Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd"

Transkript

1 Halmstad 10 november 2010 Till: Miljökontoret Värnamo kommun Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Härmed anmäles att Eolus Vind AB har för avsikt att etablera totalt tre (3) vindkraftverk på fastigheterna Solslätt 1:3 och Solslätt 1:4 i Värnamo kommun. Notera att bilagorna i bygglovsansökan (bilaga 7) är borttagna men samma bilagor finns i denna miljöanmälan. Vad gäller remissvar så får vi be att komplettera denna ansökan när dessa har erhållits. Bilagor som medföljer anmälan: 1. Karta över etableringsområdet 2. Kortfattad information om vindkraftverket 3. Typskiss transformatorkiosk 4. Resultat ljudanalys 5. Resultat skugganalys 6. Registreringsbevis Eolus Vind AB 7. Kopia på bygglovsansökan. (exklusive bilagor) 8. Kopia på brevutskick till berörda 9. Vägdragning 10. Fotomontage Verksamhetsbeskrivning Eolus Vind AB planerar att låta uppföra och driva tre (3) vindkraftverk med rotordiameter på maximalt 90 m. Bygglov är sökt på maximalt 110 m navhöjd. Totalhöjden kommer ej att överstiga 150 m. I bilaga 2 återfinns kortfattad information om förslag på vindkraftverk som kan tänkas väljas om projektet realiseras i närtid. Intill varje verk placeras en transformatorkiosk. De planerade verken beräknas producera cirka kwh per verk och år vid normalvindår. Lokalisering Den aktuella lokaliseringen är belägen på fastigheterna Solslätt 1:3 samt Solslätt 1:4. Närmsta bostadshus ligger cirka 600 meter ifrån närmsta verket i parken. Den tilltänkta platsen ligger på en höjd 1,5 kilometer öster om sjön Ruskens södra spets och drygt 4 kilometer nordost om orten Os. Platsen ser väldigt intressant ut att etablera vindkraft på med tanke på att området ligger högt, samt att det är relativt få hus inom en kilometer. Vindkraftverken är tänkta att placeras i skogsterräng. 1

2 Vindkraftverkens koordinater Verk nr Kommun Fastighets bet X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat 1 Värnamo Solslätt 1: Värnamo Solslätt 1: Värnamo Solslätt 1: Avstånd till hus (bostadshus till närmsta vindkraftverk) Bostadshus A: ca 570 meter Bostadshus B: ca 750 meter Bostadshus C: ca 1030 meter Bostadshus D: ca 980 meter Avstånd till större väg: 1 km. Ljud I bilaga 4 visas resultaten från genomförd ljudanalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och källjud 103,0 db(a) samt 104,0 db(a) vid vindhastigheten 8 m/s på 10 meters höjd. För att klara ljudkravet behöver det norra verket (verk nummer 1) köras i mode 1, 103,0 db(a). Alla bostäder klarar det riktvärde på 40 db(a) från vindkraftverk som har upprättats av Naturvårdsverket. Oavsett vilken typ eller modell av vindkraftverk som slutgiltigt väljs för etableringen, så kommer ljudnivån från dessa att anpassas så att riktvärdet på maximalt 40 db(a) vid berörda bostäder kan säkerställas. Skuggor I Bilaga 5 visas resultaten från genomförd skugganalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och rotordiameter på 90 m. Fastighet A riskerar få över de 8 timmar faktisk skuggtid per år som Boverket har satt som gränsvärde (drygt 9 timmar för bostad A). Problemet kan avhjälpas med så kallad skuggautomatik. Verken går att programmera så de stängs av om en bostad riskerar få skugga vid en viss tidpunkt (datum samt klockslag). Om det är sol ute, samtidigt som det blåser så stängs verket/verken av och problemet är därmed avhjälpt. Vi har tidigare erfarenhet av denna teknik och vi kan därför konstatera att det fungerar tillfredställande. Driftbortfallet om denna teknik används blir försumbart eftersom det rör sig om så få timmar per år. 2

3 Landskapsbild En etablering av vindkraftverk medför att landskapsbilden förändras. En del tycker att vindkraftverk är fula, medans andra tycker vindkraftverk symboliserar miljövänlig energiframställning, bedömningen är subjektiv. I ansökan bifogas fotomontage taget ifrån fyra olika platser kring de tilltänkta vindkraftverken. Höjdryggen som vindkraftverken placeras på sträcker sig i nordsydlig riktning, varför även verken placeras i samma riktning. Höjdområdet är ganska platt uppe på vilket medför att vindkraftverken placeras jämnhögt, dessutom placeras verken på en linje med samma avstånd mellan verken. Dessa faktorer gör att parken ser mer enhetlig ut. Området närmst kring höjdpartiet är ganska flackt och beväxt med mycket skog. Troligen kommer verken främst att synas från högt relativt närbelägna platser eller från platser som har fritt siktstråk mellan betraktaren och vindkraftverken. I övrigt finns inte många boningshus kring etableringsplatsen, närmsta ort ligger 4 km bort (Os). Fotomontage med karta finns under Bilaga 10. Planförhållande Värnamo kommun har i dagsläget en positiv syn på vindkraft. Det finns i skrivande stund två stycken vindkraftverk i kommunen (Vallerstad, 2 stycken Vestas 2MW). Dessa verk är placerade i skogsmiljö och el produktionen ifrån de båda verken är mycket god. Aktuellt område är inte speciellt utpekat som lämpligt för vindkraftsetablering av Värnamo kommun, men inte heller utpekat som olämpligt. Det finns i dagsläget ingenting som pekar på att området är olämpligt för etablering av vindkraft. Det finns inget skyddsvärt dokumenterat inom etableringsområdet, vare sig kultur eller miljövärden. Närbelägna vindkraftverk Det är i dagsläget inte känt om fler vindkraftverk planeras inom två kilometer från denna tänkta vindkraftspark. Sökanden har frågat Värnamo kommun samt Sävsjö kommun, men ingen av de båda kommunerna känner till att tillstånd/bygglov sökts för något verk inom två kilometer. Inte heller har det hållits samråd för verk i närheten. Hinderbelysning Eftersom vindkraftverken inte kommer att överstiga 150 meter (totalhöjd) så räcker det med att installera medelintensiv rött blinkande hinderbelysning. Luftfartstyrelsen anger att det räcker med medelintensivt ljus vid skymning och gryning, övrig tid tillåter de att ljusstyrkan reduceras till 200 candela. Sökanden har för avsikt att reducera ljusstyrkan på hinderbelysningen så att kraven från Luftfartstyrelsen precis uppnås. Isbildning Eftersom de planerade verken byggs i södra Sverige är risken för isbildning liten. När det bildas is på vingarna uppstår obalans i rotorn, detta känner verkets automatik av och stänger verket. Trots detta går det ej att vara helt säker på att någon utomstående person som besöker platsen inte kan skadas. Sökanden kommer som information att sätta upp varningsskyltar vid vägen som leder in till parken, där det varnas för isbildning/iskastning. 3

4 Djur och natur Vindkraftverken förväntas innebära ringa påverkan på floran i området eftersom etableringen kräver en förhållandevis liten yta i anspråk och att etableringen i huvudsak sker inne i det som är produktionsskog. Det finns inga dokumenterade känsliga ytor inom etableringsområdet, se kartutdrag från Skogsstyrelsen (Skogens pärlor) nedan. Skogsstyrelsen, Skogens pärlor Även för de djur och fåglar som kan förväntas använda området för exempelvis födosök innebär etableringen liten påverkan. Erfarenheter från liknande anläggningar på andra platser i Sverige visar på små eller inga effekter alls. Fåglar ser oftast vindkraftverken i god tid och flyger vid sidan om, därmed inte uteslutet att fåglar kommer att krocka med de aktuella vindkraftverken. Vad gäller fladdermöss så flyger dessa vid födosök oftast på låg höjd kring träd och byggnader och vattensamlingar vilket för med sig att höga vindkraftverk innebär mindre risk för fladdermössen att komma till skada. Däremot riskerar en del djurarter att skrämmas bort under själva etableringen av verken. Eventuell jakt inom området kan fortsätta som vanligt efter att parken är etablerad. 4

5 Kultur I skrivande stund finns inga kända kulturlämningar inom etableringsområdet, se karta på föregående sida (Skogens pärlor). Inte heller är området utpekat som riksintresse för kulturmiljö. Närmsta kända kulturföremål ligger drygt 600 meter öster om verk 2 och verk 3 och består av en torplämning, inom ett område av 230x60 bestående av en husgrund med spismursrest, röjningsrösen och röjda ytor. Friluftsliv Det är inte känt huruvida platsen används som friluftsområde. I vart fall är området inte utpekat som riksintressen friluftsliv. Det går en skogsbilväg igenom området som gör platsen relativt lättillgänglig för strövare och ryttare. Området ligger inte nära någon större sjö varför det inte finns någon badplats i direkt närhet. Sjön Rusken ligger ca 1,5 km bort och utnyttjas för bad, fiske och andra former av friluftsaktiviteter. Transporter Transporter under byggtiden sker med lastbil, grävlastare och mobilkran. Cirka 1 kilometer ny skogsbilväg bedöms att behöva anläggas. En permanent kranuppställningsplats samt avställningsplats om cirka 2000 m 2 invid varje verk måste anläggas. Till fundamenten krävs lastbilstransporter av cement, grus och vatten eller färdig betong. Vindkraftverken levereras på lastbilar och reses med hjälp av två mobilkranar. Under driftsskedet kommer transporterna att inskränka sig till lättare fordon högst några gånger om året för service och kontroller. Vägdragning Cirka en kilometer ny väg behöver anläggas. Befintliga skogsbilvägar skall användas så långt som möjligt. Vägdragningen är oftast flexibel varför det går att ändra något om så önskas. Under Bilaga 9 finns en karta över planerad vägsträckning. Där finns också bilder tagna på skogsbilvägar Eolus byggt i tidigare projekt. Elkabeldragning Vindkraftverken ska anslutas till det allmänna elnätet. Elkablarna kommer troligen att grävas eller plöjas ned i marken. Detta arbete utförs av nätägaren i området som har att rätta sig efter de regler som finns i samband med kabelförläggning. Enligt tidiga indikationer ifrån nätägaren EON så kommer kabeln att anslutas söder om parken (Flohult), mer information kring elanslutningen har för tillfället inte sökanden. Kemiska produkter och farligt avfall De kemikalier som används under vindkraftverkets livstid finns i tabellen nedan. Siffrorna gäller per vindkraftverk. Det finns även vindkraftverk som saknar växellåda och hydraulsystem, varför mindre mängd olja används i dessa verk. 5

6 Oljemängd i växellåda Oljemängd i hydraulsystem Broms Kemikalier Volym Kommentar liter Bytesintervall efter anmärkning på oljeprov (4-7 år) 200 liter Ingår i hydrauliksystemet Vridaxel Ca 36 liter Bytesintervall ca 8 år Batterier Fett Transformator 6 pennlampsbatterier, 2st LC-R 127R2PG, 12V/7,2 Ah Ca 29 kg i verket när det lämnar fabriken I maskinhuset: epoxyisolerad, innehåller inte olja Pennlampsbatterier byts 1 gång/år vid huvudservice Ca 7,7 kg fett pumpas i vid service var 6:e månad. I Huvudalternativet är transformatorn placerad i maskinhuset med andra ord utan olja. Alternativt kan transformatorn stå i källaren av tornet eller i kiosk utanför tornet och innehåller då drygt 800l. I varje transformatorkiosk finns liter kylolja. Denna olja byts normalt ej. Transformatorkioskerna är försedda med ett tätt tråg för uppsamling av kyloljan vid ett eventuellt haveri. Transformatorkioskernas storlek är ungefär som hos transformatorkiosken som beskrivs i bilaga 3. I vindkraftverken finns även lysrör och nödbatterier som byts ut vid behov. Några andra miljöfarliga ämnen förekommer inte i anläggningen. Normalt tecknas ett serviceavtal med det företag som levererar vindkraftverken, som då sköter all service. Ägaren till verken är skyldig att kontrollera att företaget har tillstånd att transportera farligt avfall, vilket kan bli aktuellt exempelvis vid oljebyte. Annars är alternativet att ägaren av verken själv tar hand om avfallet. Enligt Avfallsförordningen 2001:1063 om farligt avfall, 27 krävs det inget tillstånd, men en anmälan om tillfälligt tillstånd, om den som bedriver verksamheten själv transporterar högst 2 fat ( 400 liter ) oljeavfall per år. Ingående material i vindkraftverken är bland annat armerad betong till fundament, stål och armerad betong till torn, maskinhus av metallplåt, rotorblad av glasfiberarmerad epoxi samt koppar i kablar och generator. Utsläpp till vatten och till luft Det enda utsläpp till vatten som kan ske är om den olja som används i vindkraftverken läcker ut. Det lilla spill som kan förekomma vid normal drift tas om hand inne i maskinhuset eller tornet och kan inte nå omgivningen. Skulle olja läcka ner i tornet samlas denna i tornets nedre 6

7 sektion som sluter tätt mot fundamentet. Läckage av oljor leder dessutom omedelbart till driftsstopp och besök av servicepersonal som tar hand om oljan på ett lämpligt sätt. Inga utsläpp görs till luften. Återställande av mark När vindkraftverken av ägaren/ägarna anses vara uttjänta skall verken/verket plockas ner och platsen skall återställas. Det är mycket kostsamt och energikrävande att plocka bort fundamenten varför ett cirka 30 cm tjockt jordtäcke läggs över fundamentet, marken återplanteras sedan. Vägar och kranuppställningsplats lämnas orörda och används vidare med fördel i skogsbruket. Arrendatorn av aktuell mark (Eolus Vind AB) har tydligt skrivit in i arrendekontrakten att framtida ägare av verken har fullt ansvar för att återställande av marken utförs på rätt sätt. Egenkontroll Driftstopp innebär förlorade intäkter för ägaren av vindkraftverket. För att hålla verket i gott skick utförs service normalt sett två gånger per år och servicen görs av ackrediterad personal. Oftast har ägaren av verket driftövervakning installerat och får larm om ett driftstopp/skada på verket skett. Miljöbalkens hänsynsregler och hur de anses uppfyllda Bevisbörderegeln: Eolus Vind AB är medveten regelns innebörd. Bevisbördan för att miljöbalkens hänsynsregler har tillämpats ligger på den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet. Den som söker tillstånd ska kunna visa att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. Kunskapskrav: Bör anses vara uppfyllt genom att Eolus Vind AB under de senaste 20 åren har medverkat vid etableringen av mer än 240 vindkraftverk. Bolaget äger och driver dessutom vindkraftverk. Eolus Vind AB samarbetar vid byggandet och driften av verken med tillverkaren av detta. Verken övervakas såväl av en lokal driftansvarig som via datakommunikation av tillverkaren och leverantören samt Eolus Vind AB. Försiktighetsprincipen och Principen om bästa möjliga teknik: Bör anses vara uppfyllt genom att de planerade vindkraftverken är kvalitets- och säkerhetsgodkända i ett EUland och att de är placerade på betryggande avstånd från bebyggelse. Dessutom använder vindkraftverken modern teknik i form av variabelt varvtal. Lokaliseringsprincipen: Bör anses vara uppfyllt genom att placeringen är vald med hänsyn till att vindkraftverken tar minsta möjliga areal i anspråk och att utnyttjad mark kan återställas till ursprungligt skick efter verksamhetens eventuella upphörande. Verkens placeringar är valda med hänsyn till att gällande bestämmelser beträffande ljud och skuggpåverkan ej ska överskridas. 7

8 Hushållnings- och Kretsloppsprincipen: Bör anses vara uppfyllt genom att vindkraftverkens olika metalldelar kan återanvändas respektive återvinnas. Vindkraftverken kommer under sin drifttid att producera energi gånger sin egen tillverkningsenergi. Vindkraft i sig är en förnyelsebar energikälla som under drift ej förbrukar några naturresurser. Det finns särskilda skäl att producera förnyelsebar energi på ett miljömässigt hållbart sätt. Skadeansvaret: Bör anses vara uppfyllt genom att byggherren och ägaren av vindkraftverken är medveten om paragrafens innebörd och att de har ekonomiska möjligheter eller försäkringar som täcker kostnader för att avhjälpa en eventuell skada. Kontakta gärna undertecknad för kompletterande upplysningar och frågor kring vindkraftverken på de berörda fastigheterna Med vänlig hälsning Handläggare för Eolus Vind AB Ola Strivall Tfn: Alt: E-post: 8

9 Bilagor 11.Karta över etableringsområdet 12.Kortfattad information om vindkraftverket 13.Typskiss transformatorkiosk 14.Resultat ljudanalys 15.Resultat skugganalys 16.Registreringsbevis Eolus Vind AB 17.Kopia på bygglovsansökan. (exklusive bilagor) 18.Kopia på brevutskick till berörda 19.Vägdragning 20.Fotomontage 9

10 BILAGA 1 Karta över etableringsområdet 10

11 BILAGA 2 Kortfattad information om vindkraftverket 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 BILAGA 3 Typskiss transformatorkiosk 16

17 BILAGA 4 Resultat ljudanalys 17

18 BILAGA 5 Resultat skugganalys 18

19 19

20 20

21 BILAGA 6 Registreringsbevis Eolus Vind AB 21

22 22

23 23

24 BILAGA 7 Kopia på bygglovsansökan Värnamo kommun Stadshuset Stadsbyggnadskontoret, bygglovsenheten Värnamo Halmstad 8 nov 2010 Ansökan om bygglov Eolus Vind AB ansöker härmed om bygglov för totalt tre (3) vindkraftverk i Värnamo kommun inom fastigheterna: Verk nr RT 90 2,5 gon V Fastighets bet Solslätt 1:3 Solslätt 1:4 Solslätt 1:4 X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat m 260 m 265 m Navhöjden kommer max att vara 110 m och rotordiameter om max 90 m. Oavsett vilken tornhöjd samt rotordiameter som väljs så kommer totalhöjden ej att överstiga 150 m. Som exempel har beräkningar gjorts för Vestas 2,0MW med 105 m torn (se bilaga 4 och 5). Detta verk är idag väl beprövat. Vindkraftverken beräknas producera drygt 5 miljoner kwh per verk och år (under ett normalvindår). Totalt beräknas vindkraftverken därmed producera ca 15 miljoner kwh per år (under ett normalt vindår) vilket innebär att den producerade elen skulle räcka till ca personers hushållsel (antaget att varje person i snitt förbrukar kwh el per år), eller 750 eluppvärmda villor givet att varje villa förbrukar kwh per år. I ansökan finns datablad om den typ av vindkraftverk som använts i beräkningarna, se bilaga 1. Observera att det i nuläget ej är fastställt fabrikat eller modell för verken. Oavsett val kommer sökanden säkerställa att samtliga krav beträffande ljud och skuggor uppfylls. Vidare sökes bygglov för den transformatorkiosk som är lokaliserad i direkt anslutning till varje vindkraftverk. Bilaga 2 visar ungefärliga mått på varje transformatorkiosk. För att kunna etablera vindkraftverken så behövs farbara vägar till varje tänkt plats varför bygglovsansökan även innefattar vägbyggnationer. Ett förslag på vägdragning finns i bilaga 3. Förslag på vägdragning är markerad med svarta linjer. Befintliga vägar kommer att utnyttjas så väl som möjligt. Bilaga 4 visar en ljudanalys över området. De kringliggande bostäderna riskerar ej få högre ljudpåverkan än riktvärdet 40dB(A) ekvivalent ljudnivå. Oavsett vilken typ av vindkraftverk som slutligen väljs så kommer riktvärdet på 40 db(a) ekvivalent ljudnivå att säkerställas. För att klara naturvårdsverkets krav om 40 db(a) ekvivalent ljudnivå vid bostadshus behöver verk nummer ett köras i mode 1, 103,0 db(a), övriga verk körs i mode 0, se ljudberäkning. I Bilaga 5 visas resultaten från genomförd skugganalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och rotordiameter på 90 m. Alla bostäder/stugor utom bostad A hamnar under de 8 timmar faktisk skuggtid per år som Boverket har satt som gränsvärde. Bostad A beräknas få 9,43 timmars faktisk skuggtid per år. Det norra vindkraftverket (som påverkar bostad A) går att programmera så att verket stängs av vid en viss tidpunkt (datum samt klockslag). Om det är sol ute, samtidigt som det blåser (vid en given tidpunkt under dygnet) så stängs verket av och problemet är därmed avhjälpt. Sökanden har tidigare erfarenhet av denna teknik och kan därför konstatera att det fungerar tillfredställande. Driftbortfallet om denna teknik används blir försumbart eftersom det rör sig om så få timmar per år. 24

25 Den grafiska skuggkalendern (Bilaga 5) visar vid vilka datum samt tider på dygnet risk för skugga kan uppstå. Det går även att utläsa hur många timmar per år varje bostad riskerar få skugga på sig. Denna modell tar inte hänsyn till om ett hus ligger inbäddat i skog, utan räknar med att det aktuella huset inte är omringat med träd eller andra typer av hinder. Ett registreringsbevis för Eolus Vind AB, se bilaga 6 bifogas. Remissvar från Försvarsmakten, Tele 2 AB, Telia Sonera AB, Telenor AB, Teracom AB samt Luftfartstyrelsen kommer att sökas under projektets gång. Med vänlig hälsning Handläggare för Eolus Vind AB: Ola Strivall Tfn: Alt: E-post: 25

26 BILAGA 8 Kopia på brevutskick till berörda 26

27 27

28 28

29 29

30 BILAGA 9 Vägdragning Förslag vägdragning 30

31 Foto taget innan start av vägbyggnation.(projekt Vettåsen i Ockelbo kommun) Väg färdigställd. 31

32 BILAGA 10 Fotomontage Fotopunkter 32

33 Fotomontage från Skuggebo. Avstånd till verken är 1,0 km. Fotomontage Os. Avstånd till verken är 4,1 km. 33

34 Fotomontage Bohult rastplats. Avstånd till verken är 5,8 km Fotomontage Svensbygd. Avstånd till verken är 5,9 km Fotomontage Svensbygd. Rödmarkerade verk. 34

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Malin Löfgren Tfn 08 505 35 449 malin.lofgren@krafto.se 1 Inledning Kraftö AB

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 TEKNISK BESKRIVNING 1 VINDKRAFTVERK Ett vindkraftverk består av huvuddelarna turbin, maskinhus och torn. Turbinen har tre blad av armerad plast fästa vid ett nav som i sin

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Samrådshandling för vindkraftsutbyggnad på Skäggs 2:1, Visby kommun

Samrådshandling för vindkraftsutbyggnad på Skäggs 2:1, Visby kommun Samrådshandling för vindkraftsutbyggnad på Skäggs 2:1, Visby kommun Av: Jonatan Bonthron Danjel Hendriksson Erik Berglund Handläggare: Fredrik Lundmark Lars Bäckström Sammanfattning Skäggs ligger ca 10

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet angående vindkraftetablering på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008

Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008 Datum Dnr 2008-10-30 Vår beteckning Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008 Öppet samrådsmöte för särskilt berörda och allmänhet samt myndigheter och organisationer. Samrådsmötena

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun 2 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 4 1.1 Om Gaimald AB.... 4 2 Lokalisering... 5 2.1 Utformning... 6 2.2 Vindförhållande... 8 2.3 Elproduktion från vindkraft... 8 3 Vindkraftverk... 9 4 Byggnation... 10

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 Stadsbyggnadskontoret i Lund september

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is.

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. 1993 grundade Anders Nilsson Håbo Vindkrafts AB Byggde 1993 ett 150 kw:s

Läs mer

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Vindkraftprojekt Övrahammar Oskarshamns kommun Projektbeskrivning Kraftö Vind

Vindkraftprojekt Övrahammar Oskarshamns kommun Projektbeskrivning Kraftö Vind Vindkraftprojekt Övrahammar Oskarshamns kommun Projektbeskrivning Kraftö Vind Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Erik Sundqvist Tfn 08 505 35 448 erik.sundqvist@krafto.se 1 Inledning

Läs mer

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del.

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del. Vindkraftteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: tentamen 41No1B En2, En3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-14 Tid: 9-13 Hjälpmedel:

Läs mer

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Vindkra park Östavall Samrådsunderlag SAMRÅDSUNDERLAG VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Kris an Baurne FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris an Baurne ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen Vallebygdens Vind AB erbjuder i samarbete med Vallebygdens Energi ekonomisk förening, deltagande i vindkraftsatsning på Billingen. Vindkraftspark på Nordbillingen 1 Vindkraft Nordbillingen. Vallebygdens

Läs mer

Bilaga 6 Samrådsredogörelse

Bilaga 6 Samrådsredogörelse Bilaga 6 Samrådsredogörelse Bilaga 6.1 Remisser Bilaga 6.2 Samråd Bilaga 6.1 Remisser Bilaga 6.1.1 Försvarsmakten Bilaga 6.1.2 Luftfartsverket Bilaga 6.1.3 E.ON Elnät Sverige AB Bilaga 6.1.4 3GIS Bilaga

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN

VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftverk på fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun, Skåne län Beställare

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden 2012-09-18 1(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden 2012-09-18 1(38) 2012-09-18 1(38) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-09-18, kl 08.00-11.30 Beslutande Louise Hedlund (m), ordförande Anette Börjesson (mp), första vice ordförande Anita Ullmann Kradjian (s), andra

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013. Vindkraft/El från vinden

Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013. Vindkraft/El från vinden Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013 Vindkraft/El från vinden Vad är vind? Solen värmer land och hav. Varm luft är lättare än kall. Det blir tryckskillnader- låg- och högtryck. För att utjämna mellan

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad på Latikberget Vilhelmina Kommun Anmälan Enligt Miljöbalken. 2006-03-14 Svevind AB

Vindkraftsutbyggnad på Latikberget Vilhelmina Kommun Anmälan Enligt Miljöbalken. 2006-03-14 Svevind AB 1 Vindkraftsutbyggnad på Latikberget Vilhelmina Kommun Anmälan Enligt Miljöbalken 2006-03-14 Svevind AB 2 Förord Svevind AB avser att etablera en vindkraftanläggning med en sammantagen effekt av ca 1 MW

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2007-07-09 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK PÅ BRATTÖN MUNKEDALS KOMMUN Rabbalshede Vindenergi AB Förord Rabbalshede Vindenergi AB avser att etablera en vindkraftsanläggning med en

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: 2012-03-22 Uppdaterad: 2014-02-17 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION... 1 1.1 OM PROJEKTET... 1 1.2 SYFTET MED SAMRÅDET... 1 1.3

Läs mer

Bilaga 9: Remissförfrågningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun

Bilaga 9: Remissförfrågningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun Bilaga 9: Remissförfrågningar Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun 6 Juli 2012 Bilaga 9 - Remissförfrågningar Lönnstorp vindbrukspark miljöanmälan Under våren 2012 har

Läs mer

Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal

Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal Nordex Sverige AB Kungsängsvägen 21 753 23 Uppsala Tel: 018-18 59 00 E-post: awiding@nordex-online.com Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 FÖRETAGET...3 1.2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala

Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala och därför är vindkraftspro duktion en naturlig och

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB JANUARI 2011 LINDA ANDERSSON OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen

Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Martin Lidvall Elisabet Persson 2011-10-27 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 4 3 BAKGRUND OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING... 5 3.1

Läs mer

1 Vindmätning. Givare

1 Vindmätning. Givare 1 Vindmätning Uppförandet av ett eller flera nya vindkraftverk är projekt som både tar lång tid och medför stora kostnader. För att i förväg säkerställa att det råder goda vindförhållanden på platsen måste

Läs mer

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com V112-3.0 MW En vindturbin som passar hela världen vestas.com VI LEVERERAR TILLFÖRLITLIG VINDKRAFT EN EFFEKTIV, PÅLITLIG VINDTURBIN SOM PASSAR I HELA VÄRLDEN Effektiv och pålitlig V112-3.0 MW är en effektiv,

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

www.statkraftsodra.com STATKRAFT SÖDRA VI NDKRAFT AB Vindpark Marhult

www.statkraftsodra.com STATKRAFT SÖDRA VI NDKRAFT AB Vindpark Marhult wwwstatkraftsodracom STATKRAFT SÖDRA VI NDKRAFT AB Vindpark Marhult Kompletterande samråd enligt miljöbalken i samband med ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för uppförande av en vindpark i

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN 2011-01-31 VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN Miljökonsekvensbeskrivning avseende vindkraftverk inom ett område i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Beställare: Konsult: Samkraft AB Triventus Consulting AB Rapportdatum:

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Vindkraftpark Galtryggen Karlstad kommun

Vindkraftpark Galtryggen Karlstad kommun Vindkraftpark Galtryggen Karlstad kommun Samrådsunderlag: tidigt utkast till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2013-10-21 Samrådsunderlag Detta dokument är ett samrådsunderlag till allmänheten inför samråd

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft Vindkraftteknik F1 Varför vindkraft Disposition Vindkraft i Sverige och övriga världen - Historik och Trender Typer av vindkraftverk Vindkraftverkets delar Grundläggande begrepp Vinden 1 Det bästa med

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 1 Samrådsredogörelse Informations/samrådsmöte med Kiruna kommun angående vindkraftanläggning i Luongastunturi-området, Kiruna kommun. Tid: 2007-03-14, 13:00-14:30 Plats: Partiberedningens möte i

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer