insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab"

Transkript

1 insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab

2 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER Årsberättelse 2014 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Insider Insidermodell...4 Om bolaget...5 Spara i våra fonder...6 Fakta om våra fonder...7 förvaltningsberättelser Inside Active Global...8 Inside Asia Inside Australia Inside Canada Inside Sweden Inside UK Inside USA Inside USA Small Cap Scientia Hedge... 76

3 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE vd har ordet S å var vi då framme vid den tidpunkten på året då det är dags att summera det gångna året för våra fonder. Låt mig först inleda med att rikta ett stort tack till Dig för det förtroendet som Du har givit oss. Tillsammans med de övriga andelsägarna är det faktiskt Du som äger fondernas tillgångar. Årsberättelsen är fondbolagets berättelse av hur vi har arbetat med att förvalta dessa medel under året och utfallet av detta arbete. Det starka börsåret 2013 följdes upp av ytterligare ett år med stigande kurser på många marknader. Stockholmsbörsen kom att stiga med drygt 15 procent inklusive utdelningar. De amerikanska aktiemarknaderna som har agerat draglok för uppgångarna på världens aktiemarknader steg under året med mer modesta 8 procent men med hänsyn till den stärkta dollarkursen hamnade uppgången i svenska kronor på 34 procent. och det amerikanska indexet Dow Jones Industrial Average, DJIA, steg med 8 procent men 34 procent. Kronan tappade i värde mot i stort sett alla större valutor under året och samtliga marknader som Insiderfonder är verksamma på hade en stark utveckling Exempel på billiga marknader är Australien, kanada och många asiatiska marknader justerat för detta. Exempelvis var utvecklingen på den brittiska aktiemarknaden mycket svag under året men justerat för att priset på pundet steg med 13 procent så steg ändå värdet på brittiska aktier med 10 procent i svenska kronor. Jag tänkte inte gå in i detalj på respektive fond här för det hänvisar jag dig istället till respektive förvaltningsberättelse men ett par saker vill jag ändå kommentera närmare. Scientia Hedge hade ett tufft år med en avkastning på -8,03 procent. Förklaringen ligger dels i att insider -aktierna utvecklades något sämre än marknaden men framförallt i att guldpriset sjönk rejält och oljepriset föll kraftigt. Vi är naturligtvis inte nöjda med det negativa resultatet men vår övertygelse är att det metodiska arbetssätt som vi har kommer att resultera i att denna nedgång kommer att återhämtas under Under hösten 2014 beslutade Insiderfonders styrelse att avveckla Inside UK. Beslutet är ett resultat av det begränsade intresse som det har funnits för att placera på den brittiska aktiemarknaden vilket har påverkat möjligheten att effektivt förvalta fonden och därmed generera ett bra förvaltningsresultat. Sedan fonden startades har den dock genererat en avkastning på +8 procent. Låt mig också nämna ett par ord om hur bolagens insynspersoner har agerat under året. Här hemma har aktiviteten bland bolagens ledande befattningshavare varit god och i jämförelse med 2013 så gjordes 38 procent fler affärer under året. Sentimentet var dock negativt och aktier för omkring 1,3 miljarder nettosåldes att jämföra med nettoköp på omkring 1 miljard under Andelen av insynshandeln som är köpaffärer har successivt minskat sedan 2011 då den låg på 69 procent till 59 procent under När jag skriver denna text i mitten på mars har andelen sjunkit till 56 procent. Eftersom insynspersoner köper mer än normalt när aktier är relativt billiga och säljer mer än normalt när aktier är relativt dyra så indikerar deras agerande just nu att svenska aktier är dyra. Trenden är snarlik i USA där andelen köpaffärer har minskat successivt sedan På andra marknader är läget annorlunda. I Australien har exempelvis andelen köp av insynspersoner successivt ökat sedan 2012 och idag är den på 76 procent vilket indikerar att australiensiska aktier är relativt billiga idag. de flesta aktiemarknaderna befinner sig just nu i en mycket positiv trend. Sedan Stockholmsbörsen vände upp i samband med finanskrisen den 21 november 2008 har börsen stigit med 234 procent räknat till årsskiftet 2014/2015. Uppgångarna har accelererat den senaste tiden till följd av en ökad riskaptit hos investerarna dopade av det historiskt låga ränteläget och injektionerna till det finansiella systemet från världens centralbanker. De positiva tongångarna har alltså överhanden men negativa signaler saknas knappast. Exempel på detta finns i att insiders köper i mycket lägre utsträckning idag än exempelvis under finanskrisen ett tecken på att aktier nu är dyra. Andra bubbel-indikatorer är ett rekordintresse för aktier och att antalet börsintroduktioner under 2014 var fler än under IT-bubblan. Samtidigt som det alltså inte saknas negativa signaler så är värderingar på svenska aktier förvisso höga, men inte alls orimliga. Värderingarna i andra länder, som exempelvis i USA och Tyskland, är dock uppe på mycket höga nivåer vid historiska jämförelser medan exempel på billiga marknader är Australien, Kanada och många asiatiska länder. Jag önskar dig trevlig läsning och hoppas på ett fortsatt förtroende även under ERIK LIDÉN, VD

4 4 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER insider insidermodell Placeringar kräver kunskap. Därför har vi utvecklat en placeringsmodell som tar rygg på de som verkligen vet hur det är ställt i bolagen - de ledande befattningshavarna. Vår placeringsmodell - InsiderModellen - bearbetar dagligen information om insiderhandel i börsnoterade bolag som publiceras via offentliga register. Placeringsbesluten genereras i en helt automatiserad process - fri från känslomässig påverkan. InsiderModellen tar sin utgångspunkt i att börsnoterade företags ledande befattningshavare vet bättre än andra hur det är ställt med företaget och dess framtidsutsikter. Insiders placeringsbeslut tas med stöd av modellens regelverk som bygger på omfattande vetenskaplig forskning. Regelverket utgörs av drygt 100 parametrar vars samverkan bedöms i realtid. Modellen söker systematiskt efter mönster i insiders aktieaffärer som vi med lång historik kunnat vetenskapligt belägga som särskilt vinstgivande att följa. Modellen kan också avstå från att placera i en aktie där insiders har ett stort ägande men där de löpande har gjort försäljningar. Målsättningen är att uppnå högsta möjliga riskjusterade avkastning. Detta säkerställs genom att förvaltningen sker på ett kostnadseffektivt sätt och likt insiders göra få, men väl avvägda, omplaceringar. 3 fördelar - insidermodellen: 1. Tar rygg på de som kan bolaget bäst 2. Fri från känslor 3. Offentlig information insidermodellens fyra steg InsiderModellen består av fyra steg. Med stöd av ett omfattande regelverk identifierar InsiderModellen mönster i insiderhandeln som vår forskning har visat vara mycket vinstgivande att följa. Detta resulterar i ett urval av aktier som över tid sannolikt kommer att utvecklas bättre än börsen. De fyra stegen i InsiderModellen beskrivs nedan. steg ett Första steget består av inhämtning av insiders aktieaffärer. Varje dag offentliggörs insiderhandel i börsnoterade bolag av landets tillsynsmyndighet - i Sverige av Finansinspektionen. I andra länder finns liknande myndigheter. Denna information analyseras sedan av InsiderModellen. steg två I andra steget väljer modellen bort aktier med låg daglig handel. Syftet med detta är att fonderna endast skall äga aktier i bolag där det inte är kurspåverkande att köpa/sälja. Sedan beslutas vilka placeringar som ska göras. En placering kan endast ske om analysen finner ett sådant handelsmönster som tidigare har beskrivits. Investeringsbesluten föregås av en avancerad analys med ett stort regelverk som grund. Hur regelverket är utformat är hemligt, men InsiderModellen studerar noga hur insiders i varje bolag agerar inbördes och som grupp. steg tre Det tredje steget säkerställer att föreslagna affärer från steg två genomförs på ett disciplinerat sätt med ett minimum av kostnader. Det innebär en högre avkastning för andelsägarna. Även här finns ett omfattande regelverk. Resultatet är ett komplett investeringsunderlag där det framgår vilka transaktioner som ska genomföras och hur de ska genomföras. steg fyra Steg fyra består av genomförandet av placeringarna utifrån underlaget från föregående steg. Förvaltningsprocessen som föregår investeringen är automatiserad. Detta innebär att förvaltningen inte är personberoende vilket är en extra trygghet för dig som sparar i våra fonder.

5 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE Fondbolaget: Insiderfonder AB Organisationsnummer: Säte: Göteborg Datum för tillstånd: 24 mars 2009 Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen Bolagets aktiekapital: kr Vd: Erik Lidén Styrelse: Staffan Gavel (ordf), Fredrik Carlsson, Markus Rosenberg och Erik Lidén. Ägare: Erik Lidén inkl. närstående (41,25% av röster och kapital), Tibia Konsult AB (20%), Tentor Capital AB (bolag ägt av Markus Rosenberg, 10,82%), Roland Persson (8%) samt ytterligare 21 aktieägare. Revisorer: Stefan Kylebäck och Kevin Lindmark, Ernst & Young AB Compliance: Adv. Racine Ashjari, Morris Law AB Internrevisor: Änglarum Finanskonsult AB Fonder: Inside Active Global, Inside Asia, Inside Australia, Inside Canada, Inside Sweden, Inside UK, Inside USA, Inside USA Small Cap och Scientia Hedge

6 6 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER spara i våra fonder Vi har gjort det enkelt för dig att köpa i våra fonder. För att spara i våra fonder följer du nedanstående steg. Kontakta oss gärna på om du har några frågor. Så här gör du: 1 Ta del av informationsbroschyren om fonden Nya andelsägare bör ta del av aktuell informationsbroschyr för fonden innan köp av andelar. Där framgår alltid gällande fondavgifter och fondens risknivå. 2 Fyll i köpanmälan Innan ditt köp av fondandelar kan godkännas behöver fondbolaget få uppgifter om dig som privatperson eller företag. Vi ber dig därför att skriva ut en köpanmälan inklusive frågeformulär från vår hemsida (www.insiderfonder.se) eller genom att kontakta oss så skickar vi den till dig kostnadfritt via post. Fyll i köpanmälan och skriv under. 3 Skicka in köpanmälan och vidimerade ID-handlingar Skicka in köpanmälan. Om du är privatperson ska du också skicka med en vidimerad kopia på legitimation (körkort eller pass). För företag och andra juridiska personer skall, förutom vidimerad kopia av legitimation för den person som företräder den juridiska personen, också ett registreringsbevis bifogas. Du skickar köpanmälan till: Insiderfonder AB, Engelbrektsgatan 26, Göteborg. Du kan också faxa den till: , eller scanna in den och skicka till: 4 Gör inbetalningen till fonderna via bankkonto Överför pengar till fondens bankkonto. Uppgifter om kontonummer samt stopptider finns på köpanmälan. Ange ditt personnummer eller organisationsnummer som referens. Behandling av personuppgifter All behandlig av personuppgifter sker inom ramen för personuppgiftslagen och de sekretessregler som gäller för fondverksamhet. Personuppgifter som lämnas till Insiderfonder AB behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att fullgöra fondbolagets skyldighet att föra andelsägarregister, för att tillhandahålla tjänster som har samband med fondbolagets verksamhet och för identitetskontroll. De behandlas också för att Insiderfonder ska kunna fullgöra andra rättsliga skyldigheter och för marknadsföringsändamål, statistik och analys. Uppgifterna kan komma att kompletteras eller kontrolleras mot offentliga register som exempelvis Statens personadressregister (SPAR). Behandlingen sker inom ramen för personuppgiftslagen och de sekretessregler som gäller för fondverksamhet. Om du inte vill ha marknadsföringsmaterial kan du skriftligen anmäla det till Insiderfonder AB. Karin Lidén Marknadschef När köpet har genomförts kommer Du att få en bekräftelse antingen via vanlig post eller e-post (beroende på vad du har valt i din köpanmälan) samt information om till vilken kurs det genomfördes. Notera att ovanstående förfarande gäller nya andelsägare samt vid köp av befintliga andelsägare om ett belopp över motsvarande euro. Kunder som redan har genomfört köp i våra fonder och som vill göra tilläggsköp behöver inte skicka in köpanmälan eller tillhörande handlingar - det räcker då att betala in köpbeloppet till fondens konto med kundnummer eller personnummer angivet som referens.

7 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE fakta om våra fonder fakta om våra fonder INSIDERFONDER AB start isin ppm-nr bankkonto jämförelse- avgifter risk- utveckling 2014% utveckling fr. start% fondindex FAST/RÖRLIGT NIVÅ * fonden index fonden index strlk ÖVER JÄM- Msek FÖRELSEINDEX INSIDE ACTIVE GLOBAL SE MSCI World 2,0/20% 4 5,70 24,94 40,57 57, INSIDE ASIA SE MSCI Asia 1,5/20% 6 7,97 24,09 16,10 44, ex Japan INSIDE AUSTRALIA SE MSCI 1,6/20% 6-1,08 12,21 22,21 17,23 13 Australia INSIDE CANADA SE MSCI 1,6/20% 5 29,04 20,34 55,48 24,86 13 Canada INSIDE UK SE MSCI UK 1,5/20% 5-4,85 10,67 8,16 32,14 - INSIDE SWEDEN SE SIX PRX 0,9/20% 6 13,15 15,90 49,74 60,90 36 INSIDE USA SE MSCI USA 1,3/20% 5 25,77 34,86 69,28 72,54 31 INSIDE USA SC SE MSCI USA 2,0/20% 5 14,53 28,69 57,71 78,48 16 Small Cap SCIENTIA HEDGE SE Ej i PPM OMRX T-bill 1,15/20% 5-8,03 0,47 40,36 4,72 37 * Respektive fonds risknivå uppges på en skala från 1 (lägsta risknivån) till 7 (högsta) och följer direktiv från ESMA, European Securities and Markets Authority.

8 8 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER INSIDE active global

9 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE förvaltningsberättelse INSIDE ACTIVE GLOBAL 28,03% ,13% 5,70% fondens utveckling under året Inside Active Global redovisade en avkastning på totalt +5,7 procent efter fast- och prestationsbaserat arvode under 2014 att jämföra med +24,94 procent för fondens jämförelseindex, MSCI World Index. Börsåret 2014 var ett händelserikt år för världens aktiemarknader. Geopolitiska oroligheter såsom annekteringen av Krim, införda sanktioner mot Ryssland och en generellt ökad instabilitet i Mellanöstern tillhörde de negativa faktorerna. Till de mer positiva faktorerna räknas den starka amerikanska tillväxten, högre bolagsvinster och lägre räntor. Centralbanker runt om i världen fortsatte med stimulanser vilket gav ytterligare bränsle åt börserna. Amerikanska centralbanken Federal Reserves gick mot strömmen och inledde nedtrappningar av de kvantitativa lättnader som pågått en längre tid. I slutet av året avslutades programmet som innefattade obligationsköp på 15 miljarder dollar i månaden. En av årets mest centrala händelser var den kraftiga nedgången i oljepriset, som främst berodde på att världsproduktionen ökade i snabbare takt än efterfrågan. Vinnarna blev oljeimporterande länder där konsumenterna får pengar över till annan konsumtion vilket stimulerar efterfrågan på andra varor och tjänster. Fondens positiva värdeutveckling under året begränsades av att den var kraftigt underviktad på den marknad som drev hela den globala börsuppgången under året USA. Under året hade fonden stora placeringar på den japanska aktiemarknaden som, justerat för valutakursförändringen, steg med omkring 7 procent. Fondens riskhantering och nyckeltal Fondens risknivån har varit låg under det gångna året och har legat i linje med risknivån för fondens jämförelseindex. Under året har omsättningshastigheten varit 3,66 gånger vilket mäts som volymen på köpta/sålda värdepapper i förhållande till den genomsnittliga fondförmögenheten under det senaste året. Ju oftare förvaltaren köper/säljer i fonden desto högre blir kostnaderna i form av exempelvis courtage men samtidigt ökar möjligheten att skapa en högre avkastning genom att göra mer vältajmade affärer. Fondens omsättningshastighet ligger inom vad som är normalt för liknande fonder. Innehav och förändringar under året Vid årsskiftet utgjorde brittiska aktier 23,2 procent av fondens tillgångar. Det är en ökning med 6,6 från föregående år och gör Storbritannien till den enskilt största landsexponeringen i fonden vid årets slut. Största förändringen under året var en minskning av amerikanska aktier med 22,7 procent som en följd av den relativt höga värderingen i jämförelse med historiska nivåer. Vid utgången av 2014 var 9,8 procent av fondens medel placerade i USA att jämföra med 51,4 procent för världsindex. Minskningen innebar i stort sett en ökning av samtliga innehav i andra länder, främst Schweiz och Kanada. Det innehav i fonden som utvecklades starkast under året var det kanadensiska spelföretaget Amaya (tidigare Amaya Gaming Group) som rusade drygt 250 procent efter förvärvet av världens största onlinepokerbolag, Oldford Group. Ett annat kanadensiskt bolag som gick starkt var fordonsindustribolaget Linamar som steg med 61 procent efter rekordförsäljning och 50 procent högre vinstmarginal för helåret. Innehaven exponerade mot råvarusektorn påverkade fonden negativt. Bland dessa återfanns näst största innehavet, brittiska Petrofac, som levererar tjänster i olje- och gasindustrin. Petrofac-aktien föll med drygt 42 procent efter minskade intäkter en direkt följd av oljeprisraset. Fondförmögenhetens utveckling Fonden har under året haft ett nettoutflöde på tkr och vid utgången av 2014 uppgick fondförmögenheten till tkr. Det innebär att fondförmögenheten vid årets slut var tkr lägre än ett år tidigare. Årets resultat uppgick till tkr. Förvaltningskostnader Fonden erlade under året tkr till fondbolaget varav tkr utgör fast arvode och 91 tkr utgör rörligt arvode. Inside Active Global erlade under året tkr i courtage och clearingavgifter. I transaktionskostnaden som fonden belastas med ingår även en kostnad för analys och den uppgick under året till 672 tkr. Fondbestämmelser Inga förändringar i fondens fondbestämmelser har skett under året. Kommunikation med andelsägarna Förutom att du som andelsägare varje år får denna årsberättelse där fondens utveckling under året redovisas så erhåller du även en halvårsberättelse samt månatliga saldobesked där ditt innehav redovisas samt eventuella köp och försäljningar som du har gjort under månaden. Andelsvärdet, den så kallade NAV-kursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det går även att följa fondens kursutveckling på fondbolagets hemsida, se. Alla rapporter finns att tillgå på hemsidan tillsammans med månadsrapporterna.

10 10 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER nyckeltal sedan fondstart inside active global ISIN-KOD: SE INSIDERFONDER AB Avkastning efter arvoden, % Från Start* Totalavkastning 5,70 28,03 3,13 40,57 Totalavkastning, jämförelseindex (MSCI World) 24,94 23,48 2,06 57,50 avkastningsanalys, % Andel positiva månader Genomsnittlig månadsavkastning 0,46 2,08 0,62 1,22 Bästa månaden 3,69 4,19 2,03 4,19 Sämsta månaden -1,96-1,79-1,03-1,96 riskmått och övriga nyckeltal** Aktiv risk (tracking error), % 4, ,57 Sharpekvot 2, ,18 Totalarisk (standardavvikelse), % 6, ,53 Totalrisk, jämföresleindex, % 5, ,68 månadsavkastning efter arvoden, % Januari -1,96 3, Februari 1,74 1, Mars 0,22 3, April -1,55 3, Maj 3,69 2, Juni 2,16-1, Juli 0,46 2, Augusti 1,21-0,44-0,72 - September -1,95 3,86 2,03 - Oktober 1,50 4,19 0,94 - November -1,15 2,39 1,91 - December 1,35 0,73-1,03 - *Från fondstart 24 augusti 2012 ** Baseras på 24 månaders historik eller sedan fondstart

11 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE övrig information förvaltningsberättelse INSIDE ACTIVE GLOBAL Övrig information Not Förändring av fondförmögenheten (tkr) Ingående fondförmögenhet Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet vid årets slut Andelsvärde Antal utestående andelar Andelsvärde, kr 139, , , Utdelning per andel, kr Andelsägares kostnader kr kr kr Investering per årets början Värdeförändring före förvaltningskostnader Förvaltningskostnader Värdeförändring efter förvaltningskostnader Marknadsvärde per årets sista NAV Kostnader Transaktionskostnader (tkr) Omsättning genom närstående värdepappersinstitut Förvaltningskostnad, % av genomsnittlig fondförmögenhet 2 2,03 3,76 4,48 Försäljnings- och inlösenavgifter, % 0,00 0,00 0,00 Not 1 Avser ersättning till fondbolaget för förvaltningen, till förvaringsinstitutet, Finansinspektionen och revisorer. Not 2 Avser kostnad omräknad till årstakt för års kostnad från fondstart den 24 augusti uppgick till 1,60%.

12 12 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER balansräkning inside active global ISIN-KOD: SE INSIDERFONDER AB Balansräkning (kr) Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Fondandelar - Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Se Innehav för specifikation av finansiella instrument Not 2 Upplupen ränta Fondrabatt - - Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg Summa övriga tillgångar Not 4 Förvaltningsavgift Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg summa Övriga skulder

13 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE resultaträkning förvaltningsberättelse INSIDE ACTIVE GLOBAL Resultaträkning (kr) Not Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinst- och förluster netto Övriga finansiella intäkter Övriga intäkter Summa Intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 6 Realisationsvinster överlåtbara värdepapper Realisationsförluster överlåtbara värdepapper Orealiserad vinst/förlust överlåtbara värdepapper Summa värdeförändring överlåtbara värdepapper Not 7 Kupongskatt (restitution) ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER Not 8 Ersättning för delar av aktier vid bolagshändelser Öresavrundning - 2 Summa finansiella intäkter Not 9 Bankkostnad Återutdelning Restitution/korrigering utdelningar Summa övriga intäkter Not 10 Transaktionskostnader Kapitalskatt Valutakursvinst/förlust vid växling av affär Summa övriga kostnader

14 14 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER not 1: innehav inside active global ISIN-KOD: SE INSIDERFONDER AB per 31 december 2014 (kr) VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKNads- MARKnads- % AV PORT- VÄRDE LOKAL VÄRDE, SEK FÖLJEN Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Ainsworth Game Tech. Ltd ,360 AUD ,51 Aurizon Holdings Ltd ,640 AUD ,64 Flight Center Ltd ,610 AUD ,63 Fortescue Metals GP ,750 AUD ,90 Harvey Norman Holdings ,400 AUD ,43 Pact Group Holdings Ltd ,400 AUD ,33 Platinum Asset Management ,260 AUD ,85 Ramsay Health Care ,820 AUD ,42 Super Retail Group Ltd ,150 AUD ,52 TPG Telecom Ltd ,750 AUD ,85 Alimentation CCH Tard SUBD ,270 CAD ,46 Amaya Gaming Group ,260 CAD ,46 Brookfield Asset Management Incorporated ,510 CAD ,41 Canadian Natural Resources Ltd ,850 CAD ,71 Canfor Corp ,560 CAD ,15 CI Financial corp ,380 CAD ,42 Constellation Software Inc ,200 CAD ,56 Evertz Techs. Ltd ,740 CAD ,56 Linamar Corp ,090 CAD ,91 Maple Leaf Foods Inc ,440 CAD ,58 Shaw Comms B ,430 CAD ,63 Tourmaline Oil Corp ,640 CAD ,70 Valeant Pharmaceuticals Intl Inc ,070 CAD ,47 Weston Georg Ltd ,960 CAD ,39 winpak ,960 CAD ,69 Dksh Holding ,000 CHF ,98 Holcim ,350 CHF ,27 Kuehne & Nagel ,300 CHF ,28 Partners Group ,500 CHF ,04 SGS ,000 CHF ,26 UBS Group AG ,450 CHF ,23 Abertis Infraestructuras ,335 EUR ,24 Acerinox ,550 EUR ,72 Alten ,640 EUR ,39 Banco Popular Espanol ,200 EUR ,21 Banco Santander ,021 EUR ,76 Bankinter ,783 EUR ,48 Caixabank ,369 EUR ,44 Corporacion Alba ,290 EUR ,90 Dassault Systeme ,200 EUR ,43 Ebro Foods ,735 EUR ,51 Hermes Intl ,350 EUR ,03 Iberdrola ,593 EUR ,42 Iliad SA ,050 EUR ,00 Montupet ,750 EUR ,42 Publicis Groupe ,710 EUR ,98 Vicat ,380 EUR ,96

15 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE not 1: innehav forts. förvaltningsberättelse INSIDE ACTIVE GLOBAL per 31 december 2014 (kr) VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKNads- MARKnads- % AV PORT- VÄRDE LOKAL VÄRDE, SEK FÖLJEN Zodiac Aerospace SA ,370 EUR ,81 Asos Plc ,000 GBP ,46 Berkeley Group Hdg Plc ,000 GBP ,73 Burberry Group Plc ,000 GBP ,64 Carnival Plc ,000 GBP ,97 Daily Mail A ,000 GBP ,18 Experian Plc ,000 GBP ,47 Indivior PLC ,100 GBP ,02 Next Plc ,000 GBP ,67 Petrofac Ltd ,000 GBP ,90 Reckitt Benckiser Group Plc ,000 GBP ,61 Rolls-Royce C Shs Ent Jan ,000 GBP 0 0 0,00 Royal Bank of Scotland Group ,200 GBP ,57 Sabmiller Plc ,000 GBP ,52 St James s Place Plc ,500 GBP ,52 Tullow Oil Plc ,400 GBP ,32 COLOPL Inc ,000 JPY ,41 Cookpad ,000 JPY ,62 Cyberagent Inc ,000 JPY ,50 Don Quijote Company Ltd ,000 JPY ,46 Fast Retailing ,000 JPY ,60 Gree Incorporated ,000 JPY ,69 HIS CO Ltd ,000 JPY ,51 Iida Group Holdings Co ,000 JPY ,61 Keyence ,000 JPY ,80 Kose Corp ,000 JPY ,72 Nidec Corp ,000 JPY ,44 Pola Orbis HD ,000 JPY ,46 Rakuten Inc ,500 JPY ,24 Softbank Corp ,000 JPY ,60 Start Today Co Ltd ,000 JPY ,96 Temp HD ,000 JPY ,01 Amazon Com ,300 USD ,79 Continental Resources ,090 USD ,78 Eli Lilly & Co ,640 USD ,60 Google A ,280 USD ,76 Mastercard INC-Class A ,970 USD ,67 Microsoft corp ,020 USD ,76 Reynolds American ,040 USD ,95 TD Ameritrade Holding ,810 USD ,52 Summa: ,97

16 16 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER not 1: innehav forts. inside active global ISIN-KOD: SE INSIDERFONDER AB per 31 december 2014 (kr) VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKNads- MARKnads- % AV PORT- VÄRDE LOKAL VÄRDE, SEK FÖLJEN Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Fonden har inga innehav med negativt marknadsvärde Likvidkonton PPAG Investeringskonto AUD - 6, AUD ,70 PPAG Investeringskonto CAD - 6, CAD ,09 PPAG Investeringskonto CHF - 7, CHF - - 0,00 PPAG Investeringskonto EUR - 9, EUR ,43 PPAG Investeringskonto JPY - 0, JPY ,74 PPAG Investeringskonto SEK SEK ,80 PPAG Investeringskonto UK - 12, GBP ,12 PPAG Investeringskonto USD - 7, USD ,94 Upplupet förvaltningsarvode ,0000 SEK ,17 Summa: ,03 SUMMA FONDFÖRMÖGENHET ,00

17 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE redovisningsprinciper Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar. Göteborg den 27 mars 2015 staffan gavel, styrelsens ordförande Fredrik Carlsson Markus Rosenberg Erik Lidén, verkställande direktör revisionsberättelse till andelsägarna i inside active global (org.nr ) Rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i Insiderfonder AB, organisationsnummer , utfört en revision av årsberättelsen för Inside Active Global för år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även utfört en revision av fondbolagets förvaltning av Inside Active Global för år Fondbolagets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om värdepappersfonder. revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. uttalande Enligt vår uppfattning har fondbolaget inte handlat i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. Göteborg den 27 mars 2015 Ernst & Young AB Stefan Kylebäck Auktoriserad revisor

18 18 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER INSIDE asia

19 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE förvaltningsberättelse INSIDE ASIA 20,28% -2,41% 7,97% ,19% fondens utveckling under året Inside Asia redovisade en avkastning på totalt +7,97 procent efter fast- och prestationsbaserat arvode under 2014 att jämföra med +24,09 procent för fondens jämförelseindex, MSCI Asia ex. Japan Index var ett bra år för världens börser trots geopolitiska oroligheter och låg tillväxt. Världens centralbanker genomförde penningpolitiska stimulanser vilket gav bränsle till aktiemarknaderna. Den indiska aktiemarknaden utvecklades starkast efter att ett regeringsskifte ägt rum och flertalet reformer genomförts. På de aktiemarknader som fonden är verksam på gick Korea svagast och föll knappt 9 procent. Fondens riskhantering och nyckeltal Fondens risknivå har under året sjunkit och var något lägre än jämförelseindex. Under året har omsättningshastigheten varit 3,66 gånger vilket mäts som volymen på köpta/sålda värdepapper i förhållande till den genomsnittliga fondförmögenheten under det senaste året. Ju oftare förvaltaren köper/säljer i fonden desto högre blir kostnaderna i form av exempelvis courtage men samtidigt ökar möjligheten att skapa en högre avkastning genom att göra mer vältajmade affärer. Under året har fondens omsättningshastighet varit marginellt högre än vad som är normalt för liknande fonder. Innehav och förändringar under året Vid årsskiftet utgjorde sydkoreanska aktier 29,8 procent av Inside Asias tillgångar vilket gör det till största landsexponeringen i fonden. Vidare kommer Hong Kong på 17,8 följt av Indien på 14,7 procent. Övriga länder hade vid utgången av året i genomsnitt 10 procent vardera av fondens tillgångar. Bland fondens tio största innehav utvecklades det indiska industriföretaget Larsen & Toubro starkast med 41 procent. De många reformer som genomfördes under året underlättade för storskaliga byggnadsprojekt och bidrog till större efterfrågan på företagets produkter. Fondens vinnaraktie blev Filippinernas största bank, BDO Unibank som avancerade 60 procent var ett rekordår med största vinsten i bankens historia. Fondförmögenhetens utveckling Fonden har under året haft ett nettoutflöde på tkr och vid utgången av 2014 uppgick fondförmögenheten till tkr. Det innebär att fondförmögenheten vid årets slut var tkr högre än ett år tidigare. Årets resultat uppgick till tkr. Förvaltningskostnader Fonden erlade under året tkr i förvaltnings arvode till fondbolaget. Inget prestationsbaserat arvode utgick under året. Inside Asia erlade under året tkr i courtage och clearingavgifter. I transaktionskostnaden som fonden belastas med ingår även en kostnad för analys och den uppgick under året till 116 tkr. Fondbestämmelser Inga förändringar i fondens fondbestämmelser har skett under året. Kommunikation med andelsägarna Förutom att du som andelsägare varje år får denna årsberättelse där fondens utveckling under året redovisas så erhåller du även en halvårsberättelse samt månatliga saldobesked där ditt innehav redovisas samt eventuella köp och försäljningar som du har gjort under månaden. Andelsvärdet, den så kallade NAV-kursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det går även att följa fondens kursutveckling på fondbolagets hemsida, se. Alla rapporter finns att tillgå på hemsidan tillsammans med månadsrapporterna.

20 20 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER nyckeltal sedan fondstart Inside asia ISIN-KOD: SE INSIDER FONDER AKTIEBOLAG Avkastning efter arvoden, % Från Start Totalavkastning 7,97-12,19 20,28-2,41 16,10 Totalavkastning, jämförelseindex (MSCI Asia ex Japan) 24,09-0,61 12,97-2,81 44,96 Avkastningsanalys, % Andel positiva månader Genomsnittlig månadsavkastning 0,64-1,08 1,55-0,70 0,38 Bästa månaden 3,74 4,12 11,37 5,94 11,37 Sämsta månaden -1,96-5,39-2,94-4,88-5,39 Riskmått och övriga nyckeltal** Aktiv risk (tracking error), % 7,61 6, ,99 Sharpekvot -0,33 0, ,38 Totalrisk (standardavvikelse), % 9,00 12, ,57 Totalrisk, jämförelseindex, % 10,12 11, ,47 Månadsavkastning efter arvoden, % Januari -1,92-3,36 11, Februari 1,49 1,83 0, Mars 1,80-2,81-1, April 3,64-0,44 2, Maj 3,74 0,50-2, Juni 1,82-5,39-1, Juli 3,70-2,78-0, Augusti 1,22-2,51-1, September* -1,96 4,12 5,65-4,15 - Oktober -1,78 0,58 0,00 5,94 - November -1,82-0,33 5,71-4,88 - December -1,92-1,98 0,29 1,03 - * från fondstart 24 augusti 2012 ** Baseras på 24 månaders historik eller sedan fondstart

POSITIV PENSION AKTIV GLOBAL

POSITIV PENSION AKTIV GLOBAL PSITIV PENSIN AKTIV GLBAL ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM- nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6 AP7 årsredovisning 2012 Statens 10 erbjudande Världens modernaste pensionssystem4 Richard 3 Gröttheim, vd Flera investeringshorisonter6 Innehåll Vd-ord 3 Världens modernaste system 4 Flera investeringshorisonter

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer