1 (11) Biogasanläggning Mosekrog Riskbedömning Biogasanläggning i Kalmar Kommun Mosekrog RISKBEDÖMNING HANTERING BRANDFARLIG VARA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (11) Biogasanläggning Mosekrog Riskbedömning Biogasanläggning i Kalmar Kommun Mosekrog RISKBEDÖMNING HANTERING BRANDFARLIG VARA."

Transkript

1 1 (11) Biogasanläggning i Kalmar Kommun Mosekrog RISKBEDÖMNING HANTERING BRANDFARLIG VARA Kalmar

2 OBJEKT / UPPDRAG Biogasanläggning i Kalmar Kommun, Stävlö 10:1 samt Stävlö 9:1 hantering brandfarlig vara 2 (11) UPPDRAGSGIVARE More Biogas Småland AB UPPDRAGSANSVARIG Läckeby Water AB Kjell Axelsson Telefon: DATUM DOKUMENTSTATUS/VERSION utgåva 1

3 Biogasanläggning - Stävlö INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING SYFTE METOD AVGRÄNSNINGAR BESKRIVNING AV OBJEKT ANLÄGGNINGEN RISKIDENTIFIERING SKYDDSOBJEKT GÄLLANDE REGELVERK RISKBEDÖMNING SANNOLIKHETER INDATA - VÄDER OCH KLIMAT TYPISKA KONSEKVENSER SCENARIOBESKRIVNING/RISKBEDÖMNING RISKVÄRDERING SAMT ÅTGÄRDSFÖRSLAG REFERENSER LITTERATUR (11)

4 RISKBEDÖMNING HANTERING BRANDFARLIG VARA Biogasanläggning i Mosekrog, Kalmar Kommun 4 (11) Sammanfattning Bakgrund Denna riskbedömning är genomförd på uppdrag av More Biogas Småland AB i syfte att belysa riskerna för brand och explosion vid hantering av brandfarlig vara vid en planerad biogasanläggning i Mosekrog. en utgör en komplettering till miljökonsekvensbeskrivning. en skall tjäna som underlag vid tillståndsansökan för hantering av brandfarlig vara tillsammans med upprättade klassningsplaner och Teknisk beskrivning. Metod Denna riskbedömning syftar till att identifiera de mest sannolika riskkällorna, vilka konsekvenser dessa kan ge avseende brand- och explosion samt sannolikheten för dessa konsekvenser. Dessutom anges åtgärder som bör vidtas för att erhålla en acceptabel risknivå. Inga kvantitativa analyser avseende sannolikheter eller konsekvenserna vid den aktuella anläggningen har utförts, t.ex. via spridnings- eller strålningsberäkningar. Åtgärdsförslagen baseras istället på att helt eliminera de konsekvenser som kan uppstå vid ett tillbud. Och på så sätt förhindra påverkan på säkerheten inom anläggningen men också förhindra påverkan mot angränsande verksamhet. Åtgärdsförslag För att erhålla en acceptabel risknivå avseende påverkan inom anläggningen bör följande riskreducerande åtgärder vidtas: Vikportar till mottagningshall skall automatiskt stänga efter passage av fordon för att minska risken att brandfarlig gas läcker in i byggnaden Fastbränsleanläggning och upplag av fastbränsle, placeras minst 20 m från närmsta rötkammare och med pannan 5 m och flisförråd 10 m från befintlig byggnad. 1 Inledning 1.1 Syfte Denna riskutredning är genomförd i syfte att tjäna som underlag vid tillståndasökan för hantering av brandfarlig vara. Riskutredningen utförs med stöd av SÄIFS 2000:4 och BGA 2012 Riskutredningen är sammanställd på uppdrag av More Biogas i Småland AB. 1.2 Metod utförs med en kvalitativ metod där konsekvenser och sannolikheter bedöms översiktligt. Att genomföra en riskutredning innebär i sig flera olika delmoment. Inledningsvis bestäms de mål och avgränsningar som gäller för den aktuella riskutredningen. Även principer för hur risken skall värderas måste slås fast.

5 5 (11) Därefter tar riskinventeringen/riskidentifieringen vid, som syftar till att komma fram till vilka risker som är specifika för den studerade processen. I riskanalysen bedöms konsekvensen av olika olyckor och med vilken frekvens de kan förväntas inträffa, för att erhålla en uppfattning om risknivån. I riskvärderingen jämförs resultatet från riskanalysen med principer för hur risken skall värderas, för att komma fram till om risken är acceptabel eller ej. Slutsatser dras utifrån detta resultat om behovet av riskreducerande åtgärder. Oberoende av resultatet från riskutredningen står det klart att det alltid är motiverat att genomföra åtgärder som till en låg kostnad och utan andra avsevärda olägenheter minskar risken väsentligt. 1.3 Avgränsningar I denna riskutredning studeras konsekvenser och sannolikhet översiktligt av ett urval händelser som tagits fram i tidigare utförda riskanalyser för liknande anläggningar. Orsaken till denna förenkling är att de föreslagna åtgärderna med brandteknisk avskiljning bedöms enkelt genomförbara, och att konsekvenserna utan en sådan avskiljning därmed inte behöver utredas i detalj. 2 Beskrivning av objekt 2.1 Anläggningen Anläggningen lokaliseras vid industriområdet Mosekrog i Kalmar Kommun. Vid anläggningen sker produktion av biogas genom rötning av substrat (primärt gödsel och grönmassa) i en rötkammare i etapp 1 och 2 rötkammare i etapp 2. Även en rötrestkammare finns ansluten till systemet. Från denna sker dock endast marginell gasproduktion. Gasen ansamlas i en gasdom, överst i rötkamrarna och leds vidare via rör, till vilka hydrauliska över- och undertryckssäkringar är placerade. De tre kamrarna är sammankopplade via ett rörsystem från vilket överskottsgas kan facklas bort. De olika processdelarna redovisas på situationsplanen i Figur 1 Figur 1. Uppgradering av biogasen till fordonsgas sker i en angränsande processdel, uppgraderingsanläggningen/gasreningen, där halten metan höjs genom att koldioxid separeras ur gasen. En mer detaljerad verksamhets- och anläggningsbeskrivning finns dels i Teknisk beskrivning samt i MKB.

6 6 (11) Figur 1 1 situationsplan för anläggningen 2.2 Riskidentifiering I Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, finns en förenklad riskanalys där vissa risker vid gashanteringen belyses. I denna riskanalys har fokus varit på konsekvenser med påverkan på miljön men vissa av scenarierna kan även härledas till säkerhetsrisker (tredje person). Scenarierna från MKB:n har beaktats vidare i aktuell riskbedömning. Följande risker har identifierats: brand i mottagninghall/maskinbyggnad brand i fastbränslelager brand i panncentral brand i uppgraderingsanläggning (elrum och pumprum) gasläckage högt tryck jetflamma vid uppgradering 4 bar gasläckage högt tryck brännbart gasmoln vid uppgradering 4 bar gasläckage högt tryck - brännbart gasmoln vid kompressorstation 250 bar gasläckage högt tryck - brännbart gasmoln vid lastväxlarflak 250 bar gasläckage lågt tryck jetflamma vid rötkammare mbar gasläckage lågt tryck brännbart gasmoln vid rötkammare mbar Inom anläggningen sker lagring av uppgraderad biogas i 4 st lastväxlarflak Ledningar 250 bar mellan kompressorstation, lastväxlarflak och tankstation förläggs i mark.

7 7 (11) Tankstationen 250 bar placeras på Svenssons Motors tomt i anslutning till befintliga mackar. Inom anläggningen skall ingen lagring eller produktion av vätskeformig biogas (LBG) ske. Det förekommer inga övriga byggnader eller verksamheter på annan tomtmark inom 20 m från delar av anläggningen. Detta innebär att skyddsavstånd till annan verksamhet kan anses betryggande genom att de aktuella delarna av anläggningen (Gasuppgradering, Kompressorstation och gaslager) brandskyddsisoleras med EI 60. Avstånd mellan lastväxlarflak för gas och Mosekrogsvägen samt Örvadsvägen är >10 m. Öppningen till lastväxlarflaken förses med låsbara nätgrindar. Genom gasklockans placering 13 m över markplan, 5 m horisontellt från mottagningshallen (8 m hög) bedöms risken för brandspridning mellan dessa vara obefintlig. 2.3 Skyddsobjekt Skyddsobjekten utgörs dels av angränsande verksamheter, i aktuellt fall utgörs dessa av Svenssons Motorverkstad. Dels av anläggningens olika delar som rötkammare, uppgradering, maskinhall etc. Inom anläggningen skall säkerheten vara betryggande avseende hanteringen av brandfarlig vara. Detta avser primärt att rötkamrarna, vilka per definition enligt SÄIFS 2010:4 klassas som cisterner (förbundna via rörnät), rötrestlagrets gasklocka vilken klassas som gasklocka samt högtryckslager, kompressorstation och gasuppgraderingsmodul inte får utsättas för oacceptabel påverkan vid brand eller annan olycka. Anläggningen är vid normal drift obemannad. Personal som vistas inom anläggningen är där för tillfälliga underhållsarbeten. Dessutom kommer lastbilschaufförer vistas inom anläggningen vid leverans av substrat och hämtning av biogödsel. Riskerna för personal vid normal drift bedöms därmed beaktas genom tillämpning av gällande normer för aktuell typ av anläggning och beaktas inte i denna riskbedömning. 2.4 Gällande regelverk Vid hantering av brandfarlig gas skall Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor tillämpas, och i dess förlängning skall SÄIFS 2000:4 tillämpas. Föreskriften (SÄIFS 2000:4) anger dels definitioner på verksamhetstypiska delar, dels tekniska krav och dels minsta tillåtna avstånd mellan olika objekt. För bedömning av minsta tillåtna avstånd har denna riskutredning utförts i enlighet med 7 LBE (2010:1011) och med stöd av SÄIFS 2000:4. I SÄIFS 2000:4 anges exempel på minsta tillåtna avstånd till cistern, gasklocka eller annan känslig utrustning, som vanligtvis kan anses betryggande. För gasklocka är normalt minsta tillåtna avstånd till byggnad i allmänhet, inom anläggning, 15 m. För att fastställa aktuellt avstånd krävs en riskutredning som visar på att god säkerhet ändå uppnås, alternativt utförs byggnad med en brandteknisk avskiljning, klass EI 60. Med en sådan avskiljning kan skyddsavståndet utgå. För byggnader utanför anläggningen gäller avståndet 25 m. Samtliga gasledningar och berörd utrustning projekteras, och underhåll skall ske, enligt Energigasnormen.

8 8 (11) Sannolikheter I denna analys studeras sannolikheten för de olika händelserna kvalitativt. Det kan konstateras att olyckor med biogas eller fordonsgas är mycket ovanliga. Under 2008 skedde 2 st. rapporterade tillbud med biogas samt 7 st. med fordonsgas[2]. Av dessa innefattade 2 st. av de 7 tillbuden med fordonsgas personskador, troligen relaterat till tankning av fordon. Under 2010 skedde inga olyckor med biogas och 4 händelser med personskador vid hantering av fordonsgas, i samband med tankning. Allt enligt statistik från Energigas Sverige [6]. 3.2 Indata - väder och klimat Väderdata hämtas från MKB för anläggningen. Vindriktning De förhärskande vindriktningarna vid området är mellan sydlig och västlig. Dessa förhållanden råder under ca 50 % av tiden. Övriga vindriktningar är alltså mindre sannolika. Fördelningen antas jämn över året. Vindriktningen är avgörande för spridningsriktningen vid ett läckage av biogas. Det är alltså mest sannolikt att ett utsläpp leder till brännbara gaskoncentrationer i en nordlig till östlig riktning. 3.3 Typiska konsekvenser Brand Anläggningen har upplag av brännbart material, primärt i fastbränslelager. En brand i detta kan leda till hög värmestrålning mot anläggningens övriga delar. En brand kan även uppstå i andra byggnader inom anläggningen, t.ex. maskinbyggnad eller uppgraderingen. Gasläckage En olycka som leder till utsläpp av brandfarlig gas kan leda till olika konsekvenser. I denna riskutredning studeras de händelser som kan ge direkt skada inom anläggningen samt mot Svenssons Motorverkstad. Jetflamma: En jetflamma uppstår då trycksatt gas strömmar ut genom ett hål i en tank eller ett rör och direkt antänds. Därmed bildas en jetflamma. Flammans längd beror av storleken på hålet samt om läckaget består av vätska, gas eller en blandning av dessa samt trycket de lagras under. Riskzonen begränsas av flammans riktning, bredd och längd. Explosion: För att en explosion ska bli aktuell krävs att gasen stängs inne i ett slutet utrymme under goda blandningsförhållanden (inom brännbarhetsområdet 5-15%) eller att flamfronten bryts upp av hinder inom gasmolnet, t.ex. täta rörgator, rörledningar. Explosionen blir i de allra flesta fallen av typen deflagration (att jämföra med detonation som ger avsevärt större konsekvenser). En gasmolnsbrand, vilket är mer troligt, kan på långa avstånd från läckan ge skador på personer och egendom på grund av värmestrålning. Gasmolnsbrand: Om gasmolnet vid en läcka inte antänds omedelbart kommer luft att blandas med den brandfarliga gasen. Vid antändning kan en gasmolnsexplosion ske om gasmolnet består av en tillräckligt stor mängd gas/luft av en viss koncentration, för biogas (metan) ligger

9 9 (11) brännbarhetsområdet mellan 5-15% metan i luften. En gasmolnsexplosion kan beroende på vindstyrka och riktning inträffa en bit ifrån själva läckageplatsen. 3.4 Scenariobeskrivning/riskbedömning Följande scenarier beskrivs översiktligt nedan då inga konsekvensberäkningar utförs. Maskinbyggnad/mottagningshall Inom maskinbyggnaden och mottagningshallen förekommer ingen hantering av brandfarlig vara, utöver det fordonsbränsle som lastbilarnas bränsletank rymmer. En eventuell brand uppkommer sannolikt till följd av ett tekniskt fel, elfel eller varmgång i pumpmotor. Verksamheten bedöms kunna likställas med mekanisk industri. Anlagd brand är möjligt men inte sannolikt. För dessa byggnader uppskattas sannolikheter för brand till ca 1 gång per 30 år, enligt statistiska underlag och metod för mekanisk industri (Brandskyddshandboken 2005). Brandbelastningen bedöms vara låg inom maskinbyggnaden då denna rymmer pumpar/ pumpmotorer, värmeväxlare, ett elrum samt ett kontrollrum. Byggnadskonstruktion i sig kan ej bidra till branden då denna utförs helt av obrännbara material (betong, stålbärverk, plåtelement, mineralullsisolering ). Då befintliga byggnaderna placeras (5-10 m) från rötkamrarna kan en brand i maskinbyggnad eller mottagningshallen inte medföra en oacceptabel värmestrålning mot rötkamrar som är isolerade enligt EI 60. Fastbränslelager/Fastbränslepanna En brand i ett fastbränslelager kan leda till hög värmestrålning inom anläggningen samt även mot omgivningen. Som gränskriterium för acceptabel strålning anges normalt 15 kw/m2 mot brännbara byggnadsdelar/ anläggningar. För strålningspåverkan mot personer studeras normalt sannolikheten för andra gradens brännskador. Strålningsnivån är bland annat beroende av skyddsavståndet till upplagets utbredning. En brand med en 20 m bred flamfront, och ca 7 m höga flammor, medför ingen brandspridning eller oacceptabelt hög strålning mot annat skyddsobjekt (rötkammare eller uppgradering) ca meter eller längre bort från branden. Upplaget för fastbränsle på aktuell anläggning kommer inte vara mer utbrett än 20 m och utgörs troligen av en tippficka se fig.1. Fastbränslepannan bygg som en prefabricerad enhet med väggar och tak brandskyddsisolerad enligt EI 120. Rötkammare/rötrestlager Sammanlagt kommer rötkamrarnas domer (övre del) inrymma ca 500 m3 biogas som lagras strax över atmosfärstryck (max 200 mbar). Med hänsyn till det låga trycket kan inte en BLEVE förväntas. Detta då BLEVE kräver långvarig uppvärmning av behållare med gas lagrad under högt tryck. Gasläckage från rötkammare kan endast ske i dess övre del där gasen samlas upp och då via rörsystemet eller vid ett hål i rötkammarens gasdom/tak. I rötresten ansluts omrörare från sidan varvid ett läckage kan ske något lägre än från rötkammare, samt från den takmonterade dubbelmembramklockan. Ett gasläckage som antänds direkt kan bilda en jetflamma men denna är, med hänsyn till det låga trycket (mycket låg utströmningshastighet i gasläckaget) samt rågasens densitet (lika som

10 10 (11) omgivande luft 1,2 kg/m 3), sannolikt riktad uppåt eller marginellt åt sidan och påverkar inte andra delar av verksamheten. Ett gasmoln som inte antänds direkt skulle snabbt bli mycket utspätt då källstyrkan vid läckaget är låg (ingen tryckskillnad då lagring sker vi atmosfärstryck) samt då läckage sker högt ovan mark (rötkammare är ca 20 m hög samt rötrestlager 13 m). En brand kan sannolikt inte uppstå inne i rötkammaren då syrehalten är för låg och metanblandningen för hög (ca 65 % metan, 35 % koldioxid, att jämföra med övre brännbarhetsgränsen för metan på 15 %). Konsekvenserna vid ett läckage från rötkammare eller rötrestlager bedöms därmed inte kunna påverka omgivningen eller delar inom anläggningen i större utsträckning. Uppgraderingsanläggningen Utformningen på uppgraderingsanläggningen är en prefabricerad modulbyggnad brandskyddsisolerad med EI60, med jämförelse från en större anläggning med antagna dimensionerande rörbrott (rör med dimensionerna DN 50 till DN 100), tryck (max 4 bar övertryck) och läckage av gasformig biogas kan en jetflamma förväntas ge en påverkan på ca meters avstånd från brottet, och ett brännbart gasmoln bedöms kunna spridas ca meter i vindens riktning. Skador på rörledningar till uppgraderingsanläggningen kan uppkomma dels till följd av fysisk åverkan (sabotage, påkörning) eller genom utmattning (korrision, slitage på flänsförband). Däremot är rörledningarna förlagda under mark utanför uppgraderingen. Utöver detta kan läckage ske via ventiler vid övertryck i systemet eller vid fel på ventilerna. Ett läckage av gas från uppgraderingsanläggningen kan under vissa förutsättningar (vindriktning, storlek på läckage) driva mot maskinbyggnaden och mottagningshallen. Om gasen driver in i dessa byggnader och antänds kan en explosion ske med stora skador som följd. Då den förhärskande vindriktningen innebär att gasen driver bort från dessa byggnader minst 80 % av tiden bedöms risken för explosion vara måttlig. Inom gasuppgraderingens elrum och pumprum kan en brand inträffa till följd av ett tekniskt fel, elfel eller varmgång i pumpmotor. Rummen innehåller en begränsad brandbelastning och värmestrålningens påverkan mot omgivningen bedöms marginell. 4 Riskvärdering samt åtgärdsförslag De studerade händelserna ger primärt utfall inom ett avstånd av ca m från riskkällan, t.ex. en läckagepunkt eller upplag. För att erhålla en acceptabel risknivå avseende påverkan inom anläggningen samt mot Svenssons Motorverkstad skall följande riskreducerande åtgärder vidtas: Ytterväggar till gasuppgraderingsbyggnad, kompressorbyggnad och uppställningsplats för lastväxlarflak, utförs i brandteknisk klass EI 60. Vikportar till mottagningshall skall automatiskt stänga efter passage av fordon för att minska risken att brandfarlig gas läcker in i byggnaden. Vägg mellan elrum, gasrum och capurerum i gasuppgraderingsmodulen utförs i EI 60. Automatisk stopp av gasuppgradering och kompressorstationen vid detekterad gas, högnivå, i respektive moduler för att begränsa spridning av brännbart gasmoln vid större läckage.

11 11 (11) I övrigt skall krav på utformning enligt föreskrifterna i SÄIFS 2000:4 samt Lag (1998:868) om brandfarliga och explosiva varor, samt vid behov övriga gällande föreskrifter, beaktas. 5 Referenser 1. Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan (Vatten & samhällsteknik), Biogasanläggning i Mosekrog, More Biogas Småland AB, Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, Biogasanläggning i Kalmar kommun, More Biogas Småland AB 3. Biogasanläggning i Sävsjö kommun, situationsplan Biogasanläggning i Sävsjö, 4. Explosionsfarliga områden (med tillhörande bilagor - klassningsplaner), kommer att upprättas i samband med detaljprojekteringen 5. Teknisk beskrivning, Mosekrog biogasanläggning, kommer att upprättas i samband med detaljprojekteringen 6. Energigas Sverige (Svenska Gasföreningen), Statistik Riskutredning biogasproduktion, Nyetablering av biogasanläggning, Kartåsen, Lidköpings Kommun, upprättad av ÅF-Infrastruktur AB,

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN RAPPORT RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN 2015-11-19 Uppdrag 259586, Riskbedömning olycksrisk, kv Garvaren, Simrishamn Titel på rapport: Riskutredning verksamheter inom kv. Garvaren,

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

Riskutredning. 1 Bakgrund. 2 Omfattning. 3 Vätgasens egenskaper

Riskutredning. 1 Bakgrund. 2 Omfattning. 3 Vätgasens egenskaper Riskutredning Riskutredning av en tankstation för tankning av vätgas till fordon uppförd på fastighet Sestaden 4:1. Några risker har noterats och bedömts med avseende på sannolikhet och konsekvens, men

Läs mer

Utlåtande gällande spridning av biogas avseende gasklocka med gummimembran

Utlåtande gällande spridning av biogas avseende gasklocka med gummimembran 2011-01-27 Brand & Risk, Frank Graveus & David Vinberg Utlåtande gällande spridning av biogas avseende gasklocka med gummimembran Grontmij AB Besöksadress E-post frank.graveus@grontmij.se Norra Bulltoftavägen

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan.

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Version nr: Ver-4 Datum: 110421 Ändring: - Uppdragsnummer: 11-155 Handläggare: Robin Palmgren,

Läs mer

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Riskbedömning Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Uppdragsgivare: Mönsterås kommun Kontaktperson: Henrik Eriksson Uppdragsnummer: 14-054 Datum:

Läs mer

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av UTLÅTANDE 2012-11-21 barbro.malmlof@jarfalla.se Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m fl, Järfälla kommun Bakgrund

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

FÖRVARING AV BRÄNSLEN

FÖRVARING AV BRÄNSLEN FÖRVARING AV BRÄNSLEN eldningsolja, diesel, gas med mera LBK:s rekommendation 11 PULVER PULVER GASOL PULVER Lantbrukets brandskyddskommitté Tfn 08-588 474 00 Brandskyddsföreningen Sverige Fax 08-662 35

Läs mer

Dala Biogas AB 2013-06-14 Lövängets gård Ljusterängarna 46 783 93 St Skedvi Till Länsstyrelsen Dalarna 791 84 Falun Komplettering till ansökan om tillstånd för uppförandet av biogasanläggning vid Pellesberget

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven

IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven Detta dokument får användas av IPS kontaktpersoner för att muntligt svara på frågor kring proven. Dokumentet får inte skickas

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18 Uppdragsnr: 10146483 1 (5) PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum Avseende transport av farligt gods på E18 Inledning Denna PM utgör en beskrivning av vilka effekter de riskreducerande åtgärderna skyddsavstånd,

Läs mer

Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7. Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson

Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7. Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7 Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson Riskanalys utmaningar i prakcken 2 LBE 7 : Cllfredsställande utredning om riskerna för olyckor och

Läs mer

Strålning från varmfackla vid biogas förbränning

Strålning från varmfackla vid biogas förbränning Uppdragsnr: 10139842 1 (5) PM Strålning från varmfackla vid biogas förbränning Inledning WSP Brand & Risk har fått i uppdrag av Svensk Biogas i Linköping AB att utreda vilken strålningsnivå som uppstår

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se Kvalitativ riskbedömning:

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning Beställare: Ale kommun Beställarens representant: Emelie Johansson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 102 1243 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Tabell 1. Frekvens för dimensionerande läckage. Läckage leder till antändning i 3,3 % av fallen [2].

Tabell 1. Frekvens för dimensionerande läckage. Läckage leder till antändning i 3,3 % av fallen [2]. Uppdragsnr: 10194801 1 (5) STRÅLNINGSBERÄKNING Riskreducering med skyddsmur, Kungsängen 35:4 Denna PM är upprättad på uppdrag av SH bygg, sten och anläggning AB och ämnar utreda möjligheten att reducera

Läs mer

Information till allmänheten Gaslager Skallen

Information till allmänheten Gaslager Skallen Information till allmänheten Gaslager Skallen Enligt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2015:236 Göteborg den 25 April 2016 2 Verksamhetsutövare

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE UPPLANDS VÄSBY KOMMUN UPPDRAGSNUMMER UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE VERSION 1.2 SWECO SOFIA PERSSON JOHAN NIMMERMARK 1 (8) 2013-06-14 S w e co E n

Läs mer

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Bensinstationshandboken i praktiken 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Till vem riktar sig handboken Ackrediterade kontrollorgan Verksamhetsutövaren Föreståndaren Byggnadsnämnden

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning

Läs mer

PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET

PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET PM 2013-05-17 Uppdrag: 249078, Riskbedömning hantering brandfarlig gas på intilliggande fastighet

Läs mer

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods Projekt Projektnr Freden Större 11, Sundbyberg 105521 Handläggare Datum Lisa Åkesson 2014-06-04 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-06-04 Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade

Läs mer

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman Storumans kommun Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman 2016-10-24 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning och avgränsning...

Läs mer

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Preliminär handling Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Kalmar kommun Uppdragsgivare: Kalmar kommun Kontaktperson: Birgit Endom Uppdragsnummer: 13-072 Datum: 2014-04-15

Läs mer

Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6

Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 INSPECTA TEKNISK RAPPORT Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 INSPECTA SWEDEN AB BOX 30100 104 25 STOCKHOLM TEL 08-5011 3000 FAX 08-5011 3001 www.inspecta.com

Läs mer

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen Normal z:\uppdrag\1132 greby 14 mfl\-1\11321 pm 1183.docx Kompletterande till riskutredning Bensinstationslägen : Reviderad: - Uppdragsansvarig: - Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15 Göteborg Telefon

Läs mer

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde TOLUST ETT AB av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde SLUTLIG RAPPORT 2012-10-29 Översiktlig riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde Datum

Läs mer

Information till allmänheten Gaslager Skallen

Information till allmänheten Gaslager Skallen Information till allmänheten Gaslager Skallen Enligt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2015:236 Göteborg den 18 Maj 2015 2 3 Verksamhetsutövare

Läs mer

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

PM. Komplettering avseende miljöriskanalys

PM. Komplettering avseende miljöriskanalys Upprättad av: Ulf Liljequist Datum: 2012-02-17 1 (5) PM. Komplettering avseende miljöriskanalys 1 Inledning På uppdrag av E.ON Värme AB, har Ragn-Sells Miljökonsult AB upprättat en miljöriskanalys avseende

Läs mer

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER: 5630245410 PROJEKT FORS MALMÖ 2017-04-10 SWECO SYSTEMS, BRAND- OCH RISKTEKNIK SWECO ENVIRONMENT, FÖRORENADE OMRÅDEN OCH KEMIKALIER AV: DAVID

Läs mer

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader Beräkning av infallande strålning Förstudie Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Karlskrona Drottninggatan 54 Tel: 0455-107 92 Växjö Kronobergsgatan

Läs mer

Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6

Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 INSPECTA TEKNISK RAPPORT Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 Rapport nr: Revision nr: 1 INSPECTA SWEDEN AB BOX 30100 104 25 STOCKHOLM TEL 08-5011 3000

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR BILAGA C SIDA 1 (5) BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilka personer antas omkomma,

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum

RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum Dokumenttyp RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum 2015-01-20 Status Slutgiltig Handläggare Rosie Kvål Tel: 08-588 188 84 E-post: rosie.kval@brandskyddslaget.se

Läs mer

Riskutredning för biogasledning Käppala- Charlottendal

Riskutredning för biogasledning Käppala- Charlottendal Projekt Projektnr Biogasledning Käppala-Charlottendal 101972 Handläggare Datum Rosie Kvål 2007-11-28 rev 2008-12-18 Internkontroll Datum LÅn 2007-11-23 Riskutredning för biogasledning Käppala- Charlottendal

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

METODBESKRIVNING. Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar INSPECTA. Revision nr: 1

METODBESKRIVNING. Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar INSPECTA. Revision nr: 1 INSPECTA Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar Revision nr: 1 INSPECTA SWEDEN AB BOX 30100 104 25 STOCKHOLM TEL 08-5011 3000 FAX 08-5011 3001 www.inspecta.com Sida 1 av 7 Tekn_Rapp_Swe_Sv_003_090101

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Uppdragsnummer: 226394 Markerat planområde i Ystad hamn 16 maj 2011 Beställare: Ystads kommun Dick Bengtsson Konsult: Tyréns

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner Denna information riktar sig till för dig som ska handlägga tillstånds- eller tillsynsärenden för gasolanläggningar med cisterner. Det är viktigt att avstånd

Läs mer

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÅGASENS INNEHÅLL Metan Vatten Svavelväte (Ammoniak) Partiklar Siloxaner

Läs mer

A M A M Rötkammare Skumning Instabil process. Utsläpp av råvara till 2 1 1 Vattenlås kontrolleras vid rondering

A M A M Rötkammare Skumning Instabil process. Utsläpp av råvara till 2 1 1 Vattenlås kontrolleras vid rondering Bilaga 6. Riskidentifiering för Rena Hav s produktionsanläggning för biogas i Kungshamn Sid 1 (4) Transport till, från Krock med lastbil, Mötande trafik Personskada 3 1 1 2 1 Väl planerade logistikflöden.

Läs mer

TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon

TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige Tillstånd och tillsyn -en överblick Daniel Aulik Energigas Sverige Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas, Gasol,

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

Hur arbetar konsulten?

Hur arbetar konsulten? Hur arbetar konsulten? En konsults erfarenheter från arbete med riskhantering ur ett samhällsplaneringsperspektiv Fredrik Nystedt Upplägg Varför visa riskhänsyn? Viktiga begrepp Konsultens roll Metoder

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4

KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4 m RAPPORT KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4 2015-05-12 Uppdrag: 260277, Kvalitativ Riskanalys Grunnan Titel på rapport: Kvalitativ riskanalys Grunnan Status:

Läs mer

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland Biogasens värdekedja 12 april 2012 Biogas i Lundaland Program 16.30 17.00 17.10 18.10 18.30 19.30 20.00 Registrering och kaffe Välkomna Biogasens värdekedja från råvara Fll konsument Macka, kaffe och mingel

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Initial riskanalys för Rena Havs planerade Reningsverk - och Biogasanläggning i Kungshamn.

Initial riskanalys för Rena Havs planerade Reningsverk - och Biogasanläggning i Kungshamn. Bilaga 6 Initial riskanalys för Rena Havs planerade Reningsverk - och Biogasanläggning i Kungshamn.. Beställare: Författare: Granskad av: Rena Hav AB Claes Lundberg Jan Persson. Bengt Gunnarsson och Joel

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Lantmannen 7, Falköpings kommun PM - Olycksrisker Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19

Läs mer

Nybyggnation av flerbostadshus

Nybyggnation av flerbostadshus www.sakerhetspartner.se Nybyggnation av flerbostadshus Gamlestan 22:4 Skeppshandel AB Riskutredning -Förstudie detaljplansändring Dokumentstatus: Underlag till bygglov Version nummer: Datum aktuell version:

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara INFORMATION 2010-10-26 Tekniska nämnden Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara En kort vägledning för handläggning av tillståndsärenden rörande brandfarlig vara. Ansökan om: Här kan sökanden kryssa

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys Bilaga A8. Projekt: P86 Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-0-05 Sida Pannhus (bränslen eller kemikalier ej inkluderade) Pannor Explosion i pannan Hög halt koloxid. Fel på styrning. 2 Stoftfilter

Läs mer

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led.

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. www.sakerhetspartner.se Riskanalys Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. Norra och södra låset. Huddinge kommun Dokument: Riskanalys Version nummer: Datum

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen Inledning Krav på riskanalyser förekommer idag inom många olika områden och i många olika sammanhang dessutom syftar det ofta

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

Brandförsäkringsmodell

Brandförsäkringsmodell Funktionsanpassad Brandförsäkringsmodell för lätta industri- och hallbyggnader STÅLBYGGNADSINSTITUTET Swedish Institutet of Steel Construction Publikation 155, 1995 Brandskador oberoende av materialval

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS Uppdragsnamn Lådkameran Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum AB Familjebostäder 109589 2016-10-13 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161013 LSS 161013 PM Risk - Lådkameran Bakgrund och

Läs mer

IFÖSTRAND, BROMÖLLA KOMMUN

IFÖSTRAND, BROMÖLLA KOMMUN Dnr 2008/146 DETALJPLAN FÖR BROMÖLLA 11:83, 11:84, 11:90 M FL IFÖTRAND, BROMÖLLA KOMMUN Riskutredning UTTÄLLNINGHANDLING 2011-04-06 IFÖ Bromölla Iföstrand RIKUTREDNING Revidering 2011-01-28 lutrapport

Läs mer

Författare: Daniel Roos Datum: Kontaktuppgifter: AB Sandvik Materials Technology; Sandviken E-post:

Författare: Daniel Roos Datum: Kontaktuppgifter: AB Sandvik Materials Technology; Sandviken E-post: Riskutredning Författare: Daniel Roos Datum: 2016-06-20 Kontaktuppgifter: AB Sandvik Materials Technology; 81181 Sandviken E-post: daniel.roos@sandvik.com Sammanfattning Riskutredning av en tankstation

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Gasol på restauranger

Gasol på restauranger Gasol på restauranger Den vanligaste hanteringen av brandfarlig vara i restauranger är gasol. Gasolen används som bränsle till bl a gasolspisar. Det förekommer också gasol för uppvärmning av sk. terrassvärmare.

Läs mer

Tillämpning av AFS 2005:2 och AFS 2005:3 på biogasanläggningar Sammanställt av Gasföreningen och SWETIC

Tillämpning av AFS 2005:2 och AFS 2005:3 på biogasanläggningar Sammanställt av Gasföreningen och SWETIC Tillämpning av AFS 2005:2 och AFS 2005:3 på biogasanläggningar Sammanställt av Gasföreningen och SWETIC Detta dokument ger en handledning till hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:2 Tillverkning

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarlig vara

Tillståndsansökan brandfarlig vara Tillståndsansökan brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg Nygatan 15 231 44 Trelleborg Datum: Diarienr (fylls i av mottagande kommun) Ansökan om Nytt tillstånd Förändring

Läs mer

Skyddsanalys. Södra Källtorp, Västerås. Ändring av detaljplan. Fire and Risk Engineering Nordic AB Version nr: Ver-1 Ver-2

Skyddsanalys. Södra Källtorp, Västerås. Ändring av detaljplan. Fire and Risk Engineering Nordic AB Version nr: Ver-1 Ver-2 Södra Källtorp, Västerås Ändring av detaljplan Version nr: Ver-1 Ver-2 Datum: 160722 161220 Ändring: - Förtydligande gällande utrymning 40-100 meter från E18. Uppdragsnummer: 16-387 Handläggare: Axel Engstrand,

Läs mer

Gassäkerhet vid deponier Risker, egenkontroll och åtgärder

Gassäkerhet vid deponier Risker, egenkontroll och åtgärder Gassäkerhet vid deponier Risker, egenkontroll och åtgärder Projektets syfte Att ta fram och testa en modell för riskbedömning från gassäkerhetssynpunkt, anpassad till förhållandena på svenska avfallsdeponier.

Läs mer

Biogasanläggningar. Vägledning vid tillståndsprövning

Biogasanläggningar. Vägledning vid tillståndsprövning Biogasanläggningar Vägledning vid tillståndsprövning 2 MSB:s kontaktperson: David Gårsjö, 010-240 52 74 Publikationsnummer MSB633 december 2013 ISBN 978-91-7383-404-9 3 Förord Biogasanläggningar är tillståndspliktiga

Läs mer

Hantering av brandfarlig vara

Hantering av brandfarlig vara 1 (9) UMEÅ UNIVERSITET Lokalförsörjningsenheten Marie Adsten Hantering av brandfarlig vara Information om lagstiftning och vägledning för riskutredning och klassning 2005-09-07 2 (9) Innehåll Sammandrag

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum Process: öganäs Sweden AB, öganäs - Pulververket Sida: (9) Undersökt del: Media Datum: 0--, rev. 0-0-0 Reformer - Naturgas / Biogas Läckage av naturgas i rum för högtryckskompressor. Läckage i anslutning

Läs mer

Riskutredning avseende etablering av bostäder inom Burlöv 3:78 och 3:126

Riskutredning avseende etablering av bostäder inom Burlöv 3:78 och 3:126 En P&B Rapport Riskutredning avseende etablering av bostäder inom Burlöv 3:78 och 3:126 Beställare: Datum: 2014-04-15 Robert Werner, Robert Werner Arkitektkontor P&B Brandkonsult AB, Davidhallsgatan 20,

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus Skånes Energiting 2011-06-09 Leif Persson, Terracastus NSR NSR:s och dess ägarkommuner ägarkommuner Betjänar 6 kommuner 236 000 invånare och industri NSR:s biogasstrategi Skapa affärs- och miljönytta

Läs mer