HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT (12) MR 2013 för Hargshamn ARV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV"

Transkript

1 HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT (12)

2 1. GRUNDDEL Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde Industrier och andra anslutna verksamheter Dimensionering Avloppsbehandling Slambehandling Kemikaliehantering Ledningsnät och pumpstationer Driftövervakning Påverkan på miljön och människors hälsa Utsläpp till vatten Utsläpp till luft Buller Kemikalier Energi- och bränsleförbrukning Tillstånd/dispens och försiktighetsmått Anmälningsärenden beslutade under året Andra gällande beslut Tillsynsmyndighet Tillståndsgiven och faktisk produktion Gällande försiktighetsmått med kommentarer Naturvårdsverkets föreskrifter Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar Producerade vattenmängder Inkommande föroreningsbelastning Utsläpp av behandlat avloppsvatten Utsläpp av obehandlat avloppsvatten från avloppsreningsverket, ledningsnätet och pumpstationer Recipient kontroll Kemikalie- och energiförbrukning Avfall och restprodukter Transporter Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner Driftstörningar och åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott mm Driftsstörningar Genomförda och planerade förbättringar på avloppsreningsverket Akuta och planerade åtgärder på ledningsnätet och pumpstationer Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Ersättning av kemiska produkter mm Åtgärder för att minska avfallsmängder från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar (12)

3 Anläggningsnamn HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK Anläggningsnummer Rapporteringsår GRUNDDEL Miljörapport för år: 2013 Uppgifter om anläggningen Anläggningsnamn: Hargshamn avloppsreningsverk Kontaktperson: Paul Lindgren, tfn Kommun: Östhammars kommun Ort där anläggningen finns: Hargshamn Fastighetsbeteckning Hargshamn 4:3 Huvudbransch: Övriga branschkoder: Kod för farliga ämnen: Kod för avgifter: Datum för tillstånd: (Anmälan ) Tillståndsgivande myndighet: Länsstyrelsen i Uppsala län Samhällsbyggnadsnämnden Tillsynsmyndighet: Östhammars kommun Miljöledningssystem: Nej X, koord anläggningen Y, koord anläggningen Uppgifter om huvudmannen Huvudman: Östhammars kommun Organisationsnummer: Gatuadress: Stångörsgatan 10 Postnummer: Ort: Östhammar Telefonnummer: (12)

4 2. Verksamhetsbeskrivning 2.1. Verksamhetsområde Hargshamn reningsverk omhändertar spillvatten från Hargshamn tätort Industrier och andra anslutna verksamheter Anslutna till VA-systemet i Hargshamn är förutom hushåll och handel följande verksamheter: små industrier, restaurang. Tabell 2.1. Anslutning Anläggning Antal anslutna Vattenverk 275 Reningsverk 280 Industri Uppskattad belastning (pe) Total industriell belastning Dimensionering Reningsverket är dimensionerat för följande belastning: Tabell 2.2. Dimensionering Parameter Mängd* Personekvivalenter 600 pe Flöde Q dim : 20 m 3 /d Q max :40 m 3 /h** BOD 7 48 kg/d P tot 2,4 kg/d * Uppgifter från: Skötsel- driftinstruktion K-Konsult; Avloppsverk i Hargshamn; ** Verket klarar att rena avloppsvatten för flöden som överstiger Q dim under korta perioder Avloppsbehandling Avloppsbehandlingen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Inkommande avloppsvatten silas först genom ett maskinrensat galler för borttagande av grövre partiklar (rens). Efter avvattning transporteras renset till Väddika avfallsanläggning för vidare transport till Uppsala för förbränning. Efter att vattnet passerat gallret leds det till ett sandfång och därefter till den biologiska reningen som sker enligt aktivslammetoden. I luftningsbassängen blandas vattnet med aktivt slam (mikroorganismer) och syresätts genom inblåsning av luft. Därefter leds vattnet till mellansedimenteringsbassängen för avskiljning av det biologiska slammet. Därifrån pumpas största delen av slammet tillbaka till luftningsbassängen. En mindre del slam (överskottsslam) pumpas till en slamoxideringsbassäng och sedan till slamlager. Efter den biologiska behandlingen leds avloppsvattnet till det kemiska reningssteget bestående av flockningsbassänger och en slutsedimenteringsbassäng. Flockningssteget består av en bassäng för snabbinblandning av fällningskemikalien följt av två bassänger 4(12)

5 med möjlighet till flockningsomrörning med luftinblåsning för utveckling av flockar som därefter får sedimentera i slutsedimenteringsbassängen. Det i slutsedimenteringsbassängen avskilda kemiska slammet pumpas till slamoxideringsbassängen eller till luftningsbassängen. Efter slutsedimenteringen leds avloppsvattnet ut i Hargsviken. Mätning av spillvattenflödet sker på inkommande vatten i ett V-format s.k. Thomsonskibord med en tryckgivare Slambehandling Flytslam och fett som avskiljs i sedimenteringsbassängerna, leds tillbaka till inloppspumpgropen. Det biologiska överskottsslammet pumpas tillsammans med det kemiska slammet till slamoxideringen och sedan till slamlager. Slammet från slamlagret transporteras till Östhammars avloppsreningsverk för slutbehandling. Rötat och avvattnat slam transporteras därefter till Väddika avfallsanläggning för kompostering under ca ett år. Slammet blandas före kompostering sågspån och färdigbehandlat slam används bl.a till anläggningsjord på kommunala grönområden Kemikaliehantering I det kemiska reningssteget sker i första hand utfällning av fosfor. Fällningskemikalien (järnklorid) förvaras i en invallad tank. I övrigt används små mängder av smörjfett, smörjoljor och rengöringsmedel. Kommunen har under senare år gjort en miljöanpassad upphandling av papper, städmaterial, rengöringsmedel mm Ledningsnät och pumpstationer Avloppsnätet är till viss del uppbyggt enligt duplikatsystemet, dvs. att spillvatten och dagvatten leds i separata ledningar. Tabell 2.3. Ledningsnät och pumpstationer Ledning Ledningslängd avloppsvatten Ledningslängd dagvatten Ledningslängd rå- och renvatten Förnyelse av ledningsnät avloppsvatten Förnyelse av ledningsnät dagvatten Förnyelse av ledningsnät renvatten Längd / Antal Antal större pumpstationer 2 Antal bräddpunkter exl. pumpstationer 1 6,02 km 2,7 km 8,6 km 0 meter 0 meter 0 meter Dagvattenledningsnätet mynnar ut i ett flertal punkter i Hargsviken. 5(12)

6 Tabell 2.4 Pumpstationer Pumpstation Tillsynsfrekvens Typ av larm Mängder bräddvatten Recipient för bräddat vatten Pst Centrum 3 ggr/v A beräknade Dike/Hargsviken Pst Vattenverk 1 g/m A uppskattade Dike/Hargsviken 2.8. Driftövervakning Avloppsreningsverk samt spillvattenpumpstationer är övervakade via ett datoriserat driftövervakningssystem. Eventuella driftstörningar som tex utlöst motorskydd för pumpar, bräddningar från pumpstationer är övervakade med larm till jourhavande drifttekniker. Möjlighet till manuell drift av anläggningarna finns Påverkan på miljön och människors hälsa Utsläpp till vatten Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa sker i form av utsläpp till vatten av syreförbrukande (BOD 7 ) och övergödande ämnen (fosfor och kväve) samt smittoämnen som förekommer i utgående eller bräddvatten Utsläpp till luft Spridning av illaluktande ämnen kan förekomma främst i samband med slamtransporter Buller Buller uppstår i första hand i samband med transporter till och från reningsverket. För att minimera störande buller sker slamtransporter och leveranser av kemikalier mm normalt endast under dagtid Kemikalier Vid anläggningen används fällningskemikalie samt mindre mängder av smörjoljor, rengöringsmedel mm. Hanteringen sker på ett sätt som innebär mycket små risker för okontrollerad spridning av kemikalier utanför reningsverksområdet Energi- och bränsleförbrukning Energi åtgår främst för pumpning och rening av avloppsvatten samt för lokaluppvärmning. Bränsle förbrukas vid transporter till och från anläggningen som sker vid tillsynsbesök, reparationsarbeten etc. 3. Tillstånd/dispens och försiktighetsmått Datum Beslutsmyndighet Dispens avser Länsstyrelsen Uppsala län Dispens enligt miljöskyddslagstiftningen för utsläpp av renat avloppsvatten från Hargshamn samhälle till Hargsviken Samhällsbyggnadsnämnden Försiktighetsmått för Hargshamns avloppsreningsverk, fastighet Hargshamn 4:3, Östhammars kommun. 4. Anmälningsärenden beslutade under året Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 6(12)

7 5. Andra gällande beslut Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 6. Tillsynsmyndighet Östhammars kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 7. Tillståndsgiven och faktisk produktion Tillståndsgiven belastning på reningsverket Belastningen på reningsverket får uppgå till högst 600 pe mätt som BOD 7, varvid en pe räknas som 70 g BOD 7 per dygn. Faktisk belastning Total belastning till Hargshamn avloppsreningsverk under år 2013 motsvarar 68 pe. 8. Gällande försiktighetsmått med kommentarer Försiktighetsmått Kommentar 1 Reningsanläggningen ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som riktvärde inte överstiga 15 mg BOD 7 och 0,5 mg P tot per liter, beräknat som medelvärde per kalenderår. Med riktvärde avses ett som, om det överskrids medför en skyldighet för verksamhetsutövaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas. Medelhalter i utgående vatten: BOD 7 : 6,1 mg/l. P-tot: 0,23 mg/l. Gällande riktvärde för BOD 7 och för P-tot har inte överskridits. 2 Avloppsanläggningen och tillhörande installationer ska fortlöpande underhållas och åtgärdas så att dels mängder regn- och grundvatten (tillskottvatten) minskas och dels att utsläpp av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten i möjligaste mån förhindras. 3 Vid driftstörning, reparation och underhåll skall sådana åtgärder vidtas så att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras samt att tillsynsmyndigheten ska underrättas utan fördröjning. 4 Flyttande fällningsmedel ska förvaras i tank som placeras inom tät invallning. 5 Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller olägenhet uppkommer i recipienten. Efter ombyggnad av mätlåda för inkommande avloppsvatten, som finns vid rensgallret, minskade bräddningar vid avloppsreningsverk. Inga större driftstörningar skedde under Fällningskemikalie förvaras i sluten tank placerat i tät invallning samt i tre behållare som är ej invallade. Inga industriella avloppsvatten är påkopplade. 7(12)

8 9. Naturvårdsverkets föreskrifter Föreskrift Aktuell Ej aktuell Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1990:14 X Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 Begränsningar av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, NFS 2001:1 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:26 X* X X Avfallsförbränning, NFS 2002:28. Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter: Utsläppskontroll sker enligt egenkontrollprogram som uppfyller kraven som finns i SNFS 1990:14. Rapportering av mätvärden och analysresultat sker kvartalsvis till tillsynsmyndigheten. Resultaten av kontrollen redovisas i den årliga miljörapporten. *Avloppsslam används inte inom jordbruket. 10. Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar Producerade vattenmängder Under året har totalt m 3 avloppsvatten behandlats vid Hargshamn avloppsreningsverk. Producerad mängd renvatten uppgår till m 3 och debiterad mängd är m 3. Månadsproduktionerna under 2013 samt uppmätt nederbörd vid SMHI:s obs-plats Risinge. Av tabell 10.1 framgår producerade mängder dricks- och avloppsvatten, mängder debiterade vatten, ovidkommande, utläckage samt nederbörd under de 5 senaste åren. Tabell Vattenmängder år Avseende X Producerad mängd avloppsvatten (m 3 ) Medel m 3 /d Min m 3 /d Max m 3 /d Ovidkommande vatten (behandlad mängd vatten debiterad mängd vatten-spolv) Nederbörd (mm) 575,3 669,7 534,3 807,4 564 Producerad mängd dricksvatten (m 3 ) Bräddning vid ARV Bräddning på nätet Debiterad mängd, m³ Kyl/spolvatten till dagvatten nät,m³ Utläckage renvatten mängd, m³ (12)

9 Kommentar till producerad mängdavloppsvatten Max flöde: Inkommande avloppsvatten till Hargshamn avloppsreningsverk pumpas in i verket med två pumpar. Deras kapacitet avgör hur mycket avloppsvatten kan komma in i verket. Inkommande vatten passerar gallret som har kapacitet högre än Q dim =20 m 3 /h. Vid höga flöden kan en del av vatten ledas förbi gallret. Skibord för bräddningen vid verket är förhöjd så att allt vatten går in i verket och därför max dygns flöde är högre än 2*Q dim. Se även kommentarer för pkt 10.4 på sid Inkommande föroreningsbelastning I tabellen 10.2 redovisas resultaten av de provtagningar och analyser som utförts på inkommande avloppsvatten under de 5 senaste åren. Tabell Resultat av provtagning på inkommande avloppsvatten Avseende BOD 7 (kg/d) 16 11,5 11,2 8,8 4,8 P-tot (kg/d) 0,5 0,9 0,7 0,4 0,2 N-tot (kg/d) 5 5,2 4 3,3 2,1 Antal prov enligt egenkontoll Antal tagna prov Utsläpp av behandlat avloppsvatten Resultatet av provtagning och analys av utgående behandlat avloppsvatten enligt egenkontrollen, framgår av tabell Tabell Resultat av provtagning på utgående behandlat avloppsvatten Medel år 2010 Medel år 2011 Medel år 2012 Medel år 2012 Riktvärde BOD 7 (mg/l) 4,57 4,5 5,9 6,1 <15 P-tot (mg/l) 0,24 0,41 0,27 0,23 <0,5 Antal prov enligt egenkontoll Antal tagna prov Gällande riktvärde för BOD 7 och har för P-tot inte överskridits Utsläpp av obehandlat avloppsvatten från avloppsreningsverket, ledningsnätet och pumpstationer Tabell 10.4 Registrerade bräddningar under de 3 senaste åren Antal bräddningar - ARV Antal bräddningsdagar brunn före ARV Mängd bräddvatten vid ARV m Antal bräddningsdagar pumpstn Mängd bräddvatten, pstn, ledningsnät m (12)

10 Tabell Bräddningar från pumpstationer och ledningsnätet under 2013 Bräddningsdatum bräddvatten m 3 bräddat Mängder Recipient för Pumpstation/sträcka vatten Pst Centrum 1 3 januari april Dike/Hargsviken - - Vid båda dessa perioder med bräddningar orsakades de av extremt höga flöden i samband med snösmältningen Recipient kontroll Recipient kontroll utförs i VA-verkets regi med hjälp av personal från vårt anlitade analyslaboratorium samt Svealands kustvattenförbund som utför en mera övergripande kontroll Kemikalie- och energiförbrukning Förbrukningen av processkemikalier under de 5 senaste åren har sammanställts i Tabell Tabell Kemikalieförbrukning vid Hargshamn ARV Kemikalie PIX 111 ton/år ,7 4,4 g/m Som fällningskemikalie (för utfällning av fosfor) används PIX 111 vilken levereras av Kemira. Förbrukningen under 2013 av PIX 111 var totalt ca 4,4 ton vilket motsvarar en dosering av 76 g/m 3 behandlat avloppsvatten. Elförbrukningen vid reningsverket under de 5 senaste åren har sammanställts i Tabell I förbrukningssiffrorna ingår även elförbrukningen för lokaluppvärmning. Tabell 10.7 Elförbrukning vid Hargshamn ARV Elförbrukning kwh kwh/m 3 1,37 0,9 0,88 0,72 1, Avfall och restprodukter Under de 5 senaste åren har följande mängder avfall och restprodukter genererats vid Hargshamn arv. 10(12)

11 Tabell Genererade mängder restprodukter och avfall Gallerrens, m 3 /år Slam från pumpstationer, ledningar, ARV, t/år 22,7** 0 14,9 8,3 14,3 Slamproduktion i ARV, m 3 /år TS-halt % *Värdet avviker kraftigt från förväntad TS-halt. **tömning av bassänger för upprustning. Från reningsprocessen har ca 2 m 3 gallrens uttagits under året. Grovrens samlas i soptunna och transporteras till Väddika avfallsanläggning för energiutvinning (förbränning) till Uppsala. Mängden slam från reningsprocessen i Hargshamn ARV uppgick under 2013 till 96 m 3 Slammet transporteras normalt till Östhammar ARV för rötning och avvattning. I samband med ombyggnadsarbeten vid Östhammars ARV har slam även transporterats till Österbybruks och Öregrunds ARV. Farligt avfall i form av främst spillolja och lysrör, placeras i miljöcontainer och transporteras till Väddika avfallsanläggning där det efter sortering hämtas av Ragnsells för transport till Ragnsells anläggning i Högbytorp Transporter Transport av grovrens har skett 1 gång per månad samt transport av slam ca 1.gång per månad. Leverans av kemikalier till reningsverket har skett vid 2 tillfällen under året. Transporter till och från anläggningen sker under dagtid. 11. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner Inga under Driftstörningar och åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott mm Driftsstörningar Tabell Registrerade driftstörningar och bräddningar under Antal driftstörningar Följande driftstörningar registrerades under 2013: Bräddningar vid Pst Centrum i samband med höga flöden vid snösmältningsperioden. Inga allvarliga driftstörningar i reningsverket har noterats. 11(12)

12 12.2. Genomförda och planerade förbättringar på avloppsreningsverket Under 2013 installerades en luftvärmepump som medfört energibesparingar för lokaluppvärmningen. Saneringsåtgärder i form av nedmontering av gammal processutrustning som inte används längre Akuta och planerade åtgärder på ledningsnätet och pumpstationer Tabell 12.2 Utförda åtgärder på ledningsnätet och pumpstationer Sträcka/Pumpstation Åtgärd Kod* Längd/ antal Orsak** *Koder R= Renvatten **Orsak A= Akutåtgärd D= Dagvatten ÅP= Åtgärdsplan S= Spillvatten 13. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Installation av luftvärmepump vilket medfört energibesparingar avseende lokaluppvärmningen. 14. Ersättning av kemiska produkter mm Inget Åtgärder för att minska avfallsmängder från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Inget Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar Ej relevant. 12(12)

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Utkom från trycket den 6 november 2006 Konsoliderad version. Ändringar införda

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil.

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil. Kompletteringar till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken SSAB Tunnplåt AB har beretts möjlighet att lämna in kompletteringar i mål M 2350-08 i enlighet med önskemål från Fiskeriverket, Naturvårdsverket,

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening Riskanalys Yttre Miljö. Stockholm 2015-03-02 Korta Gatan 7 171 54 Solna +46 (0)8-56 200 300 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Riskanalys

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 maj 2006. NFS 2006:9 Utkom från trycket den 6 november 2006 Med stöd av 26 kap. 20

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Tillsyn badanläggningar

Miljösamverkan Värmland. Tillsyn badanläggningar Miljösamverkan Värmland Tillsyn badanläggningar Miljösamverkan Värmland Delprojekt 2011 Miljösamverkan Värmland Innehållsförteckning Inledning...4 Syfte...4 Avgränsning...4 Lagstiftning och regelverk...4

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer