EXPLOSIONSSKYDDSDOKUMENT BioF Biogasanläggning UTKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXPLOSIONSSKYDDSDOKUMENT BioF Biogasanläggning UTKAST 2014-04-28"

Transkript

1 EXPLOSIONSSKYDDSDOKUMENT BioF Biogasanläggning UTKAST Grunduppgifter 1.0 Huvudman Verksamhetsutövare BioF AB Organisationsnummer Adress Elisedalsvägen Malmö Bolagets kontaktperson Kenneth Parnefjord Telefon. Mobil E-post 1.1 Anläggningen Anläggningsnamn BioF biogas Exakt placering Se bilaga kartskiss Besöksadress Elisedalsvägen Malmö Fastighetsbeteckning Koummun och län Malmö kommun, Skåne län 1.2 Organisation Föreståndare brandfarlig vara Krister Andersson Bitr föreståndare bf vara Kenneth Parnefjord Leverantörens representant Sven Norup Bakgrund Bio F AB avser att röta förbehandlade biprodukter från livsmedelsindustrin, från handel och hushåll samt gödsel och andra biprodukter från lantbruk. BioF AB avser leverera uppgraderad biometangas till externa förbrukare samt använda en mindre mängd av producerad gas för att förbrännas lokalt i gaspannan i teknikhuset för att värma hygieniseringsanläggning samt biogasrötkammare.

2 3 Teknisk beskrivning 3.1 Sammanfattande teknisk beskrivning Organiskt material pumpas från stall/extern leverantör från matningsbrunnen (941) via teknikhuset (901) till reaktorn (rötkammaren) (921). Materialet pumpas in i mindre portioner ca 20 ggr per dygn för att erhålla jämn gasproduktion. Den genomsnittliga uppehållstiden i reaktorn är mer än 30 dagar. Varje gång som material pumpas in i reaktorn föregås det av att motsvarande mängd pumpas från reaktorn till efterrötkammaren (931) samt att motsvarande mängd pumpas från (931) till slutlager. Värmeväxling sker mellan varmt substrat i (931) på väg ut och kallt substrat i (941). Värmeväxlingen sker mha ett autonomt system med Rostfria rör/pex slangar i 941 och 931. Huvuddelen av biometanproduktionen sker i 921 där temperaturen hålls optimal för mesofil biometanproduktion, dessutom sker en mindre mängd av metanbildningen i 931 med en genomsnittlig uppehållstid om ca 7 dagar, med medvetet sjunkande temperatur för att metanbildningen därefter skall ha upphört. 3.2 Biogasreaktion, allmän information Organiskt material bryts ner genom rötning vilket innebär att materialet bryts ner av mikroorganismer i tättslutande syrefria behållare som kallas reaktor/rötkammare. Den huvudsakliga beståndsdelen i biogas är den brännbara gasen metan (50-70%). Dessutom innehåller den 25-40% koldioxid medan resten utgörs av små mängder syrgas, svavelväte mm. Optimalt temperaturintervall för mesofil rötning är grader C. 3.3 Steg i processen: Blandning i 941, finhackning med knivförsedd pump på ledningen från 941, pumpning i förekommande fall till 991 hygienisering samt därefter pumpning till 921 (biometanbildning vid C, uppehållstid dgr) avklingande metanbildning i 931 vid C, slutförvaring i ett av totalt fem slutlager. 3.4 Beskrivning av använda ämnen Biprodukter från livsmedelsindustri, (Mjöl, deg, smet, övriga substrat med hög halt kolhydrat, i form av stärkelse hemicellulosa, samt fett och proteinrika substat). Sidoströmmar från livsmedelshandel (Bröd, saft, sylt, mjölkprodukter, charkprodukter, alkoholhaltiga vätskor etc) samt tvättvatten och övrigt processvatten, järnklorid (för att reducera svavelväte)

3 3.5 Regelverk för dimensionering och proecessdesign EGN 2011, BGA 2012, SÄIFS 2000:4, SEK 426, BBR, samt kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 3.6 Riskidentifiering /Beskrivning av bildade ämnen Biometan 55-60% CAS nr , LEL:4,4%, UEL: 17,0%, Termisk tändtemperatur:537 C Temperaturklass T1, Explosionsgrupp IIA. Vätgas Små mängder LEL 4%, UEL 75% Koldioxid %, Svavelväte ppm. Biogödsel i form av rötrest med näringsinnehåll ungefär som flytgödsel med följande undantag ( högre halt NH4 N samt lägre ts halt) 4. Riskbedömning Biogas enligt ovan är i alla sammanhang lättare än luft, gasen har (bland annat pga sitt innehåll av svavelväte) en pikant doft och är i orenat skick lätt att detektera med lukt och därmed möjligt att undvika i större koncentrationer. Utsläpp av brännbar gas vid biogasproduktion, kan resultera i att utsläppen antänds. Om Antändning ej sker resulterar det i en miljöpåverkan, eftersom metan klassas som en växthusgas. Utsläpp av gas Ett utsläpp av brandfarlig gas leder i de flesta fall inte till antändning. Sannolikheten för att ett gasmoln skall antändas ökar dock med gasmolnets storlek. För aktuell anläggning där en klassningsplan kommer att upprättas och inga direkta tändkällor skall finnas inom klassat område beskrivs sannolikheten för antändning till långt mindre än 10% av fallen. I det fall ett gasmoln släpps ut och antänds av extern tändkälla orsakar detta en skadlig värmestrålning samt en tryckpåverkan på människor och omgivande byggnader. Likaså kan påverkan på människor och byggnader ske då utsläpp av gas under tryck i cistern antänds och orsakar en jetflamma. I anläggningen kan under vissa omständigheter även produceras små mängder vätgas. Vätgas har ett stort brännbarhetsområde i luft och brinner normalt med osynlig låga. Vätgas är mycket lättantändligt. Vid tillsyn noteras alla avvikelser gällande gasens sammansättning. En särskild instruktion upprättas för att beskriva förutsättningarna för vätgasbildning och hur detta i så fall skall hanteras. Risker med svavelväteemissioner i samband med utsläpp av gas. I samrådshandlingen nämns en maximal svavelvätehalt om 50 ppm. Sedan första handlingarna till samråd skrevs så har vår teknik utvecklats och i dagsläget är normal svavelvätehalt mellan 5-20 ppm. I realtid lagras inte mer

4 än max 1600 Nm3 biogas vid ett maxtryck om 3,3 mbar. Vid ett olyckstillbud där dubbelmembrantaket skadas och gas läcker ut så underskrids det hygiensiska gränsvärdet redan vid spädning 0,5-1:1 med omkringvarande luft. Observera att det hygieniska gränsvärdet inte får överskridas som medelvärde under en arbetsdag. Uppkomst av brand Brand som uppkommer i närheten av gaslager eller liknande kan orsaka sekundära brand och eller explosionsförlopp. Detta förhållande är tillsammans med gällande lagstiftning och tillgängliga Allmänna råd viktigt vid design av anläggningen. Transporter som kommer att ske till och från anläggningen kan utgöra risk för brand/explosion. Ovanstående risker hanteras genom att utföra riskutredning med sannolikhetsbedömningar. Ett förenklat riskutredningsförfarande kan användas då anläggningen dimensioneras/designas efter de riktlinjer som finns i BGA Släckvatten Området kommer att utformas med kontrollerad dagvattenhantering enligt följande: Dagvatten kommer samlas gravimetriskt till en samlingsbrunn/pumpbrunn från brunnen pumpas uppsamlat dagvatten med hjälp av två redundanta dränkbara pumpar, vardera med kapacitet om minst 2 kbm vatten per minut till en dagvattenreservoar som rymmer ca 500 kbm vatten. Denna reservoar förses med en hydraulisk munk som innebär att behållaren alltid rymmer minst 200 kbm vatten. Munken är försedd med en ventil som i utgångsläget är stängd, men som öppnas i styrsystemet med en tidsbegränsad öppningstid efter visuell kontroll i samband med/efter regn. Dagvatten leds därefter till på tomten befintlig dagvattenledning (VA Syd) Reservoaren (se skiss i bilaga) är lätt att komma till med räddningstjänstens bilar. Vid brand så stannar pumparna direkt beroende på att de är hårdvarumässigt förreglade av utlöst brand/gaslarm. I förekommande fall samlas därmed släckvatten på gårdsplan (Se skiss) och i samlingsbrunn/pumpbrunn och pumpas inte vidare förrän Länsstyrelsen/VA Syds miljöexpertis har analyserat situationen, vattnet och recipienten och anvisat slutlig destination. Mottagning av substrat Mjöl/spannmål mm kan vid lagring ge upphov till självantändning orsakad av bakteriell aktivitet vid specifik fuktighet. Vidare finns risk för uppkomst av dammexplosion beroende på koncentration och storlek på partiklar i luften. Klassningplanen beaktar även dessa frågor. Tillsättning av järnklorid

5 Järnklorid är reaktiv och påverkar /oxiderar oädla metaller. Vätgas kan bildas varvid explosiv blandning kan bildas. Hygienisering Vid eventuell överkokning/överfyllning av hygieniseringstankar kan tex omättade fetter efter en tid oxideras av värmen i tanken och självantända i kontakt med isolering. En förenklad riskutredning kommer aktualisera ovanstående. Biogasproduktion Risk för utsläpp av brandfarlig och explosiv gas föreligger. Koncentrationen ligger vid normal drift utanför brännbarhetsområdena för metangas. Risken för antändning av gas är låg. Installationer i enlighet med EGN 2011 och BGA 2012 hanterar ovan nämnda risk. Propantillsats Propan kan eventuellt komma att tillsättas biogasen för att höja energivärdet så att det motsvarar naturgas vid leverans till gasnätet. Propan kommer att lagras enligt bestämmelser i SÄIFS 2000:4. Skyddsavstånd och andra skyddsåtgärder krävs mellan propantank och vägar, byggnader, och potentiella tändkällor. Se bilaga. Se vidare riskbedömning enligt bilaga. 4.2 Riskanalys 5. Driftsanvisningar 5.1 Nödlägesplan Krisledningsorganisation Krister Andersson ansvarar vid närvaro för krisledningsorganisation till räddningsledare anländer och tar över. I Kristers frånvaro Kenneth Parnefjord motsvarande ansvar Externa resurser Åtgärdsplan vid brand Ring 112, evakuera människor och djur, minimera spridning av brand om detta kan ske utan fara för människors liv och hälsa.

6 5.1.4 Åtgärdsplan vid utsläpp till extern miljö (skumning, röravbrott med substratläckage som följd) Ring 112, evakuera om möjligt känslig utrustning. Använd simuleringsmodell för att indikera hur olika läckagevolymer sprider sig på området. Fastställ rutiner /tidplander för att få gödseltunna tillgänglig för att suga upp substrat och lägga i slutlager Åtgärdsplan vid personskada i tjänsten Åtgärdsplan vid allvarlig personskada vid arbete eller resa Åtgärdsplan vid dödsfall Åtgärdsplan vid bomb eller sabotagehot Krisens utveckling och olika faser Återuppbyggnadsarbete Att möta massmedia Att möta en svårt sjuk medarbetare Att anordna en minnesstund 5.2 Stoppinstruktioner Vid kontinuerlig drift: Om anläggningen måste snabbstoppas utförs följande moment: Avbryt inpumpning av substrat Avbryt värmning av rötkammare Låt pannan förbränna gasen tills produktionen avstannar om så är möjligt. Om detta inte är möjligt, öppna säkerhetsventilen och ta om möjligt av taket för att snabbt få aeroba förhållande i rötkammaren och därmed avbryta metanbildningen snabbt. Om inte detta heller är möjligt, pumpa ut signifikant volym från rötkammaren till slutlager, pumpa in kallt vatten eller kall rötrest från ett annat slutlager. Observera: I realtid vid full drift finns endast gas motsvarande energimängden i ca 400 liter diesel tillgängligt i rötkammaren, efterrötkammaren och resten av systemet. 5.3 Startinstruktioner, första igångsättning av anläggningen Rötkammaren fylls till hälften med vatten, röktest/trycktest, rötkammaren fylls därefter helt med vatten, säkerhetsfunktioner testas (tryckgivare, LSH) samt kontrolleras täthet och hydraulisk hållfasthet. Ovanstående tredjepartgranskas. Innanmätet i säkerhetsventilen monteras av och fritt flöde för torrfackling kontrolleras. Gasflödesmätare monteras temporärt på säkerhetsventilen för att säkerställa när gasvolym och kvalitet är tillräckliga för förbränning i intern gaspanna respektive tillräckliga för vidareförädling till uppgraderad biometan. Signatur

7 Avgränsning Ventil mellan gasledning och efterrötkammare samt ventil för vidare distribution av gas stängs och kontrolleras. Ventilhantag demonteras Signatur Rötkammaren fylls delvis med vatten som värms upp till driftstemperatur (37-38 C) Ymp tillförs från annan biogasanläggnig. Substrat pumpas in i matningsbrunnen, funktioner avseende pumpar och givare testas. substrat pumpas in i rötkammaren varje dag ( som vid ordinarie drift) När nivågivaren indikerar ca 85% av normal driftsnivå, tillsätts ymp från annan biogasanläggning och anläggningen går igång på ca en vecka. Gaskvaliteten analyseras extra noga under denna perioden. Iakttag extra försiktighet*** innan metanhalten är över UEL (26% med marginal) Gasen torrfacklas via säkerhetsventilen. När hela anläggningen är avsynad av ackrediterat organ samt kommunens räddningstjänst kan resterande funktioner tas i drift. Avgränsning av gasdistribution, se ovan. 6. Vidtagna tekniska explosionsskyddsåtgärder Klassningsplan är utförd i enlighet med teorier och praktikexempel från SEK 426. Från ett leverantörsperspektiv blir biogasanläggningen planerad och uppförd i enlighet med BGA Samtlig elektrisk/elektronisk utrustning som är placerad inom 3 meter från toppen på rötkammaren respektive efterrötkammaren är i ATEX utförande. Teknikrum/kontrollrum är utförda som separata brandceller EI60, de är placerade på grund av betong. Motsvarande 1% av golvytan utgörs av friskluftventilation. Rötkammare är tillverkade av betong, samtliga övriga behållare av betong. Tak på rötkammare och efterrötkammare är av sk dubbelmembrantyp, UV/brandskyddsbeständig, konstruerad för ett arbetstryck upp till ca 3,2 mbar. 7.Instruktion, skyddskläder mm Vid arbete inom ATEX zon föreskrivs härmed att endast kläder med dokumenterade antistategenskaper används, att elektronisk utrustning såsom mobiltelefon, komradio, kamera, klocka endast får införas i ATEX zon om det finns dokumenterat godkännande för respektive produkt. 8. Instruktion heta arbeten Vid heta arbeten (roterande, skärande, värmande mm arbetsredskap som kan

8 bilda gnista) inom området krävs tillstånd för heta arbete, som utfärdas av föreståndare för brandfarlig gas. Varje sådant tillstånd skall föregås av skriftlig riskanalys och i förekommande fall konsultation från Räddningstjänsten. 9. Markering av explosionsfarliga områden Dörrar/entre möjligheter till explosionsfarliga områden är markerade med varningsskylt samt i tillämpliga fall med förbudsskylt gällande öppen låga, elverktyg, elektronikprodukter Se explosionsskyddsdokument 10.Genomförande av explosionsskyddsåtgärder Ansvar: Föreståndare för brandfarlig gas 10.1 Tekniska åtgärder för att förebygga explosion/brand Förebyggande åtgärder Säkerhetsventil på rötkammaren (Öppnar vid 3,3 mbar övertryck respektive 1 mbar undertryck) Säkerhetsventilens vätskeutrymme skall vara fyllda med propylenglykol/vatten. Nivå/köldresistens skall kontrolleras varje vecka från November-April. Säkerhetsventilen kan förses med ATEX godkänd elvärme samt isolering om kontrollintervallet skall förlängas. Efterrötkammaren är separat avsäkrad under uppstart, vid kontinuerlig drift demonteras ventiler mellan rötkammare och efterrötkammare i öppet läge varefter rötkammare och efterrötkammare betraktas som komunicerande kärl. Trycket övervakas av processtyrningen, om trycket överstiger 3,3 mbar skickas SMS larm till mobilnummer enligt lista på pkt 1.2. Inmatning avbryts. Gasdetektor i gasdistributionsrummet, signal från gasdetektor startar automatiskt evakueringsfläkt samt skickar SMS larm. Temperaturgivare, torrkokningsskydd, lågflödesvakter, högtrycksvakter, nivåmätning, nivåalarm (samtliga larm med SMS funktion) Byggnadstekniska åtgärder Fysiska avgränsningar (separata brandceller för gasdistribution och teknik/ kontroll) Brandvägg (EI60), Branddörr (EI60) G Processtekniska åtgärder Samtliga temperaturer, tryck, nivåer och Level switch givare loggas i PLC Systemet och är därmed tillgängliga i användarmiljön såväl i realtid som historik. Dessutom är samma information tillgänglig via Teamviewer. Larmlogik är uppdelad i A-larm, B-larm och C-larm. A-larm stänger anläggningen och skickar SMS larm, B-larm stänger aktuell funktion och larmar,

9 C-larm loggas och kan åtgärdas vid nästa daglig tillsyn Checklista för bedömning av explosionsskydd Kontrolleras/hindras lufttillträde utöver övre gränsvärde i rötkammare och efterrötkammare. Ja..Sign.. Hindras säkert uppkomst av explosiva blandningar under alla driftsbetingelser Nej inte vid processstart Leverantörens föreståndare för brandfarlig gas ansvarar för säkerhetsrutiner i samband med processstart. Sign. Ja vid normal drift i enlighet med syre/metanmätning vid daglig tillsyn samt loggning av värde i PLC Sign. Vidtas alla nödvändiga åtgärder för att hindra att farlig explosiv atmosfär antänds. Ja Sign.. Kan man räkna med aktiva tändkällor av de 13 kända typerna Heta ytor, Lågor och heta gaser, Mekaniskt alstrade gnistor, Elektriska anläggningar, Elektriska utjämningsströmmar, Statisk elektricitet, Åsknedslag, Elekronmagnetiska fält inom frekv GHz. Elektromagnetisk strålning inom frekv 300 Ghz till 3 M Ghz, Joniserande strålning, Ultraljud, Adiabatisk kompression, stötvågor och strömmande gaser, kemiska reaktioner. Ja, minst 9 av dem Sign Kan farlig explosiv atmosfär antändas inuti anläggningen trots alla de åtgärder som nämns ovan? Nej Sign. Begränsas verkningar av explosion/kraftig brand till en ofarlig nivå genom lämpliga byggnadstekniska åtgärder dimensionerade enligt dagens teknik utan att omgivningen utsätts för fara? Ja Sign.. Förhindrande av överföring av flammor och explosioner till framför och efterkopplade dela av anläggningen? Ja Sign Bilagor 11.1 Situationsplan 11.2 Klassningsplan 11.3 Intyg om överensstämmelse 11.4 Dokumentation på ATEXgodkända komponenter

10 11.5 Intyg om potentialutjämning 11.6 Elbesiktning 11.7 Komplettering avseende teknisk beskrivning 11.8 DEKRA dokument 11.9 Egenkontrolldokument, Takleverantörens dokument Flödesscheman Substrat/Gas Rörlistor avseende brandfarlig gas Tagit del av ovanstående information, ansvar och befogenheter.... Krister Andersson Kenneth Parnefjord Sven Norup Signaturprover.... Startinstruktioner, första igångsättning av anläggningen Rötkammaren fylls till hälften med vatten, röktest/trycktest, rötkammaren fylls därefter helt med vatten, säkerhetsfunktioner testas (tryckgivare, LSH) samt kontrolleras täthet och hydraulisk hållfasthet. Innanmätet i säkerhetsventilen monteras av och fritt flöde för torrfackling kontrolleras. Signatur Avgränsning Ventil mellan gasledning och efterrötkammare samt ventil för vidare distribution av gas stängs och kontrolleras. Ventilhantag demonteras Signatur Vatten i rötkammaren värms upp till driftstemperatur (37-38 C) Substrat pumpas in i matningsbrunnen, funktioner avseende pumpar och givare testas. Substrat pumpas in i rötkammaren varje dag ( som vid ordinarie drift) När nivågivaren indikerar ca 85% av normal driftsnivå, tillsätts ymp från annan biogasanläggning och anläggningen går igång på ca en till två veckor. Gaskvaliteten analyseras extra noga under denna perioden. Iakttag extra försiktighet*** innan metanhalten är över UEL (26% med marginal) Gasen torrfacklas via säkerhetsventilen. När hela anläggningen är avsynad av ackrediterat organ samt kommunens räddningstjänst kan resterande funktioner tas i drift. Avgränsning av gasdistribution, se ovan.

11 BioF Biogas, Rutiner för utvärdering av tillbud och olyckor Verksamhetsutövare BioF AB Organisationsnummer. Adress Elisedalsvägen Malmö Bolagets kontaktperson Kenneth Parnefjord Telefon Mobil E-post Biogasanläggningen skall ha fysisk tillsyn minst en gång per 24 timmar, vid daglig tillsyn skall åtgärder enligt checklista genomföras. Biogasens kvalitet med avseende på metan (CH4), Koldioxid (CO2), Syre (O2), Svavelväte (H2S) samt daggpunkt (grader C) skall journalföras (Se loggbok)

12 PH värde skall mätas varje dag, ph mätare skall kalibreras enligt instruktion, ph värde skall journalföras varje dag. Svämtäcke, skumbildning skall observeras varje dag och journalföras. Organiska syror, alkalinitet skall analyseras regelbundet. Med ovanstående parametrar har processansvarig en god bild över hur biogasproduktions status är med avseende på potential och stabilitet. Möjliga tillbud Överpumpning av substrat/rötrest Skumning Is i säkerhetsventil För hög daggpunkt på utlevererad gas För hög syrehalt i utlevererad gas Gasläckage i teknik/kontrollrum Gasläckage i gasdistributionsrum Alla tillbud skall journalföras, gås igenom med leverantör och tillståndsgivare vid tillsyn/årlig genomgång. Allvarliga tillbud skall dessutom anmälas till berörd myndighet: Kommunen, Länsstyrelsen och/eller Jordbruksverket, beroende på tillbudets art. Möjliga olyckor Ovanstående i större omfattning samt personskada, brand, utsläpp till yttre miljö Alla olyckor skall rapporteras till berörd myndighet som kan vara ovanstående och/eller Arbetsmiljöverket.

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

SKOG 2013. Några ord om ATEX. Susanne Roos, Inspecta Technology 2013-03-19

SKOG 2013. Några ord om ATEX. Susanne Roos, Inspecta Technology 2013-03-19 SKOG 2013 Några ord om ATEX Susanne Roos, Inspecta Technology 1 ATEX: Lagar och föreskrifter Två delar Direktiv 94/9/EG Beslutade 23 mars 1994 Produktdirektivet - Tillverkare Direktiv 1999/92/EG Beslutade

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Dala Biogas AB 2013-06-14 Lövängets gård Ljusterängarna 46 783 93 St Skedvi Till Länsstyrelsen Dalarna 791 84 Falun Komplettering till ansökan om tillstånd för uppförandet av biogasanläggning vid Pellesberget

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning

Läs mer

Information till allmänheten Gaslager Skallen

Information till allmänheten Gaslager Skallen Information till allmänheten Gaslager Skallen Enligt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2015:236 Göteborg den 25 April 2016 2 Verksamhetsutövare

Läs mer

Information till allmänheten Gaslager Skallen

Information till allmänheten Gaslager Skallen Information till allmänheten Gaslager Skallen Enligt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2015:236 Göteborg den 18 Maj 2015 2 3 Verksamhetsutövare

Läs mer

IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven

IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven Detta dokument får användas av IPS kontaktpersoner för att muntligt svara på frågor kring proven. Dokumentet får inte skickas

Läs mer

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Brand och explosion risker vid bränslehantering

Brand och explosion risker vid bränslehantering Brand och explosion risker vid bränslehantering Ulf Liljequist R:\Miljökonsult\Sektionen EP\g. Kurser och konferenser\5. Korrosionsseminarie\2009\Presentation seminariet Antändning - Var/varför brinner

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Var produceras biogas?

Var produceras biogas? Var produceras biogas? Vegetation När vegetation bryts ner i naturen Boskap gödsel på lantbruk Avloppsrening slammet påett reningsverk behandlas ofta i rötkammare. Deponier av organiskt material Behandling

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

1 (11) Biogasanläggning Mosekrog Riskbedömning Biogasanläggning i Kalmar Kommun Mosekrog RISKBEDÖMNING HANTERING BRANDFARLIG VARA.

1 (11) Biogasanläggning Mosekrog Riskbedömning Biogasanläggning i Kalmar Kommun Mosekrog RISKBEDÖMNING HANTERING BRANDFARLIG VARA. 1 (11) Biogasanläggning i Kalmar Kommun Mosekrog RISKBEDÖMNING HANTERING BRANDFARLIG VARA Kalmar 2012-09-10 OBJEKT / UPPDRAG Biogasanläggning i Kalmar Kommun, Stävlö 10:1 samt Stävlö 9:1 hantering brandfarlig

Läs mer

Checklista. Riskbedömning för hantering av kemiskt ämne

Checklista. Riskbedömning för hantering av kemiskt ämne Checklista Riskbedömning för hantering av kemiskt ämne Detta är ett förslag till ett arbetssätt som kan passa för vissa hanteringar. Ibland kan man bedöma hela grupper av ämnen samtidigt. Om arbetet innebär

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion

Gårdsbaserad biogasproduktion juni 2008 Gårdsbaserad biogasproduktion Den stora råvarupotentialen för en ökad biogasproduktion finns i lantbruket. Det är dels restprodukter som gödsel och skörderester, men den största potentialen kommer

Läs mer

Explosionsskyddsdokument ett ledningssystem i miniatyr under utveckling

Explosionsskyddsdokument ett ledningssystem i miniatyr under utveckling ATEX och Brand 2013 Explosionsskyddsdokument ett ledningssystem i miniatyr under utveckling 1 Bakgrund ATEX : Lagar och föreskrifter Två delar Direktiv 94/9/EG Beslutade 23 mars 1994 Produktdirektivet

Läs mer

TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon

TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens

Läs mer

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÅGASENS INNEHÅLL Metan Vatten Svavelväte (Ammoniak) Partiklar Siloxaner

Läs mer

05/12/2014. Övervakning av processen. Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Hämning av biogasprocessen

05/12/2014. Övervakning av processen. Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Hämning av biogasprocessen Specifik metanproduktion L/kg VS // Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Övervakning av processen Flödesschemat för bildning av biogas. Hydrolys. Fermentation (alkoholer, fettsyror,

Läs mer

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU?

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU? -- Upplägg Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Anna Schnürer Inst. för Mikrobiologi, SLU, Uppsala Kort presentation av mig och biogasverksamhet på SLU Förutsättningarna för gasproduktion

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Uppgradering av biogas i Borås. Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret

Uppgradering av biogas i Borås. Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret Uppgradering av biogas i Borås Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret Borås historik Kalkyl - uppgradering 1940 Borås historik Vattenskrubber och kompressor från 1941. Borås historik Tankstation och

Läs mer

Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve

Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve Uppnådda resultat Bakgrund Biogasanläggningar vill optimera driften på anläggningen genom att öka inblandning

Läs mer

Tillämpning av AFS 2005:2 och AFS 2005:3 på biogasanläggningar Sammanställt av Gasföreningen och SWETIC

Tillämpning av AFS 2005:2 och AFS 2005:3 på biogasanläggningar Sammanställt av Gasföreningen och SWETIC Tillämpning av AFS 2005:2 och AFS 2005:3 på biogasanläggningar Sammanställt av Gasföreningen och SWETIC Detta dokument ger en handledning till hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:2 Tillverkning

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Dagens Agenda (max 90 min)

Dagens Agenda (max 90 min) Dagens Agenda (max 90 min) Presentation av PS Group Våra medarbetare Våra tjänster Nyheter inom lagar och regler kopplade till hantering av kemikalier, brandfarlig vara och brännbart damm Plan och bygglagen

Läs mer

Brandfarliga varor. Mattias Andersson Brandingenjör Kalmar brandkår. Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2011-11-21

Brandfarliga varor. Mattias Andersson Brandingenjör Kalmar brandkår. Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2011-11-21 Brandfarliga varor Mattias Andersson Brandingenjör Kalmar brandkår 0. 2011-11-21 Den juridiska "trappan" Direktiv EU Lag Riksdag Förordning Regering Tillämpningsföreskrifter Myndigheter Allmänna råd SRV

Läs mer

Gasol på restauranger

Gasol på restauranger Gasol på restauranger Den vanligaste hanteringen av brandfarlig vara i restauranger är gasol. Gasolen används som bränsle till bl a gasolspisar. Det förekommer också gasol för uppvärmning av sk. terrassvärmare.

Läs mer

BMP-test 2014-03-25. Samrötning av pressaft med flytgödsel. AMPTS-försök nr 2. Sammanfattning

BMP-test 2014-03-25. Samrötning av pressaft med flytgödsel. AMPTS-försök nr 2. Sammanfattning 1 BMP-test 2014-03-25 Samrötning av pressaft med flytgödsel AMPTS-försök nr 2 Tomas Östberg Ida Sjölund Sammanfattning Ensilage med hög fukthalt kan i ensilagesilos ge upphov till att relativt stora volymer

Läs mer

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN - Information och lathund för att förenkla prövning i samband med leverans av gödsel till eller mottagande av biogödsel från biogasanläggning Man brukar dela in lantbruksverksamheter

Läs mer

A M A M Rötkammare Skumning Instabil process. Utsläpp av råvara till 2 1 1 Vattenlås kontrolleras vid rondering

A M A M Rötkammare Skumning Instabil process. Utsläpp av råvara till 2 1 1 Vattenlås kontrolleras vid rondering Bilaga 6. Riskidentifiering för Rena Hav s produktionsanläggning för biogas i Kungshamn Sid 1 (4) Transport till, från Krock med lastbil, Mötande trafik Personskada 3 1 1 2 1 Väl planerade logistikflöden.

Läs mer

%(16,1c7(59,11,1*66<67(0 958

%(16,1c7(59,11,1*66<67(0 958 Mars 1999:2 %(16,1c7(59,11,1*66

Läs mer

Substratkunskap. Upplägg. Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten. Olika substratkomponenter och deras egenheter

Substratkunskap. Upplägg. Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten. Olika substratkomponenter och deras egenheter Substratkunskap Anna Schnürer Inst. för Mikrobiologi, SLU, Uppsala Upplägg Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten Metanpotential vad visar den? Olika substratkomponenter och deras egenheter C/N

Läs mer

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22, 076-105 73 45 Koldioxid från fossil energi Jordbrukets

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola 1(7) Dnr Mahr 15-04/34 Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola Malmö högskolas spolicy anger säkerhetsarbetets syfte och mål. Till policyn finns en handlingsplan som beskriver

Läs mer

Rötning Viktiga parametrar

Rötning Viktiga parametrar Rötkammaren kan den optimeras? Bilder lånade från Lars-Erik Olsson AnoxKaldnes Rötning Viktiga parametrar Uppehållstid Organisk belastning ph Metanhalt Avfallsmix Temperatur Flyktiga syror Omrörning Processlösning

Läs mer

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson Sida 1 (6) Miljöriskbedömning Sammanställd mängd miljörisker Kemiska: 4200 kg kemikalier varav 1400 kg brandfarlig och 400 kg miljöfarlig varav 10 kg är ozonnedbrytande. 2000 L gas varav 160 L brandfarlig.

Läs mer

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17 20 Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB Sara Stridh 20 09-05-29 SYVAB SYVAB äger och driver Himmerfjärdsverket Ligger 40 km sydväst om Stockholm Ägs av kommunerna Botkyrka, Salem, Ekerö, Nykvarn

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Brandfarlig vara, information och ärendegång

Brandfarlig vara, information och ärendegång Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är ett säkert, miljövänligt

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN LOUDDEN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN LOUDDEN STOCKHOLM 1817-2000 Rotbacken 8 163 52 SPÅNGA Tel.08-761 22 80, Fax.08-795 78 58 E-mail info@oljeplanering.se 10 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN LOUDDEN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM

PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Definitioner och förkortningar...4 2 DRIFT...4

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Vägledning till blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Vägledning till blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Vägledning till blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor För att handläggningstiden ska vara så kort som möjligt är det viktigt att du som ansöker om tillstånd till hantering

Läs mer

Adress Besöksadress Telefon Telefax e-post Räddningstjänsten Järnvägsgatan Höga Kusten - Ådalen KRAMFORS

Adress Besöksadress Telefon Telefax e-post Räddningstjänsten Järnvägsgatan Höga Kusten - Ådalen KRAMFORS Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett informations- och kunskapsmaterial till föreståndarna.

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten Sida 1 av 5 FÖRESTÅNDARE brandfarlig vara (även för stf föreståndare) egenskaper, uppgifter, befogenheter och ansvar Föreståndare för hantering av brandfarlig vara har enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Hantering av brandfarlig vara

Hantering av brandfarlig vara 1 (9) UMEÅ UNIVERSITET Lokalförsörjningsenheten Marie Adsten Hantering av brandfarlig vara Information om lagstiftning och vägledning för riskutredning och klassning 2005-09-07 2 (9) Innehåll Sammandrag

Läs mer

Kunskapsstöd för olycka vid vattentäkt Per-Erik Nyström per-erik.nystrom@slv.se Livsmedelsverket

Kunskapsstöd för olycka vid vattentäkt Per-Erik Nyström per-erik.nystrom@slv.se Livsmedelsverket Kunskapsstöd för olycka vid vattentäkt Per-Erik Nyström per-erik.nystrom@slv.se Livsmedelsverket Aktörsberoende handlingsplaner Från handbok till app. till en del i Geodataportalen! Verktyget har utvecklats

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB Hetarbeten mm Erik Egardt, MSB Utredningskrav i LBE 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

Riskutredning. 1 Bakgrund. 2 Omfattning. 3 Vätgasens egenskaper

Riskutredning. 1 Bakgrund. 2 Omfattning. 3 Vätgasens egenskaper Riskutredning Riskutredning av en tankstation för tankning av vätgas till fordon uppförd på fastighet Sestaden 4:1. Några risker har noterats och bedömts med avseende på sannolikhet och konsekvens, men

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige Tillstånd och tillsyn -en överblick Daniel Aulik Energigas Sverige Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas, Gasol,

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Jordbruk, biogas och klimat

Jordbruk, biogas och klimat 214-12- Biogas och klimatnytta Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 3-46 22, 76-1 73 4 Jordbruk, biogas och klimat Mycket prat om KOLDIOXID från fossila

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner Denna information riktar sig till för dig som ska handlägga tillstånds- eller tillsynsärenden för gasolanläggningar med cisterner. Det är viktigt att avstånd

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum Process: öganäs Sweden AB, öganäs Distaloyverket / Astaloyverket Sida: 1 (8) Undersökt del: Ugnar Datum: 01-11-06 rev. 014-06-05 Ola Larsson, Gustav ek, Mats Lerjefors (öganäs), Per riksson (riksson Risk)

Läs mer

Strålning från varmfackla vid biogas förbränning

Strålning från varmfackla vid biogas förbränning Uppdragsnr: 10139842 1 (5) PM Strålning från varmfackla vid biogas förbränning Inledning WSP Brand & Risk har fått i uppdrag av Svensk Biogas i Linköping AB att utreda vilken strålningsnivå som uppstår

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Förutsättningar Processprincip Processparametrar Driftprincip och anläggningsutförande Biogas Anläggningskostnad

Läs mer

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 Biogas Framställs genom rötning slam från reningsverk avfall från livsmedelsindustri sorterat hushållsavfall Metangas producerad genom bakteriell nedbrytning av organiskt

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Informationsmöte. Brand AGAs anläggning i Knivsta. Jan Bäckvall/Chef AGA & Johan Pettersson/Teknisk chef AGA Knivsta Kommunhus 15 augusti 2012

Informationsmöte. Brand AGAs anläggning i Knivsta. Jan Bäckvall/Chef AGA & Johan Pettersson/Teknisk chef AGA Knivsta Kommunhus 15 augusti 2012 Informationsmöte. Brand AGAs anläggning i Knivsta. Jan Bäckvall/Chef AGA & Johan Pettersson/Teknisk chef AGA Knivsta Kommunhus 15 augusti 2012 AGENDA. 1 Inledning (Jan Bäckvall/Chef AGA) 2 Personskador

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc.

Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc. Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc. Tillämpningsområde Dessa anvisningar är tillämpliga vid hantering av gasol

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om installation av CO 2 -anläggning i köksventilation; beslutade den 8 februari 2001. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande

Läs mer

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Sida 1(7) Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Brandfarlig gas I skolan är det vanligast att det förekommer gasol. Vanligast är att gasolbehållarnas volym varierar från under litern upp till ett tiotals

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer