Projektbeskrivning FUEL - Framtidens Unga Engagerade Ledare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning FUEL - Framtidens Unga Engagerade Ledare!"

Transkript

1 Projektbeskrivning FUEL - Framtidens Unga Engagerade Ledare Sammanfattning KFUM är en rörelse av unga människor, för unga människor. Som världens äldsta och största ungdomsorganisation involverar vi ca 70 miljoner människor runt om i världen och har en stor erfarenhet av att bidra till att unga får en meningsfull tillvaro där de växer som individer. Vi är övertygade att unga människors vardag idag kommer att påverka hur vårt samhälle ser ut i framtiden. För att vi ska få en bättre gemensam framtid behöver vi trygga och modiga människor som bryr sig om sig själva och andra. Detta får vi genom att skapa möjligheter för unga människor att utvecklas och må bra. Vi har i KFUM Syd regionen i nuläget ca 70 föreningar med engagerade ledare som alla aktivt bidrar till detta. Genom att vara aktiv i en förening och få möjlighet att utveckla sina intressen och att agera i grupp tillsammans med andra uppnås många vinster för såväl samhället som individen. Vi är övertygade om att våra insatser bidrar till minskad social utslagning och utanförskap. Vi når många redan nu. Men vi känner att vi inte nöjda med det som är. Föreningarnas roll i samhället förändras och vi med den. Vi vill med vårt kunnande och våra nätverk bidra till att ta nästa steg så att vi kan nå ännu fler barn och unga i behov och bidra till att de får en meningsfull fritid och tillvaro. Vi är också angelägna om att nå nya målgrupper, både ledare och barn/unga som vi normalt inte når genom vårt traditionella arbete. Vägen till att nå fler barn och unga som annars riskerar att hamna i utanförskap tror vi går genom att vi utvecklar engagerade ledare. Och att vi tror att vi behöver tänka i nya banor och utveckla nya arenor för att nå dessa. Vi tror också att många av våra erfarna ledare behöver en energikick i sitt arbete med impulser utifrån för att möta samhällets behov. Vi vill därför skapa ett mentorskapsprogram som vänder sig till ungdomar/presumtiva ledare runt om i Skåne. Ungdomar som har en längtan att förändra sin förening eller bara brinner för en idé och inte vet hur man ska göra för att förverkliga den. Vi tror på styrkan i föreningslivet och vi vill genom mentorskap ta tillvara på all den kompetens som finns bland våra erfarna ledare. Programmet blir därför ett win/winkoncept där båda parter lär av varandra. Vi kommer att noga matcha adepter och mentorer för att få så utvecklande möten som möjligt både för adepten och mentorn. Programmet kommer att pågå under 18 månader och följa en strukturerad form som inbegriper såväl ledarskapsprogram i grupp som individuella möten. Genom att mixa dessa delar får våra deltagare en gedigen erfarenhet kring engagemang, ledarskap, personlig utveckling, grupprocessor, konflikthantering. Deltagarna har en stor möjlighet att påverka innehållet i programmet utifrån egna behov. Vi planerar också för att göra den inledande föreläsningsdelen av seminariedelen öppna för andra intresserade ledare i föreningslivet så att kunskap kan komma många tillgodo. En viktig del av programmet är också att bygga in lärande så att erfarenheterna kan komma vår organisation men även andra föreningar till godo så att det vi gör blir ett led i en långsiktig framtidsinriktad satsning. Vi tror också att vi genom programmet kan bidra till nätverksbyggande som leder till att nya verksamhetsidéer kan utvecklas. Mål och syfte med mentorprogrammet Inspirera unga att använda sina drivkrafter för att utveckla föreningslivet så att vi därigenom kan nå fler barn och unga som annars riskerar att hamna i utanförskap Starta flera nya verksamheter inom ramen för de deltagande organisationerna och därmed vitalisera det etablerade föreningslivet Ta vara på engagemang och kunnande hos erfarna ledare och stimulera nätverksbyggande

2 Målgrupp definierad I det förberedande arbetet med att ta fram denna projektbeskrivning så använde vi oss av LFA metoden (Logical Framework Approach) i projektskapandet. LFA ser till att man börjar i rätt ända, genom att lyssna och analysera vad som ska lösas, innan man kommer fram till vilka aktiviteter som ska genomföras. LFA är ett verktyg för att tänka efter före Vår slutsats är att vår målgrupps ålder är mellan år och vi vänder oss i första hand till ungdomar och som behöver nytt nätverk och en ny arena att växa på. Forskning (nationalekonom Ingvar Nilsson) talar om att ca 12,8% i varje årskull lever i någon form av utanförskap. Det motsvarar ca barn per år. I förlängningen kostar det samhället miljoner per barn/ungdom. Det kan vara socialt, ekonomiskt eller bara psykiskt utanförskap. Målgruppen för vårt projekt är ungdomar år som har intresse av få kunskap och kontakter för att utvecklas i rollen som ledare. De kan ha en bakgrund inom föreningslivet, men det är ingen förutsättning, intresse avgör. Partnerskap Projekt FUEL är ett samarbete mellan KFUM Syd regionen, Sensus Skåne-Blekinge, Fryshuset och Malmö Högskola. Projektet vänder sig till ungdomar i utanförskap som någon gång har varit i kontakt med dessa organisationer Fryshuset för med sig en gedigen kunskap av unga människors livsvillkor. KFUM Syd har lång tradition av att jobba med unga i föreningsveksamhet., Sensus Skåne-Blekinge bidrar framförallt med pedagogisk kunskap, erfarenhet av folkbildning och utvecklingsmaterial av olika slag. Malmö Högskola medverkar dels genom en bred kunskapsbas och har en utvärderande funktion i projektet Dessa aktörer skapar tillsammans med KFUM en grupp som kan bära projektet på olika samhällsnivåer och som gemensamt har förmågan att fånga upp nya visioner och utvecklingsmöjligheter. Mentorprogram kort beskrivning Mentorskapsprogrammet Är planerat att pågå under 18 månader med start i september 2014 och avslut mars Programmet innehåller åtta gemensamma kunskapsträffar som även till viss del är öppna för andra ledare Aktiviteter Projektet inleds med att vi tar fram informationsmaterial kring FUEL för att fånga intresset hos blivande deltagare. Därefter börjar arbetet med att rekrytera mentorer Rekryteringen kommer i första hand att ske genom våra kontaktnät ute i föreningarna. Vår förhoppning är att finna mentorer som varit eller är aktiva men som kan se detta program som en nytändning i sitt engagemang. För att kunna vara mentor krävs en viss mognad, både som individ och yrkesperson. Den bästa mentorn är den som har insikt gällande sina styrkor och svagheter och som kan beskriva sina tankar och erfarenheter på ett pedagogiskt och ej påtvingande vis. Mentorerna anmäler sitt intresse via skriftlig presentationsblankett. Vi kommer att intervjua mentorerna så att vi kan få en så bra bild som möjligt av deras intressen och erfarenheter som sedan ligger till grund för matchningen mellan adepter och mentorer. Nästa steg blir ett Uppstartsmöte för mentorer där vi dels presenterar projektet och dess syfte, dels fokuserar på mentorsrollen.

3 En viktig del är att nå målgruppen och det planerar vi att göra genom föreningskontakter och besök på skolor. Sociala medier är ett viktigt forum, vi kommer att spela in en kort film och dela på nätet. Även adepterna kommer att få skriva en kort ansökan om varför de vill vara med i programmet. När så väl adepter som mentorer är rekryterade kommer den viktiga matchningsprocessen. En bra matchning med tydlig information om syfte med det som görs är av avgörande betydelse för projektets framgång. Allt detta kommer att ske vid en första uppstartsträff för adepter och mentorer i slutet av september 2014 då vi presenterar programmet, fokuserar på mentor/adeptrollen samt rollen att vara ledare i en idéburen organisation. Programmet löper sedan med 8 gemensamma Kunskapsträffar för mentorer och adepter. Dessa träffar inleds varje gång med en inspirerande föreläsning där vi öppnar upp för föreningar utanför projektet att ta del av innehållet. Adepter och mentorer kommer att ha stora möjligheter att påverka val av ämnen för träffarna. Mentor och adept träffas parallellt med kunskapsträffarna ca en gång i månaden för individuella möten. Agendan styrs utifrån adeptens behov och har fokus på livs- och ledarskapsfrågor. Tanken är också att man vid de individuella träffarna följer upp innehållet på kunskapsträffarna och då relaterar till den egna situationen och därmed fördjupar synen på ledarskap generellt. Minnesanteckningar efter varje möte underlättar när man träffas igen och följa upp vad som hänt sedan sist. Mötesplatsen bestäms av adepterna och mentorerna tillsammans. Projektledningen kommer att ha löpande kontakt med mentorer och adepter för att följa upp att kontakten hålls vid liv. Programmet kommer att avslutas med med utdelning av diplom Precis som vi anser att det är viktigt att markera starten för programmet med lite extra festligheter så är det minst lika viktigt att fira avslutningen och arrangera en högtidlig avslutning med utdelning av diplom. Diplomet där de olika momenten i programmet beskrivs ser vi som en styrka för ungdomarna att bifoga i ett CV, men även mentorernas roll som ev. referenser för framtida arbete. Projektledning och projektstyrning Vi kommer att ha en projektledning som består av representanter från KFUM Syd, Sensus och Fryshuset. Vår tanke är att representanten från Fryshuset skall vara en ungdom som samtidigt lär sig mycket och får stöd och stöttning av de andra mer erfarna representanterna. Vi kommer att skapa en referensgrupp som kan rådfrågas vid behov. Vi har sökt finansiering för projektledning då det krävs stor arbetsinsats att starta igång och genomföra denna typ av verksamhet. Vi har även sökt finansiering för extern ledarskapskonsult. Birgitta Viklund, BiVi Consulting. Birgitta driver sedan september 2013 egna företaget BiVi Consulting med fokus på ledarskap, kommunikation och förändringsprocesser. Hon har dessförinnan lång erfarenhet av ledarskap, genom sitt arbete som chef/ledare inom den offentliga världen där hon haft ledande positioner inom hälso- och sjukvård, demokratiområdet m m. Men hon har också en lång och gedigen erfarenhet av mentorskap, där hon både deltagit i program (EMELIE, Region Skåne, Service Management, Campus Helsingborg) samt varit efterfrågad mentor till såväl studenter som erfarna chefer. Spridningsaktiviteter Genom inbjudningar som sprids genom våra kanaler. Nätverket Social Ekonomi Skåne, Sensus medlemsorganisationer för att nämna några.

4 Skriva om mentorskapsprogrammet i nyhetsbrev, på hemsidor och sociala medier inom våra organisationer både på region och riksnivå. Utvärdering Vi har valt att använda oss av SROI (Social Return On Investment) för att mäta och kartlägga värdet av vårt arbete. SROI är ett av få koncept som beaktar värdet av effekter som saknar marknadsvärde, exempelvis självkänsla, social integration och egenmakt. Därmed kan en total bild av förhållandet mellan kostnader och värde skapas. SROI handlar alltså om nytta snarare än pengar. Att använda pengar som storhet syftar till att utnyttja ett redan vedertaget språk för att kommunicera värde, och därmed förbättra möjligheterna till resursfördelning baserad på inte bara ekonomiskt utan även socialt och miljömässigt ansvarstagande. Malmö Högskola är en av projektets intressenter och kommer att göra löpande utvärderingar av projektet. Sammanställningen av positiva och negativa faktorer kommer att ligga till grund för framtida mentorsprojekt inom våra organisationer. Riskanalys och riskhantering Några risker som vi kan se och som vi har funderat kring är om våra deltagare plötsligt får för sig att hoppa av programmet eller om deltagarantalet på våra kunskapsträffar blir lågt. Eller att vi märker att det inte finns något intresse efter programmets slut att startas mer verksamhet. För att undvika dessa scenario så behöver vi lägga stor vikt och kraft i matchningen av mentorer och adepter, men även hålla kontakt men deltagarna så att deras behov och intressen tas tillvara så att deltagarna känner att det är meningsfullt att vara med. När det gäller nystart av verksamhet så kan Sensus erbjuda stöd i form av verksamhetsutvecklare som kan stödja i uppstartskedet. Långsiktig påverkan, Impact De positiva erfarenheterna kommer att spridas vidare inom respektive organisation. KFUM, Fryshuset och Sensus är alla rikstäckande organisationer som kommer att ha nytta av de goda erfarenheterna som görs i projektet i ett vidare arbete. Organisationerna har alla olika samarbetspartners och medlemsorganisationer som också kan ha nytta av projektresultatet. Dokumentationen kommer att spridas även till dessa organisationer. Projektets resultat och erfarenheter kommer att sammanfattas i en skriftlig utvärderingsrapport som sammanställs av Malmö Högskola. Tillsammans med rapporten kommer också ett antal korta filmer att tas fram. Filmerna ska användas för att sprida resultatet via sociala medier. Målsättningen är att materialet ska inspirera fler att delta i mentorsprogram, sätta ihop egna program och inspirera fler ungdomar att delta i föreningslivet. Filmerna publiceras på Youtube samt på sociala medier. Tidsplan Månad 1 Ta fram logotype för FUEL Producera informationsmaterial till blivande mentorer och adepter. Månad 2 Rekrytera mentorer Hur når vi ut? Mentorer får anmäla skriftligt intresse erfarenheter

5 varför vill du vara mentor? förväntningar Intervjua mentorer gallring (träffa alla mentorer för personligt samtal) Månad 4 Träff för alla mentorer Förväntningar, vad innebär ett mentorskap? maj /juni Fastställa mentorskapsprogrammet Boka föreläsningar Månad 7 och 8 Rekrytering av adepter gallring (träffa alla adepter för personligt samtal) Månad 8 Matchning adept-mentor Månad 9 Nr 1 - gemensam träff för alla Kickoff för programmet Första mötet mellan adept/mentor tid för diskussion mentor /adept mellan ta fram enkät kring utbildningsbehovet Adepter och mentorer ska vara delaktiga i programplaneringen och kunna påverka innehåller av det gemensamma programmet Kontakta alla mentorer/adepter hur funkar det? Uppföljning Bjuda in föreningar till kunskapsträff nr 2 Månad 10 Nr 2 - gemensam kunskapsträff för alla tid för diskussion mentor /adept mellan Kontakta alla mentorer/adepter hur funkar det? Uppföljning Bjuda in föreningar till kunskapsträff nr 3 Månad 11 Nr 3 gemensam kunskapsträff för alla Tid för diskussion mentor /adept mellan Kontakta alla mentorer/adepter hur funkar det? Uppföljning Bjuda in föreningar till kunskapsträff nr 4 Månad 13 Nr 4 gemensam kunskapsträff för alla tid för diskussion mentor /adept mellan Kontakta alla mentorer/adepter hur funkar det? Uppföljning Bjuda in föreningar till kunskapsträff nr 5 Månad 14 Nr 5 gemensam kunskapsträff för alla tid för diskussion mentor /adept mellan Kontakta alla mentorer/adepter hur funkar det? Uppföljning Bjuda in föreningar till kunskapsträff nr 6

6 Månad 15 Nr 6 gemensam kunskapsträff för alla tid för diskussion mentor /adept mellan Kontakta alla mentorer/adepter hur funkar det? Uppföljning6Bjuda in föreningar till kunskapsträff nr 7 Månad 16 Nr 7 gemensam kunskapsträff för alla tid för diskussion mentor /adept mellan Kontakta alla mentorer/adepter hur funkar det? Uppföljning Bjuda in föreningar till kunskapsträff nr 8 Månad 17 Nr 8 gemensam kunskapsträff för alla Avslutningsevent med utdelning av kursintyg Bjuda in alla som på något sätt varit inblandad i programmet till en gemensam avslutning tillsammans med adepter och mentorer juni/juli Rapportskrivning Månad 20 Kontakta alla mentorer/adepter hur funkar det? Uppföljning, Reflektion Månad 22 Kontakta alla adepter hur funkar det? Uppföljning, Reflektion Viktigt att vi inte bara släpper ungdomarna, utan att vi följer upp och hjälper till med kontakter mm. Kontaktuppgifter KFUM Syd (KFUK-KFUM Skåne Blekinge regionen) Box Löddeköpinge Tel. nr org.nummer

7 Budget FUEL (Framtidens Unga Engagerade Ledare) Intäkter Sökta medel Medel från Social investeringsfond Egen insats Finansiering förstudie från KFUM Lokalkostnader ink lokalvård Kontorslokaler Lokalhyra utbildingslokaler Utbildningslokaler Ledarinsatser timmar ideellt arbete/månad i 18 månader Kontors- och telefonkostnad Kostnader för telefon och kontorsmaterial i projektet Kostnader Lönekostnader Projektledare 50 % ink sociala avgifter Administratör 25 % ink sociala avgifter Resor i projektet Projektledares resor Lokalkostnader ink lokalvård kontorslokaler Kontors- och telefonkostnad Kostnader för telefon och kontorsmaterial i projektet Utbildningskostnader Rerkryteringsmaterial Affischer och broschyrer Förtäring Förtäring vid utbildingstillfällen Fika mentorsträffar Fika eller mat vid mentorsträffar Utbildningsmaterial Material anpassat för utbibildningen Föreläsare Externa föreläsare Projektkostnader Förstudie planeringsarbete Kick-off med deltagare Invigning med adepter och mentorer Avslutning med deltagare Avslutning för adepter och mentorer Resor i projektet Resor för deltagare inom regionen SROI-uppföljning Social Return Of Investment- mätning av projektnyttan Utvärderingskostnader Utvärderingsrapport skrivs Av Malmö Högskola Ledarinsatser timmar ideellt arbete/månad i 18 månader Lokalhyra utbildingslokaler Utbildningslokaler Konsultarvoden Övriga konsulttjänster kr per timme + moms, ca 200 timmar Summa kostnader

8