Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen"

Transkript

1 Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER KARLSTAD Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken 10 Box 385, Karlstad Telefon Telefax Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Högskoleingenjör Telefon direkt

2 INNEHÅLL 1 Allmänna förutsättningar LOKALISERING GÄLLANDE TILLSTÅND 6 2 Befintligt reningsverk BEFINTLIG DIMENSIONERING PROCESSBESKRIVNING MEKANISKT STEG BIOLOGISKT STEG KEMISKT STEG SLAMBEHANDLING REJEKTVATTEN 7 3 Ledningsnät BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN BRÄDDKONTROLL PÅ LEDNINGSNÄTET GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH ÅTGÄRDER 8 4 Utförda och planerade åtgärder UTFÖRDA ÅTGÄRDER PLANERADE ÅTGÄRDER KVÄVEUTBYGGNAD FÄLLNINGSKEMIKALIE ÖVRIG RENOVERING BEHANDLING AV SLAM 10 5 Nuvarande belastning och reningsresultat ANORDNINGAR FÖR FLÖDESMÄTNING OCH PROVTAGNING INKOMMANDE PE-BELASTNING INDUSTRIANSLUTNING OCH LAKVATTEN MAXIMAL GENOMSNITTLIG VECKOBELASTNING AVLOPPSVATTENMÄNGDER INKOMMANDE FÖRORENINGSHALTER INKOMMANDE FÖRORENINGSMÄNGDER SLAMMÄNGDER/SLAMKVALITET RENINGSRESULTAT UTGÅENDE HALTER UTGÅENDE MÄNGDER 16 2 (20)

3 5.10 BRÄDDNINGAR BRÄDDNING FRÅN RENINGSVERKET BRÄDDNING FRÅN LEDNINGSNÄTET 17 6 Recipient UTSLÄPPSPUNKT UTSLÄPPTA FÖRORENINGSMÄNGDER FRÅN RENINGSVERKET RECIPIENTKONTROLL 17 7 Prognos för framtida belastningar SAMMANFATTNING AV NUVARANDE BELASTNING PROGNOSFÖRUTSÄTTNINGAR ANSLUTEN FOLKMÄNGD/INDUSTRIER AVLOPPSVATTENMÄNGDER FÖRORENINGSMÄNGDER DIMENSIONERANDE OCH AKTUELLA BELASTNINGAR FRAMTIDA DIMENSIONERING 19 8 Förslag till åtgärder LEDNINGSNÄTET RENINGSVERKET 20 9 Förväntade reningsresultat och recipientbelastningar20 10 Kontrollprogram 20 Bilagor 1. Processchema 2. Ledningsnät 3. Plan för ombyggnad 3 (20)

4 Sammanfattning Säffle avloppsreningsverk är dimensionerat för pe och har idag ett bra reningsresultat med avseende på utgående medelhalter av BOD 7 och totalfosfor. Verket är uppbyggt för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Utsläppspunkten från Säffle reningsverk ligger i det tillrinningsområde som avvattnas till havs- och kustområden från norska gränsen i väster till Norrtälje kommun i öster. Naturvårdsverkets bedömning, baserat på uppgifter om kväveutsläpp och retention för år 2006, är att utsläppen av kväve från Säffle reningsverk till nämnda havs- och kustområden bidrar till föroreningen av detta område i sådan omfattning att begränsningsvärdena i 6 i förordning SNFS 1994:7 ska tillämpas på det aktuella reningsverket. Säffle avloppsreningsverk återfinns i Naturvårdsverkets bilaga över avloppsreningsverk som ska ha kväverening och inte uppfyller direktivets krav. På grund av det ökade kvävekravet krävs en ombyggnation av verket. Då Säffles avloppsreningsverk redan idag har låga kvävehalter ut till recipient krävs dock inte så stora byggnationer. Verket har dessutom volymer att tillgå till en kväveprocess vilket underlättar vid upprustning av verket. Utgångspunkten för kväveutbyggnad är att i framtiden kunna driva processen så att kvävehalter under 15 mg N/l uppnås som årsmedelvärde i utgående vatten. 4 (20)

5 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 LOKALISERING Säffle avloppsreningsverk är beläget på fastigheten Säffle 6:18 och ligger ca 2 km söder om tätorten. I Boverkets allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete) anges ett riktvärde för skyddsavstånd på 500 meter till avloppsreningsverk dimensionerande för mindre än personekvivalenter (pe). Den röda cirkeln runt reningsverket i Figur 1 visar en radie på 500 meter från avloppsreningsverket. Strax nordväst om reningsverket ligger en ridskola och norrut är ett gymnasium beläget. Förutom de två ovan nämnda är det mest industrilokaler runt avloppsreningsverket. Avloppsreningsverk Figur 1: Säffle reningsverk och recipient Byälven. Radie med 500 meters omkrets kring verket är markerad röd. 5 (20)

6 1.2 GÄLLANDE TILLSTÅND Länsstyrelsen lämnade i beslut Säffle kommun tillstånd enligt miljöskyddslagen för utsläpp av avloppsvatten till Byälven. Idag har verket tillstånd för pe. Utsläppsvillkoren enligt tillstånd är som gränsvärden 15 mg/l BOD 7 och 0,5 mg/l totalfosfor, beräknade som medelvärden för kalenderår. Som riktvärden får resthalterna ej överstiga 15 mg/l BOD 7, 70 mg/l CODCr och 0,5 mg/l totalfosfor mätt som kvartalsmedelvärden. I Länsstyrelsens tillståndsbeslut daterat senareläggs frågan om slutliga åtgärder och villkor rörande reduktionen av kväve i avloppsvattnet. Dock åläggs kommunen att utreda möjligheterna att åstadkomma 50 % reduktion av kvävet alternativt reducera halten till 15 mg/l i utgående vatten. En utredning gjordes efter detta åläggande, daterad Diskussioner med Länsstyrelsen i Värmland med utredningen som bakgrund ledde till en dispens, daterad BEFINTLIGT RENINGSVERK Säffle avloppsreningsverk har varit i drift sedan 1970 och är uppbyggt för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Verket byggdes om 1981 och energieffektiviserades Reningsverket renar avloppsvatten från Säffle och Värmlandsbro tätorter. Ny ventilation och värmeanläggning har installerats under året BEFINTLIG DIMENSIONERING Antal pe: Flöden Q S +Q D m 3 /d Qdim 435 m 3 /h 2 Qdim 870 m 3 /h Belastning BOD 7 (70 g/p,d) P-tot (3 g/p,d) 1050 kg/d 45 kg/d 2.2 PROCESSBESKRIVNING Se processchema bilaga MEKANISKT STEG Inkommande avloppsvatten passerar först ett maskinrensat galler. Gallret avskiljer grövre föroreningar som sedan tvättas i renstvätt och transporteras i en skruvpress till en container. Efter gallret leds vattnet in i ett sandfång där sanden avskiljs. Sanden tvättas sedan i en sandtvätt. Eventuell olja fångas upp och luftas i det luftade sandfånget. En regnvattenbassäng finns placerad intill sandfånget, dit bräddning sker vid höga flöden. 6 (20)

7 2.2.2 BIOLOGISKT STEG Från sandfånget leds vattnet i en kanal till biostegets luftningsbassäng där nedbrytning av organiskt material sker. Syretillförseln sker med två celpoxluftare. Luftarna är kolonnluftare. Från luftningsbassängen passerar vattnet via överströmningsrör till biostegets sedimenteringsbassäng. Bassängen är försedd med tolv tandade skibordsrännor. Det sedimenterade slammet skrapas med en slamskrapa till slamfickor. Från slamfickorna pumpas slammet som returslam till luftningsbassängen. Överskottsslam pumpas till förtjockaren/slamschakt. Returslamspumpningen och överskottsslamspumpningen regleras tidsstyrt. Flytslam leds till vippränna och vidare till slamschaktet KEMISKT STEG Från mellansedimenteringsbassängens skibordsrännor leds vattnet via en kanal till en pumpgrop. Med en snäckpump lyfts vattnet från pumpbrunnen till kemiska stegets flockningsbassäng. I detta steg tillsätter man fällningskemikalien AVR, ca 100 g/m 3 vatten. I flockningsbassängen finns tre stycken grindomrörare. Vattnet leds via tretton tandade ränna till en sidoplacerad kanal. I bassängen finns två parallella linsskrapor som transporterar det sedimenterade kemslammet till slamfickor i inloppsänden. Kemslammet pumpas till förtjockaren/slamschaktet SLAMBEHANDLING Överskottsslam och kemslam från slutsedimenteringen pumpas till en slamförtjockare/slamschakt. I förtjockaren finns en dränkbar pump för dekantering och en dränkbar pump för pumpning av slam till stabiliseringen. Slamstabiliseringsbassängen är försedd med ett bottenluftarsystem och en omrörare. Slammet stabiliseras med släckt kalk, ca 7 kg/m 3 slam, innan det sedan avvattnas i centrifug. Slammet körs sedan till Östby där det används till täckning av deponi REJEKTVATTEN Rejektvattnet från centrifugen och dekantatet från förtjockaren överförs direkt till inkommande och behandlas på nytt i reningsverket. 3 LEDNINGSNÄT 3.1 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Ledningsnätet inom Säffle kommun är delvis utbyggt med duplicerat system med skilda ledningar för spillvatten och dagvatten. Antalet pumpstationer för spillvatten är 21 stycken, se bilaga 2, karta över ledningsnätet. 7 (20)

8 3.2 BRÄDDKONTROLL PÅ LEDNINGSNÄTET Under ett antal år på 90 talet undersöktes bräddningsfrekvens på olika delar av ledningsnätet. Det konstaterades att Återslöps pumpstation stod för 90 % av bräddningen på nätet. Bräddning registreras och mäts kontinuerligt i denna pumpstation. Bräddning sker endast vid extremt höga flöden. 3.3 GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH ÅTGÄRDER Under åren har kontinuerlig sanering av ledningsnätet skett. En sammanställning av utförda åtgärder visas i Tabell 1. Tabell 1: Utförda åtgärder på ledningsnätet i Säffle år År Sträcka Åtgärd Längd (meter) Orsak* 2009 Floragatan-Villagatan Omläggning 177 ÅP Sveavägen etapp 2 Omläggning 80 ÅP Bryggerigatan Omläggning 70 Ö 2008 Timmergatan- Omläggning 230 ÅP Annelundvägen Sveavägen Omläggning 65 ÅP 2007 Annelundsvägen Relining 150 Annelund Omläggning 340 Linnévägen Omläggning 75 Stadshusparken Relining 100 Tegnérhallen Omläggning Kv Skrivaren och del av Degermossg Omläggning 150 ÅP 2005 Brotorp, V-bro Nyläggning 650 ÅP Norrlandsvägen Omläggning 60 ÅP * ÅP = Enligt åtgärdsprogam, Ö = Övrigt 4 UTFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER 4.1 UTFÖRDA ÅTGÄRDER Ny ventilation med värmeanläggning har installerats under året Ny centrifug för avvattning av slam kommer tas i drift våren (20)

9 4.2 PLANERADE ÅTGÄRDER KVÄVEUTBYGGNAD Säffle kommun har i en utredning, Kväveutredning , undersökt olika möjligheter till kväverening på avloppsreningsverket. Flera alternativ studerades och det alternativ som ansågs vara bäst lämpat för Säffles avloppsreningsverk är att reducera kvävet i rejektet från centrifugen samt dekantatet från förtjockare. De övriga alternativen som behandlades i utredningen var biologisk fosforreduktion, full kväverening i en SBR och full kväverening med aktiv slam. Rejekt och dekantat är de vatten som extraheras ur slammet då det avvattnas respektive förtjockas i processen. Att behandla en delström såsom rejektet har fördelar i ett verk som Säffles. Detta beror på att avloppsvattnet som kommer in till reningsverket är mycket utspätt pga påverkan av ovidkommande vatten och nederbörd. I inkommande avloppsvatten är totalkvävehalten i genomsnitt 18 mg/l och i rejektvattnet 260 mg/l. Kvävehalten i rejektvattnet kommer från 9 stickprov som togs hösten 2009, och i inkommande avloppsvatten har ett medelvärde beräknats på 24 dygnsprover tagna Dekantatet har liksom rejektet ett koncentrerat kväveinnehåll på ca 100 mg/l. Då man renar kväve i en delström behöver man inte behandla hela avloppsflödet, vilket ger minskade energikostnader. Att behandla hela avloppsflödet är mycket kostsamt då stora mängder syre krävs för att kvävereduktionen ska fungera. De tre övriga alternativen, full kväverening i SBR, biologisk fosforreduktion och full kväverening i aktiv slam bygger på att hela avloppsvattenmängden behandlas. Då Säffles vatten är så utspätt vore dessa alternativ onödigt energikrävande. Rening av rejektvatten görs på många reningsverk i en SBR-anläggning (Satsvis Biologisk Rening) vilket även är aktuellt i Säffle reningsverk. För denna typ av rening krävs en utjämningsvolym för rejektvattnet/dekantat samt en reaktor där processerna sker. Kolkälla behöver troligen tillsättas rejektet, tex i form av metanol. Även en phhöjning kan behöva göras för att få en gynnsam miljö för kvävebakterierna. Cykeln i en SBR-reaktor kan beskrivas enligt följande faser: 1. Inpumpning 2. Omrörning anoxisk fas 3. Luftning aerob fas 4. Sedimentering 5. Dekantering En hel cykel i reaktorn varar i ca 4-6 h. Längst tid tar luftningsfasen. Med en SBR kan man rena upp till % av kvävet i rejekt och dekantat. Vid Säffle avloppsreningsverk körs centrifugen 7 dagar per vecka, vilket ger ett rejektvattenflöde på 50 m 3 /d. Räknar man med en reduktion av kvävet på 80% kan man 9 (20)

10 rena ca 2,7 ton kväve per år. Detta skulle göra ca 1 mg/l i utgående avloppsvatten med nuvarande flödesbelastning. Renar man dessutom dekantatet, som kommer från att man förtjockar slammet, kan man reducera kvävet ytterliggare 0,5 mg/l i utgående vatten. Detta är teoretiska siffror från en utredning. Det krävs en fullskalekörning av processen för att se hur mycket man verkligen kan reducera. Säffle reningsverk är inte fullbelastat idag och har därmed volymer tillgängliga för en kväveprocess. En SBR anläggning kräver inte så stora volymer i Säffles avloppsreningsverk, vilket innebär att man förmodligen kan inrymma en kvävereningsprocess i befintliga volymer. Ett alternativ är att använda flockningskammaren som reaktorvolym. I kammaren ska flockningsmedlet bygga flock och koagulera material i vattnet. Idag är den för stor vilket medför en för lång uppehållstid. Tillsätter man istället flockningsmedlet i en ränna så kan volymen användas som SBR reaktor FÄLLNINGSKEMIKALIE Vid en ombyggnation kommer det att utredas om fällningskemikalien, som används idag (AVR), är den mest optimala. Idag finns flytande fällningskemikalier som är mer effektiva och dessutom har en enklare hantering. Säffle arv avser om möjligt efter fällningsförsök att övergå till flytande kemikalie vilket kommer önskas i tillståndet ÖVRIG RENOVERING Inloppsdelen på reningsverket är idag i dåligt skick både vad gäller arbetsmiljömässigt och maskinutrustning. Denna del av verket kommer ses över vid en ombyggnation. Sandfånget bör byggas över för en bättre arbetsmiljö och nya rensgaller ska införskaffas BEHANDLING AV SLAM Slammet kommer att kunna läggas på Östbys deponi som täckning till och med år Säffles kommun undersöker även andra möjligheter för avyttring, som tex transport av slam till biogasanläggning. 5 NUVARANDE BELASTNING OCH RENINGSRESULTAT 5.1 ANORDNINGAR FÖR FLÖDESMÄTNING OCH PROVTAGNING Mätutrustning för kontinuerlig driftövervakning består av flödesmätare, ph- mätare, syrehaltsmätare, nivågivare samt provtagare. Flödesmätning utförs på: a) Behandlat utgående vatten b) Bräddat vatten vid regnvattenbassäng i verket 10 (20)

11 Provuttagning görs av personal på arv. Analyser av BOD 7, COD Cr, P-tot, N-tot, NH 4 -N, ph samt suspenderad substans tas på inkommande och utgående vatten enligt fastställt kontrollprogram. Alla analyser görs på avloppsverkets ackrediterade laboratorium med undantag för slam analyserna. Från och med år 2011 kommer COD analyserna ersättas med TOC analyser. 5.2 INKOMMANDE PE-BELASTNING Säffle avloppsreningsverk renar avloppsvatten från Säffle och Värmlandsbro tätorter. Inkommande pe belastning till verket år 2009 var 5635 pe. Det är den lägsta belastningen Säffle haft under de senaste fem åren. I medel har belastningen legat på 8254 pe under samma år. Idag finns inga indikationer på att Säffle skall få en befolkningsökning eller nyetablering av verksamhet. Den inkommande pe-belastningen redovisas som årsmedelvärden år i Tabell 2. Tabell 2: Inkommande pe-belastning för Säffle avloppsreningsverk År Belastning (pe) var belastningen mycket hög. Man verifierade detta genom en kvalitetssäkring av flödesmätare och provtagningsförfarandet samt analysen av BOD. Man kunde ej utröna vad som förorsakade den ökade belastningen på verket. Anledningen till att anslutningen och BOD belastningen är så låg år 2009 är troligtvis det låga flödet. Erfarenheter från tidigare år är att en biofilm växer till sig i ledningsnätet vid låga flöden och att vattnet som kommer in är extra tunt. Det finns då en risk för hög belastning nästkommande år om flödet drar med sig biofilmen. Arbetet med läckor på ledningsnätet har medfört att avloppsvattenflödet minskat de senaste åren. 5.3 INDUSTRIANSLUTNING OCH LAKVATTEN Industrianslutningen tillverket är i huvudsak sanitäravlopp och ingår i pe ovan. 11 (20)

12 5.4 MAXIMAL GENOMSNITTLIG VECKOBELASTNING Det teoretiska värdet för Säffle är pe, vilket inryms i dagens tillståndsgivande anslutning. 5.5 AVLOPPSVATTENMÄNGDER I tabell 3 redovisas avloppsvattenmängder till Säffle avloppsreningsverk mellan åren Tabell 3: Inkommande flödesbelastning till Säffle reningsverk under Flöde Q tot (m 3 /år) Q medel (m 3 /d) Q max (m 3 /d) Q min (m 3 /d) INKOMMANDE FÖRORENINGSHALTER Inkommande halter till reningsverket i mg/l visas i tabell 4. Samtliga värden representerar årsmedelvärden. Tabell 4: Total inkommande belastning i mg/l till Säffle reningsverk under Parameter (mg/l) BOD COD Cr P-tot 3,1 2,5 3,7 3,0 2,4 N-tot ,1 17,1 Susp. Substans (20)

13 Avloppsvattnet in till verket är tämligen tunt. Alla parametrar ligger lågt vilket tyder på ett utspätt vatten. 5.7 INKOMMANDE FÖRORENINGSMÄNGDER Inkommande avloppsvattens föroreningsbelastning redovisas i tabell 5 för åren Tabell 5: Total inkommande belastning i ton/år till Säffle reningsverk under Parameter (ton/år) BOD COD Cr P-tot 7,2 7,2 10 8,4 4,4 N-tot Susp. Substans I tabell 6 redovisas inkommande medelbelastning åren med avseende på BOD, flöde och fosfor samt procent av dimensionerande. Tabell 6: Inkommande medelbelastning år av BOD, flöde och total fosfor till Säffle reningsverk i förhållande till dimensionerande. Parameter Medel Procent av dimensionerande BOD 7 (ton/år) P-tot (ton/år) Flöde (m 3 /d) 7, BOD ligger på 55% av dimensionerande och totalfosfor på 45%. Det innebär att verket är lågbelastat med avseende på dessa två parametrar. Flödet ligger lite högre på 82%. 13 (20)

14 5.8 SLAMMÄNGDER/SLAMKVALITET Det avskilda slammet stabiliseras med kalk och avvattnas i centrifug. Avvattnat slam körs till Östby deponi för marktäckning. Säffle avloppsreningsverk hanterar även externslam från enskilda avlopp. Externslammet tippas i pumpstation innan avloppsreningsverket. Under åren producerades i medeltal ca 500 ton TS slam per år under reningsprocessen i Säffles avloppsreningsverk (inklusive externslam). Slammängden varierar från 480 till 560 ton TS över åren. Slammet har en TS-halt på % efter centrifugering. Slamanalyser utförs 2 gånger per år. Fler analyser tas om värdena skulle överskrida gränsvärdena. Sammanställningen av slamanalyserna från blandslammet i Tabell 7 visar att slamkvaliteten är genomgående god med metallhalter under gränsvärdena för avloppslam för jordbruksändamål. Tabell 7: Provtagningsresultat för slam från Säffle reningsverk år Parameter Gränsvärde SFS 1998:944 ph 9,9 9,8 9,2 10,4 10,6 TS (%) 27,9 27,5 24,3 23,7 28,5 N-tot P-tot NH 4-N Bly Kadmium Koppar Krom ,65 0,73 0,52 0,49 0, (20)

15 Parameter Gränsvärde SFS 1998:944 Kvicksilver Nickel Zink Nonylfenol PAH PCB Toluen 0,26 0,35 0,26 0,21 0,34 2,5 4,7 5,2 4,2 5,1 4, ,3 3,6 1,6 3,2 4,1 0,82 0,63 0,7 0,67 1,18 0,04 0,023 0,02 0,025 0,04 <0,1 0,14 <0,1 0,43 0, RENINGSRESULTAT UTGÅENDE HALTER Reningsverket i Säffle uppvisar bra reningsresultat. I tabell 8 nedan redovisas utgående medelhalter av BOD 7, COD Cr, totalfosfor, totalkväve, NH 4 -N och suspenderad substans. Utgående mängder i ton/år visas i Tabell 9. Tabell 8: Utgående årsmedel från Säffle reningsverk för år Parameter (mg/l) BOD 7 medel 14 9,3 11 9,5 12,7 COD Cr medel P-tot medel 0,32 0,28 0,38 0,35 0,36 15 (20)

16 N-tot medel 15, ,3 12,8 NH 4-N medel 9,1 8,2 9,4 8,3 9,1 Susp. medel ,5 Kvävehalterna ligger som medeltal åren på 14,4 mg/l. Kvävevillkoret kommer troligtvis att bli 15 mg/l. Vilket innebär att kommunen endast behöver reducera mängden kväve marginellt UTGÅENDE MÄNGDER Tabell 9: Utsläppta föroreningsmängder till recipient under Parameter (ton/år) BOD 7 32,9 27,1 30,8 26,8 23,4 COD Cr 87,1 110,8 111,4 115,5 85,3 P-tot 0,76 0,8 1,1 0,99 0,67 N-tot 36,9 40,5 44,4 36,7 23,7 NH 4-N 21,2 23, ,4 16,9 Susp. 30,3 34, ,3 34, BRÄDDNINGAR BRÄDDNING FRÅN RENINGSVERKET Bräddning från Säffle reningsverk förekommer vid hydraulisk överbelastning samt vid enstaka driftavbrott. Totala mängden bräddningar redovisas i tabell 10. Tabell 10: Bräddningar vid Säffle avloppsverk År Bräddning (m 3 /år) Del av totalt flöde (%) , ,7 16 (20)

17 , , , BRÄDDNING FRÅN LEDNINGSNÄTET Bräddning på nätet sker främst vid Återslöps pumpstation. Vid driftproblem finns det även möjlighet att brädda avloppsvattnet i pumstation, Karl XII, strax innan verket vilket sällan görs, se tabell 11. Tabell 11: Bräddningar på ledningsnätet i Säffle år År Bräddning (m 3 /år) RECIPIENT 6.1 UTSLÄPPSPUNKT Behandlat vatten avleds till Byälven. Koordinaterna för utsläppspunkten i RT90 är syd/nord: och väst/öst: UTSLÄPPTA FÖRORENINGSMÄNGDER FRÅN RENINGSVERKET Utgående föroreningsmängder till recipient i mg/l och ton/år visas i kapitel 5, tabell 7 och tabell RECIPIENTKONTROLL Samordnad recipientkontroll utförs av Byälvens vattenvårdsförbund och redovisas i årsrapport sammanställd av Alcontrol till miljökontor och Va-verk. 17 (20)

18 7 PROGNOS FÖR FRAMTIDA BELASTNINGAR 7.1 SAMMANFATTNING AV NUVARANDE BELASTNING Den nuvarande förorenings- och flödesbelastningen på reningsverket är redovisad och diskuterad i kapitel 5. På basis därav kan den nuvarande medelbelastningen sammanfattas enligt följande. Antalet anslutna pe under perioden var i medeltal cirka 8250 pe. Avloppsvattenmängden redovisad som dygnsmedel för perioden har varit ca 6945 m 3 /dygn. Inkommande föroreningsmängder i medel för perioden : BOD 7 : P-tot: N-tot: 83 kg/d 2,9 kg/d 18,4 kg/d 7.2 PROGNOSFÖRUTSÄTTNINGAR Antalet anslutna beräknat i BOD 7 -belastning till Säffle är i medeltal 8250 pe (årsmedel ). År 2009 uppgick pe-belastningen till ca 5635 pe vilket är 38 % av den dimensionerande pe belastningen. En bibehållen eller minskad befolkning i Säffle kommun är väntad. Reningsverket i Säffle kommer därmed att ha en god kapacitet att behandla inkommande avloppsvatten. Nyetablering av någon större industri är inte planerad i kommunen. 7.3 ANSLUTEN FOLKMÄNGD/INDUSTRIER Den folkmängd som är ansluten uppgår till ca 9330 personer. Industribelastningen är av mindre betydelse för pe-belastningen. Anslutningen av industrier till reningsverket består av sanitäravlopp och ingår i den beräknade pebelastningen. 7.4 AVLOPPSVATTENMÄNGDER Det inkommande flödet till avloppsreningsverket redovisas i avsnitt 5. Variationen i dygnsmedelflöde härrör sig till största delen från påverkan av ovidkommande vatten och nederbörd. Generellt sett hör höga medelflöden samman med stor nederbördsmängd. Översynen och efterföljande åtgärder på ledningsnätet kommer få till följd att mängden ovidkommande vatten sannolikt kommer att minska. 18 (20)

19 7.5 FÖRORENINGSMÄNGDER Ingen ökning när det gäller föroreningsmängderna förväntas. Avloppsreningsverket i Säffle har fungerat bra de senaste åren vilket även provtagningarna visar. Vattnet in till verket är tunt med låga halter av de flesta analysparametrar. 7.6 DIMENSIONERANDE OCH AKTUELLA BELASTNINGAR Jämförelse mellan dimensionerad och aktuell belastning för Säffle avloppsreningsverk redovisas i tabell 12. Tabell 12: Dimensionerande parametrar jämfört med inkommande värden för Säffle avloppsreningsverk. Procent av dimensionerande avser medelvärdena för Dimensionerande Aktuell (2009) Medel ( ) Medel % av dimensionerande Anslutning, pe Flöde, m 3 /d BOD 7, kg/d P-tot, kg/d FRAMTIDA DIMENSIONERING Med hänsyn till pe-belastningen som är i medeltal 8250 pe föreslås att befintlig dimensionering behålls enligt kapitel 2.1. Eftersom anslutningen har legat relativt stabilt under ett antal år och ingen ökning är förväntad, innebär det att Säffle avloppsreningsverk har bra marginal och en god kapacitet att klara den föreslagna dimensioneringen. Kväve saknas i den nuvarande dimensioneringen. Den nya dimensioneringen kommer med kvävekomplettering se ut som följer: Antal pe: Flöden Q S +Q D m 3 /d Qdim 435 m 3 /h 2 Qdim 870 m 3 /h Belastning BOD 7 (70 g/p,d) P-tot (3 g/p,d) Tot N (15 g/p,d) 1050 kg/d 45 kg/d 225 kg/d 19 (20)

20 8 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 8.1 LEDNINGSNÄTET Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över, underhållas, och åtgärdas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av dag- och dränerings vatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Säffle kommun har en utarbetad saneringsplan för detta arbete. 8.2 RENINGSVERKET Det finns idag god kapacitet att behandla inkommande avloppsvatten från Säffle kommun. Flödesbelastningen ligger högre än BOD-, kväve- och fosforbelastningen i pe belastning räknat, vilket beror på inläckage av regnvatten. De åtgärder som föreslås enligt kap 4.2 kan sammanfattas enligt följande. Slamstabiliseringen med kalk kommer helt tas ur drift i framtiden. Den kommer ersättas med någon annan form av luktreducering. Inloppsdelen bör byggas om och optimeras genom att installera nya galler. Man bör också bygga över sandfånget med avseende på förbättrad arbetsmiljö. Mottagning för externslam kommer eventuellt byggas om för att erhålla en bättre hantering. 9 FÖRVÄNTADE RENINGSRESULTAT OCH RECIPIENTBELASTNINGAR Aktuella medelvärden i utgående avloppsvatten för fosfor och BOD 7 är idag godkända vid avloppsreningsverket, vilket även förväntas i framtiden. Medelvärdet av kvävekoncentrationen är strax under 15 mg/l och utsläpp till recipient i medeltal ca 36 ton N/år mellan åren Exakt hur mycket kväve som kommer reduceras visar sig vid i drifttagande av anläggningen. Förväntad reduktion med 1,5-2 mg N/ l ger ca 3,8-5 ton reducerat kväve per år. 10 KONTROLLPROGRAM För verksamheten finns idag ett kontrollprogram fastställt år I detta ingår ett provtagningsprogram som regelbundet ses över. Förslag till nytt kontrollprogram kommer att tas fram med anledning av kvävekravet. Den recipientprovtagning som Byälvens vattenvårdsförbund gör kommer även i fortsättningen utföras. 20 (20)

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun UPPDRAGSNUMMER 1335759 SAMRÅDSHANDLING KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB Karlstad VA-system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (23) Sweco Sweco Environment AB Veronica Hjelm Kanikenäsbanken

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Gruppövningar 2016-08-29 Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Exempel på en genomgång av processfunktionen vid ett avloppsreningsverk på 5500 pe VA-Konsulten Magnus Aronsson

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Kommun:

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Strömsberg avloppsreningsverk (1080-50-017) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Ombyggnation av Hamburgsunds ARV

Ombyggnation av Hamburgsunds ARV Ombyggnation av Hamburgsunds ARV Underlag för samråd 2014-10-03 (reviderat 2015-02-23) Hamburgsunds ARV 1 av 50 2015-02-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Inledning... 4 3 Bakgrund

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 2014-06-30 Reviderad: 2015-03-28 Planskiss reningsverk Bräcke Hede 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Avloppsnätet Avloppsnätet i Lund är till största delen, 90 %, byggt som duplikatsystem. Det betyder att spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. De återstående tio

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD FÖR OM- OCH NYBYGGNATION PROGRAM 1. Bakgrund 2. Lokaliseringsalternativ 3. Lägesbeskrivning 4. Utformning av reningsverket, idag och i framtiden 5. Planförhållanden,

Läs mer

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk År 2012 Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk 2012 1 (11) Innehållsförteckning Grunddel för år 2012... 2 1 Uppgifter om anläggningen...

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MUNKFORS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 1335612 SWECO VIAK Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad Telefon 054-14 17 00 Telefax 054-14 17 01 Uppdrag 1335612;

Läs mer

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsreningsanläggning Avloppsreningsanläggningen består av processanläggningen i Utanbergsvallarna samt infiltrationsanläggningen i

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 5 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas?

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 001-180320 e-post: anders@miljoinvest.se web: www.miljoinvest.se Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? En utredning av förutsättningarna

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

ERNEMARS AVLOPPSRENINGSVERK

ERNEMARS AVLOPPSRENINGSVERK ERNEMARS AVLOPPSRENINGSVERK Samrådsunderlag Treatcon AB Kalmar den 14e september 2012 Rev. 3e oktober 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND sida 4 2. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER sida 5 2.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren/sökanden

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner Östgöta slamslamträff 2017-03-07 Provtagning av sspillvatten i Östgöta kommuner Syftet med provtagningen Ta reda på vad ett vanligt spillvatten innehåller Hur mycket en bidrar med när det gäller fosfor,

Läs mer

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2013 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN VAREKILS ARV Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 3. SENAST GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 5 5. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN...

Läs mer

Actiflo. - för bibehållen sjövattenmiljö

Actiflo. - för bibehållen sjövattenmiljö Actiflo - för bibehållen sjövattenmiljö BRÄDDVATTENRENING I Karlskoga utgörs hela 20 procent av spillvattennätet av kombinerade ledningar. Det vill säga att spillvatten (avlopp) och dagvatten (regnvatten

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter - LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Miljöenheten 25 Nr 22 Sammanfattning Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning av utsläppsrelaterade uppgifter

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21)

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21) VA-HANTERING RÖRUM 5:24 Utredning Malmö Uppdragsnummer 3830995 SWECO Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 VATTENFÖRSÖRJNING...

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vattenoch markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från

Läs mer

Miljörapport 2012 Reningsverk

Miljörapport 2012 Reningsverk Miljörapport 2012 Reningsverk Alberga Bälgviken Hällberga Näshulta Ärla Tegelviken skola Eskilstuna Energi och Miljö Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem.se

Läs mer

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Johanna Blomberg VA-chef, Haninge kommun 2016-10-04 1 Berätta om vår resa om Fors vara eller inte vara 2003 2023 Ämne 2016-10-04 2 HANINGE

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

" # $#! % & ' ( * '+,,-

 # $#! % & ' ( * '+,,- ! " # #! % ' ( ) * '+,,- #! 1 !""!#!#%# ' ) % ' ' % ' ' ' ' )./1 2 ) 3 #).+)4 1.#51 #5! 4!4 ' )! #5 / 6 ' ' / / 2 / % ) / 4 #4 ' ) ' ) %##'()* '+,#%# -.%#*'#%#... 2 -.-/... 2 -. 1... 2 -.2!... 3.*%'!3

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK LJUSDALS KOMMUN Ljusdal Vatten AB 2015-05-10 Tillståndsansökan Projektnummer 15201 Sida 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

PM Ängelholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd

PM Ängelholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd PM Ängelholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd 2013-10-18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning KILENE AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2007-01-15 I Innehållsförteckning

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

LIA1. CV-Rapport Bilaga - Reningsverk

LIA1. CV-Rapport Bilaga - Reningsverk LIA1 CV-Rapport Bilaga - Reningsverk Jimmy Wallin 2016 1 Innehåll för bilaga: Reningsverk FRÄMBY... 3 GRUVVATTENRENINGEN... 3 KOMMUNALA AVLOPPSVATTENRENINGEN... 4 Utförande (Processchema)... 4 Den mekaniska

Läs mer

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Bramstorp avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Textdel. Miljörapport år 2008. Avloppsreningsverket i Edsbyn

Textdel. Miljörapport år 2008. Avloppsreningsverket i Edsbyn Textdel Miljörapport år 2008 Avloppsreningsverket i Edsbyn Sida 1 (10) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Verksamhetsbeskrivning...3 2.1 Kontaktpersoner...3 2.2 Anläggningsbeskrivning...3 2.3

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 1 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Dals-Eds kommun. Teknisk beskrivning av. Brattesta avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois

Dals-Eds kommun. Teknisk beskrivning av. Brattesta avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois Dals-Eds kommun Teknisk beskrivning av Dals-Eds kommun 1 av 27 2016-02-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR... 4 3 METOD FÖR BERÄKNINGAR... 5 4 ANSLUTNING OCH FLÖDEN IDAG OCH I FRAMTIDEN... 6

Läs mer

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden?

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Jonathan Mattsson 1, Ann Mattsson 2, Fredrik Davidsson 2 1 Stadens Vatten LTU 2 GRYAAB Avloppsvatten som informationskälla

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 2 TEXTDEL 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 2 TEXTDEL 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 GRUNDDEL 3 1.1 Administrativa uppgifter 3 2 TEXTDEL 4 2.1 Gällande föreskrifter 4 2.1.1 Tillståndsbeslut 4 2.1.2 Kommentarer 4 2.1.3 Övriga beslut 5 2.1.4 Kontrollprogram 5

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe 2013-07-23 2013-07-23 Tillsyn vid avloppsreningsverk, 200-2000 pe. Avloppsreningsverk med mellan 200-2000 anslutna pe. Reningsverk av denna storlek uppvisar

Läs mer

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK -KONTROLL AV INKOMMANDE OCH UTGÅENDE AVLOPPSVATTEN

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK -KONTROLL AV INKOMMANDE OCH UTGÅENDE AVLOPPSVATTEN FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER B. VERKSAMHETSBESKRIVNING C. GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNING D. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Bromma avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Stockholms första avloppsreningsverk Bromma avloppsreningsverk består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby. De ligger utefter Drottningholmsvägen

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLSTÅNDSANSÖKAN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 Innehåll 1 INLEDNING 5 1.1 Administrativa uppgifter 5 1.2 Bakgrund 5 1.3 Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (11) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Strängnäs reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-008 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND,

ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, NOVEMBER 2008 S. Morling SWECO ENVIRONMENT AB, Box 34044, 100 26 STOCKHOLM, stig.morling@sweco.se ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, NOVEMBER 2008 Behandling av lakvatten Själv blandar jag

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (9) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Mariefreds reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-005 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Textdel. Miljörapport år 2008. Avloppsreningsverket i Alfta

Textdel. Miljörapport år 2008. Avloppsreningsverket i Alfta Textdel Miljörapport år 2008 Avloppsreningsverket i Alfta Sida 1 (10) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Verksamhetsbeskrivning...3 2.1 Kontaktpersoner...3 2.2 Anläggningsbeskrivning...3 2.3 Avloppsvattenbehandling...4

Läs mer

1 Verksamhetsbeskrivning

1 Verksamhetsbeskrivning Innehållsförteckning textdel 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation... 2 1.2 Verksamhetsområde... 2 1.3 Avloppsvattenrening... 2 1.4 Dimensionering... 2 1.5 Slambehandling... 2 1.6 Kemikaliehantering...

Läs mer

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering Stockholms framtida avloppsrening MB 3980-15 Komplettering Bilaga 5 Tekniska och ekonomiska förutsättningar för andra begränsningsvärden Stockholm 2016-02-05 PROMEMORIA Till: Avdelning Nacka Tingsrätt

Läs mer