Kallelse/Underrättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/Underrättelse"

Transkript

1 Datum Kallelse/Underrättelse Direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst Tid: Onsdag den 27 maj 2015, kl Plats: Lektionssalen, Räddningstjänsten, Djulögatan 46 i Det bjuds på korv kl. 17:30 Håkan Persson Ordförande Åsa Björlund Sekreterare Föredragningslista Godkännande av dagordning Val av justerare Ärenden 1. Ekonomiuppföljning 2. Uppföljning av revisorernas granskning av sotningsverksamheten Uppföljning av nyckeltal 4. Uppföljning av internkontroll 5. Redovisning av arbetsmiljöenkät 6. Reviderat belopp för investering 7. Tidigareläggning av investering av hydrauliska klippverktyg 8. Återkoppling från medlemssamrådet 9. Taxa för brandskyddskontroll i s kommun 10. Delegationsbeslut Övrigt Välkomna! -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 1

2 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Ekonomiuppföljning Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen: Arbetsutskottet föreslår direktionen att lägga informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om ekonomin första kvartalet. sunderlag Ekonomiuppföljning Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 Ekonomiuppföljning 8900 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår - 4. Kostnader Material o o l o 3 6 S. Kostnader Personal 28 lo SO 6. Kostnader Tjänster o 11 o 21 o Kostnader Bidrag och Avgifter o o o o o o o 8. Driftskostnader S84 Resultat S84 Kommentarer: 4. s Q 3

4 Ekonomiuppföljning 8901 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter 2S 25 2S o 4. Kostnader Material S. Kostnader Personal S 6. Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter Driftskostnader S S2S9 Resultat S2S9 Kommentarer: s

5 Ekonomiuppföljning 8902 Utfall ~Budget lutfall nuari ack diff Februari Utfall Mars Budget ack diff lutfall April Budget ack diff lutfall Budget l l Budget ack diff Utfall Juni ack diff Helår Kommentarer: s

6 Ekonomiuppföljning 8904 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter o o o Kostnader Material Kostnader Personal Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter o o l l l 8. Driftskostnader Resultat 58 2q Kommentarer: s

7 Ekonomiuppföljning 8906 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår l. Intäkter o o o o o o o l 2. Kostnader Material Kostnader Personal Kostnader Tjänster l s. Kostnader Bidrag och Avgifter o o o o l o l 6. Driftskostnader Resultat Kommentarer: l s

8 Ekonomiuppföljning 8907 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter Kostnader Material s Kostnader Personal 52 s Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter o o Driftskostnader Resultat S 144 Kommentarer: s

9 Ekonomiuppföljning 8908 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter 0 - o o 4S 4. Kostnader Material 7.. ~ S. Kostnader Personal 217 1{ Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter o o 2 4 s 8. Driftskostnader Resultat S3 Kommentarer: s Q 9

10 Ekonomiuppföljning 8909 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter o 3S Kostnader Material 7 2 1S S. Kostnader Personal 1S SS SOi KostnaderTjänster o 13 o 25 o 38 1S3 7. Kostnader Bidrag och Avgifter o o o 2 s = 8. Driftskostnader Resultat 160 2S8-12~ Kommentarer: s Z 10

11 Ekonomiuppföljning 8910 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter o S 4. Kostnader Material l l 2 l S. Kostnader Personal Kostnader Tjänster o s Kostnader Bidrag och Avgifter o o l l o 8. Driftskostnader 11S Resultat lls 289 Kommentarer: s

12 Ekonomiuppföljning 8911 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter l l l 2S 4. Kostnader Material S S. Kostnader Personal o o l 9 o 6. Kostnader Tjänster lo Kostnader Bidrag och Avgifter o o o o Driftskostnader S08 Resultat Kommentarer: s

13 Ekonomiuppföljning Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter Kostnader Material S4 S. Kostnader Personal SS20 6. Kostnader Tjänster l S Kostnader Bidrag och Avgifter Driftskostnader 2 S s 24S S Resultat S126 Kommentarer: s

14 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Uppföljning av revisorernas granskning av sotningsverksamheten 2014 Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om uppföljning av revisorernas granskning av sotningsverksamheten. sunderlag Åtgärdsplan efter revisionen av sotningsverksamheten i förbundet. Processkartläggning egensotning. Processkartläggning Uppföljning av sotningsverksamheten. Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 Åtgärdsplan efter revisionen av sotningsverksamheten i förbundet Bakgrund På uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer har PWC genomfört en granskning av sotning och brandskyddskontroll för att besvara revisionsfrågan kring om förbundsdirektionen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten. Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att förbundsdirektionen inte har en endamålsenig styrning och uppföljning av granskad verksamhet. Revisionen har identifierat 8 stycken utvecklingsområden och rekommendationer för sotningsverksamheten i förbundet. Vald organisationsform är dominerande i landet (svårt att säkerställa en rättsäker och kostnadseffektiv myndighetsutövning) Delegationsordningen är ändamålsenlig och aktuell (återapportering fungerar förutom för förelägganden) Avsaknad av tydligt och heltäckande beslut kring taxor (fastställda frister ej tillgängliga via webbplatsen) Rutinbeskrivning finns inte i tillräcklig omfattning (sårbarhetssynpunkt) Ingen dokumenterat system för styrning och uppföljning av entreprenörer. Genomsnittlig GFG (genomförandegrad) i brandskyddskontrollen är inte tillfredställande. Identifierade utvecklingsområden och rekommendationer. 1. Följutvecklingen kring sotningsmonopolets vara eller inte vara samt när entreprenadavtalets förlängning löper ut överväg att genomföra brandskyddskontrollen i egen regi, om det fortfarande är en myndighetsuppgift för förbundet. Svar: Förbundet deltar regelbundet på sotningskonferenser i landet och får där en bra bild hur det är i övriga Sverige och vad som är på gång framöver. Förbundet avvaktar ny lag om sotningsmonopolet. Att bedriva brandskyddskontrollen i egen regi har flera räddningstjänster provat på. Det visar sig inte vara så enkelt som det kan tyckas. o Brist på behörig personal. o Svårt att rekrytera behörig personal(blir ensam, inga arbetskamrater). o Uppstarten genererar höga kostnader, kontor, material, administration mm o Södertörns brandförsvarförbund har provat men väljer att inte bedriva brandskyddkontrollen i egen regi i flera av deras distrikt pga detta. De -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 15

16 väljer att förbättra kontroll över brandskyddskontrollerna i stället så att myndighetsutövningen blir kvalitetsäkrad. Åtgärdas: finns inget datum utan förbundet väljer att följa utvecklingen i landet och förändrar verksamheten för sotningen och brandskyddskontrollen när vi vet om det blir lagändringar mm. Men förbundet kommer att se till att kvalitetssäkra uppföljningen på både sotning och brandskyddskontrollen.. 2. Säkerställ en tillfredsställande återrapportering av delegationsbeslut kring förelägganden inom brandskyddskontrollen. Svar: Få förelägganden har utdelats i förbundet av sotarmästarna de senaste åren. Under en lång period lades förelägganden på bristande takanordningar som räddningstjänsten felaktigt tog emot och följde upp. Dessa förelägganden ligger inte under räddningstjänstens utan ligger på byggnadsnämnderna i kommunerna. Efter att detta klargjorts slutade föreläggandena att inkomma till räddningstjänsten och rutinerna glömdes bort. Svar: Förelägganden har börjat komma in från sotarmästaren på takskydds anordningar. Efter samtal med Sveriges Skorstensfejares Riksförbund (SSR) har det visats sig att jag hade fel, brister på takskydds anordningar är att betrakta som en brandrisk och ska således följas upp. En ny rutin för återrapportering och uppföljning av förelägganden tas fram och följs. Sotarmästaren skickar alla förelägganden till VSR. VSR lägger in dem i Core med åtgärdsdatum. Sotarmästaren återkommer när bristerna är åtgärdade. VSR skriver in att årgärderna är åtgärdade i ärende i Core och stänger ärendet. Rapporterar till direktionen, delegationsbeslut. Åtgärdas senas Tillse att medlemskommunernas fullmäktige fastställer aktuella taxor för sotning och brandskyddskontroll samt andra taxor, utifrån gällande normgivning samt därefter säkerställa att aktuell taxa inklusive indexuppräkning finns publicerad på förbundets webbplats. Beakta även detta i nästa mandatperiods handlingsprogram (beslut om taxor) Svar: Taxorna är tagna av kommunernas fullmäktige och gäller från i s kommun och i s kommun från Taxorna är indexreglerade men inte lika. Samma taxa i bägge kommunerna får tas upp i handlingsprogrammet för nästa mandatperiod. Taxan för brandskyddskontrollen och sotning ska tas upp och behandlas varje år av kommunfullmäktige i respektive kommun?? s jurist Staffan Källström är inkopplad på detta. Taxorna kommer att revideras och publiceras korrekt på förbundets webbplats, klart VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 16

17 Åtgärdas under Ta beslut i direktionen om enhetliga frister för sotning och brandskyddskontroller inom förbundets geografiska område samt säkerställ att nuvarande frister anpassas till den normgivning som för närvarande är föremål för remissbehandling. Fristerna för brandskyddskontrollen (BSK) kan inte förbundet fastsälla. Frister (tidsintervall) för brandskyddskontroll föreskrivs av MSB, Fr.o.m är fristerna för BSK ändrade till 3 och 6 år (från 2, 4 och 8 år) Frister för sotning föreskrivs av kommunen. Bevakas nationellt och tas upp för beslut i direktionen. Frister för sotning på enstaka objekt kan sotarmästaren ändra om det visar sig att fristerna inte är relevanta. 5. Ta fram rutinbeskrivningar inom verksamhetsområdet, exempelvis i form av flödesschema kring kontroll och uppföljning av entreprenörer, ansökan och beslut kring egensotning mm. Här kommer det att tas fram ett flödesschema liknande det som finns för tillsynsverksamheten i förbundet så att kunskapen om förfarandet inte ligger på det personliga planet utan på funktionen. Åtgärdas under första kvartalet Komplettera och anpassa gällande blankettmaterial till personuppgiftslagen (PUL) samt tillse att fullständig information lämnas på förbundets webbplats kring taxor, frister etc. Blanketterna anpassas enligt PUL snarast. Fullständig Information om taxor och frister läggs ut på förbundets webbplats snarast. Åtgärdas senast Fasställ ett system för direktionens styrning och uppföljning av entreprenörer för sotning och brandskyddskontroll. Detta görs lämpligtvis i verksamhetsplanen och de årliga kontrollåtgärderna dokumenteras i planen för internkontroll och därmed blir föremål för återredovisning till direktionen. Vidare är det viktigt att entreprenadavtalet på ett tydligt sätt reglerar förbundets möjligheter till insyn och kontroll. Direktionen beslutar om vad de vill kontrollera, detta dokumenteras i verksamhetsplanen och förs in i internkontrollplanen. Förbundet äger sotningsregistret, hyr ut registret till entreprenören under avtalstiden. I avtalet skrivs det in att entreprenören ska sköta och ha ett uppdaterat sotningsregister som förbundet har full insyn i. -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 17

18 Införandet av ett nytt sotningsdataprogram (RITZ) kommer att ge förbundet möjlighet att kontrollera sotningsverksamheten via datorer när som helst. Dataprogramet RITZ kommer att införas under 2015 och kommer att stå som ett krav att entreprenören ska använda i avtalet. Åtgärdas mellan tills RITZ är implementerat (troligtvis halvårsskiftet 2015) i förbundets sotningsverksamheter 8. Följ upp och analysera den genomsnittliga genomförandegrad i brandskyddkontrollen över tid, både totalt och per sotningsdistrikt, t ex. utifrån den mall som finns redovisad i denna rapport. Uppföljning av sotningsverksamheten bör även ske på ett likartat sätt utifrån fasställda frister. I väntan på att det nya sotningsprogrammet RITZ (troligtvis halvårsskiftet 2015) är den framtagna mallen i revisorernas rapport om uppföljning av genomsnittliga genomförandegrad för brandskyddskontroller ett verktyg som VSR kommer att utnyttja. Uppföljning av genomförandegraden för sotning kommer att ske på likartat sätt fram till att RITZ lanseras. Åtgärd: Påbörjas Västra Sörmlands Räddningstjänst Funktionschef Förebyggande Marcus Asplund Reviderad //MA -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 18

19 Processkartläggning egensotning Ansökan om egensotning/byte av sotare kommer in till rtj Ansvarig handläggare registrerar ärendet i Core. Remiss till Sotarmästaren. Kontroll i fastighetregistret av ägare mm. Intyg om kurs eller motsvarande? Uppgifter om annan än fastägare utför rengöringen Behöver finnas för att kunna få tillstånd till egensotning. Avslag eller beviljad dispensansökan beroende på svar från Sotarmästaren samt kompetens. Fattas på delegation. till sökanden. Diarieförs i Core Årsuppföljning till MSB. Delegationsbeslut förs i Core och redovisas till varje AU och direktionsmöte. den 8 december

20 Processkartläggning Uppföljning av sotningsverksamheten Vad ska följasupp? Frister, brandskyddskontroller, avgifter, föreläggnaden(egen process) mm Års uppföljning, delårs uppföljning(aug) kvartalsvis av nyckeltal(om det finns) Uppföljningen redovisas på nästkommande direktionsmöte samt i hel och delårsredovisningarna. Boka tid med sotarmästaren/na och meddela vad som ska följasupp och när. Finns RITZ, görs uppföljning digitalt. Eventuella brister i sotningsverksamheten och som direktionen vill följa upp meddelas sotarmästaren/na för åtgärdsförslag JA: Åtgärdsföslag godtas av behörig person samt följsupp till nästkommande direktionsmöte. NEJ: Återremiteras sotarmästaren. Årsuppföljning till MSB. Delegationsbeslut förs i Core och redovisas till direktionen varje möte. den 8 december

21 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Uppföljning av nyckeltal Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om uppföljning av nyckeltalen. sunderlag Nyckeltal Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 21

22 Redovisning nyckeltal 2015 Räddningsinsats M+A4:A52ålvärde 10 minuter Målvärde 0/år Målvärde 25/år Målvärde 15/år Målvärde 200/år Målvärde 2300/år Målvärde 120/år Målvärde 2000/år Målvärde 150/år Målvärde 60 % Målvärde Målvärde 5/år Målvärde 0/år Tillsyn Målvärde 130/år Målvärde 40/år Antal larm/antal räddningstjänstinsatser R1: Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress vid insatser som klassas som räddningsinsats. (I avvaktan på beställd rapport från Core mäts tills vidare om styrkan har kommit fram före eller efter 10 minuter). R1B: Antal avikelser från förmågekartan Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt: Kvar till målet: 48/7 55/6 51/11 52/14 målvärdet: 2? R2: Antal gånger som insatspersonal aktivt kontaktat drabbade efter avslutad insats R3: Antal medborgare som kontaktat VSR efter insats R4: Antal övningstillfällen för operativ heltidspersonal R5: Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal R6: Antal övningstillfällen för RIB personal R7: Antal övningstimmar för RIB personal R8: Antal övningstimmar tung räddning i hela organisationen R9: Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan räddningstjänsten anlänt % R10A: Antal personer som skadas lindrigt i olyckor som klassas som räddningstjänst R10B: Antal personer som skadas allvarligt i olyckor som klassas som räddningstjänst R11: Antal personer som omkommer i olyckor som klassas som räddningstjänst T1: Antal rådgivningstillfällen via besök på plats T2: Antal tillsyner T4: Antal rådgivning gällande LSO Målvärde 40/år T5:Antal rådgivning gällande LBE Målvärde 40/år T6:Antal rådgivning gällande sotning Målvärde 15/år T7:Antal rådgivning gällande serverings tills Parantes: Allmänsammankomst Målvärde 10 dagar T8: Tid mellan tillsynsbesök och utfärdat protokoll x x x x x x x x x x x x 0 10 Protokoll ersätts med Tjänsteanteckning. Målvärde 40/år T9: Antal samråd och samordning med olika aktörer och myndigheter Brandskyddsutbildning Underlätta för den enskilde Målvärde 100/år Målvärde 1200/år Målvärde 100/år Målvärde 350/år Målvärde 1500/år U1: Antal brandutbildningar U2: Antal brandutbildade skolelever U3: Äldre över 65 år U4: Antal brandutbildade från landsbygden U5: Totalt antal brandutbildade Trafikutbildning

23 Målvärde 30/år Målvärde 1200/år Målvärde 100/år Målvärde 250/år Målvärde 1300/år Målvärde 50/år Målvärde 100/år Målvärde 100/år Målväred 100/år Målvärde 700/år Målvärde 70/år Målvärde 900/år Målvärde 1500/år Målvärde 700/år Målvärde 100/år Målvärde 600/år U6: Antal trafikutbildningar U7: Antal trafikutbildade skolelever U8: Äldre över 65 år U9: Antal trafikutbildade från landsbygden U10: Totalt antal trafikutbildade Sjukvårdsutbildning U11: Antal sjvutbildningar U12: Antal sjvutbildade skolelever U13: Antal sjvutbildade äldre över 65 år U14: Antal sjvutbildade från landsbygden U15: Totalt antal sjvutbildade Övriga utbildnings/informationstillfällen U16: Antal övriga utb/informationstillfällen U17: Antal övriga utb./informerade pers. U18: Antal informerade nyanlända Fixar Malte U19: Antal behjälpta U20: Antal hembesök i s kommun U21: Antal hembesök i Övrigt sem sem sem Målvärde 80/år Målvärde 1000/år Målvärde 5900 Undersökande och lärande Målvärde 3/år Målvärde 5/år Målvärde 15/år Målvärde 24/år Målvärde 10 dagar U22: Antal utbildningar till kommunala verksamheter (ej skolor) U23: Antal utbildade kommunalanställda per månad U24: Totalt antal utbildade/informerade L1 Antal utökade utredningar L2 Antal brandutredningar L3 Antal sakkunnigutlåtanden L4 Antal bristfälliga insatsrapporter L5 Tid mellan mottagen begäran om utlåtande och remissvar x x x x x x x x x x x x 0 revideras 23

24 teanteckning. 24

25 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Uppföljning av internkontroll Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om uppföljning av internkontrollen. sunderlag Internkontroll 2015 Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 25

26 INTERN KONTROLL 2015 FAKTURAHANTERING Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Fakturahantering (kundfakturor) Fungerande rutin för kundfakturering Ekonom, s Kommun 4 ggr/år Stickprov RL Befintlig rutin Tillsyner och brandfarlig vara: Tillsynsförrättaren skriver underlag för debitering i Word-mall efter att tillstånd/avsyning/tjänsteanteckning/föreläggande i slutlig version skickats till mottagaren. Belopp enligt antagen taxa, vilket för tillsyner innebär timtaxa för nedlagd tid (varje påbörjad halvtimme). För tillstånd brandfarliga/explosiva varor tillämpas antagen taxa som skiljer på typ och mängd, med möjlighet att övergå till timtaxa i särskilda fall. Administratör kollar av Word-mallen och debiterar. Onödiga automatlarm: Automatlarmsansvarig gör en avstämning mot insatsrapporterna i slutet på varje månad; de automatlarm som räknas som onödiga debiteras för. Underlag för debitering förs in i en Word-mall, själva debiteringen gör sedan administratör. Belopp enligt antagen taxa. Utbildningar: Efter att utbildningen ägt rum skickas faktura enligt antagen taxa. Utbildningarna dokumenteras i Excel-ark för nyckeltal och där noteras även hur mycket vi har fakturerat för utbildningen. I vissa fall om det är många grupper som samma företag vill utbilda kan mängdrabatt lämnas, annars är det taxan som gäller. Specialutbildningar som inte finns med i prislistan prissätts av administratör eller Funktionsansvarig Förebyggande. RVR: Avtal finns med RVR-tjänsten, s och s kommuner (med prislista). Debitering för dessa insatser matas in direkt i CORE och granskas av ansvarig som skriver fakturaunderlag till administratör. Övriga ärenden kan också skrivas i CORE, men då det i sådana fall kan röra sig om särskilda överenskommelser mot kund granskas de inte. Kontrollmetod Kontrollen omfattar tre aspekter. (1) Om fakturering skett enligt prislista/avtal, (2) om utgående moms har hanterats korrekt samt (3) om fakturering skett inom rimlig tid efter händelsen. I ett mer övergripande perspektiv även om rutinen som helhet tycks fungera tillfredställande. Urval sker så att följande fakturatyper ska ingå i varje kvartalskontroll: -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 26

27 INTERN KONTROLL Samtliga fakturor med belopp över SEK - Fem (slumpade) fakturor med belopp mellan och SEK - För fakturor på belopp som understiger SEK, två vardera (slumpade) rörande o Utbildning o Onödigt automatlarm o Restvärde o Tillstånd brandfarlig vara o Tillsyn - Två kreditfakturor Utfall Kvartal 1 Utfall kvartal 1 Kvartal 2 Utfall kvartal 2 Kvartal 3 Utfall kvartal 3 Kvartal 4 Utfall kvartal 4 Slutsats Fylls endast i innan slutlig rapportering till direktionen ska ske -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 27

28 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA A Kvartalskontroll 1, resultat Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar 7779 Över 100k ok ok dagar Kvartalsdebitering automatlarm k-100k ok ok dagar Ersättning skötsel & hyra, offentlig toalett, Björkvik k-100k ok ok dagar HA-utbildning, fakturerat SBF k-100k ok ok dagar HA-utbildning, fakturerat kund direkt (SKF) k-100k ok Fel pris dagar Ersättning Fixar-Malte första kvartalet. Fakturan kommer att justeras i efterhand 10k-100k 7738 utbildning ok ok dagar Brandskyddsutbildning 7739 utbildning ok ok dagar Brand- och HLR-utbildning 7760 utbildning ok ok dagar Sotningskurs lokal, fika & mat fakturerat SBF Restvärde ok * dagar Tre saneringsuppdrag, s kommun 7747 Restvärde ok * dagar Två saneringsuppdrag, RVR 7765 Tillstånd ok ok dagar Tillståndsavgift brfv, större komplettering Tillstånd 7785 Tillsyn ok ok Tillsyn enligt Lagen om skydd mot Olyckor KFAB Tillsyn Kredit Kredit (*) Kommentar: Restvärderäddning samt trafikuppdrag där framgår det ej av fakturorna vad det är för avgifter man betalar, specifikation? -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 28

29 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA B Kvartalskontroll 2 Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 29

30 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA C Kvartalskontroll 3 Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 30

31 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA D Kvartalskontroll 4 Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 31

32 INTERN KONTROLL 2015 MYNDIGHETSUTÖVNING Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Fungerande rutin Kontroll att rutinen följs och relevant lagstiftning efterlevs. Myndighetsutövning Funktionsansvarig Förebyggan de 4 ggr/år Stickprov RL Befintlig rutin Under början av året togs en rutin fram för att underlätta för nya tillsynsförrättare och tillse att tillsynerna sköts på likartat sätt. Rutinen redovisas i form av ett flödesschema där tillsynens olika delar tas upp, från det att första kontakt tas till att VSR har fått ett klartecken och ärendet har kunnat stängas. Kontrollmetod Kontrollansvarige väljer slumpmässigt ut två genomförda tillsyner för respektive tillsynsförrättare och jämför ärendegången i dessa mot nämnda rutin. Kontrollen kan t.ex. göras mot tillsynsförrättarnas e- postkorrespondens med ägare/nyttjare eller genom intervju. Utfall Se Bilaga för respektive kvartal. Slutsats Fylls i innan slutlig rapportering till direktionen ska ske -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 32

33 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA A Tillsynsrutin -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 33

34 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA B Kvartalskontroll 1, resultat Handläggare MJ MJ OA OA AW GM GM Objekt Försk. Backa Försk. Borgen Biltema Sävstaskolan Södra skolan Floda skola Erla skolan Skickat kallelse 11 mars 11 mars 1 april 6 mars 13 mars 10 mars 31 mars Skickat Tillsynsbilaga 11 mars 11 mars 1 april 6 mars 13 mars 10 mars 31 mars Skickat Underlag intern 11 mars 11 mars 1 april 6 mars 13 mars 10 mars 31 mars Tillsynsdatum 14 april 27 april 28 april 19 mars 24 mars 23 april 7 april Kommunicerat utkast Inte än Inte än Inte än 1 april 16 & 28 april 5 maj 20 maj Färdigställt utkast Inte än Inte än 18 maj 10 april 28 april 20 maj 20 maj Debiterat Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Kundnöjdhet Inte än Inte än Inte än Inte än Inte än Inte än Inte än Tid tillsyn <-> färdig TJA/FÖR Inte klar Inte klar Inte klar 15 dagar 24 dagar 16 dagar 29 dagar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 34

35 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Redovisning av arbetsmiljöenkät Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om arbetsmiljöenkät som är genomfört på heltidsbrandmännen på Västra Sörmlands Räddningstjänst. sunderlag Arbetsmiljöenkät (handlingarna läggs på bordet) Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 35

36 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Reviderat belopp för investering Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta att ny beloppsgräns för investeringar i Västra Sörmlands Räddningstjänst är ett prisbasbelopp samt att beloppsgränsen följer prisbasbeloppet. Beskrivning av ärendet Direktionen har tidigare beslutat om att gränsen för investering går vid 25 tkr. Räddningschefen ser ett behov av att gränsen för investering höjs. Räddningschefens förslag till ny beloppsgräns är ett prisbasbelopp (2015, kr) och att beloppet följer prisbasbeloppet för varje år. sunderlag Räddningschefens förslag Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 36

37 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Tidigareläggning av investering av hydrauliska klippverktyg Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottet tidigarelägger investeringen enligt förslaget och nya verktyg beställs omgående samt överlämnar ärendet till direktionen som information. Beskrivning av ärendet På varje brandstation finns en verktygssats med hydrauliska klippverktyg och bändare som i första hand används för att klippa loss personer som har blivit fastklämda i fordon vid trafikolyckor. Vid en trafikolycka där sstyrkan gjorde insats havererade saxen. Vi står nu inför reparationskostnader på 15 tkr. Denna verktygssats kommer att följa s släckbil till Högsjö. Enligt våra investeringsplaner ska hela satsen bytas ut 2016 pga. att den är av äldre modell och mindre effektiv. Kostnad är 120 tkr i dagens prisläge. Förslaget från verksamheten är att tidigarelägga investeringen av nya hydraul verktyg från 2016 till Om kostnaderna inte ryms inom innevarande budget tas medel från det egna kapitalet vid årsbokslutet. sunderlag Tidigareläggning av investering av hydrauliska klippverktyg. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 37

38 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Återkoppling från medlemssamrådet Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottet föreslår direktionen att uppdra till räddningschef att arbeta fram ett förslag till budget 2016 och budgetplan för 2017 och 2018 utifrån gällande förutsättningar från medlemskommunerna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson, informerar från medlemssamrådet med medlemskommunerna. Vid samrådet meddelade kommunerna att kommunbidraget för 2017 års budget kommer att öka med 1101 tkr. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) kompenseras för kommande löneökningar med 508 tkr (2,2 %) samt pensioner 521 tkr. Kommunbidragen för 2016 är planerat till tkr, varav s kommuns del är kr och s kommuns del är kr sunderlag Sammanträdesprotokoll från ägarsamråd, Expediering s kommun s kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande 38

39 ~ ~~'. TT 1\atrineholms kommun ~ Datum V9r beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KLF Ledning 1 (3) V$r handläggare Jenny Bolander Ert datum Er beteckning Medlemssamråd för Västra Sörmlands Räddningstjänst Datum: Den 17 apri Plats: Stadshuset Gröna Kulle, s kommun. Närvarande: Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande,, Lars Härnström (M), kommunstyrelsens vice ordförande,, Sari Erikson, kommunchef, Jenny Bolander, förvaltningschef s kommun, Håkan Persson (S), ordförande, Västra Sörmlands Räddningstjänst, Marie Louise Karlsson (S), vice ordförande, Västra Sörmlands Räddningstjänst, Robert Skoglund (S), kommunstyrelsens vice ordförande,, Marita Skog, kommunchef och Roger Larsson, Västra Sörmlands Räddningstjänst. Direktionens bild av VSR i framtiden Håkan Persson delger direktionens bild av Västra Sörmlands Räddningstjänst i framtiden. Uppföljning av ekonomi och verksamhetsmål Se bilaga och VSR:s årsredovisning för statistik och verksamhetsresultat Revidering av förbundsordning Direktionen har överlämnat ett förslag till revidering av förbundsordning för fastställande till medlemskommunerna, , Dir 15. : Medlemskommunerna ställer sig bakom direktionens förslag på reviderad förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänst. Ärendet bereds vidare inom respektive medlemskommun för antagande av kommunfullmäktige imaj (behandling i respektive kommunstyrelse under april). Uppdrag till VSR och mål Direktionen har överlämnat ett förslag till revidering av förbundsordning och bilaga Uppdrag till VSR, fastställande till medlemskommunerna samt önskar att medlemskommunerna återkommer med eventuella förslag till revidering av bilagan med inriktning på målen, , Dir 15. H:Waarsamråd\VSR\Minnesanteckningar Aaarsamråd VSR docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 39

40 5 1\atrineholms kommun \ 2 ~3~ Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KLF Ledning Vår beteckning s kommun har gjort en översyn av bilagan. Uppdrag till VSR och bedömer att bilagan med inriktning på målen bör revideras. Övriga verksamhetsmål har setts över. Bedömningen är att de också revideras. s kommun lyfter vikten av att aktivt arbetar med revidering av förbundsordningen och bilagan Uppdrag till VSR. : Medlemskommunerna fortsätter arbetet med en revidering av bilagan med inriktning på målen. Arbetet ska ske i samråd mellan medlemskommunerna och beredas fram till kommunstyrelsen senast september Utmaningar Roger Larsson, räddningschef, redogör för VSR:s prioriterade utmaningar i framtiden. Personalförsörjning Ökad jämställdhet och mångfald i personalgruppen. Få ungdomar från våra kommuner att söka till SMO. Rekrytering av personal till RIB styrkor i och Julita. Behålla operativ personal. Fordonspark: VSR fordonspark består av 24 fordon. Fordonens ålder är mellan 1-24 år. 11 fordon har en totalvikt över 3,5 ton. 13 fordon har en totalvikt under 3,5 ton. Fordonsplan för åren Ny släckbi Ökade reparationskostnader. Ökade drivmedelskostnader. Övriga utmaningar: Bibehålla en god operativ förmåga. Utveckling av brand och räddningsmaterial. Arbetsmiljö. Släckmedel och miljöpåverkan. Samverkan Roger informerar kring VSR:s samverkan: med räddningstjänster i nch utanför länet med Landstinget kring IVPA, kostnader för VSRs medverkan på IVPA larm kring suicid (där VSR deltar i ett projekt inom länet) Ronderingar H:~Äaarsamråd\VSR\Minnesanteckningar Ägarsamråd VSR docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 40

41 ~, Tj 1\atrineholms kommun ~ 3 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KLF Ledning Vår beteckning Kommunbidrag ,4 %, 17, = , = , = , ,23 %, 18, = , ,06 % 19, = , ,9 % 21, = 34015, : Medlemskommunernas bidrag för 2016är tkr. Bidraget är inklusive PO och pension. Ny räddningstjänststation i För att s brandstation ska fungera verksamhetsmässigt finns behov av arbetsmiljöåtgärder. En övergripande kostnadsberäkning har gjorts av KFAB och kostnaderna uppgår till ca 10 mkr. Att vidta arbetsmiljöåtgärderna resulterar i en hyresökning. En ny station i anslutning till övningsfältet har en uppskattad byggkostnad om 60 mkr. Kostnaden bygger på enjämförelse med ett nybygge i Lindesberg och Karlskoga. Utifrån den beräkningen skulle den preliminära årskostnaden uppgå till tkr (beräkningen bygger på kvadrat och 30 års avskrivning) i jämförelse med dagens hyra på tkr. J ~ Bolander Fö~altn f kommunledningsförvaltningen (anteckningar) Katnneholms kommun H:~Äaarsamråd\VSR\Minnesanteckningar Ägarsamråd VSR docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 41

42 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Taxa för brandskyddskontroll i s kommun Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktonen Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta om ny taxa enligt förslaget och skicka beslutet till fullmäktige för fastställande. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige i s Kommun antog ,Taxa för brandskyddskontroll. Då beslutades om timpris för brandskyddskontroll till 508 kr och grundavgift till 97 kr. Tidsåtgången för första objektet maximerades till 60 minuter, följande objekt till 25 minuter. För övriga objekt ska nedlagd tid debiteras. Vid beslutet angavs ej hur taxan skulle uppräknas därav har taxan varit samma under tio år. Detta innebär att brandskyddskontroll för en fastighet med ett objekt enligt tidigare beslut kostar fastighetsägaren 605 kr. Verksamheten föreslår direktionen att anta verksamhetens förslag till ny Taxa enligt följande: Timpris för brandskyddskontroll 626 kr och grundavgift 135 kr. Tidsåtgången för första objektet maximeras till 45 minuter, följande objekt till 25 minuter. För övriga objekt ska nedlagd tid debiteras. Indexuppräkning av taxan ska ske enligt följande: Ersättning för brandskyddskontroll och inställelseavgift enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat Sotningsindex. Detta innebär att kostnaden brandskyddskontroll under 2015 för en fastighet med ett objekt uppgår till 605 kr, att inte kostnaden har ökat beror på ett effektivare arbete vid kontrollerna där tidsåtgången har minskat från 60 minuter till 45 minuter. sunderlag Taxa för brandskyddskontroll i s kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 42

43 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Delegationsbeslut Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottets föreslår direktionen att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Beskrivning av ärendet Direktionen tar del av delegationsbesluten. sunderlag Delegationsbeslut Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 43

44 Delegationsärenden sid 1 (7) Period: Ärenderubrik Objekt/Fastighet Kommun Föreläggande sotning - LILLA BJURSTORP 1:3 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - ABBOTNÄS 1:7 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - BODA 1:9 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - FÄBODA 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - HENRIKSLUND sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - NORDANKÄRR 2:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - JURESTA 1:14 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - FORSSJÖ KVARN 1:39 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - JÄTTORP K-HOLMS GOLFKLUBB s Golfklubb sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - NYHEM sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - FORSSJÖ KVARN 1:100 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - ERIKSBERG 1:7 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - OPPUNDA HÄRALDSALLMÄNNING 3:7 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - KVARNTORP sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - ENEBY 2:11 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA

45 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 2 (7) Kommun Föreläggande sotning - SOLLIDA 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - GRANHED SÖRGÅRD 1:12 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Tillståndshantering Brfv - Gasolmacken Gasolmacken sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Gasolmacken OA Byte av sotare - Högsjö Gård 2:15 Återkallat sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Remiss Detaljplan - VäGSKäLET 17 VäGSKäLET 17 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar DP - VäGSKäLET 17 OA Tillstyrks Remiss Detaljplan - Trädgårdsmästaren 1 Trädgårdsmästaren 1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar DP - Trädgårdsmästaren 1 OA Byte av sotare - Västervik 1:2 Tillstyrks sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Äspetorp 1:2-1:3 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Hacksta 1:54 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lindbol 1:21 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Bossbro 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vresta 1:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vrettsta 2:18 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Östra Dimbo 1:24 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Torshag Konsta 3:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare -SÄBY 2:21 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA

46 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 3 (7) Kommun Byte av sotare - Rosendal 3:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vad Karlsro sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Opsala Ekeberg 1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Sävstaholm 2:197 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Sävsta 8:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Ättersta Sörgården 2:31 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vad Karlsro sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Ristorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Stavhätta 3:13 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Hälleråd 1:8 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Östra Dimbo 1:27 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Henningstorp sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Bossbro 1:1 Broby sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Ödeäng 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Galretorp 1:6 L sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lindbol 1:5 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA

47 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 4 (7) Kommun Byte av sotare - Vretsta 1:5 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vrettsta 3:43 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vittorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Hälleråd 1:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Skallbol 1:6 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Mjälnäs Gård 2:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Skallebol 1:14 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Brene 4:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Älgen 9 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - s Berga 3:23 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Båsenberga 2:23-2:24 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Högbrunn 1:9 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Säfstaholm 2:68 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Säfstaholm 2:68 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Munketorp 2:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Viala 2:12 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA

48 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 5 (7) Kommun Byte av sotare - Sävstaholm 2:38 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Stavhäll 1:6 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Remsnidartorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lindebol 1,19 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Säfstaholm 8:4 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lunda 4:16 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Gäringe Anneberg sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Karstorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Tommy Ekström sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Tillsyn sampl, annan - ByggMax ByggMax sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tjänsteanteckning - ByggMax OA Anmärkning, större brist Offentlig tillställning - s Marknad, Stortorget Sandbäcken 3:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar OT - s Marknad, Stortorget OA Tillstyrks under förutsättning Remiss Serveringstillstånd - s Folkpark s Folkpark sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar - s Folkpark OA Tillstyrks under förutsättning Remiss Serveringstillstånd - Matmarknad Stortorget Sandbäcken 3:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar - Sandbäcken 3:1 MA Tillstyrks under förutsättning Tillståndshantering Brfv - Reningsverket Rosenholm Reningsverket Rosenholm sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Reningsverket Rosenholm OA Tillståndshantering Brfv - Högsjö Bensin Högsjö Bensin sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Högsjö Bensin MA Tillståndshantering Brfv - Cramo Cramo sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Cramo OA

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Beslutsunderlag Framtida hantering av brandskyddskontroller Södertörns brandförsvarsförbund Box 563 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737 136 25 Haninge Fax:

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Västra Sörmlands Räddningstjänst

Kallelse/Underrättelse. Västra Sörmlands Räddningstjänst Datum 2013-01-22 Vår beteckning Kallelse/Underrättelse Västra Sörmlands Räddningstjänst direktionen Plats och tid: Brandstationen i Katrineholm, torsdagen den 28 februari 2013, klockan 18.00 Ärenden: 1.

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1) Revisionsrapport Granskning av det olycksförebyggande arbetet Nerikes Brandkår, 2008 2008-04 21 Ref R Wallin (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 3. Syfte... 4 3.1 Avgränsning, metod... 4 3.1.1

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-08-19 Au 129 Dnr KS 155/2015 Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering Ärendebeskrivning

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Revision av sotningsdistrikten inom Södertörns brandförsvarsförbunds område

Revision av sotningsdistrikten inom Södertörns brandförsvarsförbunds område 2014-01-20 Revision av sotningsdistrikten inom Södertörns brandförsvarsförbunds område Granskning av sotningsdistrikten under 2013 med tyngdpunkt på: Frister och taxor för rengöring av förskolor Förväntningar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015

TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015 TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-xx x, och gäller fr o m 2015-01-01. - - - - - Avgiftens storlek Till alla automatlarmsobjekt i kommunen har räddningstjänsten

Läs mer

Entreprenörsmodell för rengöring och brandskyddskontroll. Claes Nicklasson Räddningstjänsten Östra Blekinge

Entreprenörsmodell för rengöring och brandskyddskontroll. Claes Nicklasson Räddningstjänsten Östra Blekinge Entreprenörsmodell för rengöring och brandskyddskontroll Claes Nicklasson Räddningstjänsten Östra Blekinge Räddningstjänsten Östra Blekinge Karlskrona- och Ronnebybornas räddningstjänst Olofström Karlshamn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23)

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) Sa mmanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-09-09 Au 148 Dnr KS 208/2015 Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Direktionen - Västra Sörmlands Räddningstjänst. Utbildning, Hjärt- och lugnräddning(hlr) och sjukvård Kl. 16:00-18:15

Direktionen - Västra Sörmlands Räddningstjänst. Utbildning, Hjärt- och lugnräddning(hlr) och sjukvård Kl. 16:00-18:15 Datum 2015-03-05 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Direktionen - Västra Sörmlands Räddningstjänst Tid: Onsdag den 11 mars 2015 kl. 16:00 Plats: Övningsfältet (Ligger vid infarten till Karsuddens sjukhus) Håkan

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund Antagen av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012, 46 Antagen av Arboga kommunfullmäktige den 31 maj 2012, 86 Antagen av Kungsörs kommunfullmäktige den 7 maj 2012, 57 Antagen av Surahammars kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller. 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN INTERN KONTROLLPLAN 2013 Fastställd vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 11 december 2012, dnr 2012-6397 Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Planarbete översiktlig studie av styrning och ledning. Härryda kommun 2011-02-14. Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor

Planarbete översiktlig studie av styrning och ledning. Härryda kommun 2011-02-14. Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Planarbete översiktlig studie av styrning och ledning Härryda kommun 2011-02-14 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 3 Inledning... 5 Bakgrund...

Läs mer