Hantering av brandfarlig vara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av brandfarlig vara"

Transkript

1 1 (9) UMEÅ UNIVERSITET Lokalförsörjningsenheten Marie Adsten Hantering av brandfarlig vara Information om lagstiftning och vägledning för riskutredning och klassning

2 2 (9) Innehåll Sammandrag av regler som rör hantering av brandfarlig vätska respektive gas vid UmU... 3 Arbete i explosionsfarlig miljö... 3 Brandfarlig gas i lös behållare... 3 Förvaring och lokaler... 3 Brandfarliga vätskor... 4 Förvaring och lokaler... 4 Riskutredning riskanalys och riskbedömning... 5 Klassning av riskområden med explosiv gasblandning Syftet med klassning... 5 Utförande av klassning av laboratorielokaler... 6 Riskområde... 6 Zoner... 6 Klassningsexempel för laboratorier... 6 Exempel 1. Hantering av lösningsmedel på arbetsbänk med punktutsug i bakkant... 6 Exempel 3. Hantering av lösningsmedel i dragskåp... 7 Exempel 4. Hantering av lösningsmedel i dragbänk Exempel 5. Förvaring av lösningsmedel i kylskåp... 8 Exempel 6. Förvaring av brandfarligt lösningsmedel i förvaringsskåp... 8 Exempel 7. Hantering av vätgas i dragskåp Exempel 8. Avdunstning av lösningsmedel i värmeskåp Vägledning för klassning av utrymmen Riktlinjer för hantering och åtgärder som skall vidtas med anledning av klassningen... 11

3 3 (9) Sammandrag av regler som rör hantering av brandfarlig vätska respektive gas vid UmU Vad som nedan följer är ett sammandrag av Räddningsverkets (fd Sprängämnesinspektionens) PM betr Brandfarliga varor på laboratorium samt utgör utdrag ur föreskrifterna Hantering av brandfarliga vätskor SÄIFS 2000:2 samt Brandfarlig gas i lös behållare SÄIFS 1998:7, Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser SRVFS 2004:7 (Räddningsverket) och Arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2003:3 (Arbetsmiljöverket). För ytterligare information se informationsunderlag i samband med utbildning föreståndare för hantering av brandfarlig vara. Arbete i explosionsfarlig miljö Explosionsfarliga områden eller lokaler ska klassas i zoner (0, 1 och 2) efter hur ofta explosiv atmosfär uppstår och hur länge denna vara. Elektrisk utrustning ska anpassas till resultatet av denna klassning. Områden med sådana zoner ska märkas med skyltar senast 31/ Riskbedömning ska vara dokumenterad och omfatta såväl normalt arbete och drift som förväntade avvikelser och fel. Utrustningar, installationer, skyddssystem, komponenter, anordningar, verktyg och material ska vara riskbedömda och lämpliga för den atmosfär de används i och underhållas. För arbetsplatser där explosionsrisk föreligger ska ett explosionsskyddsdokument upprättas baserat på riskbedömningen. Brandfarlig gas i lös behållare Förvaring och lokaler Universitetets byggnader klassas som A-byggnad och i vissa fall sk publik A-byggnad. Publik är det om studenter och allmänhet har tillträde dvs lokaler endast för forskning är normalt låsta. Detta innebär att; gasflaska inte får fyllas endast eget behov får hanteras, (publik lokal max 5 liter) Enligt Umeå brandförsvar kan i A-byggnad tillåtas att större volym gasflaskor förvaras i särskilda fall då forskning pågår som innebär att arbetsmomentet kräver att gasen ständigt används. Större volym än att byte måste ske varje halvår tillåts inte. OBS! Detta är ett undantag och ett muntlig avtal med Christer Björkman, Umeå brandförsvar.. högst 60 liter per brandcell får hanteras utöver denna volym ska de gasflaskorna hanteras utomhus eller i utrymme i lägst brandteknisk klass EI30. om mer än 250 liter hanteras ska utrymmet vara avskilt i lägst brandteknisk klass EI60 och ventilerat direkt ut till det fria. Direkt till det fria innebär genom yttervägg eller genom ventilationskanal som mynnar utomhus och ventilationen ska vara styrd med fläkt att vid varje förbrukningsställe för acetylen ska det finnas bakslagsskydd, som förhindrar bakslag i rörsystemet eller till gasflaskan. Flaskpaket med acetylen ska även ha flamspärr

4 4 (9) i den gemensamma ledningen. Flaska för högst 5 liter som brukas utan tillförsel med komprimerad luft eller syre får dock användas utan bakslagsskydd. antändbart material får inte finnas i farlig mängd där brandfarlig gas hanteras. Gasflaska får inte vara placerad så att risken för eller skadan av brand och explosion ökar väsentligt genom närhet till andra gasflaskor eller till andra brandfarliga varor. Detta innebär att utrymme för anslutna flaskor med brandfarlig gas inte innehåller brandfarliga vätskor, brandreaktiva varor, mer än 2 flaskor syrgas, mer än tio flaskor med annan icke brandfarlig gas eller flaskor med halogenföreningar, giftiga, korrosiva eller självantändande gaser Klassning av explosionsfarliga områden ska utföras om risk för brand eller explosion föreligger. ventilationen ska vara anpassad för att kunna avleda gas från läckande ventil, rörskarv etc. Mekanisk ventilation ska ge undertryck i förhållande till övriga lokaler. elektrisk material är en tändkälla och klassning erfordras för val och installation av elektriskt material. I första hand ska elektriskt material vara placerad utanför riskområdet. regler finns om minst avstånd vad gäller avstånd emellan lös behållare och byggnad i allmänhet, antändbart material, brandfarlig verksamhet, material eller verksamhet med stor brandbelastning och svårutrymda lokaler. Ex om volymen är mindre än 60 liter så ska avståndet vara minst 3 meter inom en anläggning, men om man har brandavskiljning lägst klass EI60 behövs inget minsta avstånd. Brandfarliga vätskor Den som hanterar brandfarlig vätska ska se till att det finns en tillfredsställande riskutredning, vilken ska dokumenteras. Dokumentationen ska bl a innehålla identifierade brand- och explosionsrisker, hanteringsinstruktioner samt klassningsplan för den öppna hanteringen. Krav på behållare (flaskor, plastdunkar etc) finns. Förvaring och lokaler Brandfarliga vätskor får inte förvaras tillsammans med brandfarlig gas eller lättantändligt gods. Lösa behållare för klass 1 och 2a ska hållas gruppvis åtskilda från lösa behållare för klass 2b och 3 (Gäller endast om stora mängder förvaras enligt brandmyndigheten) Om inte riskutredning visar annat så gäller att hantering av lösa behållare i A-byggnad innebär en brandteknisk avskiljning av lägst EI60 om man hanterar mer än 500 liter av klass 1 och 2a samt mer än 2000 liter av klass 2b och 3. Betr riskutredning samt bedömning om den brandtekniska avskiljningen och betryggande hantering så är de faktorer som bör vägas in; förvaringsplatsens placering i förhållande till angränsande lokaler, typ av lokal (skola), samt möjligheten till utrymning. I publika lokaler ska förvaringsplatsen vara låst. Förvaring inomhus kräver att utrymmet är väl ventilerat och ventilationssystemet ska mynna direkt utomhus och riskutredningen visar att det behövs. Undertryck ska råda till

5 5 (9) angränsande lokaler. Ventilationssystemet ska inte kunna sprida ev brand samt förhindra att explosiv gasblandning uppkommer Det är viktigt att ventilationen mynnar utomhus så att den inte kan sprida gaser, ångor eller brand från det ställe där brandfarliga vätskor hanteras till ett ställe där brandfarliga varor inte förekommer. Ett ventilationssystem som är oisolerat mot brandspridning och som går igenom flera brandceller bryter brandcellsindelningen. Minsta avstånd mellan utlopp och intag rekommenderas till 6 m för att undvika spridning till luftintag. Man bör inte ha hantering av brandfarlig vätska i utrymmen där andra verksamheter pågår och som inte har något samband med de brandfarliga vätskorna. Riskutredning riskanalys och riskbedömning Vid institutionen ska en riskutredning genomföras men omfattningen bestäms av vilken hantering som man har inom institutionen. Riskutredningen ska vara dokumenterad och det ska finnas sk explosionsskyddsdokument som alla som arbetar där en explosionsrisk förekommer kan ta del av innan arbetet startar. Riskanalys och riskbedömning utgör en del av riskutredningen. Riskbedömning ska omfatta normalt arbete samt förväntade avvikelser. Om risk för brand eller explosion föreligger ska klassning göras. Som en del av riskbedömning ska ingå uppgifter om Egenskaperna hos den brandfarliga gas eller vätska som hanteras såsom att explosionsriskerna dvs att explosionsbenägenhet hos blandningen har fastställts och bedömts och förekommande tändkällor Klassning; identifiering av plats i lokal där riskkällor finns och ringa in områden i zoner (vertikalt och horisontellt) där sannolikheten för att explosiv atmosfär uppstår samt dess varaktighet. Explosionsgrupp och temperaturklass ska anges för riskområdet. Sannolikheten för att en explosiv atmosfär antänds och konsekvenserna av explosionen Rutiner för säker hantering, uppgift om skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder, hantering av spill, uppgift om släckmedel och handlingsplan vid brand för förebyggande av explosion. Instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö dvs hur arbetsplatsen, arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar används och underhålls på säkert sätt. tryckavlastningszoner (område som är farligt att vistas i om ett sprängbleck öppnar eller tryckavlastningssystem fungerar som avsett.) Klassning av riskområden med explosiv gasblandning. Syftet med klassning Klassning är en metod som används för att analysera och bedöma områden där explosiv gasblandning kan bildas. Rätt installation av elektrisk utrustning kan då göras som skall användas i omgivningen. Klassningen innebär även bestämning av explosionsgrupp och temperaturklass.

6 6 (9) Definitioner av använda uttryck i denna text samt källhänvisningar återfinns i Klassning av explosionsfarliga områden SEK Handbok 426, utgåva 2, 2000, SIS förlag. Sidhänvisningar refererar till sidnumreringen nederst på sidan i SEK:s Handbok. Nedanstående information ska endast ses som exempel och ansvaret för hur riskutredningar och klassning görs har respektive föreståndare för hanteringen som är utsedd vid institutionerna. Utförande av klassning av laboratorielokaler Varje rum ska inventeras med avseende på hantering av hantering av brandfarliga lösningsmedel och gaser. Utgångspunkten är en verksamhetsbeskrivning där hanteringen beskrivs (riskkällor) och förteckning av de brandfarliga varorna och dess egenskaper vad avser flampunkt, brandklass (1, 2a, 2b, 3), explosionsgrupp och temperaturklass. Klassningsplanen presenteras med fördel även på rumsritningar skala 1:50. Riskområde Område från riskkälla i vilket det finns en explosiv gasblandning eller sådan förväntas förekomma i sådan mängd att särskilda skyddsåtgärder erfordras i fråga om konstruktion, installation och användning av elutrustning. Zoner Riskområden indelas i zoner beroende på frekvens och varaktighet av en explosiv blandning enligt följande: Zon 0 Riskområde i vilket en explosiv gasblandning förekommer ständigt eller långvarigt Exempel: Utrymmet ovanför brännbar vätska i ett förvaringskärl. Zon 1 Riskområde i vilket en explosiv gasblandning förväntas förekomma vid normal hantering. Exempel: Fyllning av mindre kärl med heptan inomhus. Kring fatet, horisontalt, 1,5 meter från dess sprund och vertikalt från golvet till 0,5 meter över fatet. Zon 2 Riskområde i vilket en explosiv gasblandning inte förväntas förekomma vid normal hantering, och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan eller kortvarigt. Exempel: Fatfyllning inomhus av heptan: 1,5 meter kring zon 1. Klassningsexempel för laboratorier Exempel 1. Hantering av lösningsmedel på arbetsbänk med punktutsug i bakkant. Om lufthastigheten är c:a 0,5 m/sek över arbetsytan kan ventilationen omedelbart föra bort och späda ut eventuellt avdunstad ånga. Ventilationsgraden kan då betraktas som tillräcklig VH, (avsnitt B.3.1 sid 47)

7 7 (9) Om ventilationens tillgänglighet (avsnitt B.5 sid 55) kan betraktas som bra, blir riskområdet försumbart, dvs någon klassning erfordras inte. Tillgängligheten kan dock oftast inte betraktas som bra eftersom reservkraft och reservventilationsaggregat normalt saknas. Vid sämre tillgänglighet, acceptabel eller dålig tillgänglighet, (se avsnitt B.5.), måste, för att uppnå motsvarande säkerhet, elutrustningen förreglas över ventilationen. Detta gäller elutrustningen på bänken och 0,5 meter omkring denna samt upp till 0,5 meter över hanteringen. Ventilationsgraden under bänken och i golvnivå påverkas obetydligt av punktutsugen över arbetsbänken och kan normalt betraktas som medelgod (VM). Detta innebär att riskområde, zon 2, uppkommer under bänken och 0,5 meter omkring bänken och ned till golvet oberoende av ventilationens tillgänglighet. Anm. För klassning av olika driftfall tillämpas tabell B.1, Ventilationens inverkan på zoner. Arbeten, som kan medföra spill bör ske i dragskåp/dragbänk som utformats för att kunna samla upp spill. Exempel 2. Hantering av lösningsmedel på arbetsbänk med utsug genom ventilationshuv ovanför bänken. En kåpa, typ spiskåpa, har dålig verkningsgrad när det gäller att eliminera lösningsmedelsångor, som alltid är tyngre än luften. Riskområde zon 2 uppkommer på bänken och 0,5 meter omkring bänken ned till golvet oberoende av ventilationens tillgänglighet. Exempel 3. Hantering av lösningsmedel i dragskåp. Dragskåp konstrueras vanligen för en lufthastighet av c:a 0,5 m/sek i lucköppningen (Motsvarar 500 m 3 /tim per löpmeter dragskåpsöppning) Om dessutom 2/3 av frånluften tas ut nedtill i skåpets bakkant och resterande del upptill samt att arbetsytan försetts med en lågpunkt för att minimera avdunstning från spill, kan ventilationsgraden VH anses råda i dragskåpet. Riskområdet blir då försumbart, dvs någon klassning erfordras ej om ventilationens tillgänglighet kan betraktas som bra. (B.5) Tillgängligheten kan dock ofta inte betraktas som bra eftersom reservkraft och reservventilationsaggregat normalt saknas. Vid sämre tillgänglighet, acceptabel eller dålig tillgänglighet, se avsnitt B5, måste, för att uppnå motsvarande säkerhet, elutrustningen förreglas över ventilationen. Om förregling saknas uppkommer zon 2 invändigt i dragskåpet vilket innebär att elutrustning skall vara godkänd för användning i zon 2. Elektriska apparater, som används på laboratorium är i allmänhet inte godkända för användning inom zon 2. Utanför dragskåpet och ned till golv är vanligen ventilationsgraden medelgod ( VM). Denna ventilation kan inte förhindra att ett riskområde uppkommer om t.ex. ett glaskärl går sönder och den brandfarliga vätskan rinner ut och ned på golvet. Därvid uppkommer ett riskområde, zon 2, från arbetsytan och 0,5 m ut från dragskåpsöppningen samt under dragskåpet. Om

8 8 (9) åtgärder vidtagits för att förhindra att spill kan komma utanför skåpet uppkommer inget riskområde utanför dragskåpet. Exempel på sådana åtgärder är förhöjd kant eller insats med absorberande arbetsyta. Exempel 4. Hantering av lösningsmedel i dragbänk. För dragbänk gäller i tillämpliga delar samma regler, som för dragskåp, se 1.1 Exempel 5. Förvaring av lösningsmedel i kylskåp. Om lösningsmedel med låg flampunkt förvaras i ofullständigt förslutet kärl i kylskåp fylls det kylda utrymmet så småningom med lösningsmedelsånga och zon 2 uppkommer. I kylskåp med brytaren till kompressorn placerad i det kylda utrymmet kan gnistan vid tilloch frånslag förorsaka en explosion av kylskåpet. Styrelektroniken skall vara skild från det kalla utrymmet och placerad ovanpå kylskåpet. Belysningen inuti kylskåpet skall kopplas bort. Exempel 6. Förvaring av brandfarligt lösningsmedel i förvaringsskåp Om förvaringskärl med brandfarliga lösningsmedel förvaras i förvaringsskåp utan ventilation kan lösningsmedelsånga tränga ut genom otätheter i förslutningen, till exempel slipad glaspropp med dålig passning. Zon 2 uppkommer så småningsom i förvaringsskåpet och framför skåpet när dörren öppnas. Om förvaringsskåpet är kopplat till ventilationen på så sätt att luftomsättningen håller koncentrationen av brandfarligt ämne under undre explosionsgränsen är utrymmet oklassat. Emellertid är tillgängligheten på ventilationen låg eftersom ingen reservventilation finns. Utrymmet i förvaringsskåpet och framför (1 m ned till golv) klassas därför som zon 2. Exempel 7. Hantering av vätgas i dragskåp. Maximalt tillåtet utsläpp av vätgas vid normalventilation utan att klassningsgränsen för oklassat utrymme överskrids kan uppskattas till 2000 liter/ timme. Detta innebär att en autoklav på 1 liter med trycket 200 bar, 200 liter vid atmosfärstryck, tar 6 minuter att tömma i ett dragskåp vid fungerande ventilation. Snabbare tömning resulterar i zon 1 invändigt i dragskåpet. Autoklaven bör dock tömmas via ett utlopp, som mynnar utomhus. Om så är fallet kommer vätgasutsläppet endast från läckage i autoklaven, vilket bör vara mindre än klassningsgränsen 400 liter/timme vid grundflöde. Något riskområde kan därför inte anses råda i dragskåpet. Exempel 8. Avdunstning av lösningsmedel i värmeskåp. Denna situation behandlas inte i SEK 426. Klassning måste ske i varje enskilt fall. Risken är störst i början av torkningsprocessen då lösningsmedelskoncentrationen i torkskåpet är högst.

9 9 (9) Exempel 9. Hantering av lös gastub i laborationslokal kopplad till apparatur Denna situation behandlas inte i SEK 426. Brandfarlig gas får inte förvaras på lab i publik A-byggnad utan ska placeras i ventilerat förråd mellan användningstillfällena. Detta löses med installation av brandsäkra skåp med genomdragning och ventilation mot yttervägg eller via dragskåp. Hanteras lösa tuber ska zon 2 gälla 1,5 m runt tuben om ventilationen är tillräcklig och Punktutsug kan behövas. I annat fall klassas hela rummet som zon 2.

10 10 (9) Vägledning för klassning av utrymmen Hantering Ingen hantering av brandfarliga ämnen förekommer Hantering av mindre mängder brandfarliga ämnen i dragskåp utan förregling av ventilationen. Hantering av mindre mängder brandfarliga ämnen i dragskåp med förregling av ventilation och anordning för uppsamling av spill. Hantering av brandfarliga lösningsmedel i dragbänk med utsug i bakkant och ej förreglad ventilation Hantering av brandfarliga lösningsmedel under draghuv med utsug upptill Hantering av brandfarliga lösningsmedel i dragbänk med anordning för uppsamling av spill och med utsug via perforerad botten och förreglad ventilation Förvaring av max 50 lit brandfarliga lösningsmedel i ventilerat förvaringsskåp Förvaring av brandfarligt lösningsmedel i ej ventilerat förvaringsskåp Förvaring av brandfarliga lösningsmedel i kylskåp Torkning av preparat innehållande brandfarligt lösningsmedel i torkskåp Hydrogenering i liten skala enligt regler för användning och tömning av tryckkärl med vätgas Lös tub brandfarlig gas kopplad till gaskromatograf eller liknande Klassning Ingen klassning Zon 2 Se exempel 3 Ingen klassning Zon 2 Se exempel 1 Zon 2 Se exempel 2 Ingen klassning Zon 2 i skåpet och 1 meter framför skåpet ned till golvet Zon 2 i skåpet och 1 meter framför skåpet ned till golvet Zon 2 i kylskåpet och zon 2 en meter framför skåpet ned till golvet. Se exempel 5 Zon 2 Se exempel 8 Ingen klassning Zon 2 1,5 meter runt platsen där tuben står. Se exempel 9

11 11 (9) Riktlinjer för hantering och åtgärder som skall vidtas med anledning av klassningen Kontrollera att mängden brandfarliga lösningsmedel, som förvaras på öppna hyllor inom laboratorieenheten är mindre än 10 liter Kontrollera att mängden brandfarliga lösningsmedel, som förvaras i ventilerade skåp per laboratorieenhet är mindre än 50 liter. Flytta flaskor med brandfarliga lösningsmedel från ej ventilerade skåp till ventilerade typgodkända skåp. Hantera brandfarliga lösningsmedel i dragskåp eller dragbänk och inte på laboratoriebänkarna. Punktutsug kan behövas. Elutrustningen till dragskåp där brandfarliga lösningsmedel hanteras skall vara förreglade till ventilationen och dragskåpen skall vara försedda med anordning för uppsamling av spill. Kontrollera att kylskåp, där brandfarliga lösningsmedel förvaras, har styrelektronik och brytare utanför det kylda utrymmet (SÄI-PM ) All elutrustning inom riskområdet ska uppfylla kraven på placering ELSÄK-FS 1994:7, avsnitt 850. Elutrustningen ska vara Ex-märkt ( ELSÄK-FS 1995:4) Se till att lämpligt adsorptionsmaterial finns tillgängligt på lab i händelse av spill av brandfarlig vätska. Förhindra spridning genom invallning. Förhindra läckage av brandfarlig gas genom att utforma rutiner för drift och underhåll. Minska risken genom att årligen se till att läcksökning sker. Installation av gasvarnare kan vara lämpligt. Vid upptäckt av läckage ska stor försiktighet iakttas eftersom en gasblandningen kan vara explosiv. Generellt gäller dock att stänga gastillförseln och avlägsna eventuell tändkälla samt att vädra lokalen/utrymmet.

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Sida 1(7) Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Brandfarlig gas I skolan är det vanligast att det förekommer gasol. Vanligast är att gasolbehållarnas volym varierar från under litern upp till ett tiotals

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Gasol på restauranger Den vanligaste hanteringen av brandfarlig vara i restauranger är gasol. Gasolen används som bränsle till bl a gasolspisar. Det förekommer också gasol för uppvärmning av sk. terrassvärmare.

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Adress Besöksadress Telefon Telefax e-post Räddningstjänsten Järnvägsgatan Höga Kusten - Ådalen KRAMFORS

Adress Besöksadress Telefon Telefax e-post Räddningstjänsten Järnvägsgatan Höga Kusten - Ådalen KRAMFORS Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett informations- och kunskapsmaterial till föreståndarna.

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Explosionsskyddsdokument ett ledningssystem i miniatyr under utveckling

Explosionsskyddsdokument ett ledningssystem i miniatyr under utveckling ATEX och Brand 2013 Explosionsskyddsdokument ett ledningssystem i miniatyr under utveckling 1 Bakgrund ATEX : Lagar och föreskrifter Två delar Direktiv 94/9/EG Beslutade 23 mars 1994 Produktdirektivet

Läs mer

FÖRVARING AV BRÄNSLEN

FÖRVARING AV BRÄNSLEN FÖRVARING AV BRÄNSLEN eldningsolja, diesel, gas med mera LBK:s rekommendation 11 PULVER PULVER GASOL PULVER Lantbrukets brandskyddskommitté Tfn 08-588 474 00 Brandskyddsföreningen Sverige Fax 08-662 35

Läs mer

Bedömning av risker avseende brand

Bedömning av risker avseende brand UPPDRAG ÅVC Boo UPPDRAGSNUMMER 2511255000 UPPDRAGSLEDARE Eva Tilfors UPPRÄTTAD AV Annika Ekstrand och Hans Lundborg DATUM 7 Bedömning av risker avseende brand Syfte Denna bedömning av risker genomförs

Läs mer

Gasol på restauranger

Gasol på restauranger Gasol på restauranger Den vanligaste hanteringen av brandfarlig vara i restauranger är gasol. Gasolen används som bränsle till bl a gasolspisar. Det förekommer också gasol för uppvärmning av sk. terrassvärmare.

Läs mer

Vägledning för god hantering av brandfarlig vara och tillhörande skyddsinstallationer

Vägledning för god hantering av brandfarlig vara och tillhörande skyddsinstallationer Uppdragsnr: 10185050 1 (8) PM Karolinska Institutet Vägledning för god hantering av brandfarlig vara och tillhörande skyddsinstallationer 1 Bakgrund och syfte WSP har på uppdrag av fastighetsavdelningen

Läs mer

Brandfarlig vara, information och ärendegång

Brandfarlig vara, information och ärendegång Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Sprängämnesinspektionens författningssamling

Sprängämnesinspektionens författningssamling TANKFORDON, FARTYG Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4 Sprängämnesinspektionens

Läs mer

Dagens Agenda (max 90 min)

Dagens Agenda (max 90 min) Dagens Agenda (max 90 min) Presentation av PS Group Våra medarbetare Våra tjänster Nyheter inom lagar och regler kopplade till hantering av kemikalier, brandfarlig vara och brännbart damm Plan och bygglagen

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN LOUDDEN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN LOUDDEN STOCKHOLM 1817-2000 Rotbacken 8 163 52 SPÅNGA Tel.08-761 22 80, Fax.08-795 78 58 E-mail info@oljeplanering.se 10 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN LOUDDEN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR LIVSMEDELSTEKNIK

LUNDS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR LIVSMEDELSTEKNIK VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning S UNIVERSITET Informationshandling Antal sidor: 52 Malmö : Bengt Dahlgren AB J Karlsson Jakob Karlsson Bengt Dahlgren Brand & Risk

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5 HANTERING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5 Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Utkom från trycket den 1 mars 2004 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara INFORMATION 2010-10-26 Tekniska nämnden Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara En kort vägledning för handläggning av tillståndsärenden rörande brandfarlig vara. Ansökan om: Här kan sökanden kryssa

Läs mer

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens föreskrifter

Läs mer

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Bensinstationshandboken i praktiken 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Till vem riktar sig handboken Ackrediterade kontrollorgan Verksamhetsutövaren Föreståndaren Byggnadsnämnden

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter SP Kontenta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Denna skrift är en kortversion

Läs mer

Brandfarliga varor på laboratorium

Brandfarliga varor på laboratorium I N F O R M AT I O N F R Å N R Ä D D N I N G S V E R K E T N R 1 / 2 0 0 5 Brandfarliga varor på laboratorium Inledning Lagen (1988:868) och förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Överkalix kommun Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga

Läs mer

Kunskap inom organisationen

Kunskap inom organisationen Håkan Iseklint Kunskap inom organisationen Vad innebär en brand för verksamheten? Avbrott en dag, en vecka... Hur påverkas personalen och elever? Var vi förberedda? Varför viktigt med kunskap om brandskydd

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och rutiner på lab Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Säkerhetsföreskrifter och rutiner på lab Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Säkerhetsföreskrifter och rutiner på lab Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2016-03-11 Innehåll Innehåll...2 Till all labpersonal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1 Bakgrund och

Läs mer

SKOG 2013. Några ord om ATEX. Susanne Roos, Inspecta Technology 2013-03-19

SKOG 2013. Några ord om ATEX. Susanne Roos, Inspecta Technology 2013-03-19 SKOG 2013 Några ord om ATEX Susanne Roos, Inspecta Technology 1 ATEX: Lagar och föreskrifter Två delar Direktiv 94/9/EG Beslutade 23 mars 1994 Produktdirektivet - Tillverkare Direktiv 1999/92/EG Beslutade

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2016-11-25 Innehåll: Innehåll:... 2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan... 3

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium BRANDFARLIGA VAROR Hantering på labratrium Denna infrmatin visar hur brandfarliga gaser ch vätskr kan hanteras på labratrier på ett sätt sm uppfyller lagstiftningens krav. Utgångspunkten för denna infrmatin

Läs mer

Brand och explosion risker vid bränslehantering

Brand och explosion risker vid bränslehantering Brand och explosion risker vid bränslehantering Ulf Liljequist R:\Miljökonsult\Sektionen EP\g. Kurser och konferenser\5. Korrosionsseminarie\2009\Presentation seminariet Antändning - Var/varför brinner

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM

PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Definitioner och förkortningar...4 2 DRIFT...4

Läs mer

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall 1(5) FRÅN : Inledning Syftet med denna rutin är att upprätthålla enhetliga och tydliga regler för hantering av kemikalier och farligt avfall. Målet är att förebygga risker för yttre miljöpåverkan samt

Läs mer

Att grilla på balkongen i flerbostadshus

Att grilla på balkongen i flerbostadshus Att grilla på balkongen i flerbostadshus Innehåll Sid Allmänt 2 Inledning 3 Gasolens egenskaper Risker med gasol Gasolanläggning 4 Gasolbehållare Gasolgrill eller annan gasolapparat Läckage Så släcker

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Gunnel Färm Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om elektriska utrustningar för explosionsfarlig

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i skolor

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i skolor BRANDFARLIGA VAROR Gasol i skolor Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol inom en skolverksamhet, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i skolor

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i skolor BRANDFARLIGA VAROR Gasol i skolor Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol inom en skolverksamhet, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lär dig hantera gasol 3 Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är

Läs mer

INFORMATIONSUNDERLAG Hantering av brandfarlig och brandunderhållande gas

INFORMATIONSUNDERLAG Hantering av brandfarlig och brandunderhållande gas 2002-12-01 INFORMATIONSUNDERLAG Hantering av brandfarlig och brandunderhållande gas GASKOD 1900 FLASKTYP 2012 Gasol GASKOD 1900 GASOL HYDROGEN ACETYLEN OXYGEN R SÄKERHETSPARTNER BRANDFARLIG OCH BRANDUNDERHÅLLANDE

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande sida 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Henrik Kindberg, Brandinspektör 054-5402818 henrik.kindberg@karlstad.se Datum Diarienr Händelseid Ert datum Er referens 2012-04-10 160.2012.00264 21607 I

Läs mer

FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING. 2011-11-22 Version 2

FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING. 2011-11-22 Version 2 STRANDÄNGEN JÖNKÖPING FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING 2011-11-22 Version 2 Fredrik Carlsson fredrik.carlsson@briab.se 08-410 102 64 Peter Nilsson peter.nilsson@briab.se

Läs mer

Driftmiljöer inom elområdet

Driftmiljöer inom elområdet 2003-10-10 Sida 1 (9) AFEL *AF EL -* Driftmiljöer inom elområdet Innehållsförteckning 1 Driftmiljöer i Försvarsmakten... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Förtydliganden av

Läs mer

Riskutredning och klassningsplan för Geocentrum vid Uppsala universitet

Riskutredning och klassningsplan för Geocentrum vid Uppsala universitet Riskutredning och klassningsplan för Geocentrum vid Uppsala universitet Riskutredningen och klassningsplanen är upprättad av kemikaliesamordnare Annie Engström i samarbete med arbetsmiljöingenjör Anna

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

%(16,1c7(59,11,1*66<67(0 958

%(16,1c7(59,11,1*66<67(0 958 Mars 1999:2 %(16,1c7(59,11,1*66

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

www.jiwa.se Produktlista nr 1 Statligt Ramavtal Säkra förvaringslösningar. Förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Avtalsnummer: 96-41-2014:008

www.jiwa.se Produktlista nr 1 Statligt Ramavtal Säkra förvaringslösningar. Förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Avtalsnummer: 96-41-2014:008 Statligt Ramavtal Säkra förvaringslösningar. Förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Produktlista nr 1 Avtalsnummer: 96-41-2014:008 Fr.o.m 2015-02-10 t.o.m. 2017-02-09 med rätt till eventuell förlängning

Läs mer

Grundläggande definitioner:

Grundläggande definitioner: Övnings underlag BRANDVENTILATION Från boken brandventilation Förkunskaper : Innehåll: För att brand skall uppstå och kunna fortsätta Brandförlopp: För att kunna ventiler: Först ventilation i allmänhet:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 1 Stockholm i februari 2011 Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 Bakgrund Statens räddningsverk meddelade 2001 att systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i de flesta verksamheter. Som

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Checklista för kontroll av elanläggningar Lekmän. CHECKLISTA Utgåva 2013-04-09

Checklista för kontroll av elanläggningar Lekmän. CHECKLISTA Utgåva 2013-04-09 Checklista för kontroll av elanläggningar Lekmän CHECKLISTA Utgåva 2013-04-09 1 Förord Det åligger alltid en försäkringstagare att hålla sin anläggning i sådant skicka att den ger betryggande säkerhet

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete vid Umeå universitet

Systematiskt brandskyddsarbete vid Umeå universitet Sid 1 (22) vid Umeå universitet Sid 2 (22) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Lagstiftning... 4 Organisation och ansvarsfördelning brandskydd... 7 Verksamhetsbeskrivning brandskydd... 11 Förebyggande

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Gert Lönnqvist, brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) Mobil: 070-300 86 24 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Datum 2013-02-27 Beteckning Undersökningsprotokoll

Läs mer

AGA Gas AB. AGA Gas AB. AB Gasackumulator startade 1904 med 16 anställda i Saltsjö-Järla

AGA Gas AB. AGA Gas AB. AB Gasackumulator startade 1904 med 16 anställda i Saltsjö-Järla Gashantering och gaskännedom Högrena gaser och gasblandningar Melina van Meer, AGA Gas AB, Segment Specialgas 1 Agenda AGA Gas AB Lagar, förordningar, föreskrifter Gaser Risker Hantering Förvaring av gasflaskor

Läs mer

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att leverera arkivhandlingar Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV KLIPPAN 21, OM- OCH TILLBYGGNAD TILL LILLA ALBY SKOLA, SUNDBYBERG

PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV KLIPPAN 21, OM- OCH TILLBYGGNAD TILL LILLA ALBY SKOLA, SUNDBYBERG Dokumentnamn PM Brandskydd under byggtid, Kv. Klippan 21, Lilla Alby skola, Sundbyberg Vår referens Datum Uppdragsnr Ulf Nygren Erik Olsson Stockholm 2013-01-31 321 039 PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

INSTRUKTION EXPLOSIV VARA 1

INSTRUKTION EXPLOSIV VARA 1 EXPLOSIV VR 1 Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiva varor Här får du information om hur du fyller i blanketten för tillståndsansökan. eskrivningen följer ansökningsblanketten punkt för punkt.

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER

CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER byggnadsplåt och ventilation ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker Plats för inkommandestämpel Ifylld blankett skickas till:,, Datum: 1.Sökande Verksamhetens namn (för fysisk person ange fullständigt namn) Ansökan om handel med fyrverkerier tillstånd till förvärv och

Läs mer

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning 2014-09 Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning Backströmningsskydd EKO-BSV 1. Inledning Enligt BBR 5:533 ska luftbehandlingsinstallationerna utformas så att ett tillfredställande

Läs mer

Riskutredning och klassningsplan för Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet

Riskutredning och klassningsplan för Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet Riskutredning och klassningsplan för Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet Riskutredningen och klassningsplanen är upprättad av kemikaliesamordnare Annie Engström i samarbete med arbetsmiljöingenjör

Läs mer

Diarienr: Överkalix kommun Räddningstjänsten. Storgatan 17. Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Diarienr: Överkalix kommun Räddningstjänsten. Storgatan 17. Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Ifylld blankett skickas till: Överkalix kommun Ansökan avser tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare Denna ansökningsblankett

Läs mer

Brandskyddshandbok Brandfarlig och explosiv vara. LU Byggnad Lunds universitet

Brandskyddshandbok Brandfarlig och explosiv vara. LU Byggnad Lunds universitet Brandskyddshandbok Brandfarlig och LU Byggnad Lunds universitet Brandskyddshandbok Brandfarlig och Lunds universitet V 207/56 (37) 207-03-3 Innehållsförteckning Inledning... 2. Om denna handbok... 2.2

Läs mer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR BILAGA C SIDA 1 (5) BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilka personer antas omkomma,

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

HANTERING AV BRANDFARLIGA GASER OCH VÄTSKOR PÅ FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

HANTERING AV BRANDFARLIGA GASER OCH VÄTSKOR PÅ FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN HANTERING AV BRANDFARLIGA GASER OCH VÄTSKOR PÅ FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen Sprängämnesinspektionens

Läs mer

Brandfarliga varor på laboratorium

Brandfarliga varor på laboratorium PM 1(7) SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1992-04-22 Dnr 31/406/92 B-enheten Rev 2001-10-18 Krister Källberg 08-799 83 44 Brandfarliga varor på laboratorium INLEDNING Detta informationsblad innehåller förslag på

Läs mer

Inspektion av tilltänkta arkivlokaler för Regeringsrätten och Kammarrätten i Stockholm

Inspektion av tilltänkta arkivlokaler för Regeringsrätten och Kammarrätten i Stockholm 1(5) Tillsynsavdelningen A Mann Inspektion av tilltänkta arkivlokaler för Regeringsrätten och Kammarrätten i Stockholm Datum: 2008-08-25 Plats: Riddarholmen, Birger Jarls Torg 5 och 13. Fastighet: Hebbeska

Läs mer

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING Inledning I enlighet med SVEMO:s och SBF:s handlingsplaner för miljöarbetet skall samtliga anläggningar vara certifierade. Detta

Läs mer

OH-UNDERLAG Föreståndare Brandfarlig vara 2005-10-06

OH-UNDERLAG Föreståndare Brandfarlig vara 2005-10-06 2005-10-06 OH-UNDERLAG Föreståndare Brandfarlig vara 2005-10-06 GASKOD 1900 FLASKTYP 2012 Gasol GASKOD 1900 GASOL HYDROGEN ACETYLEN OXYGEN R SÄKERHETSPARTNER Per-Anders Ohlsson Kunskap inom organisationen

Läs mer

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan,

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan, Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 2011:053 Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar LF (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 1. Tillämpningsområde Denna förordning

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS 2005:9 Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) beslutade den 9 december 1996.

[ UPPHÄVD ] Allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) beslutade den 9 december 1996. Allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) beslutade den 9 december 1996. Enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) skall genom sotning eldstäder och

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer