SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Åsa Karlsson Björkmarker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24. Åsa Karlsson Björkmarker"

Transkript

1 Tid och plats A-salen klockan Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (S) Catharina Winberg (M) Jon Malmqvist (KD) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Cheryl Jones Fur (MP) Tony Lundstedt (S) Eva Johansson (C) Nils Fransson (FP) Ove Dahl, kommunchef Anneli Ekstedt, förvaltningschef 93 Lars Wennerstål, förvaltningschef 94 Marie Hallsten Eriksson, fastighetskoordinator 95 Paul Herbertsson, planeringschef 92 Fredrik Pettersson, sekreterare Övriga Tobias Adersjö, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden 93 Erik Jansson, 2 vice ordförande byggnadsnämnden 94 Justering Justerare Plats och tid Åsa Karlsson Björkmarker Kommunkansliet Justerade paragrafer Ärendena behandlades i följande ordning , 96, 93, , 112, 111, Anmärkning (36)

2 Underskrifter Sekreterare Fredrik Pettersson Ordförande Bo Frank Justerare Åsa Karlsson Björkmarker 2(36)

3 Bevis om anslag av protokoll kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet kommunkansliet Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Fredrik Pettersson 3(36)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskott ärenden den 24 februari Dnr Justering av protokoll Dnr Information om exploateringsekonomin på landsbygden Dnr Internbudgetdialog miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr Internbudgetdialog byggnadsnämnden Dnr Information om byggnation av ny förskola/skola i Bergunda Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Dnr Fortsatt projektering av gruppboende i Högstorp Dnr Ombud till ordinarie fiskestämma i Växjösjöarnas fiskevårdsområdesförening Dnr Fastställande av markpris på Torparängen och Hovshaga centrum Dnr Yttrande över Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg Dnr Yttrande över planbesked för del av Gårdsby-Tofta 1: Dnr Kommunstyrelsens ansvarsområden Dnr Redovisning av uppdrag om information om nätet av laddstolpar för elbilar i Växjö kommun Dnr Uppdrag om planläggning för Växjö 13:32 m.fl. samt förlängning av ramavtal Dnr Detaljplan för Värendsvallen 3, Arenastaden, Växjö kommun (36)

5 106 Dnr Utdelning från Klimatkontot Dnr Höjd CO2-avgift för ökat underlag till Klimatkontot Dnr Nytt bostadsförsörjningsprogram Dnr Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och Växjö kommuner Dnr Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll Dnr Övrigt Dnr Ansökan från Coompanion Kronoberg om medfinansiering för projektet Step Two (36)

6 91 Dnr Justering av protokoll Åsa Karlsson Björkmarker utse att justera dagens protokoll. 6(36)

7 92 Dnr Information om exploateringsekonomin på landsbygden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Paul Herbertsson informerar om exploateringsekonomin i de mindre orterna i kommunen. Herbertsson går bland annat igenom prissättning i jämförelse med investeringskostnader för tomter i Rottne, Gemla, Braås och Ingelstad. 7(36)

8 93 Dnr Internbudgetdialog miljö- och hälsoskyddsnämnden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Tobias Adersjö och Anneli Ekstedt informerar om miljö- och hälsoskyddsnämndens internbudget för 2015 och hur man ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i budget (36)

9 94 Dnr Internbudgetdialog byggnadsnämnden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Nils Fransson, Tony Lundstedt, Erik Jansson och Lars Wennerstål informerar om byggnadsnämndens internbudget för 2015 hur man ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i budget Extra fokus kommer att ligga på förtätningar i Växjö stad med anledning av förändrade bullerregler. 9(36)

10 95 Dnr Information om byggnation av ny förskola/skola i Bergunda Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Kommunstyrelsens ska den 3 mars 2015 ta ställning till utbildningsnämndens begäran om att i samarbete med VöFAB få utföra nybyggnad av förskola/skola i Bergunda för en investeringsutgift på 310 mkr, baserad på anbud, och med en preliminär tillkommande hyra på 27 mkr/år. Marie Hallsten Eriksson informerar om ärendet inför beslut. 10(36)

11 96 Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Ove Dahl informerar om amortering av lån för arenastadsbolagen. Nils Fransson (FP) informerar om att han tillsammans med Tony Lundstedt och Kristina Thorvaldsson föregående vecka träffat den så kallade Sverigeförhandlingen som arbetar för höghastighetsjärnvägar i Sverige. Eva Johansson (C) berättar att man gratulerat Kafé Deluxe till utmärkelsen Årets Klubb. Per Schöldberg (C) informerar från senaste mötet med VD-klubben. Åsa Karlsson Björkmarker (S) informerar om hennes och Bo Franks (M) besök i Åre där man tillsammans med Östersunds kommun diskuterade miljöfrågor. Bo Frank (M) informerar om att Växjö kommun kommer medverka vid Almedalsveckan 2015 med en stark miljöprofil. 11(36)

12 97 Dnr Fortsatt projektering av gruppboende i Högstorp Arbetsutskottets beslut Arbetsutskott godkänner omsorgsnämndens begäran om att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med lokalförsörjningsgruppen genomföra fortsatt projektering för nytt gruppboende på Växjö 11:46 i Högstorp samt att återkomma med begäran att få genomföra anbudsförfrågan. Omsorgsnämnden beslutade 7/2015 att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med lokalförsörjningsgruppen genomföra fortsatt projektering för nytt gruppboende på Växjö 11:46 i Högstorp samt att återkomma med begäran att få genomföra anbudsförfrågan. Ärendet översändes till kommunstyrelsens arbetsutskott för godkännande. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 12 februari redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att befintligt gruppboende i kvarteret Liden på Spjutvägen 2 i Växjö, som ägs av Växjö Fastighetsförvaltning AB VöFAB, behöver ersättas. Förslaget är att låta bygga nytt gruppboende på Växjö 11:46 i Högstorp och då samtidigt utöka antal lägenheter till tio. De tio lägenheterna placeras med fem lägenheter i två tydligt åtskilda boenden, för att kunna få socialstyrelsens godkännande. En personaldel planeras kunna serva båda boendena. Preliminär investeringsutgift för projektet är 17 mkr. Beslutet skickas till Omsorgsnämnden Kommunchefen (fastighetskoordinatorn) 12(36)

13 98 Dnr Ombud till ordinarie fiskestämma i Växjösjöarnas fiskevårdsområdesförening 2015 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen att utse Växjö kommuns ombud vid ordinarie fiskestämma i Växjösjöarnas fiskevårdsområdesförening den 18 mars Ombudet får i uppdrag att rösta för: Styrelsens och revisorernas berättelse, enligt förslag. Ansvarsfrihet för styrelsen. Ersättning till styrelsen och revisorerna, enligt förslag. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt suppleanter, enligt förslag. Val och revisorer och suppleanter, enligt förslag. Utseende av valberedning, enligt förslag. Frågan om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse, enligt förslag. Styrelsens förslag till budget. Upplåtelse av kräftfiske i Växjösjön, enligt förslag. Växjö kommun har i egenskap av medlem i Växjösjöarnas fiskevårdsområdesförening kallats till ordinarie fiskestämma den 18 mars 2015 klockan på Kvarnhagskällan. 13(36)

14 99 Dnr Fastställande av markpris på Torparängen och Hovshaga centrum Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum; Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1000 kr/m 2 BTA. Radhustomter: 800 kr/m 2. Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Torparängen Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1400 kr/m 2 BTA. Vid byggnation med trästomme avgår 200 kr/m 2 BTA. Villatomter: 1200 kr/m 2 Radhustomter: 900 kr/m 2 Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m 2 Mark för begravningsplats: 30 kr/m 2 3. Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett upplåtelseform. 4. Vid en eventuell grovterrassering av tomterna får ett självkostnadspris läggas på markpriset för terrasseringen. Stadsutvecklingsprojekten Hovshaga centrum och Torparängen baseras på planprogram som antagits av kommunstyrelsen. För Hovshaga centrum finns även en detaljplan, vilken vann laga kraft För Torparängen kommer samråd för detaljplan att genomföras i mars Markanvisning på Hovshaga centrum planeras till sommaren 2015 och en byggstart av 14(36)

15 99 fortsättning infrastrukturen hösten Markanvisningen för Torparängen kommer att genomföras efter det att detaljplanen fått laga kraft vilket beräknas bli i oktober Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 5 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att En oberoende värdering av mark till ett angränsande område till Hovshaga centrum (Hovsdal) gjordes Värderingen visar på ett marknadsvärde på tomtmark för friliggande småhus på 800 kr/m 2 råmark och för flerbostadsbebyggelse (storkvarter) på 1300 kr/m 2 råmark. En ny oberoende värdering av marken för Hovshaga centrum och Torparängen gjordes Marknadsvärdet på tomtmark, för flerbostadsbebyggelse (storkvarter) och för radhusbebyggelse bedömdes likvärdigt för både Hovshaga centrum och Torpängen. Värderingen visar att radhustomterna har ett värde på kr/tomt och att kvarter för flerbostadsbebyggelse (storkvarter) har ett värde på ca 1600 kr/m 2 BTA. Föreslagen prisnivå är medvetet lagd lägre än värderingen. Detta dels för att ligga i nivå med liknande försäljningar som kommunen genomfört i Växjö, dels för att det finns en större osäkerhet i värderingen riktighet i ett projekts inledande skede. Torparängen bedöms som ett mer attraktivt område med dess sjöläge och närhet till centrum och marknadsvärdet på tomtmark bör därför ligga högre för Torparängen än för tomtmark på Hovshaga centrum. Yrkanden Bo Frank (M): 1. Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum: Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1000 kr/m 2 BTA. Radhustomter: 800 kr/m 2. Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Torparängen: 15(36)

16 99 fortsättning Storkvarter, d.v.s. tomtmark för flerbostadsbebyggelse: 1400 kr/m 2 BTA. Vid byggnation med trästomme avgår 200 kr/m 2 BTA. Villatomter: 1200 kr/m 2 Radhustomter: 900 kr/m 2 Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m 2 Mark för begravningsplats: 30 kr/m 2 3. Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett upplåtelseform. 4. Vid en eventuell grovterrassering av tomterna får ett självkostnadspris läggas på markpriset för terrasseringen. Gunnar Storbjörk (S): 1. Kommunstyrelsen beslutar att markpriset per kvadratmeter och Torparängen avseende storkvarter, villatomter samt radhustomter för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum ska vara samma utan att de totala intäkterna förändras. 2. Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum: Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m Kommunstyrelsen antar följande markpriser för stadsutvecklingsprojekt Torparängen: Verksamhetsmark (skola): 500 kr/m 2 Mark för begravningsplats: 30 kr/m 2 4. Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett upplåtelseform. 5. Vid en eventuell grovterrassering av tomterna får ett självkostnadspris läggas på markpriset för terrasseringen. Beslutsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. 16(36)

17 100 Dnr Yttrande över Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen lämnar kommunchefens skrivelse daterad som yttrande över förslaget till Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg. Region Kronoberg har sänt ut trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län på remiss. Växjö kommun har fått anstånd att lämna svar senast 4/3. Trafikförsörjningsprogramet ska uttrycka den långsiktiga strategin för kollektivtrafiken. Dels för att ge stöd för utveckling av den infrastruktur som behövs, dels för att utgöra grund för beslut om trafikplikt (vilken trafik som ska upphandlas) men också för att visa medborgare och näringsliv vilka ambitioner som finns för tillgänglighet via kollektivtrafik och därmed underlätta lokalieringsbeslut. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 5 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till synpunkter på förslaget. Av skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommun anser att både den regionala utvecklingsstrategin (RUSen) och trafikförsörjningsprogramet behöver kompletteras med en strategi för ökat kollektivtrafikresande på korta regionala sträckor. Detta dels för att stärka regionen och dels för att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till minskad klimatpåverkan. Vi bedömer att trafikförsörjningsprogramet har överskattat potentialen för kollektivtrafikresande i flera längre stråk dels eftersom pendlingsstatistiken över länsgräns som presenteras avser kommunkommun och inte tätort-tätort och dels eftersom restiderna eller restidskvoterna i några relationer är höga och därmed oattraktiva. Växjö kommun saknar också en bedömning av kostnader och restideffekter av ny trafik eller utbyggd infrastruktur. För att ha råd med de viktigaste stråken bör fler bort prioriteringar göras bland de svagare stråken. Vi anser också att programmet är för otydligt om stråkens sträckning och inriktning. Växjö kommun bedömer att en Höghastighetsbana i sträckning Växjö-Jönköping 17(36)

18 100 fortsättning starkt kan bidra till regionens utveckling och bör inarbetas i programmet. Hållplatshandboken är en god början men behöver kompletteras med förslag till klasstillhörighet för enskilda hållplatser och analys av investeringsbehov. Vi önskar ta ställning till den igen när detta finns. 18(36)

19 101 Dnr Yttrande över planbesked för del av Gårdsby-Tofta 1:362 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ställer positivt till att pröva förutsättningarna för en detaljplan för del av Gårdsby-Tofta 1:362 i Sandsbro, Växjö stad, samt lämnar följande synpunkter: Framtidens boende för äldre I projektet Framtidens boende för äldre konstateras det att äldres flyttmönster är lokalt och att det är viktigt att erbjuda seniorboende i samtliga stadsdelar och tätorter i kommunen. Närhet till offentlig eller kommersiell service är en viktig aspekt vid ny- eller ombyggnad av seniorboende. Toftagården ligger i direkt anslutning till det nu aktuella området. Ur detta perspektiv är det positivt med seniorboende inom det aktuella området. Förskola Det finns en förskola med två avdelningar med sammanlagt 40 förskoleelever i direkt anslutning till området. Förskolan använder ibland naturområdet och inom området finns bland annat en grillplats. En tidig dialog med förskolan bör föras för att se hur förskolan nyttjar området. Inom 100 meter från förskolan finns ett något större grönområde. Grönstruktur Området finns inte särkskilt redovisat i Grönstrukturprogrammet för Växjö stad samtidigt som denna del av Sandsbro är väl försörjt på grönområden för friluftsliv och rekreation. In- och utfart Munkagårdsvägen är en markerad huvudgata och ett prioriterat stråk för kollektivtrafikstråk, varför ytterligare en in- och utfart mot vägen inte är lämplig. Det alternativ som kvarstår är en anslutning till Lancastervägen och hur en sådan lösning ska utformas behöver studeras närmare. 19(36)

20 101 fortsättning Vidingehem har ansökt till byggnadsnämnden om planändring inom den aktuella fastigheten för att kunna bygga seniorboende. Marken ägs av Växjö kommun och är idag planlagd som naturmark. Området är cirka 5000 kvm stort. Byggnadsnämnden har översänt ärendte till kommunstyrelsen för yttrande. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnar förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningsförvaltningen är positiv till en planändring men att man bör ta hänsyn till seniorboende, förskola, grönstruktur samt in- och utfarter. Beslutet skickas till Byggnadsnämnden 20(36)

21 102 Dnr Kommunstyrelsens ansvarsområden Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsens fördelar de politiska ansvarsområdena enligt följande: Ansvarsområde Förtroendevalda Tjänstemän Infrastruktur Arenastaden Stationsområdet Landsbygd Folkhälsa och sociala företag Stadsutvecklingsråd/cityfrågor Samverkansråd Nils Fransson (FP), Tony Lundstedt (S) Per Schöldberg (C), Gunnar Storbjörk (S) Per Schöldberg (C), Gunnar Storbjörk (S) Eva Johansson (C), Carin Högstedt (V) Jon Malmqvist (KD), Tomas Thornell (S) Anna Tenje (M), Tomas Thornell (S) Eva Johansson (C), Carin Högstedt (V) Bostadsbyggande/träbyggnation Catharina Winberg (M), Tony Lundstedt (S) Integrations- och mångfaldsberedning Lars Edqvist (MP), Oliver Rosengren (M), Malin Lauber Kristina Thorvaldsson, Per- Olof Löfberg Mikael Johansson David Johansson Hans Ohlsson Jörgen Gustavsson Blommendahl, Jesserina Flores Maria Sundell Isling, Hans Andrén Helen Karlsson Jakobsson Paul Herbertsson, Magnus Bengtsson Anna Karlsson 21(36)

22 Miljöberedning Brottsförebyggande råd Universitetsråd (S) Bo Frank (M), Cheryl Jones Fur (MP), Åsa Karlsson Björkmarker (S) Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Åsa Karlsson Björkmarker (S) Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Åsa Karlsson Björkmarker (S) Julia Ahlrot Bo Tenland Kommunchef 2. Kommunstyrelsen bemyndigar Anna Tenje (M) och Åsa Karlsson Björkmarker (S) att ta fram beskrivningar för de olika ansvarsområdena. Kommunstyrelsen har under tidigare mandatperioder angett politiska ansvarsområden för utvalda ledamöter i kommunstyrelsen i syfte att bättre kunna bevaka frågorna inom dessa områden. 22(36)

23 103 Dnr Redovisning av uppdrag om information om nätet av laddstolpar för elbilar i Växjö kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget. Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att på kommunens hemsida tydligt informera om det befintliga nätet av laddstolpar i kommunen och var dessa finns och att kontinuerligt uppdatera denna information i takt med att nätet byggs ut. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 12 februari 2015 lämnat en redovisning av uppdraget att tydligt informera om det befintliga nätet av laddstolpar i kommunen och var dessa finns och att kontinuerligt uppdatera denna information i takt med att nätet byggs ut. Kommunikationsenheten har uppdaterat den redan befintliga sidan på kommunens webb. Sidan är placerad under Trafik- och samhällsplaner/ Parkera och tanka bilen/ Tanka och ladda bilen och hittas enkelt från kommunens startsida. Här finns all information om laddstolpar samt karta var de finns. Kartan uppdateras kontinuerligt när fler stolpar sätts upp. Planeringkontoret på kommunledningsförvaltningen ansvarar för uppdateringen. 23(36)

24 104 Dnr Uppdrag om planläggning för Växjö 13:32 m.fl. samt förlängning av ramavtal Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanläggning av Telestadshöjden med intentioner enligt antaget planprogram. 2. Kommunstyrelsen förlänger ramavtal med Skanska Mark och Exploatering Bygg AB, till , angående gemensam planering av Telestadshöjden. Kommunstyrelsen antog den 1 april 2014 ett planprogram för Telestadshöjden som underlag för kommande detaljplanering. Telestadshöjden är beläget mellan Vikaholm och Teleborgsvägen, söder om Torparvägen, bilaga 1. Området består av 3 huvudsakliga bebyggelseområden som tillsammans kan rymma uppskattningsvis 500 bostäder. Planprogrammets syfte var att ge övergripande målsättningar för fortsatt detaljplanearbete inom planområdet. Området föreslås vara blandat med flerbostadshus, grupphus och enfamiljshus. Även service och handel ska kunna rymmas inom området. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 12 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att för att möjliggöra fortsatt utveckling av planprogrammets intentioner föreslås nu byggnadsnämnden påbörja arbetet med detaljplaneläggning. Skanska Mark och Exploatering Bygg AB äger 78% av området och Växjö kommun äger 22%. Ett ramavtal har tecknats mellan parterna för att gemensamt planera området. Ramavtalet behandlar planeringsfasen som innefattar utredningar, detaljplanearbete samt förändring av fastighetsgränser. Avtalet gick ut (36)

25 105 Dnr Detaljplan för Värendsvallen 3, Arenastaden, Växjö kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ny detaljplanläggning av de delar i Arenastaden som kallas område 1 och 10 i vision Arenastaden i Växjö Gällande detaljplan avser hela Arenastadsområdet och vann laga kraft Detaljplan tillåter idrott, handel och bostäder i upp till 16 våningar. Hela området är redovisat som kvartersmark. I fjol antogs av kommunfullmäktige en vision för Arenastaden som ska ge stöd för fortsatt marktilldelning för byggnation och för ändring i detaljplanen som bla ska reglera allmän plats. I visionen uttalas också att den fortsatta planeringen av Arenastaden ska tillse att området kommer att inrymma minst 700 bostäder. I visionen utpekas ett område, kallat område 1, i sydvästra delen, för bostadsbebyggelse. I direkt anslutning till detta bostadsområde utpekas även ett område, kallat område 10, för att skapa gröna vistelseytor. Se aktuella områden i bilaga 1. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 11 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att En idéskiss för hur område 1 skulle kunna bebyggas finns nu framtagen, se bilaga 2. Ideskissen redovisar en tät och hög stadsmässig bebyggelse med ca 300 bostäder. Idéskissen redovisar också översiktligt hur allmänna gator och ytor planeras i området. Generella markanvisningar finns med flera företag som är intresserade av att medverka i byggnationen av det aktuella området. 25(36)

26 105 fortsättning För att komma vidare är det nu lämpligt att ta fram en ny detaljplan. Denna plan ska reglera allmän plats och kvartersstruktur för att kunna genomföra utbyggnad av kommunala anläggningar och sälja färdiga fastigheter till intresserade byggherrar. I samband med att område 1 planläggs för tät bebyggelse är det lämpligt att planlägga område 10 för natur eller parkändamål för att säkra de boendes tillgång till en grön fri vistelseyta i närområdet. Denna föreslagna planläggning är ett första steg i arbetet att reglera in allmän plats i hela Arenastaden enligt visionens intention. Som utgångspunkt för detaljplanläggning föreslås den antagna visionen och framtagen idéskiss. Ett genomförande med bebyggelse enligt idéskiss och med ett markpris enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen om 1800 kr/m2,(bta) kommer att ge ett ekonomiskt överkott för detta delprojekt på ca 26 mkr. Förslagsvis genomförs ny detaljplanläggning, detaljprojektering och samverkan med intresserade byggherrar parallellt. Om inget oförutsett inträffar skulle därmed planeringsfasen, inkl detaljplan, kunna vara färdig under 2015, byggnation av VA och gata pågå under vintern 2015/2016 och husbyggnation starta våren (36)

27 106 Dnr Utdelning från Klimatkontot 2015 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att medel från klimatkontot delas ut till följande projekt: Förvaltning/Bolag Projekt Medel Växjö Energi Elnät AB Ladda Växjö kr Tekniska förvaltningen Resejämföraren kr Kultur- och LED-belysning på kr fritidsförvaltningen elljusspår Kultur- och Koldioxidens boja kr fritidsförvaltningen Tekniska förvaltningen Ellastcyklar och elverktyg kr Kommunstyrelsen delar varje år ut medel till olika projekt från det så kallade Klimatkontot. Sju stycken ansökningar om medel till olika projekt har inkommit. Kriterierna för att få projektmedel från klimatkontot är klimatnytta, innovation och god spridningspotential. Klimatkontots budget för 2015 omfattar kronor. Totalt ansöktes det om projektmedel motsvarande kr Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till fördelning av medel ur Klimatkontot för Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen föreslår att fem av sju ansökningar tilldelas medel. 27(36)

28 107 Dnr Höjd CO2-avgift för ökat underlag till Klimatkontot Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen höjer CO2-avgiften till Klimatkontot till 150 kr/ton. Klimatkontot finansieras genom avgifter från förvaltningar och bolag baserat på mängden koldioxidutsläpp. I takt med framgångsrikt arbete med att sänka CO 2 -utsläppen sjunker de inbetalade avgifterna vilket medför att underlaget för att betala ut medel för klimatsmarta projekt minskar. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 februari föreslagit att kommunstyrelsen höjer CO 2 -avgiften från till 150 kr/ton fossilt CO 2. Idag betalar kommunens förvaltningar och bolag 100 kronor per ton CO2 som de släpper ut genom sina transporter. 28(36)

29 108 Dnr Nytt bostadsförsörjningsprogram Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringskontoret i uppdrag att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för perioden Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar både tillväxt och välfärd i en kommun. Växjö kommun är en tillväxtregion och idag är befolkningstillväxten stabil med ökning på drygt 1000 personer om året. I översiktsplanen för Växjö stad fastslås att staden ska planeras för invånare år För att möta de olika krav som en växande stad ställer behövs en samordnad och strategisk bostadsplanering. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 13 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2013:866). Riktlinjerna ska minst innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och hur kommunerna ska nå uppsatta mål. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Det innebär att kommunerna har förhållandevis stor frihet att utforma ett bostadsförsörjningsprogram som motsvarar kommunens egna förutsättningar och behov. Växjös nu gällande Bostadsförsörjningsprogram för Växjö kommun avser perioden och innehåller en beskrivning av befolkningsutveckling och demografi, riktlinjer för bostadsförsörjningen och en handlingsplan för nämnder och bolag med fokus på de bostadssociala grupperna äldre, ungdomar, nyanlända och exkluderade. En första utvärdering av bostadsförsörjningsprogrammet redovisades i kommunstyrelsen november (36)

30 108 fortsättning Det första steget i framtagandet av ett nytt program är en andra utvärdering av programmet. Planeringskontoret samordnar arbetet framtagandet av ett nytt bostadsförsörjningsprogram men hela kommunkoncernen berörs. 30(36)

31 109 Dnr Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och Växjö kommuner Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beviljar Värends räddningstjänstförbund tillstånd för hantering av brandfarliga varor på fastigheten Lågan 19, Fagrabäcksvägen 5, Växjö. Värends räddningstjänstförbund har den 14 januari 2015 inkommit med en ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor på fastigheten Lågan 19 i Växjö. Värends räddningstjänstförbund är Växjö kommuns tillståndsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, men bedriver även själva tillståndspliktig hantering. Förbundet anser dock att man inte kan bevilja sin egen hantering avseende fastigheten Lågan 19 i Växjö och har därmed ansökt hos kommunstyrelsen om tillstånd. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 16 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Stadsbyggnadskontoret har skött handläggningen av ärendet för kommunstyrelsens räkning. Stadsbyggnadskontoret har meddelat följande: Värends Räddningstjänst söker tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. Värends Räddningstjänst söker tillstånd för hantering av brandfarliga vätskor och gaser. Dessa varor används i deras verksamhet. Brandfarliga vätskor ska inte placeras nära brandfarliga gaser. Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 C och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan, vätgas, DME (dimetyleter), ammoniak och acetylen. Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 C. I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60 C och vätskor med flampunkt mellan 60 C och 100 C. För gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 C eller högre gäller samma undantag från tillståndsplikt som för brandfarliga vätskor med 31(36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-03 Tid och plats A-salen, kl. 11.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Per Schöldberg (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-03-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-03-01 Tid och plats A-salen, kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-07 Tid och plats A-salen, kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Cheryl Jones Fur (MP) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Tony Lundstedt

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Tid: Tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 13:15-14:40

Tid: Tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 13:15-14:40 2013- Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott Tid: Tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 13:15-14:40 Plats: Stigbygeln Beslutande: Lennart Holmlund (S), ordförande Anders Ågren (M), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Per Schöldberg (C) 2:e vice ordförande Jon Malmqvist (KD) Catharina Winberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18 Tid och plats Kronobergsrummet, kl. 14:00-14.35 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Ellen Rube trafikplanerare Tel. 0470-415 39 Kommunstyrelsen Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända nedanstående

Läs mer

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Innehåll 1 Sammanfattning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 3 1.4 Definitioner 4 2 Markanvisningar 4 2.1 Utgångspunkter och mål 4 2.1.1 Olika

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kallelse- och föredragningslista

Kallelse- och föredragningslista 2009-02-12 Kallelse- och föredragningslista Sammanträde med Enligt uppdrag av Fastighetsnämnden Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum Torsdagen den 19 februari 2009 Plats och tid Sammanträdesrum

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00.

Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00. Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00. Beslutande Ledamöter Carl-Johan Berthilsson (M), Ordförande Carin Söderberg (S), Vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer