2014 SÖSDALA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 SÖSDALA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK"

Transkript

1 2014 SÖSDALA MILJÖRAPPORT 2014 SÖSDALA AVLOPPSRENINGSVERK

2 Senast ändrad /PÅN Orginaldokument: H:\Rapporter\MR 2014\MR-SÖS2014\MR-SÖS2014.indd 2

3 MILJÖRAPPORT FÖR ÅR 2014 Anläggningens (platsens) namn: TEXTDEL Sösdala avloppsreningsverk Anläggningens platsnummer: Kommun: Hässleholm VERKSAMHETSBESKRIVNING Organisation Ytterst ansvarig för drift av avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät är styrelsen för Hässleholms Vatten AB. Verkställande tjänsteman är bolagets VD Henrik Brink. Det direkta organisatoriska ansvaret för miljöfrågorna vad gäller nämnda verksamhet åvilar övergripande Henrik Brink. Delansvar för miljöfrågor enligt följande: Avloppsreningsverk Jan Sjöström Pumpstationer - Ledningsnät Thomas Nilsson Process vid reningsverk Per-Åke Nilsson och provtagning Organisationen är uppbyggd enligt nedanstående schema. Beredskap under icke ordinarie arbetstid sker enligt fastställt rullande veckoschema torsdag till torsdag. Bemanningen består av två personer - en med ansvar för främst våra fasta anläggningar och en med ansvar för ledningsnätet. Larm sker dels publikt via SOS-alarmering och dels genom datoriserade driftlarm. STYRELSE VD Henrik Brink ADM / EKON / KUNDTJ Lars Landgren UTREDNING / PROJ Stefan Lindgren PRODUKTION / VA - VERK Jan Sjöström DISTRIBUTION / RÖRNÄT Thomas Nilsson ANLÄGGNING Lars Lennartsson LABORATORIUM Per - Åke Nilsson 3

4 Verksamhetsområde Verksamhetsområdet till Sösdala avloppsreningsverk omfattar Sösdala samhälle enligt nedanstående översiktliga kartskiss. Verksamhetens påverkan på miljön Utsläppet av renat avloppsvatten innebär trots väl genomförd rening viss ökad risk för eutrofiering i recipienten. Reningen omfattar fasta, syretärande ämnen och närsalter. Rening av mikroorganismer, metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen sker i relativt stor omfattning som en bieffekt av processerna, men ingår inte i reningsverkets uppdrag. Bräddningar och nödavlopp vid pumpstationer, bräddpunkter och reningsverk innebär tillfälliga utsläpp av mer eller mindre orenat avloppsvatten. Dessa kan genom höga bakterietal vara en sanitär olägenhet, genom sitt innehåll av organiska föroreningar orsaka lokal tillfällig syrebrist och genom sitt närsaltinnehåll marginellt bidra till vattenområdets eutrofiering. Bräddningarnas bidrag till totala utsläppsmängden är normalt i storleksordningen 1%. Transporter och energianvändning leder till viss förbrukning av icke förnybara energikällor samt utsläpp av växthusgaser. Verksamheten producerar rötslam vars användning i dagsläget i huvudsak är som täckmassor på avfallsanläggningen. Effekten av detta är att näringsinnehållet i form av fosfor och kväve inte nyttiggörs. Vidare uppstår en mindre mängd deponiavfall samt diverse avfallsfraktioner som går till återvinning. 4

5 FUNKTIONSBESKRIVNING Avloppsvattenrening Vattnet renas i fyra steg varefter det når recipienten Tormestorpsån. Följande reningssteg används: mekanisk (rensgaller med renstvätt, sandfång och försedimentering) biologisk rening (biobädd) kemisk rening (dosering av järnkloridlösning, intensivomrörare, flockningsomrörare, eftersedimentering) filtrering i backspolat sandfilter Principschema för Sösdala avloppsreningsverk Styrning och övervakning sker med Flygts undercentraler som kommunicerar med övervakningsdatorn i kontrollrummet. Larm och processdata överförs via modem till kontrollrummet vid Hässleholms reningsverk. Järnklorid Inkommande vatten från Sösdala Försedimentering Biobädd Eftersedimentering Sandfilter Skruvpump Rensgaller Flockningskammare Renat vatten till Tormestorpsån Ftj Rötkammare Dekantat Slamlager Transport till Hässleholm för avvattning Slambehandling Slammet som avskiljs i försedimentering förtjockas. Beroende på rötkammarens dåliga skick pumpas det direkt till ett slamlager. Härifrån transporteras det för rötning och avvattning till Hässleholms AR. På detta sätt uppnås ett effektivare utnyttjande av biogasen och en bättre hygienisering av slammet. Kemikalier och energi Järnkloriden förvaras i en glasfibertank med volymen 23 m 3 i särskild invallad lokal. Den transporteras till reningsverket i tankbil. Reningsverkets elenergiförbrukning var MWh. För lokaluppvärmning används värmepump. Anslutna industrier I bilaga 9 redovisas anslutna verksamheter Ledningsnät och pumpstationer Till reningsverket förs vatten från Sösdala samhälle. Denna transport ombesörjs av sex pumpstationer, förtecknade i bilaga 3. 5

6 VA-SANERINGSPLAN, FÖRNYELSEINVESTERINGSPLANER, VA-UTBYGGNADSPLAN VA-saneringsplan har upprättats under 1996 av förutvarande Hässleholms Gatukontor. Planen antogs av kommunfullmäktige enligt beslut Den utgör ingen detaljerad beskrivning över olika konkreta projekt utan är snarast att betrakta som en VA-strategiplan. Saneringsplanen omfattar alla allmänna va-anläggningar inom kommunen vad avser såväl spillvatten som dagvatten och dricksvatten. Utifrån ständigt uppdaterade behovsanalyser uppdateras årligen en långsiktig förnyelseinvesteringsplan för hela den allmänna VA-anläggningen. För vattenverk, vattenledningar, spillvattenledningar, reningsverk och dagvattenanläggning sträcker sig investeringsplanen 10 år fram i tiden. För följande anläggningar sträcker sig planen en hel förnyelsecykel: fordon (10 år), vattentäkter (ca 40 år), tryckstegringsstationer (ca 25 år) och pumpstationer (ca 40 år). Den långsiktiga förnyelseinvesteringsplanen fastställs årligen av bolagets styrelse. I samband med övrigt budgetarbete upprättas årligen en förnyelseinvesteringsplan för det kommande året. Den årliga investeringsplanen tar i möjlig mån hänsyn till samordningsmöjligheter med andra verksamheter såsom beläggningsarbeten, gatu/vägombyggnader, exploateringsprojekt, mm, samt balanseras mot bolagets resursmässiga och ekonomiska reinvesteringskapacitet. Den årliga förnyelseinvesteringsplanen fastställs av bolagets styrelse men kan under pågående år uppdateras om behov föreligger. Förnyelseinvesteringarna syftar huvudsakligen till följande (utan inbördes rangordning): Uppnå gällande myndighetskrav alternativt anpassning till nykomna myndighetskrav avseende vattenverksamhet, dricksvattenproduktion och distribution (livsmedel), avloppsrening och arbetsmiljö. Upprätthålla tillräcklig leveranssäkerhet och skyddsnivå på dricksvattenförsörjningen. Optimera och förfina rening av spillvatten. Vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa en god arbetsmiljö för bolagets anställda. Motverka bräddningar av orenat spillvatten. Motverka att översvämningar inträffar tex i samband med skyfall, kraftig snösmältning eller på grund av avloppsstopp. Minska antalet läckor och andra störningar på dricksvattennätet. Minska mängden ovidkommande vatten som avleds via spillvattennät till reningsverk. Minska antalet akuta underhållsåtgärder. Minska energiförbrukningen för VA-driften. Minska kemikalieförbrukning i behandlings- och reningsprocesser. Normal förnyelse på grund av naturlig livslängd på VA-anläggningar. I övrigt minska miljöpåverkan i möjlig grad. Förnyelseinvesteringarna finansieras med de intäkter Hässleholms Vatten erhåller från VA-taxans brukningsavgifter. Slutförda projekt 2014 redovisas i bilaga 10. Ytterst gäller som målsättning att VA-ledningarnas kvalitet ska förbättras och övriga tillgångars kvalitet bibehållas på lång sikt. För att bedöma i vilken grad detta uppnås har en utredning genomförts med syfte att kontrollera om gällande förnyelseinvesteringstakt är tillräcklig för att uppnå komplett förnyelsecykel inom rimligt tidsintervall, tex en 100-årscykel för VA-ledningar. Utredningen visar att detta mål inte uppnåtts med de ekonomiska och personella resurser som bolaget hittills har förfogat över. Kommunfullmäktige beslutade dock ett för ändamålet avgörande beslut om en åttaårig VA-taxehöjningsplan och utökning av kommunens borgensåtagande gentemot 6

7 Hässleholms Vatten. Beslutet innebär att bolaget under aktuell åttaårsperiod kan fördubbla förnyelseinvesteringstakten i jämförelse med de senaste åren. Nuvarande bedömning är att erforderliga finansiella medel för aktuell åttaårsperiod därmed finns för att uppnå en förnyelseinvesteringstakt som motsvarar de bedömda livslängderna för de olika beståndsdelarna i den allmänna VA-anläggningen. En rapport benämnd Utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms kommun, daterad fastställdes av Kommunfullmäktige enligt Rapporten anger vilka områden som är aktuella för utökning av verksamhetsområdet för allmän VA-anläggning. Totalt ska utbyggnad av VA-anläggningen ske inom tretton områden som idag saknar allmän VA-försörjning. Exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden sker med bakgrund av efterfrågan och därmed utanför Hässleholms Vattens kontroll. Som målsättning gäller ytterst att exploateringar och annan utbyggnad av allmän VAanläggning ska finansieras fullt ut genom intäkter från VA-taxans anläggningsavgifter och inte genom upplåning eller bolagets löpande intäkter från VA-taxans brukningsavgifter. KONTROLLPROGRAM Gällande kontrollprogram är beslutat av miljönämnden i Hässleholm GÄLLANDE FÖRSKRIFTER OCH BESLUT Tillstånd eller dispens enligt miljölagstiftningen Länsstyrelsen i Kristianstad - beslut Utsläpp av avloppsvatten från Sösdala samhälle till Tormestorpsån. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får ej överstiga 10 mg BOD 7 /l resp 0,3 mg P/l. GÄLLANDE VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Om ej annat framgår av övriga villkor skall verksamheten - inklusive åtgärder för att reducera vatten- och luft föroreningar och andra störningar för omgivningen - be drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angett el ler åtagit sig. Mindre ändring, jämte byte av fällningskemikalie, får dock vidtas efter godkännande av länssty relsen. Villkoret uppfyllt. 2. Reningsanläggningen skall ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt rimliga insatser. Villkoret uppfyllt. 3. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som riktvärde och kvartalsmedelvärde ej överstiga 10 mg/l BOD 7 och 0,3 mg/l totalfosfor. Villkoren uppfyllda och årets resultat redovisas i bilaga Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som gränsvärde och årsmedelvärde ej överstiga 10 mg/l BOD 7 och 0,3 mg/l totalfosfor. Villkoren uppfyllda och årets resultat redovisas i bilaga Det utgående avloppsvattnets ph-värde får ej understiga 6. Villkoret uppfyllt. Årsmedelvärdet var 7,0. 7

8 6. Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillstånd i recipienten jämte journalföring och rapporte ring av resultaten skall ske i huvudsaklig överensstäm melse med naturvårdsverkets råd rörande utsläppskontroll vid kommunala avloppsanläggningar. Villkoret uppfyllt. 7. Driftstörningar av betydelse för reningsresultatet skall omedelbart rapporteras till länsstyrelsen. Rapportering skall även ske till miljö- och hälsoskyddsnämnden i de fall störningar befaras uppkomma i recipienten eller för omgivningen. Villkoret uppfyllt. 8. Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten, som medför att anläggningsdel som kan ha betydelse för reningsresultatet måste tas ur drift, skall samråd ske med länsstyrelsen i god tid före planerat arbete. Länsstyrelsen får före skriva under vilka villkor arbetet får utföras. Rapporte ring till miljö- och hälsoskyddsnämnden skall ske i de fall avloppsutsläppet befaras förorsaka störningar i recipienten eller för omgivningen. Villkoret uppfyllt. (Vi uppfattar beslutet så, att länsstyrelsen här skall tolkas som tillsynsmyndigheten, dvs för närvarande miljönämnden i Hässleholms kommun.) 9. Reningsverket skall vara förberett för desinfektion av utgående vatten. Desinfektion skall företas i den omfatt ning som hälsoskyddande myndighet finner erforderlig. Villkoret uppfyllt. Möjligheter till desinfektion med mobil anläggning finns. 10. Slamhanteringen på reningsverket skall ske på sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Villkoret uppfyllt. Inga klagomål har förekommit. Förtjockat råslam transporteras till Hässleholms reningsverk för rötning. 11. Bräddning av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten skall mätas och/ eller registreras. Villkoret uppfyllt. Flödesmätning och provtagning utförs vid behov på bräddat vatten. 12. Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över och under hållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dränerings-vatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Villkoret uppfyllt. Planerade åtgärder regleras i investeringsplaner. Under året genomförda insatser redovisas i bilaga Industriellt avloppsvatten får ej tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsättes eller särskilda olägenheter uppstår för omgivningen eller i recipienten. Villkoret bedöms uppfyllt. Inga störningar beroende på inkommande vattenföroreningar har noterats. 14. Om besvärande lukt uppstår i omgivningen skall erforderliga åtgärder vidtas för att motverka störningarna härav. Villkoret uppfyllt. Inga klagomål har framförts. 8

9 FÖRETAGETS BEAKTANDE AV HÄNSYNSREGLERNA Kunskapskravet I en teknisk och starkt reglerad verksamhet som vår är ständigt pågående fortbildning en absolut nödvändighet, och därför satsas relativt stora resurser på detta. En målsättning är att samtliga maskinister ska ha genomgått Svenskt Vattens tvåveckors diplomkurs i avloppsteknik. De som har provtagning i sina arbetsuppgifter är ackrediterade för detta. Vidare är målsättningen att minst 3 anställda årligen genomgår fortbildning i kursform, direkt relaterad till arbetsuppgifterna. Deltagande i seminarier och informationsutbyten för arbetsledande personal och ingenjörer är också en naturlig del av vår verksamhet. Bästa möjliga teknik Vid varje upphandling eller förändring av verksamheten är frågor angående miljöeffekter och riskbedömningar centrala för teknikvalet. Lokaliseringsprincipen Vid nyanläggning föreslås om möjligt alternativa lokaliseringar och prioriteras de som vi bedömer ger minsta möjliga olägenhet för kringboende och för miljön. Vidare finns ett policybeslut angående skyddszoner för reningsverken. Hushållning med råvaror och energi Företaget har som policy att såväl energiförbrukning och kemikalieanvändning ska minskas. Punkter som vi arbetat med här är effektivt utnyttjande av rötgas, energisnålare teknik vid byte av utrustning, förbättrad styr-och övervakningsutrustning för att minska tillsynsbehov och därmed transporter. Vi är dock få personer med tillsyn av verksamheter spridda över hela Hässleholms kommun, vilket trots effektivare system innebär många transporter. Vasstorkbäddar används till stor del för avvattning av rötslammet, vilket minskar användningen av polymer och energi. Tekniken med efterpolering i våtmarker samt effektiviserad styrning av järnkloriddosering innebär minskad åtgång av flockningskemikalier. Systemet för kväverening såväl i våtmarken som genom intermittent luftning innebär att denna kan ske utan ytterligare tillsats av kemikalier och utan ökad energiförbrukning. Produktvalsprincipen Vid upprättande av anbudsunderlag och utvärdering av inkomna anbud för exv fällningskemikalier ingår bedömda miljöeffekter som ett urvalskriterium. 9

10 DRIFTFÖRHÅLLANDEN, PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN SAMT KONTROLLRESULTAT UNDER ÅRET Driftförhållanden Driften vid reningsverket har under året förlöpt utan nämnvärda problem och reningsresultaten har väl uppfyllt gällande gränsvärden. Andelen ovidkommande vatten till reningsverket är liksom tidigare år anmärkningsvärd, men insatser på ledningsnätet har lett till att vi för numera har ett medelinflöde lägre än dimensionerat. Eftersom rötkammaren är ur drift sker rötning och avvattning av slam liksom tidigare efter transport till Hässleholms reningsverk. Då detta inte innebär ökade transporter och den producerade biogasen kan användas mer effektivt på detta sätt avser vi att permanenta detta förhållande. Bengt Perttu som under många år skött driften vid reningsverket gick under 2014 i pension. En arbetsgrupp bestående av Tommy Nilsson, Nicklas Carlsson och Björn Ekstrand sköter numera driften vid samtliga fasta avloppsanläggningar. I normalfallet ansvarar här Nicklas för driften av detta reningsverk. PROVTAGNINGSPUNKTER OCH UTSLÄPPSKONTROLL Anslutning och belastning på reningsverket redovisas i bilaga 1. Inkommande vatten provtas tidsstyrt i en punkt strax efter rensgallret med frekvensen 6 dp/år. Utgående vatten provtas flödesstyrt efter filtret i f d klorkontaktbassängen. Dygnsprover tas ut varannan vecka. Slam tas ut som ett delprov/slamtappning och samlas fryst till samlingsprov för ett halvårs slamproduktion. Provtagare för utgående vatten och bräddning har fungerat utan anmärkning under året. Genomförda projekt under året redovisas i bilaga 10. Recipientkontrollen sker genom Helgeåkommitténs försorg. Senaste periodiska besiktningen skedde TRANSPORTER Egna transporter under året uppgår till sammanlagt mil, varav uppskattningsvis 70% rör avloppsrening. Dessa utgörs huvudsakligen av tillsyn, underhålls- och reparationsinsatser för såväl dricksvatten som avloppssystem och omfattar såväl fasta anläggningar som ledningsnät. Insatser för att minska körsträckorna utgörs i första hand av automatisering och datoriserad driftövervakning av ett ökande antal anläggningar. Samtidigt innebär en åldrande VA-anläggning att underhållet och därmed transporterna ökar. Körsträckan för 2014 är jämfört med tidigare år något lägre än normalt. OMGIVNINGSKONTROLL Recipientkontroll utförs inom ramen för Helgeåns samordnade recipientkontroll. 10

11 BILAGA 1 - ANSLUTNING OCH BELASTNING Kommun Avloppsreningsverk Hässleholm Sösdala Anslutning till verket Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (p) 1899 Antal fysiska personer anslutna till avloppsreningsverket (p) 1828 Medelvärde, se bilaga 8 Maxdygn Totalt antal personekvivalenter (pe) beräknat utifrån BOD-belastning i inkommande vatten (70g/person,dygn) - därav industri (pe) 0 - därav externbelastning (uppskattat antal pe) 0 -mottagning av slam från enskilda avloppsanläggningar 0 - slam från andra avloppsreningsverk 0 Dimensionering (antal pe) 4000 Inkommande vattenflöde till verket, årsvärden Medelvärde (m 3 /h) 73 Medelvärde (m 3 /d) 1759 Maxvärde (m 3 /d) 5415 Minvärde (m 3 /d) 969 Totala årsflödet (m 3 /år) Mängd ovidkommande vatten (m 3 /år) (75%) Utgående vattenflöde från verket, årsvärden Medelvärde (m 3 /h) 73 Medelvärde (m 3 /d) 1759 Maxvärde (m 3 /d) 5415 Minvärde (m 3 /d) 969 Totala årsflödet (m 3 /år) Dimensionerande flöde m 3 /h 112 m 3 /d

12 BILAGA 2 - UTSLÄPPSKONTROLL VATTEN Metodik för beräkning av medelvärden halt och mängd, se bilaga 8 Inkommande vatten, årsvärden Medelvärde Maxvärde (maxdygn) Mängd (ton/år) exkl bidrag från rejekt Typ av och antal prov (dp, vp, annat) mg/l kg/d mg/l kg/d BOD dp COD Cr dp P-tot 3,1 5,4 4,6 5,0 2,0 6 dp N-tot dp Ange om mängd från rejekt är beräknad eller grundad på provtagning. Ingår rejektvatten i provtagning på inkommande vatten? Nej Utgående vatten, årsvärden Medelvärde Maxvärde (maxdygn) Mängd mg/l kg/d mg/l kg/d ton/år Typ av och antal prov (dp, vp, annat) BOD 7 <3 4,4 4,6 10 1,6 22 dp COD Cr < dp P-tot 0,07 0,13 0,29 0,52 0, dp N-tot ,3 23 dp 12

13 BILAGA 3 - BRÄDDNING Bräddat vatten vid reningsverket Antal bräddningar Antal h Antal m3 Orsak Kvartal 1 Med behandling Utan behandling Kvartal 2 Med behandling Utan behandling Kvartal 3 Med behandling Utan behandling Kvartal 4 Med behandling Utan behandling Summa Typ av behandling av bräddat vatten Total bräddad volym pga drifthaveri (m 3 /år) Total bräddad volym pga hydraulisk överbelastning (m3/år) Försedimentering+biologisk rening Bräddad volym i % av totala årsflödet 0,0% 0 0 Föroreningsmängder, bräddning vid reningsverket Maxvärde Total Medelvärde (mg/l) (mg/l) (maxdygn) mängd (ton/år) BOD CODCr P-tot N-tot Total mängd (kg/år) Kontinuerlig mätning och registrering av bräddflöde Flödesproportionell provtagning Tidsproportionell provtagning Bilaga 3 fortsätter på nästa sida Ja Ja Nej 13

14 Forts, bilaga 3 Bräddat vatten på ledningsnät och pumpstationer Mängd vatten totalt (m3/år) 0 Mängd p.g a. drifthaveri (m3/år) 0 Mängd p.g.a hydraulisk överbelastning (m3/år) 0 Uppskattade föroreningsmängder, bräddning på ledningsnät och pumpstationer Total mängd (ton/år) BOD7 0 CODCr 0 P-tot 0 N-tot 0 För bedömning av eventuella utsläpp från ledningsnätet bör samma föroreningshalter som uppmätts i samband med bräddning i reningsverket vid aktuellt tillfälle kunna användas, om inte annat underlag för bedömning finns. 14

15 Fortsättning bilaga 3 Specifikation, bräddning på ledningsnät och pumpstationer (ange alla pumpstationer och bräddpunkter även om de inte bräddat) Anläggning Tillsyn/ vecka Larm Ellavägen pstn. 0,5 ACADA 2 NB till dag Hanås pstn. 0,5-2 NB till dag Mejeriets pstn. 0,5-2 pumpsump Långgatans pstn. 0,5 APP700 2 NB till dag Vannaröd pstn. 0,5-2 NB till dag Åkervägen pstn. 0,5 ACADA 2 NB till dag Antal pumpar Nödutlopp Bakvattenstopp Recipient Ja - Tormestorpsån - - Vannarödsbäcken - - Tormestorpsån - - Vannarödsbäcken - - Vannarödsbäcken - - Vannarödsbäcken Bräddmagasin Antal Bräddtid h Volym m3 Beteckningarna FMC, ACADA, MTC, APP500, APP700 och FGC betecknar olika varianter av Flygts undercentraler och innebär att larm för bräddning vidarebefordras till överordnat system. I de fall larm anges med streck finns larm med lokal varning, typ röd lampa eller saknas helt. 15

16 BILAGA 4 - TOTALA UTSLÄPPSUPPGIFTER TILL VATTEN Utsläpp från reningsverket inklusive bräddning vid reningsverket ton/år BOD 7 1,6 COD Cr 14 P-tot 0,046 N-tot 9,3 16

17 BILAGA 5 - SLAM Slam, årsvärden Medelvärde (mg/kg TS) Maxvärde (mg/kg TS) Mängd (kg/år) Typ av och antal prov (stickprov, samlingsprov, månad, kvartal, år) Hg 0,21 0,23 0,018 2 sp Cd 0,51 0,55 0,044 2 sp Pb ,131 2 sp Cu sp Zn sp Cr ,131 2 sp Ni 9,7 12 0,84 2 sp N-tot sp P-tot sp Toluen ,422 2 sp PCB, summa 0,030 0,031 0,003 2 sp PAH, summa 0,57 0,64 0,050 2 sp Nonylfenol 3,0 5,9 0,257 2 sp Summering av "mindre än värden" (t ex <0.1) har halva värdet använts vid beräkning. OBS! Har andra parametrar analyserats t ex PBDE, Sb, Au, Br, W etc? Ange parameter och resultat ovan. Slammängder Producerad mängd 2015 m 3 /år mängd TS totalt 87 ton TS/år [TS-halt 4,3% Externslammängd till vattenfas (vattenfas=inkommande arv eller på ledningsnät) 0 Externslammängd till slambehandling 0 -från enskilda avloppsanläggningar -från andra reningsverk -från andra verksamheter 17

18 Forts, bilaga 5 - Lagrat slam m 3 ton TS Arets början Årets slut Lagrets kapacitet 800 Rötning Kompostering Vassbäddar el. liknande Annat Ja Åkermark Energigröda Energiskog Täckning deponi Övrig markanvändning Deponering Till annat reningsverk (HLM) Förs register över åkermark där slam sprids? Ja Nej x vem för register: Annat 18

19 BILAGA 6 - AVFALL, KEMIKALIER OCH ENERGIHUSHÅLLNING Avfall Typ EWC-kod Ursprung Mängd Slutbehandling Rens Deponi Sand Deponi Brännbart Rensrest 2,22 m 3 Återvinning Deponiavfall 0 Deponi Skrot 0 Återvinning Kemikalier Typ Mängd (ton/år) Fällning Järnklorid 50 Slambehandling Desinfektion Annat Energihushållning Förbrukad mängd energi (MWh/år) Bränsletyp Olja El Gasproduktion Mängd prod. gas/ år (m3) Gasens energiinnehåll (kwh/m3) Facklad mängd (m3/år) Användning av gasen 151 MWh Förbrukning (m 3 el. ton) Nej Har energibesparande åtgärder gjorts under året? Nej 19

20 BILAGA 7 - VILLKORSUPPFÖLJNING För endast in de års-, kvartals- och månadsmedetvärden som regleras i beslutet. Årsmedelvärden P-tot BOD 7 mg/l % mg/l % 0,07 23% <3 25% Kvartalsmedelvärden P-tot BOD mg/l % mg/l % Kvartal 1 0,12 40% <3 25% Kvartal 2 0,04 13% <3 24% Kvartal 3 0,06 20% <3 19% Kvartal 4 0,08 27% 3,3 33% 20

21 BILAGA 8 - MÄTNINGAR OCH BERÄKNINGAR Analyserande laboratorium Analyser av Ptot, BOD 7, COD Cr, N tot, NH 4 -N och ph för avloppsvatten har utförts på eget laboratorium - Hässleholms VA-laboratorium. Analyserna har utförts under laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025, ackrediteringsnummer Analyser av rötslam har utförts av kontrakterat laboratorium, Eurofins. Beräkningsmodeller Beräkningar av halter och mängder m.m. på inkommande och utgående vatten sker enligt följande: Medelhalt = n i= 1 n C i där C i är uppmätt halt vid respektive provtagningstillfälle (mg/l) och n är antal mätta prover. Samma modell används för medelflöde Q (m 3 /d) Maxhalt ( mg /) l = Max ( C ) n i= 1 i Dygnsbelastning ( kg / d) = Medelhalt mg l Medelflöde m d ( /) ( / ) n Qi Ci Maxmängd ( kg / d) = Max i = 1( ) 1000 Årsbelastning ( ton / år) = Dygnsbelastning ( kg / d) C mg l Q m d Belastning pe = 70 ( /) ( 3 / ) BOD7 Halter som underskrider mätgränser, exv för BOD 7 <3 tas vid medelvärdesberäkningar med som halva mätgränsen för externa prover och uppmätt halt för egna prover. 21

22 BILAGA 9 - ANSLUTNA FÖRETAG Verksamheter med årsförbrukning av dricksvatten överstigande 10 m 3 sorterade efter förbrukning i m SÖSDALA MIDBRAND JOAKIM 13 OLSSON DAVID SNICKERIER AB 16 OPTIHEAT AB 31 EUROGOLV FÖRSÄLJNINGS AB 35 HÄSSLEHOLM MILJÖ AB 35 BYGG-AKTIV MATERIAL AB 44 BERNERS HANDELSTRÄDGÅRD 46 LUNDBERG KENT OLA 87 GRANHEIMER KRISTER 89 STENVALVET FASTIGHETS AB 198 VIKTORSSON PETER O JESSICA 246 BE-GRIPS AB 248 AGERUM FASTIGHETS AB 370 CW FASTIGHET 1336 SÖSDALA IF 1384 SVENNESSON PER 1480 EBBESSON ULF 1859 HÄSSLEHEM AB 2614 HÄSSLEHOLMS KOMMUN 5181 BACKER EL VÄRME AB

23 BILAGA 10 - INVESTERINGAR 2014, MILJÖÅTGÄRDER Nedan redovisas de investeringar som slutfördes under 2014 vilka haft positiva miljöeffekter. Flera av projekten har haft mer än ett miljösyfte och samma projekt kan därför redovisas under flera av rubrikerna nedan. Förteckningen omfattar hela bolagets verksamhet inom hela kommunen. 1. Åtgärder med syfte att minska mängden ovidkommande vatten till reningsverk Inom områden med äldre VA-ledningsnät förekommer ibland kombinerat avloppsledningsnät där samma avloppsledning avleder både spill- och dagvatten mot reningsverk. Vid duplicering av avloppsledningsnätet avleds det ovidkommande dagvattnet i separat ledning mot recipient och därmed avlastas spillvattenledningar, spillvattenpumpstationer och reningsverk. Vid otäta spillvattenledningar sker inläckage av grundvatten till spillvattenledningar. Inläckaget medför förhöjd belastning på nedströms liggande pumpstationer och reningsverk. Det kan också inträffa att orenat spillvatten läcker ut ur ledningarna och förorenar marken eller grundvatten. Ledningsförnyelse med syfte att minska mängden ovidkommande vatten i spillvattenledningsnät slutfördes 2014 enligt följande: Omläggning VA-ledningar Bergendahls där ca 800 m befintliga spillvattenledningar förnyades. Exploatering Brantliden, Vittsjö, där 75 meter spillvattenledning förnyades. Ny rörinspektionsbuss. Med rörinspektionsbuss kontrolleras på ett effektivt sätt avloppsledningars kvalitét och utgör därmed en avgörande faktor för att hitta inoch utläckage ur spillvattenledningar. Förnyelse avloppsledningar Kringelvägen/Kristianstadsvägen, Hässleholm, där totalt 117 m spillvattenledningar förnyades. Omläggning VA-ledningar Lehultsvägen, Vittsjö, där ca 55 m spillvattenledningar förnyades. Förnyelse VA-ledningar i Bäckhagsvägen och Hövdingegatan, Hässleholm, där 351 meter spillvattenledning förnyades. Förnyelseåtgärder inkommande spillvattenledning till Ballingslövs pumpstation. Total förnyelse om 327 m varav 234 m utgjordes av relining. 2. Åtgärder med syfte att motverka översvämningar Översvämningar medför ofta stora olägenheter för de som drabbas. Även för Hässleholms Vatten medför översvämningar olägenheter och kostnader. Ur miljösynpunkt kan översvämningar medföra att okontrollerade bräddningar sker mellan dag- och spillvattennät. Åtgärder för att motverka översvämningar vidtogs under 2014 genom följande projekt: Omläggning VA-ledningar Bergendahls där omkopplingsåtgärder genomfördes för att bättre nyttja ett befintligs utjämningsmagasin. Förnyelse avloppsledningar Kringelvägen/Kristianstadsvägen, Hässleholm, där höjdsättning av väg samt funktion av rännstensbrunnar ändrades så att infiltration sker i högre grad samt att flödesutjämning sker innan dagvattnet når dagvattenledningsnätet. Förnyelse VA-ledningar i Bäckhagsvägen och Hövdingegatan, Hässleholm, vilket varit drabbat av återkommande översvämningar. En rad olika åtgärder för att fördröja dagvattnet innan det når ledningsnätet samt förstärkning och omkoppling av dagvattenledningsnät. Totalt förnyades 608 meter dagvattenledning. Upprutsning dagvattendike vid Vannarödsvägen och Åkervägen för att motverka översvämningar. Upprustning Kolbergadiket i Hästveda med syfte att motverka översvämningar. Dammåtgärder Fågelbärsvägen, Hässleholm, där dagvattenanläggning omkopplades med syfte att bättre nyttja befintligt dagvattenmagasin. 23

24 3. Åtgärder med syfte att motverka läckor i ledningsnät Läckor i vattenledningsnätet innebär att producerat/behandlat dricksvatten inte når abonnenten utan i stället läcker ut i marken. Miljökonsekvenserna ligger i onödigt stora grundvattenuttag, ökad energiförbrukning och pumpslitage samt ökad kemikalieförbrukning. Läckor på tryckavloppsledningar innebär att orenat spillvatten läcker ut till omkringliggande mark. Åtgärder för att motverka läckor vidtogs under 2014 enligt följande: Omläggning VA-ledningar Bergendahls, där totalt 489 meter vattenledning och 3620 meter tryckavloppsledning förnyades. Förnyelse tryckavloppsledning från Finja pumpstation, där 4996 meter tryckavloppsledning förnyades. Befintlig ledning var drabbad av återkommande läckor. Exploatering Brantliden, Vittsjö, där 75 meter vattenledning förnyades. Förnyelse avloppsledningar Kringelvägen/Kristianstadsvägen, Hässleholm, där 115 meter vattenledning förnyades. Omläggning VA-ledningar i Mala, i samband med förläggning av kablar för Sydvästlänken, förnyades 89 meter vattenledning. Förnyelse VA-ledningar Lehultsvägen, Vittsjö, i samband med förläggning av kablar för Sydvästlänken, förnyades 82 meter vattenledning. Förnyelse VA-ledningar i Bäckhagsvägen och Hövdingegatan, Hässleholm. Totalt förnyades 567 meter vattenledning. Omläggning vattenledningar vid Attarp, i samband med förläggning av kablar för Sydvästlänken, förnyades 205 meter vattenledning och råvattenledning. Omläggning vattenledningar vid Ignaberga, i samband med förläggning av kablar för Sydvästlänken, förnyades 129 meter vattenledning och råvattenledning. 4. Åtgärder med syfte att snabbare och mer effektivt upptäcka och lokalisera vattenläckor Flödesmätning på vattenverk, tryckstegringsstationer och på mätpunkter på vattenledningsnät innebär att vattenläckor upptäcks på tidigare stadium och mätpunkter utfördelade på strategiska platser på vattenledningsnätet medför att man snabbare kan lokalisera vattenläckor i de fall det läckande vattnet inte kommer upp till markytan. Miljönyttan är likvärdig mot punkt 3. Utökad och förbättrad flödesmätning har under 2014 utförts enligt följande: Uppgradering Finja pumpstation med styr- och övervakningsutrustning som säkrare och snabbare upptäcker läckage på tryckavloppsledning. Ombyggnad av före detta tryckstegringsstation till mätpunkt för dricksvatten på Köpmannagatan i Hästveda. Uppgradering Röke vattenverk med förbättrat styr- och övervakningsystem och flödesmätarutrustning. Förnyelse övervakningssystem på Tormestorps tryckstegringsstation. Förnyelse övervakningssystem på Bjärnums tryckstegringsstation. 5. Åtgärder med syfte att motverka bräddning av orenat spillvatten till recipient Bräddning av orenat spillvatten inträffar då spillvattenledningsnät eller spillvattenpumpstationer som är belastat av ovidkommande vatten drabbas av otillräcklig kapacitet, eller då annan driftsstörning inträffar så att spillvattnet inte kan avledas mot reningsverk. Bräddning av orenat spillvatten innebär att nedströms liggande recipient förorenas och om upprepade bräddningar sker till samma recipient kan denna drabbas av övergödning. Följande projekt har under 2014 genomförts för att minska risken för bräddning av orenat spillvatten: Förnyelse av en pumpstation och utförande av ny en ny pumpstation i samband med omläggning VA-ledningar Bergendahls. Nya pumpstationer har effektivare och bättre styr- och övervakning, samt utförande av dubbla tryckavloppsledningar vilket innebär att bräddningar av orenat spillvatten inte behöver ske i samband med reparation av framtida tryckavloppsläckor. Den större av pumpstationerna förseddes med reservkraftaggregat för att säkra drift vid framtida strömavbrott. 24

25 Förnyelse tryckavloppsledning Finja pumpstation. Dels har förnyelse motverkat framtida avloppsläckor, vilket tidigare inträffat vid upprepade tillfällen på aktuell tryckavloppsledning. Dessutom skedde förnyelsen med dubbla tryckavloppsledningar innebärande att bräddningar av orenat spillvatten inte behöver ske i samband med reparation av framtida tryckavloppsläckor. Uppgradering Finja pumpstation där styr- och övervakningsystem förbättrats för att snabbare och mer effektivt upptäcka och mäta eventuella bräddningar av orenat spillvatten. Uppgradering Bjärnums pumpstation. Avser främst byte av pumpar som är mer lätthanterade att byta och reparera vid sidan om förbättrad driftssäkerhet. Förnyelse inkommande ledning Ballingslövs pumpstation. Tidigare ledning hade stort inläckage innebärande att pumpstationen hade svårigheter att hantera allt inkommande vatten vid hög nederbörd samtidigt med höga nivåer i den näraliggande Almaån. Förnyad och avsevärt mycket tätare inloppsledning har minskat belastningen vid sådana tillfällen. 6. Investeringar syftande till minskad energianvändning Följande investering som slutfördes under 2014 hade som ett av syftena att minimera energiförbrukningen: Omläggning VA-ledningar Bergendahls där duplicering av tryckavloppsledning gett förbättrad driftsekonomi och lägre elförbrukning för pumpar. Vid förnyelse av tryckavloppsledning vid Finja pumpstation duplicerades tryckavloppsledning vilket gett förbättrad driftsekonomi och lägre elförbrukning för pumpar. Omkoppling rötkammare på Sösdala reningsverk. Då avloppslam från Sösdala reningsverk rötas i Hässleholm i stället för lokalt i Sösdala sker rötning mer effektivt samtidigt som utvunnen biogas nyttjas för elproduktion på Hässleholms reningsverk. Omkoppling på Sösdala reningsverk innebär även minskad energiförbrukning av slampumpningen på verket. Uppgradering Röke vattenverk har gett mer energieffektiv trycksättning av dricksvattnet. Uppgradering Bjärnums pumpstation innebär mer energieffektiv pumpning av spillvattnet från Bjärnum. Förnyelse inkommande spillvattenledning Ballingslövs pumsptation. Avsevärd mindre mängd inläckande ovidkommande vatten innebär minskad energiåtgång vid pumpning. 7. Investeringar med syfte att skydda grundvattentäkt. Under 2014 avslutades projektet med att utföra ny dagvattenledning för avledning dagvatten från bostadsområde i Röinge, riksväg 23 och GC-tunnel, så att aktuellt dagvatten avleds ut ur vattenskyddsområde för Ignaberga, istället för som tidigare, infiltrera ner till grundvattnet inom vattenskyddsområdet. 25

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK 2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT 2014 HÄSTVEDA AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-17 /PÅN Orginaldokument:K:\HLM-VA\VA-verk\LAB\Rapporter\Miljörapporter\MR2014\Indd-orginal2014\MR-HÄS2014\MR-HÄS2014.indd

Läs mer

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad Torekovs avloppsreningsverk Båstad Miljörapport 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 Organisation... 3 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde... 4 Torekov avloppsreningsverk... 4 Ledningsnät...

Läs mer

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Miljörapport 2014 1 (31) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2013-006 Sida 1/21 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk

miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK LJUSDALS KOMMUN Ljusdal Vatten AB 2015-05-10 Tillståndsansökan Projektnummer 15201 Sida 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk (1080-50-012) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Tågarps avloppsreningsverk Svalöv

Tågarps avloppsreningsverk Svalöv Tågarps avloppsreningsverk Svalöv Miljörapport 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 5 Verksamhetsområde... 5 Tågarps avloppsreningsverk...

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

PM Smedjeholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd

PM Smedjeholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd Uppdrag Datum Smedjeholms avloppsreningsverk 2015-05-25 PM Smedjeholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd ERAN Miljökonsult AB Erik Ander ERAN Miljökonsult AB Tel 046-29 36 20 Mob 070-57

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002 MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken Gryaab 2002 Avser: Avloppsreningsverket RYAVERKET och Slamavvattningsanläggning och bergrumsanläggning vid SYRHÅLA Gryaab Rapport 2003:1 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Slutredovisning till Länsstyrelsen i Dalarnas län - september 2011 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: 1293-60-001 2014-03-31 MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar

Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar 1(34) Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar Gryaab Rapport 2010:7 Ann Mattsson Jan Mattsson 2(34) Gryaab svarar för avloppsvattenreningen inom regionen. Bolaget ägs av Ale, Göteborg,

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken 2005

Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2006:1 Peter Robinsson 2006-03-15 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

2014-06-30. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. VA-plan. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling 2014-06-30. Sid 1

2014-06-30. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. VA-plan. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling 2014-06-30. Sid 1 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling Sid 1 VA-planeringen i VA-planeringen (VA står för vatten och avlopp) omfattar hela kommunen, såväl större och

Läs mer

Årsredovisning 2003. för ett renare hav

Årsredovisning 2003. för ett renare hav Årsredovisning 2003 för ett renare hav 2 FOTO: TORE HAGMAN / NATURFOTOGRAFERNA Årsredovisning 2003 Gryaab AB Postadress: Karl IX:s väg 418 34 Göteborg Organisationsnr: 55 61 37-2177 Bankgironr: 617-5400

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer