POSITIV PENSION AKTIV GLOBAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POSITIV PENSION AKTIV GLOBAL"

Transkript

1 PSITIV PENSIN AKTIV GLBAL ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB

2 Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM- nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar Avgifter Fondbolaget Förvaringsinstitut Revisor Kontakt Positiv Pension Aktiv Global Erik Liden (ansvarig) och David Unver SE Värdepappersfond Hög (6 av 7) kr, därefter inga begränsningar Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag Fonden betalar årligen ett fast förvaltningsarvode om högst 3,00 procent till fondbolaget, som ersättning för fondbolagets förvaltning, ersättning till förvaringsinstitutet samt för tillsynskostnad till Finansinspektionen. Utöver det fasta förvaltningsarvodet erlägger fonden ett prestationsbaserat arvode till fondbolaget. Detta arvode omfattar 20 procent av den avkastning som överstiger fondens jämförelseindex som utgörs av ett index över utvecklingen på världens börser inklusive utdelningar som heter MSCI World. Scientia Fund Management ägs av Erik Liden, Tibia Konsult AB, Tentor Capital AB (Markus Rosenberg), Roland Persson samt ett 20-tal ytterligare investerare. Aktiekapitalet uppgår till kr. Fondbolaget tilldelades tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet den 24 mars Skandinaviska Enskilda Banken Auktoriserad revisor Stefan Kylebäck, Ernst & Young Scientia Fund Management Engelbrektsgatan Göteborg Telefon: Telefax: E-post: 2 IÄRSBERÄTTELSE 2012

3 I... ro 1:: <l>.- ~ Årsberättelse 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Scientia Fund Management AB avger härmed följande årsberättelse för fonden Positiv Pension Aktiv Global (rg. nr ) för räkenskapsåret till ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 3

4 Årsberättelsen omfattar Förvaltarna har ordet 5 Förvaltningsberättelse 7 Nyckeltal sedan fondstart (24 aug 2012) 8 Balansräkning 9 Resultaträkning 10 Not 1: Innehav per 31/ (kr) 11 Övrig information 15 Redovisningsprinciper 16 Positiv Pension Aktiv Global är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Positiv Pension Aktiv Global har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med v(:\rdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och f~r inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sädana länder där sädant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utlandsk lag kan innebära att en investering inte f~r göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund Management AB har inget som he lst ansvar för att kontrollera att en investering fr~n utlandet sker i enlighet med s~dant lands lag. Det Iigger envar att tillse att s dan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, s väl i Sverige som utomlands. Informationen i denna ~rsberätte lse ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att köpa andelar i fonden utan det ankommer p var och en att göra sin egen bedömning aven investering i fonden och riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling p de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan b de öka och minska i värde och det är inte säkert att man f r tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en I~ngsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Scientia Fund Management AB t illhandah lier inte s da n finansiell r~dgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell r~dgivning till konsumenter. 4 I ÅRSBERÄTTELSE 2012

5 I... ro "El <D... ~ Förvaltarna har ordet L~t oss börja med att tacka Er för det förtroende Ni har givit oss genom att investera i Positiv Pension Aktiv Global. Arbetet med förvaltningen av Positiv Pension Aktiv Global har som m~lsättning att generera högsta möjliga avkastning till Er andelsägare och att över tid generera en högre avkastning än världsindex. Positiv Pension Aktiv Global är en värdepappersfond som förvaltas efter en mekanisk placeringsmodell - Scientias InsiderModell. Modellen investerar efter offentlig information om hur bolagens insynspersoner, dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Fonden placerar s~ledes efter hur insiders i världens börsbolag placerar i sina egna bolags aktier och placeringarna sker uteslutande i noterade a ktier med god Ii kviditet. Till skillnad fr~n andra fonder som förvaltas efter matematiska modeller och ofta försöker göra m~nga affärer för att utnyttja exempelvis trender, arbetar InsiderModellen för att göra f~, men rätt, placeringar. Positiv Pension Aktiv Global startade den 24 augusti 2012 och vid utg~ngen av 2012 uppgick fondförmögenheten till tkr vilket är en ökning med tkr eftersom detta var fondens första ~r. Under ~ret tecknades andelar för tkr. Årets resultat uppgick till tkr. Aret i korthet Finanskrisen gjorde sig p~mind 2011 och Stockholmsbörsen summerade därför sjunkande kurser när ~ret gick mot sitt slut. Av detta skäl var det milnga som befarade att 2012 ocks~ skulle g~ en dyster utveckling till mötes. Inledningen p~ ~ret blev dock allt annat än dystert och kurserna steg ordentligt till mitten av mars. Fr~n denna tidpunkt raderades ~rets positiva inledning ut till mitten p~ sommaren. Kurserna klättrade därefter relativt ordentligt under det andra halv ~ret. Precis som under 2011 bestod de främsta orosmomenten under ~ret av de statsfinansiella problemen i en rad länder i eu rozonen. De m~nga politiska debatterna i Grekland och efterföljande kravallerna oroade milnga placerare. Men konsekvenserna av de statsfinansiella problemen i Grekland blev lindrigare än befarat. Inte heller problem i flera andra euroländer pilverkade börsen nämnvärt, även om det stundtals verkade skakigt i det korta perspektivet. Även p~ den amerikanska kontinenten fanns det gott om orosmoln. I sista minuten lyckades politikerna där komma överens med varandra om att skjuta det sk. budgetstupet, som innebar automatiska skattehöjningar, pil framtiden. Det kom att lugna marknaderna n~got. Fondens värdeutveckling Utvecklingen för fonden under 2012 var +3,13 procent och fondens jämförelseindex, MSCI World, hade en utveckling p~ +2,06 procent. I figur 1, nedan, framg~r värdeutvecklingen i svenska kronor för en placering pil de marknader som fonden placerar i. Det var överlag en mycket god värdeutveekling p~ de marknader som fonden placerar p~ sedan fondens start. Allra bäst värdeutveckling hittar vi i Europa och särskilt i Frankrike där kurserna steg med över 10 procent. Sämst var värdeutvecklingen i USA som ocks~ utgör den ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 5

6 största marknaden för fondens placeringar under 1!ret. Eftersom fonden handlas i svenska kronor, men innehaven i de olika länderna innehas i den lokala valutan s pilverkar värdeutvecklingen p de enskilda valutorna även fondens värdeutveckling i stor utsträckning. Under den aktuella perioden steg euron relativt mycket, vilket är huvudanledningen till att en placering i Frankrike och resten av de länder där aktierna är noterade i euro steg mer än övriga marknader. Den japanska yenen hade en tuff period men MSCI Japan steg änd med 3 procent. Göteborg den 27 mars 2013 Erik Liden Ansvarig förvaltare David Unver Förvaltare "...,~ 5,n'll> ,. 10,06'"... ),21'110 3, 13% ~ 1,06%,. -1,SI"IIo 2,06'".,.! J ~!! ~ i ~ u ~ " ~ ~, 4... ~ ~,, i ~ ~,, ; < i Figur 1 Värdeutveckling pg fondens viktigaste marknader samt fonden och dess jämförelseindex frjn fondstart den 24 augusti Alla index omrtjknade tiff svenska kronor.....,......,.... J,)~! -1,1. "" ' I.~...,~ u... Figur 2 Värdeutveckling ~ fondens viktigaste valutor frgn fondstarten den 24 augusti IÄRSBERÄTTELSE 2012

7 I... ro 1:: (!)... ~ F Ö rva I t n i n g s b e rätte I se Fondens utveckli ng Positiv Pension Aktiv Global redovisade en avkastning pil totalt +3,13 procent efter fast och prestationsbaserat arvode under 2012 friln fondstarten som ägde rum den 24 augusti Fondförmögenhet Vid utgilngen av 2012 uppgick fondför mögenheten till tkr vilket är en ökning med tkr under 2012 eftersom detta var fondens första ilr. Under ilret tecknades andelar för tkr. Ärets resultat uppgick till tkr. Förvaltningskostnader Fonden erlade under ilret tkr i förvaltningsarvode till fondbolaget. Fonden erlade under ilret tkr i courtage och clearingavgifter. Fondbestämmelser fondbestäm I nga ändringar har skett melserna under ilret. Kommunikation med andelsägarna Andelsägarna erhilller varje ilr en ilrsberättelse och en halvilrsrapport där fondens utveckling redovisas. Dessutom skickas milnadsvis saldobesked till andelsägarna. Andelsvärdet, den sk. NAVkursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det gilr även att följa fondens kursutveckling pil fondbolagets hemsida, Alla rapporter finns att tillgil pil hemsidan tillsammans med milnadsrapporterna. Övrigt Finansiella instrument som ingilr i fonden värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet pil marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). m betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats milnga dagar tidigare). m senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstilr som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet pil objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Positiv Pension Aktiv Global som utgörs av investeringar i aktier pil de globala aktiemarknaderna är per respektive aktiemarknads stängningskurser den 28 december 2012 och i valutor per klockan 17:00 svensk tid samma dag. Fondens omsättningshastighet omräknat till ilrstakt uppgick till 1,21 gilnger. ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 7

8 Nyckeltal sedan fondstart (24 aug 2012) 2012 Fr. start 3,13% Avkastnin sanal s i rocent Andel positiva månader Genomsnittlig månadsavkastning Bästa månaden Sämsta månaden 60,00% 0,62% 2,03% -103% 60,00% 0,62% 2,03% -103% ~ 6illi;'i;4Mjili'l4~i"ifM;,iil[{ MSCI world i SE Månadsavkastning och övriga nyckeltal Avkastnin i rocent efter arvoden Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti* September ktober November December 2,06% -0,72% 2,03% 0,94% 1,91% -1,03% * frlin fondstart 24 augusti I ÅRSBERÄTTELSE 2012

9 I... ro "E (!)... ~ Balansräkning Balansräkning kr Not Tillgångar Över/~ tbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna int äkter Övriga tillg~ngar Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrurrent Not 2 Upplupen ränta fondrabatt Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider p3 väg Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 4 förvaltningsavgift Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg Övriga skulder SS S S ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 9

10 Resultaträkning Resultaträkning (kr) Not Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinst- och förluster netto Övri a intäkter Summa Intäkter och värdeförändrin Kostnader Förva Itningskostnad Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga kostnader Isumma kostnader I Arets resultat Not 6 Realisationsvinster överlåtbara värdepapper Realisationsförluster överlåtbara värdepapper realiserad vinst/förlust överlåtbara värdepapper Summa värdeförändring överlåtbara värdepapper Not 7 Realisationsvinster fondandelar Realisationsförluster fondandelar realiserad vinst/förlust fondandelar Summa värdeförändring fondandelar Not 8 Valutakorrigering Fondrabatt Summa övriga intäkter Not 9 Transa kt ionskostnader Valutakorrigering Öresutjämning Summa övriga kostnader IÄRSBERÄTTELSE 2012

11 Not l' Innehav per 31/ (kr) VARDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VÄRDE LKAL MARKN.VARE SEK % AV PRTFUEN FinansIella instrument med positivt marknadsvärde Inside Australia ,47508 SEK ,03 Inside Canada , SEK ,02 Inside UK , SEK ,02 Inside USA , SEK ,02 Inside USA Srrell Cap , SEK ,01 AB Science SA ,13 EUR l ,54 ACME Packet Inc ,12 USD ,16 ACS ,04 EUR ,21 ASM International ,155 EUR ,31 Accretlve Health ,58 USD ,23 Actelion ,53 CH' ,07 Adniral Group GBP ,58 Air Methods ,33 USD ,12 Akom Inc ,36 USD ,26 Alirrentation CCH Tard SU ,93 CAD D,D9 Also-Actebis ,75 CHF ,04 Arrezon Cam ,87 USD ,30 Aqulla Resources Ltd ,56 AUD ,29 Amest ne Carp ]PY ,52 Ashrrore Q-oup Plc ,4 GBP 80S ,54 Athabasca il ,45 CAD ,11 Atlantic Tele- Net ,71 USD ,17 Aurora 011 & Gas Ltd ,63 AUD ,05 Ausdrill Ud ,83 AUD ,05 Axel Springer 89D 32,25 'UR ,16 BHP Billiton Ltd ,1 AUD ,05 Banco 5antander ,1 'UR ,57 Bames & Noble Inc ,09 USD ,21 Bayer Motoren WK ,088 'UR ,41 Berkshire Hathaway lnc USD ,15 Bic Carrera lnc ]py ,51 Biotest ,5 'UR ,06 Bok Financial Corp ,46 USD ,57 Bouygues SA ,4 'UR ,50 Boyd Ganing Corp ,64 USD ,19 Bridgestone Corp ]py ,77 Brookfield Asset Managerrent lnc ,07 CAD ,31 Brown N Q-oup Plc ,8 G6P ,13 Bureau Veritas SA ,65 EUR ,31 CI Financial corp ,93 CAD ,21 ers Eventim ,6 'UR ,15 CVB Financial , 4 USD ,16 Cal Maine Faods ,22 USD ,24 Carrpbell Soup Co ,89 USD ,54 Canadian Natural Resources Ltd ,64 CAD ,20 Canfor Carp ,58 CAD ,24 Carrret SA 47D 127,38 'UR ,32 Celtic Exp. Ltd ,29 CAD ,17 Cenovus Energy Inc ,29 CAD ,D9 Clayton William; Energy D USD ,31 Cohen & Steers Inc ,47 USD ,85 Corrpugroup Medical ,57 'UR ,06 Corrputershare Ltd ,99 AUD ,17 Constellation Software lnc ,99 CAD ,09 Cntinental Resources ,49 USD ,,", Cokpad ]py ,37 Core Laboratories N.V ,31 USD ,22 Comerstone ndefll3nd ,53 USD ,20 Corporacion Alba ,31 'UR ,34 Crown Ud ,57 AUD ,28 Cyberagent Inc S ]py ,42 DXP Enterprises ,07 USD ,26 Daily Mail A SSl GBP ,13 Dell lnc , 14 USD ,00 Dena Cc Ltd ]py ,88 Dasorin SPA ,28 'UR ,27 Di<sh H:lldlng ,9 CHF ,36 Della ra rre lnc ,97 CAD , 11 Don QulJote Co~ny Ltd ]py ,50 Dorrren Praducts Inc ,34 USD ,15 Dof'Y ,6 CHF ,08 ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 11

12 VARDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VARDE, LKAL MARKN.VARDE, SEK % AV PQRTFÖUEN Finansiella Instrument med PSItivt marknadsvärde Dunelm G-oup ,5 G6P ,39 Ebro foods EUR ,17 Ef'Tl)lre A ,95 CAD ,09 Ence Energia ,13 EUR ,32 Energy Transfer ,48 USD ,50 EoI ,34 EUR ,13 Ensign En.Svs , 37 CAD , 14 E~, EUR ,13 Fast Retailing JPY ,24 Fedex corp ,72 USD ,48 FenagalTD SPA ,64 EUR ,15 Flelrrenn ,18 EUR ,33 Flrst Quantum Mr1s Ltd ,91 CAD ,06 FWght Center Ud AUD ,16 Forbo Hokllng " CHF , 13 Fortescue Metals GP ,65 AUD ,29 FrankHn Electric ,0307 USD ,25 Franklin resources Inc ,7 USD ,41 G-III Apparel c;> , 23 USD ,12 GAP Inc ,04 USD ,45 Gec lna SA ,9 EUR ,77 Germlto EUR ,20 Gerry Weber INTL ,526 EUR , 19 Q"eatWestLife<:o ,35 CAD ,31 G-ee Incorporated JPY ,31 G"eenhill & Co ,99 USD , 13 Qifols ,36 EUR ,14 HCA Holdlngs Inc , 17 USD ,88 HIS ca ltd lpv ,42 Hargreaves lansdown G6P ,90 Harvey Norrran Holdings t ,9 AL ,15 Healthstream , 31 USD ,16 Heldelbergcen-ent ,617 EUR S46 0,37 HeI1"l"l!S Intl ,3 EUR ,54 Hochschild Mining ,6 G6P ,87 Hok:lm ,9 CH' ,37 Hornbeck ffshore Services ,34 USD ,12 IGM financialine ,6 CAD , 12 U-Vllnc ,23 USD ,13 l berdrola , 195 EUR ,20 Igate ,77 USD ,33!Ilad SA ,05 EUR ,18 Indesit Co SPA ,78 'UR ,21 Intel Corp ,62 USD SS 1,19 InteractIve Intelligenee ,54 USD ,13 International Bancshares ,09 USD ,24 J&J Snaek Foods ,8831 USD ,27 Karoon Gas Australia ,3 AUD ,04 Kazald'lrTris PIe G6P ,94 Keyenee lpv ,90 Kinder rrorgan inc ,33 USD ,34 Knight Transportatlon ,63 USD ,31 Kobayashi Pharm JPV ,29 Kose Corp JPY ,45 Kuehne & Nagel CHF ,36 L'oreal ,9 ' UR ,70 LVMH Moet Hennessy ,8 EUR ,63 Las vegas sands ,16 USD ,21 Urrited Brands ,06 USD ,50 Unarrer Corp ,2 CAD , 15 Une Enel"9Y Ud ,17 AUD ,10 Undt & Spruengli CH' t 0,06 Unn Energy ,24 USD ,34 Uquldity ServiCes ,86 USD ,26 Loews corp ,75 USD ,39 Maple lear Foods Ine ,97 CAD ,17 Maniot InternatIonaline ,27 U5D ,47 Matsurrotokiyoshi JPV ,34 Medlolanum SPA 101 J 3,834 EUR ,21 Mella I-tltels Intl ,775 El-" , 19 Mesobiast Ltd ,3 AUD ,15 12 IÄRSBERÄTTELSE 2012

13 I... ro 'El (!)... ~ VARDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VARDE, LKAL MARKN.VARDE SEK % AV PRTFÖUEN FmanSlella Instrument med PSitivt marknadsvärde Mine Safety Appliances ,71 USD ,28 Mineral Resources Ud ,71 AUD ,09 Mistras Group ,69 USD ,34 Monadelphous Group Ud ,42 AUD ,06 Momingstar Inc ,83 USD ,42 Nestle 3D 59,6 CH' ,08 Nidec Corp lpy ,86 Niton Holdings Jpy ,65 Novartls ,45 CH' ,09 Nustar GP Holdlngs ,69 USD ,25 bic Business lpy ,52 lam International Rights G 0,00 nex Corp ,87 CAD ,06 pko Health ,81 US ,74 racle corp ,32 US ,33 rpea SA ,S EUR ,87 PSP Swiss Propert y ,55 CHF ,22 Pandora Media ,18 USD ,25 Papa lohns Intl ,93 USD ,33 Parallllunt Bed Ho Jpy ,43 Parrot 5A ,S EUR ,47 Partners Group ,2 CH' ,08 Pason Sys. Inc ,15 CAD ,09 Pegasystems ,68 U5D ,49 Petrofac Ud GIll' ,86 Platinum Asset Manage/TlE'nt ,97 AUD ,36 Pola rbls HD lpy ,45 Potash Corporation of SAS ,48 CAD ,08 Power Corp ,38 CAD ,22 Power Financia l Corp ,24 CAD ,31 Prlrrary Health care Ud AUD ,06 Public storage ,96 USD ,37 Publicis Groupe ,25 EUR ,07 Qlagen N.V ,64 USD ,24 Qualcorrm Inc ,8596 U5D ,36 Quaiity Systern; ,36 USD ,30 Rakuten Inc Jpy ,17 Ramsay Health Care ,28 AUD ,25 Randstad t-t:llding ,805 EUR ,33 Regis Resources Ud ,11 AUD ,14 Renishaw Plc G8P ,64 Renta 4 Banco ,69 EUR ,17 Rinnai Corp Jpy ,39 R1tchle Bros. Aucioneers ,89 CAD ,07 Riverbed Technology Inc ,72 USD ,04 Rogers CnTlli B ,16 CAD ,09 Royal Bank of Canada ,88 CAD ,06 SGS CH' ,36 Salesforce.com Inc ,1 USD ,54 5ap AG ,793 EUR ,39 Saras SPA ,99 EUR 934 6S ,51 Scientific Garres Corp ,67 USD ,34 5ears canada Inco ,299 USD ,01 Sears t-t:lldings ,36 USD ,25 Secom lpy ,47 Seek Ltd AU ,05 Sega SallTTTi t-t:lld Jpy ,90 Seven & I Hdg lpy D,34 Seven Qoup Holdings ,45 AUD ,27 Shaw CI11T6 B ,84 CAD ,20 Shoe Camival ,49 USD ,11 Sixt ,6 EUR ,09 Softbank Corp lpy ,06 Sohu.com ,34 USD ,41 Sonova HoIding ,4 CH' ,14 Sports Direct Int ,5 GaP ,84 Start Today Co Ltd JPY ,63 Straurrenn CHF ,08 Stryker corp ,82 USD ,00 Super Retall Group Ud ,93 AUD ,17 Syntel Inc ,6283 USD ,35 ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 13

14 VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN VARDE LKAL MARKN.VARE,SEK "lo AV PRTFÖUEN Finansiella Instrument med PSItivt marknadsvärde Taisho Pharrreceu Talktalk Telecom ,6 Teavana Holdings ,5 Telefonica ,19 Teletech I-bldings ,8 Telll> HD Tod's ,65 Token Corp Torrtom ,799 Tomier N.V ,79 Tsutsun"i Jewlelry USG People ,043 Ublquitl Networks ,14 United Internet ,345 uss C Ud VZ Holding Vera Bradley ,1 W&T ffshore ,03 WW G'ainger Inc ,37 Wal-Matt Stores ,23 Walgreen ,01 Wendel ,77 Wesfarrrers Ud ,85 West Fraser Tirrber Ltd ,05 Westfield Retail Trust ,02 Weston Georg Ud ,68 Westpac Ban king Corp ,04 Wotlf Com I1:lldlngs ,27 Wynn Resorts Ltd ,49 Yahoo ,9 Yoox SPA ,92 Zeltia ,215 Zlggo ,76 Zun"iez ,41 lpy GIlP US 'UR US lpy 'UR lpy 'UR US lpy EUR US l EUR lpy CHF US l US US US US 'UR AU CA AU CA AU AU US US EUR EUR EUR US Summa: ,35 0,58 0,31 0,18 0,61 0,37 0,12 0,35 0,19 0,21 0,31 0,20 0,75 0,34 0,35 0,15 0,54 0,68 0,52 0,46 0,70 0,43 0,06 0,10 0,16 0,33 0,05 0,19 0,59 0,64 0,10 0,11 0,13 0,16 97,75% Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Fonden har inga innehav med negativt marknadsvi!rde likyldkonton PPAG Investeringskonto AUD 0,00 6, AU 0,00 PPAG Investeringskonto CAD 0,00 6, CA ,01 PPAG Investerlngskonto CHF 0,00 7, CHF ,44 PPAG Investeringskonto EUR -40,00 8, EUR ,61 PPAG Investeringskonto HKD 0,00 0, HKD 0,00 PPAG Investeringskonto Jpy 0,00 0, lpy ,01 PPAG Investeringskonto MYR 0,00 2, MYR 0,00 PPAG Investeringskonto PHP 0,00 0, PHP 0,00 PPAG Investeringskonto SEK ,30 1, SEK ,53 PPAG I nvesteringskonto sro 0,00 5, SG ,76 PPAG Investeringskonto UK 0,00 10, GBP ,71 PPAG Investeringskonto USD 10761,17 6, US ,13 Fondrabatt SEK ,00 1, SEK ,06 Upplupen ri!nta SEK 18227,94 1, SEK ,00 Upplupen övettrassränta SEK -0,03 1, SEK - 0,00 Upplupet förvaltningsarvode ,83 1, SEK ,22 Summa' % SUMMA FNFÖRMÖGENHET % 14 I ÄRSBERÄTTELSE 2012

15 I.- ro 1:: (!).- U fil Övrig information Övrig information Förändring av fondförmögenheten (tkr) Ingående fondförrnögenhet Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Ärets resutat Total fondförrnögenhet vid årets slut Andelsvärde Antal utestående andelar Andelsvärde, kr Utdelning per andel, kr Not 2012 o o o , o Andelsägares kostnader Investering per årets början Värdeförändring före kostnader Kostnader Fast arvode Prestationsbaserat arvode Övriga kost nader Kostnader totalt Värdeförändring efter kostnader Mariknadsvärde per årets sista NAV Kostnader Transaktionskostnader (tkr) msättning genom närstående värdepappersinstitut Förvaltningskostnad, % av genomsnittlig fondförrnögenhet Försäljnings- och inlösenavgifter kr ,48% 0,00% Not 1 3,00 procent per år. Debiteras dagligen. Not 2 20 procent av den avkastning som överstiger fondens tidigare högsta andelsvärde uppräknat med avkastningen för MSCI World Not 3 Courtage samt clearingavgifter till externa motparter. Not 4 Avser kostnad omräknad till årstakt för års kostnad från fondstart den 24 augusti uppgick till 1,60%. ÄRSBERÄTTELSE I 15

16 I... ro 1:: (!)... ~ Redovisningsprinciper Ärsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens före skrifter om investeringsfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar. Finansiella instrument som ing3r i fonden skall värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet p3 marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). m betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats m3nga dagar tidigare). m senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framst3r som relevant, skall Fond bolaget fastställa värdet p3 objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Positiv Pension Aktiv Global är per senast betald kurs under 2012 och valutor till vilka kurserna omräknas per klockan 17: 00 svensk tid den 28 december. Göteborg den 27 mars 2013 Scientia Fund Management AB -Ä~ ~d" - Göran Axeheim 1-- Erik Liden Verkställande dir tör c't:jl{t,"~ -7 /tz.yl. it rg Markus Ro ~enberg \ ARSBERÄTTELSE 2012 I 17

17 I ro.- E.- ~ (!) ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 17

18 ""'" äj ERNST & YUNG Revisionsberättelse Till andelsägarna i Positiv Pension Aktiv Global, org.nr Rapport om årsberättelsen Jag har i egenskap av revisor i Sc ientia Fund Management AB, organisationsnummer , utfört en revision av årsberä ttelsen för Positiv Pension Aktiv Global år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsen tliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller på fe l. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsberättelsen på grundval av min re vision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Audi ting och god revisionssed i Sverige. Dessa standard er krä ver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsen tliga felakt igheter. En rev ision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om bel opp och annan informat ion i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent liga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är rele vanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskning såtgärder som Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar utöver min re vision av årsberättelsen har jag även utfört en revision av fondbolagets förvaltning av Posit iv Pension Aktiv Globa l för år Fondbolaqets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om investeringsfonder. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förval tningen på grundval av vår re vision. Vi har utfört revisionen enligt god revision ssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsberättel sen granskat väsentliga beslut. åtgärder och förh ållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om i n vesteri ngsfonder. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga oc h ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men,.-<"",,/\tc inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbo lagets interna kontroll. En re vision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av riml igheten i fondbolagets upp skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Jag anser att de revision sbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Enligt min uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i en lighet med lagen om investeringsfonder samt Finansinspekti onens föreskrifter om investeringsfonder. Fond bolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestä m melserna. Göteborg den 8 april 2013

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i DE Capital Growth Fund AB (publ) Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade tillväxtföretag som

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer