanläggning av de delar i Arenastaden som kallas område 1 och 10 i vision Arenastaden i Växjö Gällande detaljplan avser hela Arenastadsområdet och vann laga kraft Detaljplan tillåter idrott, handel och bostäder i upp till 16 våningar. Hela området är redovisat som kvartersmark. I fjol antogs av kommunfullmäktige en vision för Arenastaden som ska ge stöd för fortsatt marktilldelning för byggnation och för ändring i detaljplanen som bla ska reglera allmän plats. I visionen uttalas också att den fortsatta planeringen av Arenastaden ska tillse att området kommer att inrymma minst 700 bostäder. I visionen utpekas ett område, kallat område 1, i sydvästra delen, för bostadsbebyggelse. I direkt anslutning till detta bostadsområde utpekas även ett område, kallat område 10, för att skapa gröna vistelseytor. Se aktuella områden i bilaga 1. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 11 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att En idéskiss för hur område 1 skulle kunna bebyggas finns nu framtagen, se bilaga 2. Ideskissen redovisar en tät och hög stadsmässig bebyggelse med ca 300 bostäder. Idéskissen redovisar också översiktligt hur allmänna gator och ytor planeras i området. Generella markanvisningar finns med flera företag som är intresserade av att medverka i byggnationen av det aktuella området. 25(36)

26 105 fortsättning För att komma vidare är det nu lämpligt att ta fram en ny detaljplan. Denna plan ska reglera allmän plats och kvartersstruktur för att kunna genomföra utbyggnad av kommunala anläggningar och sälja färdiga fastigheter till intresserade byggherrar. I samband med att område 1 planläggs för tät bebyggelse är det lämpligt att planlägga område 10 för natur eller parkändamål för att säkra de boendes tillgång till en grön fri vistelseyta i närområdet. Denna föreslagna planläggning är ett första steg i arbetet att reglera in allmän plats i hela Arenastaden enligt visionens intention. Som utgångspunkt för detaljplanläggning föreslås den antagna visionen och framtagen idéskiss. Ett genomförande med bebyggelse enligt idéskiss och med ett markpris enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen om 1800 kr/m2,(bta) kommer att ge ett ekonomiskt överkott för detta delprojekt på ca 26 mkr. Förslagsvis genomförs ny detaljplanläggning, detaljprojektering och samverkan med intresserade byggherrar parallellt. Om inget oförutsett inträffar skulle därmed planeringsfasen, inkl detaljplan, kunna vara färdig under 2015, byggnation av VA och gata pågå under vintern 2015/2016 och husbyggnation starta våren (36)

27 106 Dnr Utdelning från Klimatkontot 2015 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att medel från klimatkontot delas ut till följande projekt: Förvaltning/Bolag Projekt Medel Växjö Energi Elnät AB Ladda Växjö kr Tekniska förvaltningen Resejämföraren kr Kultur- och LED-belysning på kr fritidsförvaltningen elljusspår Kultur- och Koldioxidens boja kr fritidsförvaltningen Tekniska förvaltningen Ellastcyklar och elverktyg kr Kommunstyrelsen delar varje år ut medel till olika projekt från det så kallade Klimatkontot. Sju stycken ansökningar om medel till olika projekt har inkommit. Kriterierna för att få projektmedel från klimatkontot är klimatnytta, innovation och god spridningspotential. Klimatkontots budget för 2015 omfattar kronor. Totalt ansöktes det om projektmedel motsvarande kr Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till fördelning av medel ur Klimatkontot för Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen föreslår att fem av sju ansökningar tilldelas medel. 27(36)

28 107 Dnr Höjd CO2-avgift för ökat underlag till Klimatkontot Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen höjer CO2-avgiften till Klimatkontot till 150 kr/ton. Klimatkontot finansieras genom avgifter från förvaltningar och bolag baserat på mängden koldioxidutsläpp. I takt med framgångsrikt arbete med att sänka CO 2 -utsläppen sjunker de inbetalade avgifterna vilket medför att underlaget för att betala ut medel för klimatsmarta projekt minskar. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 februari föreslagit att kommunstyrelsen höjer CO 2 -avgiften från till 150 kr/ton fossilt CO 2. Idag betalar kommunens förvaltningar och bolag 100 kronor per ton CO2 som de släpper ut genom sina transporter. 28(36)

29 108 Dnr Nytt bostadsförsörjningsprogram Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringskontoret i uppdrag att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för perioden Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar både tillväxt och välfärd i en kommun. Växjö kommun är en tillväxtregion och idag är befolkningstillväxten stabil med ökning på drygt 1000 personer om året. I översiktsplanen för Växjö stad fastslås att staden ska planeras för invånare år För att möta de olika krav som en växande stad ställer behövs en samordnad och strategisk bostadsplanering. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 13 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2013:866). Riktlinjerna ska minst innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och hur kommunerna ska nå uppsatta mål. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Det innebär att kommunerna har förhållandevis stor frihet att utforma ett bostadsförsörjningsprogram som motsvarar kommunens egna förutsättningar och behov. Växjös nu gällande Bostadsförsörjningsprogram för Växjö kommun avser perioden och innehåller en beskrivning av befolkningsutveckling och demografi, riktlinjer för bostadsförsörjningen och en handlingsplan för nämnder och bolag med fokus på de bostadssociala grupperna äldre, ungdomar, nyanlända och exkluderade. En första utvärdering av bostadsförsörjningsprogrammet redovisades i kommunstyrelsen november (36)

30 108 fortsättning Det första steget i framtagandet av ett nytt program är en andra utvärdering av programmet. Planeringskontoret samordnar arbetet framtagandet av ett nytt bostadsförsörjningsprogram men hela kommunkoncernen berörs. 30(36)

31 109 Dnr Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och Växjö kommuner Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beviljar Värends räddningstjänstförbund tillstånd för hantering av brandfarliga varor på fastigheten Lågan 19, Fagrabäcksvägen 5, Växjö. Värends räddningstjänstförbund har den 14 januari 2015 inkommit med en ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor på fastigheten Lågan 19 i Växjö. Värends räddningstjänstförbund är Växjö kommuns tillståndsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, men bedriver även själva tillståndspliktig hantering. Förbundet anser dock att man inte kan bevilja sin egen hantering avseende fastigheten Lågan 19 i Växjö och har därmed ansökt hos kommunstyrelsen om tillstånd. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 16 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Stadsbyggnadskontoret har skött handläggningen av ärendet för kommunstyrelsens räkning. Stadsbyggnadskontoret har meddelat följande: Värends Räddningstjänst söker tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. Värends Räddningstjänst söker tillstånd för hantering av brandfarliga vätskor och gaser. Dessa varor används i deras verksamhet. Brandfarliga vätskor ska inte placeras nära brandfarliga gaser. Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 C och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan, vätgas, DME (dimetyleter), ammoniak och acetylen. Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 C. I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60 C och vätskor med flampunkt mellan 60 C och 100 C. För gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 C eller högre gäller samma undantag från tillståndsplikt som för brandfarliga vätskor med 31(36)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. Tid 2014-05-06, kl. 13:30 Plats A-salen, Växjö kommun Kristoffer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. Tid 2014-06-03, kl. 10.00 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-09-07 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 Tid och plats Tisdagen den 15 september 2015 kl. 14:00 i

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29. Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i A-salen, Växjö kommun

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29. Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i A-salen, Växjö kommun KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 30. Tid och plats Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer