P O S I T I V P E N S I O N A K T I V G L O B A L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P O S I T I V P E N S I O N A K T I V G L O B A L"

Transkript

1 P O S I T I V P E N S I O N A K T I V G L O B A L H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

2 Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Balansräkning 7 Not 1: Innehav per 30/ (kr) 8 Redovisningsprinciper 11 Positiv Pension Aktiv Global är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Positiv Pension Aktiv Global har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna årsberättelse ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att köpa andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Scientia Fund Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 2 HALVÅRSRAPPORT 2013

3 Förvaltarna har ordet Låt oss börja med att tacka Er för det förtroende Ni har givit oss genom att investera i Positiv Pension Aktiv Global. Arbetet med förvaltningen av Positiv Pension Aktiv Global har som målsättning att generera högsta möjliga avkastning till Er andelsägare och att över tid generera en högre avkastning än världsindex. Positiv Pension Aktiv Global är en värdepappersfond som förvaltas efter en mekanisk placeringsmodell Scientias InsiderModell. Modellen investerar efter offentlig information om hur bolagens insynspersoner, dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Fonden placerar således efter hur insiders i världens börsbolag placerar i sina egna bolags aktier och placeringarna sker uteslutande i noterade aktier med god likviditet. Till skillnad från andra fonder som förvaltas efter matematiska modeller och ofta försöker göra många affärer för att utnyttja exempelvis trender, arbetar InsiderModellen för att göra få, men rätt, placeringar. Positiv Pension Aktiv Global startade den 24 augusti 2012 och vid utgången av perioden uppgick fondförmögenheten till tkr vilket är en ökning med tkr. Under perioden tecknades andelar för tkr och andelar inlöstes för tkr. Årets resultat uppgick till tkr. Halvåret i korthet Året inleddes starkt och flera av världens börser visade, trots osäkerhet inför 2013, fina uppgångar. Under halvåret noterade indexet S&P 500 en ny rekordnivå mycket tack vare den ekonomiska återhämtningen varit överaskande stark samt att de penningpolitiska stimulanserna givit effekt. I Japan steg börsen mycket kraftigt under första kvartalet för att sedan sjunka i samma takt. Vid slutet av perioden hann Tokyobörsen återhämta sig samtidigt som yenen föll med 10,15 procent. I Europa påverkades utvecklingen av fortsatt svag ekonomisk och politisk oro men hade en stabil avslutning med ljusare framtidsutsikter. Generellt hade värdens börser alltså en god utveckling och lade ett positivt halvår bakom sig. Det gjorde även fonden som under perioden utvecklades +12,25 procent och fondens jämförelseindex, MSCI World, med +11,45 procent. Den Australiensiska dollarn hade, efter redan nämnda japanska yenen, en mindre bra period och sjönk med 8,60 procent. Övriga valutor som fondens innehav under perioden var noterad i hade mer modesta rörelser. Bland fondens fem största innehav finner vi två raketer, japanska telekom- och internetföretaget Softbank, hade under perioden en kraftig uppgång på +84,39 procent, bland annat efter flera förvärv utav telekombolag och tidigare konkurrenter. Annat japanskt innehav med rejäl värdeutveckling var detaljhandelföretaget Fast Retailing, som steg med +53,16 procent efter idel positiva kvartalssiffor och gynnsam respons på satsningen av nyetableringar runt om i världen. Denna halvårsrapport är inte granskad av fondens revisorer Göteborg den 30 augusti 2013 Erik Lidén Ansvarig förvaltare David Unver Förvaltare HALVÅRSRAPPRT

4 Figur 1 Värdeutveckling på fondens viktigaste marknader samt fonden och dess jämförelseindex under perioden. Alla index omräknade till svenska kronor. Figur 2 Värdeutveckling på fondens viktigaste valutor under perioden. 4 HALVÅRSRAPPORT 2013

5 Förvaltningsberättelse Fondens utveckling Positiv Pension Aktiv Global redovisade en avkastning på totalt +12,25 procent efter fast och prestationsbaserat arvode under perioden från 1 januari 2013 till 28 juni Fondförmögenhet Vid utgången av perioden uppgick fondförmögenheten till tkr vilket är en ökning med tkr under perioden Under perioden tecknades andelar för tkr och andelar inlöstes för tkr. Årets resultat uppgick till tkr. Förvaltningskostnader Fonden erlade under perioden tkr i förvaltningsarvode till fondbolaget. Av detta arvode var tkr prestationsbaserat arovde och fast arvode. Fonden erlade under perioden tkr i courtage och clearingavgifter. Fondbestämmelser Inga ändringar har skett i fondbestämmelserna under året. Fonden kommer inom kort att ändra namn till Inside Active Global på grund av att Scientia inte längre har ett samarbete med Positiv Pension. Inga andra materiella förändringar av fondbestämmelserna är planerade. Kommunikation med andelsägarna Andelsägarna erhåller varje år en årsberättelse och en halvårsrapport där fondens utveckling redovisas. Dessutom skickas månadsvis saldobesked till andelsägarna. Andelsvärdet, den sk. NAVkursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det går även att följa fondens kursutveckling på fondbolagets hemsida, Alla rapporter finns att tillgå på hemsidan tillsammans med månadsrapporterna. Övrigt Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). Om betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare). Om senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Positiv Pension Aktiv Global som utgörs av investeringar i aktier på de globala aktiemarknaderna är per respektive aktiemarknads stängningskurser den 28 juni 2013 och i valutor per klockan 17:00 svensk tid samma dag. HALVÅRSRAPPORT

6 6 HALVÅRSRAPPORT 2013

7 Balansräkning Balansräkning (kr) Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrument Not 2 Upplupen ränta Fondrabatt Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Fondlikvidfordran Ej växlade utdelningar Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 4 Förvaltningsavgift Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Fondlikvidskuld Övriga skulder HALVÅRSRAPPORT

8 Not 1: Innehav per 30/ (kr) VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VÄRDE, LOKAL MARKN.VÄRDE, SEK % AV PORTFÖLJEN Finansiella instrument med positivt marknadsvärde AB Science SA ,62 EUR ,27% ACS ,35 EUR ,09% Abertis Infraestructuras ,4 EUR ,19% Actelion ,9 CHF ,09% Aiful Corporation JPY ,17% Ainsworth Game Tech. Ltd ,03 AUD ,30% Alimentation CCH Tard SUBD ,4 CAD ,13% Alpen JPY ,15% Altarea EUR ,54% Alten ,23 EUR ,24% Amazon Com ,6899 USD ,74% Amec Plc GBP ,13% Aquila Resources Ltd ,78 AUD ,12% Arnest One Corp JPY ,32% Astrazeneca GBP ,09% BBV Argentaria ,445 EUR ,09% BG Group Plc ,5 GBP ,13% Banca Monte Dei Paschi ,195 EUR ,44% Banco Popular Espanol ,355 EUR ,88% Banco Santander ,902 EUR ,15% Banco de Sabadell ,275 EUR ,15% Bankinter ,739 EUR ,19% Barclays Plc ,45 GBP ,09% Blackberry Ltd ,08 CAD ,16% Bouygues SA ,61 EUR ,13% Brookfield Asset Management Incorporated ,8 CAD ,21% Bucher Industries ,3 CHF ,07% Cabot Oil & Gas ,02 USD ,42% Cairo Communication SPA ,35 EUR ,12% Caixabank ,361 EUR ,15% Canadian Natural Resources Ltd ,65 CAD ,44% Canfor Corp ,6 CAD ,53% Cap Gemini ,35 EUR ,21% Carnival Plc GBP ,29% Cintas ,54 USD ,35% Clariant ,36 CHF ,08% Computershare Ltd ,27 AUD ,25% Constellation Software Inc CAD ,20% Continental Resources ,06 USD ,77% Cookpad JPY ,32% Corporacion Alba EUR ,26% Crown Ltd ,11 AUD ,27% Cyberagent Inc JPY ,19% Dassault Systeme ,98 EUR ,57% Dena Co Ltd JPY ,25% Derwent London Plc GBP ,50% Diasorin SPA ,67 EUR ,60% Dksh Holding ,7 CHF ,79% Dollarama Inc ,61 CAD ,22% Duro Felguera ,95 EUR ,85% Dwango JPY ,13% Empire A ,42 CAD ,19% Ence Energia ,375 EUR ,20% Engineering Inge ,7 EUR ,49% Ensign En.Svs ,28 CAD ,23% Evertz Techs. Ltd ,8 CAD ,30% Exor ,72 EUR ,06% Exxon Mobil corp ,35 USD ,40% Communications JPY ,14% Fast Retailing JPY ,65% Fedex corp ,58 USD ,66% Ferragamo SPA ,93 EUR ,52% Ferrovial SA ,28 EUR ,25% Flight Center Ltd ,33 AUD ,24% Forbo Holding ,5 CHF ,12% Fortescue Metals GP ,04 AUD ,23% GAP Inc ,73 USD ,51% 8 HALVÅRSRAPPORT 2013

9 VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VÄRDE, LOKAL MARKN.VÄRDE, SEK % AV PORTFÖLJEN Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Gecina SA ,98 EUR ,92% Genesis Energy ,83 USD ,32% Gilead Sciences ,27 USD ,48% Goldman Sachs GP ,25 USD ,71% Gree Incorporated JPY ,67% HIS CO Ltd JPY ,28% HSBC Hdg Plc GBP ,08% Hargreaves lansdown GBP ,45% Harvey Norman Holdings ,55 AUD ,34% Hermes Intl EUR ,69% Hochschild Mining ,3 GBP ,12% Holcim ,85 CHF ,84% IGM Financial Inc ,09 CAD ,19% IIDA Home Max JPY ,19% Iberdrola ,051 EUR ,32% Iliad SA ,15 EUR ,90% Indesit Co SPA ,735 EUR ,18% Inditex ,84 EUR ,07% International Bus.mach ,11 USD ,84% Intu Properties Plc ,6 GBP ,88% Keyence JPY ,93% Kobayashi Pharm JPY ,16% Kose Corp JPY ,30% Kuehne & Nagel ,7 CHF ,88% L'oreal ,25 EUR ,43% LVMH Moet Hennessy ,5 EUR ,25% Legrand SA ,64 EUR ,22% Linamar Corp ,49 CAD ,28% Linc Energy Ltd ,82 AUD ,07% Lindt & Spruengli CHF ,09% Livesense Inc JPY ,29% Lixil Group JPY ,15% Luxottica Group Spa ,84 EUR ,70% Maple Leaf Foods Inc ,63 CAD ,35% Mediolanum SPA ,76 EUR ,54% Mesoblast Ltd ,3 AUD ,15% Micron Technology ,33 USD ,60% Mineral Resources Ltd ,25 AUD ,15% Nestle ,95 CHF ,10% New Melrose PLC ,3 GBP ,31% Next Plc GBP ,22% Nidec Corp JPY ,54% Nitori Holdings JPY ,36% Novartis ,1 CHF ,12% Occidental Ptl ,23 USD ,81% Onex Corp ,72 CAD ,12% Orpea SA ,53 EUR ,47% Otsuka Holdings Co.Ltd JPY ,24% PSP Swiss Property ,8 CHF ,16% Partners Group ,75 CHF ,65% Pason Sys. Inc ,12 CAD ,16% Pearson Plc GBP ,25% Petrofac Ltd GBP ,25% Peyto EXP. & DEV ,4 CAD ,11% Platinum Asset Management ,47 AUD ,78% Pola Orbis HD JPY ,27% Power Corp ,22 CAD ,00% Power Financial Corp ,58 CAD ,94% Premier Oil Plc ,1 GBP ,17% Public storage ,33 USD ,16% Publicis Groupe ,7 EUR ,59% Ramsay Health Care ,81 AUD ,08% Raysum Company Ltd JPY ,26% Reckitt Benckiser Group Plc GBP ,34% Regis Resources Ltd ,89 AUD ,07% Rieter Holding ,8 CHF ,06% Rinnai Corp JPY ,21% Ritchie Bros. Aucioneers ,22 CAD ,10% Rogers Comms B ,2 CAD ,10% Rolls-Royce Hdg GBP ,14% SGS CHF ,88% Sabmiller Plc ,5 GBP ,60% Sacyr Vallehermoso ,411 EUR ,17% Salesforce.com Inc ,18 USD ,53% HALVÅRSRAPPORT

10 VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VÄRDE, LOKAL MARKN.VÄRDE, SEK % AV PORTFÖLJEN Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Saras SPA ,996 EUR ,53% Sears Holdings ,08 USD ,46% Secom JPY ,25% Seven & I Hdg JPY ,22% Shaw Comms B ,24 CAD ,39% Softbank Corp JPY ,58% Sonova Holding ,2 CHF ,15% St James's Place Plc GBP ,34% Starbucks corp ,51 USD ,53% Start Today Co Ltd JPY ,64% State Street ,21 USD ,37% Steel Dynamics Inc ,91 USD ,28% Straumann ,8 CHF ,11% Super Retail Group Ltd ,97 AUD ,29% TD Ameritrade Holding ,29 USD ,46% TPG Telecom Ltd ,52 AUD ,43% Taisho Pharmaceu JPY ,18% Telefonica ,811 EUR ,13% Temp HD JPY ,35% Tesco Plc ,4 GBP ,17% Tod's ,6 EUR ,13% Token Corp JPY ,17% Tourmaline Oil Corp ,13 CAD ,60% Toyota Motor JPY ,18% Trevi Fin Industriale ,13 EUR ,05% Unit ,895 EUR ,01% Uss Co Ltd JPY ,22% V.F. Corp ,06 USD ,82% VZ Holding CHF ,22% Valeant Pharmaceuticals Intl Inc ,68 CAD ,18% Vicat ,6 EUR ,29% Vidrala SA ,64 EUR ,14% W&T Offshore ,29 USD ,50% WW Grainger Inc ,18 USD ,93% Weston Georg Ltd ,73 CAD ,98% Wmware Inc Cl A ,99 USD ,27% Wotif Com Holdings ,53 AUD ,14% Yamato Kogyo JPY ,14% Yoox SPA ,304 EUR ,31% Zodiac Aerospace SA ,7 EUR ,73% winpak ,05 CAD ,25% Summa: ,63% Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Fonden har inga innehav med negativt marknadsvärde Likvidkonton PPAG Investeringskonto AUD 0,00 6, AUD ,24% PPAG Investeringskonto CAD 0,00 6, CAD ,37% PPAG Investeringskonto CHF 0,00 7, CHF ,23% PPAG Investeringskonto EUR 0,00 8, EUR ,66% PPAG Investeringskonto HKD 0,00 0, HKD 0 0 0,00% PPAG Investeringskonto JPY ,16 0, JPY ,38% PPAG Investeringskonto MYR 0,00 2, MYR 0 0 0,00% PPAG Investeringskonto PHP 0,00 0, PHP 0 0 0,00% PPAG Investeringskonto SEK ,24 1, SEK ,15% PPAG Investeringskonto SGD 0,00 5, SGD ,00% PPAG Investeringskonto UK 0,00 10, GBP ,01% PPAG Investeringskonto USD ,17 6, USD ,44% Upplupen ränta SEK ,50 1, SEK ,00% Upplupet förvaltningsarvode ,20 1, SEK ,33% Summa: ,37% SUMMA FONDFÖRMÖGENHET ,00% 10 HALVÅRSRAPPORT 2013

11 Redovisningsprinciper Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar. Finansiella instrument som ingår i fonden skall värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). Om betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare). Om senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Positiv Pension Aktiv Global är per senast betald kurs under 28 juni 2013 och valutor till vilka kurserna omräknas per klockan 17:00 svensk tid den 28 juni. Göteborg den 30 augusti 2013 Scientia Fund Management AB Erik Lidén Verkställande direktör Staffan Gavel Styrelsens ordförande Göran Axeheim Fredrik Carlsson Markus Rosenberg HALVÅRSRAPPORT

12 Fondfakta Fond Förvaltare Positiv Pension Aktiv Global Erik Lidén (ansvarig) och David Unver Registreringsnummer ISIN-nummer SE PPM-nummer Typ Värdepappersfond Risk Hög (6 av 7) Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar Avgifter Fondbolaget Förvaringsinstitut Revisor Kontakt kr, därefter inga begränsningar Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag Fonden betalar årligen ett fast förvaltningsarvode om högst 3,00 procent till fondbolaget, som ersättning för fondbolagets förvaltning, ersättning till förvaringsinstitutet samt för tillsynskostnad till Finansinspektionen. Utöver det fasta förvaltningsarvodet erlägger fonden ett prestationsbaserat arvode till fondbolaget. Detta arvode omfattar 20 procent av den avkastning som överstiger fondens jämförelseindex som utgörs av ett index över utvecklingen på världens börser inklusive utdelningar som heter MSCI World. Scientia Fund Management ägs av Erik Lidén, Tibia Konsult AB, Tentor Capital AB (Markus Rosenberg), Roland Persson samt ett 20-tal ytterligare investerare. Aktiekapitalet uppgår till kr. Fondbolaget tilldelades tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet den 24 mars Skandinaviska Enskilda Banken Auktoriserade revisorer Stefan Kylebäck och Kevin Lindmark, Ernst & Young Scientia Fund Management Engelbrektsgatan Göteborg Telefon: Telefax: E-post:

13 HALVÅRSRAPPORT

POSITIV PENSION AKTIV GLOBAL

POSITIV PENSION AKTIV GLOBAL PSITIV PENSIN AKTIV GLBAL ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM- nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen

Läs mer

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER Årsberättelse 2014 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Insider Insidermodell...4 Om bolaget...5 Spara i våra fonder...6

Läs mer

SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010. Scientia Fund Management AB

SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010. Scientia Fund Management AB SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Årsberättelse 2013 AMF Fonder AB

Årsberättelse 2013 AMF Fonder AB Årsberättelse 2013 AMF Fonder AB AMF Fonder Årsberättelse 2013 sid 2 Risk- och avkastningsprofil Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk- och avkastningsindikatorn

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2015. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2015. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2015 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2015 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB

Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB AMF Fonder Årsberättelse 2014 sid 2 Läs mer om risker och hur olika risktal fungerar! Kolla i ordlistan på sidan 66. Risk- och avkastningsprofil Lägre risk Högre risk Lägre

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2011 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Per Josefsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR BODENHOLM ONE

INFORMATIONSBROSCHYR BODENHOLM ONE INFORMATIONSBROSCHYR BODENHOLM ONE BODENHOLM ONE I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i Bodenholm Master 1) Startdag: 1 september 2015 Portföljförvaltare: Per

Läs mer

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse 2015 AMF Fonder AB Halvårsredogörelse AMF Fonder Halvårsredogörelse 2015 sid 2 Innehåll VD-ord 3 AMF Aktiefond Asien Stilla havet 4 AMF Aktiefond Europa 7 AMF Aktiefond Global 10 AMF Aktiefond Mix 16 AMF

Läs mer

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

SEEADLER TOTAL SELECTION FUND

SEEADLER TOTAL SELECTION FUND Perioden 2010-12-1-2011-06-0 Seeadler Total Selection Fund S E E A D L E R SEEADLER TOTAL SELECTION FUND 515602-4266 Halvårsberättelse SEEADLER 2 Förvaltn ingsberättelse Styrelsen och verkstallande direktören

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr PSG Small Cap Informationsbroschyr 19 augusti 2015 Informationsbroschyr Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer