POSITIV PENSION AKTIV GLOBAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POSITIV PENSION AKTIV GLOBAL"

Transkript

1 PSITIV PENSIN AKTIV GLBAL ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB

2 Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM- nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar Avgifter Fondbolaget Förvaringsinstitut Revisor Kontakt Positiv Pension Aktiv Global Erik Liden (ansvarig) och David Unver SE Värdepappersfond Hög (6 av 7) kr, därefter inga begränsningar Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag Fonden betalar årligen ett fast förvaltningsarvode om högst 3,00 procent till fondbolaget, som ersättning för fondbolagets förvaltning, ersättning till förvaringsinstitutet samt för tillsynskostnad till Finansinspektionen. Utöver det fasta förvaltningsarvodet erlägger fonden ett prestationsbaserat arvode till fondbolaget. Detta arvode omfattar 20 procent av den avkastning som överstiger fondens jämförelseindex som utgörs av ett index över utvecklingen på världens börser inklusive utdelningar som heter MSCI World. Scientia Fund Management ägs av Erik Liden, Tibia Konsult AB, Tentor Capital AB (Markus Rosenberg), Roland Persson samt ett 20-tal ytterligare investerare. Aktiekapitalet uppgår till kr. Fondbolaget tilldelades tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet den 24 mars Skandinaviska Enskilda Banken Auktoriserad revisor Stefan Kylebäck, Ernst & Young Scientia Fund Management Engelbrektsgatan Göteborg Telefon: Telefax: E-post: 2 IÄRSBERÄTTELSE 2012

3 I... ro 1:: <l>.- ~ Årsberättelse 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Scientia Fund Management AB avger härmed följande årsberättelse för fonden Positiv Pension Aktiv Global (rg. nr ) för räkenskapsåret till ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 3

4 Årsberättelsen omfattar Förvaltarna har ordet 5 Förvaltningsberättelse 7 Nyckeltal sedan fondstart (24 aug 2012) 8 Balansräkning 9 Resultaträkning 10 Not 1: Innehav per 31/ (kr) 11 Övrig information 15 Redovisningsprinciper 16 Positiv Pension Aktiv Global är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Positiv Pension Aktiv Global har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med v(:\rdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och f~r inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sädana länder där sädant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utlandsk lag kan innebära att en investering inte f~r göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund Management AB har inget som he lst ansvar för att kontrollera att en investering fr~n utlandet sker i enlighet med s~dant lands lag. Det Iigger envar att tillse att s dan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, s väl i Sverige som utomlands. Informationen i denna ~rsberätte lse ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att köpa andelar i fonden utan det ankommer p var och en att göra sin egen bedömning aven investering i fonden och riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling p de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan b de öka och minska i värde och det är inte säkert att man f r tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en I~ngsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Scientia Fund Management AB t illhandah lier inte s da n finansiell r~dgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell r~dgivning till konsumenter. 4 I ÅRSBERÄTTELSE 2012

5 I... ro "El <D... ~ Förvaltarna har ordet L~t oss börja med att tacka Er för det förtroende Ni har givit oss genom att investera i Positiv Pension Aktiv Global. Arbetet med förvaltningen av Positiv Pension Aktiv Global har som m~lsättning att generera högsta möjliga avkastning till Er andelsägare och att över tid generera en högre avkastning än världsindex. Positiv Pension Aktiv Global är en värdepappersfond som förvaltas efter en mekanisk placeringsmodell - Scientias InsiderModell. Modellen investerar efter offentlig information om hur bolagens insynspersoner, dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Fonden placerar s~ledes efter hur insiders i världens börsbolag placerar i sina egna bolags aktier och placeringarna sker uteslutande i noterade a ktier med god Ii kviditet. Till skillnad fr~n andra fonder som förvaltas efter matematiska modeller och ofta försöker göra m~nga affärer för att utnyttja exempelvis trender, arbetar InsiderModellen för att göra f~, men rätt, placeringar. Positiv Pension Aktiv Global startade den 24 augusti 2012 och vid utg~ngen av 2012 uppgick fondförmögenheten till tkr vilket är en ökning med tkr eftersom detta var fondens första ~r. Under ~ret tecknades andelar för tkr. Årets resultat uppgick till tkr. Aret i korthet Finanskrisen gjorde sig p~mind 2011 och Stockholmsbörsen summerade därför sjunkande kurser när ~ret gick mot sitt slut. Av detta skäl var det milnga som befarade att 2012 ocks~ skulle g~ en dyster utveckling till mötes. Inledningen p~ ~ret blev dock allt annat än dystert och kurserna steg ordentligt till mitten av mars. Fr~n denna tidpunkt raderades ~rets positiva inledning ut till mitten p~ sommaren. Kurserna klättrade därefter relativt ordentligt under det andra halv ~ret. Precis som under 2011 bestod de främsta orosmomenten under ~ret av de statsfinansiella problemen i en rad länder i eu rozonen. De m~nga politiska debatterna i Grekland och efterföljande kravallerna oroade milnga placerare. Men konsekvenserna av de statsfinansiella problemen i Grekland blev lindrigare än befarat. Inte heller problem i flera andra euroländer pilverkade börsen nämnvärt, även om det stundtals verkade skakigt i det korta perspektivet. Även p~ den amerikanska kontinenten fanns det gott om orosmoln. I sista minuten lyckades politikerna där komma överens med varandra om att skjuta det sk. budgetstupet, som innebar automatiska skattehöjningar, pil framtiden. Det kom att lugna marknaderna n~got. Fondens värdeutveckling Utvecklingen för fonden under 2012 var +3,13 procent och fondens jämförelseindex, MSCI World, hade en utveckling p~ +2,06 procent. I figur 1, nedan, framg~r värdeutvecklingen i svenska kronor för en placering pil de marknader som fonden placerar i. Det var överlag en mycket god värdeutveekling p~ de marknader som fonden placerar p~ sedan fondens start. Allra bäst värdeutveckling hittar vi i Europa och särskilt i Frankrike där kurserna steg med över 10 procent. Sämst var värdeutvecklingen i USA som ocks~ utgör den ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 5

6 största marknaden för fondens placeringar under 1!ret. Eftersom fonden handlas i svenska kronor, men innehaven i de olika länderna innehas i den lokala valutan s pilverkar värdeutvecklingen p de enskilda valutorna även fondens värdeutveckling i stor utsträckning. Under den aktuella perioden steg euron relativt mycket, vilket är huvudanledningen till att en placering i Frankrike och resten av de länder där aktierna är noterade i euro steg mer än övriga marknader. Den japanska yenen hade en tuff period men MSCI Japan steg änd med 3 procent. Göteborg den 27 mars 2013 Erik Liden Ansvarig förvaltare David Unver Förvaltare "...,~ 5,n'll> ,. 10,06'"... ),21'110 3, 13% ~ 1,06%,. -1,SI"IIo 2,06'".,.! J ~!! ~ i ~ u ~ " ~ ~, 4... ~ ~,, i ~ ~,, ; < i Figur 1 Värdeutveckling pg fondens viktigaste marknader samt fonden och dess jämförelseindex frjn fondstart den 24 augusti Alla index omrtjknade tiff svenska kronor.....,......,.... J,)~! -1,1. "" ' I.~...,~ u... Figur 2 Värdeutveckling ~ fondens viktigaste valutor frgn fondstarten den 24 augusti IÄRSBERÄTTELSE 2012

7 I... ro 1:: (!)... ~ F Ö rva I t n i n g s b e rätte I se Fondens utveckli ng Positiv Pension Aktiv Global redovisade en avkastning pil totalt +3,13 procent efter fast och prestationsbaserat arvode under 2012 friln fondstarten som ägde rum den 24 augusti Fondförmögenhet Vid utgilngen av 2012 uppgick fondför mögenheten till tkr vilket är en ökning med tkr under 2012 eftersom detta var fondens första ilr. Under ilret tecknades andelar för tkr. Ärets resultat uppgick till tkr. Förvaltningskostnader Fonden erlade under ilret tkr i förvaltningsarvode till fondbolaget. Fonden erlade under ilret tkr i courtage och clearingavgifter. Fondbestämmelser fondbestäm I nga ändringar har skett melserna under ilret. Kommunikation med andelsägarna Andelsägarna erhilller varje ilr en ilrsberättelse och en halvilrsrapport där fondens utveckling redovisas. Dessutom skickas milnadsvis saldobesked till andelsägarna. Andelsvärdet, den sk. NAVkursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det gilr även att följa fondens kursutveckling pil fondbolagets hemsida, Alla rapporter finns att tillgil pil hemsidan tillsammans med milnadsrapporterna. Övrigt Finansiella instrument som ingilr i fonden värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet pil marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). m betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats milnga dagar tidigare). m senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstilr som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet pil objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Positiv Pension Aktiv Global som utgörs av investeringar i aktier pil de globala aktiemarknaderna är per respektive aktiemarknads stängningskurser den 28 december 2012 och i valutor per klockan 17:00 svensk tid samma dag. Fondens omsättningshastighet omräknat till ilrstakt uppgick till 1,21 gilnger. ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 7

8 Nyckeltal sedan fondstart (24 aug 2012) 2012 Fr. start 3,13% Avkastnin sanal s i rocent Andel positiva månader Genomsnittlig månadsavkastning Bästa månaden Sämsta månaden 60,00% 0,62% 2,03% -103% 60,00% 0,62% 2,03% -103% ~ 6illi;'i;4Mjili'l4~i"ifM;,iil[{ MSCI world i SE Månadsavkastning och övriga nyckeltal Avkastnin i rocent efter arvoden Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti* September ktober November December 2,06% -0,72% 2,03% 0,94% 1,91% -1,03% * frlin fondstart 24 augusti I ÅRSBERÄTTELSE 2012

9 I... ro "E (!)... ~ Balansräkning Balansräkning kr Not Tillgångar Över/~ tbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna int äkter Övriga tillg~ngar Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrurrent Not 2 Upplupen ränta fondrabatt Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider p3 väg Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 4 förvaltningsavgift Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg Övriga skulder SS S S ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 9

10 Resultaträkning Resultaträkning (kr) Not Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinst- och förluster netto Övri a intäkter Summa Intäkter och värdeförändrin Kostnader Förva Itningskostnad Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga kostnader Isumma kostnader I Arets resultat Not 6 Realisationsvinster överlåtbara värdepapper Realisationsförluster överlåtbara värdepapper realiserad vinst/förlust överlåtbara värdepapper Summa värdeförändring överlåtbara värdepapper Not 7 Realisationsvinster fondandelar Realisationsförluster fondandelar realiserad vinst/förlust fondandelar Summa värdeförändring fondandelar Not 8 Valutakorrigering Fondrabatt Summa övriga intäkter Not 9 Transa kt ionskostnader Valutakorrigering Öresutjämning Summa övriga kostnader IÄRSBERÄTTELSE 2012

11 Not l' Innehav per 31/ (kr) VARDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VÄRDE LKAL MARKN.VARE SEK % AV PRTFUEN FinansIella instrument med positivt marknadsvärde Inside Australia ,47508 SEK ,03 Inside Canada , SEK ,02 Inside UK , SEK ,02 Inside USA , SEK ,02 Inside USA Srrell Cap , SEK ,01 AB Science SA ,13 EUR l ,54 ACME Packet Inc ,12 USD ,16 ACS ,04 EUR ,21 ASM International ,155 EUR ,31 Accretlve Health ,58 USD ,23 Actelion ,53 CH' ,07 Adniral Group GBP ,58 Air Methods ,33 USD ,12 Akom Inc ,36 USD ,26 Alirrentation CCH Tard SU ,93 CAD D,D9 Also-Actebis ,75 CHF ,04 Arrezon Cam ,87 USD ,30 Aqulla Resources Ltd ,56 AUD ,29 Amest ne Carp ]PY ,52 Ashrrore Q-oup Plc ,4 GBP 80S ,54 Athabasca il ,45 CAD ,11 Atlantic Tele- Net ,71 USD ,17 Aurora 011 & Gas Ltd ,63 AUD ,05 Ausdrill Ud ,83 AUD ,05 Axel Springer 89D 32,25 'UR ,16 BHP Billiton Ltd ,1 AUD ,05 Banco 5antander ,1 'UR ,57 Bames & Noble Inc ,09 USD ,21 Bayer Motoren WK ,088 'UR ,41 Berkshire Hathaway lnc USD ,15 Bic Carrera lnc ]py ,51 Biotest ,5 'UR ,06 Bok Financial Corp ,46 USD ,57 Bouygues SA ,4 'UR ,50 Boyd Ganing Corp ,64 USD ,19 Bridgestone Corp ]py ,77 Brookfield Asset Managerrent lnc ,07 CAD ,31 Brown N Q-oup Plc ,8 G6P ,13 Bureau Veritas SA ,65 EUR ,31 CI Financial corp ,93 CAD ,21 ers Eventim ,6 'UR ,15 CVB Financial , 4 USD ,16 Cal Maine Faods ,22 USD ,24 Carrpbell Soup Co ,89 USD ,54 Canadian Natural Resources Ltd ,64 CAD ,20 Canfor Carp ,58 CAD ,24 Carrret SA 47D 127,38 'UR ,32 Celtic Exp. Ltd ,29 CAD ,17 Cenovus Energy Inc ,29 CAD ,D9 Clayton William; Energy D USD ,31 Cohen & Steers Inc ,47 USD ,85 Corrpugroup Medical ,57 'UR ,06 Corrputershare Ltd ,99 AUD ,17 Constellation Software lnc ,99 CAD ,09 Cntinental Resources ,49 USD ,,", Cokpad ]py ,37 Core Laboratories N.V ,31 USD ,22 Comerstone ndefll3nd ,53 USD ,20 Corporacion Alba ,31 'UR ,34 Crown Ud ,57 AUD ,28 Cyberagent Inc S ]py ,42 DXP Enterprises ,07 USD ,26 Daily Mail A SSl GBP ,13 Dell lnc , 14 USD ,00 Dena Cc Ltd ]py ,88 Dasorin SPA ,28 'UR ,27 Di<sh H:lldlng ,9 CHF ,36 Della ra rre lnc ,97 CAD , 11 Don QulJote Co~ny Ltd ]py ,50 Dorrren Praducts Inc ,34 USD ,15 Dof'Y ,6 CHF ,08 ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 11

12 VARDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VARDE, LKAL MARKN.VARDE, SEK % AV PQRTFÖUEN Finansiella Instrument med PSItivt marknadsvärde Dunelm G-oup ,5 G6P ,39 Ebro foods EUR ,17 Ef'Tl)lre A ,95 CAD ,09 Ence Energia ,13 EUR ,32 Energy Transfer ,48 USD ,50 EoI ,34 EUR ,13 Ensign En.Svs , 37 CAD , 14 E~, EUR ,13 Fast Retailing JPY ,24 Fedex corp ,72 USD ,48 FenagalTD SPA ,64 EUR ,15 Flelrrenn ,18 EUR ,33 Flrst Quantum Mr1s Ltd ,91 CAD ,06 FWght Center Ud AUD ,16 Forbo Hokllng " CHF , 13 Fortescue Metals GP ,65 AUD ,29 FrankHn Electric ,0307 USD ,25 Franklin resources Inc ,7 USD ,41 G-III Apparel c;> , 23 USD ,12 GAP Inc ,04 USD ,45 Gec lna SA ,9 EUR ,77 Germlto EUR ,20 Gerry Weber INTL ,526 EUR , 19 Q"eatWestLife<:o ,35 CAD ,31 G-ee Incorporated JPY ,31 G"eenhill & Co ,99 USD , 13 Qifols ,36 EUR ,14 HCA Holdlngs Inc , 17 USD ,88 HIS ca ltd lpv ,42 Hargreaves lansdown G6P ,90 Harvey Norrran Holdings t ,9 AL ,15 Healthstream , 31 USD ,16 Heldelbergcen-ent ,617 EUR S46 0,37 HeI1"l"l!S Intl ,3 EUR ,54 Hochschild Mining ,6 G6P ,87 Hok:lm ,9 CH' ,37 Hornbeck ffshore Services ,34 USD ,12 IGM financialine ,6 CAD , 12 U-Vllnc ,23 USD ,13 l berdrola , 195 EUR ,20 Igate ,77 USD ,33!Ilad SA ,05 EUR ,18 Indesit Co SPA ,78 'UR ,21 Intel Corp ,62 USD SS 1,19 InteractIve Intelligenee ,54 USD ,13 International Bancshares ,09 USD ,24 J&J Snaek Foods ,8831 USD ,27 Karoon Gas Australia ,3 AUD ,04 Kazald'lrTris PIe G6P ,94 Keyenee lpv ,90 Kinder rrorgan inc ,33 USD ,34 Knight Transportatlon ,63 USD ,31 Kobayashi Pharm JPV ,29 Kose Corp JPY ,45 Kuehne & Nagel CHF ,36 L'oreal ,9 ' UR ,70 LVMH Moet Hennessy ,8 EUR ,63 Las vegas sands ,16 USD ,21 Urrited Brands ,06 USD ,50 Unarrer Corp ,2 CAD , 15 Une Enel"9Y Ud ,17 AUD ,10 Undt & Spruengli CH' t 0,06 Unn Energy ,24 USD ,34 Uquldity ServiCes ,86 USD ,26 Loews corp ,75 USD ,39 Maple lear Foods Ine ,97 CAD ,17 Maniot InternatIonaline ,27 U5D ,47 Matsurrotokiyoshi JPV ,34 Medlolanum SPA 101 J 3,834 EUR ,21 Mella I-tltels Intl ,775 El-" , 19 Mesobiast Ltd ,3 AUD ,15 12 IÄRSBERÄTTELSE 2012

13 I... ro 'El (!)... ~ VARDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VARDE, LKAL MARKN.VARDE SEK % AV PRTFÖUEN FmanSlella Instrument med PSitivt marknadsvärde Mine Safety Appliances ,71 USD ,28 Mineral Resources Ud ,71 AUD ,09 Mistras Group ,69 USD ,34 Monadelphous Group Ud ,42 AUD ,06 Momingstar Inc ,83 USD ,42 Nestle 3D 59,6 CH' ,08 Nidec Corp lpy ,86 Niton Holdings Jpy ,65 Novartls ,45 CH' ,09 Nustar GP Holdlngs ,69 USD ,25 bic Business lpy ,52 lam International Rights G 0,00 nex Corp ,87 CAD ,06 pko Health ,81 US ,74 racle corp ,32 US ,33 rpea SA ,S EUR ,87 PSP Swiss Propert y ,55 CHF ,22 Pandora Media ,18 USD ,25 Papa lohns Intl ,93 USD ,33 Parallllunt Bed Ho Jpy ,43 Parrot 5A ,S EUR ,47 Partners Group ,2 CH' ,08 Pason Sys. Inc ,15 CAD ,09 Pegasystems ,68 U5D ,49 Petrofac Ud GIll' ,86 Platinum Asset Manage/TlE'nt ,97 AUD ,36 Pola rbls HD lpy ,45 Potash Corporation of SAS ,48 CAD ,08 Power Corp ,38 CAD ,22 Power Financia l Corp ,24 CAD ,31 Prlrrary Health care Ud AUD ,06 Public storage ,96 USD ,37 Publicis Groupe ,25 EUR ,07 Qlagen N.V ,64 USD ,24 Qualcorrm Inc ,8596 U5D ,36 Quaiity Systern; ,36 USD ,30 Rakuten Inc Jpy ,17 Ramsay Health Care ,28 AUD ,25 Randstad t-t:llding ,805 EUR ,33 Regis Resources Ud ,11 AUD ,14 Renishaw Plc G8P ,64 Renta 4 Banco ,69 EUR ,17 Rinnai Corp Jpy ,39 R1tchle Bros. Aucioneers ,89 CAD ,07 Riverbed Technology Inc ,72 USD ,04 Rogers CnTlli B ,16 CAD ,09 Royal Bank of Canada ,88 CAD ,06 SGS CH' ,36 Salesforce.com Inc ,1 USD ,54 5ap AG ,793 EUR ,39 Saras SPA ,99 EUR 934 6S ,51 Scientific Garres Corp ,67 USD ,34 5ears canada Inco ,299 USD ,01 Sears t-t:lldings ,36 USD ,25 Secom lpy ,47 Seek Ltd AU ,05 Sega SallTTTi t-t:lld Jpy ,90 Seven & I Hdg lpy D,34 Seven Qoup Holdings ,45 AUD ,27 Shaw CI11T6 B ,84 CAD ,20 Shoe Camival ,49 USD ,11 Sixt ,6 EUR ,09 Softbank Corp lpy ,06 Sohu.com ,34 USD ,41 Sonova HoIding ,4 CH' ,14 Sports Direct Int ,5 GaP ,84 Start Today Co Ltd JPY ,63 Straurrenn CHF ,08 Stryker corp ,82 USD ,00 Super Retall Group Ud ,93 AUD ,17 Syntel Inc ,6283 USD ,35 ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 13

14 VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN VARDE LKAL MARKN.VARE,SEK "lo AV PRTFÖUEN Finansiella Instrument med PSItivt marknadsvärde Taisho Pharrreceu Talktalk Telecom ,6 Teavana Holdings ,5 Telefonica ,19 Teletech I-bldings ,8 Telll> HD Tod's ,65 Token Corp Torrtom ,799 Tomier N.V ,79 Tsutsun"i Jewlelry USG People ,043 Ublquitl Networks ,14 United Internet ,345 uss C Ud VZ Holding Vera Bradley ,1 W&T ffshore ,03 WW G'ainger Inc ,37 Wal-Matt Stores ,23 Walgreen ,01 Wendel ,77 Wesfarrrers Ud ,85 West Fraser Tirrber Ltd ,05 Westfield Retail Trust ,02 Weston Georg Ud ,68 Westpac Ban king Corp ,04 Wotlf Com I1:lldlngs ,27 Wynn Resorts Ltd ,49 Yahoo ,9 Yoox SPA ,92 Zeltia ,215 Zlggo ,76 Zun"iez ,41 lpy GIlP US 'UR US lpy 'UR lpy 'UR US lpy EUR US l EUR lpy CHF US l US US US US 'UR AU CA AU CA AU AU US US EUR EUR EUR US Summa: ,35 0,58 0,31 0,18 0,61 0,37 0,12 0,35 0,19 0,21 0,31 0,20 0,75 0,34 0,35 0,15 0,54 0,68 0,52 0,46 0,70 0,43 0,06 0,10 0,16 0,33 0,05 0,19 0,59 0,64 0,10 0,11 0,13 0,16 97,75% Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Fonden har inga innehav med negativt marknadsvi!rde likyldkonton PPAG Investeringskonto AUD 0,00 6, AU 0,00 PPAG Investeringskonto CAD 0,00 6, CA ,01 PPAG Investerlngskonto CHF 0,00 7, CHF ,44 PPAG Investeringskonto EUR -40,00 8, EUR ,61 PPAG Investeringskonto HKD 0,00 0, HKD 0,00 PPAG Investeringskonto Jpy 0,00 0, lpy ,01 PPAG Investeringskonto MYR 0,00 2, MYR 0,00 PPAG Investeringskonto PHP 0,00 0, PHP 0,00 PPAG Investeringskonto SEK ,30 1, SEK ,53 PPAG I nvesteringskonto sro 0,00 5, SG ,76 PPAG Investeringskonto UK 0,00 10, GBP ,71 PPAG Investeringskonto USD 10761,17 6, US ,13 Fondrabatt SEK ,00 1, SEK ,06 Upplupen ri!nta SEK 18227,94 1, SEK ,00 Upplupen övettrassränta SEK -0,03 1, SEK - 0,00 Upplupet förvaltningsarvode ,83 1, SEK ,22 Summa' % SUMMA FNFÖRMÖGENHET % 14 I ÄRSBERÄTTELSE 2012

15 I.- ro 1:: (!).- U fil Övrig information Övrig information Förändring av fondförmögenheten (tkr) Ingående fondförrnögenhet Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Ärets resutat Total fondförrnögenhet vid årets slut Andelsvärde Antal utestående andelar Andelsvärde, kr Utdelning per andel, kr Not 2012 o o o , o Andelsägares kostnader Investering per årets början Värdeförändring före kostnader Kostnader Fast arvode Prestationsbaserat arvode Övriga kost nader Kostnader totalt Värdeförändring efter kostnader Mariknadsvärde per årets sista NAV Kostnader Transaktionskostnader (tkr) msättning genom närstående värdepappersinstitut Förvaltningskostnad, % av genomsnittlig fondförrnögenhet Försäljnings- och inlösenavgifter kr ,48% 0,00% Not 1 3,00 procent per år. Debiteras dagligen. Not 2 20 procent av den avkastning som överstiger fondens tidigare högsta andelsvärde uppräknat med avkastningen för MSCI World Not 3 Courtage samt clearingavgifter till externa motparter. Not 4 Avser kostnad omräknad till årstakt för års kostnad från fondstart den 24 augusti uppgick till 1,60%. ÄRSBERÄTTELSE I 15

16 I... ro 1:: (!)... ~ Redovisningsprinciper Ärsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens före skrifter om investeringsfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar. Finansiella instrument som ing3r i fonden skall värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet p3 marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). m betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats m3nga dagar tidigare). m senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framst3r som relevant, skall Fond bolaget fastställa värdet p3 objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Positiv Pension Aktiv Global är per senast betald kurs under 2012 och valutor till vilka kurserna omräknas per klockan 17: 00 svensk tid den 28 december. Göteborg den 27 mars 2013 Scientia Fund Management AB -Ä~ ~d" - Göran Axeheim 1-- Erik Liden Verkställande dir tör c't:jl{t,"~ -7 /tz.yl. it rg Markus Ro ~enberg \ ARSBERÄTTELSE 2012 I 17

17 I ro.- E.- ~ (!) ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 17

18 ""'" äj ERNST & YUNG Revisionsberättelse Till andelsägarna i Positiv Pension Aktiv Global, org.nr Rapport om årsberättelsen Jag har i egenskap av revisor i Sc ientia Fund Management AB, organisationsnummer , utfört en revision av årsberä ttelsen för Positiv Pension Aktiv Global år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsen tliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller på fe l. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsberättelsen på grundval av min re vision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Audi ting och god revisionssed i Sverige. Dessa standard er krä ver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsen tliga felakt igheter. En rev ision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om bel opp och annan informat ion i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent liga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är rele vanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskning såtgärder som Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar utöver min re vision av årsberättelsen har jag även utfört en revision av fondbolagets förvaltning av Posit iv Pension Aktiv Globa l för år Fondbolaqets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om investeringsfonder. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förval tningen på grundval av vår re vision. Vi har utfört revisionen enligt god revision ssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsberättel sen granskat väsentliga beslut. åtgärder och förh ållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om i n vesteri ngsfonder. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga oc h ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men,.-<"",,/\tc inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbo lagets interna kontroll. En re vision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av riml igheten i fondbolagets upp skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Jag anser att de revision sbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Enligt min uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i en lighet med lagen om investeringsfonder samt Finansinspekti onens föreskrifter om investeringsfonder. Fond bolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestä m melserna. Göteborg den 8 april 2013

INSIDE AUSTRALIA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB

INSIDE AUSTRALIA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB INSIDE AUSTRALIA ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

INSIDE CANADA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Sci e nti a Fund Managem e nt A B

INSIDE CANADA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Sci e nti a Fund Managem e nt A B INSIDE CANADA ÄRSBERÄTTELSE 2012 Sci e nti a Fund Managem e nt A B Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

INSIDE CANADA H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE CANADA H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE CANADA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

INSIDE USA SMALL CAP H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA SMALL CAP H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA SMALL CAP H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1:

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Sverige Erik Lidén Registreringsnummer 515602-4217 ISIN-nummer

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

SCIENTIA HEDGE ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB

SCIENTIA HEDGE ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB SCIENTIA HEDGE ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

INSIDE USA SMALL CAP ÅRSBERÄTTELSE Scientia Fund Management AB

INSIDE USA SMALL CAP ÅRSBERÄTTELSE Scientia Fund Management AB INSIDE USA SMALL CAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer TVp Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av

Läs mer

INSIDE UK ÄRSBERÄTTELSE Sc i entia Fund Management A B

INSIDE UK ÄRSBERÄTTELSE Sc i entia Fund Management A B INSIDE UK ÄRSBERÄTTELSE 2012 Sc i entia Fund Management A B Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

SCIENTIA HEDGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Hedge Erik Lidén Registreringsnummer 515602-3284 ISIN-nummer Typ

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

P O S I T I V P E N S I O N A K T I V G L O B A L

P O S I T I V P E N S I O N A K T I V G L O B A L P O S I T I V P E N S I O N A K T I V G L O B A L H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER Årsberättelse 2014 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Insider Insidermodell...4 Om bolaget...5 Spara i våra fonder...6

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

insiderfonder årsberättelse 2013 insiderfonder Ab

insiderfonder årsberättelse 2013 insiderfonder Ab insiderfonder årsberättelse 2013 insiderfonder Ab 2 ÅRSBERÄTTELSE 2013 INSIDERFONDER Årsberättelse 2013 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Insider Insidermodell...4 Om bolaget...5 Spara i våra fonder...6

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse för Lancelot Avalon 2012

Årsberättelse för Lancelot Avalon 2012 Årsberättelse för Lancelot Avalon 2012 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge årsberättelse för Lancelot Avalon för perioden 1 november 31 december 2012 Årsberättelsen har

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015 Årsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer