insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab"

Transkript

1 insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab

2 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER Årsberättelse 2014 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Insider Insidermodell...4 Om bolaget...5 Spara i våra fonder...6 Fakta om våra fonder...7 förvaltningsberättelser Inside Active Global...8 Inside Asia Inside Australia Inside Canada Inside Sweden Inside UK Inside USA Inside USA Small Cap Scientia Hedge... 76

3 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE vd har ordet S å var vi då framme vid den tidpunkten på året då det är dags att summera det gångna året för våra fonder. Låt mig först inleda med att rikta ett stort tack till Dig för det förtroendet som Du har givit oss. Tillsammans med de övriga andelsägarna är det faktiskt Du som äger fondernas tillgångar. Årsberättelsen är fondbolagets berättelse av hur vi har arbetat med att förvalta dessa medel under året och utfallet av detta arbete. Det starka börsåret 2013 följdes upp av ytterligare ett år med stigande kurser på många marknader. Stockholmsbörsen kom att stiga med drygt 15 procent inklusive utdelningar. De amerikanska aktiemarknaderna som har agerat draglok för uppgångarna på världens aktiemarknader steg under året med mer modesta 8 procent men med hänsyn till den stärkta dollarkursen hamnade uppgången i svenska kronor på 34 procent. och det amerikanska indexet Dow Jones Industrial Average, DJIA, steg med 8 procent men 34 procent. Kronan tappade i värde mot i stort sett alla större valutor under året och samtliga marknader som Insiderfonder är verksamma på hade en stark utveckling Exempel på billiga marknader är Australien, kanada och många asiatiska marknader justerat för detta. Exempelvis var utvecklingen på den brittiska aktiemarknaden mycket svag under året men justerat för att priset på pundet steg med 13 procent så steg ändå värdet på brittiska aktier med 10 procent i svenska kronor. Jag tänkte inte gå in i detalj på respektive fond här för det hänvisar jag dig istället till respektive förvaltningsberättelse men ett par saker vill jag ändå kommentera närmare. Scientia Hedge hade ett tufft år med en avkastning på -8,03 procent. Förklaringen ligger dels i att insider -aktierna utvecklades något sämre än marknaden men framförallt i att guldpriset sjönk rejält och oljepriset föll kraftigt. Vi är naturligtvis inte nöjda med det negativa resultatet men vår övertygelse är att det metodiska arbetssätt som vi har kommer att resultera i att denna nedgång kommer att återhämtas under Under hösten 2014 beslutade Insiderfonders styrelse att avveckla Inside UK. Beslutet är ett resultat av det begränsade intresse som det har funnits för att placera på den brittiska aktiemarknaden vilket har påverkat möjligheten att effektivt förvalta fonden och därmed generera ett bra förvaltningsresultat. Sedan fonden startades har den dock genererat en avkastning på +8 procent. Låt mig också nämna ett par ord om hur bolagens insynspersoner har agerat under året. Här hemma har aktiviteten bland bolagens ledande befattningshavare varit god och i jämförelse med 2013 så gjordes 38 procent fler affärer under året. Sentimentet var dock negativt och aktier för omkring 1,3 miljarder nettosåldes att jämföra med nettoköp på omkring 1 miljard under Andelen av insynshandeln som är köpaffärer har successivt minskat sedan 2011 då den låg på 69 procent till 59 procent under När jag skriver denna text i mitten på mars har andelen sjunkit till 56 procent. Eftersom insynspersoner köper mer än normalt när aktier är relativt billiga och säljer mer än normalt när aktier är relativt dyra så indikerar deras agerande just nu att svenska aktier är dyra. Trenden är snarlik i USA där andelen köpaffärer har minskat successivt sedan På andra marknader är läget annorlunda. I Australien har exempelvis andelen köp av insynspersoner successivt ökat sedan 2012 och idag är den på 76 procent vilket indikerar att australiensiska aktier är relativt billiga idag. de flesta aktiemarknaderna befinner sig just nu i en mycket positiv trend. Sedan Stockholmsbörsen vände upp i samband med finanskrisen den 21 november 2008 har börsen stigit med 234 procent räknat till årsskiftet 2014/2015. Uppgångarna har accelererat den senaste tiden till följd av en ökad riskaptit hos investerarna dopade av det historiskt låga ränteläget och injektionerna till det finansiella systemet från världens centralbanker. De positiva tongångarna har alltså överhanden men negativa signaler saknas knappast. Exempel på detta finns i att insiders köper i mycket lägre utsträckning idag än exempelvis under finanskrisen ett tecken på att aktier nu är dyra. Andra bubbel-indikatorer är ett rekordintresse för aktier och att antalet börsintroduktioner under 2014 var fler än under IT-bubblan. Samtidigt som det alltså inte saknas negativa signaler så är värderingar på svenska aktier förvisso höga, men inte alls orimliga. Värderingarna i andra länder, som exempelvis i USA och Tyskland, är dock uppe på mycket höga nivåer vid historiska jämförelser medan exempel på billiga marknader är Australien, Kanada och många asiatiska länder. Jag önskar dig trevlig läsning och hoppas på ett fortsatt förtroende även under ERIK LIDÉN, VD

4 4 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER insider insidermodell Placeringar kräver kunskap. Därför har vi utvecklat en placeringsmodell som tar rygg på de som verkligen vet hur det är ställt i bolagen - de ledande befattningshavarna. Vår placeringsmodell - InsiderModellen - bearbetar dagligen information om insiderhandel i börsnoterade bolag som publiceras via offentliga register. Placeringsbesluten genereras i en helt automatiserad process - fri från känslomässig påverkan. InsiderModellen tar sin utgångspunkt i att börsnoterade företags ledande befattningshavare vet bättre än andra hur det är ställt med företaget och dess framtidsutsikter. Insiders placeringsbeslut tas med stöd av modellens regelverk som bygger på omfattande vetenskaplig forskning. Regelverket utgörs av drygt 100 parametrar vars samverkan bedöms i realtid. Modellen söker systematiskt efter mönster i insiders aktieaffärer som vi med lång historik kunnat vetenskapligt belägga som särskilt vinstgivande att följa. Modellen kan också avstå från att placera i en aktie där insiders har ett stort ägande men där de löpande har gjort försäljningar. Målsättningen är att uppnå högsta möjliga riskjusterade avkastning. Detta säkerställs genom att förvaltningen sker på ett kostnadseffektivt sätt och likt insiders göra få, men väl avvägda, omplaceringar. 3 fördelar - insidermodellen: 1. Tar rygg på de som kan bolaget bäst 2. Fri från känslor 3. Offentlig information insidermodellens fyra steg InsiderModellen består av fyra steg. Med stöd av ett omfattande regelverk identifierar InsiderModellen mönster i insiderhandeln som vår forskning har visat vara mycket vinstgivande att följa. Detta resulterar i ett urval av aktier som över tid sannolikt kommer att utvecklas bättre än börsen. De fyra stegen i InsiderModellen beskrivs nedan. steg ett Första steget består av inhämtning av insiders aktieaffärer. Varje dag offentliggörs insiderhandel i börsnoterade bolag av landets tillsynsmyndighet - i Sverige av Finansinspektionen. I andra länder finns liknande myndigheter. Denna information analyseras sedan av InsiderModellen. steg två I andra steget väljer modellen bort aktier med låg daglig handel. Syftet med detta är att fonderna endast skall äga aktier i bolag där det inte är kurspåverkande att köpa/sälja. Sedan beslutas vilka placeringar som ska göras. En placering kan endast ske om analysen finner ett sådant handelsmönster som tidigare har beskrivits. Investeringsbesluten föregås av en avancerad analys med ett stort regelverk som grund. Hur regelverket är utformat är hemligt, men InsiderModellen studerar noga hur insiders i varje bolag agerar inbördes och som grupp. steg tre Det tredje steget säkerställer att föreslagna affärer från steg två genomförs på ett disciplinerat sätt med ett minimum av kostnader. Det innebär en högre avkastning för andelsägarna. Även här finns ett omfattande regelverk. Resultatet är ett komplett investeringsunderlag där det framgår vilka transaktioner som ska genomföras och hur de ska genomföras. steg fyra Steg fyra består av genomförandet av placeringarna utifrån underlaget från föregående steg. Förvaltningsprocessen som föregår investeringen är automatiserad. Detta innebär att förvaltningen inte är personberoende vilket är en extra trygghet för dig som sparar i våra fonder.

5 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE Fondbolaget: Insiderfonder AB Organisationsnummer: Säte: Göteborg Datum för tillstånd: 24 mars 2009 Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen Bolagets aktiekapital: kr Vd: Erik Lidén Styrelse: Staffan Gavel (ordf), Fredrik Carlsson, Markus Rosenberg och Erik Lidén. Ägare: Erik Lidén inkl. närstående (41,25% av röster och kapital), Tibia Konsult AB (20%), Tentor Capital AB (bolag ägt av Markus Rosenberg, 10,82%), Roland Persson (8%) samt ytterligare 21 aktieägare. Revisorer: Stefan Kylebäck och Kevin Lindmark, Ernst & Young AB Compliance: Adv. Racine Ashjari, Morris Law AB Internrevisor: Änglarum Finanskonsult AB Fonder: Inside Active Global, Inside Asia, Inside Australia, Inside Canada, Inside Sweden, Inside UK, Inside USA, Inside USA Small Cap och Scientia Hedge

6 6 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER spara i våra fonder Vi har gjort det enkelt för dig att köpa i våra fonder. För att spara i våra fonder följer du nedanstående steg. Kontakta oss gärna på om du har några frågor. Så här gör du: 1 Ta del av informationsbroschyren om fonden Nya andelsägare bör ta del av aktuell informationsbroschyr för fonden innan köp av andelar. Där framgår alltid gällande fondavgifter och fondens risknivå. 2 Fyll i köpanmälan Innan ditt köp av fondandelar kan godkännas behöver fondbolaget få uppgifter om dig som privatperson eller företag. Vi ber dig därför att skriva ut en köpanmälan inklusive frågeformulär från vår hemsida (www.insiderfonder.se) eller genom att kontakta oss så skickar vi den till dig kostnadfritt via post. Fyll i köpanmälan och skriv under. 3 Skicka in köpanmälan och vidimerade ID-handlingar Skicka in köpanmälan. Om du är privatperson ska du också skicka med en vidimerad kopia på legitimation (körkort eller pass). För företag och andra juridiska personer skall, förutom vidimerad kopia av legitimation för den person som företräder den juridiska personen, också ett registreringsbevis bifogas. Du skickar köpanmälan till: Insiderfonder AB, Engelbrektsgatan 26, Göteborg. Du kan också faxa den till: , eller scanna in den och skicka till: 4 Gör inbetalningen till fonderna via bankkonto Överför pengar till fondens bankkonto. Uppgifter om kontonummer samt stopptider finns på köpanmälan. Ange ditt personnummer eller organisationsnummer som referens. Behandling av personuppgifter All behandlig av personuppgifter sker inom ramen för personuppgiftslagen och de sekretessregler som gäller för fondverksamhet. Personuppgifter som lämnas till Insiderfonder AB behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att fullgöra fondbolagets skyldighet att föra andelsägarregister, för att tillhandahålla tjänster som har samband med fondbolagets verksamhet och för identitetskontroll. De behandlas också för att Insiderfonder ska kunna fullgöra andra rättsliga skyldigheter och för marknadsföringsändamål, statistik och analys. Uppgifterna kan komma att kompletteras eller kontrolleras mot offentliga register som exempelvis Statens personadressregister (SPAR). Behandlingen sker inom ramen för personuppgiftslagen och de sekretessregler som gäller för fondverksamhet. Om du inte vill ha marknadsföringsmaterial kan du skriftligen anmäla det till Insiderfonder AB. Karin Lidén Marknadschef När köpet har genomförts kommer Du att få en bekräftelse antingen via vanlig post eller e-post (beroende på vad du har valt i din köpanmälan) samt information om till vilken kurs det genomfördes. Notera att ovanstående förfarande gäller nya andelsägare samt vid köp av befintliga andelsägare om ett belopp över motsvarande euro. Kunder som redan har genomfört köp i våra fonder och som vill göra tilläggsköp behöver inte skicka in köpanmälan eller tillhörande handlingar - det räcker då att betala in köpbeloppet till fondens konto med kundnummer eller personnummer angivet som referens.

7 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE fakta om våra fonder fakta om våra fonder INSIDERFONDER AB start isin ppm-nr bankkonto jämförelse- avgifter risk- utveckling 2014% utveckling fr. start% fondindex FAST/RÖRLIGT NIVÅ * fonden index fonden index strlk ÖVER JÄM- Msek FÖRELSEINDEX INSIDE ACTIVE GLOBAL SE MSCI World 2,0/20% 4 5,70 24,94 40,57 57, INSIDE ASIA SE MSCI Asia 1,5/20% 6 7,97 24,09 16,10 44, ex Japan INSIDE AUSTRALIA SE MSCI 1,6/20% 6-1,08 12,21 22,21 17,23 13 Australia INSIDE CANADA SE MSCI 1,6/20% 5 29,04 20,34 55,48 24,86 13 Canada INSIDE UK SE MSCI UK 1,5/20% 5-4,85 10,67 8,16 32,14 - INSIDE SWEDEN SE SIX PRX 0,9/20% 6 13,15 15,90 49,74 60,90 36 INSIDE USA SE MSCI USA 1,3/20% 5 25,77 34,86 69,28 72,54 31 INSIDE USA SC SE MSCI USA 2,0/20% 5 14,53 28,69 57,71 78,48 16 Small Cap SCIENTIA HEDGE SE Ej i PPM OMRX T-bill 1,15/20% 5-8,03 0,47 40,36 4,72 37 * Respektive fonds risknivå uppges på en skala från 1 (lägsta risknivån) till 7 (högsta) och följer direktiv från ESMA, European Securities and Markets Authority.

8 8 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER INSIDE active global

9 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE förvaltningsberättelse INSIDE ACTIVE GLOBAL 28,03% ,13% 5,70% fondens utveckling under året Inside Active Global redovisade en avkastning på totalt +5,7 procent efter fast- och prestationsbaserat arvode under 2014 att jämföra med +24,94 procent för fondens jämförelseindex, MSCI World Index. Börsåret 2014 var ett händelserikt år för världens aktiemarknader. Geopolitiska oroligheter såsom annekteringen av Krim, införda sanktioner mot Ryssland och en generellt ökad instabilitet i Mellanöstern tillhörde de negativa faktorerna. Till de mer positiva faktorerna räknas den starka amerikanska tillväxten, högre bolagsvinster och lägre räntor. Centralbanker runt om i världen fortsatte med stimulanser vilket gav ytterligare bränsle åt börserna. Amerikanska centralbanken Federal Reserves gick mot strömmen och inledde nedtrappningar av de kvantitativa lättnader som pågått en längre tid. I slutet av året avslutades programmet som innefattade obligationsköp på 15 miljarder dollar i månaden. En av årets mest centrala händelser var den kraftiga nedgången i oljepriset, som främst berodde på att världsproduktionen ökade i snabbare takt än efterfrågan. Vinnarna blev oljeimporterande länder där konsumenterna får pengar över till annan konsumtion vilket stimulerar efterfrågan på andra varor och tjänster. Fondens positiva värdeutveckling under året begränsades av att den var kraftigt underviktad på den marknad som drev hela den globala börsuppgången under året USA. Under året hade fonden stora placeringar på den japanska aktiemarknaden som, justerat för valutakursförändringen, steg med omkring 7 procent. Fondens riskhantering och nyckeltal Fondens risknivån har varit låg under det gångna året och har legat i linje med risknivån för fondens jämförelseindex. Under året har omsättningshastigheten varit 3,66 gånger vilket mäts som volymen på köpta/sålda värdepapper i förhållande till den genomsnittliga fondförmögenheten under det senaste året. Ju oftare förvaltaren köper/säljer i fonden desto högre blir kostnaderna i form av exempelvis courtage men samtidigt ökar möjligheten att skapa en högre avkastning genom att göra mer vältajmade affärer. Fondens omsättningshastighet ligger inom vad som är normalt för liknande fonder. Innehav och förändringar under året Vid årsskiftet utgjorde brittiska aktier 23,2 procent av fondens tillgångar. Det är en ökning med 6,6 från föregående år och gör Storbritannien till den enskilt största landsexponeringen i fonden vid årets slut. Största förändringen under året var en minskning av amerikanska aktier med 22,7 procent som en följd av den relativt höga värderingen i jämförelse med historiska nivåer. Vid utgången av 2014 var 9,8 procent av fondens medel placerade i USA att jämföra med 51,4 procent för världsindex. Minskningen innebar i stort sett en ökning av samtliga innehav i andra länder, främst Schweiz och Kanada. Det innehav i fonden som utvecklades starkast under året var det kanadensiska spelföretaget Amaya (tidigare Amaya Gaming Group) som rusade drygt 250 procent efter förvärvet av världens största onlinepokerbolag, Oldford Group. Ett annat kanadensiskt bolag som gick starkt var fordonsindustribolaget Linamar som steg med 61 procent efter rekordförsäljning och 50 procent högre vinstmarginal för helåret. Innehaven exponerade mot råvarusektorn påverkade fonden negativt. Bland dessa återfanns näst största innehavet, brittiska Petrofac, som levererar tjänster i olje- och gasindustrin. Petrofac-aktien föll med drygt 42 procent efter minskade intäkter en direkt följd av oljeprisraset. Fondförmögenhetens utveckling Fonden har under året haft ett nettoutflöde på tkr och vid utgången av 2014 uppgick fondförmögenheten till tkr. Det innebär att fondförmögenheten vid årets slut var tkr lägre än ett år tidigare. Årets resultat uppgick till tkr. Förvaltningskostnader Fonden erlade under året tkr till fondbolaget varav tkr utgör fast arvode och 91 tkr utgör rörligt arvode. Inside Active Global erlade under året tkr i courtage och clearingavgifter. I transaktionskostnaden som fonden belastas med ingår även en kostnad för analys och den uppgick under året till 672 tkr. Fondbestämmelser Inga förändringar i fondens fondbestämmelser har skett under året. Kommunikation med andelsägarna Förutom att du som andelsägare varje år får denna årsberättelse där fondens utveckling under året redovisas så erhåller du även en halvårsberättelse samt månatliga saldobesked där ditt innehav redovisas samt eventuella köp och försäljningar som du har gjort under månaden. Andelsvärdet, den så kallade NAV-kursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det går även att följa fondens kursutveckling på fondbolagets hemsida, se. Alla rapporter finns att tillgå på hemsidan tillsammans med månadsrapporterna.

10 10 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER nyckeltal sedan fondstart inside active global ISIN-KOD: SE INSIDERFONDER AB Avkastning efter arvoden, % Från Start* Totalavkastning 5,70 28,03 3,13 40,57 Totalavkastning, jämförelseindex (MSCI World) 24,94 23,48 2,06 57,50 avkastningsanalys, % Andel positiva månader Genomsnittlig månadsavkastning 0,46 2,08 0,62 1,22 Bästa månaden 3,69 4,19 2,03 4,19 Sämsta månaden -1,96-1,79-1,03-1,96 riskmått och övriga nyckeltal** Aktiv risk (tracking error), % 4, ,57 Sharpekvot 2, ,18 Totalarisk (standardavvikelse), % 6, ,53 Totalrisk, jämföresleindex, % 5, ,68 månadsavkastning efter arvoden, % Januari -1,96 3, Februari 1,74 1, Mars 0,22 3, April -1,55 3, Maj 3,69 2, Juni 2,16-1, Juli 0,46 2, Augusti 1,21-0,44-0,72 - September -1,95 3,86 2,03 - Oktober 1,50 4,19 0,94 - November -1,15 2,39 1,91 - December 1,35 0,73-1,03 - *Från fondstart 24 augusti 2012 ** Baseras på 24 månaders historik eller sedan fondstart

11 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE övrig information förvaltningsberättelse INSIDE ACTIVE GLOBAL Övrig information Not Förändring av fondförmögenheten (tkr) Ingående fondförmögenhet Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet vid årets slut Andelsvärde Antal utestående andelar Andelsvärde, kr 139, , , Utdelning per andel, kr Andelsägares kostnader kr kr kr Investering per årets början Värdeförändring före förvaltningskostnader Förvaltningskostnader Värdeförändring efter förvaltningskostnader Marknadsvärde per årets sista NAV Kostnader Transaktionskostnader (tkr) Omsättning genom närstående värdepappersinstitut Förvaltningskostnad, % av genomsnittlig fondförmögenhet 2 2,03 3,76 4,48 Försäljnings- och inlösenavgifter, % 0,00 0,00 0,00 Not 1 Avser ersättning till fondbolaget för förvaltningen, till förvaringsinstitutet, Finansinspektionen och revisorer. Not 2 Avser kostnad omräknad till årstakt för års kostnad från fondstart den 24 augusti uppgick till 1,60%.

12 12 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER balansräkning inside active global ISIN-KOD: SE INSIDERFONDER AB Balansräkning (kr) Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Fondandelar - Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Se Innehav för specifikation av finansiella instrument Not 2 Upplupen ränta Fondrabatt - - Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg Summa övriga tillgångar Not 4 Förvaltningsavgift Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg summa Övriga skulder

13 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE resultaträkning förvaltningsberättelse INSIDE ACTIVE GLOBAL Resultaträkning (kr) Not Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinst- och förluster netto Övriga finansiella intäkter Övriga intäkter Summa Intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 6 Realisationsvinster överlåtbara värdepapper Realisationsförluster överlåtbara värdepapper Orealiserad vinst/förlust överlåtbara värdepapper Summa värdeförändring överlåtbara värdepapper Not 7 Kupongskatt (restitution) ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER Not 8 Ersättning för delar av aktier vid bolagshändelser Öresavrundning - 2 Summa finansiella intäkter Not 9 Bankkostnad Återutdelning Restitution/korrigering utdelningar Summa övriga intäkter Not 10 Transaktionskostnader Kapitalskatt Valutakursvinst/förlust vid växling av affär Summa övriga kostnader

14 14 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER not 1: innehav inside active global ISIN-KOD: SE INSIDERFONDER AB per 31 december 2014 (kr) VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKNads- MARKnads- % AV PORT- VÄRDE LOKAL VÄRDE, SEK FÖLJEN Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Ainsworth Game Tech. Ltd ,360 AUD ,51 Aurizon Holdings Ltd ,640 AUD ,64 Flight Center Ltd ,610 AUD ,63 Fortescue Metals GP ,750 AUD ,90 Harvey Norman Holdings ,400 AUD ,43 Pact Group Holdings Ltd ,400 AUD ,33 Platinum Asset Management ,260 AUD ,85 Ramsay Health Care ,820 AUD ,42 Super Retail Group Ltd ,150 AUD ,52 TPG Telecom Ltd ,750 AUD ,85 Alimentation CCH Tard SUBD ,270 CAD ,46 Amaya Gaming Group ,260 CAD ,46 Brookfield Asset Management Incorporated ,510 CAD ,41 Canadian Natural Resources Ltd ,850 CAD ,71 Canfor Corp ,560 CAD ,15 CI Financial corp ,380 CAD ,42 Constellation Software Inc ,200 CAD ,56 Evertz Techs. Ltd ,740 CAD ,56 Linamar Corp ,090 CAD ,91 Maple Leaf Foods Inc ,440 CAD ,58 Shaw Comms B ,430 CAD ,63 Tourmaline Oil Corp ,640 CAD ,70 Valeant Pharmaceuticals Intl Inc ,070 CAD ,47 Weston Georg Ltd ,960 CAD ,39 winpak ,960 CAD ,69 Dksh Holding ,000 CHF ,98 Holcim ,350 CHF ,27 Kuehne & Nagel ,300 CHF ,28 Partners Group ,500 CHF ,04 SGS ,000 CHF ,26 UBS Group AG ,450 CHF ,23 Abertis Infraestructuras ,335 EUR ,24 Acerinox ,550 EUR ,72 Alten ,640 EUR ,39 Banco Popular Espanol ,200 EUR ,21 Banco Santander ,021 EUR ,76 Bankinter ,783 EUR ,48 Caixabank ,369 EUR ,44 Corporacion Alba ,290 EUR ,90 Dassault Systeme ,200 EUR ,43 Ebro Foods ,735 EUR ,51 Hermes Intl ,350 EUR ,03 Iberdrola ,593 EUR ,42 Iliad SA ,050 EUR ,00 Montupet ,750 EUR ,42 Publicis Groupe ,710 EUR ,98 Vicat ,380 EUR ,96

15 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE not 1: innehav forts. förvaltningsberättelse INSIDE ACTIVE GLOBAL per 31 december 2014 (kr) VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKNads- MARKnads- % AV PORT- VÄRDE LOKAL VÄRDE, SEK FÖLJEN Zodiac Aerospace SA ,370 EUR ,81 Asos Plc ,000 GBP ,46 Berkeley Group Hdg Plc ,000 GBP ,73 Burberry Group Plc ,000 GBP ,64 Carnival Plc ,000 GBP ,97 Daily Mail A ,000 GBP ,18 Experian Plc ,000 GBP ,47 Indivior PLC ,100 GBP ,02 Next Plc ,000 GBP ,67 Petrofac Ltd ,000 GBP ,90 Reckitt Benckiser Group Plc ,000 GBP ,61 Rolls-Royce C Shs Ent Jan ,000 GBP 0 0 0,00 Royal Bank of Scotland Group ,200 GBP ,57 Sabmiller Plc ,000 GBP ,52 St James s Place Plc ,500 GBP ,52 Tullow Oil Plc ,400 GBP ,32 COLOPL Inc ,000 JPY ,41 Cookpad ,000 JPY ,62 Cyberagent Inc ,000 JPY ,50 Don Quijote Company Ltd ,000 JPY ,46 Fast Retailing ,000 JPY ,60 Gree Incorporated ,000 JPY ,69 HIS CO Ltd ,000 JPY ,51 Iida Group Holdings Co ,000 JPY ,61 Keyence ,000 JPY ,80 Kose Corp ,000 JPY ,72 Nidec Corp ,000 JPY ,44 Pola Orbis HD ,000 JPY ,46 Rakuten Inc ,500 JPY ,24 Softbank Corp ,000 JPY ,60 Start Today Co Ltd ,000 JPY ,96 Temp HD ,000 JPY ,01 Amazon Com ,300 USD ,79 Continental Resources ,090 USD ,78 Eli Lilly & Co ,640 USD ,60 Google A ,280 USD ,76 Mastercard INC-Class A ,970 USD ,67 Microsoft corp ,020 USD ,76 Reynolds American ,040 USD ,95 TD Ameritrade Holding ,810 USD ,52 Summa: ,97

16 16 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER not 1: innehav forts. inside active global ISIN-KOD: SE INSIDERFONDER AB per 31 december 2014 (kr) VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKNads- MARKnads- % AV PORT- VÄRDE LOKAL VÄRDE, SEK FÖLJEN Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Fonden har inga innehav med negativt marknadsvärde Likvidkonton PPAG Investeringskonto AUD - 6, AUD ,70 PPAG Investeringskonto CAD - 6, CAD ,09 PPAG Investeringskonto CHF - 7, CHF - - 0,00 PPAG Investeringskonto EUR - 9, EUR ,43 PPAG Investeringskonto JPY - 0, JPY ,74 PPAG Investeringskonto SEK SEK ,80 PPAG Investeringskonto UK - 12, GBP ,12 PPAG Investeringskonto USD - 7, USD ,94 Upplupet förvaltningsarvode ,0000 SEK ,17 Summa: ,03 SUMMA FONDFÖRMÖGENHET ,00

17 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE redovisningsprinciper Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar. Göteborg den 27 mars 2015 staffan gavel, styrelsens ordförande Fredrik Carlsson Markus Rosenberg Erik Lidén, verkställande direktör revisionsberättelse till andelsägarna i inside active global (org.nr ) Rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i Insiderfonder AB, organisationsnummer , utfört en revision av årsberättelsen för Inside Active Global för år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även utfört en revision av fondbolagets förvaltning av Inside Active Global för år Fondbolagets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om värdepappersfonder. revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. uttalande Enligt vår uppfattning har fondbolaget inte handlat i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. Göteborg den 27 mars 2015 Ernst & Young AB Stefan Kylebäck Auktoriserad revisor

18 18 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER INSIDE asia

19 INSIDERFONDER ÅRSBERÄTTELSE förvaltningsberättelse INSIDE ASIA 20,28% -2,41% 7,97% ,19% fondens utveckling under året Inside Asia redovisade en avkastning på totalt +7,97 procent efter fast- och prestationsbaserat arvode under 2014 att jämföra med +24,09 procent för fondens jämförelseindex, MSCI Asia ex. Japan Index var ett bra år för världens börser trots geopolitiska oroligheter och låg tillväxt. Världens centralbanker genomförde penningpolitiska stimulanser vilket gav bränsle till aktiemarknaderna. Den indiska aktiemarknaden utvecklades starkast efter att ett regeringsskifte ägt rum och flertalet reformer genomförts. På de aktiemarknader som fonden är verksam på gick Korea svagast och föll knappt 9 procent. Fondens riskhantering och nyckeltal Fondens risknivå har under året sjunkit och var något lägre än jämförelseindex. Under året har omsättningshastigheten varit 3,66 gånger vilket mäts som volymen på köpta/sålda värdepapper i förhållande till den genomsnittliga fondförmögenheten under det senaste året. Ju oftare förvaltaren köper/säljer i fonden desto högre blir kostnaderna i form av exempelvis courtage men samtidigt ökar möjligheten att skapa en högre avkastning genom att göra mer vältajmade affärer. Under året har fondens omsättningshastighet varit marginellt högre än vad som är normalt för liknande fonder. Innehav och förändringar under året Vid årsskiftet utgjorde sydkoreanska aktier 29,8 procent av Inside Asias tillgångar vilket gör det till största landsexponeringen i fonden. Vidare kommer Hong Kong på 17,8 följt av Indien på 14,7 procent. Övriga länder hade vid utgången av året i genomsnitt 10 procent vardera av fondens tillgångar. Bland fondens tio största innehav utvecklades det indiska industriföretaget Larsen & Toubro starkast med 41 procent. De många reformer som genomfördes under året underlättade för storskaliga byggnadsprojekt och bidrog till större efterfrågan på företagets produkter. Fondens vinnaraktie blev Filippinernas största bank, BDO Unibank som avancerade 60 procent var ett rekordår med största vinsten i bankens historia. Fondförmögenhetens utveckling Fonden har under året haft ett nettoutflöde på tkr och vid utgången av 2014 uppgick fondförmögenheten till tkr. Det innebär att fondförmögenheten vid årets slut var tkr högre än ett år tidigare. Årets resultat uppgick till tkr. Förvaltningskostnader Fonden erlade under året tkr i förvaltnings arvode till fondbolaget. Inget prestationsbaserat arvode utgick under året. Inside Asia erlade under året tkr i courtage och clearingavgifter. I transaktionskostnaden som fonden belastas med ingår även en kostnad för analys och den uppgick under året till 116 tkr. Fondbestämmelser Inga förändringar i fondens fondbestämmelser har skett under året. Kommunikation med andelsägarna Förutom att du som andelsägare varje år får denna årsberättelse där fondens utveckling under året redovisas så erhåller du även en halvårsberättelse samt månatliga saldobesked där ditt innehav redovisas samt eventuella köp och försäljningar som du har gjort under månaden. Andelsvärdet, den så kallade NAV-kursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det går även att följa fondens kursutveckling på fondbolagets hemsida, se. Alla rapporter finns att tillgå på hemsidan tillsammans med månadsrapporterna.

20 20 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER nyckeltal sedan fondstart Inside asia ISIN-KOD: SE INSIDER FONDER AKTIEBOLAG Avkastning efter arvoden, % Från Start Totalavkastning 7,97-12,19 20,28-2,41 16,10 Totalavkastning, jämförelseindex (MSCI Asia ex Japan) 24,09-0,61 12,97-2,81 44,96 Avkastningsanalys, % Andel positiva månader Genomsnittlig månadsavkastning 0,64-1,08 1,55-0,70 0,38 Bästa månaden 3,74 4,12 11,37 5,94 11,37 Sämsta månaden -1,96-5,39-2,94-4,88-5,39 Riskmått och övriga nyckeltal** Aktiv risk (tracking error), % 7,61 6, ,99 Sharpekvot -0,33 0, ,38 Totalrisk (standardavvikelse), % 9,00 12, ,57 Totalrisk, jämförelseindex, % 10,12 11, ,47 Månadsavkastning efter arvoden, % Januari -1,92-3,36 11, Februari 1,49 1,83 0, Mars 1,80-2,81-1, April 3,64-0,44 2, Maj 3,74 0,50-2, Juni 1,82-5,39-1, Juli 3,70-2,78-0, Augusti 1,22-2,51-1, September* -1,96 4,12 5,65-4,15 - Oktober -1,78 0,58 0,00 5,94 - November -1,82-0,33 5,71-4,88 - December -1,92-1,98 0,29 1,03 - * från fondstart 24 augusti 2012 ** Baseras på 24 månaders historik eller sedan fondstart

INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

insiderfonder årsberättelse 2013 insiderfonder Ab

insiderfonder årsberättelse 2013 insiderfonder Ab insiderfonder årsberättelse 2013 insiderfonder Ab 2 ÅRSBERÄTTELSE 2013 INSIDERFONDER Årsberättelse 2013 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Insider Insidermodell...4 Om bolaget...5 Spara i våra fonder...6

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

INSIDE CANADA H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE CANADA H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE CANADA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Sverige Erik Lidén Registreringsnummer 515602-4217 ISIN-nummer

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

INSIDE USA SMALL CAP H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA SMALL CAP H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA SMALL CAP H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1:

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SCIENTIA HEDGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Hedge Erik Lidén Registreringsnummer 515602-3284 ISIN-nummer Typ

Läs mer

INSIDE AUSTRALIA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB

INSIDE AUSTRALIA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Scientia Fund Management AB INSIDE AUSTRALIA ÄRSBERÄTTELSE 2012 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

insiderfonder halvårsberättelse 2014 insiderfonder Ab

insiderfonder halvårsberättelse 2014 insiderfonder Ab insiderfonder halvårsberättelse 2014 insiderfonder Ab 2 HALVÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER halvårsberättelse 2014 om insiderfonder ab VD har ordet.....3 Vår förvaltningsmodell......4 Om fondbolaget......5

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

insiderfonder halvårsberättelse 2015 insiderfonder Ab

insiderfonder halvårsberättelse 2015 insiderfonder Ab insiderfonder halvårsberättelse 2015 insiderfonder Ab 2 HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 INSIDERFONDER halvårsberättelse 2015 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Vår förvaltningsmodell...4 Om fondbolaget...5 Så

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

INSIDE CANADA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Sci e nti a Fund Managem e nt A B

INSIDE CANADA ÄRSBERÄTTELSE 2012. Sci e nti a Fund Managem e nt A B INSIDE CANADA ÄRSBERÄTTELSE 2012 Sci e nti a Fund Managem e nt A B Fondfakta Fond Förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer PPM-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

P O S I T I V P E N S I O N A K T I V G L O B A L

P O S I T I V P E N S I O N A K T I V G L O B A L P O S I T I V P E N S I O N A K T I V G L O B A L H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Indien. Simplicity Indien 37. Org.nr. 515602 0165 Fondens startdatum 2004.12.30 Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Indien. Simplicity Indien 37. Org.nr. 515602 0165 Fondens startdatum 2004.12.30 Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Indien Org.nr. 515602 0165 Fondens startdatum 2004.12.30 Jämförelseindex MSCI TR Net Emerging Markets India Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

insiderfonder årsberättelse 2015 insiderfonder Ab

insiderfonder årsberättelse 2015 insiderfonder Ab insiderfonder årsberättelse 2015 insiderfonder Ab 2 ÅRSBERÄTTELSE 2015 INSIDERFONDER Årsberättelse 2015 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Insider Insidermodell...4 Om bolaget...5 Spara i våra fonder...6

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Kina. Simplicity Kina 31. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Kina. Simplicity Kina 31. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Kina Org.nr. 515602 1262 Fondens startdatum 2010.10.29 Jämförelseindex MSCI Zhong Hua TR Net Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Årsberättelse för Lancelot Avalon 2013

Årsberättelse för Lancelot Avalon 2013 Årsberättelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge årsberättelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 31 december 2013 Årsberättelsen har upprättats

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

PLAIN CAPITAL LUNATIX

PLAIN CAPITAL LUNATIX PLAIN CAPITAL LUNATIX FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-06-30 Bäste andelsägare, Det går inte att beskylla årets första del för att ha varit händelsefattigt. På aktiemarknaderna inleddes januari med kraftiga

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015 Årsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer