VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(51) Kultur- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(51) Kultur- och utbildningsnämnden 2007-02-27"

Transkript

1 Document Namn: Författare: Christer Staaf Ärende: KUN Nyckelord: Kategori: VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(51) Kultur- och utbildningsnämnden Utdragsbestyrkande Plats och tid Kommunhuset rum 240, , kl Gruppmöten kl Beslutande Övriga deltagande Johnny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Tomas Tucan Carlsson (FP) Katharina Hahlin (M) Robert Svensson (C) 1-3, 20, Viveka Abramsson (S) Birgitta Ohlsson (S) Ulf Hansson (S) Bengt Eriksson (S) Erik Larsson (V) 1-3,20, Kent Comstedt (C) 4-19, 21-22, Birgitta Johansson (S) 4-19, 21-22, Roland Bång förvaltningschef, Jonas Karlsson förvaltningsekonom 20, Christer Staaf sekreterare, Kent Comstedt ej tj ers 1-3,20, Göran Hahlin ej tj ers, Rihab Al Yamani ej tj ers, Birgitta Johansson ej tj ers 1-3,20, Maria Lindström ej tj ers, Kerstin Korsén ej tj ers, Annika Wibrell ej tj ers, Isa Malmbo-Isaksson Kommunal , Ewa Kämpe rektor förskola 10.

2 Utses att justera Bengt Eriksson Underskrift Sekreterare Christer Staaf Ordförande... Johnny Kärkkäinen Justerande... Bengt Eriksson BEVIS OM ANSLAG Kultur- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Protokollet förvaras på KU-förvaltningen, Vilhelmina Anslaget nedtages... Britt Nording KUN 1 Delgivning av föreliggande protokoll. Delgivning av KUN AU protokoll Delgivning av KUN AU protokoll Roland Bång Lena Oscarsson KUN 2 Dnr 04/KUN Gymnasiesamverkan Lycksele-Storuman-Vilhelmina intagningsområde. KUN : Ordförande föredrar ärendet och lämnar information om genomförd träff i intagningsgruppen, i Lycksele 1 november, där frågan om

3 samverkans-avtalet och fortsatt samverkan i nuvarande konstellation väckts. KUN att notera informationen, att konstatera att överläggning i enlighet med andra att-satsen i KUnämndens beslut har genomförts. Arbetsutskottet : Ordföranden och förvaltningschefen föredrar utredning och rapport avse-ende gymnasieöversyn i Västerbottens län, vilken initierats, genomförts och upprättats av kommunförbundet Västerbotten. Rapporten har legat till grund för gemensam seminariedag i Lycksele angående gymnasieskolornas fram-tid. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen att muntligt föredra utarbetad rapport vid nämndens sammanträde , ---forts--- att efterhöra med oppositionsrådet Gunnar Hörnlund om dennes möjlighet att i egenskap som ledamot i styrgruppen i kultur- och utbildningsdele-gationen i kommunförbundet Västerbotten kunna närvara vid nämndens sammanträde 23/5. KUN 2 Dnr 04/KUN Gymnasiesamverkan Lycksele-Storuman-Vilhelmina intagningsområde. KUN : Förvaltningschefen föredrar ärendet. Rapporten föredras och information lämnats om de uppdrag som givits, mot bakgrunden av rapporten, att genomföra utredning av olika utvecklingsstrategier för länets gymnasieskolor. Kommunförbundet Västerbottens styrelse rekommenderar

4 att ansvariga nämnder i länets kommuner fattar beslut att godkänna Genomförandeplan med direktiv för fortsatt gymnasiesamverkan från 2006 i Västerbottens län, att ställa personella resurser till förfogande så att arbetet kan fullföljas inom tidplanen. KUN att godkänna Genomförandeplan med direktiv för fortsatt gymnasiesamverkan från 2006 i Västerbottens län, att uppdra till förvaltningsledningen att till arbetsutskottets sammanträde i juni utreda möjligheterna att ställa personella resurser till förfogande för förestående utredningsarbete. Arbetsutskottet : Eftersom personalomsättningen har skett i förvaltningskansliet föreslår t f förvaltningschef Roland Bång att ärendet återgår till kommunförbundet och att de får utse en ny utredare. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till Roland Bång att kontakta Kommunförbundet Västerbotten i ärendet. ---forts-- - KUN 2 Dnr 04/KUN Gymnasiesamverkan Lycksele-Storuman-Vilhelmina intagningsområde Till ny utredare har utsetts Jan Milert, Skellefteå. T f förvaltningschef Roland Bång och Rektor Lena Oscarsson sitter i gruppen.

5 T f förvalningschef Roland Bång är Vilhelmina kommuns representat. KUN att notera informationen. Arbetsutskottet Styrelsen för kommunförbundet i Västerbotten beslutade våren 2005 att tillsätta en gymnasieutredning i Västerbottens län. Ett av uppdragen var utredningen om ett gemensamt intagningskansli i länet. Utredningen bedömer att länet, i en framtid och utifrån rådande förutsättningar, bäst gagnas av en samordnad verksamhet. Därför rekommenderar styrelsen för Kommunförbundet i Västerbotten länets kommuner att anta föreliggande utredningsrapport och fatta beslut om detta senast den 31 januari Därefter skall beslutet snarast meddelas till kommunförbundets kansli. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att anta föreliggande utredningsrapport, att hos KU-nämnden hemställa om godkännande i efterhand. KUN Christer Staaf att godkänna arbetsutskottets beslut och anta föreliggande utredningsrapport. KUN 3 Dnr 07/KUN8 609 Kontaktpolitiker. AU

6 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningsledningen att hos kultur- och utbildningsnämndens ledamöter efterhöra intresse för vilken verksamhet som de vill ingå i som kontaktpolitiker KUN att utse följande kontaktpolitiker i KUN:s verksamheter mandatperioden : Förskoleverksamhet (Ro Fö) Kultur- och fritid Erik Larsson Robert Svensson Maria Lindström Bengt Eriksson Helena Steen Margareta Abrahamsson Rektorsområde 1 Viveka Abramsson Ulf Hansson Rektorsområde 2 Kent Comstedt Birgitta Ohlsson Rektorsområde 3 (gy-skolan) Tomas T Carlsson Birgitta Johansson Annika Wibrell Elevvård Sanja Tadic Kerstin Korsén Enskilda skolor (fristående) Ingrid Ericsson Särskoleverksamhet Katharina Hahlin Jonny Kärkkäinen Lina Forsebrant Jonas Karlsson Kommunfullmäktige Vuxenutbildning/högskola Rihab Al Yamani Leena Grönlund Göran Hahlin KUN 4 Dnr 07/KUN9 889 Nya förseningsavgifter för bibliotek i V8 samarbetet Avgifter för lån som återlämnas för sent är vanligt förekommande

7 på bibliotek. Följden av avgifterna är att användarna i större utsträckning återlämnar lånat material i tid, vilket gör att materialet snabbare blir tillgängligt för andra som vill använda det. Som användare kan man undvika avgifter genom att lämna igen böckerna i tid, själv låna om materialet via webben eller ringa biblioteket för omlån. Omlån beviljas i regel tre gånger. De åtta bibliotek som ingår i V8-samarbetet har innan sammanslagningen i en gemensam katalog haft olika taxor och avgifter för försenade böcker, reservationer, aviseringar etc. Vilhelmina folkbibliotek har hittills haft förseningsavgifter för kurslitteratur. Eftersom det inte är praktiskt genomförbart att ha olika avgifter när databaserna är sammanslagna till en enda gemensam bas har biblioteken utarbetat en gemensam linje. Förslaget ser ut som följer: Förseningsavgifter för normallån (28 dagar): 1:-/volym och dag. En avgiftsfri dag efter återlämningsdatum. Högsta avgift 50:-/volym. Förseningsavgifter för media med kortare låneperiod än normallån: 5:-/volym, 1 avgiftsfri dag. Högsta avgift 100:-/volym. Högsta avgift per återlämningstillfälle: 200:-. Förseningsavgift betalas fr o m det år man fyller 19 år. För Boken Kommer-lån, lån av talböcker, lån via lantbrevbäring och i bokbussen utgår ingen förseningsavgift. Administrativ avgift vid räkningsutskick: 50:-/volym. Administrativ avgift vid återlämning efter räkning: 50:-/räkning. Förkommet lånekort: 10:- Utlandslån utanför Norden, böcker: 150:-. Utlandslån utanför Norden, artiklar: 75:-. Kyrkoarkivalier SVAR: 20 kr/volym. ---forts--- KUN 4 Dnr 07/KUN9 889 Nya förseningsavgifter för bibliotek i V8 samarbetet För att i största möjliga mån undvika missförstånd och hinna informera användare om de nya reglerna är förslaget att avgifterna

8 börjar gälla 1 mars En praktisk följd av avgifterna är att bibliotekets intäkter sannolikt kommer överskrida de 3000:- som idag finns i budgeten. Det bör därför ses över. En annan konsekvens är att biblioteket bör investera i en kassaapparat för att få en så korrekt redovisning som möjligt. I slutet av 2007 kommer V8- biblioteken att gå in i en ny version av Libra (datasystemet) i vilket funktioner för uppföljning av avgifter är inbyggt. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om en förändring av gällande taxor och avgifter i folkbiblioteket enligt det förslag som presenteras i den utförda beredningen att inköp av ny kassaapparat må inrymmas i anslagen budgetram för 2007 KUN I enlighet med arbetsutskottets förslag. Näringsenheten Laila Eliasson KUN 5 Dnr 05/KUN Anhållan om stöd Projekt Nybyggarliv i Södra Lappland. Professor Lars-Erik Edlund Umeå universitet har i kontakt med utredningssekreteraren förmedlat, och informerat om, det projekt som tidigare 1. antikvarien vid Nordiska Museet, docent Rolf Kjellström, driver Projekt Nybyggarliv i Södra Lappland. Edlund vänder sig till Vilhelmina kommun med hopp om kommunens stöd till projektet. Projektet, som delvis är egenfinansierat av Kjellström, syftar till att beskriva nybyggarkulturen på liknande sätt som gjorts i den av GAakademin prisbelönade Samernas liv, skriven av Kjellström.

9 Beskrivningen i bokform skulle heta Nybyggarliv och hela projektet syftar till att utreda nybyggarkulturens resursutnyttjande i Södra Lappland. Kontakt har underhand tagits av utredningssekreteraren med Rolf Kjellström under försommaren för klarläggandet av projektets utformning. Valet av undersökningsområde Södra Lappland sammanhänger med att just härifrån föreligger ett mycket omfattande och kvalitativt gediget material från upptecknare som framförallt O P Pettersson och Nils Eriksson. Den avgjort största delen av det arkivmaterial som insamlats och genom-gåtts berör detta geografiska område. Eftersom insamlingsarbetet till största delen är avslutat föreligger materialet klart för omedelbar bearbetning. Det som återstår är det mycket omfattande och krävande arbetet med att sammanfatta nybyggarkulturen i Södra Lappland. Kjellström har av den anledningen vänt sig bl.a. till humanistisk fakultet vid Umeå universitet med anhållan om ekonomiskt och praktiskt stöd för projektet. Till Vilhelmina kommun har man vänt sig, mot bakgrund av de upparbetade kontakterna i samband med tidigare utgivning av boken Nybyggares dagliga leverne samt genomförda forskarseminarier, med för-frågan om praktisk stöd i projektet. ---forts--- Det praktiska stödet skulle bestå i hjälp med att avfotografera och kopiera/digitalisera bl.a. foton och teckningar, s.k. ammanuenshjälp samt praktisk hjälp med att kunna genomföra fältarbete inom Vilhelmina kommun. KUN 5 Dnr 05/KUN Anhållan om stöd Projekt Nybyggarliv i Södra Lappland. Utredningssekreteraren föreslår, efter underhandskontakt med arbets-marknadssekreteraren och projektledaren för pågående projekt Arkiv-säkring av kulturhistoriskt källmaterial att KUnämnden anhåller om en överläggning med kommunstyrelsen som huvudman för projektet, för övervägandet av möjligt praktiskt stöd till Kjellströms projekt inom ram för eget hållet projekt. AU

10 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att hos kommunstyrelsen anhålla om överläggning i ärendet, att uppdra till förvaltningsledningen att bereda ärendet och sammanställa konsekvensbeskrivning avseende eventuella kostnader, samt karaktären och omfattningen av anhållet praktiskt stöd. Arbetsutskottet : Förvaltningsledningen föredrar ärendet och redogör för genomförd beredning och avlämnat yttrande. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera förvaltningsledningens föredragning, att uppdra till förvaltningsledningen att inbjuda Rolf Kjellström till Vilhelmina för träff med representanter för KU-nämnden och Kommun-styrelsen. ---forts--- KUN 5 Dnr 05/KUN Anhållan om stöd Projekt Nybyggarliv i Södra Lappland. KUN : Utredningssekreteraren föredrar ärendet och informerar om genomförd träff med Rolf Kjellström samt företrädare för kommunstyrelse, den 23 novem-ber. Nämnden konstaterar efter föredragning att det projekt som anhållan avser innebär som konsekvens att det material som genomgåtts, systematiserats och avskrivits skulle tillfalla Vilhelmina kommun i det fall stöd lämnas.

11 KUN att notera informationen, att uppdra till förvaltningen att fortsätta bereda ärendet i samråd med näringsenheten och återkomma till nämnden under våren Arbetsutskottet Förvaltningschefen föredrar i ärendet och presenterar den beredning som utförts i samråd med näringsenheten. Arbetsutskottet ser positivt på det material som presenterats men konstaterar att det varken finns möjligheter till att praktiskt hjälpa till i projektet eller till medfinansiering av detsamma, mot bakgrund av fullmäktiges beslut om en ombyggnation av Tingshuset till nytt museum. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera föredragning att föreslå KU-nämnden att avsluta ärendet KUN att avsluta ärendet. Christer Staaf KUN 6 Sammanträdesplan år 2007 KU-nämnden. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till KU-nämnden utan eget yttrande, att uppdra till förvaltningsledningen att vid nämndens sammanträde

12 den 5/12 presentera utkast till sammanträdesplan för år KUN : Förvaltningsledningen föredrar upprättat förslag till sammanträdesplan för KUN KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR att fastställa sammanträdesplanen enligt upprättat förslag med den ändringen att flytta KUN AU från tisdag den 16 januari 2007 till onsdag den 17 januari Arbetsutskottet Till följd utav presidieöverläggningar avseende budget 2008 så har den övergripande planen för hantering av budget förändrats. Kulturoch Utbildningsnämndens sammanträdesplan har reviderats och fastslagits av KUN presidium. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och Utbildningsnämnden beslutar - - -forts- - - att fastställa de förändringar som blev följden av de beslut som togs under presidieöverläggningarna december 2006 och som innebar en förlängd hantering av budgetprocessen KUN 6 Sammanträdesplan år 2007 KU-nämnden. KUN att fastställa de förändringar som blev följden av de beslut som togs under presidieöverläggningarna december 2006 och som innebar en förlängd hantering av budgetprocessen, att dessutom godta den extra budgetnämnd som KUN presidium kallat till den 13 mars.

13 Roland Bång Jonas Karlsson KUN 7 Dnr 06/KUN7 041 Budget Till följd av regeringsbyte har förändringar beslutats bland annat vad gäller det statliga stödet till vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens riktade statsbidrag överförs redan 2007 till det generella statsbidraget. Samtidigt minskas anslaget på riksnivå med 600 miljoner kronor. Under ärendepunkten närvarar rektor Lars Gavelin. Arbetsutskottet konstaterar efter hörande av verksamhetsansvarig att konsekvenser kommer att uppstå i vuxenutbildningen i Vilhelmina till följd av regeringens beslut om en minskning av det statliga anslaget. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till rektor vuxenutbildningen och förvaltningsledningen att beräkna eventuell statlig anslagsminskning till nämndens sammanträde den 5 december, att uppdra till rektor vuxenutbildningen att konsekvensbeskriva effekterna av eventuell anslagsminskning med motsvarande det belopp som uteblivet statsbidrag kan komma att bli, att föreslå KU-nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att det bidrag som övergår från att vara riktat till att ingå i det generella anslaget till kommunen, må tillföras verksamhetens budgetram. KUN : Lars Gavelin närvarar och föredrar ärendet och informerar om genomförd beredning. Nämnden konstaterar efter föredragning att konsekvenser kommer att uppstå i vuxenutbildningen i Vilhelmina till följd av regeringens beslut om en minskning av det statliga anslaget.

14 ---forts--- Åke Nilsson föredrar kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. KUN 7 Dnr 06/KUN7 041 Budget Yrkanden Viveka Abramsson yrkar att KU-nämnden bör föreslå kommunstyrelsen besluta att på grund av förändrade förutsättningar begära kronor från det generella statsbidraget att fördelas enligt följande: kronor (Förskolan) kronor (KomVux) Johnny Kärkkäinen yrkar att KU-nämnden bör föreslå kommunstyrelsen besluta att det bidrag som övergår från att vara riktat till att ingå i det generella anslaget till kommunen, må tillföras verksamhetens budgetram enligt följande: kronor (Förskolan) kronor (KomVux) Omröstningar Ordföranden prövar Viveka Abramssons förslag mot Johnny Kärkkäinens förslag och finner att KUN beslutat bifalla Johnny Kärkkäinens förslag. Votering begärs och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Johnny Kärkkäinens yrkande röstar ja. Den som biträder Viveka Abramssons yrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 6 ja och 5 nej på det sätt som närvarolistan närmare utvisar. KU-nämnden har bifallit Johnny Kärkkäinens yrkande. Reservation avges av Viveka Abramsson, Birgitta Ohlsson, Ulf Hansson, Birgitta Johansson och Margareta Abrahamsson. KUN KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

15 att notera informationen, ---forts--- KUN 7 Dnr 06/KUN7 041 Budget att KU-nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att det bidrag som övergår från att vara riktat till att ingå i det generella anslaget till kommunen, må tillföras verksamhetens budgetram enligt följande: kronor (Förskolan) kronor (KomVux) Arbetsutskottet : Kommunfullmäktige beslutade att fastställa budget för 2007 enligt följande: - Kultur- och utbildningsnämnden~ram~ kkr, varav 1,2 milj kr anvisas för att bibehålla oförändrad medelsfördelning i förskoleverksamheten samt 978 kkr anvisas till vuxenutbildningen. Förvaltningsledningen föredrar ärendet och redogör förutsättningarna för budget år 2007 efter fullmäktiges beslut om budget vid sammanträde , med särskilt fokus på verksamheten inom rektorsområde Vux samt på verksamheten inom rektorsområde Förskola. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning och efter hörande av verksamhetsföreträdarna att utsikterna för att klara verksamheterna inom givna budgetramar för år 2007 i dagsläget ser dystra ut. De verksamheter som utifrån prognostiserade resultat samt förväntad utveckling bedöms få de största problemen med att klara verksamheten inom budget år 2007 är Förskolan, Grundskolans tidigare år samt verksamheten vid Lärcentrum. Gymnasieskolan bedöms klara verksamheten inom anslagen ram med ett förbehåll vad gäller nettoutfallet på den interkommunala eleversättningen (IKE). Verksamhet Fritid bedöms få betydande problem med att

16 rymma tillkommande avskrivningskostnader för Konstgräsplan inom budgetram forts--- KUN 7 Dnr 06/KUN7 041 Budget AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera föredragning, att uppdra till förvaltningsledningen att inom uppgiften att bereda budget för år 2008 föreslå riktlinjer för att vidtaga åtgärder för att minska kostnaderna redan under år 2007, i första hand i de berörda verksamheterna och i andra hand, som en konsekvens, i övriga verksamheter inom KU-nämnden, att föreslå KU-nämnden att ärendet avseende budget 2007 från och med KU-nämndens hantering av ärendet den 27 februari ska hanteras under ärenderubriken Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning år metricconverterproductid att föreslå KU-nämnden att avsluta ärendet Budget metricconverterproductid KUN I enlighet med arbetsutskottets förslag. Roland Bång Conny Olofsson

17 KUN 8 Dnr 04/KUN Avskrivningskostnader Konstgräsplan. Beslut i Kommunfullmäktige i juni 2005 om anläggandet av en konst-gräsplan innebar, som en av konsekvenserna, att anslagna investerings-medel för genomförandet bokföringsmässig förlades under Fritid, inom KU-förvaltningen. Konstgräsplanen är nu färdigställd och efter formell avsyn i slutet av september är planen att betrakta som färdig. Efter denna tidpunkt kommer avskrivningsförfarandet att påbörjas. Tillkommande kostnader för en annuitetsavskrivning jämte internränta uppskattas till 427 kkr på årsbasis. Dessa kostnader har ej budgeterats. För kvarvarande del av år 2006 beräknas tillkommande kostnader i Fritid att uppgå till 120 kkr. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hos kommunstyrelsen anhålla om ett klarläggande hur tillkommande kostnader som en konsekvens av fullmäktiges beslut om anläggandet av en konstgräsplan ska hanteras Arbetsutskottet : Kommunstyrelsen har beslutat att ev. tillkommande kostnader för konstgräsplan får inrymmas inom tilldelad budgetram. Fritidskonsulent Conny Olofsson närvarar och föredrar i ärendet om vilka konsekvenser kommunstyrelsens beslut innebär klarar Fritid en delbetalning av avskrivningskostnaderna inom ram. För åren 2007 och 2008 föreligger ej den möjligheten. Ett prognostiserat underskott om ca 650 kkr per år beräknas uppkomma som en konsekvens av avtalsskrivningar och konstgräsplanens avskrivningskostnader forts- - - Conny informerar också om det avtal som är presenterat för Vilhelmina IK angående Skötsel av Tjärnvallens idrottsplats samt rutiner för hantering av konstgräsplan. Avtalet är under diskussion och motförslag har presenterats av Vilhelmina IK.

18 KUN 8 Dnr 04/KUN Avskrivningskostnader Konstgräsplan. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att föreslå nämnden att inarbeta avskrivningskostnaderna i ram för 2007 års budget, enligt följande: kkr från budgeterade medel för danspedagog kkr från budgeterade medel för verksamhet vid läromedelscentralen kkr från budgeterade medel för förvaltningens omställningsoch utvecklingsanslag - 50 kkr från nerdragning av tjänst 0,20 i förvaltningskansliet, att uppdra till fritidskonsulenten att till KU-nämnden den 27 februari presentera ett färdigt förslag till avtal gällande Skötsel av Tjärnvallens idrottsplats. KUN att inarbeta avskrivningskostnaderna i ram för 2007 års budget, enligt följande: kkr från budgeterade medel för danspedagog kkr från budgeterade medel för verksamhet vid läromedelscentralen kkr från budgeterade medel för förvaltningens omställningsoch utvecklingsanslag - 50 kkr från nerdragning av tjänst 0,20 i förvaltningskansliet, att återremittera ärendet om förslag till avtal gällande Skötsel av Tjärnvallens idrottsplats att beredas vidare till den extranämnd som är den 13 mars. Roland Bång Heidi Thörnberg

19 Kommunstyrelsen KUN 9 Dnr 07/KUN Avtal om skolelevers dagliga resor I en skrivelse som inkom så rekommenderar styrelsen för Kommunförbundet Västerbotten att Vilhelmina Kommun antar ett förslag till avtal mellan Länstrafiken i Västerbotten AB och kommunerna i Västerbottens län angående skolelevers dagliga resor. Arbetsutskottet : Utredningssekreterare Christer Staaf informerar om träff med trafiksamordnare Heidi Thörnberg som också suttit med i den arbetsgrupp som tagit fram avtalsförslaget. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningsledningen att presentera ett utkast till yttrande inför KU-nämnden den 27 februari KUN att föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande avtalsförslag. KUN 10 Dnr 07/KUN Vårdnadsbidrag i Vilhelmina kommun. KUN : Ordförande Johnny Kärkkäinen föredrar i ärendet och informerar om de funderingar som finns angående försöksverksamhet i Vilhelmina Kommun angående vårdnadsbidrag och föreslår en utredning som konsekvensbeskriver detta.

20 KUN KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR att uppdra till förvaltningen att bereda detta vidare genom att tillsätta en utredning som konsekvensbeskriver ett eventuellt vårdnadsbidrag i Vilhelmina kommun. Ramen för konsekvensbeskrivningen är följande; kronor/månad, beskattningsbar inkomst, gäller endast för föräldrar som är hemma med sina barn, att uppdra till förvaltningen att komplettera utredningen med en brukar undersökning till föräldrar med barn dels upp t o m 4 års ålder och dels upp till förskoleklass, att här ska också ingå information om att planer finns på öppen förskola parallellt med vårdnadsbidraget. Vidare så utreds också kostnader för en eventuell öppen förskola, - - -forts- - - att uppdra till förvaltningsledningen att redovisa utkast till brukarundersökning vid KUN AU den 30/1-07. Arbetsutskottet : Utredningssekreterare Christer Staaf föredrar ärendet och redovisar den brukarundersökning som förvaltningsledningen arbetat fram. Ordförande Jonny Kärkkäinen informerar om det beslut som tagits av kommunfull-mäktige att ansöka hos regeringen om att bli försökskommun angående vårdnadsbidrag. Arbetsutskottet diskuterar innehåll i brukarundersökningen och revideringar görs. KUN 10 Dnr 07/KUN Vårdnadsbidrag i Vilhelmina kommun. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och Utbildningsnämnden beslutar att efter genomförda revideringar distribuera brukarundersökningen till alla föräldrar i Vilhelmina kommun med barn upp till förskoleklass och att senaste svarsdag sätts till 30/3 för att bereda

21 uppdraget färdigt till KUN AU den 8/5, att uppdra till förvaltningsledningen att presentera ett utkast till annons i Vilhelmina aktuellt som dels ska upplysa om att undersökningen är på gång och dels påminna föräldrarna om vikten av att fylla i och skicka in brukarundersökningen. KUN att återremittera ärendet för vidare beredning till den extranämnd som är den 13 mars. KUN 11 Dnr 07/KUN Budget Anvisningar för arbetet med budget under planperioden har delgivits nämnder, styrelsen och de kommunala bolagen. Förvaltningsledningen föredrar ärendet och informerar om de anvisningar som lämnats avseende beredning av budget AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningsledningen att utarbeta tidplan för KUnämndens hantering av budgetberedningen KUN : Förvaltningsledningen föredrar upprättat förslag till tidplan för KUnämndens budgetarbete för KUN KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR att fastställa tidplan för nämndens arbete med budget för 2008.

22 Arbetsutskottet : Förvaltningsledningen föredrar ärendet och redogör för förvaltningens hittillsvarande beredning av budget för år Under ärendepunkten närvarar de s.k. sektorsansvariga verksamhetscheferna som var och en lämnar övergripande reflektioner på, och konsekvensbeskrivningar av, uppdraget att arbeta in verksamheterna inom den preliminära ram som angivits. Verksamhetscheferna presenterar ett antal översiktliga scenarion som budgetberedningen har att beakta mot bakgrund av detta uppdrag. ---forts--- KUN 11 Dnr 07/KUN Budget 2008 AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att konstatera efter hörande av varje sektor att budgetberedning genomförs i samtliga verksamheter utifrån de centrala direktiv som lämnats, att uppdra till förvaltningsledningen och verksamhetsansvariga att fortsätta med beredning av budget 2008 enligt upprättad plan, att uppdra till följande verksamheter att vid arbetsutskottets sammanträde den 8 februari särskilt redovisa såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga konsekvenser med utgångspunkt i följande direktiv: Förskola - översyn av gällande lokalt kollektivavtal avseende arbetstid - översyn av anslag för fortbildning - översyn av nuvarande ledningsorganisation - tillämpandet av beslutad personalbemanningsplan

23 Grundskola RO 1 - neddragning personal med motsvarande 6 tjänster - översyn av personalbemanningen vid den kommunala musikskolan Gymnasieskola - översyn och omräkning av förväntat nettoutfall avseende den interkommunala eleversättningen (IKE) Kultur och Fritid tilldelad - avskrivningskostnader konstgräsplan inom ram för sektorn som helhet - - -forts- - - Förvaltningskansli - neddragning personal med motsvarande 0,20 tjänst Arbetsutskottet : Under ärendepunkten närvarar rektorerna Ewa Kämpe, Ireen Walldén, Lena Oscarsson samt Lars Gavelin. Respektive verksamhetsansvarig rektor föredrar genomförd beredning mot bakgrund av lämnade uppdrag vid arbetsutskottet KUN 11 Dnr 07/KUN Budget 2008 Arbetsutskottet konstaterar efter hörande av samtliga verksamhetsansvariga att konsekvensbeskrivningar lämnats utifrån de direktiv som givits i respektive uppdrag. Arbetsutskottet konstatera vidare efter hörande av förvaltningsledningen att samtliga verksamheter har att inlämna färdiga beredningar på uppdraget att presentera en verksamhet inom ram, samt beredningar utifrån ytterligare lämnade politiska direktiv, senast till fredag den 16 februari. Förvaltningsledningen har kallat samtliga fackliga organisationer till samverkansträff den 20 februari för förhandling om budgetberedningens utkast till KU-nämndens budget år AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

24 att uppdra till förvaltningsledningen och rektor förskola att uppta förhandling med berörd facklig organisation om ett nytt lokalt kollektivavtal om arbetstid och skolutveckling i förskolan, med direktivet att avtalad förtroendetid för enskilt lärararbete för förskollärare och fritidspedagoger i förskolan ska beskäras med 30 %; från 5 tim per vecka till 3,5 tim per vecka, att uppdra till rektor förskola att i pågående budgetberedning för 2008 beskära ram för fortbildning i förskolan med kronor, att uppdra till rektor RO 1 att inarbeta besparingar i personalbudget på motsvarande 2,1 miljoner kronor, samt uppdra till rektor att uppta förhandlingar med berörda fackliga organisationer om neddragningar redan från och med höstterminen 2007, att uppdra till rektor RO 1 att planera verksamheten för Musikskolan så att den ryms inom tilldelad ram för år 2008, - - -forts- - - att uppdra till rektor RO 1 att använda en striktare tolkning av nuvarande lokala kollektivavtal avseende frånvaro i arbetslaget KUN 11 Dnr 07/KUN Budget 2008 att uppdra till rektor gymnasieskolan att i budgetberedningen noga överväga möjligheter till besparingar inom tilldelad ram för 2008, att uppdra till rektor gymnasieskolan att i takt med att årets sökande-strömmar till gymnasieskolan blir kända, fortsätta beredningen av uppdraget att se över och räkna om förväntat nettoutfall för den interkommunala eleversättningen och att återkomma med konsekvens-beredning i samband med behandlandet av delårsbokslut per den 30/4, att uppdra till rektor Vuxenutbildningen att i pågående beredning av budget 2008 inarbeta besparing på motsvarande det belopp som utgör bortfallet av statsbidraget för vuxnas lärande, 1,089 miljoner

25 kronor, samt att uppta förhandlingar med berörda fackliga organisationer för ett verkställande av uppdraget så snart ske kan under år 2007, att uppdra till förvaltningschefen att inom ram för budgetberedningen för år 2008 genomföra konsekvensberedning på direktivet att genomföra bespar-ingar på sammanlagt motsvarande kr i gemensam administration och förvaltningskansli, samt inom sektorn Kultur och Fritid. KUN : På grund av den omfattande ärendemängden innehållande både delårs-bokslut och ekonomisk uppföljning 2006 samt budget 2008 så har KUN presidium beslutat att sammankalla KU-nämnden till en extra budgetnämnd tisdagen den 13 mars kl KUN att notera datumet den 13 mars för extra sammanträde. Ewa Kämpe Jonas Karlsson KUN 12 Dnr 07/KUN Arbetsmiljösituation Förskolans kansli. Med anledning av ny lagstiftning och förändrade förutsättningar för barns vistelse inom förskoleverksamheten så har arbetsbelastningen ökat inom förskolans ledning och administration. Mot bakgrund av det så har också möjligheterna till och tiden för mer övergripande och långsiktig, strategisk, planering beskurits av en situation där allt mer intensiv administration av köhantering, placering av barn, schemaläggning av till exempel dagbarnvårdarnas arbetstider föreligger. Förvaltningschefen har utifrån denna beskrivning berett ärendet och gjort en bedömning att situationen är ohållbar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, men också utifrån ett brukarperspektiv. Förvaltningsledningen föreslår, efter samråd med kommunledningsgruppen i ärendet, att KU-nämnden under en

26 försöksperiod som omspänner 1 mars till och med 31 december 2007, genomför följande förändringar i förskoleverksmheten: - att införa telefontider för brukarnas kontakter med Rektor angående köer, placeringar av barn etc., till att omfatta mån-fred kl Tider härutöver hänvisas till förskoleverksamhetens assistent. - att införa ett gruppledaransvar inom dagbarnvårdargruppen i likhet med det system med gruppledare som finns inom socialförvaltningen. En dagbarnvårdare blir gruppledare och sörjer för en mängd praktiska frågor som rör dagbarnvårdargruppen enligt upprättad befattningsbeskrivning. För gruppledaransvaret föreslås ett arvode (lönetillägg) enligt samma riktlinjer som inom socialförvaltningen, för närvarande 700 kr/mån. Ekonomiskt innebär detta en merkostnad på 13~400 kr/år (inkl. PO och semestertillägg) i familjedaghemsverksamheten. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och Utbildningsnämnden beslutar - - -forts- - - att anta föreliggande beredning och under en försöksperiod som omspänner 1 mars till och med 31 december 2007, genomföra följande förändringar i förskoleverksamheten: KUN 12 Dnr 07/KUN Arbetsmiljösituation Förskolans kansli. - att införa telefontider för brukarnas kontakter med Rektor angående köer, placeringar av barn etc., till att omfatta mån-fred kl Tider härutöver hänvisas till förskoleverksamhetens assistent. - att införa ett gruppledaransvar inom dagbarnvårdargruppen i likhet med det system med gruppledare som finns inom socialförvaltningen. En dagbarnvårdare blir gruppledare och sörjer för en mängd praktiska frågor som rör dagbarnvårdargruppen enligt upprättad befattningsbeskrivning. För gruppledaransvaret föreslås ett arvode (lönetillägg) enligt samma riktlinjer som inom socialförvaltningen, för närvarande 700 kr/mån. Ekonomiskt innebär detta en merkostnad på 13~400 kr/år (inkl. PO och semestertillägg) i familjedaghemsverksamheten. KUN I enlighet med arbetsutskottets förslag.

27 Roland Bång Ewa Kämpe KUN 13 Dnr 05/KUN Plats i förskoleverksamhet under kvällar och helger Rektor Förskola, Ewa Kämpe, önskar KU-nämndens ställningstagande avseende möjligheterna till plats i förskoleverksamheten för barn vars föräldrar arbetar under obekväm arbetstid kvällar och helger. Den efterfrågan som hitintills funnits har kunnat mötas genom lösningar i befintlig och ordinarie verksamhet. En tilltagande efterfrågan medför konsekvenser för verksamheten som ej budgeteras för. ~ Under ärendepunkten närvarar rektor Ewa Kämpe som föredragande. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att kommunen saknar skyldighet att ordna med plats i förskoleverksamhet under obekväm arbetstid. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ~uppdra till rektor Ewa K att tillsammans med förvaltningsekonomen genomföra en kostnadsberäkning av den ökade efterfrågan till nämndens sammanträde i november, ~ att ~överlämna ärendet till KU-nämnden utan eget yttrande. KUN : Rektor förskola närvarar under ärendepunkten och redovisar en månadskostnad om ca 40~000 kr för de enskilda lösningar som för närvarande erbjuds för tillsyn under kvällar, nätter och helger. En förutsättning för att erbjuda tillsyn i form av ordinarie verksamhet är en nattöppen förskoleavdelning. Kostnaderna för en sådan lösning uppskattas till ca 1,2 miljoner kronor för 3,5 tjänster. Behovet av servicen är svår att uppskatta eftersom många väljer att söka lösningar i sin familje- och bekantskapskrets. Nämnden konstaterar efter föredragning att den omfattning som de

28 ---forts--- enskilda formerna för tillsyn nu fått kan sägas konstituera en ny verksamhet. KUN 13 Dnr 05/KUN Plats i förskoleverksamhet under kvällar och helger Nämnden menar, mot bakgrund av kommunens begränsade skyldighet att erbjuda servicen under kvällar, nätter och helger, att frågan om tillsyn bör prövas av kommunfullmäktige. KUN att ~föreslå kommunfullmäktige att pröva inrättandet av en natt- och helgöppen förskoleavdelning, att ~föreslå kommunstyrelsen att pröva om en försöksverksamhet kan bedrivas inom ramen av de så kallade plusjobben, att ~enskilda lösningar avvecklas snarast, dock senast Arbetsutskottet : Kommunfullmäktige har beslutat att inga ytterligare medel beviljas för år 2006, och att ev. inrättande av natt- och helgöppen förskoleavdelning får inarbetas i 2007 års budget. Under ärendepunkten närvarar rektor förskola, Ewa Kämpe, och informerar om framställningar som gjorts angående barnomsorg annan än under ordinarie öppettider. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR: att ~uppdra till förvaltningsledningen att hos socialnämnden efterhöra möjligheten till en presidieöverläggning i ärendet - Arbetsutskottet : Under ärendepunkten närvarar rektor Ewa Kämpe som

29 ---forts--- föredragande. Arbetsutskottet noterar att kontakter är tagna och samtal initierade med socialchefen i ärendet. Arbetsutskottet konstaterar efter hörande av rektor att rådande budgetläge ej tillåter den verksamhet som efterfrågas, då den i jämförelse med annan barnomsorg är avsevärt mycket dyrare på grund av sin karaktär. KUN 13 Dnr 05/KUN Plats i förskoleverksamhet under kvällar och helger AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ~avslå framställan om plats i förskoleverksamheten under andra tider än vardagar mellan kl och KUN att ~avslå framställan om plats i förskoleverksamheten under andra tider än vardagar mellan kl och 18.00, Roland Bång Ewa Kämpe att ~uppdra till förvaltningsledningen att kartlägga vilket behov som föreligger om plats i förskoleverksamhet under kvällar och helger. KUN 14 Dnr 07/KUN Regler gällande turordning och placering i förskoleverksamheten utifrån kö Rektor förskola hemställer i en skrivelse om att få KU-nämndens beslut gällande regler för turordning och placering i förskoleverksamheten utifrån kö. Praktiska problem uppstår när barn som har rätt till gratis plats 15tim/vecka då föräldrar är föräldralediga med yngre syskon kan få plats före ett barn där föräldrarna behöver plats på grund av arbete.

30 I grannkommunerna Dorotea och Åsele har de ansvariga nämnderna tagit beslutet att barn till föräldrar som behöver plats i förskoleverksamheten på grund av arbete ska ha förtur till platser före barn till föräldralediga med yngre syskon. Rektor förskola ger följande beslutsrekommendation: - att nämnden tar samma beslut som grannkommunerna Dorotea och Åsele enligt ovan - att beslutet skrivs in i maxtaxa och tillämpningsregler. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Roland Bång Ewa Kämpe Jonas Karlsson att ~överlämna ärendet till KU-nämnden utan eget yttrande, att ~uppdra till förvaltningsledningen att inför KU-nämnden den 27 februari klarlägga innehållet i de beslut som Åsele och Dorotea har gällande turordning och placering i förskoleverksamhet utifrån kö. KUN att ~i maxtaxa och tillämpningsregler skriva in ändringen att Vid en kösituation prioriteras barn till studerande/förvärvsarbetande föräldrar. KUN 15 Dnr 06/KUN Utökning av personal förskolan Skansen. Personalen vid förskolan Skansen i Skansholm genom föreståndare Camilla Hellsten anhåller i skrivelse till nämnden om en utökning av personalbemanningen med en heltidstjänst per omgående med hänvisning till extraordinär arbetsmiljösituation. T.f. förvaltningschef Roland Bång redovisar det beslut som han tagit att i avvaktan på arbetsutskottets behandling av frågan godkänna en tillfällig förstärkning, dock längst t.o.m. den 19/9.

31 AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen att i samråd med rektor förskola bereda ärendet ytterligare till nämndens oktobersammanträde, att godkänna den tillfälliga resursförstärkningen till och med den 10/10. KUN : Förvaltningschefen föredrar ärendet och informerar om det besök i för-skolan som genomfördes under vecka 40. Den arbetsmiljösituation som råder vid förskolan är enligt förvaltningschefens bedömning av den allvarliga karaktär att uppenbar risk för ohälsa bland personalen föreligger. Nämnden konstaterar efter föredragning att aktuell situation är föranledd av barn i behov av särskilt stöd. KUN att godkänna resursförstärkning till förskolan Skansen med motsvarande 1,0 tjänst, dock längst till och med sista februari 2007, med hänvisning till barn i behov av särskilt stöd, - - -forts- - - att uppdra till rektor förskola att av arbetsmiljöskäl noga överväga ytterligare placeringar vid aktuell förskola. KUN 15 Dnr 06/KUN Utökning av personal förskolan Skansen. Arbetsutskottet : Med anledning av tidigare beslut om förstärkning fram till sista februari 2007 så föredrar rektor förskola, Ewa Kämpe, i ärendet och informerar om rådande situation och hur planeringen ser ut framåt för att möta upp de behov som kvarstår. Rektor förskola föreslår en resursförstärkning fram till 30 juni 2007 motsvarande 0,25 tjänst istället för den 1,0 tjänst som enligt tidigare beslut är en resursförstärkning fram till sista februari. För att klara denna resursförstärkning inom budgetram så föreslår rektor förskola en

32 omfördelning av pengar inom den egna verksamheten. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursförstärkning till förskolan Skansen med motsvarande 0,25 tjänst, dock längst till och med 30 juni KUN Roland Bång Ewa Kämpe Jonas Karlsson I enlighet med arbetsutskottets förslag. KUN 16 Dnr 06/KUN Utökning av personal förskolan Norrskenet. Personalen vid förskolan Norrskenet i Malgovik genom vik. föreståndare Ingrid Larsson anhåller i skrivelse till nämnden om en utökning av personalbemanningen med 0,75 barnskötare per omgående med hänvis-ning till den ökning av antalet barn, främst små barn, som skett under året. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen att i samråd med rektor förskola bereda ärendet ytterligare till nämndens oktobersammanträde. KUN : Förvaltningschefen föredrar ärendet och informerar om det besök i förskolan som genomfördes under vecka 40. Nämnden konstaterar efter föredragning att den arbetsmiljö som råder vid förskolan till följd av det stora, och ökande, antalet barn är långt ifrån tillfredsställande. Emellertid konstaterar nämnden att det resultat som nämnden prognostiserar för år 2006 ej ger utrymme för ytterligare kostnader utöver ram. KU-nämnden menar att ärendets karaktär förutsätter en fortsatt omfattande beredning för att i

33 möjligaste mån undvika fortsatt negativ utveckling av arbetsmiljösitua-tionen. KUN att avslå framställan, att uppdra till rektor förskola att av arbetsmiljöskäl noga överväga ytterligare placeringar vid aktuell förskola, att uppdra till förvaltningschefen och rektor förskola att bereda ärendet vidare vid genomlysning av budget för år forts-- - KUN 16 Dnr 06/KUN Utökning av personal förskolan Norrskenet. Arbetsutskottet : Ordförande föredrar ärendet och informerar om ärendets hantering efter överläggning mellan förvaltningsledningen, rektor förskola och KU-nämndens presidium Vid överläggningen redogjorde rektor förskola för resultatet av den fortsatta beredningen av ärendet. Kommunfullmäktiges beslut i början av år 2006 att bevilja förskolan tilläggsanslag med 500 kkr för mötande av efterfrågan på platser, riktades mot familjedaghemsverksamheten. I juli lades familjedaghemsverksam-heten i Klimpfjäll ned och dagbarnvårdarna kunde överflyttas till förskolan Rävlyan i Saxnäs, inom ram för egen organisation och budget. Till följd härav kunde resurs motsvarande 1,5 tjänst inbesparas för att möta prognostiserade underskott i andra verksamheter inom förskolan. Rektor förskola föreslog vid presidieöverläggning att den kvarhållna resurs-en om 1,5 tjänst, inom tilldelad ram för dagbarnvårdarverksamheten, må nyttjas för tillfällig resursförstärkning vid förskolan Norrskenet 0,5 tjänst och vid förskolan Tranan 1,0 tjänst. KUN presidium beslutade att godkänna denna temporära resursförstärk-ning, vilken ryms inom anslagen ram för familjedaghemsverksamhetens budget. Därtill beslutades att en del

34 ur den resursförstärkning till förskolan med 700 kkr under år 2007, vilken fullmäktige beslutade om i juni för att möta ytterligare efterfrågeökning, ska användas för att förlänga det tillfälliga stödet, dock längst till och med den sista februari Förvaltningschef och rektor förskola har överlagt med SKAF i ärendet och därefter gått ut med underlag för rekrytering av personal för den tid som resursförstärkningen omspänner. Med hänvisning till att medelsanvisningen sker ur familjedaghemsverksamhetens budget har rekrytering av barn-skötare skett. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR - - -forts- - - att notera informationen. KUN 16 Dnr 06/KUN Utökning av personal förskolan Norrskenet. Arbetsutskottet : Med anledning av tidigare beslut om förstärkning fram till sista februari 2007 så föredrar rektor förskola, Ewa Kämpe, i ärendet och informerar om rådande situation och hur planeringen ser ut framåt för att möta upp de behov som kvarstår. Rektor förskola föreslår en resursförstärkning fram till 30 juni 2007 motsvarande 0,50 tjänst. För att klara denna resursförstärkning inom budgetram så föreslår rektor förskola en omfördelning av pengar inom den egna verksamheten. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna resursförstärkning till förskolan Norrskenet med motsvarande 0,50 tjänst, dock längst till och med 30 juni KUN

35 Roland Bång Ewa Kämpe Jonas Karlsson I enlighet med arbetsutskottets förslag. KUN 17 Dnr 06/KUN Framställan om utökning av personalstyrkan vid förskolan Tranan i Nästansjö. Föreståndaren för förskolan Tranan i Nästansjö, Ann-Marie Granewald, anhåller i skrivelse till KU-nämnden om att personalstyrkan utökas med två heltidstjänster för att klara den situation som beskrivs, med hög arbetsbelastning, många små barn samt särskilda omständigheter. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att av rektor förskola infordra underlag avseende beläggning och barnens vistelsetider vid Tranan till nämndens sammanträde 14 mars. KUN : Rektor Ewa Kämpe närvarar under ärendepunkten som föredragande och redovisa närvarostatistik samt bemanning i förskolan Tranan. Det statsbidrag som förskoleverksamheten erhåller som intäkt är för 2006 c a 370 kkr högre än budgeterat. Vidare genomförs från en in-dragning av familjedaghemsverksamheten i Klimpfjäll. Rektor Förskola föreslår att det ur dessa medel anslås resurs för personalförstärkning. KUN att bevilja förskolan Tranan anslag för personalförstärkning med motsvar-ande resurs för 0,5 tjänst ekonomibiträde för perioden fram till och med 31/8,

36 ---forts--- att ärendet skall prövas på nytt i samband med hantering av delårsbokslut. Arbetsutskottet : En ny framställan har inkommit från förskolan Tranan i Nästansjö i vilken den aktuella situationen beskrivs, med ett högre antal barn än tidigare samt därutöver barn med särskilda förutsättningar bl.a. annan kosthållning. KUN 17 Dnr 06/KUN Framställan om utökning av personalstyrkan vid förskolan Tranan i Nästansjö. AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen att i samråd med rektor förskola bereda ärendet ytterligare till nämndens oktobersammanträde, att godkänna resursförstärkningen fram till och med den 10/10. KUN : Förvaltningschefen föredrar ärendet och informerar om det besök i förskolan som genomfördes under vecka 40. Nämnden konstaterar efter föredragning att den arbetsmiljö som råder vid förskolan till följd av det stora antalet små barn är långt ifrån tillfredsställande. Nämnden konstaterar vidare att den situation vad gäller kosthållningen som uppstått till följd av särskilda behov är av den karaktär att åtgärder måste vidtagas för att inte risk för allvarliga sjukdomstillstånd ska uppstå. Emellertid konstaterar nämnden att det resultat som nämnden prognostiserar för år 2006 ej ger utrymme för ytterligare kostnadsökning utöver ram. KU-nämnden menar att ärendets karaktär förutsätter en fortsatt omfattande beredning för att i möjligaste mån undvika fortsatt negativ utveckling av arbetsmiljösituationen. KUN

37 att godkänna resursförstärkning med motsvarande 0,68 ekonomibiträde, att avslå framställan om ytterligare två tjänster förskollärare, att uppdra till rektor förskola att av arbetsmiljöskäl noga överväga ytterligare placeringar vid aktuell förskola, att uppdra till förvaltningschefen och rektor förskola att bereda ärendet vidare vid genomlysning av budget för år forts-- - KUN 17 Dnr 06/KUN Framställan om utökning av personalstyrkan vid förskolan Tranan i Nästansjö. Arbetsutskottet : Ordförande föredrar ärendet och informerar om ärendets hantering efter överläggning mellan förvaltningsledningen, rektor förskola och KU-nämndens presidium Vid överläggningen redogjorde rektor förskola för resultatet av den fortsatta beredningen av ärendet. Kommunfullmäktiges beslut i början av år 2006 att bevilja förskolan tilläggsanslag med 500 kkr för mötande av efterfrågan på platser, riktades mot familjedaghemsverksamheten. I juli lades familjedaghemsverksam-heten i Klimpfjäll ned och dagbarnvårdarna kunde överflyttas till förskolan Rävlyan i Saxnäs, inom ram för egen organisation och budget. Till följd härav kunde resurs motsvarande 1,5 tjänst inbesparas för att möta prognostiserade underskott i andra verksamheter inom förskolan. Rektor förskola föreslog vid presidieöverläggning att den kvarhållna resurs-en om 1,5 tjänst, inom tilldelad ram för dagbarnvårdarverksamheten, må nyttjas för tillfällig resursförstärkning vid förskolan Norrskenet 0,5 tjänst och vid förskolan Tranan 1,0 tjänst. KUN presidium beslutade att godkänna denna temporära resursförstärk-ning, vilken ryms inom anslagen ram för familjedaghemsverksamhetens budget. Därtill beslutades att en del ur den resursförstärkning till förskolan med 700 kkr under år 2007,

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2008. kl. 10.00-16.15. Ajournerat kl. 14.15-14.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl. 08.00-15.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 14 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 arbetsutskott 2003-10-07 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl. 10.00-15.45. Ajournerat kl. 11.40-11.50. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson

Läs mer