Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd"

Transkript

1 Halmstad 10 november 2010 Till: Miljökontoret Värnamo kommun Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Härmed anmäles att Eolus Vind AB har för avsikt att etablera totalt tre (3) vindkraftverk på fastigheterna Solslätt 1:3 och Solslätt 1:4 i Värnamo kommun. Notera att bilagorna i bygglovsansökan (bilaga 7) är borttagna men samma bilagor finns i denna miljöanmälan. Vad gäller remissvar så får vi be att komplettera denna ansökan när dessa har erhållits. Bilagor som medföljer anmälan: 1. Karta över etableringsområdet 2. Kortfattad information om vindkraftverket 3. Typskiss transformatorkiosk 4. Resultat ljudanalys 5. Resultat skugganalys 6. Registreringsbevis Eolus Vind AB 7. Kopia på bygglovsansökan. (exklusive bilagor) 8. Kopia på brevutskick till berörda 9. Vägdragning 10. Fotomontage Verksamhetsbeskrivning Eolus Vind AB planerar att låta uppföra och driva tre (3) vindkraftverk med rotordiameter på maximalt 90 m. Bygglov är sökt på maximalt 110 m navhöjd. Totalhöjden kommer ej att överstiga 150 m. I bilaga 2 återfinns kortfattad information om förslag på vindkraftverk som kan tänkas väljas om projektet realiseras i närtid. Intill varje verk placeras en transformatorkiosk. De planerade verken beräknas producera cirka kwh per verk och år vid normalvindår. Lokalisering Den aktuella lokaliseringen är belägen på fastigheterna Solslätt 1:3 samt Solslätt 1:4. Närmsta bostadshus ligger cirka 600 meter ifrån närmsta verket i parken. Den tilltänkta platsen ligger på en höjd 1,5 kilometer öster om sjön Ruskens södra spets och drygt 4 kilometer nordost om orten Os. Platsen ser väldigt intressant ut att etablera vindkraft på med tanke på att området ligger högt, samt att det är relativt få hus inom en kilometer. Vindkraftverken är tänkta att placeras i skogsterräng. 1

2 Vindkraftverkens koordinater Verk nr Kommun Fastighets bet X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat 1 Värnamo Solslätt 1: Värnamo Solslätt 1: Värnamo Solslätt 1: Avstånd till hus (bostadshus till närmsta vindkraftverk) Bostadshus A: ca 570 meter Bostadshus B: ca 750 meter Bostadshus C: ca 1030 meter Bostadshus D: ca 980 meter Avstånd till större väg: 1 km. Ljud I bilaga 4 visas resultaten från genomförd ljudanalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och källjud 103,0 db(a) samt 104,0 db(a) vid vindhastigheten 8 m/s på 10 meters höjd. För att klara ljudkravet behöver det norra verket (verk nummer 1) köras i mode 1, 103,0 db(a). Alla bostäder klarar det riktvärde på 40 db(a) från vindkraftverk som har upprättats av Naturvårdsverket. Oavsett vilken typ eller modell av vindkraftverk som slutgiltigt väljs för etableringen, så kommer ljudnivån från dessa att anpassas så att riktvärdet på maximalt 40 db(a) vid berörda bostäder kan säkerställas. Skuggor I Bilaga 5 visas resultaten från genomförd skugganalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och rotordiameter på 90 m. Fastighet A riskerar få över de 8 timmar faktisk skuggtid per år som Boverket har satt som gränsvärde (drygt 9 timmar för bostad A). Problemet kan avhjälpas med så kallad skuggautomatik. Verken går att programmera så de stängs av om en bostad riskerar få skugga vid en viss tidpunkt (datum samt klockslag). Om det är sol ute, samtidigt som det blåser så stängs verket/verken av och problemet är därmed avhjälpt. Vi har tidigare erfarenhet av denna teknik och vi kan därför konstatera att det fungerar tillfredställande. Driftbortfallet om denna teknik används blir försumbart eftersom det rör sig om så få timmar per år. 2

3 Landskapsbild En etablering av vindkraftverk medför att landskapsbilden förändras. En del tycker att vindkraftverk är fula, medans andra tycker vindkraftverk symboliserar miljövänlig energiframställning, bedömningen är subjektiv. I ansökan bifogas fotomontage taget ifrån fyra olika platser kring de tilltänkta vindkraftverken. Höjdryggen som vindkraftverken placeras på sträcker sig i nordsydlig riktning, varför även verken placeras i samma riktning. Höjdområdet är ganska platt uppe på vilket medför att vindkraftverken placeras jämnhögt, dessutom placeras verken på en linje med samma avstånd mellan verken. Dessa faktorer gör att parken ser mer enhetlig ut. Området närmst kring höjdpartiet är ganska flackt och beväxt med mycket skog. Troligen kommer verken främst att synas från högt relativt närbelägna platser eller från platser som har fritt siktstråk mellan betraktaren och vindkraftverken. I övrigt finns inte många boningshus kring etableringsplatsen, närmsta ort ligger 4 km bort (Os). Fotomontage med karta finns under Bilaga 10. Planförhållande Värnamo kommun har i dagsläget en positiv syn på vindkraft. Det finns i skrivande stund två stycken vindkraftverk i kommunen (Vallerstad, 2 stycken Vestas 2MW). Dessa verk är placerade i skogsmiljö och el produktionen ifrån de båda verken är mycket god. Aktuellt område är inte speciellt utpekat som lämpligt för vindkraftsetablering av Värnamo kommun, men inte heller utpekat som olämpligt. Det finns i dagsläget ingenting som pekar på att området är olämpligt för etablering av vindkraft. Det finns inget skyddsvärt dokumenterat inom etableringsområdet, vare sig kultur eller miljövärden. Närbelägna vindkraftverk Det är i dagsläget inte känt om fler vindkraftverk planeras inom två kilometer från denna tänkta vindkraftspark. Sökanden har frågat Värnamo kommun samt Sävsjö kommun, men ingen av de båda kommunerna känner till att tillstånd/bygglov sökts för något verk inom två kilometer. Inte heller har det hållits samråd för verk i närheten. Hinderbelysning Eftersom vindkraftverken inte kommer att överstiga 150 meter (totalhöjd) så räcker det med att installera medelintensiv rött blinkande hinderbelysning. Luftfartstyrelsen anger att det räcker med medelintensivt ljus vid skymning och gryning, övrig tid tillåter de att ljusstyrkan reduceras till 200 candela. Sökanden har för avsikt att reducera ljusstyrkan på hinderbelysningen så att kraven från Luftfartstyrelsen precis uppnås. Isbildning Eftersom de planerade verken byggs i södra Sverige är risken för isbildning liten. När det bildas is på vingarna uppstår obalans i rotorn, detta känner verkets automatik av och stänger verket. Trots detta går det ej att vara helt säker på att någon utomstående person som besöker platsen inte kan skadas. Sökanden kommer som information att sätta upp varningsskyltar vid vägen som leder in till parken, där det varnas för isbildning/iskastning. 3

4 Djur och natur Vindkraftverken förväntas innebära ringa påverkan på floran i området eftersom etableringen kräver en förhållandevis liten yta i anspråk och att etableringen i huvudsak sker inne i det som är produktionsskog. Det finns inga dokumenterade känsliga ytor inom etableringsområdet, se kartutdrag från Skogsstyrelsen (Skogens pärlor) nedan. Skogsstyrelsen, Skogens pärlor Även för de djur och fåglar som kan förväntas använda området för exempelvis födosök innebär etableringen liten påverkan. Erfarenheter från liknande anläggningar på andra platser i Sverige visar på små eller inga effekter alls. Fåglar ser oftast vindkraftverken i god tid och flyger vid sidan om, därmed inte uteslutet att fåglar kommer att krocka med de aktuella vindkraftverken. Vad gäller fladdermöss så flyger dessa vid födosök oftast på låg höjd kring träd och byggnader och vattensamlingar vilket för med sig att höga vindkraftverk innebär mindre risk för fladdermössen att komma till skada. Däremot riskerar en del djurarter att skrämmas bort under själva etableringen av verken. Eventuell jakt inom området kan fortsätta som vanligt efter att parken är etablerad. 4

5 Kultur I skrivande stund finns inga kända kulturlämningar inom etableringsområdet, se karta på föregående sida (Skogens pärlor). Inte heller är området utpekat som riksintresse för kulturmiljö. Närmsta kända kulturföremål ligger drygt 600 meter öster om verk 2 och verk 3 och består av en torplämning, inom ett område av 230x60 bestående av en husgrund med spismursrest, röjningsrösen och röjda ytor. Friluftsliv Det är inte känt huruvida platsen används som friluftsområde. I vart fall är området inte utpekat som riksintressen friluftsliv. Det går en skogsbilväg igenom området som gör platsen relativt lättillgänglig för strövare och ryttare. Området ligger inte nära någon större sjö varför det inte finns någon badplats i direkt närhet. Sjön Rusken ligger ca 1,5 km bort och utnyttjas för bad, fiske och andra former av friluftsaktiviteter. Transporter Transporter under byggtiden sker med lastbil, grävlastare och mobilkran. Cirka 1 kilometer ny skogsbilväg bedöms att behöva anläggas. En permanent kranuppställningsplats samt avställningsplats om cirka 2000 m 2 invid varje verk måste anläggas. Till fundamenten krävs lastbilstransporter av cement, grus och vatten eller färdig betong. Vindkraftverken levereras på lastbilar och reses med hjälp av två mobilkranar. Under driftsskedet kommer transporterna att inskränka sig till lättare fordon högst några gånger om året för service och kontroller. Vägdragning Cirka en kilometer ny väg behöver anläggas. Befintliga skogsbilvägar skall användas så långt som möjligt. Vägdragningen är oftast flexibel varför det går att ändra något om så önskas. Under Bilaga 9 finns en karta över planerad vägsträckning. Där finns också bilder tagna på skogsbilvägar Eolus byggt i tidigare projekt. Elkabeldragning Vindkraftverken ska anslutas till det allmänna elnätet. Elkablarna kommer troligen att grävas eller plöjas ned i marken. Detta arbete utförs av nätägaren i området som har att rätta sig efter de regler som finns i samband med kabelförläggning. Enligt tidiga indikationer ifrån nätägaren EON så kommer kabeln att anslutas söder om parken (Flohult), mer information kring elanslutningen har för tillfället inte sökanden. Kemiska produkter och farligt avfall De kemikalier som används under vindkraftverkets livstid finns i tabellen nedan. Siffrorna gäller per vindkraftverk. Det finns även vindkraftverk som saknar växellåda och hydraulsystem, varför mindre mängd olja används i dessa verk. 5

6 Oljemängd i växellåda Oljemängd i hydraulsystem Broms Kemikalier Volym Kommentar liter Bytesintervall efter anmärkning på oljeprov (4-7 år) 200 liter Ingår i hydrauliksystemet Vridaxel Ca 36 liter Bytesintervall ca 8 år Batterier Fett Transformator 6 pennlampsbatterier, 2st LC-R 127R2PG, 12V/7,2 Ah Ca 29 kg i verket när det lämnar fabriken I maskinhuset: epoxyisolerad, innehåller inte olja Pennlampsbatterier byts 1 gång/år vid huvudservice Ca 7,7 kg fett pumpas i vid service var 6:e månad. I Huvudalternativet är transformatorn placerad i maskinhuset med andra ord utan olja. Alternativt kan transformatorn stå i källaren av tornet eller i kiosk utanför tornet och innehåller då drygt 800l. I varje transformatorkiosk finns liter kylolja. Denna olja byts normalt ej. Transformatorkioskerna är försedda med ett tätt tråg för uppsamling av kyloljan vid ett eventuellt haveri. Transformatorkioskernas storlek är ungefär som hos transformatorkiosken som beskrivs i bilaga 3. I vindkraftverken finns även lysrör och nödbatterier som byts ut vid behov. Några andra miljöfarliga ämnen förekommer inte i anläggningen. Normalt tecknas ett serviceavtal med det företag som levererar vindkraftverken, som då sköter all service. Ägaren till verken är skyldig att kontrollera att företaget har tillstånd att transportera farligt avfall, vilket kan bli aktuellt exempelvis vid oljebyte. Annars är alternativet att ägaren av verken själv tar hand om avfallet. Enligt Avfallsförordningen 2001:1063 om farligt avfall, 27 krävs det inget tillstånd, men en anmälan om tillfälligt tillstånd, om den som bedriver verksamheten själv transporterar högst 2 fat ( 400 liter ) oljeavfall per år. Ingående material i vindkraftverken är bland annat armerad betong till fundament, stål och armerad betong till torn, maskinhus av metallplåt, rotorblad av glasfiberarmerad epoxi samt koppar i kablar och generator. Utsläpp till vatten och till luft Det enda utsläpp till vatten som kan ske är om den olja som används i vindkraftverken läcker ut. Det lilla spill som kan förekomma vid normal drift tas om hand inne i maskinhuset eller tornet och kan inte nå omgivningen. Skulle olja läcka ner i tornet samlas denna i tornets nedre 6

7 sektion som sluter tätt mot fundamentet. Läckage av oljor leder dessutom omedelbart till driftsstopp och besök av servicepersonal som tar hand om oljan på ett lämpligt sätt. Inga utsläpp görs till luften. Återställande av mark När vindkraftverken av ägaren/ägarna anses vara uttjänta skall verken/verket plockas ner och platsen skall återställas. Det är mycket kostsamt och energikrävande att plocka bort fundamenten varför ett cirka 30 cm tjockt jordtäcke läggs över fundamentet, marken återplanteras sedan. Vägar och kranuppställningsplats lämnas orörda och används vidare med fördel i skogsbruket. Arrendatorn av aktuell mark (Eolus Vind AB) har tydligt skrivit in i arrendekontrakten att framtida ägare av verken har fullt ansvar för att återställande av marken utförs på rätt sätt. Egenkontroll Driftstopp innebär förlorade intäkter för ägaren av vindkraftverket. För att hålla verket i gott skick utförs service normalt sett två gånger per år och servicen görs av ackrediterad personal. Oftast har ägaren av verket driftövervakning installerat och får larm om ett driftstopp/skada på verket skett. Miljöbalkens hänsynsregler och hur de anses uppfyllda Bevisbörderegeln: Eolus Vind AB är medveten regelns innebörd. Bevisbördan för att miljöbalkens hänsynsregler har tillämpats ligger på den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet. Den som söker tillstånd ska kunna visa att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. Kunskapskrav: Bör anses vara uppfyllt genom att Eolus Vind AB under de senaste 20 åren har medverkat vid etableringen av mer än 240 vindkraftverk. Bolaget äger och driver dessutom vindkraftverk. Eolus Vind AB samarbetar vid byggandet och driften av verken med tillverkaren av detta. Verken övervakas såväl av en lokal driftansvarig som via datakommunikation av tillverkaren och leverantören samt Eolus Vind AB. Försiktighetsprincipen och Principen om bästa möjliga teknik: Bör anses vara uppfyllt genom att de planerade vindkraftverken är kvalitets- och säkerhetsgodkända i ett EUland och att de är placerade på betryggande avstånd från bebyggelse. Dessutom använder vindkraftverken modern teknik i form av variabelt varvtal. Lokaliseringsprincipen: Bör anses vara uppfyllt genom att placeringen är vald med hänsyn till att vindkraftverken tar minsta möjliga areal i anspråk och att utnyttjad mark kan återställas till ursprungligt skick efter verksamhetens eventuella upphörande. Verkens placeringar är valda med hänsyn till att gällande bestämmelser beträffande ljud och skuggpåverkan ej ska överskridas. 7

8 Hushållnings- och Kretsloppsprincipen: Bör anses vara uppfyllt genom att vindkraftverkens olika metalldelar kan återanvändas respektive återvinnas. Vindkraftverken kommer under sin drifttid att producera energi gånger sin egen tillverkningsenergi. Vindkraft i sig är en förnyelsebar energikälla som under drift ej förbrukar några naturresurser. Det finns särskilda skäl att producera förnyelsebar energi på ett miljömässigt hållbart sätt. Skadeansvaret: Bör anses vara uppfyllt genom att byggherren och ägaren av vindkraftverken är medveten om paragrafens innebörd och att de har ekonomiska möjligheter eller försäkringar som täcker kostnader för att avhjälpa en eventuell skada. Kontakta gärna undertecknad för kompletterande upplysningar och frågor kring vindkraftverken på de berörda fastigheterna Med vänlig hälsning Handläggare för Eolus Vind AB Ola Strivall Tfn: Alt: E-post: 8

9 Bilagor 11.Karta över etableringsområdet 12.Kortfattad information om vindkraftverket 13.Typskiss transformatorkiosk 14.Resultat ljudanalys 15.Resultat skugganalys 16.Registreringsbevis Eolus Vind AB 17.Kopia på bygglovsansökan. (exklusive bilagor) 18.Kopia på brevutskick till berörda 19.Vägdragning 20.Fotomontage 9

10 BILAGA 1 Karta över etableringsområdet 10

11 BILAGA 2 Kortfattad information om vindkraftverket 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 BILAGA 3 Typskiss transformatorkiosk 16

17 BILAGA 4 Resultat ljudanalys 17

18 BILAGA 5 Resultat skugganalys 18

19 19

20 20

21 BILAGA 6 Registreringsbevis Eolus Vind AB 21

22 22

23 23

24 BILAGA 7 Kopia på bygglovsansökan Värnamo kommun Stadshuset Stadsbyggnadskontoret, bygglovsenheten Värnamo Halmstad 8 nov 2010 Ansökan om bygglov Eolus Vind AB ansöker härmed om bygglov för totalt tre (3) vindkraftverk i Värnamo kommun inom fastigheterna: Verk nr RT 90 2,5 gon V Fastighets bet Solslätt 1:3 Solslätt 1:4 Solslätt 1:4 X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat m 260 m 265 m Navhöjden kommer max att vara 110 m och rotordiameter om max 90 m. Oavsett vilken tornhöjd samt rotordiameter som väljs så kommer totalhöjden ej att överstiga 150 m. Som exempel har beräkningar gjorts för Vestas 2,0MW med 105 m torn (se bilaga 4 och 5). Detta verk är idag väl beprövat. Vindkraftverken beräknas producera drygt 5 miljoner kwh per verk och år (under ett normalvindår). Totalt beräknas vindkraftverken därmed producera ca 15 miljoner kwh per år (under ett normalt vindår) vilket innebär att den producerade elen skulle räcka till ca personers hushållsel (antaget att varje person i snitt förbrukar kwh el per år), eller 750 eluppvärmda villor givet att varje villa förbrukar kwh per år. I ansökan finns datablad om den typ av vindkraftverk som använts i beräkningarna, se bilaga 1. Observera att det i nuläget ej är fastställt fabrikat eller modell för verken. Oavsett val kommer sökanden säkerställa att samtliga krav beträffande ljud och skuggor uppfylls. Vidare sökes bygglov för den transformatorkiosk som är lokaliserad i direkt anslutning till varje vindkraftverk. Bilaga 2 visar ungefärliga mått på varje transformatorkiosk. För att kunna etablera vindkraftverken så behövs farbara vägar till varje tänkt plats varför bygglovsansökan även innefattar vägbyggnationer. Ett förslag på vägdragning finns i bilaga 3. Förslag på vägdragning är markerad med svarta linjer. Befintliga vägar kommer att utnyttjas så väl som möjligt. Bilaga 4 visar en ljudanalys över området. De kringliggande bostäderna riskerar ej få högre ljudpåverkan än riktvärdet 40dB(A) ekvivalent ljudnivå. Oavsett vilken typ av vindkraftverk som slutligen väljs så kommer riktvärdet på 40 db(a) ekvivalent ljudnivå att säkerställas. För att klara naturvårdsverkets krav om 40 db(a) ekvivalent ljudnivå vid bostadshus behöver verk nummer ett köras i mode 1, 103,0 db(a), övriga verk körs i mode 0, se ljudberäkning. I Bilaga 5 visas resultaten från genomförd skugganalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och rotordiameter på 90 m. Alla bostäder/stugor utom bostad A hamnar under de 8 timmar faktisk skuggtid per år som Boverket har satt som gränsvärde. Bostad A beräknas få 9,43 timmars faktisk skuggtid per år. Det norra vindkraftverket (som påverkar bostad A) går att programmera så att verket stängs av vid en viss tidpunkt (datum samt klockslag). Om det är sol ute, samtidigt som det blåser (vid en given tidpunkt under dygnet) så stängs verket av och problemet är därmed avhjälpt. Sökanden har tidigare erfarenhet av denna teknik och kan därför konstatera att det fungerar tillfredställande. Driftbortfallet om denna teknik används blir försumbart eftersom det rör sig om så få timmar per år. 24

25 Den grafiska skuggkalendern (Bilaga 5) visar vid vilka datum samt tider på dygnet risk för skugga kan uppstå. Det går även att utläsa hur många timmar per år varje bostad riskerar få skugga på sig. Denna modell tar inte hänsyn till om ett hus ligger inbäddat i skog, utan räknar med att det aktuella huset inte är omringat med träd eller andra typer av hinder. Ett registreringsbevis för Eolus Vind AB, se bilaga 6 bifogas. Remissvar från Försvarsmakten, Tele 2 AB, Telia Sonera AB, Telenor AB, Teracom AB samt Luftfartstyrelsen kommer att sökas under projektets gång. Med vänlig hälsning Handläggare för Eolus Vind AB: Ola Strivall Tfn: Alt: E-post: 25

26 BILAGA 8 Kopia på brevutskick till berörda 26

27 27

28 28

29 29

30 BILAGA 9 Vägdragning Förslag vägdragning 30

31 Foto taget innan start av vägbyggnation.(projekt Vettåsen i Ockelbo kommun) Väg färdigställd. 31

32 BILAGA 10 Fotomontage Fotopunkter 32

33 Fotomontage från Skuggebo. Avstånd till verken är 1,0 km. Fotomontage Os. Avstånd till verken är 4,1 km. 33

34 Fotomontage Bohult rastplats. Avstånd till verken är 5,8 km Fotomontage Svensbygd. Avstånd till verken är 5,9 km Fotomontage Svensbygd. Rödmarkerade verk. 34

Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen

Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Martin Lidvall Elisabet Persson 2011-10-27 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 4 3 BAKGRUND OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING... 5 3.1

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2.

1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2. 1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2.5 Vindkraft och miljö... 8 2.6 Nationella miljömål... 9 2.7 Regionala miljömål...

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Vindkra park Östavall Samrådsunderlag SAMRÅDSUNDERLAG VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Kris an Baurne FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris an Baurne ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Mullsjö kommun, Jönköpings län... 93. 39 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M 2231-13 gällande ansökan till

Mullsjö kommun, Jönköpings län... 93. 39 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M 2231-13 gällande ansökan till 37 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Vindkraft Äskhult 1:6, Habo kommun... 65 38 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M 2131-13 gällande ansökan från Mullsjö Energi AB till bortledande av grundvatten

Läs mer

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN 2011-01-31 VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN Miljökonsekvensbeskrivning avseende vindkraftverk inom ett område i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Beställare: Konsult: Samkraft AB Triventus Consulting AB Rapportdatum:

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON Figur 1. Översiktskarta som visar projekteringsområdets placering Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 3 SAMRÅDSHANDLING Projekt Sättravallen

Läs mer

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET 2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftpark Kajsberget i Vansbro kommun, Dalarnas län Beställare: Bergvik Skog AB Konsult:

Läs mer

VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN

VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftverk på fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun, Skåne län Beställare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING

JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj 2015 JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING Underlag för samråd enligt 6 kap Miljöbalken för planerad utökning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd

Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd Februari 2012 Samrådsunderlag Vindkraftspark Bergön Text och foton wpd Scandinavia AB Förstudie Rovfågel Ecocom Kartmaterial Lantmäteriet Dnr 2012/0256 Utgivare

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Vindkraft norra Gotland

Vindkraft norra Gotland Vindkraft norra Gotland 2012 06 05 Projektinformation För etablering av vindkraft i områdena Hall, Storugns och Risungs på norra Gotland Beställare: Siral System Co AB Triventus Consulting AB är miljöcertifierade

Läs mer

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Malin Löfgren Tfn 08 505 35 449 malin.lofgren@krafto.se 1 Inledning Kraftö AB

Läs mer

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet angående vindkraftetablering på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun 2 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 4 1.1 Om Gaimald AB.... 4 2 Lokalisering... 5 2.1 Utformning... 6 2.2 Vindförhållande... 8 2.3 Elproduktion från vindkraft... 8 3 Vindkraftverk... 9 4 Byggnation... 10

Läs mer

Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun

Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun Miljö- och byggnämnden Borgholms kommun 387 01 BORGHOLM Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun Helianthemum Vind AB Oktober 2009 Fastighet

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: 2012-03-22 Uppdaterad: 2014-02-17 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION... 1 1.1 OM PROJEKTET... 1 1.2 SYFTET MED SAMRÅDET... 1 1.3

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

Vindkraftprojekt Övrahammar Oskarshamns kommun Projektbeskrivning Kraftö Vind

Vindkraftprojekt Övrahammar Oskarshamns kommun Projektbeskrivning Kraftö Vind Vindkraftprojekt Övrahammar Oskarshamns kommun Projektbeskrivning Kraftö Vind Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Erik Sundqvist Tfn 08 505 35 448 erik.sundqvist@krafto.se 1 Inledning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Vindparker Länsterhöjden och Storflötten Ånge kommun, Västernorrlands län Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 5 1. INLEDNING 10 1.1. Allmänt

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer