1 Verksamhetsbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Verksamhetsbeskrivning"

Transkript

1 Innehållsförteckning textdel 1 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsområde Avloppsvattenrening Dimensionering Slambehandling Kemikaliehantering Ledningsnät och bräddning Nyanslutningar Nederbörd Verksamhetens påverkan på miljön Luft och klimat Buller Gällande föreskrifter och beslut Tillståndsbeslut Villkor i tillståndsbeslutet Tillståndsmyndighet enligt miljöbalken Naturvårdsverkets föreskrifter Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:14) om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse Kungörelse (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket Kontrollprogram Kommunens/företagets beaktande av hänsynsreglerna Kunskapskravet Bästa möjliga teknik (BAT) Natur, mark och vattenmiljö Lokaliseringsprincipen Hushållning med råvaror och energi Produktvalsprincipen Ansvar för att avhjälpa skada Drifts- och produktionsförhållanden samt kontrollresultat under året Produktion Bränsleförbrukning Råvaror och kemiska ämnen Avfall Driftstörningar av betydelse Reningseffekt och tillgänglighet Uppfyllande villkor Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Förändring av verksamheten sedan förra året Utsläppskontroll Statusklassning för recipient Utsläppspunkt Utförda åtgärder under året Bilaga 1: Anslutning och belastning Bilaga 2: Utsläppskontroll vatten Bilaga 3: Bräddning Bilaga 4: Totala utsläpp till vatten Bilaga 5: Slam Bilaga 6: Avfall, kemikalier och energihushållning Bilaga 7: Villkorsuppföljning Bilaga 8: Beräkningar Bilaga 9: Karta över verksamhetsområde Morgongåva Bilaga 10: Karta över verksamhetsområde Vittinge... 23

2 Textdel MILJÖRAPPORT för år: 2013 Anläggningens (platsens) namn: Morgongåva Reningsverk, N E Anläggningens (plats-) nummer: Kommun: Heby 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Organisation VA-verksamheten sorterar under enheten VA- och Avfall och för denna enhet är Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor ansvarig. Ytterst ansvarig för VA-verksamheten är dock kommunfullmäktige. Reningsverket är bemannat vardagar mellan 07:00-16:00, övrig tid beredskap. 1.2 Verksamhetsområde Anslutna orter är Morgongåva och Vittinge. Karta över verksamhetsområdena finns i bilaga 9 och Avloppsvattenrening Reningsmetoder: Mekanisk rening med roterande silar och försedimentering. Rens transporteras till avfallsstation och vidare till förbränning. Råslammet tas till slamhanteringen. Biologisk rening med biorotor och mellansedimentering. Slam från mellansedimenteringen blandas med råslammet. Kemisk rening med dosering av fällningskemikalie och slutsedimentering. Det renade vattnet passerar en flödesmätare. Ifall bräddning förekommer finns en klorkontaktbassäng som det bräddade vattnet, inom 2 h, kan pumpas genom innan det pumpas ut i recipienten. (För en mer utförlig processbeskrivning hänvisas till anläggningens driftsinstruktion). 1.4 Dimensionering Tabell 1 visar hur avloppsreningsverket i Morgongåva är dimensionerat. Tabell 1. Dimensionering för avloppsreningsverket i Morgongåva. Enhet Dimensionering Personekvivalenter pe 3000 Flöde m 3 /d 1800 Biokemisk syreförbrukning, BOD 7 kg/d 240 Fosfor kg/d Slambehandling Externslam från orten körs till Heby reningsverk. Efter tillsats av polymer avvattnas primär-, bio- och kemslammet på plats i en slamavvattnare. Slutprodukten transporteras till VAFAB:s anläggning i Isätra för kompostering. 2

3 1.6 Kemikaliehantering Fällningskemikalie, Pax XL 100. Levereras med tankbil och förvaras i en 15 m 3 glasfibertank. Kemikalien doseras med doseringspump. Superfloc C-1596 Levereras i 210 kg fat och doseras med doseringspump. 1.7 Ledningsnät och bräddning Kartor över ledningsnätet finns i bilagorna 9 och 10, och information om bräddning från reningsverk, ledningsnät samt pumpstationer finns i bilaga Nyanslutningar Inga nyanslutningar under Nederbörd Konventionell nederbördsmätare finns placerad vid reningsverket Verksamhetens påverkan på miljön Från Morgongåva avloppsreningsverk släpps mekaniskt, biologiskt och kemiskt behandlat avloppsvatten ut till recipienten Ramsjön. Sjön avvattnas av Grimlebäcken som rinner ihop med två andra bäckar och bildar Skattmansöån, ett biflöde till Örsundaån som i sin tur har sitt utlopp i Mälaren. Mälaren mynnar slutligen ut i Östersjön och tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt. Avloppsvattnet behandlas för att minska utsläppen av föroreningar som kan orsaka övergödning, igenväxning, syrebrist och andra negativa miljöeffekter i recipienten. Den yttre miljön kan påverkas negativt om funktionerna i de olika anläggningsdelarna inte fungerar tillfredsställande. Det är utsläpp av renat, delbehandlat och bräddat avloppsvatten av fosfor, organiskt material (mäts som BOD 7) och kväve som i huvudsak kan påverka vattenmiljön i Ramsjön. Fosfor stimulerar algtillväxt medan BOD 7 och kvävefraktionen ammonium förbrukar syre i Ramsjön. Ammonium övergår till viss del till ammoniak som kan utgöra risker för många fiskarter och vissa bottenlevande organismer då gifteffekter kan förekomma. Mängden ammoniak beror bland annat på ph-värde och vattentemperatur. För att övervaka tillståndet i Ramsjön utförs årlig recipientkontroll, vilken utförs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) fr.o.m Externslam från orten körs till Heby reningsverk. Som restprodukt vid avloppsreningsverket produceras avloppsslam. Under året har totalt 203 ton slam producerats med en genomsnittlig TS-halt på 21,0 %, vilket genererar 43 ton TS. Det avvattnade slammet har komposterats av VAFAB vid deras anläggning i Isätra Luft och klimat Luktproblem förekommer i ringa omfattning Buller Inga bullerkällor av större betydelse finns vid reningsverket. 3

4 2 Gällande föreskrifter och beslut 2.1 Tillståndsbeslut Länsstyrelsen beslutade om fortsatt tillstånd för reningsverket i Morgongåva Villkor i tillståndsbeslutet 1. Avloppsvattnet skall behandlas i en reningsanläggning för biologisk och kemisk rening, utförd och driven i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen angivit i ansökningshandlingar eller i övrigt åtagit sig, dock med beaktande av undantag som efterföljande villkor kan föranleda. Kommentar: Verksamheten bedrivs i enlighet med vad kommunen åtagit sig. 2. Reningsanläggningen ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med teknisktekonomiskt rimliga insatser. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får normalt ej överstiga 15 mg BOD 7 och 0,5 mg fosfor per liter vatten. Kommentar: Årsmedel: 3,7 mg BOD 7/l och 0,22 mg P tot/l 3. Det utbyggda reningsverket skall tas i drift senast 1 januari 1984 och vara intrimmat senast den 1 mars Kommentar: Reningsverket är i drift. 4. Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillståndet i recipienten jämte journalföring och rapportering av resultaten ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med naturvårdsverkets allmänna råd rörande utsläppskontroll vid kommunala avloppsanläggningar. Nuvarande kontrollprogram som fastställts av länsstyrelsen 1993 skall gälla tillsvidare. Kommentar: Checklistor för den dagliga driften har tagits fram under Driftinstruktioner kommer att ses över under Driftstörningar av betydelse för reningsresultatet skall omedelbart rapporteras till länsstyrelsen och hälsovårdsnämnden. Kommentar: Inga driftstörningar av betydelse har förekommit under Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att reningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur drift skall samråd ske med länsstyrelsen, som får föreskriva nödvändiga åtgärder. Hälsovårdsnämnden skall underrättas. Kommentar: Reningsverket har inte tagits ur drift under Reningsverket ska vara förberett för desinficering av utgående vatten. Desinficering skall företas i den omfattning som hälsovårdsnämnden bestämmer. Kommentar: Möjlighet till desinficering finns. 8. Slammet från reningsverket skall omhändertas på sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Använda deponerings- och-/eller lagringsplatser för slam skall vara godkända av länsstyrelsen, såvida inte prövning skett i annan ordning enligt miljöskyddslagstiftning. Kommentar: Inga olägenheter uppkommer i slamhanteringen. 4

5 9. Bräddning av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten vid reningsverket eller avloppspumpstationen före reningsverket skall mätas och registreras. Kommentar: Ingen bräddning har förekommit vid reningsverket under Vid inloppspumpstationen har det bräddat ca m 3 under ca 83 timmar (uppskattade värden). 10. Avloppsledningsnätet skall fortlöpande överses, underhållas och åtgärdas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Kommentar: Inget förnyelsearbete har gjorts på ledningsnätet under Buller från anläggningen skall begränsas så att verksamheten ej ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 50 db (A) dagtid (kl ), 45 db (A) kvällstid (18-22) och 40 db (A) nattetid (kl ) utomhus vid närmaste bostäder. Kommentar: Inga olägenheter till följd av buller förekommer. 12. Om verksamheten orsakar besvärande lukt i omgivningen skall åtgärder vidtas i samråd med hälsovårdsnämnden. Kommentar: Inga luktproblem förekommer. 2.2 Tillståndsmyndighet enligt miljöbalken Bygg- och miljöenheten för Sala-Heby kommuner. 2.3 Naturvårdsverkets föreskrifter Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport (4 7) ska en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att efterleva Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1992:2, NFS 2001:11, NFS 2002:26 samt NFS 2002:28 göras. Av dessa är det endast de två första som berör avloppsreningsverksamhet och kommentarer till dessa föreskrifter presenteras nedan Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:14) om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse Utsläppskontroll sker enligt kontrollprogrammet (se avsnitt 2.5), som är en del av verksamhetsutövarens egenkontroll Enligt kontrollprogrammet provtas och analyseras följande parametrar regelbundet: Avloppsvatten och slam Analyser avloppsvatten Analyser avloppsslam Behandlad vattenmängd samt producerad mängs slam. Biologisk syreförbrukning (BOD 7), totalfosfor (tot-p) samt totalkväve (tot-n) i inkommande och utgående. Dessutom analyseras kemisk syreförbrukning (COD) samt ammoniumkväve (NH 4-N) i utgående avloppsvatten. Slamegenskaper; Torrsubstanshalt (TS), glödförlust, glödrest, ph samt kalkverkan (CaO). Slamkvalitet; Totalfosfor (tot-p), kalcium (Ca), kalium (K), magnesium (mg), kjeldahlkväve (omräknas till totalkväve, tot-n), ammoniumkväve (NH 4-N), bly (Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), Kvicksilver (Hg), Nickel (Ni), silver (Ag) samt zink (Zn). Organiska föreningar; 4-nonylfenol, polyklorerade bifenyler (PCB, 7 st) samt polyaromatiska kolväter (PAH, 6 st). 5

6 Inkommande vatten analyseras genom ett dygnsprov per månad och utgående vatten analyseras genom två dygnsprov per månad. Analys av slam görs två gånger per år genom samlingsprov (av veckoprov). Tidpunkten för provtagningarna framgår av ett årligt provtagningsschema som upprättas inför varje nytt år Kungörelse (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket Avloppsslam från Morgongåva avloppsreningsverk har inte använts inom jordbruket sedan Kontrollprogram Kontrollprogrammet reviderades under Kommunens/företagets beaktande av hänsynsreglerna Kunskapskravet Kommunen har egen erfarenhet av den aktuella verksamheten och har även tagit del av andra kommuners erfarenhet när det gäller motsvarande verksamheter. Kommunen uppdaterar sig kontinuerligt inom områdena VA-teknik, ändrade metoder, krav och miljökonsekvenser Bästa möjliga teknik (BAT) 3 Tekniken som används vid reningsverket beskrivs i stycket Avloppsvattenrening (1.3) Natur, mark och vattenmiljö Utsläpp har skett till mottagande recipient som är Ramsjön och recipientkontroll utförs, sedan , av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Lokaliseringsprincipen 4 Vid val av lämplig lokalisering har hänsyn tagits till de störningar som verksamheten kan medföra för omgivningen. Avloppsreningsverket ligger avskiljt från närmsta bostadsbebyggelse Hushållning med råvaror och energi 5 Syftet med verksamheten är att rena avloppsvatten bl.a. från organiskt material och fosfor. Slammet från Heby reningsverk transporteras idag till VAFAB där det komposteras och används som täckmassor och återställningsmaterial på avfallsupplaget. Det utreds dock om det går att hitta en mer kretsloppsanpassad lösning för avloppsslammet. Under 2013 har en energiutredning gjorts för att hitta vilka delar av verksamheten som drar mest energi, vilket visade sig vara ventilation och uppvärmning. Nyckeltalet för energiförbrukning per ansluten låg under 2013 på 178 kwh/pe, detta är det högsta nyckeltalet bland kommunens fyra större reningsverk Produktvalsprincipen 6 De kemiska produkter som används i verksamheten är valda med produktvalsprincipen i åtanke för att medföra minsta möjliga risk för miljön kombinerat med största möjliga miljövinst för verksamheten. 6

7 2.5.6 Ansvar för att avhjälpa skada 8 Kommunen har ansvaret att åtgärda de skador eller olägenheter som eventuellt skulle uppstå till följd av verksamheten. Ingen skada eller olägenhet har dock uppstått till följd av avloppsreningsverksamheten. 7

8 3 Drifts- och produktionsförhållanden samt kontrollresultat under året 3.1 Produktion Under året har m 3 avloppsvatten renats vid anläggningen. Mer detaljerad information kring belastning och flöden finns i bilaga Bränsleförbrukning El används för uppvärmning av lokaler samt för drift av pumpar, sil, m.m. Förbrukningen under 2013 var 214 MWh (bilaga 6). 3.3 Råvaror och kemiska ämnen I tabell 2 redovisas de kemiska produkter och ämnen som använts vid avloppsreningsverket i Morgongåva. De kemiska produkterna redovisas även i bilaga 6. Tabell 2. Förteckning över använda kemiska produkter och ämnen. Produkt Sammansättning Användning Utsläpp till Pax XL 100 Aluminiumhydroxiklorid Kemisk fällning Superfloc C1596 Smörjoljor/ fetter Polyakrylamid Slamavvattning Vatten/ slam Slam/ rejekt Miljöinformation Använd mängd (ton) Kemira 27,8 Petroleumprodukter Underhåll 0, Avfall Totalt 203 ton avvattnat slam, med en genomsnittlig TS-halt på 21,0 %, har körts till VAFAB s anläggning i Isätra för kompostering. Totalt 2,8 ton grovrens inkom till reningsverket under året och togs om hand som hushålssopor. Uppgifter om grovrens redovisas även i bilaga Driftstörningar av betydelse Inga. 3.6 Reningseffekt och tillgänglighet Totalfosfor 92 % BOD 7 95 % Totalkväve 27 % Tillgänglighet 100 % 8

9 Detaljer kring halterna i inkommande och utgående vatten återfinns i bilaga 2 och uppgifter om totala utsläpp från reningsverket återfinns i bilaga Uppfyllande villkor Gällande villkor för resthalterna av BOD 7 och totalfosfor har uppfyllts. 3.8 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Periodisk besiktning av lyftanordningar. 3.9 Förändring av verksamheten sedan förra året Inga Utsläppskontroll Mät- och provtagningsutrustning har fungerat tillfredsställande under året. Provtagnings- och provhanteringskedjan har kvalitetssäkrats tillsammans med SLU och Eurofins Statusklassning för recipient Ammoniumhalten i Ramsjön har under året varierat mellan 9 och 1429 mg/l för ytvatten och mellan 14 och 2224 mg/l för bottenvatten. Totalfosforn har varierat mellan 43 och 228 för ytvatten och mellan 41 och 238 mg/l för bottenvatten. Höga toppar tyder på påverkan från avlopp. Eftersom Ramsjön är för liten för att räknas som en vattenförekomst finns ingen statusklassning i VISS. Däremot finns det statusklassning för Skattmansöån som Grimlebäcken går ihop med, Grimlebäcken är den bäck som avvattnar Ramsjön. För att få en uppfattning om recipientens status beskrivs därför Svartmansöåns statusklassning. Skattmansöåns ekologiska status är måttlig, kemisk status (exkl. kvicksilver) är god och kemisk status (inkl. kvicksilver) är uppnår ej god. Enligt riskbedömningen finns en risk att god ekologisk status inte uppnås till 2015 samt att god ekologisk och kemisk status inte uppnås till Informationen är hämtad från och gäller för följande del av Skattmansöån: 9

10 För statusklassningsen av ekologisk status är den utslagsgivande kvalitetsfaktorn Påväxt kiselalger, ett mått på övergödning, som klassar vattendragets status till måttlig. Klassningen påverkas också av att konduktivitet och morfologiskt tillstånd har otillfredsställande eller dålig status. Dålig statusklassning för både övergödning och hydromorfologisk påverkan bidrar också till klassningen. Gamla elfiskedata och bottenfaunaundersökningar vägs inte in i bedömningen. Bedömningen för den kemiska statusklassningen (inkl. kvicksilver) har god tillförlitlighet och grundas på att kvicksilverhalten i fisk anses överskrida gränsvärdet för biota på 20 μg/kg (EG:s ramdirektiv för vatten 2008/105/EG samt 2013/39/EU), vilket gäller för samtliga vattenförekomster i Sverige. Mätdata för övriga av vattendirektivets prioriterade ämnen saknas och underlaget behöver kompletteras med avseende på detta Utsläppspunkt Renat avloppsvatten tillförs Ramsjön från Morgongåva avloppsreningsverk. Koordinaterna för utsläppspunkten är N , E Ramsjön är en liten sjö vars omgivningar, förutom själva samhället, främst utgörs av mark med blandskog. Utloppet från sjön, Grimlebäcken, rinner cirka 3 km nedströms Ramsjön ihop med två andra bäckar till Skattmansöån. Grimlebäckens och norra Skattmansöåns närmaste omgivningar utgörs av åkermark. Skattmansöån tillförs förutom vatten från omgivande åkermark även vatten från Vittingeområdet och från skogsområden i norr Utförda åtgärder under året Tillsyn av inspektör från Bygg- och Miljöenheten. Inplantering av mört i december, för att minska förekomsten av mygg vid slutsedimenteringen. 10

11 Bilaga 1: Anslutning och belastning Kommun Avloppsreningsverk Anslutning till verket Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (p) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (p) Heby Morgongåva Medel Max Max gvb Totalt antal personekvivalenter (pe) beräknat utifrån BOD-belastning i inkommande vatten (70 g/person, dygn) (Beräkningar i bilaga 8) - därav från industri (pe) 0 - därav externbelastning (uppskattad antal pe) 0 - mottagning av slam från enskilda 0 avloppsanläggningar (m 3 ) - slam från industri 0 - slam från andra avloppsreningsverk ange ev. förbehandling Förbehandling: mekanisk, biologisk, kemisk fällning pe Dimensionering (pe eller BOD 7 (kg/d)) För turistort (antal pe) 0 - Högsäsong 0 - Lågsäsong 0 Inkommande vattenflöde till verket, årsvärden Medelflöde (m 3 /h) 31 Medelflöde (m 3 /d) 753 Maximalt flöde (m 3 /d) 2300 Minimalt flöde (m 3 /d) 480 Årsflöde (m 3 /år) Debiterat flöde (m 3 /år) Tillskottsvatten* (m 3 /år) Tillskottsvattnets andel av det totala flödet (%) 63 Utgående vattenflöde från verket, årsvärden Medelflöde (m 3 /h) 31 Medelflöde (m 3 /d) 753 Maximalt flöde (m 3 /d) 2300 Minimalt flöde (m 3 /d) 480 Årsflöde (m 3 /år) Dimensionerande flöde Q dim (m 3 /h) 75 *Tillskottsvatten = Behandlad volym vatten - Debiterad volym vatten

12 Bilaga 2: Utsläppskontroll vatten Metod för beräkning av medelvärde, halt och mängd finns bilaga 8 Inkommande vatten, årsvärden* Medelvärde Maxvärde Mängd (ton/år) inkl Mängd (ton/år) exkl bidrag Typ av och antal prov (maxdygn) bidrag från rejekt från rejekt (dp, vp, annat) mg/l kg/d mg/l kg/d BOD Dp, 6 st CODCr TOC P-tot 1,3 1,9 4,2 3,4 0,7 Dp, 6 st N-tot ,9 Dp, 6 st NH4-N Ange om mängd från rejekt är beräknad eller grundad på provtagning. Ingår rejektvatten i provtagning på inkommande vatten? Ja Nej X Utgående vatten, årsvärden* Medelvärde Maxvärde (maxdygn) Mängd (ton/år) Reduktion (%) Typ av och antal prov (dp, vp, annat) mg/l kg/d mg/l kg/d BOD7 3,7 2,7 9 4,5 1,0 95 Dp, 12 st CODCr ,4 Dp, 12 st TOC Dp, 12 st P-tot 0,2 0,2 0,4 0,5 0,06 92 Dp, 12 st N-tot ,1 27 Dp, 12 st NH 4-N ,9 Dp, 12 st SS Metaller Ingående vatten, årsvärden Medelvärde Maxvärde (maxdygn) Mängd (kg/år) Typ av och antal prov (dp, vp, annat) mg/l kg/d mg/l kg/d Provtagning har ej utförts. Hg Vi bedömer att det Cd inte finns den typ av Pb industrier som bidrar Cu till att metaller finns i Zn avloppsvattnet. Cr Ni Utgående vatten, årsvärden Medelvärde Maxvärde (maxdygn) mg/l kg/d mg/l kg/d Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni Al Mängd (kg/år) Fe Vid mindre än värden (t ex <0,1) skall halva värdet användas vid beräkning. Typ av och antal prov (dp, vp, annat) * representerade analyssvaret för inkommande vatten värden för utgående vatten, varför ingen analys från detta datum tagits med vid beräkningarna. 12

13 Bilaga 3: Bräddning Bräddat vatten vid reningsverket Antal Antal h Antal m 3 Orsak bräddningar Kvartal 1 Med behandling 0 Utan behandling 0 Kvartal 2 Med behandling 0 Utan behandling 0 Kvartal 3 Med behandling 0 Utan behandling 0 Kvartal 4 Med behandling 0 Utan behandling 0 Summa 0 Typ av behandling av bräddat vatten Total bräddad volym pga drifthaveri (m 3 /år) 0 Total bräddad volym pga hydraulisk överbelastning (m 3 /år) 0 Bräddad volym i % av totala årsflödet 0 Föroreningsmängder, bräddning vid reningsverket Medelvärde (mg/l) Maxvärde (mg/l) (maxdygn) Total mängd (ton/år) BOD7 CODCr P-tot N-tot NH4-N Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni Medelvärde (mg/l) Maxvärde (mg/l) (maxdygn) Total mängd (kg/år) Kontinuerlig mätning och registrering av bräddflöde Ja X Nej Flödesproportionell provtagning Ja Nej X Tidsproportionell provtagning Ja X Nej Bilaga 3 fortsätter på nästa sida 13

14 Forts. bilaga 3 Bräddat vatten på ledningsnät och pumpstationer Total volym (m 3 /år) 0 Volym p.g.a. drifthaveri (m 3 /år) 0 Volym p.g.a hydraulisk överbelastning 0 (m 3 /år) Uppskattade föroreningsmängder, bräddning på ledningsnät och pumpstationer Total mängd (ton/år) BOD7 CODCr P-tot N-tot NH4-N Total mängd (kg/år) Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni För bedömning av eventuella utsläpp från ledningsnätet bör samma föroreningshalter som uppmätts i samband med bräddning i reningsverket vid aktuellt tillfälle kunna användas, om inte annat underlag för bedömning finns. Specifikation, bräddning på ledningsnät och pumpstationer (ange alla pumpstationer och bräddpunkter även om de inte bräddat) Bräddningspunkt Kontrollmetod (se nedan) Recipient Frekvens (ggr/år) Antal timmar (tim) Volym (m 3 /år) Orsak (drifthaveri el. överbelastning) PST IP 2d Överbelastning PST Strandvägen 2a 0 PST Fågelsången 2a 0 PST Brunkullen 2a 0 PST Tjusarvägen 2a 0 PST Norrgården 2a 0 PST Ösby 2a 0 PST Brunnsätra 2a 0 PST Gamla landsvägen 2a 0 PST Tjusarvägen PST ej i drift 0 Ind PST Smedstorpet Privat 0 Kontrollmetoder, 1) inte alls, 2a) uppskattning med flytkropp, 2b) uppskattning med maxnivågivare, 2c) uppskattning med frekvensgivare, 2d) uppskattning med frekvens+varaktighet 3)flödesmätning, 4) beräkning av pumpad mängd, 5) beräkning med flödesmodell 14

15 Bilaga 4: Totala utsläpp till vatten Utsläpp från reningsverket, inklusive bräddning vid reningsverket Ton/år BOD 7 1,0 COD 6,4 P-tot 0,06 N-tot 5,1 NH4-N 2,9 Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni 15

16 Bilaga 5: Slam Årsvärden Medelvärde (mg/kg TS) Maxvärde (mg/kg TS) Mängd (kg/år) Typ av och antal prov (stickprov, samlingsprov, månad, kvartal, år) Hg 0,12 0,12 0,005 Samlingsprov 2 ggr/år Cd 0,54 0,56 0,02 Samlingsprov 2 ggr/år Pb ,68 Samlingsprov 2 ggr/år Cu ,4 Samlingsprov 2 ggr/år Zn Samlingsprov 2 ggr/år Cr ,73 Samlingsprov 2 ggr/år Ni ,47 Samlingsprov 2 ggr/år Ag 1,2 1,2 0,05 Samlingsprov 2 ggr/år N-tot Samlingsprov 2 ggr/år P-tot Samlingsprov 2 ggr/år P-HCl Samlingsprov, 1 g/år P-Al Samlingsprov, 1 g/år As 2,8 2,8 0,12 Samlingsprov, 1 g/år Au 0,5 0,5 0,02 Samlingsprov, 1 g/år B ,1 Samlingsprov, 1 g/år Ba ,0 Samlingsprov, 1 g/år Be 0,63 0,63 0,03 Samlingsprov, 1 g/år Bi 2,2 2,2 0,09 Samlingsprov, 1 g/år Ce ,43 Samlingsprov, 1 g/år Co 2,7 2,7 0,12 Samlingsprov, 1 g/år Cs 0,55 0,55 0,02 Samlingsprov, 1 g/år Dy 0,7 0,7 0,03 Samlingsprov, 1 g/år Er 0,41 0,41 0,02 Samlingsprov, 1 g/år Eu 0,16 0,16 0,007 Samlingsprov, 1 g/år Ga 9,0 9,0 0,38 Samlingsprov, 1 g/år Gd 1,0 1,0 0,04 Samlingsprov, 1 g/år Ge 1,1 1,1 0,05 Samlingsprov, 1 g/år Hf 0,46 0,46 0,02 Samlingsprov, 1 g/år Ho 0,14 0,14 0,006 Samlingsprov, 1 g/år In 0,11 0,11 0,005 Samlingsprov, 1 g/år Ir 0,50 0,50 0,02 Samlingsprov, 1 g/år La 7,0 7,0 0,30 Samlingsprov, 1 g/år Li 0,1 0,1 0,004 Samlingsprov, 1 g/år Lu 0,057 0,057 0,002 Samlingsprov, 1 g/år Mn 0,0066 0,0066 0,0003 Samlingsprov, 1 g/år Mo 9,9 9,9 0,42 Samlingsprov, 1 g/år Nb 1,4 1,4 0,06 Samlingsprov, 1 g/år Nd 5,6 5,6 0,24 Samlingsprov, 1 g/år Pd 0,50 0,50 0,02 Samlingsprov, 1 g/år Pr 1,5 1,5 0,06 Samlingsprov, 1 g/år Pt 0,50 0,50 0,02 Samlingsprov, 1 g/år Rb ,43 Samlingsprov, 1 g/år Re 0,50 0,50 0,02 Samlingsprov, 1 g/år Rh 0,50 0,50 0,02 Samlingsprov, 1 g/år Ru 0,50 0,50 0,02 Samlingsprov, 1 g/år Sb 9,9 9,9 0,42 Samlingsprov, 1 g/år 16

17 Forts. bilaga 5 Sc 1,1 1,1 0,05 Samlingsprov, 1 g/år Se 5,0 5,0 0,21 Samlingsprov, 1 g/år Sm 0,96 0,96 0,04 Samlingsprov, 1 g/år Sn ,51 Samlingsprov, 1 g/år Sr ,6 Samlingsprov, 1 g/år Ta 0,09 0,09 0,004 Samlingsprov, 1 g/år Tb 0,13 0,13 0,006 Samlingsprov, 1 g/år Te 2,5 2,5 0,11 Samlingsprov, 1 g/år Th 1,5 1,5 0,06 Samlingsprov, 1 g/år Ti 0,062 0,062 0,003 Samlingsprov, 1 g/år Tl 0,5 0,5 0,02 Samlingsprov, 1 g/år Tm 0,058 0,058 0,002 Samlingsprov, 1 g/år U ,68 Samlingsprov, 1 g/år V ,81 Samlingsprov, 1 g/år W 0,9 0,9 0,04 Samlingsprov, 1 g/år Y 4,8 4,8 0,20 Samlingsprov, 1 g/år Yb 0,38 0,38 0,02 Samlingsprov, 1 g/år Zr ,81 Samlingsprov, 1 g/år Toluen PCB, summa (7 st) 0,022 0,026 0,001 Samlingsprov 2 ggr/år PAH, summa (6 st) 0,27 0,27 0,01 Samlingsprov 2 ggr/år Nonylfenol 6,5 8,4 0,28 Samlingsprov 2 ggr/år Vid summering av mindre än värden (t ex <0,1) skall halva värdet användas vid beräkning. OBS! Har andra parametrar analyserats t ex PBDE, Sb, Au, Br, W etc? Ange parameter och resultat ovan. Bifoga analysprotokoll över samtliga analyser. Redovisa om det är stickprov eller samlingsprov. Slammängder Producerad mängd 203 (ton/år) Mängd TS totalt 43 (ton TS/år) TS-halt (%) 21,0 Volym (m 3 /år) Mängd (ton TS/år) TS-halt (%) Externslammängd till vattenfas (vattenfas=inkommande arv eller på ledningsnät) Externslammängd till slambehandling från enskilda avloppsanläggningar från andra reningsverk från andra verksamheter, t ex slam från fiskberedningsindustri

18 Forts. bilaga 5 Lagrat slam Volym (m³) Mängd (ton TS) Årets början 0 0 Årets slut 0 0 Lagrets kapacitet 0 0 Behandling Rötning Ja Nej X Mängd (ton TS/år) Kompostering Ja X Nej 43 Vassbäddar el. liknande Ja Nej X Annat Ja Nej X Ja Nej Sluthantering Åkermark Ja Nej X Energigröda Ja Nej X Energiskog Ja Nej X Täckning deponi Ja X Nej 43 Övrig markanvändning Ja Nej X Deponering Ja Nej X Till annat reningsverk Ja Nej X om ja vilket: Förs register över åkermark där slam sprids? Ja Nej vem för register: Annat 18

19 Bilaga 6: Avfall, kemikalier och energihushållning Avfall Typ EWC-kod Ursprung Mängd (kg) Slutbehandling Rens Förbränning Sand Kemikalier Typ Mängd (ton/år) Fällning Pax XL ,8 Slambehandling Superfloc C1596 1,0 Tillförsel av tungmetaller genom dosering av fällningskemikalier As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Sb Se Zi Tillförd mängd* (g) <56 <1,1 <2, <0,08 8,3 <5,6 <2,8 <14 25 Tillförd mängd* (mg/kg TS) <1,3 <0,03 <0,07 0,65 0,26 <0,002 0,20 <0,13 <0,07 <0,33 0,59 Energihushållning Förbrukad mängd energi (MWh/år) 214 Nyckeltal energiförbrukning (kwh/pe) 107 Bränsletyp Förbrukning (ton) Fjärrvärme (MWh/år) 0 Eldningsolja 1, MK 3 0 Gasproduktion Ja Nej X Mängd prod. gas/år (m 3 ) Gasens energiinnehåll (kwh/m 3 ) Facklad mängd (m 3 /år) Användning av gasen Uppvärmning annat: Har energibesparande åtgärder gjorts under året? Ja Nej X *Tillförd mängd är beräknad utifrån uppgifter i produktinformationen för fällningskemikalien. 19

20 Bilaga 7: Villkorsuppföljning (För endast in de års-, kvartals- och månadsmedelvärden som regleras i beslutet.) Årsmedelvärden Kvartalsmedelvärden P-tot BOD N-tot NH4-N mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 0,22 3,7 P-tot BOD N-tot NH4-N Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Månadsmedelvärden Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % P-tot BOD N-tot NH4-N mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 20

21 Bilaga 8: Beräkningar Beräkningar av halter och mängder m.m. på inkommande och utgående vatten görs enligt nedan. Då det förekommit halter angivna som <X mg/l har halva den angivna halten använts i beräkningarna. Vid beräkning av medelhalter (mg/l) skall hänsyn tas till flödet, d.v.s. medelhalterna skall vara flödesvägda enligt följande formel: (ekvation 1) C = uppmätt halt vid respektive provtagningstillfälle (mg/l) Q = uppmätt flöde vid respektive provtagningstillfälle (m³) n = provtagningstillfälle Vid beräkning av dygnsmedelvärde för belastning, total belastning i ton per år samt reduktion används följande formler: M = belastning vid respektive mättillfälle (kg/dygn) n = antal mättillfällen (ekvation 2) (ekvation 3) R = reduktion (%) vid respektive mättillfälle n = antal mättillfällen Belastning (antal pe) beräknas enligt följande formel: BOD 7 = Dygnsmedelvärdet för BOD 7(kg/d) Maximal genomsnittlig veckobelastning vb = veckobelastning Q = uppmätt flöde för dygn n (m 3 /d) C = uppmätt koncentration för dygn n (mg/l) n = 1,2,,7 (ekvation 4) (ekvation 5) (ekvation 6) (ekvation 7) 21

22 Bilaga 9: Karta över verksamhetsområde Morgongåva 22

23 Bilaga 10: Karta över verksamhetsområde Vittinge 23

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Kommun:

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

1 Verksamhetsbeskrivning

1 Verksamhetsbeskrivning Innehållsförteckning textdel 1 Verksamhetsbeskrivning... 1 1.1 Organisation... 1 1.2 Verksamhetsområde... 1 1.3 Avloppsvattenrening... 1 1.4 Dimensionering... 1 1.5 Slambehandling... 1 1.6 Kemikaliehantering...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Tärnsjö avloppsreningsverk

Miljörapport för Tärnsjö avloppsreningsverk Miljörapport för Tärnsjö avloppsreningsverk 2015 MILJÖRAPPORT enligt Miljöbalken Tärnsjö avloppsreningsverk 0331-50-003 2015 Miljörapporten fastställd Heby 2016-03-24 Lena Gustafsson Chef för VA-enheten

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 2 (23) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

Miljörapport Skene avloppsreningsverk 2014 Innehållsförteckning

Miljörapport Skene avloppsreningsverk 2014 Innehållsförteckning Miljörapport Skene avloppsreningsverk 2014 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... 3 1 Verksamhetsbeskrivning... 5 1.1Organisation... 5 1.2Verksamhetsområde... 5 1.3Avloppsvattenrening... 5 1.4Beskrivning

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2013 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN VAREKILS ARV Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 3. SENAST GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 5 5. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN...

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

Miljörapport. Skene avloppsreningsverk

Miljörapport. Skene avloppsreningsverk Miljörapport 2009 Skene avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter 1 2 Verksamhetsbeskrivning 3 2.1Avloppsvattenrening 3 2.2Beskrivning av styr- och driftövervakning 4 2.3Slambehandling

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

Miljörapport 2012 Reningsverk

Miljörapport 2012 Reningsverk Miljörapport 2012 Reningsverk Alberga Bälgviken Hällberga Näshulta Ärla Tegelviken skola Eskilstuna Energi och Miljö Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem.se

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 1 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vattenoch markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Strömsberg avloppsreningsverk (1080-50-017) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Digital GIS maps Östra Göinge. Östra Göinge Kommun, 2012

Digital GIS maps Östra Göinge. Östra Göinge Kommun, 2012 Digital GIS maps Östra Göinge Östra Göinge Kommun, 2012 Slamdatabasen Spårhunden Slamanvändning Östra Göinge kommun 20122 Innehållsförteckning 1. Översiktkarta över användning av slam från Östra Göinge

Läs mer

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Gruppövningar 2016-08-29 Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Exempel på en genomgång av processfunktionen vid ett avloppsreningsverk på 5500 pe VA-Konsulten Magnus Aronsson

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2014 Björklinge avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2014 Björklinge avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2014 Björklinge avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2007.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2007. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2007. GRUNDDEL... 2 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 ORGANISATION... 3 1.2 ANSLUTNING... 3 1.3 AVLOPPSVATTENRENING... 4 1.4 SLAMBEHANDLING... 4 1.5 KEMIKALIEHANTERING/AVFALLSHANTERING...

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Vår referens: Mikael Stjärnfelt Tel: (0)18-528 621 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2015-966 Beslut: MB-2016-54 24.2.2016 Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk År 2012 Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk 2012 1 (11) Innehållsförteckning Grunddel för år 2012... 2 1 Uppgifter om anläggningen...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 2 TEXTDEL 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 2 TEXTDEL 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 GRUNDDEL 3 1.1 Administrativa uppgifter 3 2 TEXTDEL 4 2.1 Gällande föreskrifter 4 2.1.1 Tillståndsbeslut 4 2.1.2 Kommentarer 4 2.1.3 Övriga beslut 5 2.1.4 Kontrollprogram 5

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Länk till anläggningens hemsida:

MILJÖRAPPORT. Länk till anläggningens hemsida: MILJÖRAPPORT Grunddel För Floby avloppsreningsverk(1499-1160) år: 2012 version: 2 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Falköpings kommun Organisationsnummer: 212000-1744 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Miljörapport. Kungsängens reningsverk 2011.

Miljörapport. Kungsängens reningsverk 2011. Miljörapport. Kungsängens reningsverk 2011. Innehåll Grunddel... 3 1 Verksamhetsbeskrivning... 4 1.1 ORGANISATION... 4 1.2 ANSLUTNING... 4 1.3 AVLOPPSVATTENRENING... 6 1.4 SLAMBEHANDLING... 7 1.5 KEMIKALIE-

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas?

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 001-180320 e-post: anders@miljoinvest.se web: www.miljoinvest.se Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? En utredning av förutsättningarna

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK -KONTROLL AV INKOMMANDE OCH UTGÅENDE AVLOPPSVATTEN

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK -KONTROLL AV INKOMMANDE OCH UTGÅENDE AVLOPPSVATTEN FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER B. VERKSAMHETSBESKRIVNING C. GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNING D. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Läs mer

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter - LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Miljöenheten 25 Nr 22 Sammanfattning Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning av utsläppsrelaterade uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Ängstorps avloppsreningsverk

Ängstorps avloppsreningsverk LBVA 2016/0032 Ängstorps avloppsreningsverk Laholms kommun Miljörapport 2015 Miljörapport för år 2015 Textdel Verksamhetsutövare Namn Laholms kommun Anläggningens namn Ängstorps avloppsreningsverk Fastighetsbeteckning

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer