Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd"

Transkript

1 Halmstad 10 november 2010 Till: Miljökontoret Värnamo kommun Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Härmed anmäles att Eolus Vind AB har för avsikt att etablera totalt tre (3) vindkraftverk på fastigheterna Solslätt 1:3 och Solslätt 1:4 i Värnamo kommun. Notera att bilagorna i bygglovsansökan (bilaga 7) är borttagna men samma bilagor finns i denna miljöanmälan. Vad gäller remissvar så får vi be att komplettera denna ansökan när dessa har erhållits. Bilagor som medföljer anmälan: 1. Karta över etableringsområdet 2. Kortfattad information om vindkraftverket 3. Typskiss transformatorkiosk 4. Resultat ljudanalys 5. Resultat skugganalys 6. Registreringsbevis Eolus Vind AB 7. Kopia på bygglovsansökan. (exklusive bilagor) 8. Kopia på brevutskick till berörda 9. Vägdragning 10. Fotomontage Verksamhetsbeskrivning Eolus Vind AB planerar att låta uppföra och driva tre (3) vindkraftverk med rotordiameter på maximalt 90 m. Bygglov är sökt på maximalt 110 m navhöjd. Totalhöjden kommer ej att överstiga 150 m. I bilaga 2 återfinns kortfattad information om förslag på vindkraftverk som kan tänkas väljas om projektet realiseras i närtid. Intill varje verk placeras en transformatorkiosk. De planerade verken beräknas producera cirka kwh per verk och år vid normalvindår. Lokalisering Den aktuella lokaliseringen är belägen på fastigheterna Solslätt 1:3 samt Solslätt 1:4. Närmsta bostadshus ligger cirka 600 meter ifrån närmsta verket i parken. Den tilltänkta platsen ligger på en höjd 1,5 kilometer öster om sjön Ruskens södra spets och drygt 4 kilometer nordost om orten Os. Platsen ser väldigt intressant ut att etablera vindkraft på med tanke på att området ligger högt, samt att det är relativt få hus inom en kilometer. Vindkraftverken är tänkta att placeras i skogsterräng. 1

2 Vindkraftverkens koordinater Verk nr Kommun Fastighets bet X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat 1 Värnamo Solslätt 1: Värnamo Solslätt 1: Värnamo Solslätt 1: Avstånd till hus (bostadshus till närmsta vindkraftverk) Bostadshus A: ca 570 meter Bostadshus B: ca 750 meter Bostadshus C: ca 1030 meter Bostadshus D: ca 980 meter Avstånd till större väg: 1 km. Ljud I bilaga 4 visas resultaten från genomförd ljudanalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och källjud 103,0 db(a) samt 104,0 db(a) vid vindhastigheten 8 m/s på 10 meters höjd. För att klara ljudkravet behöver det norra verket (verk nummer 1) köras i mode 1, 103,0 db(a). Alla bostäder klarar det riktvärde på 40 db(a) från vindkraftverk som har upprättats av Naturvårdsverket. Oavsett vilken typ eller modell av vindkraftverk som slutgiltigt väljs för etableringen, så kommer ljudnivån från dessa att anpassas så att riktvärdet på maximalt 40 db(a) vid berörda bostäder kan säkerställas. Skuggor I Bilaga 5 visas resultaten från genomförd skugganalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och rotordiameter på 90 m. Fastighet A riskerar få över de 8 timmar faktisk skuggtid per år som Boverket har satt som gränsvärde (drygt 9 timmar för bostad A). Problemet kan avhjälpas med så kallad skuggautomatik. Verken går att programmera så de stängs av om en bostad riskerar få skugga vid en viss tidpunkt (datum samt klockslag). Om det är sol ute, samtidigt som det blåser så stängs verket/verken av och problemet är därmed avhjälpt. Vi har tidigare erfarenhet av denna teknik och vi kan därför konstatera att det fungerar tillfredställande. Driftbortfallet om denna teknik används blir försumbart eftersom det rör sig om så få timmar per år. 2

3 Landskapsbild En etablering av vindkraftverk medför att landskapsbilden förändras. En del tycker att vindkraftverk är fula, medans andra tycker vindkraftverk symboliserar miljövänlig energiframställning, bedömningen är subjektiv. I ansökan bifogas fotomontage taget ifrån fyra olika platser kring de tilltänkta vindkraftverken. Höjdryggen som vindkraftverken placeras på sträcker sig i nordsydlig riktning, varför även verken placeras i samma riktning. Höjdområdet är ganska platt uppe på vilket medför att vindkraftverken placeras jämnhögt, dessutom placeras verken på en linje med samma avstånd mellan verken. Dessa faktorer gör att parken ser mer enhetlig ut. Området närmst kring höjdpartiet är ganska flackt och beväxt med mycket skog. Troligen kommer verken främst att synas från högt relativt närbelägna platser eller från platser som har fritt siktstråk mellan betraktaren och vindkraftverken. I övrigt finns inte många boningshus kring etableringsplatsen, närmsta ort ligger 4 km bort (Os). Fotomontage med karta finns under Bilaga 10. Planförhållande Värnamo kommun har i dagsläget en positiv syn på vindkraft. Det finns i skrivande stund två stycken vindkraftverk i kommunen (Vallerstad, 2 stycken Vestas 2MW). Dessa verk är placerade i skogsmiljö och el produktionen ifrån de båda verken är mycket god. Aktuellt område är inte speciellt utpekat som lämpligt för vindkraftsetablering av Värnamo kommun, men inte heller utpekat som olämpligt. Det finns i dagsläget ingenting som pekar på att området är olämpligt för etablering av vindkraft. Det finns inget skyddsvärt dokumenterat inom etableringsområdet, vare sig kultur eller miljövärden. Närbelägna vindkraftverk Det är i dagsläget inte känt om fler vindkraftverk planeras inom två kilometer från denna tänkta vindkraftspark. Sökanden har frågat Värnamo kommun samt Sävsjö kommun, men ingen av de båda kommunerna känner till att tillstånd/bygglov sökts för något verk inom två kilometer. Inte heller har det hållits samråd för verk i närheten. Hinderbelysning Eftersom vindkraftverken inte kommer att överstiga 150 meter (totalhöjd) så räcker det med att installera medelintensiv rött blinkande hinderbelysning. Luftfartstyrelsen anger att det räcker med medelintensivt ljus vid skymning och gryning, övrig tid tillåter de att ljusstyrkan reduceras till 200 candela. Sökanden har för avsikt att reducera ljusstyrkan på hinderbelysningen så att kraven från Luftfartstyrelsen precis uppnås. Isbildning Eftersom de planerade verken byggs i södra Sverige är risken för isbildning liten. När det bildas is på vingarna uppstår obalans i rotorn, detta känner verkets automatik av och stänger verket. Trots detta går det ej att vara helt säker på att någon utomstående person som besöker platsen inte kan skadas. Sökanden kommer som information att sätta upp varningsskyltar vid vägen som leder in till parken, där det varnas för isbildning/iskastning. 3

4 Djur och natur Vindkraftverken förväntas innebära ringa påverkan på floran i området eftersom etableringen kräver en förhållandevis liten yta i anspråk och att etableringen i huvudsak sker inne i det som är produktionsskog. Det finns inga dokumenterade känsliga ytor inom etableringsområdet, se kartutdrag från Skogsstyrelsen (Skogens pärlor) nedan. Skogsstyrelsen, Skogens pärlor Även för de djur och fåglar som kan förväntas använda området för exempelvis födosök innebär etableringen liten påverkan. Erfarenheter från liknande anläggningar på andra platser i Sverige visar på små eller inga effekter alls. Fåglar ser oftast vindkraftverken i god tid och flyger vid sidan om, därmed inte uteslutet att fåglar kommer att krocka med de aktuella vindkraftverken. Vad gäller fladdermöss så flyger dessa vid födosök oftast på låg höjd kring träd och byggnader och vattensamlingar vilket för med sig att höga vindkraftverk innebär mindre risk för fladdermössen att komma till skada. Däremot riskerar en del djurarter att skrämmas bort under själva etableringen av verken. Eventuell jakt inom området kan fortsätta som vanligt efter att parken är etablerad. 4

5 Kultur I skrivande stund finns inga kända kulturlämningar inom etableringsområdet, se karta på föregående sida (Skogens pärlor). Inte heller är området utpekat som riksintresse för kulturmiljö. Närmsta kända kulturföremål ligger drygt 600 meter öster om verk 2 och verk 3 och består av en torplämning, inom ett område av 230x60 bestående av en husgrund med spismursrest, röjningsrösen och röjda ytor. Friluftsliv Det är inte känt huruvida platsen används som friluftsområde. I vart fall är området inte utpekat som riksintressen friluftsliv. Det går en skogsbilväg igenom området som gör platsen relativt lättillgänglig för strövare och ryttare. Området ligger inte nära någon större sjö varför det inte finns någon badplats i direkt närhet. Sjön Rusken ligger ca 1,5 km bort och utnyttjas för bad, fiske och andra former av friluftsaktiviteter. Transporter Transporter under byggtiden sker med lastbil, grävlastare och mobilkran. Cirka 1 kilometer ny skogsbilväg bedöms att behöva anläggas. En permanent kranuppställningsplats samt avställningsplats om cirka 2000 m 2 invid varje verk måste anläggas. Till fundamenten krävs lastbilstransporter av cement, grus och vatten eller färdig betong. Vindkraftverken levereras på lastbilar och reses med hjälp av två mobilkranar. Under driftsskedet kommer transporterna att inskränka sig till lättare fordon högst några gånger om året för service och kontroller. Vägdragning Cirka en kilometer ny väg behöver anläggas. Befintliga skogsbilvägar skall användas så långt som möjligt. Vägdragningen är oftast flexibel varför det går att ändra något om så önskas. Under Bilaga 9 finns en karta över planerad vägsträckning. Där finns också bilder tagna på skogsbilvägar Eolus byggt i tidigare projekt. Elkabeldragning Vindkraftverken ska anslutas till det allmänna elnätet. Elkablarna kommer troligen att grävas eller plöjas ned i marken. Detta arbete utförs av nätägaren i området som har att rätta sig efter de regler som finns i samband med kabelförläggning. Enligt tidiga indikationer ifrån nätägaren EON så kommer kabeln att anslutas söder om parken (Flohult), mer information kring elanslutningen har för tillfället inte sökanden. Kemiska produkter och farligt avfall De kemikalier som används under vindkraftverkets livstid finns i tabellen nedan. Siffrorna gäller per vindkraftverk. Det finns även vindkraftverk som saknar växellåda och hydraulsystem, varför mindre mängd olja används i dessa verk. 5

6 Oljemängd i växellåda Oljemängd i hydraulsystem Broms Kemikalier Volym Kommentar liter Bytesintervall efter anmärkning på oljeprov (4-7 år) 200 liter Ingår i hydrauliksystemet Vridaxel Ca 36 liter Bytesintervall ca 8 år Batterier Fett Transformator 6 pennlampsbatterier, 2st LC-R 127R2PG, 12V/7,2 Ah Ca 29 kg i verket när det lämnar fabriken I maskinhuset: epoxyisolerad, innehåller inte olja Pennlampsbatterier byts 1 gång/år vid huvudservice Ca 7,7 kg fett pumpas i vid service var 6:e månad. I Huvudalternativet är transformatorn placerad i maskinhuset med andra ord utan olja. Alternativt kan transformatorn stå i källaren av tornet eller i kiosk utanför tornet och innehåller då drygt 800l. I varje transformatorkiosk finns liter kylolja. Denna olja byts normalt ej. Transformatorkioskerna är försedda med ett tätt tråg för uppsamling av kyloljan vid ett eventuellt haveri. Transformatorkioskernas storlek är ungefär som hos transformatorkiosken som beskrivs i bilaga 3. I vindkraftverken finns även lysrör och nödbatterier som byts ut vid behov. Några andra miljöfarliga ämnen förekommer inte i anläggningen. Normalt tecknas ett serviceavtal med det företag som levererar vindkraftverken, som då sköter all service. Ägaren till verken är skyldig att kontrollera att företaget har tillstånd att transportera farligt avfall, vilket kan bli aktuellt exempelvis vid oljebyte. Annars är alternativet att ägaren av verken själv tar hand om avfallet. Enligt Avfallsförordningen 2001:1063 om farligt avfall, 27 krävs det inget tillstånd, men en anmälan om tillfälligt tillstånd, om den som bedriver verksamheten själv transporterar högst 2 fat ( 400 liter ) oljeavfall per år. Ingående material i vindkraftverken är bland annat armerad betong till fundament, stål och armerad betong till torn, maskinhus av metallplåt, rotorblad av glasfiberarmerad epoxi samt koppar i kablar och generator. Utsläpp till vatten och till luft Det enda utsläpp till vatten som kan ske är om den olja som används i vindkraftverken läcker ut. Det lilla spill som kan förekomma vid normal drift tas om hand inne i maskinhuset eller tornet och kan inte nå omgivningen. Skulle olja läcka ner i tornet samlas denna i tornets nedre 6

7 sektion som sluter tätt mot fundamentet. Läckage av oljor leder dessutom omedelbart till driftsstopp och besök av servicepersonal som tar hand om oljan på ett lämpligt sätt. Inga utsläpp görs till luften. Återställande av mark När vindkraftverken av ägaren/ägarna anses vara uttjänta skall verken/verket plockas ner och platsen skall återställas. Det är mycket kostsamt och energikrävande att plocka bort fundamenten varför ett cirka 30 cm tjockt jordtäcke läggs över fundamentet, marken återplanteras sedan. Vägar och kranuppställningsplats lämnas orörda och används vidare med fördel i skogsbruket. Arrendatorn av aktuell mark (Eolus Vind AB) har tydligt skrivit in i arrendekontrakten att framtida ägare av verken har fullt ansvar för att återställande av marken utförs på rätt sätt. Egenkontroll Driftstopp innebär förlorade intäkter för ägaren av vindkraftverket. För att hålla verket i gott skick utförs service normalt sett två gånger per år och servicen görs av ackrediterad personal. Oftast har ägaren av verket driftövervakning installerat och får larm om ett driftstopp/skada på verket skett. Miljöbalkens hänsynsregler och hur de anses uppfyllda Bevisbörderegeln: Eolus Vind AB är medveten regelns innebörd. Bevisbördan för att miljöbalkens hänsynsregler har tillämpats ligger på den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet. Den som söker tillstånd ska kunna visa att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. Kunskapskrav: Bör anses vara uppfyllt genom att Eolus Vind AB under de senaste 20 åren har medverkat vid etableringen av mer än 240 vindkraftverk. Bolaget äger och driver dessutom vindkraftverk. Eolus Vind AB samarbetar vid byggandet och driften av verken med tillverkaren av detta. Verken övervakas såväl av en lokal driftansvarig som via datakommunikation av tillverkaren och leverantören samt Eolus Vind AB. Försiktighetsprincipen och Principen om bästa möjliga teknik: Bör anses vara uppfyllt genom att de planerade vindkraftverken är kvalitets- och säkerhetsgodkända i ett EUland och att de är placerade på betryggande avstånd från bebyggelse. Dessutom använder vindkraftverken modern teknik i form av variabelt varvtal. Lokaliseringsprincipen: Bör anses vara uppfyllt genom att placeringen är vald med hänsyn till att vindkraftverken tar minsta möjliga areal i anspråk och att utnyttjad mark kan återställas till ursprungligt skick efter verksamhetens eventuella upphörande. Verkens placeringar är valda med hänsyn till att gällande bestämmelser beträffande ljud och skuggpåverkan ej ska överskridas. 7

8 Hushållnings- och Kretsloppsprincipen: Bör anses vara uppfyllt genom att vindkraftverkens olika metalldelar kan återanvändas respektive återvinnas. Vindkraftverken kommer under sin drifttid att producera energi gånger sin egen tillverkningsenergi. Vindkraft i sig är en förnyelsebar energikälla som under drift ej förbrukar några naturresurser. Det finns särskilda skäl att producera förnyelsebar energi på ett miljömässigt hållbart sätt. Skadeansvaret: Bör anses vara uppfyllt genom att byggherren och ägaren av vindkraftverken är medveten om paragrafens innebörd och att de har ekonomiska möjligheter eller försäkringar som täcker kostnader för att avhjälpa en eventuell skada. Kontakta gärna undertecknad för kompletterande upplysningar och frågor kring vindkraftverken på de berörda fastigheterna Med vänlig hälsning Handläggare för Eolus Vind AB Ola Strivall Tfn: Alt: E-post: 8

9 Bilagor 11.Karta över etableringsområdet 12.Kortfattad information om vindkraftverket 13.Typskiss transformatorkiosk 14.Resultat ljudanalys 15.Resultat skugganalys 16.Registreringsbevis Eolus Vind AB 17.Kopia på bygglovsansökan. (exklusive bilagor) 18.Kopia på brevutskick till berörda 19.Vägdragning 20.Fotomontage 9

10 BILAGA 1 Karta över etableringsområdet 10

11 BILAGA 2 Kortfattad information om vindkraftverket 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 BILAGA 3 Typskiss transformatorkiosk 16

17 BILAGA 4 Resultat ljudanalys 17

18 BILAGA 5 Resultat skugganalys 18

19 19

20 20

21 BILAGA 6 Registreringsbevis Eolus Vind AB 21

22 22

23 23

24 BILAGA 7 Kopia på bygglovsansökan Värnamo kommun Stadshuset Stadsbyggnadskontoret, bygglovsenheten Värnamo Halmstad 8 nov 2010 Ansökan om bygglov Eolus Vind AB ansöker härmed om bygglov för totalt tre (3) vindkraftverk i Värnamo kommun inom fastigheterna: Verk nr RT 90 2,5 gon V Fastighets bet Solslätt 1:3 Solslätt 1:4 Solslätt 1:4 X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat m 260 m 265 m Navhöjden kommer max att vara 110 m och rotordiameter om max 90 m. Oavsett vilken tornhöjd samt rotordiameter som väljs så kommer totalhöjden ej att överstiga 150 m. Som exempel har beräkningar gjorts för Vestas 2,0MW med 105 m torn (se bilaga 4 och 5). Detta verk är idag väl beprövat. Vindkraftverken beräknas producera drygt 5 miljoner kwh per verk och år (under ett normalvindår). Totalt beräknas vindkraftverken därmed producera ca 15 miljoner kwh per år (under ett normalt vindår) vilket innebär att den producerade elen skulle räcka till ca personers hushållsel (antaget att varje person i snitt förbrukar kwh el per år), eller 750 eluppvärmda villor givet att varje villa förbrukar kwh per år. I ansökan finns datablad om den typ av vindkraftverk som använts i beräkningarna, se bilaga 1. Observera att det i nuläget ej är fastställt fabrikat eller modell för verken. Oavsett val kommer sökanden säkerställa att samtliga krav beträffande ljud och skuggor uppfylls. Vidare sökes bygglov för den transformatorkiosk som är lokaliserad i direkt anslutning till varje vindkraftverk. Bilaga 2 visar ungefärliga mått på varje transformatorkiosk. För att kunna etablera vindkraftverken så behövs farbara vägar till varje tänkt plats varför bygglovsansökan även innefattar vägbyggnationer. Ett förslag på vägdragning finns i bilaga 3. Förslag på vägdragning är markerad med svarta linjer. Befintliga vägar kommer att utnyttjas så väl som möjligt. Bilaga 4 visar en ljudanalys över området. De kringliggande bostäderna riskerar ej få högre ljudpåverkan än riktvärdet 40dB(A) ekvivalent ljudnivå. Oavsett vilken typ av vindkraftverk som slutligen väljs så kommer riktvärdet på 40 db(a) ekvivalent ljudnivå att säkerställas. För att klara naturvårdsverkets krav om 40 db(a) ekvivalent ljudnivå vid bostadshus behöver verk nummer ett köras i mode 1, 103,0 db(a), övriga verk körs i mode 0, se ljudberäkning. I Bilaga 5 visas resultaten från genomförd skugganalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och rotordiameter på 90 m. Alla bostäder/stugor utom bostad A hamnar under de 8 timmar faktisk skuggtid per år som Boverket har satt som gränsvärde. Bostad A beräknas få 9,43 timmars faktisk skuggtid per år. Det norra vindkraftverket (som påverkar bostad A) går att programmera så att verket stängs av vid en viss tidpunkt (datum samt klockslag). Om det är sol ute, samtidigt som det blåser (vid en given tidpunkt under dygnet) så stängs verket av och problemet är därmed avhjälpt. Sökanden har tidigare erfarenhet av denna teknik och kan därför konstatera att det fungerar tillfredställande. Driftbortfallet om denna teknik används blir försumbart eftersom det rör sig om så få timmar per år. 24

25 Den grafiska skuggkalendern (Bilaga 5) visar vid vilka datum samt tider på dygnet risk för skugga kan uppstå. Det går även att utläsa hur många timmar per år varje bostad riskerar få skugga på sig. Denna modell tar inte hänsyn till om ett hus ligger inbäddat i skog, utan räknar med att det aktuella huset inte är omringat med träd eller andra typer av hinder. Ett registreringsbevis för Eolus Vind AB, se bilaga 6 bifogas. Remissvar från Försvarsmakten, Tele 2 AB, Telia Sonera AB, Telenor AB, Teracom AB samt Luftfartstyrelsen kommer att sökas under projektets gång. Med vänlig hälsning Handläggare för Eolus Vind AB: Ola Strivall Tfn: Alt: E-post: 25

26 BILAGA 8 Kopia på brevutskick till berörda 26

27 27

28 28

29 29

30 BILAGA 9 Vägdragning Förslag vägdragning 30

31 Foto taget innan start av vägbyggnation.(projekt Vettåsen i Ockelbo kommun) Väg färdigställd. 31

32 BILAGA 10 Fotomontage Fotopunkter 32

33 Fotomontage från Skuggebo. Avstånd till verken är 1,0 km. Fotomontage Os. Avstånd till verken är 4,1 km. 33

34 Fotomontage Bohult rastplats. Avstånd till verken är 5,8 km Fotomontage Svensbygd. Avstånd till verken är 5,9 km Fotomontage Svensbygd. Rödmarkerade verk. 34

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsunderlag. Hallsberg kommun. Örebro län. Södra Allén 17 591 37 Motala Tel: 0141-21 16 60 linda.wagstrom@eolusvind.com

Samrådsunderlag. Hallsberg kommun. Örebro län. Södra Allén 17 591 37 Motala Tel: 0141-21 16 60 linda.wagstrom@eolusvind.com Samrådsunderlag Samrådsunderlag inför samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av vindkraftpark på fastigheterna Skogaholm 5:1, Haddebo 2:1och Östra Hjärta 1:7 Hallsberg kommun Örebro län Allmänna

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk. Vindpark Härja

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk. Vindpark Härja Anmälan enligt miljöbalken Vindpark Härja Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Vindpark Härja Fastigheterna Ryggahemmet 1:1 2, Härja 1:4 3 och Härja 7:3 3 i Tidaholms kommun

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 TEKNISK BESKRIVNING 1 VINDKRAFTVERK Ett vindkraftverk består av huvuddelarna turbin, maskinhus och torn. Turbinen har tre blad av armerad plast fästa vid ett nav som i sin

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Malin Löfgren Tfn 08 505 35 449 malin.lofgren@krafto.se 1 Inledning Kraftö AB

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Samrådshandling för vindkraftsutbyggnad på Skäggs 2:1, Visby kommun

Samrådshandling för vindkraftsutbyggnad på Skäggs 2:1, Visby kommun Samrådshandling för vindkraftsutbyggnad på Skäggs 2:1, Visby kommun Av: Jonatan Bonthron Danjel Hendriksson Erik Berglund Handläggare: Fredrik Lundmark Lars Bäckström Sammanfattning Skäggs ligger ca 10

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN Bilaga D MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN MAJ 2013 1 VERKSAMHETSKOD 2 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 3 OLJOR OCH KEMISKA PRODUKTER 2 4 NATURGRUS 3 5 MARKAVVATTNING 3 6 NATURVÄRDESINVENTERING

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet angående vindkraftetablering på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008

Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008 Datum Dnr 2008-10-30 Vår beteckning Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008 Öppet samrådsmöte för särskilt berörda och allmänhet samt myndigheter och organisationer. Samrådsmötena

Läs mer

Tillståndsansökan för uppförande av 6 vindkraftverk i Alvesta kommun, Kronobergs län

Tillståndsansökan för uppförande av 6 vindkraftverk i Alvesta kommun, Kronobergs län ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL EN GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT PÅ FASTIGHETERNA ÄSPETUNA 1:7, ÄSPETUNA 1:2, RYAMON 1:3, SPÅNHULT 1:11 OCH FÅLLEN 1:27 I ALVESTA KOMMUN Sökande: Statkraft Södra Vindkraft AB Skogsudden

Läs mer

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun 2 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 4 1.1 Om Gaimald AB.... 4 2 Lokalisering... 5 2.1 Utformning... 6 2.2 Vindförhållande... 8 2.3 Elproduktion från vindkraft... 8 3 Vindkraftverk... 9 4 Byggnation... 10

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer