Kallelse/Underrättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/Underrättelse"

Transkript

1 Datum Kallelse/Underrättelse Direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst Tid: Onsdag den 27 maj 2015, kl Plats: Lektionssalen, Räddningstjänsten, Djulögatan 46 i Det bjuds på korv kl. 17:30 Håkan Persson Ordförande Åsa Björlund Sekreterare Föredragningslista Godkännande av dagordning Val av justerare Ärenden 1. Ekonomiuppföljning 2. Uppföljning av revisorernas granskning av sotningsverksamheten Uppföljning av nyckeltal 4. Uppföljning av internkontroll 5. Redovisning av arbetsmiljöenkät 6. Reviderat belopp för investering 7. Tidigareläggning av investering av hydrauliska klippverktyg 8. Återkoppling från medlemssamrådet 9. Taxa för brandskyddskontroll i s kommun 10. Delegationsbeslut Övrigt Välkomna! -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 1

2 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Ekonomiuppföljning Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen: Arbetsutskottet föreslår direktionen att lägga informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om ekonomin första kvartalet. sunderlag Ekonomiuppföljning Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 Ekonomiuppföljning 8900 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår - 4. Kostnader Material o o l o 3 6 S. Kostnader Personal 28 lo SO 6. Kostnader Tjänster o 11 o 21 o Kostnader Bidrag och Avgifter o o o o o o o 8. Driftskostnader S84 Resultat S84 Kommentarer: 4. s Q 3

4 Ekonomiuppföljning 8901 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter 2S 25 2S o 4. Kostnader Material S. Kostnader Personal S 6. Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter Driftskostnader S S2S9 Resultat S2S9 Kommentarer: s

5 Ekonomiuppföljning 8902 Utfall ~Budget lutfall nuari ack diff Februari Utfall Mars Budget ack diff lutfall April Budget ack diff lutfall Budget l l Budget ack diff Utfall Juni ack diff Helår Kommentarer: s

6 Ekonomiuppföljning 8904 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter o o o Kostnader Material Kostnader Personal Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter o o l l l 8. Driftskostnader Resultat 58 2q Kommentarer: s

7 Ekonomiuppföljning 8906 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår l. Intäkter o o o o o o o l 2. Kostnader Material Kostnader Personal Kostnader Tjänster l s. Kostnader Bidrag och Avgifter o o o o l o l 6. Driftskostnader Resultat Kommentarer: l s

8 Ekonomiuppföljning 8907 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter Kostnader Material s Kostnader Personal 52 s Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter o o Driftskostnader Resultat S 144 Kommentarer: s

9 Ekonomiuppföljning 8908 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter 0 - o o 4S 4. Kostnader Material 7.. ~ S. Kostnader Personal 217 1{ Kostnader Tjänster Kostnader Bidrag och Avgifter o o 2 4 s 8. Driftskostnader Resultat S3 Kommentarer: s Q 9

10 Ekonomiuppföljning 8909 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter o 3S Kostnader Material 7 2 1S S. Kostnader Personal 1S SS SOi KostnaderTjänster o 13 o 25 o 38 1S3 7. Kostnader Bidrag och Avgifter o o o 2 s = 8. Driftskostnader Resultat 160 2S8-12~ Kommentarer: s Z 10

11 Ekonomiuppföljning 8910 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff Utfall April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter o S 4. Kostnader Material l l 2 l S. Kostnader Personal Kostnader Tjänster o s Kostnader Bidrag och Avgifter o o l l o 8. Driftskostnader 11S Resultat lls 289 Kommentarer: s

12 Ekonomiuppföljning 8911 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter l l l 2S 4. Kostnader Material S S. Kostnader Personal o o l 9 o 6. Kostnader Tjänster lo Kostnader Bidrag och Avgifter o o o o Driftskostnader S08 Resultat Kommentarer: s

13 Ekonomiuppföljning Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Summa Januari ack diff Februari ack diff Mars ack diff April ack diff Utfall Maj ack diff Utfall Juni ack diff Budget Helår 3. Intäkter Kostnader Material S4 S. Kostnader Personal SS20 6. Kostnader Tjänster l S Kostnader Bidrag och Avgifter Driftskostnader 2 S s 24S S Resultat S126 Kommentarer: s

14 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Uppföljning av revisorernas granskning av sotningsverksamheten 2014 Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om uppföljning av revisorernas granskning av sotningsverksamheten. sunderlag Åtgärdsplan efter revisionen av sotningsverksamheten i förbundet. Processkartläggning egensotning. Processkartläggning Uppföljning av sotningsverksamheten. Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 Åtgärdsplan efter revisionen av sotningsverksamheten i förbundet Bakgrund På uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer har PWC genomfört en granskning av sotning och brandskyddskontroll för att besvara revisionsfrågan kring om förbundsdirektionen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten. Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att förbundsdirektionen inte har en endamålsenig styrning och uppföljning av granskad verksamhet. Revisionen har identifierat 8 stycken utvecklingsområden och rekommendationer för sotningsverksamheten i förbundet. Vald organisationsform är dominerande i landet (svårt att säkerställa en rättsäker och kostnadseffektiv myndighetsutövning) Delegationsordningen är ändamålsenlig och aktuell (återapportering fungerar förutom för förelägganden) Avsaknad av tydligt och heltäckande beslut kring taxor (fastställda frister ej tillgängliga via webbplatsen) Rutinbeskrivning finns inte i tillräcklig omfattning (sårbarhetssynpunkt) Ingen dokumenterat system för styrning och uppföljning av entreprenörer. Genomsnittlig GFG (genomförandegrad) i brandskyddskontrollen är inte tillfredställande. Identifierade utvecklingsområden och rekommendationer. 1. Följutvecklingen kring sotningsmonopolets vara eller inte vara samt när entreprenadavtalets förlängning löper ut överväg att genomföra brandskyddskontrollen i egen regi, om det fortfarande är en myndighetsuppgift för förbundet. Svar: Förbundet deltar regelbundet på sotningskonferenser i landet och får där en bra bild hur det är i övriga Sverige och vad som är på gång framöver. Förbundet avvaktar ny lag om sotningsmonopolet. Att bedriva brandskyddskontrollen i egen regi har flera räddningstjänster provat på. Det visar sig inte vara så enkelt som det kan tyckas. o Brist på behörig personal. o Svårt att rekrytera behörig personal(blir ensam, inga arbetskamrater). o Uppstarten genererar höga kostnader, kontor, material, administration mm o Södertörns brandförsvarförbund har provat men väljer att inte bedriva brandskyddkontrollen i egen regi i flera av deras distrikt pga detta. De -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 15

16 väljer att förbättra kontroll över brandskyddskontrollerna i stället så att myndighetsutövningen blir kvalitetsäkrad. Åtgärdas: finns inget datum utan förbundet väljer att följa utvecklingen i landet och förändrar verksamheten för sotningen och brandskyddskontrollen när vi vet om det blir lagändringar mm. Men förbundet kommer att se till att kvalitetssäkra uppföljningen på både sotning och brandskyddskontrollen.. 2. Säkerställ en tillfredsställande återrapportering av delegationsbeslut kring förelägganden inom brandskyddskontrollen. Svar: Få förelägganden har utdelats i förbundet av sotarmästarna de senaste åren. Under en lång period lades förelägganden på bristande takanordningar som räddningstjänsten felaktigt tog emot och följde upp. Dessa förelägganden ligger inte under räddningstjänstens utan ligger på byggnadsnämnderna i kommunerna. Efter att detta klargjorts slutade föreläggandena att inkomma till räddningstjänsten och rutinerna glömdes bort. Svar: Förelägganden har börjat komma in från sotarmästaren på takskydds anordningar. Efter samtal med Sveriges Skorstensfejares Riksförbund (SSR) har det visats sig att jag hade fel, brister på takskydds anordningar är att betrakta som en brandrisk och ska således följas upp. En ny rutin för återrapportering och uppföljning av förelägganden tas fram och följs. Sotarmästaren skickar alla förelägganden till VSR. VSR lägger in dem i Core med åtgärdsdatum. Sotarmästaren återkommer när bristerna är åtgärdade. VSR skriver in att årgärderna är åtgärdade i ärende i Core och stänger ärendet. Rapporterar till direktionen, delegationsbeslut. Åtgärdas senas Tillse att medlemskommunernas fullmäktige fastställer aktuella taxor för sotning och brandskyddskontroll samt andra taxor, utifrån gällande normgivning samt därefter säkerställa att aktuell taxa inklusive indexuppräkning finns publicerad på förbundets webbplats. Beakta även detta i nästa mandatperiods handlingsprogram (beslut om taxor) Svar: Taxorna är tagna av kommunernas fullmäktige och gäller från i s kommun och i s kommun från Taxorna är indexreglerade men inte lika. Samma taxa i bägge kommunerna får tas upp i handlingsprogrammet för nästa mandatperiod. Taxan för brandskyddskontrollen och sotning ska tas upp och behandlas varje år av kommunfullmäktige i respektive kommun?? s jurist Staffan Källström är inkopplad på detta. Taxorna kommer att revideras och publiceras korrekt på förbundets webbplats, klart VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 16

17 Åtgärdas under Ta beslut i direktionen om enhetliga frister för sotning och brandskyddskontroller inom förbundets geografiska område samt säkerställ att nuvarande frister anpassas till den normgivning som för närvarande är föremål för remissbehandling. Fristerna för brandskyddskontrollen (BSK) kan inte förbundet fastsälla. Frister (tidsintervall) för brandskyddskontroll föreskrivs av MSB, Fr.o.m är fristerna för BSK ändrade till 3 och 6 år (från 2, 4 och 8 år) Frister för sotning föreskrivs av kommunen. Bevakas nationellt och tas upp för beslut i direktionen. Frister för sotning på enstaka objekt kan sotarmästaren ändra om det visar sig att fristerna inte är relevanta. 5. Ta fram rutinbeskrivningar inom verksamhetsområdet, exempelvis i form av flödesschema kring kontroll och uppföljning av entreprenörer, ansökan och beslut kring egensotning mm. Här kommer det att tas fram ett flödesschema liknande det som finns för tillsynsverksamheten i förbundet så att kunskapen om förfarandet inte ligger på det personliga planet utan på funktionen. Åtgärdas under första kvartalet Komplettera och anpassa gällande blankettmaterial till personuppgiftslagen (PUL) samt tillse att fullständig information lämnas på förbundets webbplats kring taxor, frister etc. Blanketterna anpassas enligt PUL snarast. Fullständig Information om taxor och frister läggs ut på förbundets webbplats snarast. Åtgärdas senast Fasställ ett system för direktionens styrning och uppföljning av entreprenörer för sotning och brandskyddskontroll. Detta görs lämpligtvis i verksamhetsplanen och de årliga kontrollåtgärderna dokumenteras i planen för internkontroll och därmed blir föremål för återredovisning till direktionen. Vidare är det viktigt att entreprenadavtalet på ett tydligt sätt reglerar förbundets möjligheter till insyn och kontroll. Direktionen beslutar om vad de vill kontrollera, detta dokumenteras i verksamhetsplanen och förs in i internkontrollplanen. Förbundet äger sotningsregistret, hyr ut registret till entreprenören under avtalstiden. I avtalet skrivs det in att entreprenören ska sköta och ha ett uppdaterat sotningsregister som förbundet har full insyn i. -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 17

18 Införandet av ett nytt sotningsdataprogram (RITZ) kommer att ge förbundet möjlighet att kontrollera sotningsverksamheten via datorer när som helst. Dataprogramet RITZ kommer att införas under 2015 och kommer att stå som ett krav att entreprenören ska använda i avtalet. Åtgärdas mellan tills RITZ är implementerat (troligtvis halvårsskiftet 2015) i förbundets sotningsverksamheter 8. Följ upp och analysera den genomsnittliga genomförandegrad i brandskyddkontrollen över tid, både totalt och per sotningsdistrikt, t ex. utifrån den mall som finns redovisad i denna rapport. Uppföljning av sotningsverksamheten bör även ske på ett likartat sätt utifrån fasställda frister. I väntan på att det nya sotningsprogrammet RITZ (troligtvis halvårsskiftet 2015) är den framtagna mallen i revisorernas rapport om uppföljning av genomsnittliga genomförandegrad för brandskyddskontroller ett verktyg som VSR kommer att utnyttja. Uppföljning av genomförandegraden för sotning kommer att ske på likartat sätt fram till att RITZ lanseras. Åtgärd: Påbörjas Västra Sörmlands Räddningstjänst Funktionschef Förebyggande Marcus Asplund Reviderad //MA -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 18

19 Processkartläggning egensotning Ansökan om egensotning/byte av sotare kommer in till rtj Ansvarig handläggare registrerar ärendet i Core. Remiss till Sotarmästaren. Kontroll i fastighetregistret av ägare mm. Intyg om kurs eller motsvarande? Uppgifter om annan än fastägare utför rengöringen Behöver finnas för att kunna få tillstånd till egensotning. Avslag eller beviljad dispensansökan beroende på svar från Sotarmästaren samt kompetens. Fattas på delegation. till sökanden. Diarieförs i Core Årsuppföljning till MSB. Delegationsbeslut förs i Core och redovisas till varje AU och direktionsmöte. den 8 december

20 Processkartläggning Uppföljning av sotningsverksamheten Vad ska följasupp? Frister, brandskyddskontroller, avgifter, föreläggnaden(egen process) mm Års uppföljning, delårs uppföljning(aug) kvartalsvis av nyckeltal(om det finns) Uppföljningen redovisas på nästkommande direktionsmöte samt i hel och delårsredovisningarna. Boka tid med sotarmästaren/na och meddela vad som ska följasupp och när. Finns RITZ, görs uppföljning digitalt. Eventuella brister i sotningsverksamheten och som direktionen vill följa upp meddelas sotarmästaren/na för åtgärdsförslag JA: Åtgärdsföslag godtas av behörig person samt följsupp till nästkommande direktionsmöte. NEJ: Återremiteras sotarmästaren. Årsuppföljning till MSB. Delegationsbeslut förs i Core och redovisas till direktionen varje möte. den 8 december

21 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Uppföljning av nyckeltal Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om uppföljning av nyckeltalen. sunderlag Nyckeltal Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 21

22 Redovisning nyckeltal 2015 Räddningsinsats M+A4:A52ålvärde 10 minuter Målvärde 0/år Målvärde 25/år Målvärde 15/år Målvärde 200/år Målvärde 2300/år Målvärde 120/år Målvärde 2000/år Målvärde 150/år Målvärde 60 % Målvärde Målvärde 5/år Målvärde 0/år Tillsyn Målvärde 130/år Målvärde 40/år Antal larm/antal räddningstjänstinsatser R1: Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress vid insatser som klassas som räddningsinsats. (I avvaktan på beställd rapport från Core mäts tills vidare om styrkan har kommit fram före eller efter 10 minuter). R1B: Antal avikelser från förmågekartan Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt: Kvar till målet: 48/7 55/6 51/11 52/14 målvärdet: 2? R2: Antal gånger som insatspersonal aktivt kontaktat drabbade efter avslutad insats R3: Antal medborgare som kontaktat VSR efter insats R4: Antal övningstillfällen för operativ heltidspersonal R5: Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal R6: Antal övningstillfällen för RIB personal R7: Antal övningstimmar för RIB personal R8: Antal övningstimmar tung räddning i hela organisationen R9: Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan räddningstjänsten anlänt % R10A: Antal personer som skadas lindrigt i olyckor som klassas som räddningstjänst R10B: Antal personer som skadas allvarligt i olyckor som klassas som räddningstjänst R11: Antal personer som omkommer i olyckor som klassas som räddningstjänst T1: Antal rådgivningstillfällen via besök på plats T2: Antal tillsyner T4: Antal rådgivning gällande LSO Målvärde 40/år T5:Antal rådgivning gällande LBE Målvärde 40/år T6:Antal rådgivning gällande sotning Målvärde 15/år T7:Antal rådgivning gällande serverings tills Parantes: Allmänsammankomst Målvärde 10 dagar T8: Tid mellan tillsynsbesök och utfärdat protokoll x x x x x x x x x x x x 0 10 Protokoll ersätts med Tjänsteanteckning. Målvärde 40/år T9: Antal samråd och samordning med olika aktörer och myndigheter Brandskyddsutbildning Underlätta för den enskilde Målvärde 100/år Målvärde 1200/år Målvärde 100/år Målvärde 350/år Målvärde 1500/år U1: Antal brandutbildningar U2: Antal brandutbildade skolelever U3: Äldre över 65 år U4: Antal brandutbildade från landsbygden U5: Totalt antal brandutbildade Trafikutbildning

23 Målvärde 30/år Målvärde 1200/år Målvärde 100/år Målvärde 250/år Målvärde 1300/år Målvärde 50/år Målvärde 100/år Målvärde 100/år Målväred 100/år Målvärde 700/år Målvärde 70/år Målvärde 900/år Målvärde 1500/år Målvärde 700/år Målvärde 100/år Målvärde 600/år U6: Antal trafikutbildningar U7: Antal trafikutbildade skolelever U8: Äldre över 65 år U9: Antal trafikutbildade från landsbygden U10: Totalt antal trafikutbildade Sjukvårdsutbildning U11: Antal sjvutbildningar U12: Antal sjvutbildade skolelever U13: Antal sjvutbildade äldre över 65 år U14: Antal sjvutbildade från landsbygden U15: Totalt antal sjvutbildade Övriga utbildnings/informationstillfällen U16: Antal övriga utb/informationstillfällen U17: Antal övriga utb./informerade pers. U18: Antal informerade nyanlända Fixar Malte U19: Antal behjälpta U20: Antal hembesök i s kommun U21: Antal hembesök i Övrigt sem sem sem Målvärde 80/år Målvärde 1000/år Målvärde 5900 Undersökande och lärande Målvärde 3/år Målvärde 5/år Målvärde 15/år Målvärde 24/år Målvärde 10 dagar U22: Antal utbildningar till kommunala verksamheter (ej skolor) U23: Antal utbildade kommunalanställda per månad U24: Totalt antal utbildade/informerade L1 Antal utökade utredningar L2 Antal brandutredningar L3 Antal sakkunnigutlåtanden L4 Antal bristfälliga insatsrapporter L5 Tid mellan mottagen begäran om utlåtande och remissvar x x x x x x x x x x x x 0 revideras 23

24 teanteckning. 24

25 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Uppföljning av internkontroll Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om uppföljning av internkontrollen. sunderlag Internkontroll 2015 Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 25

26 INTERN KONTROLL 2015 FAKTURAHANTERING Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Fakturahantering (kundfakturor) Fungerande rutin för kundfakturering Ekonom, s Kommun 4 ggr/år Stickprov RL Befintlig rutin Tillsyner och brandfarlig vara: Tillsynsförrättaren skriver underlag för debitering i Word-mall efter att tillstånd/avsyning/tjänsteanteckning/föreläggande i slutlig version skickats till mottagaren. Belopp enligt antagen taxa, vilket för tillsyner innebär timtaxa för nedlagd tid (varje påbörjad halvtimme). För tillstånd brandfarliga/explosiva varor tillämpas antagen taxa som skiljer på typ och mängd, med möjlighet att övergå till timtaxa i särskilda fall. Administratör kollar av Word-mallen och debiterar. Onödiga automatlarm: Automatlarmsansvarig gör en avstämning mot insatsrapporterna i slutet på varje månad; de automatlarm som räknas som onödiga debiteras för. Underlag för debitering förs in i en Word-mall, själva debiteringen gör sedan administratör. Belopp enligt antagen taxa. Utbildningar: Efter att utbildningen ägt rum skickas faktura enligt antagen taxa. Utbildningarna dokumenteras i Excel-ark för nyckeltal och där noteras även hur mycket vi har fakturerat för utbildningen. I vissa fall om det är många grupper som samma företag vill utbilda kan mängdrabatt lämnas, annars är det taxan som gäller. Specialutbildningar som inte finns med i prislistan prissätts av administratör eller Funktionsansvarig Förebyggande. RVR: Avtal finns med RVR-tjänsten, s och s kommuner (med prislista). Debitering för dessa insatser matas in direkt i CORE och granskas av ansvarig som skriver fakturaunderlag till administratör. Övriga ärenden kan också skrivas i CORE, men då det i sådana fall kan röra sig om särskilda överenskommelser mot kund granskas de inte. Kontrollmetod Kontrollen omfattar tre aspekter. (1) Om fakturering skett enligt prislista/avtal, (2) om utgående moms har hanterats korrekt samt (3) om fakturering skett inom rimlig tid efter händelsen. I ett mer övergripande perspektiv även om rutinen som helhet tycks fungera tillfredställande. Urval sker så att följande fakturatyper ska ingå i varje kvartalskontroll: -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 26

27 INTERN KONTROLL Samtliga fakturor med belopp över SEK - Fem (slumpade) fakturor med belopp mellan och SEK - För fakturor på belopp som understiger SEK, två vardera (slumpade) rörande o Utbildning o Onödigt automatlarm o Restvärde o Tillstånd brandfarlig vara o Tillsyn - Två kreditfakturor Utfall Kvartal 1 Utfall kvartal 1 Kvartal 2 Utfall kvartal 2 Kvartal 3 Utfall kvartal 3 Kvartal 4 Utfall kvartal 4 Slutsats Fylls endast i innan slutlig rapportering till direktionen ska ske -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 27

28 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA A Kvartalskontroll 1, resultat Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar 7779 Över 100k ok ok dagar Kvartalsdebitering automatlarm k-100k ok ok dagar Ersättning skötsel & hyra, offentlig toalett, Björkvik k-100k ok ok dagar HA-utbildning, fakturerat SBF k-100k ok ok dagar HA-utbildning, fakturerat kund direkt (SKF) k-100k ok Fel pris dagar Ersättning Fixar-Malte första kvartalet. Fakturan kommer att justeras i efterhand 10k-100k 7738 utbildning ok ok dagar Brandskyddsutbildning 7739 utbildning ok ok dagar Brand- och HLR-utbildning 7760 utbildning ok ok dagar Sotningskurs lokal, fika & mat fakturerat SBF Restvärde ok * dagar Tre saneringsuppdrag, s kommun 7747 Restvärde ok * dagar Två saneringsuppdrag, RVR 7765 Tillstånd ok ok dagar Tillståndsavgift brfv, större komplettering Tillstånd 7785 Tillsyn ok ok Tillsyn enligt Lagen om skydd mot Olyckor KFAB Tillsyn Kredit Kredit (*) Kommentar: Restvärderäddning samt trafikuppdrag där framgår det ej av fakturorna vad det är för avgifter man betalar, specifikation? -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 28

29 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA B Kvartalskontroll 2 Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 29

30 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA C Kvartalskontroll 3 Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 30

31 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA D Kvartalskontroll 4 Nr Typ Moms Prislista Datum Tid efter H Kommentar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 31

32 INTERN KONTROLL 2015 MYNDIGHETSUTÖVNING Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Fungerande rutin Kontroll att rutinen följs och relevant lagstiftning efterlevs. Myndighetsutövning Funktionsansvarig Förebyggan de 4 ggr/år Stickprov RL Befintlig rutin Under början av året togs en rutin fram för att underlätta för nya tillsynsförrättare och tillse att tillsynerna sköts på likartat sätt. Rutinen redovisas i form av ett flödesschema där tillsynens olika delar tas upp, från det att första kontakt tas till att VSR har fått ett klartecken och ärendet har kunnat stängas. Kontrollmetod Kontrollansvarige väljer slumpmässigt ut två genomförda tillsyner för respektive tillsynsförrättare och jämför ärendegången i dessa mot nämnda rutin. Kontrollen kan t.ex. göras mot tillsynsförrättarnas e- postkorrespondens med ägare/nyttjare eller genom intervju. Utfall Se Bilaga för respektive kvartal. Slutsats Fylls i innan slutlig rapportering till direktionen ska ske -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 32

33 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA A Tillsynsrutin -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 33

34 INTERN KONTROLL 2015 BILAGA B Kvartalskontroll 1, resultat Handläggare MJ MJ OA OA AW GM GM Objekt Försk. Backa Försk. Borgen Biltema Sävstaskolan Södra skolan Floda skola Erla skolan Skickat kallelse 11 mars 11 mars 1 april 6 mars 13 mars 10 mars 31 mars Skickat Tillsynsbilaga 11 mars 11 mars 1 april 6 mars 13 mars 10 mars 31 mars Skickat Underlag intern 11 mars 11 mars 1 april 6 mars 13 mars 10 mars 31 mars Tillsynsdatum 14 april 27 april 28 april 19 mars 24 mars 23 april 7 april Kommunicerat utkast Inte än Inte än Inte än 1 april 16 & 28 april 5 maj 20 maj Färdigställt utkast Inte än Inte än 18 maj 10 april 28 april 20 maj 20 maj Debiterat Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Kundnöjdhet Inte än Inte än Inte än Inte än Inte än Inte än Inte än Tid tillsyn <-> färdig TJA/FÖR Inte klar Inte klar Inte klar 15 dagar 24 dagar 16 dagar 29 dagar -VSR alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 34

35 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Redovisning av arbetsmiljöenkät Förslag till beslut Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson informerar om arbetsmiljöenkät som är genomfört på heltidsbrandmännen på Västra Sörmlands Räddningstjänst. sunderlag Arbetsmiljöenkät (handlingarna läggs på bordet) Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 35

36 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Reviderat belopp för investering Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta att ny beloppsgräns för investeringar i Västra Sörmlands Räddningstjänst är ett prisbasbelopp samt att beloppsgränsen följer prisbasbeloppet. Beskrivning av ärendet Direktionen har tidigare beslutat om att gränsen för investering går vid 25 tkr. Räddningschefen ser ett behov av att gränsen för investering höjs. Räddningschefens förslag till ny beloppsgräns är ett prisbasbelopp (2015, kr) och att beloppet följer prisbasbeloppet för varje år. sunderlag Räddningschefens förslag Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 36

37 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Tidigareläggning av investering av hydrauliska klippverktyg Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottet tidigarelägger investeringen enligt förslaget och nya verktyg beställs omgående samt överlämnar ärendet till direktionen som information. Beskrivning av ärendet På varje brandstation finns en verktygssats med hydrauliska klippverktyg och bändare som i första hand används för att klippa loss personer som har blivit fastklämda i fordon vid trafikolyckor. Vid en trafikolycka där sstyrkan gjorde insats havererade saxen. Vi står nu inför reparationskostnader på 15 tkr. Denna verktygssats kommer att följa s släckbil till Högsjö. Enligt våra investeringsplaner ska hela satsen bytas ut 2016 pga. att den är av äldre modell och mindre effektiv. Kostnad är 120 tkr i dagens prisläge. Förslaget från verksamheten är att tidigarelägga investeringen av nya hydraul verktyg från 2016 till Om kostnaderna inte ryms inom innevarande budget tas medel från det egna kapitalet vid årsbokslutet. sunderlag Tidigareläggning av investering av hydrauliska klippverktyg. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 37

38 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Återkoppling från medlemssamrådet Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottet föreslår direktionen att uppdra till räddningschef att arbeta fram ett förslag till budget 2016 och budgetplan för 2017 och 2018 utifrån gällande förutsättningar från medlemskommunerna. Beskrivning av ärendet Räddningschef, Roger Larsson, informerar från medlemssamrådet med medlemskommunerna. Vid samrådet meddelade kommunerna att kommunbidraget för 2017 års budget kommer att öka med 1101 tkr. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) kompenseras för kommande löneökningar med 508 tkr (2,2 %) samt pensioner 521 tkr. Kommunbidragen för 2016 är planerat till tkr, varav s kommuns del är kr och s kommuns del är kr sunderlag Sammanträdesprotokoll från ägarsamråd, Expediering s kommun s kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande 38

39 ~ ~~'. TT 1\atrineholms kommun ~ Datum V9r beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KLF Ledning 1 (3) V$r handläggare Jenny Bolander Ert datum Er beteckning Medlemssamråd för Västra Sörmlands Räddningstjänst Datum: Den 17 apri Plats: Stadshuset Gröna Kulle, s kommun. Närvarande: Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande,, Lars Härnström (M), kommunstyrelsens vice ordförande,, Sari Erikson, kommunchef, Jenny Bolander, förvaltningschef s kommun, Håkan Persson (S), ordförande, Västra Sörmlands Räddningstjänst, Marie Louise Karlsson (S), vice ordförande, Västra Sörmlands Räddningstjänst, Robert Skoglund (S), kommunstyrelsens vice ordförande,, Marita Skog, kommunchef och Roger Larsson, Västra Sörmlands Räddningstjänst. Direktionens bild av VSR i framtiden Håkan Persson delger direktionens bild av Västra Sörmlands Räddningstjänst i framtiden. Uppföljning av ekonomi och verksamhetsmål Se bilaga och VSR:s årsredovisning för statistik och verksamhetsresultat Revidering av förbundsordning Direktionen har överlämnat ett förslag till revidering av förbundsordning för fastställande till medlemskommunerna, , Dir 15. : Medlemskommunerna ställer sig bakom direktionens förslag på reviderad förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänst. Ärendet bereds vidare inom respektive medlemskommun för antagande av kommunfullmäktige imaj (behandling i respektive kommunstyrelse under april). Uppdrag till VSR och mål Direktionen har överlämnat ett förslag till revidering av förbundsordning och bilaga Uppdrag till VSR, fastställande till medlemskommunerna samt önskar att medlemskommunerna återkommer med eventuella förslag till revidering av bilagan med inriktning på målen, , Dir 15. H:Waarsamråd\VSR\Minnesanteckningar Aaarsamråd VSR docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 39

40 5 1\atrineholms kommun \ 2 ~3~ Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KLF Ledning Vår beteckning s kommun har gjort en översyn av bilagan. Uppdrag till VSR och bedömer att bilagan med inriktning på målen bör revideras. Övriga verksamhetsmål har setts över. Bedömningen är att de också revideras. s kommun lyfter vikten av att aktivt arbetar med revidering av förbundsordningen och bilagan Uppdrag till VSR. : Medlemskommunerna fortsätter arbetet med en revidering av bilagan med inriktning på målen. Arbetet ska ske i samråd mellan medlemskommunerna och beredas fram till kommunstyrelsen senast september Utmaningar Roger Larsson, räddningschef, redogör för VSR:s prioriterade utmaningar i framtiden. Personalförsörjning Ökad jämställdhet och mångfald i personalgruppen. Få ungdomar från våra kommuner att söka till SMO. Rekrytering av personal till RIB styrkor i och Julita. Behålla operativ personal. Fordonspark: VSR fordonspark består av 24 fordon. Fordonens ålder är mellan 1-24 år. 11 fordon har en totalvikt över 3,5 ton. 13 fordon har en totalvikt under 3,5 ton. Fordonsplan för åren Ny släckbi Ökade reparationskostnader. Ökade drivmedelskostnader. Övriga utmaningar: Bibehålla en god operativ förmåga. Utveckling av brand och räddningsmaterial. Arbetsmiljö. Släckmedel och miljöpåverkan. Samverkan Roger informerar kring VSR:s samverkan: med räddningstjänster i nch utanför länet med Landstinget kring IVPA, kostnader för VSRs medverkan på IVPA larm kring suicid (där VSR deltar i ett projekt inom länet) Ronderingar H:~Äaarsamråd\VSR\Minnesanteckningar Ägarsamråd VSR docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 40

41 ~, Tj 1\atrineholms kommun ~ 3 (3) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KLF Ledning Vår beteckning Kommunbidrag ,4 %, 17, = , = , = , ,23 %, 18, = , ,06 % 19, = , ,9 % 21, = 34015, : Medlemskommunernas bidrag för 2016är tkr. Bidraget är inklusive PO och pension. Ny räddningstjänststation i För att s brandstation ska fungera verksamhetsmässigt finns behov av arbetsmiljöåtgärder. En övergripande kostnadsberäkning har gjorts av KFAB och kostnaderna uppgår till ca 10 mkr. Att vidta arbetsmiljöåtgärderna resulterar i en hyresökning. En ny station i anslutning till övningsfältet har en uppskattad byggkostnad om 60 mkr. Kostnaden bygger på enjämförelse med ett nybygge i Lindesberg och Karlskoga. Utifrån den beräkningen skulle den preliminära årskostnaden uppgå till tkr (beräkningen bygger på kvadrat och 30 års avskrivning) i jämförelse med dagens hyra på tkr. J ~ Bolander Fö~altn f kommunledningsförvaltningen (anteckningar) Katnneholms kommun H:~Äaarsamråd\VSR\Minnesanteckningar Ägarsamråd VSR docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 41

42 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Taxa för brandskyddskontroll i s kommun Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktonen Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta om ny taxa enligt förslaget och skicka beslutet till fullmäktige för fastställande. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige i s Kommun antog ,Taxa för brandskyddskontroll. Då beslutades om timpris för brandskyddskontroll till 508 kr och grundavgift till 97 kr. Tidsåtgången för första objektet maximerades till 60 minuter, följande objekt till 25 minuter. För övriga objekt ska nedlagd tid debiteras. Vid beslutet angavs ej hur taxan skulle uppräknas därav har taxan varit samma under tio år. Detta innebär att brandskyddskontroll för en fastighet med ett objekt enligt tidigare beslut kostar fastighetsägaren 605 kr. Verksamheten föreslår direktionen att anta verksamhetens förslag till ny Taxa enligt följande: Timpris för brandskyddskontroll 626 kr och grundavgift 135 kr. Tidsåtgången för första objektet maximeras till 45 minuter, följande objekt till 25 minuter. För övriga objekt ska nedlagd tid debiteras. Indexuppräkning av taxan ska ske enligt följande: Ersättning för brandskyddskontroll och inställelseavgift enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat Sotningsindex. Detta innebär att kostnaden brandskyddskontroll under 2015 för en fastighet med ett objekt uppgår till 605 kr, att inte kostnaden har ökat beror på ett effektivare arbete vid kontrollerna där tidsåtgången har minskat från 60 minuter till 45 minuter. sunderlag Taxa för brandskyddskontroll i s kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 42

43 Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen Sida Dir Dnr Delegationsbeslut Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till direktionen Arbetsutskottets föreslår direktionen att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Beskrivning av ärendet Direktionen tar del av delegationsbesluten. sunderlag Delegationsbeslut Expediering Justerandes sign Utdragsbestyrkande 43

44 Delegationsärenden sid 1 (7) Period: Ärenderubrik Objekt/Fastighet Kommun Föreläggande sotning - LILLA BJURSTORP 1:3 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - ABBOTNÄS 1:7 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - BODA 1:9 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - FÄBODA 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - HENRIKSLUND sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - NORDANKÄRR 2:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - JURESTA 1:14 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - FORSSJÖ KVARN 1:39 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - JÄTTORP K-HOLMS GOLFKLUBB s Golfklubb sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - NYHEM sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - FORSSJÖ KVARN 1:100 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - ERIKSBERG 1:7 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - OPPUNDA HÄRALDSALLMÄNNING 3:7 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - KVARNTORP sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - ENEBY 2:11 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA

45 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 2 (7) Kommun Föreläggande sotning - SOLLIDA 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Föreläggande sotning - GRANHED SÖRGÅRD 1:12 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Sotarföreläggande MA Tillståndshantering Brfv - Gasolmacken Gasolmacken sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Gasolmacken OA Byte av sotare - Högsjö Gård 2:15 Återkallat sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Remiss Detaljplan - VäGSKäLET 17 VäGSKäLET 17 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar DP - VäGSKäLET 17 OA Tillstyrks Remiss Detaljplan - Trädgårdsmästaren 1 Trädgårdsmästaren 1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar DP - Trädgårdsmästaren 1 OA Byte av sotare - Västervik 1:2 Tillstyrks sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Äspetorp 1:2-1:3 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Hacksta 1:54 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lindbol 1:21 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Bossbro 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vresta 1:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vrettsta 2:18 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Östra Dimbo 1:24 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Torshag Konsta 3:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare -SÄBY 2:21 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA

46 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 3 (7) Kommun Byte av sotare - Rosendal 3:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vad Karlsro sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Opsala Ekeberg 1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Sävstaholm 2:197 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Sävsta 8:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Ättersta Sörgården 2:31 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vad Karlsro sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Ristorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Stavhätta 3:13 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Hälleråd 1:8 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Östra Dimbo 1:27 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Henningstorp sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Bossbro 1:1 Broby sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Ödeäng 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Galretorp 1:6 L sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lindbol 1:5 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA

47 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 4 (7) Kommun Byte av sotare - Vretsta 1:5 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vrettsta 3:43 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Vittorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Hälleråd 1:2 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Skallbol 1:6 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Mjälnäs Gård 2:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Skallebol 1:14 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Brene 4:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Älgen 9 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - s Berga 3:23 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Båsenberga 2:23-2:24 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Högbrunn 1:9 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Säfstaholm 2:68 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Säfstaholm 2:68 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Munketorp 2:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Viala 2:12 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA

48 Delegationsärenden Ärenderubrik Objekt/Fastighet sid 5 (7) Kommun Byte av sotare - Sävstaholm 2:38 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Stavhäll 1:6 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Remsnidartorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lindebol 1,19 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Säfstaholm 8:4 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Lunda 4:16 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Gäringe Anneberg sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Karstorp 1:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Byte av sotare - Tommy Ekström sdatum Händelse Handläggare Diarienr sotning av annan MA Tillsyn sampl, annan - ByggMax ByggMax sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tjänsteanteckning - ByggMax OA Anmärkning, större brist Offentlig tillställning - s Marknad, Stortorget Sandbäcken 3:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar OT - s Marknad, Stortorget OA Tillstyrks under förutsättning Remiss Serveringstillstånd - s Folkpark s Folkpark sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar - s Folkpark OA Tillstyrks under förutsättning Remiss Serveringstillstånd - Matmarknad Stortorget Sandbäcken 3:1 sdatum Händelse Handläggare Diarienr Remissvar - Sandbäcken 3:1 MA Tillstyrks under förutsättning Tillståndshantering Brfv - Reningsverket Rosenholm Reningsverket Rosenholm sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Reningsverket Rosenholm OA Tillståndshantering Brfv - Högsjö Bensin Högsjö Bensin sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Högsjö Bensin MA Tillståndshantering Brfv - Cramo Cramo sdatum Händelse Handläggare Diarienr Tillståndsbeslut - Cramo OA

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Arbetsutskottet 2015-04-22 16 (26) Plats och tid Brandstationen, Björkvik, den 22 april 2015, klockan 14.00 16.00 Beslutande Håkan Persson (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S), vice ordf. Sari Thorén (M)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-11-29 35 (46) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 29 november 2012, klockan 17.00 20.25. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-09-24 24() Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00-20.50 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. There Palm (S) Karl-Gunnar Ljungqvist (S) Therese Palm

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2011-11-23 43 (56) Plats och tid Övningsfältet, Katrineholm, den 23 november 2011, klockan 17.30 21.20. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Pernilla

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-05-13 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2015 Dnr: LKS 2015-199

RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2015 Dnr: LKS 2015-199 RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2015 Dnr: LKS 2015-199 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har i samband med samgåendet med räddningstjänsten i Uddevalla omarbetat och slagit ihop respektive

Läs mer

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Tjänsteutlåtande 0 Österåk Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-12-09 Dnr 2014/0351-406 Till Kommunstyrelsen Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Sammanfattning Ett förslag

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2013-09-19 26 (38) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 19september 2013, klockan 18.00 20.30. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Sari Thorén (M) Karl-Gunnar

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Västra Sörmlands Räddningstjänst

Kallelse/Underrättelse. Västra Sörmlands Räddningstjänst Datum 2014-09-17 Vår beteckning Kallelse/Underrättelse Västra Sörmlands Räddningstjänst direktionen Plats och tid: Brandstationen i Katrineholm, onsdagen den 24 september 2014, klockan 18.00 Korv med bröd

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO och Lag om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Kallelse/Underrättelse

Kallelse/Underrättelse Datum 2014-11-27 Vår beteckning Kallelse/Underrättelse Till: Direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst Plats: Brandstation i Katrineholm Dag och tid: onsdag 3 december 2014, kl. 18.00 Direktionen bjuder

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2013-02-28 1 (16) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 28 februari 2013, klockan 18.00 20.30. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Kommunhuset Lessebo, kl 16.00 18.15 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2013-04-25 17 (25) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 25 april 2013, klockan 18.00 20.45. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Sari Thorén

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-09-11 KS 108 Risk- och sårbarhetsanalys 2012 KS 109 Yttrande över handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2011-2012 KS 110 Revisionsrapport Granskning av tillämpning

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: 13.00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetstutskottet

Sammanträdesprotokoll. Arbetstutskottet Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 09.00-10.30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Lars Levahn (S) Avesta Gunnar Tiger (S) Norberg

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-03-29 15 Sida Dir 12 Dnr 29/2011 170 Direktionens vilja Handlingsprogram 2012-2015 Förslag till beslut Beskrivning

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Taxor för tillståndshantering och tillsynsverksamhet gällande brandfarliga och explosiva varor samt skydd mot olyckor. (AU 113) KS

Taxor för tillståndshantering och tillsynsverksamhet gällande brandfarliga och explosiva varor samt skydd mot olyckor. (AU 113) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 109 Taxor för tillståndshantering och tillsynsverksamhet gällande brandfarliga och explosiva varor samt skydd mot olyckor.

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Beslutsunderlag Framtida hantering av brandskyddskontroller Södertörns brandförsvarsförbund Box 563 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737 136 25 Haninge Fax:

Läs mer

Förbundsordning för Nerikes Brandkår

Förbundsordning för Nerikes Brandkår Förbundsordning för Nerikes Brandkår Antagen av kommunfullmäktige den 9 juni 1997, 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 21 september 1998, 45. Ändrad av kommunfullmäktige den 18 september 2000, 73 Ändrad

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 V handläggare Jenny Bolander Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 1 (7) Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 Kommunledningsförvaltningen Kontrollområde

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet 2011-12-30 Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet 1 Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner har bildat ett kommunalförbund för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet, Västra Sörmlands

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

TAXA FÖR TJÄNSTER VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST

TAXA FÖR TJÄNSTER VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST VINGÅKERS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 2.21 TAXA FÖR TJÄNSTER Allmänt Direktionen beslutade 2012-03-01 VRSs taxor regleras enligt KPI fi.o.m. 2012. Basår är okt- 2010 (30557 Kr) Taxorna 2012justeras

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 28 Taxor för Storstockholms brandförsvarsförbund (KS 2014.073) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007

Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007 Utlåtande 2007:43 RIII (Dnr 307-13/2007) Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Taxor för brandskyddskontroll

Läs mer

Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB

Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2013-11-18 KS 2013/0861 Kommunstyrelsen Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4 Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00 10:00, 10:15 11:25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Peter Boström

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Räddningsnämndens protokoll Räddningsnämnden

Räddningsnämndens protokoll Räddningsnämnden Sida 2 Räddningsnämnden 2011 2014 Ledamöter s Christer Johansson, ordförande, 2011 2012, vice ordförande 2013 2014 kd Dan Hovskär, vice ordförande, 2011 2012, ordförande 2013 2014 s Per-Erik Thurén m Michael

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014 i / Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2014-04-29 Diarienummer BUN-2013-2128 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering av internkontroll

Läs mer

Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5%.

Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5%. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 12(20) Kommunfullmäktige Dnr 14.K0046 202 Räddningstjänstens prislista och taxa 2014 Sammanfattning Prislista för främmande tjänster tillämpas huvudsakligen

Läs mer

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M) 1 (11) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 4 juni 2015, kl 15.30 16.30, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-09-20 25 Sida Dir 20 Föregående protokoll Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beskrivning

Läs mer

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 14(50) Ks 52 Dnr 2014-000094 Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund Kommunstyrelsens förslag till beslut

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Utredning av brandskyddskontroller i räddningstjänstens regi

Utredning av brandskyddskontroller i räddningstjänstens regi Utredning av brandskyddskontroller i räddningstjänstens regi Sammanställning av frågor till andra räddningstjänster som har/funderar på att ha brandskyddskontrollerna i egen regi. Räddningstjänster som

Läs mer

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2004:87 Diarienr SK: 2004/2258 Handläggare: Sektion/Enhet: Anna Svensson Ulf Palm Ann Sofi Agnevik Datum: 2004-11-03 Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL räddningstjänstförbund 2014-09-18 1(12) Plats och tid Brandstationen, Nässjö Klockan 09.00-10.45 Beslutande Övr. deltagare Kjell Skålberg (FP) ordf. Nils-Erik Olofsson (S) Kurt Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Revision av sotningsdistrikten inom Södertörns brandförsvarsförbunds område

Revision av sotningsdistrikten inom Södertörns brandförsvarsförbunds område 2014-01-20 Revision av sotningsdistrikten inom Södertörns brandförsvarsförbunds område Granskning av sotningsdistrikten under 2013 med tyngdpunkt på: Frister och taxor för rengöring av förskolor Förväntningar

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstation Avesta kl 09.00 10-30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

Avgifter och taxor Jämtlands Räddningsförbund

Avgifter och taxor Jämtlands Räddningsförbund KROKOM1000, v1.0, 2013-03-08 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum 2014-02-04 Ola Skyllbäck Kommunchef Avgifter och taxor Jämtlands Räddningsförbund Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 82 Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans Dnr 2016-000166 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer