SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2004-02-11 1(26)"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden 1(26) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun- Britt Bourelius Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna Lindström (c) Ingemar Åhs (s) istället för Eva Foglander Övriga deltagande Utses att justera Rikard Åslund, kultur- och fritidschef Iréne Jacobsson, turistintendent Ingemar Åhs Justeringens plats och tid Turist- och evenemangsbyrån Underskrifter Sekreterare... Iréne Jacobsson Ordförande... Lennart Andersson Justerande... Ingemar Åhs BEVIS Paragrafer Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift... Kim Bergqvist

2 Kultur- och fritidsnämnden 2 Fritid T-län Kufn 9 Dnr Årets Friluftsprofil Stiftelsen För Fritidsområden i Örebro län delar årligen ut priset för Årets friluftsprofil. Utmärkelsen delas ut i syfte att stimulera goda insatser för att underlätta och öka allmänhetens intresse för verksamheten inom det rörliga friluftslivet. Kultur- och fritidsnämnden bereds möjligheten att lämna förslag på lämplig mottagare av priset. Föreslå Pelle Führ som Årets friluftsprofil.

3 Kultur- och fritidsnämnden 3 Askersunds Modellflygklubb Kufn 10 Dnr Askersunds Modellflygklubb anhåller om bidrag till ungdomsverksamhet Askersunds Modellflygklubb anhåller i bilagd skrivelse om bidrag med Totalt kronor för inköp av begagnad dator, radiostyrningsanläggning och material till välter (Bil.1). Avslå anhållan från Askersunds Modellflygklubb med motiveringen att de årliga föreningsbidragen som utbetalas skall täcka kostnader av den art som föreningen anhåller om.

4 Kultur- och fritidsnämnden 4 Kufn 11 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Ordförande anmäler följande, på grund av delegationsuppdrag fattade beslut: Fritidsassistentens nr enligt bilaga (Bil.2). Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

5 Kultur- och fritidsnämnden 5 Turistintendent Kufn 12 Dnr Guidade naturvandringar sommaren 2004 Turistintendenten föreslår i bilagd skrivning att kultur- och fritidsnämnden anordnar totalt fyra guidade naturvandringar sommaren 2004 (Bil. 3). 1. Anordna guidad kvällsvandring på Harge uddar den 7 och 21 juli Anordna guidad heldags vandring vid Mårsätter den 14 juli och Utnäset den 28 juli Fastställa avgiften till 40:-/person för kvällsvandringarna och 50:-/person för heldagsvandringarna. Priset är inklusive moms.

6 Kultur- och fritidsnämnden 5 Turistintendent Kufn 12 Dnr Stadsvandringar sommaren 2004 Turistintendenten föreslår i bilagd skrivning att kultur- och fritidsnämnden anordnar fyra ordinarie stadsvandringar och två special vandringar sommaren 2004 (Bil. 3). 1. Anordna ordinarie stadsvandringar den 20/7, 27/7, 3/8 och 10/ Anordna special vandringar den 6/7 och 13/ Fastställa avgiften för ovanstående under punkt 1 och 2 till 20:-/person inkl. moms. Barn och ungdom till och med 16 år gratis. 4. Fastställa avgiften för beställd stadsvandring/stadsrundtur måndagfredag till 450:-/tur inkl. moms. För lör- och söndag till 510:-/tur inkl. moms. Priserna gäller från och med 2004 och tills vidare.

7 Kultur- och fritidsnämnden 7 Turistintendent Kufn 14 Dnr Fagertärnsträffen 4 juli 2004 Turistintendenten föreslår i bilagd skrivning att kultur- och fritidsnämnden även i år är medarrangör till evenemanget Fagertränsträffen (Bil. 5). Vara medarrangör i ovanstående evenemang samt bekosta annonsering och ljud.

8 Kultur- och fritidsnämnden 8 Turistintendent Kufn 15 Dnr Förmedlingsavgift för logi i samband med tradjazzfestivalen Turistintendenten föreslår i bilagd skrivning att kultur- och fritidsnämnden fastställer en ny taxa för förmedling av logi i samband med tradjazzfestivalen (Bil. 6). Anta nedanstående avgiftstaxa för förmedling av logi i samband med tradjazzfestivalen från och med 2004 och tills vidare: Förmedling av 1-5 bäddar 75: bäddar 100: bäddar 150: :- Priserna är inklusive moms.

9 Kultur- och fritidsnämnden 9 Kultur- och fritidschef Fritidsassistent Kufn 16 Dnr Subvention av hallhyra i Åsbrohallen Skillnaden i hyreskostnad för de föreningar som hyr Åsbrohallen kontra Närlunda- och Sjöängshallen är idag för stor. Kultur- och fritidschefen föreslår i bilagd skrivning att kommunen årligen subventionerar en del av hyreskostnaden för de föreningar som hyr Åsbrohallen för ungdomsverksamhet (Bil. 7). 1. Föreslå att kronor omdisponeras från bidrag till studieförbunden till subvention av hyra i Åsbrohallen för de föreningar som hyr för ungdomsverksamhet. Förslaget föreslås gälla från och med år För år 2004 se i slutet av året om det inom kultur- och fritidsnämndens budget finns utrymme att i likhet med 2003 utbetala en subvention av hyran i Åsbrohallen.

10 Kultur- och fritidsnämnden 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kufn 17 Dnr Motion om checklista med hänsyn till FN:s barnkonvention Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat bilagd motion till kultur- och fritidsnämnden för synpunkter (Bil. 8). Att fortsätta sitt arbete med tydlig inriktning mot barn- och ungdomsfrågor. För barnens möjligheter till medbestämmande exempelvis vad gäller barnevenemang finns det utvecklingsmöjligheter som vi avser att arbeta vidare med.

11 Kultur- och fritidsnämnden 11 Kultur- och fritidsnämnden Lerbäcksmarken, Åke Karlsson Servicevaktmästare J-O Sjöholm Kufn 18 Kufn 6 Dnr Anhållan om att få inköpa kommunens marknadsbord Sekreteraren i Lerbäcksmarken, Åke Karlsson anmäler i bilagd skrivelse om intresse för att inköpa kommunens marknadsbord. Marknadsborden skall inköpas tillsammans med Askersunds Auktionskammare HB (Bil. 3) Ge servicevaktmästare Jan-Owe Sjöholm i uppdrag: 1. att inventera totala antalet bord, bockar och ställningar för presenningar. 2. uppskatta hur många marknadsbord med tillhörigheter som kommunen behöver för sin marknadsverksamhet och hur många som kan avyttras. 3. föreslå ett skäligt pris för de marknadsbord som skall avyttras. 4. undersöka kostnaden för inköp av en förrådscontainer. Då förutsättningar ändrats föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att kulturoch fritidsnämnden ej avyttrar några marknadsbord utan istället handhar uthyrningen. Totalt finns 98 marknadsbord. En förrådscontainer är inte lämpad som förråd till marknadsborden.

12 Kultur- och fritidsnämnden 11 Kultur- och fritidsnämnden Att ej avyttra några marknadsbord utan all uthyrning handhas av servicevaktmästaren på kultur- och fritidsförvaltningen.

13 Kultur- och fritidsnämnden 12 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidschef Servicevaktmästare Kufn 19 Kufn 7 Dnr Uthyrning av marknadsbord Tekniska nämndens taxa för uthyrning av marknadsbord upphör att gälla från och med den första januari 2004 på grund av att verksamheten överförs till kultur- och fritidsnämnden. 1. Hyra uttages för marknadsbord enligt följande: Antal bord Hyra st kronor exklusive moms st 500 kronor exklusive moms 1-9 st 200 kronor exklusive moms. 2. Eventuella skador under utlåningen skall ersättas av den som hyrt borden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslå att hyrestaxan för marknadsbord kompletteras eftersom inga marknadsbord skall avyttras. Fastställa nedanstående tillägg till hyrestaxa för marknadsbord: Antal bord Hyra kronor exklusive moms kronor exklusive moms.

14 Kultur- och fritidsnämnden 13 Kommunledningsförvaltningen, ekonomi Kufn 20 Dnr Ansvar för torghandeln Tekniska nämnden föreslår att ansvaret för torghandeln överföres till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunens budgetberedning: Att ansvaret för torghandeln överföres till kultur- och fritidsnämnden från och med år 2005.

15 Kultur- och fritidsnämnden 14 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidschef Fritidsassistent Kufn 21 Kufn 121 Dnr Skylt med belysning till Närlundahallen Önskemål har framförts om att Närlundahallen skall förses med en belyst skylt med namnet Närlundahallen. Överlämna ärendet till Tekniska nämnden för utredning och åtgärd. Tekniska nämnden har inget att invända mot att en belyst skylt sätts upp vid Närlundahallen. Kostnaden beräknas till cirka kronor och ryms ej inom tekniska nämndens budget utan föreslås istället finansieras av kulturoch fritidsnämnden. Avvakta till slutet av året och se om den eventuella kostnaden kan rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budgetram.

16 Kultur- och fritidsnämnden 15 Göran Mattsson Kultur- och fritidschef Kufn 22 Dnr Plogade isbanor på Alsen Göran Mattsson har inkommit med bilagt förslag om iordningställande av isbanor på Alsen från och med vintern 2004/2005 (Bil. 9). Kultur- och fritidschefen föreslår att redan denna vinter testa möjligheten att ploga isbanor på Alsen. 1. Att testa plogning av isbanor på Alsen denna vinter. 2. Diskutera ärendet på kommunens mål och medelskonferens den 23 och 24 februari samt anhålla om medel för ändamålet från och med år 2005.

17 Kultur- och fritidsnämnden 16 Askersunds Manskör, Göran Mattsson Kufn 23 Dnr Anhållan om att få hyra lokal samt utskänkningstillstånd för körfest Askersunds Manskör anhåller i bilagd skrivelse om att få hyra Närlundaskolans matsal den 17 april 2004 samt att tillåtelse ges att förtära alkoholhaltiga drycker i lokalen (Bil. 10). 1. Låta Askersunds Manskör hyra Närlundaskolans matsal den 17 april 2004 för körfest. 2. Tillstyrka att alkoholhaltiga drycker får förtäras på Askersunds Manskörs körfest den 17 april 2004 i Närlundaskolans matsal. Motivering: körfesten är av sluten karaktär och i anslutning till ett större kulturevenemang. 3. Att Askersunds Manskör själva måste ansöka om utskänkningstillstånd enligt Alkohollagen.

18 Kultur- och fritidsnämnden 17 Kultur- och fritdischef Assistent Kufn 24 Dnr Jenny Lind-konsert på Stjernsund den 25 juli 2004 Kultur- och fritidschef Rikard Åslund föreslår att kultur- och fritidsnämnden anordnar en Jenny Lind-konsert på borggården, Stjernsund den 25 juli Medverkande är årets Jenny Lind-stipendiat Mariann Fjeld Olsen, Amerikas Jenny Lind-stipendiat samt pianisten Bernt Wilhelmsson. 1. I enlighet med ovanstående förslag. 2. Att fastställa entréavgiften till 100:-/vuxen. Barn till och med 16 år gratis i målsmans sällskap.

19 Kultur- och fritidsnämnden 18 Kultur- och fritidschefen Kufn 25 Dnr Övergripande granskning 2004 Kommunens revisorer kallar till en övergripande granskning för år Kalla till sammanträffande med kommunens revisorer den 10 mars 2004, kl före kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträde.

20 Kultur- och fritidsnämnden 19 Kultur- och fritidschef Kufn 26 Dnr Informationspolicy Ansvarsfördelning En informationspolicy för kommunal verksamhet är under utarbetande. Kultur- och fritidschefen föreslår i bilagd skrivelse att den interna ansvarsfördelningen bör klargöras (Bil. 11). Att nämnden, med dess ordförande som företrädare, och förvaltningschefen har det huvudsakliga informationsansvaret. Detta innebär att dessa båda för en dialog vad gäller exempelvis media kontakter, speciellt avseende komplexa frågor. Ämnen av lätt och tydlig karaktär kan handhas av den enskilde med ansvar för speciella frågor.

21 Kultur- och fritidsnämnden 20 Mål och Medel Kultur- och fritidschef Kufn 27 Dnr Äskanden till mål- och medelskonferens den 23 och 24 februari 2004 Äskanden avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet diskuteras inför årets mål- och medelskonferens enligt bilaga (Bil. 12). Presentera bilagda äskanden på mål- och medelskonferensen den 23 och 24 februari 2004.

22 Kultur- och fritidsnämnden 21 Kommunledningsförvaltningen, ekonomi Kufn 28 Dnr Bokslutskommentarer för år 2003 Bokslutskommentarer för år 2003 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet enligt bilaga (Bil. 13). Godkänna bilagda bokslutskommentarer för år 2003.

23 Kultur- och fritidsnämnden 22 Assistent Kufn 29 Dnr Tradjazzfestival 2004 Assistent Ann-Kristin Olsson har utarbetat förslag till budget och biljettpriser avseende 2004 års tradjazzfestival (Bil. 14). 1. Anta bilagt förslag till budget och biljettpriser avseende 2004 års tradjazzfestival. 2. Ge förvaltningen i uppdrag att kontraktera Föreningen Vän av Tradjazz att även i år sköta upphandlingen av musiken samt programläggning.

24 Kultur- och fritidsnämnden 23 Samtliga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden Kufn 30 Dnr Turistmässan i Göteborg mars 2004 Ordförande Lennart Andersson föreslår att kultur- och fritidsnämnden anordnar en resa till turistmässan i Göteborg fredagen den 26 mars Kultur- och fritidsnämnden bekostar resan och entré. Inga arvoden utgår. 1. Ge förvaltningen i uppdrag att anordna en resa till turistmässan i Göteborg fredagen den 26 mars De ledamöter och ersättare som så önskar anmäler sitt deltagande till kultur- och fritidsförvaltningen.

25 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kommunstyrelsen Kufn 31 Dnr Borgmästareholmen Barnens Ö Arbetet med iordningsställande av Borgmästareholmen till Barnens Ö fortskrider. Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag för iordningsställande av skyttepaviljongen till servering. Beräknad kostnad kronor. De medel som idag finns i investeringsbudgeten täcker inte helt även denna ombyggnad. Anhålla om ett tilläggsanslag med kronor för iordningställande av skyttepaviljongen på Borgmästareholmen till servering.

26 Kultur- och fritidsnämnden 25 Kommunstyrelsen Kufn 32 Dnr Anhållan om bidrag från Södra Närkes lokal-tv Föreningen Södra Närkes Lokal-Tv anhåller om kronor i bidrag till projekt Södra Närkes lokal-tv och Öppna kanalen Regionutveckling enligt bilaga (Bil. 15). Kultur- och fritidsnämnden har ej medel inom sin budgetram för ändamålet. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: Bevilja Föreningen Södra Närkes lokal-tv ett bidrag med kronor.

27 Kultur- och fritidsnämnden 26 Kufn 33 Dnr Meddelanden 1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 26, om tilläggsanslag för ökad hyreskostnad mm. 2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 30, om Jämställdhetsplan för kultur- och fritidsförvaltningen Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 31, om Arbetsmiljöplan för kultur- och fritidsförvaltningen Inbjudan från Askerusnds Föreläsningsförening till årsmöte den 23 februari 2004 i Olshammarsgården. 5. Akturellet från SISU Idrottsutbildarna och ÖLIF. 6. Information från Arbetsmiljöverket Så kan du so mpolitiker hantera arbetsmiljöfrågor. 7. Pågående arbeten. 8. Eva Foglander har fått en son. Ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden var överens om att sända henne och familjen en blomma.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(9) Plats och tid Biblioteket Askersund, kl. 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid L:a Bergsgatan 12 A, Askersund. Kl. 18.00-20.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-19.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun-

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Stadshuset, Tranan 1, kl. 14.00-17.25

Stadshuset, Tranan 1, kl. 14.00-17.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOMMUN Sida 1 (26) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid Beslutat Stadshuset, Tranan 1, kl. 14.00-17.25 Per Ulfsbo, (fp) Bo Fahlström, (s) Vanja Jonebring Arnell, (m) Gunilla

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Plats och tid Tranås, kl: 18:30-20:00 Beslutat Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm (m) Barbro Sundström

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26 Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26 Plats och tid Nya Ankarskolan, Träslövsläge, kl. 14.00-18.05 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.00 ande Peter Eclund (KD) Laila Neck (S) Tommy Jacobsson (M) Birgitta Ivarsson (c) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg ers Stefan

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer