YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer"

Transkript

1 YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer Examensarbete: 35 poäng Författare: Sara Hansson, Alexandra Lidström Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

2 Sammanfattning Vi är två tjejer som läser sista terminen på Yh utbildningen vårdadministratör i Kristinehamn. Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på hur bemanningen ser ut de närmsta åren på fem utvalda vårdcentraler i Värmland med tanke på alla pensionsavgångar och den allmänna bristen på vårdadministratörer. För att få den informationen vi sökte valde vi att fokusera på de här fyra frågeställningarna: Hur löser vårdcentralerna bemanningen? Hur kan de marknadsföra sig? Hur gör de sig attraktiva? Kan de tänka sig att ta in outbildad personal? För att få svar på våra frågeställningar har vi skickat ut intervjufrågor via mejl till de utvalda cheferna på vårdcentralerna och intervjuade även Catarina Grässjö, verksamhetschef och vårdadministratör i primärvården.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 BAKGRUND... 1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 METOD... 3 RESULTAT... 4 Intervjufrågor till cheferna på vårdcentralerna... 4 Intervjufrågor till Catarina Grässjö, verksamhetschef inom Landstinget DISKUSSION... 8 METOD... 8 RESULTAT... 9 KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR...1-3

4 INLEDNING Då vi började vår utbildning till vårdadministratörer år 2013, fick vi snabbt vetskap om, på vår första LIA-period (lärande i arbete) att det är svårt för små vårdcentraler ute på distrikt att rekrytera vårdadministratörer. Vi kan i nuläget nästan välja och vraka bland jobben, utan konkurrens. Då det är brist i stort sett överallt började vi fundera på hur det ser ut med bemanningen på ett antal utvalda vårdcentraler och hur de bär sig åt för att locka till sig personal. BAKGRUND Läkarsekreterare, medicinsk sekreterare och vårdadministratör är några yrkestitlar som förekommer i yrkeskategorin. I Värmland har ett beslut tagits att titeln ska vara vårdadministratör. Därför har vi i vårt arbete valt att använda oss av denna benämning. Det har länge varit känt att i takt med höga pensionsavgångar, förändrade verksamheter samt högre utbildningsnivå för vårdadministratörer är det viktigt att man ser till god personalförsörjning och att man behåller kompetensen inom landstingen. 1 Bristen på yrkeskategorin är hög och beräknas öka de kommande åren och under flera år framöver. Läkarna har på senare år på olika sätt alarmerat om att de får allt mindre tid för patienterna på grund av att de har mycket administrativa uppgifter. Skulle fler vårdadministratörer finnas till hands för verksamhetsutveckling och organisationsstöd samt att använda dem till det de är bäst på, särskilt med tanke på den högskoleutbildning som nu finns på flera platser i landet, skulle det underlätta arbetet för övriga yrkesgrupper. 1 1

5 STATISTIK Pensionsavgångar N= Vi har fått siffror av verksamhetschef Catarina Grässjö, gällande pensionsavgångar de kommande fem åren inom primärvården i Värmlands läns landsting. 2 Med dessa siffror valde vi att skapa ett cirkeldiagram för att tydliggöra hur de framtida pensionerna ser ut, förutsatt att personalen går i pension vid 65 års ålder. Totalt beräknas 34 personer gå i pension inom fem år. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Vårt syfte är att försöka ta reda på hur de mindre vårdcentralerna försöker att lösa sin bemanning, hur den ser ut i framtiden och hur de lockar till sig personal. Hur löser vårdcentralerna bemanningen? Hur kan de marknadsföra sig? Hur gör de sig attraktiva? Kan de tänka sig att ta in outbildad personal? 2 Catarina Grässjö 2

6 METOD Det första momentet i vårt arbete var att ta reda på, med hjälp av internet vilka vårdcentraler som finns i Värmland. Utefter det valde vi ut sju stycken vårdcentraler som ligger i utkanten av Värmland, längst bort från Karlstad centrum. Nästa steg var att under vecka ringa upp verksamhetscheferna på de utvalda vårdcentralerna och fråga om de ville delta i vår undersökning genom att svara på ett antal intervjufrågor. Efter godkännande skickade vi vecka 5 ut ett missivbrev, se bilaga 1, tillsammans med intervjufrågorna, se bilaga 2. Vi bad om att få in svaren senast under vecka 9. Då vi inte hade fått svar från två av de tillfrågade verksamhetscheferna vecka 16 skickade vi ut en påminnelse via mejl, se bilaga 3, men vi har ändå inte fått några svar från dessa. Därför valde vi att gå vidare med svaren vi fått av de fem andra vårdcentralerna. Innan vi skickade ut intervjufrågorna gjorde vi en pilotstudie på en HR chef inom SJ:s företag för att få feedback, då hon är mycket van vid den här sortens undersökningar. Nästa moment var att ha en personlig intervju med Catarina Grässjö, vårdadministratör och enhetschef, som jobbar mycket med bemanning på vårdcentraler i Värmland. Vi kontaktade henne via mejl och bokade in ett möte på hennes arbetsplats den Hon fick svara på samma frågor, se bilaga 2, som vi hade skickat ut till de utvalda verksamhetscheferna och vi förde anteckningar medan vi diskuterade frågor och svar med henne. 3

7 RESULTAT Intervjufrågor till cheferna på vårdcentralerna Vi vände oss till ansvariga chefer på sju stycken vårdcentraler och trots att vi skickade ut ett påminnelsemejl fick vi bara svar från fem chefer. Av de fem verksamhetschefer vi skickade frågorna till valde vi att använda oss av de som svarat mest. Vi intervjuade också en person med goda kunskaper inom området. Hur löser vårdcentralerna bemanningen? Vi ville veta hur vårdcentralernas chefer tänker kring personalbristen de kommande åren med tanke på de höga pensionsavgångarna och den allmänna bristen på vårdadministratörer. Chefen för vårdcentral 2 kunde tänka sig att lösa bristen på personal genom att ha personal som sitter på annan ort och skriver journaler, till exempel i Karlstad, för att minimera pendlingsavståndet för personalen. På de fem vårdcentralerna vi valde att titta närmare på var det inga stora pensionsavgångar de närmaste åren men däremot inom deras verksamhetsområden som innefattar fler vårdcentraler. Behov av personalförstärkning har funnits länge men de har tyvärr inte fått några behöriga sökande förutom personer som redan har gått i pension som är villiga att hoppa in extra. Personal på vårdcentral 2 kan få tillgång till övernattningsrum. Det är dock ingen långvarig lösning men som ett alternativ för att anställda ska slippa pendla varje dag. Inom deras verksamhetsområde hjälper de varandra om arbetsbelastningen blir för hög, till exempel om diktatlistorna blir långa. 4

8 Hur kan de marknadsföra sig? Gör vårdcentralerna själva några insatser för att visa att de finns? Chefen för vårdcentral 1 uppgav att de just nu har mycket fokus på att få till attraktiva annonser inom verksamhetsområdet eftersom de har stor brist på personal och har tidigare haft få behöriga sökande. Hur gör de sig attraktiva? Erbjuder de några förmåner som högre lön eller liknande som gör att intresse väcks för just dem? Chefen för vårdcentral 1 satsar mycket på en bra arbetsmiljö, att personalen trivs, att de är en bra grupp med bra sammanhållning. De ser till att alla studenter får en bra upplevelse under sin praktik så att de vill komma tillbaka och jobba på deras vårdcentral eller inom allmänmedicin. Vad gäller löner så följer i regel alla de vårdcentraler som vi intervjuat landstingets rekommendationer, så att det inte ska bli en sned lönefördelning. Skulle det vara så att någon i personalen kan tänka sig att skriva åt fler än en vårdcentral kan det ge lite extra påslag på lönen. Chefen för vårdcentral 2 erbjuder att personalen kan förhandla om sitt schema, till exempel om någon vill börja tidigare och sluta tidigare eller tvärtom, förutsatt att det är en vårdadministratör kvar på plats till dagens slut. Denna förmån kan vara avgörande för resande och anställda med små barn då man är beroende av flexibiliteten för att kunna arbeta där. Chefen för vårdcentral 3, som är en privat vårdcentral, säger att de har som regel lite bättre förmåner än landstingen, till exempel högre friskvårdspeng, 5000 kronor per år för den som jobbar 5

9 heltid, till skillnad från landstinget som erbjuder 1200 kronor per år. Kan de tänka sig att ta in outbildad personal? Finns möjligheten att ta in outbildad personal till andra sysslor än journalskrivning, såsom receptionsarbete, posthantering och så vidare? Ingen av vårdcentralerna kunde tänka sig att ta in outbildad personal till journalskrivning men däremot till övriga arbetsuppgifter som reception och posthantering. Intervjufrågor till Catarina Grässjö, verksamhetschef inom Landstinget. Hur löser vårdcentralerna bemanningen? Catarina sitter med i ledningsgruppen för Yh-utbildningen medicinsk sekreterare och delgav oss information om att upplägget på LIA: n (lärande i arbete) från och med nästa år förmodligen kommer se lite annorlunda ut. Eftersom Catarina och övriga ledningsgruppsmedlemmar sett behovet av vårdadministratörer, framförallt i primärvården, de kommande fem åren delas med fördel LIA: n upp från början till slut. I nuläget ligger LIA: n för primärvården enbart första året och slutenvården andra året. Detta medför att de studerande har blivit så pass duktiga att slutenvården erbjuder tjänster och fångar upp de snart färdigutbildade vårdadministratörerna. Problemet med detta blir ju då att vårdcentralerna aldrig hinner få en chans att rekrytera nya medarbetare. Som det ser ut nu så ligger LIA-perioderna fördelade på primärvården första året och slutenvården på andra året. Förslag finns nu på att halva klassen gör sin sista LIA period inom 6

10 primärvården och den andra halvan inom slutenvården, vilket ger vårdcentralerna en större möjlighet att erbjuda eleverna tjänster. Enligt Catarina är det viktigt att skapa en vi känsla för att optimera ett samarbete bland vårdcentralerna i Värmland. En gynnsam lösning kan vara att koppla ihop flera verksamhetsområden för att hjälpas åt. Fokus läggs också på att ha rätt man på rätt plats. Vårdadministratörerna får hela tiden mer sysslor och för att effektivisera och kvalitetssäkra är det viktigt att personalen har de uppgifter de är utbildade för. Då tillgången på personal i nuläget är låg är det viktigt att all befintlig personal blir så effektiv som möjligt. Inom de närmsta fem åren kommer det inom primärvården i Värmlands läns landsting vara ett tal pensionsavgångar vilket gör att det kommer att fattas oerhört mycket arbetskraft. Hur kan de marknadsföra sig? På vårdcentralen som Catarina arbetar på gjorde de en gång ett försök med att skapa en egendesignad jobbannons men fick inte tillåtelse av landstinget att publicera den då man måste rätta sig efter deras riktlinjer, använda deras bilder, inga egna. Enligt Catarina så har man inte satsat så mycket på marknadsföring eftersom man ute i verksamheterna inte har förstått vilken stor brist som är på gång. Hur gör de sig attraktiva? Vårdcentralerna i Värmland är indelade i zoner om 1,2,3 där Karlstad som är mest attraktiv ligger i zon 1. I zon 2 och 3 ligger bland annat vårdcentralerna i Filipstad, Eda och Likenäs. I 7

11 framtiden kan det eventuellt generera mer lön i zon 2 och 3 för att locka fler medarbetare. Det har förekommit att vårdadministratörer fått tillgång till leasingbil samt att restiden till viss del har ingått i arbetstiden. Kan de tänka sig att ta in outbildad personal? Det har sedan länge inte varit aktuellt att ta in outbildad personal då de är viktigt med rätt kompetens för de sysslor som en vårdadministratör har befogenhet till. Möjligtvis kan hjälp tas in till receptionsarbete. DISKUSSION METOD Då fakta om vår undersökning inte finns i skriftlig form såsom litteratur och Internetkällor valde vi att använda oss av intervjufrågor med personal ute i verksamheten för att få så aktuella och relevanta svar som möjligt. Det var dock väldigt svårt att få ut bra svar från de personer vi valde att skicka ut frågorna till. Vi fick inte så mycket bra information att jobba med. Många svarade väldigt kortfattat på frågorna och vi upplevde det som att de inte tog det på allvar. Anledningen till det kan vara att vi är pionjärer på en sådan här undersökning och att personalen på vårdcentralerna inte är medvetna om det kommande problemet. Metoden med intervjufrågor som vi använde var bra men med facit i hand skulle vi haft den muntliga intervjun med Catarina först för att bli mer insatta i vårdcentralernas tänk och den kommande bristen. Vi skulle även kunnat ha fler muntliga intervjuer och inte bara mejlat ut intervjufrågorna. Då kunde man ha fått i gång en mer givande diskussion som hade kunnat generera mera material till vårt arbete. Hade vi gjort den här undersökningen om ett år 8

12 hade vi, enligt Catarina, kunnat få väldigt mycket mer matnyttiga svar då det är mycket förändringar och utveckling på gång inom yrkesområdet. RESULTAT Vi valde att jobba med den här undersökningen på grund av att vi ute i verksamheten, under våra två första LIA-perioder, som vi hade i primärvården, hörde att det diskuterades och spekulerades om hur bemanningen kommer att se ut i framtiden. Det med tanke på alla pensionsavgångar och bristen på kompetent personal som kan täcka upp. Vi upptäckte samtidigt att det inte fanns någon plan för det kommande problemet, att vårdcentralerna inte insett att de måste göra något inför framtiden. Vi tycker att vi har fått svar på de frågor vi hade, dock väldigt kortfattade svar från vårdcentralernas sida men mer användbara svar från Catarina. Hon själv har inte heller vetat hur det kommer att se ut längre fram men nu verkar det som att problemet uppdagas och att verksamhetscheferna ska bli informerade om problemet så att de tar det på allvar. Statistik visar på att pensionsavgångarna kommer vara väldigt höga inom primärvården de kommande fem åren. Tittar man på antalet nyutexaminerade under samma period täcker det ändå inte riktigt upp för alla som går i pension. Som det ser ut just nu är det svårt att få tag på kompetent personal, både att anställa och att ta in som extrahjälp. Då gäller det att personalen som finns på plats är så effektiv som möjligt, rätt man på rätt plats för att man på arbetsplatsen inte ska hamna efter samt 9

13 att alla arbetsuppgifter ska bli utförda. Detta för att minimera stressen och arbetsbelastningen på personalen i största möjliga mån. Från utbildningens sida finns planer på att omfördela LIA perioderna så att eleverna delas upp på primärvård och slutenvård under hela utbildningen. I dagsläget ligger LIA: n för primärvården endast i början av utbildningen, då eleverna är helt nya och inte har någon erfarenhet med sig. När de sedan kommer på LIA i slutenvården är eleverna så pass kunniga att de ofta blir erbjudna jobb, vilket leder till att vårdcentralerna inte får samma chans att rekrytera. Hösten 2015 startar det även en utbildning i Karlstad, vilket gör att många fler sekreterare kommer finnas tillgängliga inom en tvåårsperiod. Vad gäller marknadsföring är den styrd av landstinget. Vårdcentralerna har inte fria händer att marknadsföra sig som de vill. Dessutom har inte fokus lagts på det, då det framtida problemet inte har varit känt för verksamheterna. Alla de tillfrågade vårdcentralerna satsar på en bra arbetsmiljö samt att elever ska få en bra upplevelse under sina LIA perioder, för att de i framtiden skulle kunna tänka sig att jobba där. I vissa fall kan förmåner förekomma, som till exempel lite högre lön eller ha mer flexibla arbetstider. En framtida förmån för att locka medarbetare skulle kunna vara att restiden ingår i arbetstiden eller att ett tillfälligt boende finns tillgängligt för resande på orten. Ett annat lockbete skulle kunna 10

14 vara lönen. Skulle den vara tillräckligt hög kanske många skulle överväga att ha en längre restid till sin arbetsplats. Ingen av vårdcentralerna vi har haft kontakt med skulle kunna tänka sig att ta in outbildad personal, möjligtvis endast till receptionsarbete. Vikt läggs på kompetent personal som kan och får utföra alla uppgifter som ingår i en vårdadministratörs arbete. Vår egen slutsats av den här undersökningen är att arbetsgivarna måste inse storleken på problemet, som redan märks och vara på tårna när det gäller rekrytering av personal. De måste lägga större satsning på att rekrytera nya medarbetare, visa vad de har att erbjuda, visa att de finns och försöka göra sig så attraktiva som möjligt. Tas inte det kommande problemet på allvar tror vi att det kommer sluta med att personalen sitter i Karlstad och skriver för vårdcentralerna ute i länet. Det mest optimala är såklart att ha folk på plats för alla övriga uppgifter en vårdadministratör har men journalerna måste skrivas, hur bemanningen än ser ut. Det vi inte visste innan vi började med arbetet var att det finns ett förslag på ändringar när det gäller LIA perioderna. I dagsläget ligger LIA: n för primärvården endast första året, när eleverna är nya och oerfarna, vilket leder till att eleverna ofta blir erbjudna jobb under deras sista LIA perioder, som är förlagda i slutenvården. Förslaget innebär att LIA perioderna fördelas på sluten- och primärvård under hela utbildningen. Ändringen kommer förhoppningsvis göra att även primärvården kommer ha en större chans att rekrytera mer personal. 11

15 Förhoppningsvis kan den här undersökningen vara en väckarklocka hos chefer ute i verksamheterna. De måste ta personalbristen på allvar och aktivt jobba med att rekrytera medarbetare. 12

16 KÄLLFÖRTECKNING Internetkälla: Muntlig källa: Catarina Grässjö Vårdadministratör vårdcentralen Kristinehamn Enhetschef Familjecentralen Källan och Jourcentralen Östra

17 Bilaga 1 Bästa personalchef på vårdcentral Vi är två studenter som läser till vårdadministratörer på Yrkeshögskolan i Kristinehamn. Inom utbildningen ingår ett examensarbete på 40 poäng som vi nyligen har börjat med. Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur vårdcentraler ute i länet kan locka till sig medicinska sekreterare i framtiden. Våra två huvudfrågeställningar är: Hur löser de små vårdcentralerna sin bemanning av vårdadministratörer? Hur marknadsför de sig för att få tag på vårdadministratörer? Under vår tid ute i verksamheten, både som LIA-elever och extrapersonal har vi märkt att det är svårt med bemanning av vårdadministratörer. Det finns inte tillräckligt med personal och i nuläget finns det bara en utbildning i Värmland med cirka 20 utexaminerade elever varje år. Då upptagningsområdet är stort väljer många av eleverna att jobba i Örebro läns landsting. Vi önskar att du som personalchef på vårdcentralen tar dig tid att svara på våra frågor som vi bifogar med det här mejlet. Din anonymitet garanteras av oss, enskilda svar kommer inte att rapporteras, om inte så önskas. Då svaren på frågorna helt ligger till grund för uppsatsen är det viktigt att vi får en hög svarsfrekvens samt så utförliga svar som möjligt. Vi ber dig vänligen besvara frågorna innan vecka 9 och skicka tillbaka svaren till oss på e-postadressen: Har du några frågor får du gärna kontakta någon av oss uppsatsskrivare eller vår handledare. På förhand tack för din medverkan Med vänliga hälsningar Alexandra Lidström Sara Hansson Tel Tel Doris Karlsson, handledare Tel

18 Bilaga 2 Intervjufrågor 1. Vad gör ni för att få er vårdcentral så attraktiv som möjligt så att folk vill komma och arbeta hos er? 2. Erbjuder ni högre lön? 3. Kan ni erbjuda någon form av förmån? 4. Hjälper ni till med boende eller möjligheten att sitta på annan ort? 5. Kan ni tänka er att ta in personal utan utbildning? 6. Hur ser det ut de kommande åren med pensionsavgångar?

19 Bilaga 3 Hej! Vi pratades vid på telefon för ett tag sedan angående intervjufrågor som ligger till grund för vårt examensarbete och vi vill påminna dig om att det vore till stor hjälp om du kan ta dig tid att svara på dessa då arbetet helt baseras på informationen vi får ut från svaren på frågorna. Hälsningar Sara Hansson, Alexandra Lidström Studerande på Yrkeshögskolan, medicinsk sekreterare Kristinehamn

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ Vision: Möjlighet att växla över till fler vårdadministratörer med huvuduppgift att lyfta av verksamhetsadministrativa

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt

juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt 1 Medicinska sekreterare en översikt Vision är fackförbundet som organiserar drygt 168 000 medlemmar som leder, planerar, utvecklar och administrerar välfärden.

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Friskvård hos vårdadministratörer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Friskvård hos vårdadministratörer YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Friskvård hos vårdadministratörer Examensarbete 35 poäng Författare: Pia Nilsson Handledare: Doris Karlsson Våren 2015 SAMMANFATTNING Ordet friskvård

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Lars Brask och Stig Åkerman Uppdraget Kartlägga vilken kompetens som är önskvärd för att handlägga byggfrågor i

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Medicinska sekreterare VC Husie

Medicinska sekreterare VC Husie Medicinska sekreterare VC Husie Vi hinner inte med att skriva journaler Vad kan vi göra för att få mer skrivtid? Vi valde att fokusera på vit tid (vit tid innebär att vi sitter på våra platser och gör

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Landstingshuset, konferensrum Rigel

Landstingshuset, konferensrum Rigel Hälso- och Sjukvårdsstaben Hälsovalskansliet Berit Bryske MINNESANTECKNING HÄLSOVALSRÅD 2013-12-19 LK/120259 Plats Landstingshuset, konferensrum Rigel Närvarande: Anders Olsson, LiV Anders Olofsson, Kinnekullehälsan

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun Personalförsörjningspolicy Falköpings kommun 1 Inledning Falköpings kommun står inför en stor personalomsättning den närmaste femårsperioden. Cirka 600 medarbetare kommer att behöva rekryteras på grund

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

CSK, Bragska Villan, konferensrum Fryken

CSK, Bragska Villan, konferensrum Fryken Hälso- och Sjukvårdsstaben Hälsovalskansliet Berit Bryske MINNESANTECKNING HÄLSOVALSRÅD 2014-05-23 LK/120259 Plats CSK, Bragska Villan, konferensrum Fryken Närvarande: Anders Olsson, LiV Bengt Hanson,

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer

Personalchefsbarometern

Personalchefsbarometern Personalchefsbarometern kommuner maj 2011 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Det här tycker SKTF... 4 Sammanfattning... 5 Fakta om undersökningen... 6 Resultat... 7 Viktiga personalstrategiska frågor...

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Handbok för introduktion av chefer

Handbok för introduktion av chefer Handbok för introduktion av chefer Värdefullt med en bra start Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion påverkar

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Sammanfattning Ett SU/VGR-projekt med syfte att utarbeta en ny struktur för arbetssätt och ansvarsfördelning

Läs mer

Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal

Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal Mall och guide inför utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet är det ett av dina bästa verktyg som chef och ledare att förbättra både verksamhetens och medarbetarens

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort Att rekrytera distriktsläkare är lättare sagt än gjort Möjliga vägar Rekrytera i hård konkurrens i Sverige Rekrytera från uthyrningsföretag Rekrytera utomlands Den långa vägen med AT och ST Rekrytera i

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Andréa Hellsberg, sekreterare

Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) Plats Sammanträdesrum Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, Torggatan 10B, Tingsryd Tid Onsdagen den 6 oktober 2010, kl. 13.30 15.35 Närvarande Göran Andersson, ordförande Rune Hammargren, SPF

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer