MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006."

Transkript

1 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes i december Projektgruppen har bestått av följande personer: Susanne Ljunghager (studievägledare), Inger Medin-Olsson (personalutvecklare), Eva Gunneriusson (studierektor och institutionsstudievägledare), Stefan Hellmer (lärare/forskare IES) Erik Lovén (studierektor IES), Mikael Larsson (KO-Unitas) samt Mattias Lindgren (åk 1 student) som deltagit i några möten. Externa resurspersoner är Jöran Hultman, Lisa Keisu-Lennerlöv samt Ulla Lindgren. Följande arbete har gjorts: Intervjuer med 11 studenter (varav 8 åk 1) och 25 anställda vid LTU. Samverkan med 3 externa konsluter, Jöran Hultman, Lisa Keisu-Lennerlöf och Ulla Lindgren. Gemensam träff med de externa konsulterna med koordinatorerna från Arena Lärande och Arena Nätverk (Arena Media, musik och teknik kunde inte närvara, men var inbjudna) samt Kicke H Thurfjell. Litteraturstudier: Mentorn - en praktisk vägledning Jöran Hultman,Lena Sobel, Mentorskap inom högre utbildning Ulla Lindgren, Mentorskap Hur och för vem? Monica Boetius 30 gymnasieelever på SACO-mässan i Stockholm har besvarat en enkät med frågor om mentorskap. Diskussioner med nolleperiodgruppen och studenthälsan UPPDRAGET 1) Tydliggöra mentors roll, ansvar och kompetens, avrapporterades till implementeringsgruppen 31 januari ) Presentera en modell för mentorsutbildning, avrapporterades till implementeringsgruppen i 5 mars Avgränsning: I projektet ingår inte att operativt planera och genomföra mentorsutbildning RESULTATET Projektgruppen Mentorskap 2006 föreslår att universitetet ska erbjuda flera mentorprogram med olika syften för olika målgrupper under tiden Dessa är studentfaddrar, studienavigatörer och externa mentorer för arenastudenterna.. Varje mentorprogram och utbildning för respektive mentorprogram presenteras under respektive rubrik. Kostnader redovisas under en separat rubrik. Vi

2 tror på att genom ett organiserat mentorskap/studienavigatör/fadderskap kunna möta våra studenters behov och önskan att styra sin egen utbildning och sin framtid samt påverka sitt eget lärande och sin utveckling. För att 2006 ska lyckas tror vi att det förutom integrerat kunskapsbyggande också krävs ett medvetet mentorskap som stöd för studenterna i den ökade valfriheten. För de olika mentorprogrammen bör en projektledare (samordnare) utses. Projektgruppen anser att den första omgången av de olika mentorsprogrammen ska ses som pilotprojekt och utvärderas redan från start. Projektgruppen föreslår att en student gör utvärderingen under höstterminen som en C- eller D-uppsats. PROJEKTGRUPPENS DEFINITION AV MENTOR En mogen, erfaren person med tid och intresse för människors utveckling, med kunskap om ett specifikt arbetsområde/arbetsmarknad. Mentorn ska vara en samtalspartner, inspiratör, kontaktbyggare och ett bollplank. STUDIENAVIGATÖR Syfte med studienavigatörer: Studienavigatören ska ansvara för att vägleda en grupp studenter (antagna vid arenorna) i deras väg mot en individuell examen, genom att vara ett stöd, inspiratör, samtalspartner, informatör och kontaktskapare inom universitetet. Ansvar och roll: Studienavigatör bör vara en erfaren medarbetare vid universitetet som har tid och intresse för andra människors utveckling. Vidare bör studienavigatören ha bred kunskap och erfarenhet av akademiska studier, forskning och arbetslivet. Studienavigatören bör ha ett oberoende förhållande till studenten. Studienavigatören bör ansvara för en grupp på högst 7 studenter. För varje studentgrupp beräknar vi ca 40 arbetstimmar/läsår under 2 år. Studienavigatörerna träffar sina studenter (7 grupp) gemensamt vid minst 3 tillfällen under första läsåret, i starten av utbildningen och vid valtillfällena. Studienavigatörerna träffar också studenterna enskilt ca 3 timmar per läsår. Dessutom ska studienavigatörerna anordna träffar mellan varandra och gemensamma träffar med faddrarna och de externa mentorerna under första terminen. Projektledaren för detta mentorprogram kan vara ett stöd i att matcha ihop student/studienavigatör utifrån en kravspecifikation och en personlig presentation. UTBILDNING Syfte med utbildningen: att studienavigatörerna vid LTU får en samsyn om rollen som studienavigatör, skapar kontaktnät samt får insikt, kunskap och redskap för att kunna möta och vägleda arenastudenterna. Kompetens: Studienavigatör bör vara en erfaren medarbetare vid universitetet som har tid och intresse för andra människors utveckling, samt god social kompetens. Vidare bör studienavigatören ha bred kunskap och erfarenhet av akademiska studier, forskning och arbetslivet. Studienavigatören ska ha ett oberoende förhållande till studenten.

3 STEG 1 (ev 6 april) STEG 2 (april) Information Mål: Att studenter, personal vid universitetet och näringslivets/offentlig sektors representanter får kännedom om mentorprogrammen vid universitetet och att intresse väcks för att bli fadder/studienavigatör/extern mentor. Ansökan, urval Mål: att få rätt man på rätt plats Innehåll: De intresserade får anmäla sig senast 17 april. (mer om vad ansökan ska innehålla presenteras senare) Innehåll: Ca 2 timmar allmän information, om fadderskap, studienavigatörer och extern mentorer. För den informationen ansvarar projektgruppen och studenter som deltagit i tidigare mentorprojekt (Utgångspunkten) samt ev. representant från Norrbottens akademin (Lisa K-L). (mer om hur urvalet ska göras presenteras senare) Ansvarig: Projektgruppen mentorskap (ev koordinatorerna) Ulla Lindgren informerar om rollen som fadder/student, studienavigatör/student och mentor/adepter, utifrån Ullas forskning och erfarenhet om mentorskap i olika former. Presentationsmaterial om mentorskap vid LTU. Lärare, forskare och intresserad administrativ personal bjuds in via prefekterna. Alla studenter bjuds in. Ansvarig: Projektgruppen Mentorskap 2006 Ulla Lindgren (mentorforskare vid Umeå universitet)

4 STEG 3 (26 april) STEG 4 (9-11 maj) STEG 5 (hösten 01) Universitetskunskap Mål: Att faddrar/studienavigatörer/externa mentorer får kunskap om universitets regelverk och service och att de skapar kontakter med de som handlägger/administrerar dessa ärenden. Innehåll: Innan utbildningsdagen får de blivande studienavigatören instuderingsfrågor för att få en överblick och sedan kunna använda utbildningsdagen till att reflektera och ställa frågor. En halvdag LTU-kunskap. Representanter för examen, antagning, studievägledning, universitetets uppdrag, HSV, arbetsmarknaden, internationalisering mm presenterar dess verksamhet och ansvarsområden. Internat personlig utveckling Mål: Att studienavigatörerna ska få bättre självkännedom och ökad förmåga att kommunicera och skapa kontakt. Ett internat med övernattning. Prel. innehåll: Gruppsykologi Självkännedom Eget ledarskap Kommunikation - att skapa kontakt Samtalsmetodik Att bygga nätverk Avsluta med en personlig utvecklingsplan (handlingsplan kopplat till uppdraget) Ansvarig: Rose-Marie Sundqvist samt personal vid LTU. Handledning Mål: Att studienavigatörerna får stöd i sin roll. Innehåll: Handledning både i grupp och enskilt (ca 1 timme) för studienavigatörerna vid 4 tillfällen under första läsåret. Första handledningstillfället 4 veckor efter terminsstart (i grupp, 1 dag). Övriga tillfällen beslutas av studienavigatörerna tillsammans med handledaren, Rose-Marie Sundqvist. Ansvarig: Rose-Marie Sundqvist Ansvarig: Projektgruppen gör ett program. Arena kunskap (3 maj) Mål: Att faddrar/studienavigatörer/externa mentorer får kunskap om arenorna och dess arbetsätt samt att de skapar kontakter med de som undervisar/handlägger/administrerar detta. Innehåll: En halvdag, kunskap om arenor. Vad är kunskapsbyggande, om forskningen och företagsprojekt mm. Ansvarig: Projektgruppen tillsammans med kunskapsbyggargruppen el Organisation och strukturgruppen (Mickegruppen)

5 FADDER Syfte med fadderskap: Att arenastudenterna introduceras i universitetsstudier och i det studiesociala livet, samt får stöd för att skapa kontakt mellan studentgrupperna och universitets personal. (Fadderskapet kan förhoppningsvis väcka intresse för studenten att efter examen bli en extern mentor) Ansvar och roll: Faddrar är studenter vid universitetet från åk 2 och högre. En fadder ansvarar för högst 7 studenter antagna i arenorna. Faddrarna ansvarar främst för att introducera studenterna i det studiesociala livet i universitetsstudier och att skapa kontakter inom universitetet under första, terminen, mest i starten av utbildningen. Faddrarna ska delta i gemensamma träffar med studienavigatörerna och de externa mentorerna. UTBILDNING Syfte med utbildningen: Att faddrarna vid LTU får en samsyn om rollen som fadder och gemensam värdegrund för mentorskap vid LTU, skapar kontaktnät samt ger kunskaper för att de ska kunna vara ett stöd i det studiesociala livet och trygghet för arenastudenterna. Upplägg: En institution ansvarar för att ge en sökbar 5 poängskurs i mentorskap-ledarskap, alternativt en uppdragsutbildning. Studenterna examineras genom tex rapportinlämning, seminarier och timredovisning för fadderskapet. Intresserade studenter kan söka till kursen där aktivt fadderskap är ett av moment i kursen. Kursen löper över två terminer. Den första delen i termin 1 ska förbereda för fadderrollen. I den andra delen, i termin två, ingår att vara fadder under hela terminen. Studenthälsan och kårerna bör ansvara för delar av utbildningen, för att skapa ett närmare samarbete mellan dem och nolleperiodsgruppen. Delar av utbildningen samordnas med utbildningen för studienavigatörerna och externa mentorerna. Delar av utbildningen kan vara gemensam med phösarutbildningen. Kompetens: Faddrar är mogna studenter vid universitetet från åk 2 och högre.

6 STEG 1 samma som för studienavigatörer STEG 2 (svar 20 april) Ansökan, urval Mål: att få rätt man på rätt plats Innehåll: De intresserade får anmäla sig senast 17 april. (mer om vad ansökan ska innehålla presenteras senare) (mer om hur urvalet ska göras presenteras senare) Ansvarig: Projektgruppen mentorskap (ev antagningen och en institution) STEG 3 STEG 4 (5-6 maj) STEG 5 (hösten 01) samma som för studienavigatörer Internat 2 dagars helginternat Mål: Att studienavigatörerna ska få bättre självkännedom och ökad förmåga att kommunicera och skapa kontakt. Prel. innehåll: Grupprocesser Självkännedom Eget ledarskap Kommunikation - hur skapa kontakt Samtalsmetodik Att bygga nätverk inom LTU och mot näringslivet/offentlig sektor Alkohol kunskap Poänggivande kurs Mål: Att studenterna får stöd i sin roll som fadder. Innehåll: 4 kurstillfällen under hösten (ca 1 g/månad) Kurstillfällena ska syfta till att vara ett stöd i fadderrollen samt vetenskapsteorier om ledarskap. Ansvarig: Examinator vid någon institution. Ansvarig: Rose-Marie Sundqvist samt Studenthälsan och kårerna.

7 EXTERNA MENTORER Syfte med mentorer: Mentorn ska vara ett stöd, samtalspartner, inspiratör och ett bollplank för studentens personliga och professionella utveckling samt skapa kontakter i arbetslivet. Arbetslivet får kunskap om studenternas utbildning och om universitetet i stort. Ansvar och roll: Studentgrupper med likvärdig inriktning, antagna till arenorna, ska ges möjlighet att få en kontaktperson (mentor) i ett företag/offentlig sektor. Mentorn ska ha kunskap om ett specifikt arbetsområde/arbetsmarknad och ha kännedom om akademiska studier. Mentorn ska vara intresserad av att ge av sin tid, sitt personliga engagemang och sin erfarenhet, samt ha inställningen att vara till för adeptern (studenten) Mentorn träffar adepten enskilt och deltar i gemensamma träffar mentorer/adepter. Externa mentorern ska få en första kontakt med studenter antagna i kunskapsområdet i inledningen av utbildningen. Mentorerna får genom mentorskapet och mentorutbildningen kunskap om universitetet, möjlighet till egen utveckling och fortbildning. Projektgruppen Mentorskap 2006 anser att Utgångspunktens och Allmänna studievägledningens mentorprojekt ska integreras i mentorskap 2006 och få en större omfattning med fler projekt/termin. Se bilaga 1. Projektledaren för detta mentorprogram matchar ihop mentor/adept utifrån en kravspecifikation och en personlig presentation. Presumtiva externa mentorer bjuds in till utbildning om mentorskap. Projektgruppen föreslår att implementeringsgruppen ansvarar för inbjudan till externa mentorer. Hösten 2001 Koordinatorerna för arenorna Media, musik och teknik, arena Lärande och arena Nätverk ska ta fram tre externa mentorer/arena. Dessa personer skall var ledande inom sina områden och ha nationell lyskraft. Dessa personer skall fungera som arenabeskyddare under de första åren innan de kommer in som mentor. UTBILDNING Syfte med utbildning: att de externa mentorerna får kunskap om universitetet och att de får kännedom om förväntningarna på mentorsrollen. Kompetens: Mentorn ska ha kunskap om ett specifikt arbetsområde/arbetsmarknad och ha kännedom om akademiska studier. Mentorn ska vara intresserad av att ge av sin tid, sitt personliga engagemang och sin erfarenhet, samt ha inställningen att vara till för adepten (studenten)

8 STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 Samma som för studienavigatörer Hösten 2001 Koordinatorerna Ansvarar för urvalet av mentorer 3/arena (arenabeskyddare) Liknande som för studienavigatörer, men inte lika omfattande, som en del i mentorsprogrammet Mentorprogram, ev Jörans Hultmans förslag För arena studenter högre årskurs Projektledare ansvarar för externt mentorskap Förslag från Jöran Hultman Jöran Hultman föreslår att det finns en projektledare för externt mentorskap vid LTU och att Jöran blir delaktig när verksamheten kommit igång (studenter i högre åk). Jöran föreslår att han träffar mentorer/adepter när verksamheten kommit igång för att under ca 6 timmar diskutera mentor/adeptrollen. Jöran ger sin bok om mentorskap som kurslitteratur till adepter och mentorer. Vidare föreslår han att mentor/adeptgruppen har en återträff efter 2 månader med projektledaren vid LTU tex en relevant föreläsning. Efter 4 månader ytterligare en återträff med mentor/adeptgruppen med Jöran Hultman. Därefter en avslutning efter 1 år (de som vill fortsätter, men då utan universitets medverkan) (ev kan Jöran utnyttjas för att utbilda projektledarna för externa mentorskap) PROJEKTLEDARE (samordnare) för mentorsprogram vid LTU Syfte: Projektledarna (samordnarna) ska ha det yttersta ansvaret för att respektive mentorsprogram fungerar vid LTU. Ansvar och roll: Projektledaren ansvarar för att planera, genomföra och följa upp mentorprogram (t ex matcha ihop mentor/adept, erbjuda träffar och föreläsningar samt stötta både adepter/mentorer mm). Projektledarna ska under våren 01 delta i en utbildning som syftar till att de får kunskap om mentorsrollen, projektledning och styrning, samt får en gemensam värdegrund om mentorskap vid LTU. Utbildningen ska bl a innehålla självkännedom, projektledning samt kunskap om LTU och om mentor- och adeptrollen. Utbildningen samordnas delvis med utbildningen för studienavigatörer och faddrar. Projektledare (samordnare) kan vara allmänna studievägledningen och handläggare vid Utgångspunkten.

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Idébank utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Mars 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kompletterande utbildningar... 5 2.1 Korta vägen - Arbetsförmedlingen... 5 Korta vägen för legitimationsyrken

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning ST-Läkarnas ledarskapsutbildning inom Landstinget i Kalmar län Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [2006-11-22] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 30 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Rapport 2007:29 R Goda exempel på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Goda exempel Rapport 2007:29 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer