Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd"

Transkript

1 Halmstad 10 november 2010 Till: Miljökontoret Värnamo kommun Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Härmed anmäles att Eolus Vind AB har för avsikt att etablera totalt tre (3) vindkraftverk på fastigheterna Solslätt 1:3 och Solslätt 1:4 i Värnamo kommun. Notera att bilagorna i bygglovsansökan (bilaga 7) är borttagna men samma bilagor finns i denna miljöanmälan. Vad gäller remissvar så får vi be att komplettera denna ansökan när dessa har erhållits. Bilagor som medföljer anmälan: 1. Karta över etableringsområdet 2. Kortfattad information om vindkraftverket 3. Typskiss transformatorkiosk 4. Resultat ljudanalys 5. Resultat skugganalys 6. Registreringsbevis Eolus Vind AB 7. Kopia på bygglovsansökan. (exklusive bilagor) 8. Kopia på brevutskick till berörda 9. Vägdragning 10. Fotomontage Verksamhetsbeskrivning Eolus Vind AB planerar att låta uppföra och driva tre (3) vindkraftverk med rotordiameter på maximalt 90 m. Bygglov är sökt på maximalt 110 m navhöjd. Totalhöjden kommer ej att överstiga 150 m. I bilaga 2 återfinns kortfattad information om förslag på vindkraftverk som kan tänkas väljas om projektet realiseras i närtid. Intill varje verk placeras en transformatorkiosk. De planerade verken beräknas producera cirka kwh per verk och år vid normalvindår. Lokalisering Den aktuella lokaliseringen är belägen på fastigheterna Solslätt 1:3 samt Solslätt 1:4. Närmsta bostadshus ligger cirka 600 meter ifrån närmsta verket i parken. Den tilltänkta platsen ligger på en höjd 1,5 kilometer öster om sjön Ruskens södra spets och drygt 4 kilometer nordost om orten Os. Platsen ser väldigt intressant ut att etablera vindkraft på med tanke på att området ligger högt, samt att det är relativt få hus inom en kilometer. Vindkraftverken är tänkta att placeras i skogsterräng. 1

2 Vindkraftverkens koordinater Verk nr Kommun Fastighets bet X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat 1 Värnamo Solslätt 1: Värnamo Solslätt 1: Värnamo Solslätt 1: Avstånd till hus (bostadshus till närmsta vindkraftverk) Bostadshus A: ca 570 meter Bostadshus B: ca 750 meter Bostadshus C: ca 1030 meter Bostadshus D: ca 980 meter Avstånd till större väg: 1 km. Ljud I bilaga 4 visas resultaten från genomförd ljudanalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och källjud 103,0 db(a) samt 104,0 db(a) vid vindhastigheten 8 m/s på 10 meters höjd. För att klara ljudkravet behöver det norra verket (verk nummer 1) köras i mode 1, 103,0 db(a). Alla bostäder klarar det riktvärde på 40 db(a) från vindkraftverk som har upprättats av Naturvårdsverket. Oavsett vilken typ eller modell av vindkraftverk som slutgiltigt väljs för etableringen, så kommer ljudnivån från dessa att anpassas så att riktvärdet på maximalt 40 db(a) vid berörda bostäder kan säkerställas. Skuggor I Bilaga 5 visas resultaten från genomförd skugganalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och rotordiameter på 90 m. Fastighet A riskerar få över de 8 timmar faktisk skuggtid per år som Boverket har satt som gränsvärde (drygt 9 timmar för bostad A). Problemet kan avhjälpas med så kallad skuggautomatik. Verken går att programmera så de stängs av om en bostad riskerar få skugga vid en viss tidpunkt (datum samt klockslag). Om det är sol ute, samtidigt som det blåser så stängs verket/verken av och problemet är därmed avhjälpt. Vi har tidigare erfarenhet av denna teknik och vi kan därför konstatera att det fungerar tillfredställande. Driftbortfallet om denna teknik används blir försumbart eftersom det rör sig om så få timmar per år. 2

3 Landskapsbild En etablering av vindkraftverk medför att landskapsbilden förändras. En del tycker att vindkraftverk är fula, medans andra tycker vindkraftverk symboliserar miljövänlig energiframställning, bedömningen är subjektiv. I ansökan bifogas fotomontage taget ifrån fyra olika platser kring de tilltänkta vindkraftverken. Höjdryggen som vindkraftverken placeras på sträcker sig i nordsydlig riktning, varför även verken placeras i samma riktning. Höjdområdet är ganska platt uppe på vilket medför att vindkraftverken placeras jämnhögt, dessutom placeras verken på en linje med samma avstånd mellan verken. Dessa faktorer gör att parken ser mer enhetlig ut. Området närmst kring höjdpartiet är ganska flackt och beväxt med mycket skog. Troligen kommer verken främst att synas från högt relativt närbelägna platser eller från platser som har fritt siktstråk mellan betraktaren och vindkraftverken. I övrigt finns inte många boningshus kring etableringsplatsen, närmsta ort ligger 4 km bort (Os). Fotomontage med karta finns under Bilaga 10. Planförhållande Värnamo kommun har i dagsläget en positiv syn på vindkraft. Det finns i skrivande stund två stycken vindkraftverk i kommunen (Vallerstad, 2 stycken Vestas 2MW). Dessa verk är placerade i skogsmiljö och el produktionen ifrån de båda verken är mycket god. Aktuellt område är inte speciellt utpekat som lämpligt för vindkraftsetablering av Värnamo kommun, men inte heller utpekat som olämpligt. Det finns i dagsläget ingenting som pekar på att området är olämpligt för etablering av vindkraft. Det finns inget skyddsvärt dokumenterat inom etableringsområdet, vare sig kultur eller miljövärden. Närbelägna vindkraftverk Det är i dagsläget inte känt om fler vindkraftverk planeras inom två kilometer från denna tänkta vindkraftspark. Sökanden har frågat Värnamo kommun samt Sävsjö kommun, men ingen av de båda kommunerna känner till att tillstånd/bygglov sökts för något verk inom två kilometer. Inte heller har det hållits samråd för verk i närheten. Hinderbelysning Eftersom vindkraftverken inte kommer att överstiga 150 meter (totalhöjd) så räcker det med att installera medelintensiv rött blinkande hinderbelysning. Luftfartstyrelsen anger att det räcker med medelintensivt ljus vid skymning och gryning, övrig tid tillåter de att ljusstyrkan reduceras till 200 candela. Sökanden har för avsikt att reducera ljusstyrkan på hinderbelysningen så att kraven från Luftfartstyrelsen precis uppnås. Isbildning Eftersom de planerade verken byggs i södra Sverige är risken för isbildning liten. När det bildas is på vingarna uppstår obalans i rotorn, detta känner verkets automatik av och stänger verket. Trots detta går det ej att vara helt säker på att någon utomstående person som besöker platsen inte kan skadas. Sökanden kommer som information att sätta upp varningsskyltar vid vägen som leder in till parken, där det varnas för isbildning/iskastning. 3

4 Djur och natur Vindkraftverken förväntas innebära ringa påverkan på floran i området eftersom etableringen kräver en förhållandevis liten yta i anspråk och att etableringen i huvudsak sker inne i det som är produktionsskog. Det finns inga dokumenterade känsliga ytor inom etableringsområdet, se kartutdrag från Skogsstyrelsen (Skogens pärlor) nedan. Skogsstyrelsen, Skogens pärlor Även för de djur och fåglar som kan förväntas använda området för exempelvis födosök innebär etableringen liten påverkan. Erfarenheter från liknande anläggningar på andra platser i Sverige visar på små eller inga effekter alls. Fåglar ser oftast vindkraftverken i god tid och flyger vid sidan om, därmed inte uteslutet att fåglar kommer att krocka med de aktuella vindkraftverken. Vad gäller fladdermöss så flyger dessa vid födosök oftast på låg höjd kring träd och byggnader och vattensamlingar vilket för med sig att höga vindkraftverk innebär mindre risk för fladdermössen att komma till skada. Däremot riskerar en del djurarter att skrämmas bort under själva etableringen av verken. Eventuell jakt inom området kan fortsätta som vanligt efter att parken är etablerad. 4

5 Kultur I skrivande stund finns inga kända kulturlämningar inom etableringsområdet, se karta på föregående sida (Skogens pärlor). Inte heller är området utpekat som riksintresse för kulturmiljö. Närmsta kända kulturföremål ligger drygt 600 meter öster om verk 2 och verk 3 och består av en torplämning, inom ett område av 230x60 bestående av en husgrund med spismursrest, röjningsrösen och röjda ytor. Friluftsliv Det är inte känt huruvida platsen används som friluftsområde. I vart fall är området inte utpekat som riksintressen friluftsliv. Det går en skogsbilväg igenom området som gör platsen relativt lättillgänglig för strövare och ryttare. Området ligger inte nära någon större sjö varför det inte finns någon badplats i direkt närhet. Sjön Rusken ligger ca 1,5 km bort och utnyttjas för bad, fiske och andra former av friluftsaktiviteter. Transporter Transporter under byggtiden sker med lastbil, grävlastare och mobilkran. Cirka 1 kilometer ny skogsbilväg bedöms att behöva anläggas. En permanent kranuppställningsplats samt avställningsplats om cirka 2000 m 2 invid varje verk måste anläggas. Till fundamenten krävs lastbilstransporter av cement, grus och vatten eller färdig betong. Vindkraftverken levereras på lastbilar och reses med hjälp av två mobilkranar. Under driftsskedet kommer transporterna att inskränka sig till lättare fordon högst några gånger om året för service och kontroller. Vägdragning Cirka en kilometer ny väg behöver anläggas. Befintliga skogsbilvägar skall användas så långt som möjligt. Vägdragningen är oftast flexibel varför det går att ändra något om så önskas. Under Bilaga 9 finns en karta över planerad vägsträckning. Där finns också bilder tagna på skogsbilvägar Eolus byggt i tidigare projekt. Elkabeldragning Vindkraftverken ska anslutas till det allmänna elnätet. Elkablarna kommer troligen att grävas eller plöjas ned i marken. Detta arbete utförs av nätägaren i området som har att rätta sig efter de regler som finns i samband med kabelförläggning. Enligt tidiga indikationer ifrån nätägaren EON så kommer kabeln att anslutas söder om parken (Flohult), mer information kring elanslutningen har för tillfället inte sökanden. Kemiska produkter och farligt avfall De kemikalier som används under vindkraftverkets livstid finns i tabellen nedan. Siffrorna gäller per vindkraftverk. Det finns även vindkraftverk som saknar växellåda och hydraulsystem, varför mindre mängd olja används i dessa verk. 5

6 Oljemängd i växellåda Oljemängd i hydraulsystem Broms Kemikalier Volym Kommentar liter Bytesintervall efter anmärkning på oljeprov (4-7 år) 200 liter Ingår i hydrauliksystemet Vridaxel Ca 36 liter Bytesintervall ca 8 år Batterier Fett Transformator 6 pennlampsbatterier, 2st LC-R 127R2PG, 12V/7,2 Ah Ca 29 kg i verket när det lämnar fabriken I maskinhuset: epoxyisolerad, innehåller inte olja Pennlampsbatterier byts 1 gång/år vid huvudservice Ca 7,7 kg fett pumpas i vid service var 6:e månad. I Huvudalternativet är transformatorn placerad i maskinhuset med andra ord utan olja. Alternativt kan transformatorn stå i källaren av tornet eller i kiosk utanför tornet och innehåller då drygt 800l. I varje transformatorkiosk finns liter kylolja. Denna olja byts normalt ej. Transformatorkioskerna är försedda med ett tätt tråg för uppsamling av kyloljan vid ett eventuellt haveri. Transformatorkioskernas storlek är ungefär som hos transformatorkiosken som beskrivs i bilaga 3. I vindkraftverken finns även lysrör och nödbatterier som byts ut vid behov. Några andra miljöfarliga ämnen förekommer inte i anläggningen. Normalt tecknas ett serviceavtal med det företag som levererar vindkraftverken, som då sköter all service. Ägaren till verken är skyldig att kontrollera att företaget har tillstånd att transportera farligt avfall, vilket kan bli aktuellt exempelvis vid oljebyte. Annars är alternativet att ägaren av verken själv tar hand om avfallet. Enligt Avfallsförordningen 2001:1063 om farligt avfall, 27 krävs det inget tillstånd, men en anmälan om tillfälligt tillstånd, om den som bedriver verksamheten själv transporterar högst 2 fat ( 400 liter ) oljeavfall per år. Ingående material i vindkraftverken är bland annat armerad betong till fundament, stål och armerad betong till torn, maskinhus av metallplåt, rotorblad av glasfiberarmerad epoxi samt koppar i kablar och generator. Utsläpp till vatten och till luft Det enda utsläpp till vatten som kan ske är om den olja som används i vindkraftverken läcker ut. Det lilla spill som kan förekomma vid normal drift tas om hand inne i maskinhuset eller tornet och kan inte nå omgivningen. Skulle olja läcka ner i tornet samlas denna i tornets nedre 6

7 sektion som sluter tätt mot fundamentet. Läckage av oljor leder dessutom omedelbart till driftsstopp och besök av servicepersonal som tar hand om oljan på ett lämpligt sätt. Inga utsläpp görs till luften. Återställande av mark När vindkraftverken av ägaren/ägarna anses vara uttjänta skall verken/verket plockas ner och platsen skall återställas. Det är mycket kostsamt och energikrävande att plocka bort fundamenten varför ett cirka 30 cm tjockt jordtäcke läggs över fundamentet, marken återplanteras sedan. Vägar och kranuppställningsplats lämnas orörda och används vidare med fördel i skogsbruket. Arrendatorn av aktuell mark (Eolus Vind AB) har tydligt skrivit in i arrendekontrakten att framtida ägare av verken har fullt ansvar för att återställande av marken utförs på rätt sätt. Egenkontroll Driftstopp innebär förlorade intäkter för ägaren av vindkraftverket. För att hålla verket i gott skick utförs service normalt sett två gånger per år och servicen görs av ackrediterad personal. Oftast har ägaren av verket driftövervakning installerat och får larm om ett driftstopp/skada på verket skett. Miljöbalkens hänsynsregler och hur de anses uppfyllda Bevisbörderegeln: Eolus Vind AB är medveten regelns innebörd. Bevisbördan för att miljöbalkens hänsynsregler har tillämpats ligger på den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet. Den som söker tillstånd ska kunna visa att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. Kunskapskrav: Bör anses vara uppfyllt genom att Eolus Vind AB under de senaste 20 åren har medverkat vid etableringen av mer än 240 vindkraftverk. Bolaget äger och driver dessutom vindkraftverk. Eolus Vind AB samarbetar vid byggandet och driften av verken med tillverkaren av detta. Verken övervakas såväl av en lokal driftansvarig som via datakommunikation av tillverkaren och leverantören samt Eolus Vind AB. Försiktighetsprincipen och Principen om bästa möjliga teknik: Bör anses vara uppfyllt genom att de planerade vindkraftverken är kvalitets- och säkerhetsgodkända i ett EUland och att de är placerade på betryggande avstånd från bebyggelse. Dessutom använder vindkraftverken modern teknik i form av variabelt varvtal. Lokaliseringsprincipen: Bör anses vara uppfyllt genom att placeringen är vald med hänsyn till att vindkraftverken tar minsta möjliga areal i anspråk och att utnyttjad mark kan återställas till ursprungligt skick efter verksamhetens eventuella upphörande. Verkens placeringar är valda med hänsyn till att gällande bestämmelser beträffande ljud och skuggpåverkan ej ska överskridas. 7

8 Hushållnings- och Kretsloppsprincipen: Bör anses vara uppfyllt genom att vindkraftverkens olika metalldelar kan återanvändas respektive återvinnas. Vindkraftverken kommer under sin drifttid att producera energi gånger sin egen tillverkningsenergi. Vindkraft i sig är en förnyelsebar energikälla som under drift ej förbrukar några naturresurser. Det finns särskilda skäl att producera förnyelsebar energi på ett miljömässigt hållbart sätt. Skadeansvaret: Bör anses vara uppfyllt genom att byggherren och ägaren av vindkraftverken är medveten om paragrafens innebörd och att de har ekonomiska möjligheter eller försäkringar som täcker kostnader för att avhjälpa en eventuell skada. Kontakta gärna undertecknad för kompletterande upplysningar och frågor kring vindkraftverken på de berörda fastigheterna Med vänlig hälsning Handläggare för Eolus Vind AB Ola Strivall Tfn: Alt: E-post: 8

9 Bilagor 11.Karta över etableringsområdet 12.Kortfattad information om vindkraftverket 13.Typskiss transformatorkiosk 14.Resultat ljudanalys 15.Resultat skugganalys 16.Registreringsbevis Eolus Vind AB 17.Kopia på bygglovsansökan. (exklusive bilagor) 18.Kopia på brevutskick till berörda 19.Vägdragning 20.Fotomontage 9

10 BILAGA 1 Karta över etableringsområdet 10

11 BILAGA 2 Kortfattad information om vindkraftverket 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 BILAGA 3 Typskiss transformatorkiosk 16

17 BILAGA 4 Resultat ljudanalys 17

18 BILAGA 5 Resultat skugganalys 18

19 19

20 20

21 BILAGA 6 Registreringsbevis Eolus Vind AB 21

22 22

23 23

24 BILAGA 7 Kopia på bygglovsansökan Värnamo kommun Stadshuset Stadsbyggnadskontoret, bygglovsenheten Värnamo Halmstad 8 nov 2010 Ansökan om bygglov Eolus Vind AB ansöker härmed om bygglov för totalt tre (3) vindkraftverk i Värnamo kommun inom fastigheterna: Verk nr RT 90 2,5 gon V Fastighets bet Solslätt 1:3 Solslätt 1:4 Solslätt 1:4 X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat m 260 m 265 m Navhöjden kommer max att vara 110 m och rotordiameter om max 90 m. Oavsett vilken tornhöjd samt rotordiameter som väljs så kommer totalhöjden ej att överstiga 150 m. Som exempel har beräkningar gjorts för Vestas 2,0MW med 105 m torn (se bilaga 4 och 5). Detta verk är idag väl beprövat. Vindkraftverken beräknas producera drygt 5 miljoner kwh per verk och år (under ett normalvindår). Totalt beräknas vindkraftverken därmed producera ca 15 miljoner kwh per år (under ett normalt vindår) vilket innebär att den producerade elen skulle räcka till ca personers hushållsel (antaget att varje person i snitt förbrukar kwh el per år), eller 750 eluppvärmda villor givet att varje villa förbrukar kwh per år. I ansökan finns datablad om den typ av vindkraftverk som använts i beräkningarna, se bilaga 1. Observera att det i nuläget ej är fastställt fabrikat eller modell för verken. Oavsett val kommer sökanden säkerställa att samtliga krav beträffande ljud och skuggor uppfylls. Vidare sökes bygglov för den transformatorkiosk som är lokaliserad i direkt anslutning till varje vindkraftverk. Bilaga 2 visar ungefärliga mått på varje transformatorkiosk. För att kunna etablera vindkraftverken så behövs farbara vägar till varje tänkt plats varför bygglovsansökan även innefattar vägbyggnationer. Ett förslag på vägdragning finns i bilaga 3. Förslag på vägdragning är markerad med svarta linjer. Befintliga vägar kommer att utnyttjas så väl som möjligt. Bilaga 4 visar en ljudanalys över området. De kringliggande bostäderna riskerar ej få högre ljudpåverkan än riktvärdet 40dB(A) ekvivalent ljudnivå. Oavsett vilken typ av vindkraftverk som slutligen väljs så kommer riktvärdet på 40 db(a) ekvivalent ljudnivå att säkerställas. För att klara naturvårdsverkets krav om 40 db(a) ekvivalent ljudnivå vid bostadshus behöver verk nummer ett köras i mode 1, 103,0 db(a), övriga verk körs i mode 0, se ljudberäkning. I Bilaga 5 visas resultaten från genomförd skugganalys för den typ av planerade vindkraftverk med 105 m navhöjd och rotordiameter på 90 m. Alla bostäder/stugor utom bostad A hamnar under de 8 timmar faktisk skuggtid per år som Boverket har satt som gränsvärde. Bostad A beräknas få 9,43 timmars faktisk skuggtid per år. Det norra vindkraftverket (som påverkar bostad A) går att programmera så att verket stängs av vid en viss tidpunkt (datum samt klockslag). Om det är sol ute, samtidigt som det blåser (vid en given tidpunkt under dygnet) så stängs verket av och problemet är därmed avhjälpt. Sökanden har tidigare erfarenhet av denna teknik och kan därför konstatera att det fungerar tillfredställande. Driftbortfallet om denna teknik används blir försumbart eftersom det rör sig om så få timmar per år. 24

25 Den grafiska skuggkalendern (Bilaga 5) visar vid vilka datum samt tider på dygnet risk för skugga kan uppstå. Det går även att utläsa hur många timmar per år varje bostad riskerar få skugga på sig. Denna modell tar inte hänsyn till om ett hus ligger inbäddat i skog, utan räknar med att det aktuella huset inte är omringat med träd eller andra typer av hinder. Ett registreringsbevis för Eolus Vind AB, se bilaga 6 bifogas. Remissvar från Försvarsmakten, Tele 2 AB, Telia Sonera AB, Telenor AB, Teracom AB samt Luftfartstyrelsen kommer att sökas under projektets gång. Med vänlig hälsning Handläggare för Eolus Vind AB: Ola Strivall Tfn: Alt: E-post: 25

26 BILAGA 8 Kopia på brevutskick till berörda 26

27 27

28 28

29 29

30 BILAGA 9 Vägdragning Förslag vägdragning 30

31 Foto taget innan start av vägbyggnation.(projekt Vettåsen i Ockelbo kommun) Väg färdigställd. 31

32 BILAGA 10 Fotomontage Fotopunkter 32

33 Fotomontage från Skuggebo. Avstånd till verken är 1,0 km. Fotomontage Os. Avstånd till verken är 4,1 km. 33

34 Fotomontage Bohult rastplats. Avstånd till verken är 5,8 km Fotomontage Svensbygd. Avstånd till verken är 5,9 km Fotomontage Svensbygd. Rödmarkerade verk. 34

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Miljöskyddskontoret 441 81 Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöanmälan Sidan 1 av 12 Vårgårda 2010-05-24 Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Syfte Uppförande och drift av 2 st vindkraftverk på

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen Bilaga 1.8 Protokoll från samråd med kommunen Samrådsmöte projekt Gunbjörbyn, Alltorp, Liane och Tisselskogs- heden Tid: 22 februari 2012 kl 14.00 Plats: Medborgarkontoret Mellerud Närvarande: Björn Hermansson

Läs mer

Fageråsens vindpark i Malung-Sälens kommun

Fageråsens vindpark i Malung-Sälens kommun Projektbeskrivning Fageråsens vindpark i Malung-Sälens kommun Fotomontage från Skördrisberget Projektbeskrivningen är en sammanställning över hur projektet ser ut efter senaste kompletteringen till tillståndsansökan

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun Sida 1/16 Berit Lundberg Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 010-2236314 berit.lundberg@lansstyrelsen.se Brahehus Vind AB c/o O2 Box 2299 103 17 STOCKHOLM Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Tillståndsansökan. Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län

Tillståndsansökan. Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län Tillståndsansökan Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län 2013-02-08 Söderköping Vind AB Vindvision Norr AB 1 1 Söderköping/Valdemarsviks

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

GIAB Vind. Gelleråsen Invest AB. Vindkraft Granåsen. Underlag för bygglovsansökan och miljöanmälan enligt MB 2010-10-14

GIAB Vind. Gelleråsen Invest AB. Vindkraft Granåsen. Underlag för bygglovsansökan och miljöanmälan enligt MB 2010-10-14 Vindkraft Granåsen Underlag för bygglovsansökan och miljöanmälan enligt MB 2010-10-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bilagor... 3 Bakgrund... 4 Sökande... 5 Administrativa uppgifter...

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Fastighet Medevi 4:1 i Motala kommun Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Vindkraft

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Samrådsunderlag. Hallsberg kommun. Örebro län. Södra Allén 17 591 37 Motala Tel: 0141-21 16 60 linda.wagstrom@eolusvind.com

Samrådsunderlag. Hallsberg kommun. Örebro län. Södra Allén 17 591 37 Motala Tel: 0141-21 16 60 linda.wagstrom@eolusvind.com Samrådsunderlag Samrådsunderlag inför samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av vindkraftpark på fastigheterna Skogaholm 5:1, Haddebo 2:1och Östra Hjärta 1:7 Hallsberg kommun Örebro län Allmänna

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer