Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA"

Transkript

1 Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA

2 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk Rapporteringsår Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Allmänt råd: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter. Avloppsvattenrening, Reningsmetod I verket behandlas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Inkommande vatten leds genom följande steg: Två maskinrensande galler - Sandfång Försedimentering - Biobädd - Slutsedimentering. I bilaga 5 redovisas ett översiktligt processchema med de olika behandlingsstegen. Avloppsvattnet leds genom rensgaller, sandfång och försedimentering. Därefter pumpas vattnet upp till biobäddens spridaranordning, varvid det rinner igenom bäddmaterialet innan det samlas upp och leds till flockning där fällningskemikalier tillsätts. Slutligen leds vattnet till slutsedimenteringen. Det finns även möjlighet för dosering av polymer och förfällning vid inloppet till sandfånget. Bräddning Vid verket kan bräddning ske på tre ställen, innan rensgaller, innan sandfång samt innan flockning och slutsedimentering. Kapacitet för de olika behandlingsstegen samt bräddning redovisas i tabell 1. Tabell 1. Kapacitet för olika behandlingssteg samt bräddning. Behandlingssteg Kapacitet (m3/h) Bräddning (om flödet överskrider kapaciteten) Rensgaller Bräddning genom fast galler med 60 mm spaltvidd. Sandfång Bräddning ut genom bräddlucka. Flockning och slutsedimentering Bräddning efter biobädd. 1 (10)

3 Ledningsnät och pumpstationer Kiruna avloppsreningsverk tar emot spillvatten från ett verksamhetsområde som inkluderar större delen av Kiruna stad. Ledningsnätet är försett med ett antal pumpstationer inklusive bräddningsmöjligheter, vilka redovisas i tabell 2. Övervakning av pumpstationer sker via överordnat styrsystem. Tabell 2. Pumpstationer samt bräddning. Pumpstation Bräddning till Kontrollmetod* Vattenverket Luossajärvi Frekvens+tid Tuolluvaara Dagvattenledning till myr Frekvens+tid Malmbanegården Luossajärvi Frekvens+tid Lokstallet Luossajärvi Frekvens+tid Industriområdet Luossajoki Frekvens+tid IRF Luossajoki Frekvens+tid Brandstation Yli Lombolo Frekvens+tid Porfyren Huvudledning inom rasriskområde Frekvens+tid Petterson Huvudledning inom rasriskområde Frekvens+tid Lingonstigen Huvudledning inom rasriskområde Frekvens+tid Järnvägen Huvudledning inom rasriskområde Frekvens+tid Verksamhetens påverkan på miljö och människors hälsa Påverkan utgörs av utsläpp till vatten samt avfall. Lukt kan uppstå vid slamhantering. Förändringar under året Inga förändringar av verksamheten har skett under året. 2. Tillstånd 4 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. Allmänt råd: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas under punkt 7. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Länsstyrelsen Omprövning av villkor samt fortsatt tillstånd för utsläpp av avloppsvatten från avloppsanläggning på fastigheten Kiruna 1:126, Kiruna kommun 3. Anmälningsärenden beslutade under året 4 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Miljö-byggnämnden Godkännande att lagra stabiliserat slam i ytterligare ett år inom fastigheten. 2 (10)

4 4. Andra gällande beslut 4 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, förelägganden mm. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 5. Tillsynsmyndighet 4 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Namn Miljö- och byggnämnden, Kiruna kommun 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion 4 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. Tillståndsgiven mängd /Annat mått Dimensionerad anslutning: pe Faktisk produktion/annan uppföljning Medelbelastning: pe* Tvättat organiskt material(rens):50 m3 Avloppsslam 3300 m3 Sandrens : 140 m3 Kommentar: *Medelbelastning uträknat från inkommande BOD och antaget att 1 pe= 70 g BOD/p/dygn 7. Gällande villkor i tillstånd 4 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. Villkor 1. Avloppsvattnet ska behandlas i en reningsanläggning för mekanisk- biologiskkemisk rening, utförd och driven i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig, dock med beaktande av de undantag som efterföljande villkor kan föranleda. Mindre ändringar får dock vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten, förutsatt att ändringen inte medför en ökning av föroreningsbelastningen på omgivningen eller annan störning. 2. Den utbyggda avloppsanläggningen ska tas i drift senast den 1 april 1997, varvid anmälan skall göras till tillsynsmyndighet för förstagångsbesiktning. 3. Reningsanläggningen ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser. Kommentar Inga ändringar har gjorts under året som medfört ökning av föroreningsbelastning. Villkor ej längre aktuellt. Villkoret anses uppfyllt. 3 (10)

5 4. Val och byte av fällningskemikalie ska ske i samråd med respektive godkännas av tillsynsmyndighet. 5. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som gränsvärde ej överstiga 15 mg BOD och 0,5 mg totalfosfor per liter, beräknat som medelvärden för kalenderkvartal. 6. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som riktvärde ej överstiga 15 mg BOD och 0,5 mg totalfosfor per liter, beräknat som medelvärden för kalendermånad. 7. Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillståndet i recipienten, jämte journalföring ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd rörande kommunala avloppsanläggningar. Förslag till program för anläggningskontroll ska upprättas av kommunen och senast den 1 januari 1996 inges till tillsynsmyndigheten för fastställande. 8. Förslag till program för recipientkontroll ska upprättas av kommunen och senast den 1 januari 1996 inges till länsstyrelsen för fastställande. 9. Bräddning vid avloppsanläggningen av obehandlat eller otillräckligt behandlat ska mätas och registreras. 10. Överskrids de riktvärden som angivits i villkor 5 och 6 mer än tillfälligt åligger det kommunen att utreda orsaken och i samråd med tillsynsmyndigheten vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas. I rapport till tillsynsmyndigheten enligt kontrollprogram ska kommunen redovisa de åtgärder som vidtagits. 11. Vid ombyggnads eller underhållsarbeten som medför att reningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur drift, får tillsynsmyndigheten medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas. Tillsynsmyndigheten får därvid föreskriva att nödvändiga motåtgärder ska vidtas för att begränsa föroreningsutsläppen. 12. Reningsverket ska vara förberett för desinfektion av utgående avloppsvatten. Desinfektion ska företas i den omfattning som hälsovårdande myndigheter finner erfoderligt. Har ej bytt fällningskemikalie. Resthalterna som gränsvärde har ej överstigits. Resthalterna redovisas i bilaga 1). Resthalterna som riktvärde har ej överstigits. Resthalterna redovisas i bilaga 1). Egenkontrollprogram för Kiruna ARV finns. 4 (10) Journalföring sker i överensstämmelse med naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd. Recipientkontroll utförs inom Torne- och Kalixälvars Vattenvårdförbund och sammanställs i en årlig rapport. Samordnad recipientprovtagning utförs och Sammanställs inom Torne-och Kalixälvars Vattenvårdförbund med ett särskilt kontrollprogram för recipienten Luossajoki. En sammanställning avseende Kiruna avloppsreningsverk redovisas i bilaga 6. Bräddning innan rensgaller registreras i antal samt tid och för övriga bräddpunkter mäts även mängd (m 3 ). Villkoret anses uppfyllt. Riktvärden har ej mer än tillfälligt överskridits. Villkoret anses uppfyllt. Har ej varit aktuellt under året. Klorkontaktbassänger finns.

6 13. Slamhantering vid reningsverket ska ske på sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppkommer samt i huvudsaklig överensstämmelse med naturvårdsverkets allmänna råd för hantering av slam från avloppsreningsverk. 14. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund och dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. 15. Industriellt avloppsvatten får ej tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer för omgivningen eller i recipienten. 16. Buller från anläggningen ska begränsas så att verksamheten ej ger upphov till ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmare bostäder än 55 db(a) dagtid (kl 07-18), 50 db(a) kvällstid (kl 18-22) och 45 db(a) nattetid (kl 22-07). 17. Uppstår olägenheter av buller ska mätning utföras, varefter nödvändiga åtgärder utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. 18. Uppstår besvärande lukt i omgivningen ska erfoderliga åtgärder vidtas för att motverka störningarna. 19. Senast den 1 januari 1996 ska kommunen redovisa en åtgärdsplan med tidplan till tillsynsmyndigheten. Av planen ska framgå de åtgärder som kommunen ska utföra så att villkorspunkterna 5 och 6 kan innehållas under hela kalenderåret från den 1 januari Slamhantering har skett i överensstämmelse med Naturvårdsverkets allmänna råd. Underhåll, läcksökning och reparation på ledningsnät utförs kontinuerligt. För att förhindra olägehet från industriellt avloppsvatten har ett mer systematiskt uppströmsarbete påbörjats med särskilt fokus på anslutna industrier. Enligt ABVA får enbart avloppsvatten av hushållsliknande karaktär tillföras avloppet. Villkoret uppfyllt. Inget buller förekommer i verksamheten. Inga klagomål har framkommit under året. Ingen besvärande lukt har förekommit. Tidsbegränsade villkor, ej längre aktuella. 8. Naturvårdsverkets föreskrifter 4 8. Redovisning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:1 3, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel. Kommentar: Det som för närvarande är möjligt att lägga in i SMP:s emissionsdel är huvudsakligen uppgifter i enlighet med SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2. Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1990:14 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 Begränsningar av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, NFS 2001:1 5 (10) Aktuell X Ej aktuell X X

7 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:26 Avfallsförbränning, NFS 2002:28. Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter Bolaget anser att bestämmelserna i SNFS 1990:14 uppfylls. X X Kontroller och provtagning har utförts utifrån SNFS 1990:14. För att kontrollera att föreskrivna gräns- och riktvärden för utgående vatten efterlevs och att reningsprocessen fungerar tillfredställande utförs kontinuerlig mätning och registrering av flödet samt flödesproportionell provtagning. Bräddning och utsläpp av obehandlat avloppsvatten kontrolleras genom kontinuerlig mätning och registrering i enligt med SNFS 1990:14 I bilaga 2 redovisas en sammanställning av bräddning inkl. utsläppsmängder under året. I bilaga 3 redovisas en sammanställning av årets totala utsläppsmängder till vatten. Kommentarer till resultaten sammanfattas under punkt 9. Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar. Värden redovisas även i Emissionsdelen. 9. Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 4 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel. Allmänt råd: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen. Kommentar: Det som för närvarande är möjligt att lägga in i SMP:s emissionsdel är villkorsparametrar som finns med i SMP:s parameterlista. Utgående flöde som årsmedelvärde uppgick till m 3 /dygn och totalt årsflöde uppgick till (inkl bräddat) m 3. Av detta flöde utgjorde ovidkommande vatten 57 %. Belastningen på reningsverket, beräknat utifrån inkommande BOD var pe. Reduktionen av P- tot uppgick till 94 % medan reduktionen av BOD uppgick till 88 %. 3 Reningsverket har producerat 3300 m slam med Ts-halt 21,6 %. Energiförbrukningen har uppgått till 950 MWh el och 23 m 3 olja. Till fosforfällning har 396 ton Ekomix 1091 förbrukats och till slamavvattningen har 1,9 ton polymer, Sedifloc 405C använts. Utsläppsmängder (utgående vatten och innehåll i slam) Utsläppsmängderna av ämnena BOD, COD, N-tot och NH4-N i utgående vatten är alla högre än föregående år, P-tot är lägre. Metallhalterna i utgående avloppsvatten har ökat något för de flesta metaller 2014 jämfört med Gränsvärdet för metaller i utgående vatten innehålls dock med god marginal för samtliga metaller förutom för koppar som tangerade gränsvärdet vid ett kvartal. Analyserna på utgående vatten är för metaller oftast låga (under detektionsgräns) vilket medför att 6 (10)

8 osäkerheterna är mycket stora. Exempelvis har kadmium varit under detektionsgränsen 5 av 12 analystillfällen. Trenden med ökade metallhalter visar sig också i slammet. Där nästan samtliga metaller ökat 2014 jämfört med Figur 1 nedan visar trenden för de viktigaste metallerna. För kvicksilver är ökningen endast marginell men för kadmium, bly och zink är ökningen mycket stor och halten av metallerna är de högst uppmätta den senast 10-års perioden. Figur 1.Medelvärdet av kvicksilver (Hg), Kadmium (Cd), bly (Pb) samt zink (Zn) i slammet från Kiruna ARV för åren De höga uppmätta halterna kommer från slammet som provtogs i januari-juni medan slammet för perioden juli-december uppvisar mycket lägre nivåer. Om värdena i figur 1 jämförs med medelvärdet av tungmetaller i slammet hos kommunala reningsverk (2008) som för kvicksilver var 0,6 mg/kgts, Kadmium 0,8 mg/kgts, bly 22 mg/kgts kan konstateras att de uppmätta värdena är mycket högre för kadmium och bly medan kvicksilver är lägre. Orsakerna till de höga metallhalterna i utgående avloppsvatten samt i slammet är mycket svårt att i efterhand utreda då det beror på inkommande vattnets kvalitet. För att minska metaller i slammet och avloppsvattnet måste arbetet ske uppströms. Under 2013 påbörjade Kiruna kommunpartner AB ett mer systematiskt uppströmsarbete för att minska oönskade ämnen i avloppsvattnet (ex. metaller). Dialog med de största verksamhetsutövare som kan tänkas tillföra metaller till avloppsvattnet pågår. Ytterligare arbete kvarstår med bättre kartläggning av verksamhetsutövare, ev. riktlinjer till olika verksamheter samt ytterligare informationsarbete. Recipientprovtagning Recipientprovtagning har liksom tidigare år samordnats i Torne- och Kalixälvars vattenvårdsförbund. Regelbunden provtagning i recipienten Luossajoki utförs enligt det gemensamma kontrollprogram som tagits fram tillsammans med TVAB (Värmeverket) och LKAB. Kiruna kommunpartner AB ansvarar för provtagning uppströms och nedströms utsläppspunkten för Kiruna avloppsreningsverk. Inom ramen för LKABs prövotidsutredning för Luossajoki har biologiska undersökningar genomförts i Luossajoki i samverkan mellan KKP och LKAB. Sammanställning av recipientprovtagningen redovisas i Bilaga 6. 7 (10)

9 10. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Dagligen har processen besiktats okulärt och avläsningsresultat etc. har dokumenterats i en driftjournal. Flödesmätare har kalibrerats 2 ggr/år mot känt flöde med funktion 100%. Provtagare har rengjorts och temperatur kontrollerats i enlighet med veckoschema. Funktionen har uppgått till 99,1 %. Nivågivare för bräddning av obehandlat vatten har kontrollerats 2 ggr/år med funktion 100 %. 11. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Kvartal 1: Under första kvartalet uppmättes höga halter koppar i utgående vatten i februari och mars. Med anledning av det höga kopparhalten togs ett extra slamprov i februari som dock uppvisade normalt värde. Under första kvartalet var slamavvattnaren trasig. Kvartal 2: Under april månad förekom många driftsstörningar. Renstvätten, där organiskt material tvättas bort från grovrenset, havererade med följden att renset tvingades gå otvättat till förbränning. Under april månad havererade även växellådan till biobädden, vilket innebär att spridarna som fördelar avloppsvattnet på biobädden slutat att rotera. Biobäddens reningseffektivitet kan därmed försämras. Liksom för februari och mars uppmättes under aprilmånad höga kopparhalter i utgående avloppsvatten. Under kvartalet bräddades m 3 behandlat avloppsvatten och under 30 minuter tvingades även obehandlat vatten bräddas. All bräddning till följd av hydraulisk överbelastning. Kvartal 3: Pga av långvarigt strömavbrott tvingades 1707 m 3 avloppsvatten att bräddas den 11 juli. Vid ett flertal tillfällen under kvartalet tvingades totalt 2567 m 3 avloppsvatten bräddas till följd av hydraulisk överbelastning. Under perioden tvingades obehandlat avloppsvatten bräddas i 110 min. Bassäng 3 i försedimenteringen tvingades stängas av under en vecka i augusti pga. reparation. 25 september inkom en oljeliknande förorening till avloppsreningverket som la sig som ett lock i bassängerna. Prov för analys lämnades in men analys var ej möjlig att genomföra pga. felaktigt provtagningskärl. Vecko- och dygnsprov saknas för 32 och 38 samt dygnsprov för vecka 39 saknas. Kvartal 4: Ingen bräddning under kvartalet. Bassäng 3, försedimenteringen var avstängd mellan 27 oktober och 12 december för utbyte av drev. 8 (10)

10 12. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Fortlöpande sker optimering av energi-, vatten-, olja- och kemikalieförbrukning. 13. Ersättning av kemiska produkter mm De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Ingen ersättning av kemiska produkter har skett. I processen används fällningskemikalieen Ekomix 1091 och polymer Sedifloc 405c. Säkerhetsdatablad för dessa finns i verksamheten och skyddsblad i anslutning till kemikalierna. Dessa biläggs inte miljörapporten. 14. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Farligt avfall som har uppkommit i verksamheten är följande: 3 st kylskåp, 3 st bilbatterier, 25 liter spillolja och 80 liter rengöringsmedel. 15. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. Allmänt råd Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Mer systematiskt uppströmsarbete fortgår. Skrivelser har skickats ut till berörda fastighetsägare där olje- eller kemikalieutsläpp till spillvattenledningsnätet uppdagats eller misstänkts. Till följd av detta har ett antal nya abonnenter anmält sig på tömningslistan för oljeavskiljare. Tillträde till tömningsstället på ledningsnätet har begränsat för externa entreprenörer för att erhålla bättre kontroll på det som tillförs via ledningsnätet. 9 (10)

11 16. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar 4 16 En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Inga varor tillverkas i verksamheten. Bilageförteckning Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten. Bilaga 1: Villkorsuppföljning Bilaga 2: Bräddning Bilaga 3: Totala utsläppsuppgifter till vatten. Bilaga 4a: Produktinformation, Ekomix 1091 Bilaga 4b: Produktinformation, Sedifloc 405c Bilaga 5: Översiktsbild Kiruna reningsverk Bilaga 6: Sammanfattning recipientprovtagning (10)

12 Bilaga 1 Villkorsuppföljning 2014, Kiruna ARV För endast in de års-, kvartals- och månadsmedelvärden som regleras i beslutet. Villkor enligt tillstånd BOD (mg/l) P-tot (mg/l) Gränsvärde som medelvärde för kalenderkvartal 15 0,5 Riktvärde som medelvärde för kalendermånad 15 0,5 Årsmedelvärden P-tot BOD N-tot NH4-N mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 0,16 10,14 Uppfylls villkoren? JA Kvartalsmedelvärden P-tot BOD N-tot NH4-N mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % Kvartal 1 0,10 12,4 Kvartal 2 0,18 9,2 Kvartal 3 0,21 8,1 Kvartal 4 0,12 12,6 Uppfylls villkoren? JA Månadsmedelvärden P-tot BOD N-tot NH4-N mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % Januari 0,09 11,95 Februari 0,09 14,01 Mars 0,13 11,60 April 0,12 11,07 Maj 0,13 7,93 Juni 0,31 8,45 Juli 0,18 6,93 Augusti 0,25 8,38 September 0,19 9,25 Oktober 0,13 9,43 November 0,13 16,53 December 0,12 12,27 Uppfylls villkoren? NEJ

13 Bilaga 2 Bräddning 2014, Kiruna ARV Bräddat vatten vid reningsverket Antal Antal Antal Orsak bräddningar h m 3 Kvartal 1 Med behandling 0 0 Utan behandling 0 0 Kvartal 2 Med behandling Hydr. överbelastn. Utan behandling 30 min Hydr. överbelastn. Kvartal 3 Med behandling 4274 Hydr. överbelastn. samt strömavbrott Med behandling 1h, 50 min Hydr. överbelastn. Kvartal 4 Med behandling 0 Utan behandling 0 Summa Typ av behandling av bräddat vatten Grovrening. Försedimentering. Total bräddad volym pga. drifthaveri (m 3 /år) 1707 (strömavbrott) Total bräddad volym pga. hydraulisk överbelastning (m 3 /år) Bräddad volym i % av totala årsflödet Föroreningsmängder, bräddning vid reningsverket Parameter Medelvärde (mg/l) Total mängd (ton/år) BOD 7 36,4 0,470 COD Cr 27,9 1,187 P-tot 0,4 0,015 N-tot 3,9 0,172 NH4-N 2,9 0,133 Parameter Medelvärde (mg/l) Total mängd (kg/år) Hg (Kvicksilver) 0, ,001 Cd (Kadmium) 0, ,004 Pb (Bly) 0, ,079 Cu (Koppar) 0, ,207 Zn (Zink) 0, ,511 Cr (Krom) 0, ,009 Ni (Nickel) 0, ,021 Kontinuerlig mätning och registrering av bräddflöde Ja Flödesproportionell provtagning Ja Tidsproportionell provtagning Nej Bräddat vatten på ledningsnät och pumpstationer Mängd vatten totalt (m 3 /år) Mängd p.g a. drifthaveri (m 3 /år) Mängd p.g.a hydraulisk överbelastning (m 3 /år) Specifikation, bräddning på ledningsnät och pumpstationer Pumpstation Recipient Frekvens (ggr/år) Antal timmar

14 Bilaga 3 Totala utsläppsuppgifter till vatten 2014, Kiruna ARV Utsläpp från reningsverket inklusive bräddning vid reningsverket Utgående behandlat avloppsvatten (mg/l) Utsläppsmängd (kg/år) BOD 7 10, COD cr 41, P-tot 0, N-tot 17, NH4-N 14, Hg (Kvicksilver) 0, ,001 Cd (Kadmium) 0, ,11 Pb (Bly) 0, ,6 Cu (Koppar) 0, ,5 Zn (Zink) 0, ,0 Cr (Krom) 0, ,3 Ni (Nickel) 0, ,

15 Bilaga 4 a

16 Bilaga 4b

17

18 Bilaga 6 Sammanställning 2014 Recipientprovtagning Delområde 2 Torne älv, övre delen Recipientprovtagning samordnas med Torne- och Kalixälvars vattenvårdsförbund och sammanställs årligen i en rapport Torne- och Kalixälvar, Årsrapport Påverkan från Kiruna avloppsreningsverk kan förväntas i Luossajoki, vilket är den omedelbara recipienten som mottar det renade avloppsvattnet. Luossajoki påverkas även av andra uppströms belägna föroreningskällor såsom den kraftigt förorenade sjön Ala Lombolo, Kiruna Värmeverk och LKAB:s gruvindustri. Provtagning av Luossajoki sker i en station benämnd Lj05, placerad vid Oinakka by. Station Lj05 ingår i det område som i årsrapporten benämns Delområde 2 Torne älv, övre delen. Gemensamt kontrollprogram Luossajoki Från och med 2013 har ett gemensamt kontrollprogram för Luossajoki tagits fram och tre nya provtagningsstationer i jokken har tillkommit. Ny provtagning sker bl.a. i en punkt nedströms (Lj13:2) Kiruna avloppsreningsverk och i en referenspunkt uppströms Kiruna avloppsreningsverk (Lj13:1). Sammanfattning Vintern 2014 blev mildare än normalt i hela Sverige. Det varma vädret fortsatte att dominera under våren. Sammantaget innebar detta att detta var den mildaste vintern i Sverige sedan I mätstationen i Kiruna går det tydligt att avläsa både den milda vintern och den varma våren. I Kiruna avvek dock januari månad som var rejält kall. Förutom en kyligare period i delar av juni och augusti blev det ännu en varm sommar. Nederbördsmässigt föll det mycket regn i Kiruna under augusti månad. Fortsättningsvis blev hösten högtrycksbetonad vilket gav en förlängd sommar i hela landet. Under slutet av året dominerade en beständig högtrycksrygg som gav mycket sol i norra Sverige. För Kiruna noterades ett nytt rekord då det gällde soltimmar under denna period. Luossajoki karakteriseras, liksom tidigare år, av höga halter totalkväve och nitrat. Fosforhalterna är förhållandevis betydligt lägre men fortsatt förhöjda i några provpunkter. Fosforhalterna statusklassades som måttlig i Luossajoki nedströms avloppsreningsverket (Lj05). När det gäller metaller råder fortsatt viss osäkerhet kring vilka metaller som skall ingå och vilka gränsvärden som skall anges för respektive metall. I dagsläget har endast fyra metaller (kadmium, bly, kvicksilver och nickel) fastslagna miljökvalitetsnormer (Direktiv 2013/39/EU). miljökvalitetsnormerna nås inte för kadmium, bly (ej beräknad biotillgänglig halt) och kvicksilver i provpunkt Lj 13:3 som är uppströms avloppsreningsverket. Nedströms Kiruna avloppsreningsverk är dock metallhalterna lägre och de fastslagna miljökvalitetsnormerna uppfylls. Zinkhalterna är förhöjda på ett antal stationer i Luossajoki och konduktiviteten är tydligt förhöjd och utgör ytterligare en indikation på belastningen i vattendraget. Den slutgiltiga rapporten över recipientprovtagningen i Torne- och Kalixälvar är inte färdig ännu, vilket innebär att resultatet tyvärr inte kan presenteras. När rapporten Torne- och Kalixälvar, Årsrapport 2014 är färdig kommer denna att skickas till Miljökontoret /CE

19 Bilaga 6 Biologiska undersökningar Utöver de prover som tas samordnat med vattenvårdsförbundet har biologiska undersökningar utförts i Luossajoki, bl.a. uppströms och nedströms avloppsreningsverket. Dessa undersökningar har utförts i samarbetet med LKAB inom ramen för deras prövotid för Luossajoki. Analys av bottenfauna, kiselalger och elfiske har genomförts. Vid bedömning av den ekologiska statusen, baserat på sammansättningen av kiselalgerna, hamnar hela Luossajokisystemet för perioden på mellan hög och god ekologisk status. De biologiska undersökningarna visar dock att provtagningslokalen nedströms avloppsreningsreningsverket är tydligt påverkad av både näring och organsiaa substanser. En viss tendens till påverkan syns även i lokalen längst ner i Luossajokisystemet /CE

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2013 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (9) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Mariefreds reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-005 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Rapporteringsmallen får nytt innehåll.

Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Varför ändras mallen. Från och med miljörapportering för verksamhetsåret 2015 har rapporteringsmallen gjorts om. Den nya mallen är anpassad för motsvara kraven som

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (11) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Strängnäs reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-008 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Kommun:

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 2 (23) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 1 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Yttre Miljö. Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt

Yttre Miljö. Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt Yttre Miljö 2012 Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt Bilagor: Datum: Vår beteckning: 1 (1) 2013-03-14 13-740 Säkerhetsklassificering: Öppen Handläggare Niddi Ögren/ TQ YttreMiljö D +46 (0)980 728 09 E niddi.ogren@lkab.com

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Textdel 2015 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara

Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara Yttre Miljö 2011 Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara Grustäkt Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2012-03-14 Vår beteckning: 1 (2) 12-750 Handläggare Avd/Sektion Niddi Ögren

Läs mer

Yttre Miljö. Miljörapport Luleå Uddebo hamn

Yttre Miljö. Miljörapport Luleå Uddebo hamn Yttre Miljö 2011 Miljörapport Luleå Uddebo hamn Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2012-03-07 Vår beteckning: 1 (7) 12-747 Handläggare Avd/Sektion Andreas Björkman TQ/Yttre Miljö D 0970-764

Läs mer

Miljörapport Stråtjära Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport Stråtjära Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2015 Stråtjära Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2015 Stråtjära Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel 2015 års miljörapport... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe 2013-07-23 2013-07-23 Tillsyn vid avloppsreningsverk, 200-2000 pe. Avloppsreningsverk med mellan 200-2000 anslutna pe. Reningsverk av denna storlek uppvisar

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vattenoch markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från

Läs mer

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN VAREKILS ARV Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 3. SENAST GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 5 5. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN...

Läs mer

Miljörapport Moräntäkt Svappavaara

Miljörapport Moräntäkt Svappavaara Yttre Miljö 2011 Miljörapport Moräntäkt Svappavaara Moräntäkt Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2012-03-14 Vår beteckning: 1 (1) 12-749 Handläggare Avd/Sektion Niddi Ögren TQ D +46(0)980

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Protokoll från tillsynsbesök vid Ängelholms avloppsreningsverk

Protokoll från tillsynsbesök vid Ängelholms avloppsreningsverk INSPEKTIONSRAPPORT 1(5) Kontaktperson Miljötillsynsenheten Camilla Persson 010-224 15 67 exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se Ängelholms kommun e-post Protokoll från tillsynsbesök vid Ängelholms avloppsreningsverk

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 5 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

1 Verksamhetsbeskrivning

1 Verksamhetsbeskrivning Innehållsförteckning textdel 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation... 2 1.2 Verksamhetsområde... 2 1.3 Avloppsvattenrening... 2 1.4 Dimensionering... 2 1.5 Slambehandling... 2 1.6 Kemikaliehantering...

Läs mer

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Gruppövningar 2016-08-29 Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Exempel på en genomgång av processfunktionen vid ett avloppsreningsverk på 5500 pe VA-Konsulten Magnus Aronsson

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Miljörapport Moräntäkt Svappavaara

Miljörapport Moräntäkt Svappavaara Yttre Miljö 2015 Miljörapport Moräntäkt Svappavaara Moräntäkt UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2016-03-31 Vår beteckning: 16-743 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Erika Andersdotter

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

NFS 2006:7 normal skyddsnivå, miljöskydd. Minst 90% reduktion av BOD7

NFS 2006:7 normal skyddsnivå, miljöskydd. Minst 90% reduktion av BOD7 Tabell över parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet, hälsoskydd och miljö i standard SS-EN12566-3:2005+A2:2013 och Tabell över parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet,

Läs mer

Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn

Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn Vår referens: Linda Siltala Tel: (0)18-528 629 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2013-736 Beslut: MB-2017-31 13.2.2017 Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn Beslut om miljögranskning

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer