Kallelse/Underrättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/Underrättelse"

Transkript

1 Datum Kallelse/Underrättelse Direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst Tid: Onsdag den 27 maj 2015, kl Plats: Lektionssalen, Räddningstjänsten, Djulögatan 46 i Det bjuds på korv kl. 17:30 Håkan Persson Ordförande Åsa Björlund Sekreterare Föredragningslista Godkännande av dagordning Val av justerare Ärenden 1. Ekonomiuppföljning 2. Uppföljning av revisorernas granskning av sotningsverksamheten Uppföljning av nyckeltal 4. Uppföljning av internkontroll 5. Redovisning av arbetsmiljöenkät 6. Reviderat belopp för investering 7. Tidigareläggning av investering av hydrauliska klippverktyg 8. Återkoppling från medlemssamrådet 9. Taxa för brandskyddskontroll i s kommun 10. Delegationsbeslut Övrigt Välkomna! -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 1

2 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Ekonomiuppföljning Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen: Arbetsutskottet föreslår direktionen att lägga informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om ekonomin första kvartalet. sunderlag Ekonomiuppföljning Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 Ekonomiuppföljning 8900 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår - 4. Kostnader Material o o l o 3 6 S. Kostnader Personal 28 lo SO 6. Kostnader Tjänster o 11 o 21 o Kostnader Bidrag och Avgifter o o o o o o o 8. Driftskostnader S84 Resultat S84 Kommentarer: 4. s Q 3

4 Ekonomiuppföljning 8901 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter 2S 25 2S o 4. Kostnader Material S. Kostnader Personal S 6. Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter Driftskostnader S S2S9 Resultat S2S9 Kommentarer: s

5 Ekonomiuppföljning 8902 Utfall ~Budget lutfall nuari ack diff Februari Utfall Mars Budget ack diff lutfall April Budget ack diff lutfall Budget l l Budget ack diff Utfall Juni ack diff Helår Kommentarer: s

6 Ekonomiuppföljning 8904 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter o o o Kostnader Material Kostnader Personal Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter o o l l l 8. Driftskostnader Resultat 58 2q Kommentarer: s

7 Ekonomiuppföljning 8906 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår l. Intäkter o o o o o o o l 2. Kostnader Material Kostnader Personal Kostnader Tjänster l s. Kostnader Bidrag och Avgifter o o o o l o l 6. Driftskostnader Resultat Kommentarer: l s

8 Ekonomiuppföljning 8907 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter Kostnader Material s Kostnader Personal 52 s Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter o o Driftskostnader Resultat S 144 Kommentarer: s

9 Ekonomiuppföljning 8908 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter 0 - o o 4S 4. Kostnader Material 7.. ~ S. Kostnader Personal 217 1{ Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter o o 2 4 s 8. Driftskostnader Resultat S3 Kommentarer: s Q 9

10 Ekonomiuppföljning 8909 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter o 3S Kostnader Material 7 2 1S S. Kostnader Personal 1S SS SOi KostnaderTjänster o 13 o 25 o 38 1S3 7. Kostnader Bidrag och Avgifter o o o 2 s = 8. Driftskostnader Resultat 160 2S8-12~ Kommentarer: s Z 10

11 Ekonomiuppföljning 8910 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter o S 4. Kostnader Material l l 2 l S. Kostnader Personal Kostnader Tjänster o s Kostnader Bidrag och Avgifter o o l l o 8. Driftskostnader 11S Resultat lls 289 Kommentarer: s

12 Ekonomiuppföljning 8911 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter l l l 2S 4. Kostnader Material S S. Kostnader Personal o o l 9 o 6. Kostnader Tjänster lo Kostnader Bidrag och Avgifter o o o o Driftskostnader S08 Resultat Kommentarer: s

13 Ekonomiuppföljning Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter Kostnader Material S4 S. Kostnader Personal SS20 6. Kostnader Tjänster l S Kostnader Bidrag och Avgifter Driftskostnader 2 S s 24S S Resultat S126 Kommentarer: s

14 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Uppföljning av revisorernas granskning av sotningsverksamheten 2014 Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om uppföljning av revisorernas granskning av sotningsverksamheten. sunderlag Åtgärdsplan efter revisionen av sotningsverksamheten i förbundet. Processkartläggning egensotning. Processkartläggning Uppföljning av sotningsverksamheten. Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 Åtgärdsplan efter revisionen av sotningsverksamheten i förbundet Bakgrund På uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer har PWC genomfört en granskning av sotning och brandskyddskontroll för att besvara revisionsfrågan kring om förbundsdirektionen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten. Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att förbundsdirektionen inte har en endamålsenig styrning och uppföljning av granskad verksamhet. Revisionen har identifierat 8 stycken utvecklingsområden och rekommendationer för sotningsverksamheten i förbundet. Vald organisationsform är dominerande i landet (svårt att säkerställa en rättsäker och kostnadseffektiv myndighetsutövning) Delegationsordningen är ändamålsenlig och aktuell (återapportering fungerar förutom för förelägganden) Avsaknad av tydligt och heltäckande beslut kring taxor (fastställda frister ej tillgängliga via webbplatsen) Rutinbeskrivning finns inte i tillräcklig omfattning (sårbarhetssynpunkt) Ingen dokumenterat system för styrning och uppföljning av entreprenörer. Genomsnittlig GFG (genomförandegrad) i brandskyddskontrollen är inte tillfredställande. Identifierade utvecklingsområden och rekommendationer. 1. Följutvecklingen kring sotningsmonopolets vara eller inte vara samt när entreprenadavtalets förlängning löper ut överväg att genomföra brandskyddskontrollen i egen regi, om det fortfarande är en myndighetsuppgift för förbundet. Svar: Förbundet deltar regelbundet på sotningskonferenser i landet och får där en bra bild hur det är i övriga Sverige och vad som är på gång framöver. Förbundet avvaktar ny lag om sotningsmonopolet. Att bedriva brandskyddskontrollen i egen regi har flera räddningstjänster provat på. Det visar sig inte vara så enkelt som det kan tyckas. o Brist på behörig personal. o Svårt att rekrytera behörig personal(blir ensam, inga arbetskamrater). o Uppstarten genererar höga kostnader, kontor, material, administration mm o Södertörns brandförsvarförbund har provat men väljer att inte bedriva brandskyddkontrollen i egen regi i flera av deras distrikt pga detta. De -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 15

16 väljer att förbättra kontroll över brandskyddskontrollerna i stället så att myndighetsutövningen blir kvalitetsäkrad. Åtgärdas: finns inget datum utan förbundet väljer att följa utvecklingen i landet och förändrar verksamheten för sotningen och brandskyddskontrollen när vi vet om det blir lagändringar mm. Men förbundet kommer att se till att kvalitetssäkra uppföljningen på både sotning och brandskyddskontrollen.. 2. Säkerställ en tillfredsställande återrapportering av delegationsbeslut kring förelägganden inom brandskyddskontrollen. Svar: Få förelägganden har utdelats i förbundet av sotarmästarna de senaste åren. Under en lång period lades förelägganden på bristande takanordningar som räddningstjänsten felaktigt tog emot och följde upp. Dessa förelägganden ligger inte under räddningstjänstens utan ligger på byggnadsnämnderna i kommunerna. Efter att detta klargjorts slutade föreläggandena att inkomma till räddningstjänsten och rutinerna glömdes bort. Svar: Förelägganden har börjat komma in från sotarmästaren på takskydds anordningar. Efter samtal med Sveriges Skorstensfejares Riksförbund (SSR) har det visats sig att jag hade fel, brister på takskydds anordningar är att betrakta som en brandrisk och ska således följas upp. En ny rutin för återrapportering och uppföljning av förelägganden tas fram och följs. Sotarmästaren skickar alla förelägganden till VSR. VSR lägger in dem i Core med åtgärdsdatum. Sotarmästaren återkommer när bristerna är åtgärdade. VSR skriver in att årgärderna är åtgärdade i ärende i Core och stänger ärendet. Rapporterar till direktionen, delegationsbeslut. Åtgärdas senas Tillse att medlemskommunernas fullmäktige fastställer aktuella taxor för sotning och brandskyddskontroll samt andra taxor, utifrån gällande normgivning samt därefter säkerställa att aktuell taxa inklusive indexuppräkning finns publicerad på förbundets webbplats. Beakta även detta i nästa mandatperiods handlingsprogram (beslut om taxor) Svar: Taxorna är tagna av kommunernas fullmäktige och gäller från i s kommun och i s kommun från Taxorna är indexreglerade men inte lika. Samma taxa i bägge kommunerna får tas upp i handlingsprogrammet för nästa mandatperiod. Taxan för brandskyddskontrollen och sotning ska tas upp och behandlas varje år av kommunfullmäktige i respektive kommun?? s jurist Staffan Källström är inkopplad på detta. Taxorna kommer att revideras och publiceras korrekt på förbundets webbplats, klart VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 16

17 Åtgärdas under Ta beslut i direktionen om enhetliga frister för sotning och brandskyddskontroller inom förbundets geografiska område samt säkerställ att nuvarande frister anpassas till den normgivning som för närvarande är föremål för remissbehandling. Fristerna för brandskyddskontrollen (BSK) kan inte förbundet fastsälla. Frister (tidsintervall) för brandskyddskontroll föreskrivs av MSB, Fr.o.m är fristerna för BSK ändrade till 3 och 6 år (från 2, 4 och 8 år) Frister för sotning föreskrivs av kommunen. Bevakas nationellt och tas upp för beslut i direktionen. Frister för sotning på enstaka objekt kan sotarmästaren ändra om det visar sig att fristerna inte är relevanta. 5. Ta fram rutinbeskrivningar inom verksamhetsområdet, exempelvis i form av flödesschema kring kontroll och uppföljning av entreprenörer, ansökan och beslut kring egensotning mm. Här kommer det att tas fram ett flödesschema liknande det som finns för tillsynsverksamheten i förbundet så att kunskapen om förfarandet inte ligger på det personliga planet utan på funktionen. Åtgärdas under första kvartalet Komplettera och anpassa gällande blankettmaterial till personuppgiftslagen (PUL) samt tillse att fullständig information lämnas på förbundets webbplats kring taxor, frister etc. Blanketterna anpassas enligt PUL snarast. Fullständig Information om taxor och frister läggs ut på förbundets webbplats snarast. Åtgärdas senast Fasställ ett system för direktionens styrning och uppföljning av entreprenörer för sotning och brandskyddskontroll. Detta görs lämpligtvis i verksamhetsplanen och de årliga kontrollåtgärderna dokumenteras i planen för internkontroll och därmed blir föremål för återredovisning till direktionen. Vidare är det viktigt att entreprenadavtalet på ett tydligt sätt reglerar förbundets möjligheter till insyn och kontroll. Direktionen beslutar om vad de vill kontrollera, detta dokumenteras i verksamhetsplanen och förs in i internkontrollplanen. Förbundet äger sotningsregistret, hyr ut registret till entreprenören under avtalstiden. I avtalet skrivs det in att entreprenören ska sköta och ha ett uppdaterat sotningsregister som förbundet har full insyn i. -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 17

18 Införandet av ett nytt sotningsdataprogram (RITZ) kommer att ge förbundet möjlighet att kontrollera sotningsverksamheten via datorer när som helst. Dataprogramet RITZ kommer att införas under 2015 och kommer att stå som ett krav att entreprenören ska använda i avtalet. Åtgärdas mellan tills RITZ är implementerat (troligtvis halvårsskiftet 2015) i förbundets sotningsverksamheter 8. Följ upp och analysera den genomsnittliga genomförandegrad i brandskyddkontrollen över tid, både totalt och per sotningsdistrikt, t ex. utifrån den mall som finns redovisad i denna rapport. Uppföljning av sotningsverksamheten bör även ske på ett likartat sätt utifrån fasställda frister. I väntan på att det nya sotningsprogrammet RITZ (troligtvis halvårsskiftet 2015) är den framtagna mallen i revisorernas rapport om uppföljning av genomsnittliga genomförandegrad för brandskyddskontroller ett verktyg som VSR kommer att utnyttja. Uppföljning av genomförandegraden för sotning kommer att ske på likartat sätt fram till att RITZ lanseras. Åtgärd: Påbörjas Västra Sörmlands Räddningstjänst Funktionschef Förebyggande Marcus Asplund Reviderad //MA -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 18

19 Processkartläggning egensotning Ansökan om egensotning/byte av sotare kommer in till rtj Ansvarig handläggare registrerar ärendet i Core. Remiss till Sotarmästaren. Kontroll i fastighetregistret av ägare mm. Intyg om kurs eller motsvarande? Uppgifter om annan än fastägare utför rengöringen Behöver finnas för att kunna få tillstånd till egensotning. Avslag eller beviljad dispensansökan beroende på svar från Sotarmästaren samt kompetens. Fattas på delegation. till sökanden. Diarieförs i Core Årsuppföljning till MSB. Delegationsbeslut förs i Core och redovisas till varje AU och direktionsmöte. den 8 december

20 Processkartläggning Uppföljning av sotningsverksamheten Vad ska följasupp? Frister, brandskyddskontroller, avgifter, föreläggnaden(egen process) mm Års uppföljning, delårs uppföljning(aug) kvartalsvis av nyckeltal(om det finns) Uppföljningen redovisas på nästkommande direktionsmöte samt i hel och delårsredovisningarna. Boka tid med sotarmästaren/na och meddela vad som ska följasupp och när. Finns RITZ, görs uppföljning digitalt. Eventuella brister i sotningsverksamheten och som direktionen vill följa upp meddelas sotarmästaren/na för åtgärdsförslag JA: Åtgärdsföslag godtas av behörig person samt följsupp till nästkommande direktionsmöte. NEJ: Återremiteras sotarmästaren. Årsuppföljning till MSB. Delegationsbeslut förs i Core och redovisas till direktionen varje möte. den 8 december

21 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Uppföljning av nyckeltal Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om uppföljning av nyckeltalen. sunderlag Nyckeltal Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 21

22 Redovisning nyckeltal 2015 Räddningsinsats M+A4:A52ålvärde 10 minuter Målvärde 0/år Målvärde 25/år Målvärde 15/år Målvärde 200/år Målvärde 2300/år Målvärde 120/år Målvärde 2000/år Målvärde 150/år Målvärde 60 % Målvärde Målvärde 5/år Målvärde 0/år Tillsyn Målvärde 130/år Målvärde 40/år Antal larm/antal räddningstjänstinsatser R1: Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress vid insatser som klassas som räddningsinsats. (I avvaktan på beställd rapport från Core mäts tills vidare om styrkan har kommit fram före eller efter 10 minuter). R1B: Antal avikelser från förmågekartan Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt: Kvar till målet: 48/7 55/6 51/11 52/14 målvärdet: 2? R2: Antal gånger som insatspersonal aktivt kontaktat drabbade efter avslutad insats R3: Antal medborgare som kontaktat VSR efter insats R4: Antal övningstillfällen för operativ heltidspersonal R5: Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal R6: Antal övningstillfällen för RIB personal R7: Antal övningstimmar för RIB personal R8: Antal övningstimmar tung räddning i hela organisationen R9: Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan räddningstjänsten anlänt % R10A: Antal personer som skadas lindrigt i olyckor som klassas som räddningstjänst R10B: Antal personer som skadas allvarligt i olyckor som klassas som räddningstjänst R11: Antal personer som omkommer i olyckor som klassas som räddningstjänst T1: Antal rådgivningstillfällen via besök på plats T2: Antal tillsyner T4: Antal rådgivning gällande LSO Målvärde 40/år T5:Antal rådgivning gällande LBE Målvärde 40/år T6:Antal rådgivning gällande sotning Målvärde 15/år T7:Antal rådgivning gällande serverings tills Parantes: Allmänsammankomst Målvärde 10 dagar T8: Tid mellan tillsynsbesök och utfärdat protokoll x x x x x x x x x x x x 0 10 Protokoll ersätts med Tjänsteanteckning. Målvärde 40/år T9: Antal samråd och samordning med olika aktörer och myndigheter Brandskyddsutbildning Underlätta för den enskilde Målvärde 100/år Målvärde 1200/år Målvärde 100/år Målvärde 350/år Målvärde 1500/år U1: Antal brandutbildningar U2: Antal brandutbildade skolelever U3: Äldre över 65 år U4: Antal brandutbildade från landsbygden U5: Totalt antal brandutbildade Trafikutbildning

23 Målvärde 30/år Målvärde 1200/år Målvärde 100/år Målvärde 250/år Målvärde 1300/år Målvärde 50/år Målvärde 100/år Målvärde 100/år Målväred 100/år Målvärde 700/år Målvärde 70/år Målvärde 900/år Målvärde 1500/år Målvärde 700/år Målvärde 100/år Målvärde 600/år U6: Antal trafikutbildningar U7: Antal trafikutbildade skolelever U8: Äldre över 65 år U9: Antal trafikutbildade från landsbygden U10: Totalt antal trafikutbildade Sjukvårdsutbildning U11: Antal sjvutbildningar U12: Antal sjvutbildade skolelever U13: Antal sjvutbildade äldre över 65 år U14: Antal sjvutbildade från landsbygden U15: Totalt antal sjvutbildade Övriga utbildnings/informationstillfällen U16: Antal övriga utb/informationstillfällen U17: Antal övriga utb./informerade pers. U18: Antal informerade nyanlända Fixar Malte U19: Antal behjälpta U20: Antal hembesök i s kommun U21: Antal hembesök i Övrigt sem sem sem Målvärde 80/år Målvärde 1000/år Målvärde 5900 Undersökande och lärande Målvärde 3/år Målvärde 5/år Målvärde 15/år Målvärde 24/år Målvärde 10 dagar U22: Antal utbildningar till kommunala verksamheter (ej skolor) U23: Antal utbildade kommunalanställda per månad U24: Totalt antal utbildade/informerade L1 Antal utökade utredningar L2 Antal brandutredningar L3 Antal sakkunnigutlåtanden L4 Antal bristfälliga insatsrapporter L5 Tid mellan mottagen begäran om utlåtande och remissvar x x x x x x x x x x x x 0 revideras 23

24 teanteckning. 24

25 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Uppföljning av internkontroll Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om uppföljning av internkontrollen. sunderlag Internkontroll 2015 Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 25

26 INTERN KONTROLL 2015 FAKTURAHANTERING Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Fakturahantering (kundfakturor) Fungerande rutin för kundfakturering Ekonom, s Kommun 4 ggr/år Stickprov RL Befintlig rutin Tillsyner och brandfarlig vara: Tillsynsförrättaren skriver underlag för debitering i Word-mall efter att tillstånd/avsyning/tjänsteanteckning/föreläggande i slutlig version skickats till mottagaren. Belopp enligt antagen taxa, vilket för tillsyner innebär timtaxa för nedlagd tid (varje påbörjad halvtimme). För tillstånd brandfarliga/explosiva varor tillämpas antagen taxa som skiljer på typ och mängd, med möjlighet att övergå till timtaxa i särskilda fall. Administratör kollar av Word-mallen och debiterar. Onödiga automatlarm: Automatlarmsansvarig gör en avstämning mot insatsrapporterna i slutet på varje månad; de automatlarm som räknas som onödiga debiteras för. Underlag för debitering förs in i en Word-mall, själva debiteringen gör sedan administratör. Belopp enligt antagen taxa. Utbildningar: Efter att utbildningen ägt rum skickas faktura enligt antagen taxa. Utbildningarna dokumenteras i Excel-ark för nyckeltal och där noteras även hur mycket vi har fakturerat för utbildningen. I vissa fall om det är många grupper som samma företag vill utbilda kan mängdrabatt lämnas, annars är det taxan som gäller. Specialutbildningar som inte finns med i prislistan prissätts av administratör eller Funktionsansvarig Förebyggande. RVR: Avtal finns med RVR-tjänsten, s och s kommuner (med prislista). Debitering för dessa insatser matas in direkt i CORE och granskas av ansvarig som skriver fakturaunderlag till administratör. Övriga ärenden kan också skrivas i CORE, men då det i sådana fall kan röra sig om särskilda överenskommelser mot kund granskas de inte. Kontrollmetod Kontrollen omfattar tre aspekter. (1) Om fakturering skett enligt prislista/avtal, (2) om utgående moms har hanterats korrekt samt (3) om fakturering skett inom rimlig tid efter händelsen. I ett mer övergripande perspektiv även om rutinen som helhet tycks fungera tillfredställande. Urval sker så att följande fakturatyper ska ingå i varje kvartalskontroll: -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 26

27 INTERN KONTROLL Samtliga fakturor med belopp över SEK - Fem (slumpade) fakturor med belopp mellan och SEK - För fakturor på belopp som understiger SEK, två vardera (slumpade) rörande o Utbildning o Onödigt automatlarm o Restvärde o Tillstånd brandfarlig vara o Tillsyn - Två kreditfakturor Utfall Kvartal 1 Utfall kvartal 1 Kvartal 2 Utfall kvartal 2 Kvartal 3 Utfall kvartal 3 Kvartal 4 Utfall kvartal 4 Slutsats Fylls endast i innan slutlig rapportering till direktionen ska ske -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 27

28 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA A Kvartalskontroll 1, resultat Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar 7779 Över 100k ok ok dagar Kvartalsdebitering automatlarm k-100k ok ok dagar Ersättning skötsel & hyra, offentlig toalett, Björkvik k-100k ok ok dagar HA-utbildning, fakturerat SBF k-100k ok ok dagar HA-utbildning, fakturerat kund direkt (SKF) k-100k ok Fel pris dagar Ersättning Fixar-Malte första kvartalet. Fakturan kommer att justeras i efterhand 10k-100k 7738 utbildning ok ok dagar Brandskyddsutbildning 7739 utbildning ok ok dagar Brand- och HLR-utbildning 7760 utbildning ok ok dagar Sotningskurs lokal, fika & mat fakturerat SBF Restvärde ok * dagar Tre saneringsuppdrag, s kommun 7747 Restvärde ok * dagar Två saneringsuppdrag, RVR 7765 Tillstånd ok ok dagar Tillståndsavgift brfv, större komplettering Tillstånd 7785 Tillsyn ok ok Tillsyn enligt Lagen om skydd mot Olyckor KFAB Tillsyn Kredit Kredit (*) Kommentar: Restvärderäddning samt trafikuppdrag där framgår det ej av fakturorna vad det är för avgifter man betalar, specifikation? -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 28

29 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA B Kvartalskontroll 2 Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 29

30 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA C Kvartalskontroll 3 Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 30

31 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA D Kvartalskontroll 4 Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 31

32 INTERN KONTROLL 2015 MYNDIGHETSUTÖVNING Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Fungerande rutin Kontroll att rutinen följs och relevant lagstiftning efterlevs. Myndighetsutövning Funktionsansvarig Förebyggan de 4 ggr/år Stickprov RL Befintlig rutin Under början av året togs en rutin fram för att underlätta för nya tillsynsförrättare och tillse att tillsynerna sköts på likartat sätt. Rutinen redovisas i form av ett flödesschema där tillsynens olika delar tas upp, från det att första kontakt tas till att VSR har fått ett klartecken och ärendet har kunnat stängas. Kontrollmetod Kontrollansvarige väljer slumpmässigt ut två genomförda tillsyner för respektive tillsynsförrättare och jämför ärendegången i dessa mot nämnda rutin. Kontrollen kan t.ex. göras mot tillsynsförrättarnas e- postkorrespondens med ägare/nyttjare eller genom intervju. Utfall Se Bilaga för respektive kvartal. Slutsats Fylls i innan slutlig rapportering till direktionen ska ske -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 32

33 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA A Tillsynsrutin -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 33

34 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA B Kvartalskontroll 1, resultat Handläggare MJ MJ OA OA AW GM GM Objekt Försk. Backa Försk. Borgen Biltema Sävstaskolan Södra skolan Floda skola Erla skolan Skickat kallelse 11 mars 11 mars 1 april 6 mars 13 mars 10 mars 31 mars Skickat Tillsynsbilaga 11 mars 11 mars 1 april 6 mars 13 mars 10 mars 31 mars Skickat Underlag intern 11 mars 11 mars 1 april 6 mars 13 mars 10 mars 31 mars Tillsynsdatum 14 april 27 april 28 april 19 mars 24 mars 23 april 7 april Kommunicerat utkast Inte än Inte än Inte än 1 april 16 & 28 april 5 maj 20 maj Färdigställt utkast Inte än Inte än 18 maj 10 april 28 april 20 maj 20 maj Debiterat Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Kundnöjdhet Inte än Inte än Inte än Inte än Inte än Inte än Inte än Tid tillsyn <-> färdig TJA/FÖR Inte klar Inte klar Inte klar 15 dagar 24 dagar 16 dagar 29 dagar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 34

35 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Redovisning av arbetsmiljöenkät Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om arbetsmiljöenkät som är genomfört på heltidsbrandmännen på Västra Sörmlands Räddningstjänst. sunderlag Arbetsmiljöenkät (handlingarna läggs på bordet) Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 35

36 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Reviderat belopp för investering Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta att ny beloppsgräns för investeringar i Västra Sörmlands Räddningstjänst är ett prisbasbelopp samt att beloppsgränsen följer prisbasbeloppet. Beskrivning av ärendet Direktionen har tidigare beslutat om att gränsen för investering går vid 25 tkr. Räddningschefen ser ett behov av att gränsen för investering höjs. Räddningschefens förslag till ny beloppsgräns är ett prisbasbelopp (2015, kr) och att beloppet följer prisbasbeloppet för varje år. sunderlag Räddningschefens förslag Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 36

37 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Tidigareläggning av investering av hydrauliska klippverktyg Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottet tidigarelägger investeringen enligt förslaget och nya verktyg beställs omgående samt överlämnar ärendet till direktionen som information. Beskrivning av ärendet På varje brandstation finns en verktygssats med hydrauliska klippverktyg och bändare som i första hand används för att klippa loss personer som har blivit fastklämda i fordon vid trafikolyckor. Vid en trafikolycka där sstyrkan gjorde insats havererade saxen. Vi står nu inför reparationskostnader på 15 tkr. Denna verktygssats kommer att följa s släckbil till Högsjö. Enligt våra investeringsplaner ska hela satsen bytas ut 2016 pga. att den är av äldre modell och mindre effektiv. Kostnad är 120 tkr i dagens prisläge. Förslaget från verksamheten är att tidigarelägga investeringen av nya hydraul verktyg från 2016 till Om kostnaderna inte ryms inom innevarande budget tas medel från det egna kapitalet vid årsbokslutet. sunderlag Tidigareläggning av investering av hydrauliska klippverktyg. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 37

38 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Återkoppling från medlemssamrådet Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottet föreslår direktionen att uppdra till räddningschef att arbeta fram ett förslag till budget 2016 och budgetplan för 2017 och 2018 utifrån gällande förutsättningar från medlemskommunerna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson, informerar från medlemssamrådet med medlemskommunerna. Vid samrådet meddelade kommunerna att kommunbidraget för 2017 års budget kommer att öka med 1101 tkr. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) kompenseras för kommande löneökningar med 508 tkr (2,2 %) samt pensioner 521 tkr. Kommunbidragen för 2016 är planerat till tkr, varav s kommuns del är kr och s kommuns del är kr sunderlag Sammanträdesprotokoll från ägarsamråd, Expediering s kommun s kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande 38

39 ~ ~~'. TT 1\atrineholms kommun ~ Datum V9r beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KLF Ledning 1 (3) V$r handläggare Jenny Bolander Ert datum Er beteckning Medlemssamråd för Västra Sörmlands Räddningstjänst Datum: Den 17 apri Plats: Stadshuset Gröna Kulle, s kommun. Närvarande: Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande,, Lars Härnström (M), kommunstyrelsens vice ordförande,, Sari Erikson, kommunchef, Jenny Bolander, förvaltningschef s kommun, Håkan Persson (S), ordförande, Västra Sörmlands Räddningstjänst, Marie Louise Karlsson (S), vice ordförande, Västra Sörmlands Räddningstjänst, Robert Skoglund (S), kommunstyrelsens vice ordförande,, Marita Skog, kommunchef och Roger Larsson, Västra Sörmlands Räddningstjänst. Direktionens bild av VSR i framtiden Håkan Persson delger direktionens bild av Västra Sörmlands Räddningstjänst i framtiden. Uppföljning av ekonomi och verksamhetsmål Se bilaga och VSR:s årsredovisning för statistik och verksamhetsresultat Revidering av förbundsordning Direktionen har överlämnat ett förslag till revidering av förbundsordning för fastställande till medlemskommunerna, , Dir 15. : Medlemskommunerna ställer sig bakom direktionens förslag på reviderad förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänst. Ärendet bereds vidare inom respektive medlemskommun för antagande av kommunfullmäktige imaj (behandling i respektive kommunstyrelse under april). Uppdrag till VSR och mål Direktionen har överlämnat ett förslag till revidering av förbundsordning och bilaga Uppdrag till VSR, fastställande till medlemskommunerna samt önskar att medlemskommunerna återkommer med eventuella förslag till revidering av bilagan med inriktning på målen, , Dir 15. H:Waarsamråd\VSR\Minnesanteckningar Aaarsamråd VSR docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 39

40 5 1\atrineholms kommun \ 2 ~3~ Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KLF Ledning Vår beteckning s kommun har gjort en översyn av bilagan. Uppdrag till VSR och bedömer att bilagan med inriktning på målen bör revideras. Övriga verksamhetsmål har setts över. Bedömningen är att de också revideras. s kommun lyfter vikten av att aktivt arbetar med revidering av förbundsordningen och bilagan Uppdrag till VSR. : Medlemskommunerna fortsätter arbetet med en revidering av bilagan med inriktning på målen. Arbetet ska ske i samråd mellan medlemskommunerna och beredas fram till kommunstyrelsen senast september Utmaningar Roger Larsson, räddningschef, redogör för VSR:s prioriterade utmaningar i framtiden. Personalförsörjning Ökad jämställdhet och mångfald i personalgruppen. Få ungdomar från våra kommuner att söka till SMO. Rekrytering av personal till RIB styrkor i och Julita. Behålla operativ personal. Fordonspark: VSR fordonspark består av 24 fordon. Fordonens ålder är mellan 1-24 år. 11 fordon har en totalvikt över 3,5 ton. 13 fordon har en totalvikt under 3,5 ton. Fordonsplan för åren Ny släckbi Ökade reparationskostnader. Ökade drivmedelskostnader. Övriga utmaningar: Bibehålla en god operativ förmåga. Utveckling av brand och räddningsmaterial. Arbetsmiljö. Släckmedel och miljöpåverkan. Samverkan Roger informerar kring VSR:s samverkan: med räddningstjänster i nch utanför länet med Landstinget kring IVPA, kostnader för VSRs medverkan på IVPA larm kring suicid (där VSR deltar i ett projekt inom länet) Ronderingar H:~Äaarsamråd\VSR\Minnesanteckningar Ägarsamråd VSR docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 40

41 ~, Tj 1\atrineholms kommun ~ 3 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KLF Ledning Vår beteckning Kommunbidrag ,4 %, 17, = , = , = , ,23 %, 18, = , ,06 % 19, = , ,9 % 21, = 34015, : Medlemskommunernas bidrag för 2016är tkr. Bidraget är inklusive PO och pension. Ny räddningstjänststation i För att s brandstation ska fungera verksamhetsmässigt finns behov av arbetsmiljöåtgärder. En övergripande kostnadsberäkning har gjorts av KFAB och kostnaderna uppgår till ca 10 mkr. Att vidta arbetsmiljöåtgärderna resulterar i en hyresökning. En ny station i anslutning till övningsfältet har en uppskattad byggkostnad om 60 mkr. Kostnaden bygger på enjämförelse med ett nybygge i Lindesberg och Karlskoga. Utifrån den beräkningen skulle den preliminära årskostnaden uppgå till tkr (beräkningen bygger på kvadrat och 30 års avskrivning) i jämförelse med dagens hyra på tkr. J ~ Bolander Fö~altn f kommunledningsförvaltningen (anteckningar) Katnneholms kommun H:~Äaarsamråd\VSR\Minnesanteckningar Ägarsamråd VSR docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 41

42 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Taxa för brandskyddskontroll i s kommun Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktonen Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta om ny taxa enligt förslaget och skicka beslutet till fullmäktige för fastställande. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige i s Kommun antog ,Taxa för brandskyddskontroll. Då beslutades om timpris för brandskyddskontroll till 508 kr och grundavgift till 97 kr. Tidsåtgången för första objektet maximerades till 60 minuter, följande objekt till 25 minuter. För övriga objekt ska nedlagd tid debiteras. Vid beslutet angavs ej hur taxan skulle uppräknas därav har taxan varit samma under tio år. Detta innebär att brandskyddskontroll för en fastighet med ett objekt enligt tidigare beslut kostar fastighetsägaren 605 kr. Verksamheten föreslår direktionen att anta verksamhetens förslag till ny Taxa enligt följande: Timpris för brandskyddskontroll 626 kr och grundavgift 135 kr. Tidsåtgången för första objektet maximeras till 45 minuter, följande objekt till 25 minuter. För övriga objekt ska nedlagd tid debiteras. Indexuppräkning av taxan ska ske enligt följande: Ersättning för brandskyddskontroll och inställelseavgift enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat Sotningsindex. Detta innebär att kostnaden brandskyddskontroll under 2015 för en fastighet med ett objekt uppgår till 605 kr, att inte kostnaden har ökat beror på ett effektivare arbete vid kontrollerna där tidsåtgången har minskat från 60 minuter till 45 minuter. sunderlag Taxa för brandskyddskontroll i s kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 42

43 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Delegationsbeslut Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottets föreslår direktionen att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Beskrivning av ärendet Direktionen tar del av delegationsbesluten. sunderlag Delegationsbeslut Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 43

44 Delegationsärenden sid 1 (7) Period: Ärenderubrik Objekt/Fastighet Kommun Föreläggande sotning - LILLA BJURSTORP 1:3 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - ABBOTNÄS 1:7 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - BODA 1:9 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - FÄBODA 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - HENRIKSLUND sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - NORDANKÄRR 2:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - JURESTA 1:14 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - FORSSJÖ KVARN 1:39 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - JÄTTORP K-HOLMS GOLFKLUBB s Golfklubb sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - NYHEM sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - FORSSJÖ KVARN 1:100 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - ERIKSBERG 1:7 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - OPPUNDA HÄRALDSALLMÄNNING 3:7 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - KVARNTORP sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - ENEBY 2:11 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA

45 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 2 (7) Kommun Föreläggande sotning - SOLLIDA 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - GRANHED SÖRGÅRD 1:12 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Tillståndshantering Brfv - Gasolmacken Gasolmacken sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Gasolmacken OA Byte av sotare - Högsjö Gård 2:15 Återkallat sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Remiss Detaljplan - VäGSKäLET 17 VäGSKäLET 17 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar DP - VäGSKäLET 17 OA Tillstyrks Remiss Detaljplan - Trädgårdsmästaren 1 Trädgårdsmästaren 1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar DP - Trädgårdsmästaren 1 OA Byte av sotare - Västervik 1:2 Tillstyrks sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Äspetorp 1:2-1:3 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Hacksta 1:54 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lindbol 1:21 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Bossbro 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vresta 1:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vrettsta 2:18 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Östra Dimbo 1:24 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Torshag Konsta 3:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare -SÄBY 2:21 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA

46 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 3 (7) Kommun Byte av sotare - Rosendal 3:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vad Karlsro sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Opsala Ekeberg 1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Sävstaholm 2:197 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Sävsta 8:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Ättersta Sörgården 2:31 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vad Karlsro sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Ristorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Stavhätta 3:13 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Hälleråd 1:8 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Östra Dimbo 1:27 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Henningstorp sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Bossbro 1:1 Broby sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Ödeäng 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Galretorp 1:6 L sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lindbol 1:5 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA

47 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 4 (7) Kommun Byte av sotare - Vretsta 1:5 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vrettsta 3:43 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vittorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Hälleråd 1:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Skallbol 1:6 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Mjälnäs Gård 2:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Skallebol 1:14 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Brene 4:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Älgen 9 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - s Berga 3:23 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Båsenberga 2:23-2:24 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Högbrunn 1:9 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Säfstaholm 2:68 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Säfstaholm 2:68 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Munketorp 2:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Viala 2:12 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA

48 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 5 (7) Kommun Byte av sotare - Sävstaholm 2:38 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Stavhäll 1:6 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Remsnidartorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lindebol 1,19 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Säfstaholm 8:4 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lunda 4:16 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Gäringe Anneberg sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Karstorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Tommy Ekström sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Tillsyn sampl, annan - ByggMax ByggMax sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tjänsteanteckning - ByggMax OA Anmärkning, större brist Offentlig tillställning - s Marknad, Stortorget Sandbäcken 3:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar OT - s Marknad, Stortorget OA Tillstyrks under förutsättning Remiss Serveringstillstånd - s Folkpark s Folkpark sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar - s Folkpark OA Tillstyrks under förutsättning Remiss Serveringstillstånd - Matmarknad Stortorget Sandbäcken 3:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar - Sandbäcken 3:1 MA Tillstyrks under förutsättning Tillståndshantering Brfv - Reningsverket Rosenholm Reningsverket Rosenholm sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Reningsverket Rosenholm OA Tillståndshantering Brfv - Högsjö Bensin Högsjö Bensin sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Högsjö Bensin MA Tillståndshantering Brfv - Cramo Cramo sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Cramo OA

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

cm { J1 :108 180 Revisionsberättelse för år 2008, Södertörns Brandförsvarsförbund

cm { J1 :108 180 Revisionsberättelse för år 2008, Södertörns Brandförsvarsförbund Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 2009-09-04 Kommun-ftrr~l~en 13~) f l ~ / cm { J1 :108 180 Revisionsberättelse för år 2008, Södertörns Brandförsvarsförbund Dnr KS09/11 o Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Karin Skilje. 08-550 21 225 00 ka rin.skilje@sodertalje.se. Södertörns brandförsvars revisionsberättelse och årsredovisning 2008

Karin Skilje. 08-550 21 225 00 ka rin.skilje@sodertalje.se. Södertörns brandförsvars revisionsberättelse och årsredovisning 2008 Södertälje SÖOEfrfÄUE!(OMMUN _ Kommuns~/rels8n U kommun ---..--..~-..---. 211n9' ni"! Ii vu 7 ~l.it,j- I I Dc. 2009-08-17 Tjänsteskrivelse Dnr Skriv här Kontor Handläggare Karin Skilje Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Anpassning till lag om skydd mot olyckor

Anpassning till lag om skydd mot olyckor Revisionsrapport Anpassning till lag om skydd mot olyckor Motala kommun April 2010 Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Innehållsföreteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Inledning...3

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2013

Granskning av intern kontroll 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-24 KS-2013/1548 1 (7) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll

Läs mer

Rapport Internkontroll inom kultur- och fritidsnämnden, Oxelösunds kommun

Rapport Internkontroll inom kultur- och fritidsnämnden, Oxelösunds kommun Rapport Internkontroll inom kultur- och fritidsnämnden, Oxelösunds kommun 2015-08-17 1 (16) R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Övergripande

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 Uppsala RÄDDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2015-03- 03 30) PiDN/ Beteclaling: Handlnr: VS 9.06. \ 1,011A Kommunstyrelserna i Tierps kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Årsredovisning 2012 MB 1

Årsredovisning 2012 MB 1 Årsredovisning 2012 1 Under 2012 antogs ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet av Nässjö och Vetlanda kommuner. Målet är bland annat att minska brott, olyckor och kostnader för materiella skador.

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Je/!!f:!!/1t!::...~.~.~..~... mm

Je/!!f:!!/1t!::...~.~.~..~... mm KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Måndag 3 mars 2014 kl. 10:00-12:00, 13:00-16:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset i Torsby Ann-Katrin Jäl'åsen (S), ordförande Håkan Lindh (S) Rune Mattsson

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2008-09-30, klockan 13.30 15.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande),

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Ekhage, Kungsör Årsredovisning 2008 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.058 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.058 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.058 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Stockholms

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer