EXPLOSIONSSKYDDSDOKUMENT BioF Biogasanläggning UTKAST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXPLOSIONSSKYDDSDOKUMENT BioF Biogasanläggning UTKAST 2014-04-28"

Transkript

1 EXPLOSIONSSKYDDSDOKUMENT BioF Biogasanläggning UTKAST Grunduppgifter 1.0 Huvudman Verksamhetsutövare BioF AB Organisationsnummer Adress Elisedalsvägen Malmö Bolagets kontaktperson Kenneth Parnefjord Telefon. Mobil E-post 1.1 Anläggningen Anläggningsnamn BioF biogas Exakt placering Se bilaga kartskiss Besöksadress Elisedalsvägen Malmö Fastighetsbeteckning Koummun och län Malmö kommun, Skåne län 1.2 Organisation Föreståndare brandfarlig vara Krister Andersson Bitr föreståndare bf vara Kenneth Parnefjord Leverantörens representant Sven Norup Bakgrund Bio F AB avser att röta förbehandlade biprodukter från livsmedelsindustrin, från handel och hushåll samt gödsel och andra biprodukter från lantbruk. BioF AB avser leverera uppgraderad biometangas till externa förbrukare samt använda en mindre mängd av producerad gas för att förbrännas lokalt i gaspannan i teknikhuset för att värma hygieniseringsanläggning samt biogasrötkammare.

2 3 Teknisk beskrivning 3.1 Sammanfattande teknisk beskrivning Organiskt material pumpas från stall/extern leverantör från matningsbrunnen (941) via teknikhuset (901) till reaktorn (rötkammaren) (921). Materialet pumpas in i mindre portioner ca 20 ggr per dygn för att erhålla jämn gasproduktion. Den genomsnittliga uppehållstiden i reaktorn är mer än 30 dagar. Varje gång som material pumpas in i reaktorn föregås det av att motsvarande mängd pumpas från reaktorn till efterrötkammaren (931) samt att motsvarande mängd pumpas från (931) till slutlager. Värmeväxling sker mellan varmt substrat i (931) på väg ut och kallt substrat i (941). Värmeväxlingen sker mha ett autonomt system med Rostfria rör/pex slangar i 941 och 931. Huvuddelen av biometanproduktionen sker i 921 där temperaturen hålls optimal för mesofil biometanproduktion, dessutom sker en mindre mängd av metanbildningen i 931 med en genomsnittlig uppehållstid om ca 7 dagar, med medvetet sjunkande temperatur för att metanbildningen därefter skall ha upphört. 3.2 Biogasreaktion, allmän information Organiskt material bryts ner genom rötning vilket innebär att materialet bryts ner av mikroorganismer i tättslutande syrefria behållare som kallas reaktor/rötkammare. Den huvudsakliga beståndsdelen i biogas är den brännbara gasen metan (50-70%). Dessutom innehåller den 25-40% koldioxid medan resten utgörs av små mängder syrgas, svavelväte mm. Optimalt temperaturintervall för mesofil rötning är grader C. 3.3 Steg i processen: Blandning i 941, finhackning med knivförsedd pump på ledningen från 941, pumpning i förekommande fall till 991 hygienisering samt därefter pumpning till 921 (biometanbildning vid C, uppehållstid dgr) avklingande metanbildning i 931 vid C, slutförvaring i ett av totalt fem slutlager. 3.4 Beskrivning av använda ämnen Biprodukter från livsmedelsindustri, (Mjöl, deg, smet, övriga substrat med hög halt kolhydrat, i form av stärkelse hemicellulosa, samt fett och proteinrika substat). Sidoströmmar från livsmedelshandel (Bröd, saft, sylt, mjölkprodukter, charkprodukter, alkoholhaltiga vätskor etc) samt tvättvatten och övrigt processvatten, järnklorid (för att reducera svavelväte)

3 3.5 Regelverk för dimensionering och proecessdesign EGN 2011, BGA 2012, SÄIFS 2000:4, SEK 426, BBR, samt kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 3.6 Riskidentifiering /Beskrivning av bildade ämnen Biometan 55-60% CAS nr , LEL:4,4%, UEL: 17,0%, Termisk tändtemperatur:537 C Temperaturklass T1, Explosionsgrupp IIA. Vätgas Små mängder LEL 4%, UEL 75% Koldioxid %, Svavelväte ppm. Biogödsel i form av rötrest med näringsinnehåll ungefär som flytgödsel med följande undantag ( högre halt NH4 N samt lägre ts halt) 4. Riskbedömning Biogas enligt ovan är i alla sammanhang lättare än luft, gasen har (bland annat pga sitt innehåll av svavelväte) en pikant doft och är i orenat skick lätt att detektera med lukt och därmed möjligt att undvika i större koncentrationer. Utsläpp av brännbar gas vid biogasproduktion, kan resultera i att utsläppen antänds. Om Antändning ej sker resulterar det i en miljöpåverkan, eftersom metan klassas som en växthusgas. Utsläpp av gas Ett utsläpp av brandfarlig gas leder i de flesta fall inte till antändning. Sannolikheten för att ett gasmoln skall antändas ökar dock med gasmolnets storlek. För aktuell anläggning där en klassningsplan kommer att upprättas och inga direkta tändkällor skall finnas inom klassat område beskrivs sannolikheten för antändning till långt mindre än 10% av fallen. I det fall ett gasmoln släpps ut och antänds av extern tändkälla orsakar detta en skadlig värmestrålning samt en tryckpåverkan på människor och omgivande byggnader. Likaså kan påverkan på människor och byggnader ske då utsläpp av gas under tryck i cistern antänds och orsakar en jetflamma. I anläggningen kan under vissa omständigheter även produceras små mängder vätgas. Vätgas har ett stort brännbarhetsområde i luft och brinner normalt med osynlig låga. Vätgas är mycket lättantändligt. Vid tillsyn noteras alla avvikelser gällande gasens sammansättning. En särskild instruktion upprättas för att beskriva förutsättningarna för vätgasbildning och hur detta i så fall skall hanteras. Risker med svavelväteemissioner i samband med utsläpp av gas. I samrådshandlingen nämns en maximal svavelvätehalt om 50 ppm. Sedan första handlingarna till samråd skrevs så har vår teknik utvecklats och i dagsläget är normal svavelvätehalt mellan 5-20 ppm. I realtid lagras inte mer

4 än max 1600 Nm3 biogas vid ett maxtryck om 3,3 mbar. Vid ett olyckstillbud där dubbelmembrantaket skadas och gas läcker ut så underskrids det hygiensiska gränsvärdet redan vid spädning 0,5-1:1 med omkringvarande luft. Observera att det hygieniska gränsvärdet inte får överskridas som medelvärde under en arbetsdag. Uppkomst av brand Brand som uppkommer i närheten av gaslager eller liknande kan orsaka sekundära brand och eller explosionsförlopp. Detta förhållande är tillsammans med gällande lagstiftning och tillgängliga Allmänna råd viktigt vid design av anläggningen. Transporter som kommer att ske till och från anläggningen kan utgöra risk för brand/explosion. Ovanstående risker hanteras genom att utföra riskutredning med sannolikhetsbedömningar. Ett förenklat riskutredningsförfarande kan användas då anläggningen dimensioneras/designas efter de riktlinjer som finns i BGA Släckvatten Området kommer att utformas med kontrollerad dagvattenhantering enligt följande: Dagvatten kommer samlas gravimetriskt till en samlingsbrunn/pumpbrunn från brunnen pumpas uppsamlat dagvatten med hjälp av två redundanta dränkbara pumpar, vardera med kapacitet om minst 2 kbm vatten per minut till en dagvattenreservoar som rymmer ca 500 kbm vatten. Denna reservoar förses med en hydraulisk munk som innebär att behållaren alltid rymmer minst 200 kbm vatten. Munken är försedd med en ventil som i utgångsläget är stängd, men som öppnas i styrsystemet med en tidsbegränsad öppningstid efter visuell kontroll i samband med/efter regn. Dagvatten leds därefter till på tomten befintlig dagvattenledning (VA Syd) Reservoaren (se skiss i bilaga) är lätt att komma till med räddningstjänstens bilar. Vid brand så stannar pumparna direkt beroende på att de är hårdvarumässigt förreglade av utlöst brand/gaslarm. I förekommande fall samlas därmed släckvatten på gårdsplan (Se skiss) och i samlingsbrunn/pumpbrunn och pumpas inte vidare förrän Länsstyrelsen/VA Syds miljöexpertis har analyserat situationen, vattnet och recipienten och anvisat slutlig destination. Mottagning av substrat Mjöl/spannmål mm kan vid lagring ge upphov till självantändning orsakad av bakteriell aktivitet vid specifik fuktighet. Vidare finns risk för uppkomst av dammexplosion beroende på koncentration och storlek på partiklar i luften. Klassningplanen beaktar även dessa frågor. Tillsättning av järnklorid

5 Järnklorid är reaktiv och påverkar /oxiderar oädla metaller. Vätgas kan bildas varvid explosiv blandning kan bildas. Hygienisering Vid eventuell överkokning/överfyllning av hygieniseringstankar kan tex omättade fetter efter en tid oxideras av värmen i tanken och självantända i kontakt med isolering. En förenklad riskutredning kommer aktualisera ovanstående. Biogasproduktion Risk för utsläpp av brandfarlig och explosiv gas föreligger. Koncentrationen ligger vid normal drift utanför brännbarhetsområdena för metangas. Risken för antändning av gas är låg. Installationer i enlighet med EGN 2011 och BGA 2012 hanterar ovan nämnda risk. Propantillsats Propan kan eventuellt komma att tillsättas biogasen för att höja energivärdet så att det motsvarar naturgas vid leverans till gasnätet. Propan kommer att lagras enligt bestämmelser i SÄIFS 2000:4. Skyddsavstånd och andra skyddsåtgärder krävs mellan propantank och vägar, byggnader, och potentiella tändkällor. Se bilaga. Se vidare riskbedömning enligt bilaga. 4.2 Riskanalys 5. Driftsanvisningar 5.1 Nödlägesplan Krisledningsorganisation Krister Andersson ansvarar vid närvaro för krisledningsorganisation till räddningsledare anländer och tar över. I Kristers frånvaro Kenneth Parnefjord motsvarande ansvar Externa resurser Åtgärdsplan vid brand Ring 112, evakuera människor och djur, minimera spridning av brand om detta kan ske utan fara för människors liv och hälsa.

6 5.1.4 Åtgärdsplan vid utsläpp till extern miljö (skumning, röravbrott med substratläckage som följd) Ring 112, evakuera om möjligt känslig utrustning. Använd simuleringsmodell för att indikera hur olika läckagevolymer sprider sig på området. Fastställ rutiner /tidplander för att få gödseltunna tillgänglig för att suga upp substrat och lägga i slutlager Åtgärdsplan vid personskada i tjänsten Åtgärdsplan vid allvarlig personskada vid arbete eller resa Åtgärdsplan vid dödsfall Åtgärdsplan vid bomb eller sabotagehot Krisens utveckling och olika faser Återuppbyggnadsarbete Att möta massmedia Att möta en svårt sjuk medarbetare Att anordna en minnesstund 5.2 Stoppinstruktioner Vid kontinuerlig drift: Om anläggningen måste snabbstoppas utförs följande moment: Avbryt inpumpning av substrat Avbryt värmning av rötkammare Låt pannan förbränna gasen tills produktionen avstannar om så är möjligt. Om detta inte är möjligt, öppna säkerhetsventilen och ta om möjligt av taket för att snabbt få aeroba förhållande i rötkammaren och därmed avbryta metanbildningen snabbt. Om inte detta heller är möjligt, pumpa ut signifikant volym från rötkammaren till slutlager, pumpa in kallt vatten eller kall rötrest från ett annat slutlager. Observera: I realtid vid full drift finns endast gas motsvarande energimängden i ca 400 liter diesel tillgängligt i rötkammaren, efterrötkammaren och resten av systemet. 5.3 Startinstruktioner, första igångsättning av anläggningen Rötkammaren fylls till hälften med vatten, röktest/trycktest, rötkammaren fylls därefter helt med vatten, säkerhetsfunktioner testas (tryckgivare, LSH) samt kontrolleras täthet och hydraulisk hållfasthet. Ovanstående tredjepartgranskas. Innanmätet i säkerhetsventilen monteras av och fritt flöde för torrfackling kontrolleras. Gasflödesmätare monteras temporärt på säkerhetsventilen för att säkerställa när gasvolym och kvalitet är tillräckliga för förbränning i intern gaspanna respektive tillräckliga för vidareförädling till uppgraderad biometan. Signatur

7 Avgränsning Ventil mellan gasledning och efterrötkammare samt ventil för vidare distribution av gas stängs och kontrolleras. Ventilhantag demonteras Signatur Rötkammaren fylls delvis med vatten som värms upp till driftstemperatur (37-38 C) Ymp tillförs från annan biogasanläggnig. Substrat pumpas in i matningsbrunnen, funktioner avseende pumpar och givare testas. substrat pumpas in i rötkammaren varje dag ( som vid ordinarie drift) När nivågivaren indikerar ca 85% av normal driftsnivå, tillsätts ymp från annan biogasanläggning och anläggningen går igång på ca en vecka. Gaskvaliteten analyseras extra noga under denna perioden. Iakttag extra försiktighet*** innan metanhalten är över UEL (26% med marginal) Gasen torrfacklas via säkerhetsventilen. När hela anläggningen är avsynad av ackrediterat organ samt kommunens räddningstjänst kan resterande funktioner tas i drift. Avgränsning av gasdistribution, se ovan. 6. Vidtagna tekniska explosionsskyddsåtgärder Klassningsplan är utförd i enlighet med teorier och praktikexempel från SEK 426. Från ett leverantörsperspektiv blir biogasanläggningen planerad och uppförd i enlighet med BGA Samtlig elektrisk/elektronisk utrustning som är placerad inom 3 meter från toppen på rötkammaren respektive efterrötkammaren är i ATEX utförande. Teknikrum/kontrollrum är utförda som separata brandceller EI60, de är placerade på grund av betong. Motsvarande 1% av golvytan utgörs av friskluftventilation. Rötkammare är tillverkade av betong, samtliga övriga behållare av betong. Tak på rötkammare och efterrötkammare är av sk dubbelmembrantyp, UV/brandskyddsbeständig, konstruerad för ett arbetstryck upp till ca 3,2 mbar. 7.Instruktion, skyddskläder mm Vid arbete inom ATEX zon föreskrivs härmed att endast kläder med dokumenterade antistategenskaper används, att elektronisk utrustning såsom mobiltelefon, komradio, kamera, klocka endast får införas i ATEX zon om det finns dokumenterat godkännande för respektive produkt. 8. Instruktion heta arbeten Vid heta arbeten (roterande, skärande, värmande mm arbetsredskap som kan

8 bilda gnista) inom området krävs tillstånd för heta arbete, som utfärdas av föreståndare för brandfarlig gas. Varje sådant tillstånd skall föregås av skriftlig riskanalys och i förekommande fall konsultation från Räddningstjänsten. 9. Markering av explosionsfarliga områden Dörrar/entre möjligheter till explosionsfarliga områden är markerade med varningsskylt samt i tillämpliga fall med förbudsskylt gällande öppen låga, elverktyg, elektronikprodukter Se explosionsskyddsdokument 10.Genomförande av explosionsskyddsåtgärder Ansvar: Föreståndare för brandfarlig gas 10.1 Tekniska åtgärder för att förebygga explosion/brand Förebyggande åtgärder Säkerhetsventil på rötkammaren (Öppnar vid 3,3 mbar övertryck respektive 1 mbar undertryck) Säkerhetsventilens vätskeutrymme skall vara fyllda med propylenglykol/vatten. Nivå/köldresistens skall kontrolleras varje vecka från November-April. Säkerhetsventilen kan förses med ATEX godkänd elvärme samt isolering om kontrollintervallet skall förlängas. Efterrötkammaren är separat avsäkrad under uppstart, vid kontinuerlig drift demonteras ventiler mellan rötkammare och efterrötkammare i öppet läge varefter rötkammare och efterrötkammare betraktas som komunicerande kärl. Trycket övervakas av processtyrningen, om trycket överstiger 3,3 mbar skickas SMS larm till mobilnummer enligt lista på pkt 1.2. Inmatning avbryts. Gasdetektor i gasdistributionsrummet, signal från gasdetektor startar automatiskt evakueringsfläkt samt skickar SMS larm. Temperaturgivare, torrkokningsskydd, lågflödesvakter, högtrycksvakter, nivåmätning, nivåalarm (samtliga larm med SMS funktion) Byggnadstekniska åtgärder Fysiska avgränsningar (separata brandceller för gasdistribution och teknik/ kontroll) Brandvägg (EI60), Branddörr (EI60) G Processtekniska åtgärder Samtliga temperaturer, tryck, nivåer och Level switch givare loggas i PLC Systemet och är därmed tillgängliga i användarmiljön såväl i realtid som historik. Dessutom är samma information tillgänglig via Teamviewer. Larmlogik är uppdelad i A-larm, B-larm och C-larm. A-larm stänger anläggningen och skickar SMS larm, B-larm stänger aktuell funktion och larmar,

9 C-larm loggas och kan åtgärdas vid nästa daglig tillsyn Checklista för bedömning av explosionsskydd Kontrolleras/hindras lufttillträde utöver övre gränsvärde i rötkammare och efterrötkammare. Ja..Sign.. Hindras säkert uppkomst av explosiva blandningar under alla driftsbetingelser Nej inte vid processstart Leverantörens föreståndare för brandfarlig gas ansvarar för säkerhetsrutiner i samband med processstart. Sign. Ja vid normal drift i enlighet med syre/metanmätning vid daglig tillsyn samt loggning av värde i PLC Sign. Vidtas alla nödvändiga åtgärder för att hindra att farlig explosiv atmosfär antänds. Ja Sign.. Kan man räkna med aktiva tändkällor av de 13 kända typerna Heta ytor, Lågor och heta gaser, Mekaniskt alstrade gnistor, Elektriska anläggningar, Elektriska utjämningsströmmar, Statisk elektricitet, Åsknedslag, Elekronmagnetiska fält inom frekv GHz. Elektromagnetisk strålning inom frekv 300 Ghz till 3 M Ghz, Joniserande strålning, Ultraljud, Adiabatisk kompression, stötvågor och strömmande gaser, kemiska reaktioner. Ja, minst 9 av dem Sign Kan farlig explosiv atmosfär antändas inuti anläggningen trots alla de åtgärder som nämns ovan? Nej Sign. Begränsas verkningar av explosion/kraftig brand till en ofarlig nivå genom lämpliga byggnadstekniska åtgärder dimensionerade enligt dagens teknik utan att omgivningen utsätts för fara? Ja Sign.. Förhindrande av överföring av flammor och explosioner till framför och efterkopplade dela av anläggningen? Ja Sign Bilagor 11.1 Situationsplan 11.2 Klassningsplan 11.3 Intyg om överensstämmelse 11.4 Dokumentation på ATEXgodkända komponenter

10 11.5 Intyg om potentialutjämning 11.6 Elbesiktning 11.7 Komplettering avseende teknisk beskrivning 11.8 DEKRA dokument 11.9 Egenkontrolldokument, Takleverantörens dokument Flödesscheman Substrat/Gas Rörlistor avseende brandfarlig gas Tagit del av ovanstående information, ansvar och befogenheter.... Krister Andersson Kenneth Parnefjord Sven Norup Signaturprover.... Startinstruktioner, första igångsättning av anläggningen Rötkammaren fylls till hälften med vatten, röktest/trycktest, rötkammaren fylls därefter helt med vatten, säkerhetsfunktioner testas (tryckgivare, LSH) samt kontrolleras täthet och hydraulisk hållfasthet. Innanmätet i säkerhetsventilen monteras av och fritt flöde för torrfackling kontrolleras. Signatur Avgränsning Ventil mellan gasledning och efterrötkammare samt ventil för vidare distribution av gas stängs och kontrolleras. Ventilhantag demonteras Signatur Vatten i rötkammaren värms upp till driftstemperatur (37-38 C) Substrat pumpas in i matningsbrunnen, funktioner avseende pumpar och givare testas. Substrat pumpas in i rötkammaren varje dag ( som vid ordinarie drift) När nivågivaren indikerar ca 85% av normal driftsnivå, tillsätts ymp från annan biogasanläggning och anläggningen går igång på ca en till två veckor. Gaskvaliteten analyseras extra noga under denna perioden. Iakttag extra försiktighet*** innan metanhalten är över UEL (26% med marginal) Gasen torrfacklas via säkerhetsventilen. När hela anläggningen är avsynad av ackrediterat organ samt kommunens räddningstjänst kan resterande funktioner tas i drift. Avgränsning av gasdistribution, se ovan.

11 BioF Biogas, Rutiner för utvärdering av tillbud och olyckor Verksamhetsutövare BioF AB Organisationsnummer. Adress Elisedalsvägen Malmö Bolagets kontaktperson Kenneth Parnefjord Telefon Mobil E-post Biogasanläggningen skall ha fysisk tillsyn minst en gång per 24 timmar, vid daglig tillsyn skall åtgärder enligt checklista genomföras. Biogasens kvalitet med avseende på metan (CH4), Koldioxid (CO2), Syre (O2), Svavelväte (H2S) samt daggpunkt (grader C) skall journalföras (Se loggbok)

12 PH värde skall mätas varje dag, ph mätare skall kalibreras enligt instruktion, ph värde skall journalföras varje dag. Svämtäcke, skumbildning skall observeras varje dag och journalföras. Organiska syror, alkalinitet skall analyseras regelbundet. Med ovanstående parametrar har processansvarig en god bild över hur biogasproduktions status är med avseende på potential och stabilitet. Möjliga tillbud Överpumpning av substrat/rötrest Skumning Is i säkerhetsventil För hög daggpunkt på utlevererad gas För hög syrehalt i utlevererad gas Gasläckage i teknik/kontrollrum Gasläckage i gasdistributionsrum Alla tillbud skall journalföras, gås igenom med leverantör och tillståndsgivare vid tillsyn/årlig genomgång. Allvarliga tillbud skall dessutom anmälas till berörd myndighet: Kommunen, Länsstyrelsen och/eller Jordbruksverket, beroende på tillbudets art. Möjliga olyckor Ovanstående i större omfattning samt personskada, brand, utsläpp till yttre miljö Alla olyckor skall rapporteras till berörd myndighet som kan vara ovanstående och/eller Arbetsmiljöverket.

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion

Gårdsbaserad biogasproduktion juni 2008 Gårdsbaserad biogasproduktion Den stora råvarupotentialen för en ökad biogasproduktion finns i lantbruket. Det är dels restprodukter som gödsel och skörderester, men den största potentialen kommer

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Substratkunskap. Upplägg. Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten. Olika substratkomponenter och deras egenheter

Substratkunskap. Upplägg. Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten. Olika substratkomponenter och deras egenheter Substratkunskap Anna Schnürer Inst. för Mikrobiologi, SLU, Uppsala Upplägg Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten Metanpotential vad visar den? Olika substratkomponenter och deras egenheter C/N

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Uppgradering av biogas i Borås. Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret

Uppgradering av biogas i Borås. Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret Uppgradering av biogas i Borås Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret Borås historik Kalkyl - uppgradering 1940 Borås historik Vattenskrubber och kompressor från 1941. Borås historik Tankstation och

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner Denna information riktar sig till för dig som ska handlägga tillstånds- eller tillsynsärenden för gasolanläggningar med cisterner. Det är viktigt att avstånd

Läs mer

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17 20 Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB Sara Stridh 20 09-05-29 SYVAB SYVAB äger och driver Himmerfjärdsverket Ligger 40 km sydväst om Stockholm Ägs av kommunerna Botkyrka, Salem, Ekerö, Nykvarn

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Vägledning för god hantering av brandfarlig vara och tillhörande skyddsinstallationer

Vägledning för god hantering av brandfarlig vara och tillhörande skyddsinstallationer Uppdragsnr: 10185050 1 (8) PM Karolinska Institutet Vägledning för god hantering av brandfarlig vara och tillhörande skyddsinstallationer 1 Bakgrund och syfte WSP har på uppdrag av fastighetsavdelningen

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten Sida 1 av 5 FÖRESTÅNDARE brandfarlig vara (även för stf föreståndare) egenskaper, uppgifter, befogenheter och ansvar Föreståndare för hantering av brandfarlig vara har enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga

Läs mer

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Förutsättningar Processprincip Processparametrar Driftprincip och anläggningsutförande Biogas Anläggningskostnad

Läs mer

PM BRANDFARLIGA VAROR.

PM BRANDFARLIGA VAROR. 1 PM BRANDFARLIGA VAROR. En information från miljönämnden och räddningstjänsten i Strömstads kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB Hetarbeten mm Erik Egardt, MSB Utredningskrav i LBE 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Tankbil och Tankcontainer

Tankbil och Tankcontainer 223 1972 Åtgärder vid nödsituationer under transporter av flytande metan (LNG och LBG) Tankbil och Tankcontainer Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker orsakas av farliga kemiska ämnen på din arbetsplats. Ämnena är ofta inköpta kemiska produkter,

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Riskutredning för biogasledning Käppala- Charlottendal

Riskutredning för biogasledning Käppala- Charlottendal Projekt Projektnr Biogasledning Käppala-Charlottendal 101972 Handläggare Datum Rosie Kvål 2007-11-28 rev 2008-12-18 Internkontroll Datum LÅn 2007-11-23 Riskutredning för biogasledning Käppala- Charlottendal

Läs mer

Söka efter läckor och utsläpp i biogasanläggningen

Söka efter läckor och utsläpp i biogasanläggningen 2 juni 2015 Söka efter läckor och utsläpp i biogasanläggningen Innehåll Krav i gödselgasstödet 1 Hur kan du söka efter läckor? 2 Fler tips för bättre läcksökning - Mellanliggande kontroller 2 Vilket läcksökningsinstrument

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om installation av CO 2 -anläggning i köksventilation; beslutade den 8 februari 2001. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Dnr UFV 2010/1666 Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Uppsala universitet Fastställd av miljökemist Annika Edlund 2010-10-05 Innehållsförteckning Hantering av brandfarliga varor 3 Ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

METODBESKRIVNING. Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar INSPECTA. Revision nr: 1

METODBESKRIVNING. Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar INSPECTA. Revision nr: 1 INSPECTA Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar Revision nr: 1 INSPECTA SWEDEN AB BOX 30100 104 25 STOCKHOLM TEL 08-5011 3000 FAX 08-5011 3001 www.inspecta.com Sida 1 av 7 Tekn_Rapp_Swe_Sv_003_090101

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

Peter Wikström, Arbetsmiljöverket enheten för teknik och marknadskontroll

Peter Wikström, Arbetsmiljöverket enheten för teknik och marknadskontroll Peter Wikström, Arbetsmiljöverket enheten för teknik och marknadskontroll Tillsynskampanj arbete i explosionsfarlig miljö vid fastbränsleeldade pannor Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen

Läs mer

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat Utredning:Blåmusslorsombiogassubstrat Enhet Datum Projekt Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) 2010 02 22 Musslorsombiogassubstrat Avd.SvenskBiogasFoU Utfärdare Delges/Beställare ErikNordell,TVAB KerstinKonitzer,EnergikontoretÖstraGötaland

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Redfox C-Ty för bättre driftsäkerhet

Redfox C-Ty för bättre driftsäkerhet Redfox C-Ty för bättre driftsäkerhet - genom att övervaka gasinnehållet och larma då ett förinställt värde passeras - genom avgasning, avvattning och filtrering följer en ökning av elektriska genomslagshållfastheten.

Läs mer

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor Information - Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och 1 (3) Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarlig vara

Tillståndsansökan brandfarlig vara Tillståndsansökan brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg Nygatan 15 231 44 Trelleborg Datum: Diarienr (fylls i av mottagande kommun) Ansökan om Nytt tillstånd Förändring

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Norups gård AB Journalnummer: 2009-6220 Namn på länsstyrelse

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Brandfarliga Köldmedier

Brandfarliga Köldmedier Brandfarliga Köldmedier Lennart Rolfsman Energispaning 12 mars 2015 Brandfarliga köldmedier Forntid eller framtid? Svaret är FORNTID och FRAMTID Kolväten har funnits med från 1800 talet De finns med i

Läs mer

Sannolikhet. Konsekvens

Sannolikhet. Konsekvens Hur man kan minska brandriskerna Det är svårt för oss människor att värdera risker objektivt. Det beror på att vi påverkas så starkt av våra egna upplevelser. Det gör att vi tenderar att övervärdera risker

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för labbanvändning Godkänd av TriboTec AB HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN.OMR. Cyanoakrylatlim Lim LEVERANTÖR TeknoTeam AB Adress Metallvägen

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4

MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Upprättat av miljösamordnaren 050927 Senast reviderat av miljösamordnaren 080411 Miljöriskinventering vid Naturvetenskapliga

Läs mer

Biogasreaktor i miniformat

Biogasreaktor i miniformat Biogasreaktor i miniformat Text och foto; Anna Schnürer Institutionen för Mikrobiologi, SLU Biogasprocessen är idag högaktuell av flera anledningar. Denna mikrobiologiska process gör det möjligt att behandla

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Ekonomisk analys av biogasanläggningar Ekonomisk analys av biogasanläggningar Begränsa antalet variabler Avskrivning 15 år och 10 år Ränta 5% på hela investeringen Elpris försäljning inkl. certifikat 0,50

Läs mer

Bidragsåtgärd 2 - Biogasproduktion för fordonsdrift

Bidragsåtgärd 2 - Biogasproduktion för fordonsdrift Bidragsåtgärd 2 - Biogasproduktion för fordonsdrift Beskrivning av projektet - bakgrund Ca två tredjedelar av de totala utsläppen av fossil koldioxid i Sala kommun härrör från transportsektorns användning

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk)

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Biogas i skogsindustrin Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Förutsättningar Papper & Massaindustrin genererar mycket processavloppsvatten. Innehåller stora mängder löst COD. Renas idag biologiskt

Läs mer