Projektet Unga i Huset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektet Unga i Huset"

Transkript

1 1

2 2 Projektet drivs av med delfinansiering av i Jämtlands Län.

3 3 Delrapport 1 Datum 1 september januari Projektet erbjuder arbetsträningsplatser i Gamla Tingshuset för unga i åldern år. Målgruppen är unga som, utifrån deras specifika situation, behöver förbereda sig inför arbete, praktik eller utbildning. Projektet drivs av med delfinansiering av i Jämtland. Det övergripande målet med projektet är att öka arbetskraftsutbudet av unga. Samt att genom samverkan och samarbete utnyttja befintliga resurser för målgruppen på ett effektivare sätt. Projektet pågår under perioden Sammanfattning de första fem månaderna Unga i Huset startade sin verksamhet den 1 september Under september planerade personalen introduktion och upplägg för första gruppen deltagare som kom till projektet i oktober. Deltagarna skrevs in under tre månader med möjlighet till förlängning i tre månader. Det har inte varit några problem att fylla första och andra perioden med deltagare. Enligt våra samarbetspartners och är behovet av arbetsträningsplatser stort. Överlag har de första fem månaderna i projektet gått bra. Tingshuset som bas för Unga i Huset känns som ett bra val. Huset andas ungdom och kreativitet, här kan du komma som du är och vara den du är. Ingen lägger någon värdering i hur du ser ut eller klär dig, vilket ungdomarna har känt sig trygga i. Utöver Tingshuset så behöver det skapas fler arenor. Arbetsplatser där ungdomarna kan få vara någon eller några dagar i veckan och arbetsträna samt träna på det sociala samspelet med andra människor. Eftersom båda handledarna gick till nya anställningar, fick vi göra en nystart av projektet i januari. Det innebar att mycket tid fick läggas på rekrytering och introduktion av ny personal. Under en kort period tappade projektet fart. Nu löper projektet på som det ska. Två ungdomar har fått ungdomsanställning i projektet. Den resursen har medfört att handledarna fått mer tid för planering och utvärdering av verksamheten. Klart Pågår Planerat 1. Styrgrupp s styrgrupp är också utsedd till styrgrupp för projektet Unga i Huset. Styrgruppen viktigaste funktion är att kontinuerligt följa upp projektets verksamhet och resultat, samt arbeta med frågan om hur delar av projektet eller hela projektet kan realiseras i ordinarie verksamheten efter projektslut. Styrgrupp för projektet Delrapport 1

4 4 2. Personal För att få en bra start på projektet började vi rekryteringen av två handledare redan under sommaren Handledarna anställdes den första september. Båda handledarna gick till nya tjänster och slutade vid årsskiftet. För att inte tappa fart i projektet beslutade vi att omedelbart snabbrekrytera nya handledare. Den processen gick smidigt och nya handledare anställdes i januari Projektet har också tagit emot två ungdomsanställda. Projektledare 50 % Handledare 100 % 100 % Ungdomsanställd 100 % 100 % Volontär 50 % 50 % 3. Deltagare Målgruppen är unga som står långt ifrån utbildning eller arbete. Anledningen till att deltagarna har svårt att komma igång med sina liv är mångfacetterade. Det kan bero på missbruk, kriminalitet, psykisk- och fysisk ohälsa. I första gruppen var det 10 deltagare och i andra gruppen är det nu 12 deltagare. Inför varje programperiod tar deltagarna och personalen fram en gemensam överenskommelse som tydliggör hur gruppen ska arbeta tillsammans. Den skrivs under av deltagarna. Överenskommelsen ska i första hand skapa en känsla av gemensamt ansvar, inte dåligt samvete. Deltagarna från grupp ett och två fördelas enlig följande: 14 deltagare med försörjningsstöd socialtjänsten, 6 deltagare med aktivitetsstöd arbetsförmedlingen och 4 deltagare med aktivitetsersättning försäkringskassan. 10 deltagare period 1 (6 kvinnor 4 män) 12 deltagare period 2 (4 kvinnor 8 män) 4. Marknadsföring/kommunikation Personal och deltagare arbetar kontinuerligt med spridning och marknadsföring internt och externt. Hemsida: Vi har startat en egen hemsida för att kunna synliggöra aktiviteter som planeras och genomförs. På hemsidan kommer vi också att lägga ut vad som är på gång och resultat. Facebookgrupp Vi har startat en facebookgrupp för att kunna för en dialog om verksamheten med ungdomar och andra intressenter. Broschyr personal Den vänder sig till personal som arbetar inom ungdomssektorn. Reportage magasinet. I tidningen presenterades projektet med bilder och deltagarintervjuer. Studiebesök miljöpartiet, Växjö, Lund, Strandvillan och73:an. Film Samjamt Broschyr deltagare

5 5 5. Pedagogik/utbildning Personalen arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Handledarna ger trygga och tydliga ramar för de dagliga aktiviteterna och har samtidigt ett tydligt involveringsperspektiv. Handledning för handledarna i projektet är ett måste. Det är en väldigt heterogen grupp av ungdomar med olika problem och svårigheter. En professionell person att ventilera, få tips och stöd av kommer att höja kvalitén och göra så att handledarna kan bemöta ungdomarna på ett professionellt sätt. Kognitiv utbildning All personal som arbetar i Unga i Huset ska genomgå en kognitiv utbildning. Vårt förhållningssätt är att utgå från deltagarnas tankar och idéer när vi planerar deras aktiviteter i projektet. 7-TJUGO utbildning Fyra dagars utbildning för hela personalgruppen på. Syftet med utbildningen är att vi tillsammans ska skapa en gemensam spelplan och använda gruppövningar för att stärka och utveckla verksamheten och spelplanen. Wordpress hemsida Personalen har utbildats i programvaran wordpress. Personalen ska tillsammans med deltagarna driva och utveckla projektets hemsida. Photovoice Personalen deltar nu i en utbildning i arbetsmetoden photovoice. Handledning personal Vi har upphandlat handledning för personalen. Introduktion deltagare Vi arbetar nu med att prova oss fram för att se hur deltagarnas introduktion i projektet ska utformas. 6. Samverkan/samarbete Samtliga parter behöver var för sig finna mätbara mål på nytta/mervärde med sin medverkan i projektet och följa detta under projekttiden. Parterna använder aktivt projektet som arena för att utreda förmågor och eventuella hinder hos deltagarna Projektgrupp En projektgrupp har bildats med representanter från försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Den kommer att fyllas på med andra kompetenser under vår resa. Flerpartsmöten (Deltagare, coacher, handläggare, socialsekreterare, psykologer m.fl.) Utifrån deltagaren situation bokar vi in flerpartsmöten, för att tydliggöra roller och ansvar mellan myndigheter och andra intressenter. Coacher NC Vi har regelbundna uppföljningsmöten med coacherna på. Projektet plugg in Vi har träffat plugg in för att planera framtida samarbete. Landstinget Lärlingslots Projektet vinna 7. Hälsa Målet är att förbättra deltagarnas hälsa. Det gör projektet genom att lägga stor vikt vid Basen, vilket innebär att ha rutiner runt sömn, mat, rörelse/motion, frisk luft/dagsljus, glädje och att ta hand om sig. Därför ska aktiviteter som främjar hälsa anpassas individuellt och på gruppnivå. De

6 6 ungdomar som kommer till Unga i Huset har oftast väldigt komplexa problem, neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa, missbruk, helt avsaknad av eget driv och regelbundna bra aktiviteter. Frukost Varje dag startar med att deltagarna tillsammans med personalen ställer i ordning frukost samt planering av dagens aktiviteter. Eftersom många deltagare har dåliga kostvanor är det värdefullt att kunna starta dagen med frukost. Lunch fredagar Veckans verksamhet avslutas med en gemensam lunch som deltagare tillreder samt genomgång av veckans aktiviteter och nästa veckas planering. Fysiska aktiviteter Vi försöker att lägga in fysiska aktiveter så ofta vi kan. Det kan vara promenader, styrketräning, bollaktiviteter etc. I sporthallens motionsanläggning kan deltagarna träna individuellt och i grupp. Arbetstider/rutiner Många av deltagarna saknar struktur på vardagen. Därför lägger vi stor vikt på arbetstider och dagliga rutiner. Medborgardialog Landstiget hälsa Deltagarna blev intervjuade av politiker och tjänstemän från landstinget. 8. Kvalitetssäkring För att säkra att vi arbetar med rätt saker kommer vi att testa arbetsmetoder och aktiviteter under Det som vi tycker fungerar kommer vi att behålla och utveckla. Förhoppningsvis har vi en modell och en mängd aktiviteter som vi kan rekommendera och sprida till andra som arbetar med målgruppen. Kompensatoriska hjälpmedel kan underlätta för unga med någon form av osynlig funktionsnedsättning att nå sina mål. Med rätt hjälpmedel kan deltagaren komma runt sina svårigheter i stället för att slåss mot dem. En verktygslåda med innovativa arbetsmetoder och arbetssätt kommer att sammanställas och läggas ut på projektets hemsida. Aktivitetsplan I dialog med deltagaren tar vi fram en aktivitetsplan för tiden i projektet. Personlig brev/cv Innan deltagaren slutar i projektet ska han/hon ha med sig ett personligt brev/cv. Uppföljning/utvärdering Digital verktygslåda 7-TJUGO spelplan Kompensatoriska verktyg Bevis på lärande 9. Obligatoriska aktiviteter Genom att stimulera den kreativa sidan hos deltagarna kan ofta självförtroendet stärkas. Med ökat självförtroende och en känsla av att vara delaktig, duktig och att lyckas med saker kan drivkraften att ta tag i och att realisera sina egna idéer och drömmar öka. Det ska finnas ett syfte med de aktiviteter som vi utför i projektet för att tydliggöra hur vi närmar oss målen. Deltagarna utför aktiviteter, som de med vägledning av handledare planerar, genomför och utvärderar och som har ett mervärde för dem själva och samhället. Jullunch med 30 gäster Projektet bjöd in ett 30 gäster på lunch i Tingssalen. Deltagarna skickade ut inbjudan och tillagande själva det mesta som serverades. Ett lyckat arrangemang som deltagarna planerade och genomförde.

7 7 Vinterfestival Torvalla Unga i Huset ska ha speciellt fokus på aktiviteter som genomförs för att stärka områdesutveckling i Torvalla/Orrviken. Under sportlovet var vi med och arrangerade Ängsmons vinterfestival. Senare i vår ska vi vara med i Torvalla centrums vinterfestival. Levande verkstad Aktivitet varje vecka där deltagarna får prova på att arbeta med olika konstformer. Ungdomsmässa 17 maj Tillsammans med Länskulturen sätter vi upp en stor ungdomsmässa på Storsjöteatern och Stortorget. Renovering lokaler Tingshuset Som ett gemensamt projekt för grupp 2 genomför vi renovering av de lokaler som vi hyr av föreningen Tingshuset. Photovoice Studiebesök/föreläsningar Skatearena Orrviken BMX bana Torvalla Kokbok Film 10. Egna aktiviteter Deltagarna ska vara delaktig och ta eget ansvar för tiden i projektet. Det innebär att de i samråd med personalen kan fylla egen tid med aktiviteter de vill prova på. Det kan tillexempel vara studier, träning, kultur etc. 11. Träningsarenor/praktikplatser Projektet ska etablera nya träningsarenor i samverkan med andra aktörer. Tillsammans med samarbetspartnerna bygga upp en värdegrund som tydliggör framtida samarbete, där vi också har en samsyn i kognitivt förhållningssätt. Samarbetspartners Vi bjöd in följande verksamheter till en första träff angående framtida samverkan: Djur- och kulgården, Parkgården, Djungelhuset, Ungdomens hus, Surfbukten och Fröja trädgård. Alla har uttalat att de vill vara med och bygga upp en gemensam plattform kring träningsplatser för unga. Hemvist/Tingshuset Renovering pågår. 12. Uppföljning/utvärdering Av första periodens deltagare fortsätter 5 i projektet och 5 har gått till annan verksamhet. De fem deltagarna har efter avslutad period stärkt sig som individer, fått ökad förståelse för betydelsen av hälsofaktorer, förtydligat sina egna drömmar och mål och fått ökad självkännedom om sina egna kompetenser. Samtliga deltagare har en tydlig plan efter tiden i projektet. Fyra deltagare går till ungdomsanställning och en deltagare åker iväg som volontär i en månad. Dessa ungdomar har ökat sin anställningsbarhet genom att de fått anpassade utmaningar så har de ökat sin självkännedom, självkänsla och självförtroende. Tiden i projektet har även tydliggjort deras förmågor och förutsättningar, de har utvecklat sin potential och därigenom fått en större framtidstro!

8 8 Kartläggning hälsa Kartläggning Kasam Handlingsplan drömmar och mål Kartläggning intressen Kunskaper och kompetenser Självskattning SUS blankett Deltagarenkät Dagbok GW arbetsmarknad Intervjuer av deltagare genomförda av 13. Sagt av deltagare och samarbetspartners Deltagare: Projektet har bidraget till att jag tänker på ansvarsdelar och att jag ser på ekonomi och samhället på ett mer vuxet sätt. Fått prova på mycket, hjälp att förverkliga idéer jag har. Bra upplägg att ha kvar sin NC-coach under tiden i Unga i Huset. Frukost på Unga i Huset gav mig vanan att äta, träna ihop med andra som man lärt känna är också bra. Samarbetspartners: Inga klagomål alls, tvärtom. Den deltagare som jag har kontakt med är väldigt nöjd med aktiviteter, andra deltagare samt ledare. Han har uppgett att han på kort tid blivit mycket mer självständig. De jag har haft där har varit mycket nöjda. Jag och min kollega har en klient som deltar i Unga i Huset och hon trivs bra. Till skillnad från andra sysselsättningar som hon har deltagit i fungerar det bra för henne med deltagande, närvaro och tider. Enligt henne själv tycker hon det är en bra grupp och personalen är lyhörd och respekterande. Har två st aktuella. tyvärr kan jag inte bidra med konstruktiv kritik från dem. Min senaste klient som började är mer än nöjd och börjar komma ur sin sociala fobi. Personalen Bengt Werin Annelie Norrman Robert Singleton Unga i Huset Unga i Huset Unga i Huset